Gümüşhane University Journal Of Health Sciences
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ
Sahibi (Owner)
Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN
EDĠTÖRDEN…
Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü
(Editorial Manager)
Yrd. Doç. Dr.Turgut ŞAHİNÖZ
Editörler (Editors)
Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ
Yrd. Doç. Dr. Sevil CENGİZ
Dergi Sekreteryası
Yrd. Doç. Dr. Nesibe BURNAZ
Arş.Gör. Vildan CİRİK
Öğr.Gör.Vildan DEMİR
Öğr.Gör.Meltem DEMİR
Arş. Gör. Eyyüp YİLDİZ
Teknik Kurul
Bil. Müh. Bayram KARAKUŞ
Grafiker Ayşe YALÇINKAYA
Öğr. Gör. Sinan ÇAKMAK
ĠletiĢim Adresi
Sağlık Bilimleri Dergisi
Gümüşhane Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu
Bağlarbaşı Mah.
29100 / GÜMÜŞHANE
Tel: 0 456 233 76 37
Fax: 0 456 233 76 04
http://sbd.gumushane.edu.tr
Yayın Türü:
Yılda dört kez yayınlanan
hakemli, süreli yayın
Dergimize Makale
Göndermek İçin:
[email protected]
Merhaba Değerli Bilim Ġnsanları,
Ġçinde bulunduğumuz bu günlerde iki bayramı bir arada kutlamanın
mutluluğu içindeyiz. Hepinizin ve tüm bilim camiamızın Kurban Bayramı ve
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Hepimiz Cumhuriyetimizin 91.
yılını kutlamanın mutluluğu içindeyiz.
Dergimizin bu sayısında 11 orijinal araĢtırma makalesi ve 2
derleme yer almaktadır. Birinci araĢtırma makalemiz Bahire BOLIġIK ve
arkadaĢlarının “YetiĢkinlerin Çocuklar Ġçin Oyuncak Seçimine Yönelik
DavranıĢlarının Ġncelenmesi” adlı araĢtırma makalesidir. Bu makaleyi
Fadime ÜSTÜNER TOP ve Dilek KÜÇÜK ALEMDAR’ın “7-11 YaĢ Arası
Çocuklarda Enürezis Sıklığı ve Risk Faktörleri” isimli araĢtırma makalesi
takip etmektedir. Üçüncü makalemiz Selda ĠLDAN ÇALIM ve Oya
KAVLAK’ın “The Effect of Uterine Massage During Early Postpartum
Period on Uterus Involution and Amount of Lochia Rubra” adlı araĢtırma
makalesidir. Bu makaleyi Esra TURAL BÜYÜK ve arkadaĢlarının “Annelerin
Öksürüğü
Olan
Çocuğa
YaklaĢımları”
isimli
araĢtırma
makalesi
izlemektedir. Sonraki makalemiz S. Sırrı KILIÇ ve arkadaĢlarının “Klinik
HemĢirelerinin ÇalıĢma Saatlerinde ĠĢ Yüklerinin ve Sürelerinin
Tanımlanması” isimli araĢtırma makalesidir. Bu makaleyi Aynur
ÇETĠNKAYA ve arkadaĢlarının “Geleceğin Sağlık Profesyonellerinin ÖzEtkililik-Yeterlik Düzeyleri ile Sosyal Destek Algıları Arasındaki ĠliĢki”
isimli araĢtırma makalesi izlemektedir. Sonraki makalemiz BahtıĢen
KARTAL ve arkadaĢlarının “Primipar Kadınların Epizyotomi Bakımına ĠliĢkin
Uygulamaları” isimli araĢtırma makalesidir. Bu makaleyi Sedat BOSTAN
ve Kamil HAVVATOĞLU’nun “Europep Aile Hekimliği Memnuniyeti Ölçeğine
Göre GümüĢhane Aile Hekimliği Memnuniyet AraĢtırması” isimli araĢtırma
makalesi izlemektedir.
Sonraki makalemiz Yunus Emre ÖZTÜRK’ün
“Sağlıkta Algılanan Hizmet Kalitesi ve Hastane Tercih Nedenlerinin
Ġncelenmesi” isimli araĢtırma makalesidir. Bu makaleyi Özüm ERKĠN’in
“Menopoz Döneminin Kadınların YaĢam Kalitesine Etkisi” isimli araĢtırma
makalesi izlemektedir. Bu sayının son araĢtırma makalesi Diğdem LAFÇI
ve Mağfiret KARA KAġIKÇI’nın “Yataklı Sağlık KuruluĢunda Görev Yapan
Sağlık Personelinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerini Bilme
ve Kullanma Durumları” adlı araĢtırma makalesidir.
Ġlk derlememiz YeĢim YAMAN AKTAġ ve Neziha KARABULUT’un
“Mekanik Ventilasyonlu Hastada Ağrı Değerlendirmesi” isimli derlemesidir.
Bu derlemeyi Ebru SERT ve arkadaĢlarının “Ebelikte Roy Adaptasyon
Modeli’nin
Antenatal
Değerlendirmede
Kullanımı”
adlı
derlemesi
izlemektedir.
Dergimizin bir sonraki sayısında buluĢmak üzere hepinize sağlıklı ve
mutlu günler, hayırlı bayramlar dileriz. Günlerinizin hep bayram tadında
geçmesi dileği ile…
Doç. Dr. Saime ġAHĠNÖZ
Yrd. Doç. Dr. Sevil CENGĠZ
Sağlık Bilimleri Dergisi Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Bağlarbaşı Mahallesi 29100 GÜMÜŞHANE
Tel: 0456 233 76 37-248 Faks: 0456 233 76 04 e-posta: [email protected] Web: http://sbd.gumushane.edu.tr
Download

Sunuş - Sağlık Bilimleri Dergisi