22 Kasım 2014, Cumartesi / 22nd November 2014, Saturday
Salon 3 / Hall 3
07:20-08:00 SÖZLÜ SUNUMLAR 3 / ORAL PRESENTATION 3 (SS-16, SS-17, SS-18, SS-19, SS-20, SS-21, SS-22, SS-23)
Oturum Başkanı / Chair: M. Faruk Köse
Ana Salon / Main Hall
08:00-09:15 1. OTURUM / SESSION 1
Oturum Başkanları / Chairs: Saffet Dilek, Hasan Yüksel, Salih Taşkın
08:00-08:15 Servikal preinvazif lezyonların tanımlanmasında neler değişti,
Özlem Özen
kliniğe yansıması nasıl olmalıdır?
What has changed in the identification of preinvasive lesions,
clinical reflection of how it should be?
08:15-08:30 Düşük dereceli anormal servikal bozukluklarda sitolojik ve
Ahmet Barış Güzel
histolojik yönetim
Cytological and histological management in low-grade cervical intraepithelial lesions
08:30-08:45 Yüksek dereceli anormal servikal bozukluklarda sitolojik ve histolojik yönetim Fuat Demirkıran
Cytological and histological management in high-grade cervical intraepithelial lesions
08:45-09:00 Kolposkopi, ekipman, uygulama ve terminoloji
H. Gökhan Tulunay
Colposcopy, equipment, practices and terminology
09:00-09:15 Tartışma / Discussion
09:15-10:00 SEMPOZYUM / SYMPOSIUM
Oturum Başkanları / Chairs: Macit Arvas, Ateş Karateke
Servikal neoplazilerin erken teşhisinde multimodal
hyperspectroscopy yöntemi: Amerika ve uluslararası kliniklerin
deneyimleri ve ihtiyaçları
Multimodal spectroscopy for the early detection of cervical neoplasia:
Comparison of us and international clinical need and experience
Servikal kanser taramasında yeni metodlar ve multimodal
hyperspectroscopy tekniği ile yapılan klinik çalışma sonuçları
Clinical results of the new methods and multimodal hyperspectroscopy technology in cervical
cancer screening
10:00-10:30
Leo B. Twiggs
Ali Ayhan
KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
10:30-12:00 2. OTURUM / SESSION 2
Oturum Başkanları / Chairs: Yılmaz Dikmen, Özgür Akbayır, Hale Başak Özkök
10:30-10:45 Erken evre serviks kanserinde güncel yaklaşım
U. Fırat Ortaç
Current approaches in early stage cervical cancer
10:45-11:00 Serviks kanserinde minimal invazif cerrahi yaklaşımlar
Mete Güngör
Minimally invasive surgical approaches in cervical cancer
11:00-11:15 Serviks kanserinde fertilite koruyucu cerrahi
M. Faruk Köse
Fertility-sparing surgery in cervical cancer
-21-
www.trsgo.org
Ana Salon / Main Hall
11:15-11:30 Serviks kanserinde cerrahi evrelemenin yeri
Surgical staging in cervical cancer
11:30-11:45 Serviks kanserinde radyoterapi
Radiotherapy in cervical cancer
M. Murat Naki
Zeynep Özsaran
11:45-12:00 Tartışma / Discussion
12:00-12:45 YANDAL OTURUMU
( Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği )
(Turkish Society of Gynecology and Obstetric, Turkish Society of Gynecologic Oncology)
Oturum Başkanları / Chairs: Ali Ayhan, Cansun Demir
Türkiye’deki Jinekolojik Onkoloji yandal program uygulamasındaki sorunlar
Problems in program implementation for gynecologic oncology fellowship in Turkey
Ülkemizde Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanlık eğitiminde
hastane bazlı sorunlar
Hospital based problems in gynecological oncology fellowship in Turkey
Ülkemizde Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanlık
eğitiminde bilimsel temelli sorunlar
Scientific based problems in gynecological oncology fellowship in Turkey
Işın Üreyen
Doğan Vatansever
Ülkemizde Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanlık eğitiminde
araştırma bazlı sorunlar
Research Based problems in gynecological oncology fellowship in Turkey
Ülkemizde Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanlık
eğitiminde klinik uygulama temelli sorunlar
Clinical practice based problems in gynecological oncology fellowship in Turkey
Şevki Göksun Gökulu
Ülkemizde Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanlığı
anket sonuçları
Gynecologic Oncology fellowship survey results in Turkey
12:45-13:30
Serhat Şen
Aykut Tuncer
ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH
13:30-15:00 3. OTURUM / SESSION 3
Oturum Başkanları / Chairs: Aydın Çorakçı, Fadıl Kara, Fatma Ferda Verit
13:30-13:45 Adneksiyel kitlelerin ayırıcı tanısında tümör belirteçleri
Tumor markers in the differential diagnosis of adnexal masses
13:45-14:00 Adneksiyel kitlelerin ayırıcı tanısında görüntüleme
Imaging in the differential diagnosis of adnexal masses
14:00-14:15 Çocukluk ve üreme çağı adneksiyel kitlelerine yaklaşım
Approach to juvenile and reproductive age adnexal masses
-22-
www.trsgo.org
Uğur Saygılı
Esra Kuşçu
Özcan Balat
Salon 3 / Hall 3
14:15-14:30 Postmenopozal adneksiyel kitlelere yaklaşım
Approach to postmenopausal adnexal masses
14:30-14:45 Gebelikte adneksiyel kitlelere yaklaşım
Approach to adnexal masses in pregnancy
Tayfun Güngör
Coşan Terek
14:45-15:00 Tartışma / Discussion
KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
15:00-15:30
15:30-16:45 4. OTURUM / SESSION 4
Oturum Başkanları / Chairs: Orhan Ünal, Mustafa Başaran, Abdullah Boztosun
15:30-15:45 Postpartum kanamalarda jinekolojik onkoloğun yeri
Mutlu Meydanlı
The role of gynecologic oncologist in postpartum hemorrhage
15:45-16:00 Jinekolog onkoloğun kaçınması gereken 5 test/prosedür
Hüsnü Çelik
5 tests or procedures which gynecologic oncologist should be avoided
16:00-16:15 Onkolojik tedavilerin ürojinekolojik fonksiyonlara etkileri ve korunma yöntemleri
Yakup Kumtepe
Effects of oncological treatments to urologic functions and protection methods
16:15-16:30 Jinekolojik onkolojide akılcı ilaç kullanımı
Gürkan Kıran
Rational drug utilization in gynecologic oncology
16:30-16:45 Tartışma / Discussion
16:45-17:30 VİDEO SUNUMLAR 3 / VIDEO PRESENTATION 3
Oturum Başkanı / Chair: Sinan Özalp
VS-018 Erken evre endometrium kanserinde single port robotik cerrahi
Mete Güngör
VS-019 Nonepitelyal bir over kanseri olgusunda Robotik Paraaortik Lenfadenektomi
M. Murat Naki, M. Faruk Köse
VS-020 Karaciğer mobilizasyonu, hepatoduedenal ligament eksplorasyonu
Selim Mısırlıoğlu, Çağatay Taşkıran
VS-021 Primer vajinal kanser için radikal histerektomi ve abdominal total vajenektomi
Derman Başaran
VS-022 Laparoskopik radikal parametrektomi
Fuat Demirkıran
VS-023 Endometrium kanserinde laparoskopik evreleme
M.Ali Vardar
20:00
Gala Yemeği / Gala Dinner
-23-
www.trsgo.org
Download

22 Kasım 2014, Cumartesi / 22nd November 2014, Saturday