Jinekolojik
Onkoloji Hemşireliği
Sempozyumu Program
-24-
www.trsgo.org
20 Kasım 2014, Perşembe / 20th November 2014, Thursday
Salon 2 / Hall 2
Ali Ayhan, Gül Pınar, Ziyafet Uğurlu
08:30-09:00 Açılış Töreni
Opening Ceremony
Salon 2 / Hall 2
09:00-10:30 1. OTURUM / SESSION 1
JİNEKOLOJİK KANSERLERDE GENETİK, TARAMA VE AKIŞ ŞEMALARI
GENETICS, SCREENING AND FLOW CHARTS IN GYNECOLOGICAL CANCERS
Oturum Başkanları / Chairs: Sinan Berkman, Ziyafet Uğurlu
09:00-09:30 Korunma, erken tanı ve tarama: Engeller ve yeni fırsatlar
Gül Pınar
Prevention, early detection and screening: Obstacles and new opportunities
09:30-10:00 Genomik atlas
Çağatay Taşkıran
Genomic Atlas
10:00-10:30 Preventif Onkolojide Akış Şemaları ve Hemşirelik Yaklaşımları
Songül Kamışlı
Flow charts and nursing approaches in preventive oncology
10:30-10:45
KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
10:45-12:30 2. OTURUM / SESSION 2
JİNEKOLOJİK KANSERLERDE PREVENTİF GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
NEW PREVENTIVE APPROACHES TO GYNECOLOGICAL CANCERS
Oturum Başkanları / Chairs: Ali Ayhan, Lale Taşkın
10:45-11:10 Jinekolojik kanserlerin epidemiyolojisi: Gelecekteki yönelimler
The epidemiology of gynecological cancer: Future directions
11:10-11:30 Jinekolojik kanserlerin taramasında güncel politikalar: Ulusal aksiyon
Current policies of gynecologic cancer screening: National action
11:30-11:50 HPV de güncel yaklaşımlar
Current approaches for HPV vaccines
11:50-12:30 Jinekolojik kanser bakımında eşitsizlikler: Küresel yaklaşım
Inequality in gynecological cancer care: a global approach
12:30-13:30
Ali Ayhan
Hatice Turan
M. Faruk Köse
Cathy Hughes
ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH
13:30-15:00 3. OTURUM / SESSION 3
SAĞLIĞIN TEŞVİKİ-YAŞAM ŞEKLİ MODİFİKASYONU-ÖZETKİLİLİK
HEALTH PROMOTION-WAY OF LIFE MODIFICATION-SELF EFFICACY
Oturum Başkanları / Chairs: Kunter Yüce , Lale Büyükgönenç
13:30-14:00 Jinekolojik kanserlerde farkındalık programlarında neredeyiz?
Gülcihan Akkuzu
Bireysel faktörler: Nedir? Ne değildir?
Where are we in gynecologic cancer awareness program? Individual factors: What is it? What is not ?
14:00-14:30 Jinekolojik kanserlerde farkındalık programlarında neredeyiz?
Gül Ertem
Çevresel faktörler: Ne kadar bilinçliyiz?
Where are we in gynecologic cancer awareness program? Environmental factors: How much conscious?
14:30-15:00 Psiko-sosyo-kültürel faktörler: Keşke ve iyikiler
Saliha Hallaç
Psycho-socio-cultural factors: Wishes and fortunates
-25-
www.trsgo.org
15:00-15:15
KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
Salon 2 / Hall 2
15:15-17:15 4. OTURUM / SESSION 4
JİNEKOLOJİK KANSERLERİN TEDAVİSİNDE YENİ TEKNOLOJİLER
NEW TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF GYNECOLOGICAL CANCERS
Oturum Başkanları / Chairs: Hülya Okumuş, Ferda Özbaşaran
15:15-15:45 Robotik cerrahi: Gerçekten daha avantajlı mı?
Murat Dede
Robotic Surgery: Is really more advantageous?
15:45-16:15 Jinekolojik onkolojide hedefe yönelik tedaviler ve
Tayfun Güngör
kök hücre naklinde neredeyiz?
Where are we in targeted therapies in gynecologic oncology and stem cell transplantation?
16:15-16:45 Radyasyon ve kemoterapi tedavisi - protokolleri ve
Dilek Çağrı
hemşirelik yaklaşımları
Radiation therapy and chemotherapy protocols and nursing approaches
16:45-17:15 Erken ve geç dönem tedavi komplikasyonları ve
Yeter Kırlangıç Akkuş
hemşirelik yaklaşımları
Early and late complications of treatment and nursing approaches
17:15-17:30
KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
17:30-18:15 SERBEST OTURUM 1 (Sözel Bildiriler)
FREE SESSION 1 (Oral Presentations)
Oturum Başkanları / Chairs: Gülşen Vural, Kafiye Eroğlu
SS-01 / SS-02 / SS-03 / SS-04 / SS-05 / SS-06 / SS-07
18:15-19:00 SERBEST OTURUM 2 (Sözel Bildiriler)
FREE SESSION 2 (Oral Presentations)
Oturum Başkanları / Chairs: Ümran Sevil, Ahsen Şirin
SS-08 / SS-09 / SS-10 / SS-11 / SS-12 / SS-13 / SS-14
19.30
Akşam Yemeği/ Dinner
-26-
www.trsgo.org
21 Kasım 2014, Cuma / 21st November 2014, Friday
Salon 2 / Hall 2
08:30-10:30 5. OTURUM / SESSION 5
DESTEKLEYİCİ-PSİKO-SOSYAL GİRİŞİMLER: PRATİK ÖNERİLER
SUPPORTIVE PSYCHO-SOCIAL INTERVENTIONS: PRACTICAL ADVICES
Oturum Başkanları: Nezihe Kızılkaya Beji, Nuran Kömürcü
08:30-09:00 Kanser hastaları ve aileleri için yapılandırılmış psiko-eğitimsel ve
Birgül Özkan
psiko-sosyal müdahaleler
Configured psycho-educational and psycho-social interventions for cancer patients and their families
09.00-09.30 Kanserde manevi ve psikolojik bakımı
Öznur Özdoğan
Spiritual and psychological care in cancer
09:30-10:00 Semptom yönetiminde geleneksel yaklaşımlar:
Gülbeyaz Can
Bizim için ne kadar alternatif?
Traditional approaches to symptom management: How much alternatively for us?
10:00-10:30 Tedaviler sonrası kanser hastalarının topluma kazandırılması
Nihal Akar
Reintegration of cancer patients after treatment
10:30-10:45
KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
10:45-12:15 6. OTURUM / SESSION 6
REHABİLİTATİF BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
REHABILITATIVE INTEGRATED APPROACH
Oturum Başkanları / Chairs: Ümran Sevil, Gül Pınar
10:45-11:15 Evde bakım ve teknoloji kullanımı: Ne kadar güvenli?
Home care and use of technology: How safe?
11:15-11:45 Fertiliteyi koruyucu yaklaşımlar: Umut mesajı
Fertility preserving approaches: Hope post
11:45-12:15 Jinekolojik kanserli hastalarda cinsel doyum
Sexual satisfaction for gynecologic cancer patients
12:15-13:30
Aygül Akyüz
Macit Arvas
Demet Aktaş
ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH
13:30-15:00 7. OTURUM / SESSION 7
KÜLTÜR, İLETİŞİM, EMPATİ VE ETİK DURUMLAR
CULTURE, COMMUNICATION, EMPATHY AND ETHICAL ISSUES
Oturum Başkanları / Chairs: Füsun Terzioğlu, Anahit Coşkun
13:30-14:00 Ameliyathanelerde Etkin İletişim ve Ekip çalışması ile iyi
Tuğba Işık
Hasta güvenliği uygulama örnekleri
Effective communication and teamwork in the operating room and best practices for patient safety
14:00-14:30 Jinekolojik kanserlerin etik boyutu: Köşe taşları
Gülşen Vural
Ethical dimensions of gynecological cancer: Corner stones
14:30-15:00 Kanser deyince: Atfedilen hastalık-stigma mitler
Melek Abca
Cancer you say: Attributable disease-stigma myths
15:00-15:30 Sağlık çalışanı gözüyle kanser olmak: Metaor düşmesi
Gülşen Terakye
Being cancer through the eyes of health workers: Meteor drop
-27-
www.trsgo.org
Salon 2 / Hall 2
15:30-17:30 8. OTURUM / SESSION 8
PRATİKLERİ DEĞİŞTİREN GÜNCEL ÇALIŞMALAR
THE CURRENT WORK MODIFYING PRACTICES
Oturum Başkanları / Chairs: Hediye Özkan, Ahsen Şirin
15:30-16:00 Klinik-epidemiyojik davranışsal çalışmalar:
Gülten Güvenç
Kanıttan uygulamaya yansımalar
Behavioral-clinical-epidemiological studies: Reflections from evidence to practice
16:00-16.30 Jinekolojik onkolojik kanserlerde sağkalımı etkileyen faktörler
Nejat Özgül
Factors affecting survival in gynecologic oncology cancer
16:30-17:00 İnternette jinekolojik kanserler ile ilgili bilgiye ulaşım: Ne kadar güvenli? Tülay Yavan
Access to information on the internet related to gynecologic cancer: How safe?
17:00-17:30 Sivil toplum örgütleri ve diğer ortaklardan sesli düşünme:
Gülcihan Akkuzu
Neler yapıyoruz?
Thinking out loudly than civil society organisations and other partners: What do we do?
17:30-19:00 SERBEST OTURUM 3 (Sözel Bildiriler)
FREE SESSION 3 (Oral Presentations)
Oturum Başkanları / Chairs: Ferda Özbaşaran, Sevil Şahin
SS-15 / SS-16 / SS-17 / SS-18 / SS-19 / SS-20 / SS-21
17:30-19:00 SERBEST OTURUM II (Sözel Bildiriler)
FREE SESSION II (Oral Presentations)
Oturum Başkanları / Chairs: Gül Ertem, Hafize Öztürk Can
SS-22 / SS-23 / SS-24 / SS-25 / SS-26 / SS-27 / SS-28
-28-
www.trsgo.org
22 Kasım 2014, Cumartesi / 22nd November 2014, Saturday
Jinekolojik Onkoloji Hastalarına Yönelik Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu
Palliative Care for Patients With Gynecologic Oncology Nursing Course
Salon 2
Hall 2
09:00-10:15 1.OTURUM / SESSION 1
Oturum Başkanları / Chairs: Anahit Coşkun, Hafize Öztürk Can
09:00-09:15 Açılış ve Programın Tanıtımı
Füsun Terzioğlu
Opening and presentation of the program
09:15-10:15 Palyatif bakımın amacı, felsefesi, ilkeleri.
Füsun Terzioğlu
Dünyada veülkemizde palyatif bakımın durumu ve örgütlenmesi
Palliative care objectives, philosophy, principles. Palliative care organization status in the world and in our country.
10:15-10:30
KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
10:30-12:00 2.OTURUM / SESSION 2
Oturum Başkanları / Chairs: Gül Ertem, Gülten Koca
10:30-11:00 Jinekolojik kanserlerde palyatif bakım gereksinimi
Palliative care requirements in gynecologic cancers
11:00-12:00 Jinekolojik kanserlerde semptom yönetimi ve hemşirelik bakımı
Symptom management and nursing care in gynecologic cancers
12:00-13:30
Sevgi Şimşek
Zehra Özcan
ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH
13:30-15:00 3.OTURUM / SESSION 3
Oturum Başkanları / Chairs: Gülşen Vural, Ayten Kurt
13:30-14:15 Palyatif bakımda kanıta dayalı uygulamalar
Evidence-based practices in palliative care
14:15-15:00 Palyatif bakım sürecinde hasta ve ailesi ile iletişim
Communication with patients and families while palliative care process
15:00-15:15
KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
15:15-16:30 4.OTURUM / SESSION 4
Oturum Başkanları / Chairs: Gül Pınar, Ziyafet Uğurlu
15:15-16:15 Yaşamın son saatlerini nasıl bir odada geçirmek istersiniz?
Dilek kartları kullanarak, grup tartışmaları
How in a room do you want to spend life’s final hours? Using wish cards, group discussions
16:15-16:30 Dilekler ve Kapanış
Wishes and Closing
-29-
www.trsgo.org
Fatma Uslu Şahan
Gülşen Terakye
Download

Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu Program