KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
TG – 6
ÖABT –
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
2015 – ÖABT / SÖ
1.
3.
z < y < x pozitif sayıları için
1 1 1
z > y > x olacaktır.
1 1
1 1
1 1
=
+ z- y- z
x
y
y
1442
443 1442443 1442
443
-
x1 + x2
4
x1 : x2 = 3
6
=
x1 : x2 =
(y)
(x)
x- y
= xy bulunur.
3x
L
12
C
9
6
3x
B
Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin tabanları
oranı alanları oranına eşittir.
k
2
| AB | = | DC | = 9x br olsun.
| DK | = 2x, | KL | = 4x, | LC | = 3x
c
2k - 1
=
a
2
| AE | = | EF | = | FG | = 2x ve | GB | = 3x
Alan _ KEFL i
Alan _ ABCD i
4
k
=
2k - 1
3
3k = 8k - 4
=
12 + 6
6 + 6 + 12 + 6 + 9 + 6 + 9
=
18
54
=
1
bulunur.
3
4 = 5k
k=
9
6
A 2x E 2x F 2x G
a
-k
=b
2
k
x1 + x2
2
4
=
=
x1 : x2
2k - 1
3
2
A B C D E
4x
(x 1)
1
1
1
1
1
1
+ + - y + y- z
x
y
z
1
1
= y - x
D 2x K
6
x1 + x2 = -
+
5.
1
1
4
x1 + x2 = 3
(x 2)
1 1
1 1
1 1
x - y < 0, z - y > 0 ve y - z < 0 olur.
=-
2x2 – kx + 2k – 1 = 0 için
TG – 6
A B C D E
4
bulunur.
5
A B C D E
2.
a2 - b2
3
a +b
=
=
3
:
a 2 - ab
a - a 2 b + ab 2
_a - bi : _a + bi
2i
:
_ a + b i : _ a 2 - ab + b 2 i
:
_ a + b i : _ a - ab + b
2
_a - bi : _a + bi
4.
ifadesinde
3
a_a - bi
a _ a - ab + b
2
2i
a _ a 2 - ab + b 2 i
a _a - bi
= 1 bulunur.
A B C D E
_ sin x - cos x i
2
6.
= sin 2 x - 2 sin x : cos x + cos 2 x
_
2 sin a : cos a = sin a b
b
ve
` kullan›larak
b
2
2
sin x + cos x = 1 b
a
Boşaltılan su = 24 m3
Su yüksekliği = 2 m
Yarıçapı = r m olsun.
24 = r : r 2 : h
24 = 3 : r 2 : 2
= sin 2 x + cos 2 x - sin 2x
4 = r2
= 1 - sin 2x
2 = r olacakt›r.
r
x=
için
12
= 1 - sin
= 1-
Bafllang›çtaki su miktar› = r : 2 2 : 12 :
r
6
2
3
= 3:4:8
= 96 m 3
1
2
Deponun tamam› = r : r 2 : h
1
=
bulunur.
2
= 3 : 4 : 12
A B C D E
= 144 m 3
‹htiyaç olan su miktar› = 144 - _ 96 - 24 i
= 72 m 3 bulunur.
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / SÖ
7.
TG – 6
Öncülde verilen parçada ünlü düşmesi
(E) yoktur. “bilek-in-e, uyu-duk-u” sözcüklerinde tonlulaşma (ünsüz yumuşaması),
“tut-tu-m” sözcüğünde tonsuzlaşma (ünsüz
sertleşmesi), “yükse(k)-l-(i)yor” sözcüğünde ünsüz düşmesi, “di-y-e” sözcüğünde
ünlü daralması vardır.
10.
A B C D E
8.
Öncülde verilen cümleye ilişkin olarak;
cümlenin yüklemi (çocuk ruhunu ve isteklerini kolayca dile getirebilen bir sanatçıdır.) isim olduğu için bir isim cümlesidir (B);
“Çocuk ruhunu ve isteklerini” ad tamlamasında “ruhunu - isteklerini” sözcükleri “tamlanan”dır (C); “çocuk, ruhunu, bir...” basit
yapılı, “iste-k-lerini, sanat-çı-dır” türemiş
yapılı ve “dile getirebilen” birleşik yapılıdır
(D); “Çocuk ruhunu ve isteklerini kolayı
dile getirebilen bir sanatçıdır” söz öbeği
yüklemdir ve sıfat - fiil (dile getirebilen) grubundan oluşmuştur (E). Öncülde verilen
cümle “yüklem” ve “özne”den oluştuğu için
üç ögeli değil, iki ögelidir. Bu durumda A
seçeneği, öncüldeki cümleye ilişkin olarak
söylenemez.
Soruda, verilen seçeneklerden öznesine
göre farklı çatı özelliği gösteren cümleyi
bulmamız isteniyor. Öznesine göre eylem
çatıları dört bölümde incelenir. Öznesi belli
olan eylemlere “etken çatılı”, öznesi belli
olmayanlara “edilgen çatılı”, öznesinin yaptığı işten yine öznesi etkilenen eylemlere
“dönüşlü çatılı” ve bir işin birden çok özne
tarafından karşılıklı veya birlikte yapıldığını
belirten eylemlere de “işteş çatılı” eylem
denir. Verilen cümleler, bu bilgiler ışığında
değerlendirildiğinde; A, B, C ve D seçeneklerindeki eylemlerin (yüklemlerin) “dönüşlü
çatılı”, E seçeneğindekinin ise “edilgen çatılı” olduğu görülür. E’deki cümlenin eylemi
(yüklemi) “gönderildi” sözcüğüdür ancak
“köyün gençleri”ni, asker ocağına kimin
gönderdiği belli değildir.
13.
Cahit Zarifoğlu’nun eseri “Serçekaş”ta,
gelincik tarlasında yaşayan bir kuşun, onu
avlamak üzere olan bir avcıyla konuşmaları; Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Yazıları
Seven Ayı” eserinde, bir ayı yavrusunun
yazı öğrenme uğruna atıldığı maceralar;
Refik Durbaş’ın “Yedi İklim Dört Bucak”
adlı yapıtında Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinden çocuklar için yaptığı uyarlama
gezi öyküleri; Oktay Akbal’ın “Dondurmalı
Sinema” adlı yapıtında çocukluk anıları
yer almaktadır. A, B, C ve E seçeneklerinde yer verilen yapıtlar “çocuğa görelik”
ilkesiyle kaleme alınmış, çocuk edebiyatı
ürünleridir.
A B C D E
A B C D E
11.
A B C D E
Öncülde verilen parçada edat (D) yoktur.
“nem” (ne-y-im) sözcüğü adı buldurmaya yönelik bir soru sözcüğü olduğu için
“soru adılı”dır (A), “acep” (acaba) sözcüğü
cümleye “merak, kuşku” anlamı kattığı için
“belirteç”tir (B), “aman” sözcüğü cümleye
“usanç, öfke” anlamı katan bir “ünlem”dir (C), “ne-m” sözcüğünün aldığı “-m” ve
“ceket-im” sözcüğündeki “-im” ekleri “iyelik
eki”dir (I).
14.
A B C D E
9.
D seçeneğinde verilen ve Buket Uzuner’e
ait olan “İki Yeşil Susamuru Anneleri, Babaları ve Diğerleri” adlı yapıt, çocuk edebiyatı eserleri arasında değerlendirilemez.
Bu romanda; mutluluğu ve huzuru hiçbir
yerde bulunamayan ve terk edilmekten
korkan genç bir kadının (Nilsu), annesinin gizemli intiharı ile bunalıma girmesi ve
geçirdiği iç çatışmaları konu edinilmiştir.
Romanın anlatımındaki çok katmanlılık ve
konusunun bireysel bunalımlara dönük olmasından dolayı, bu yapıt çocuk edebiyatı
eserleri arasında ele alınamaz.
Bu soruda, “ortak yüklem” kullanılan cümlenin hangi seçenekte yer aldığını bulmamız isteniyor. Buna göre A seçeneğindeki
Öncülde II ve IV numaralı cümlelerde verilenler, Garipçiler (I. Yeni) ve II. Yenicilerin
ortak özellikleridir. Her iki edebî topluluk
da geleneksel şiir anlayışından biçem ve
içerik olarak uzaklaşmış, şiirlerini serbest
ölçüyle yazmıştır. Öncülde verilen I ve V
numaralı cümleler, I. Yeni’nin; III numaralı
cümle ise II. Yeni’nin şiir anlaşına ilişkindir.
A B C D E
“Sokağın başında, bahçesinde çocukların
Dolaylı tümleç
Özne
koşturduğu bir okul; okulun yanında da bir
Dolaylı tümleç
otobüs durağı vardı.”
Özne
Yüklem
cümlesini incelediğimizde, “vardı” yükleminin iki faklı özne tarafından ortak kullanıldığını görürüz. B seçeneğinde “oynar-dönerdik” yüklemleri “biz” öznesini,
D’de “beslenir-besler” yüklemleri “Bu ova”
öznesini ve E’de “kalktı-sarıldı” yüklemleri
“çocuk” öznesini ortak kullanmıştır. Ancak
soru kökünde “ortak yüklem” istendiği için
doğru cevap A seçeneğindeki cümledir.
12.
II numaralı cümlede yer alan özellik, çocuk
öykü ve romanları için söylenemez. Çocuk
öykü ve romanlarındaki kahramanlar, çocuğu yaşamla tanıştırabilmeli veya onun
hayal dünyasına yeni bir renk katabilmelidir. Diğer cümlelerde verilenler, çocuk öykü
ve romanlarında bulunması gereken özelliklerdendir.
15.
C seçeneğinde verilen cümlede bilgi yanlışı vardır. “Bir Düğün Gecesi” ve “Fikrimin
İnce Gülü” adlı yapıtlar, Adalet Adaoğlu’na
aittir. Diğer seçeneklerde verilen yapıtlar
ve yazarları hakkında bilgi yanlışlığı yapılmamıştır.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / SÖ
16.
TG – 6
Öncülde verilen parçada tanıtılan sanatçı
İsmet Özel “Evet İsyan”da devrimci duyarlılığını yansıtmıştır. “Amentü” şiiriyle mistik
anlayışa geçmiş, her iki dönem şiirlerinde
de sert bir üslup kullanmıştır. Şiirlerinin
dokusu ve imge örgüsü, özgün buluşlarla
oluşturulmuştur. Öncüldeki parçada sözü
edilen yapıtları dışında Geceleyin Bir
Koşu, Erbain, Çatlayacak Kadar Aşk; Taşları Yemek Yasak, Surat Asmak Hakkımız
adlı eserleri de vardır.
19.
Yüklerin birbirlerine uyguladıkları kuvvetler
eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür (I. yanlış).
q1
F1
q2
m1 : g
21.
F2
T1
| F 1 | = | F 2 | ve a > b olduğundan
T2 G
m 2 > m 1 dir (II. doğru).
F=
A B C D E
d2
F
S
K N
m2 : g
k : q1 : q2
Mıknatısların birbirine uyguladığı itme
kuvvetinin büyüklüğü eşittir. Aynı kutuplar
birbirini iter. Mıknatısların ağırlığı G olsun.
formülüne
göre
N
L S
kuvvet
Kuvvet dengesi yazılırsa
T1 + F = T2 + G 1
T2 = F + G 2
1 ve 2 denkleminden;
T1 + F = F + G + G
3 T1 = 2G bulunur. (I. doğru)
F G
yüklerin çarpımı ile orantılıdır. Dolayısıyla
yükler herhangi bir değer alabilir. Büyüklük
olarak kıyaslanamaz (III. yanlış).
Zıt kutuplar birbirini çeker.
Kuvvet dengesi yazılırsa
T1
A B C D E
S
N
G
F
F T2
S
N
T1 = F + G + T2
T2 = G – F
T1 = F + G + G - F
4 T1 = 2G bulunur.
G
17.
Öncüldeki parçada tanıtılan sanatçı, A seçeneğinde verilen Behçet Necatigil’dir. Sanatçının diğer eserleri de şunlardır: Çevre,
Eski Toprak, Arada, Dar Çağ, Yaz Dönemi,
İki Başına Yürümek, Zebra, Kareler ve Aklar, Söyleriz.
A B C D E
20.
İlk durumda T2 = F + G idi. İkinci durumda
T2 = G – F dir. Bu durumda T2 azalır. (II.
doğru)
İş = w = q : 9V = q : (Vs – Vi)
K mıknatısının ters çevrilmesi L mıknatısının ters çevrilmesiyle aynı sonucu doğurur.
Öncelikle +3Q ve –Q yükünün K noktasındaki potansiyelleri bulunmalıdır.
V = k:
q
d
3 ve 4 denklemlerine göre T1 ip gerilmesi değişmez. Büyüklüğü mıknatısların
ağırlığı kadardır. (III. yanlış)
formülüne göre yük işareti
önemlidir.
A B C D E
k : 3Q
kQ
=+
V1 = +
d
3d
V2 = -
kQ
3d
Toplam potansiyel
bulunur.
kQ k : Q
2k : Q
=
d
3d
3d
22.
Sonsuzdaki potansiyel sıfırdır.
w = + 2Q d
2k : Q
- 0n
3d
X gaz, Y katı ve Z sıvıdır. Esneklik katsayısı sadece katılar için ayırt edicidir. Buna
göre Y için ayırt edicidir.
A B C D E
4 k : Q2
= :
3
d
A B C D E
18.
Öncüldeki parçada verilen özellikler (Cumhuriyet Dönemi’nde ortaya çıkan ilk edebî
topluluk - Beş Hecelilere karşı çıkma - geleneksel temalar yerine yeni temalar bulma) dikkate alındığında, sözü edilen edebî
topluluğun “Yedi Meşaleciler” olduğu anlaşılır. Ziya Osman Saba da bu topluluğun
sanatçıları arasında yer alır.
23.
Fe (NO 3) 3 $ Fe + 3 + 3NO 3144
4244
43
< >
0, 2 M
0, 2 M
0, 6 M
+2
Ca (NO 3) 2 $ Ca + 2NO 3144424 4
43
< >
0, 1 M
0, 1 M
0, 2 M
M 1 V1 + M 2 V2 = M s Vs
0, 6M : 100ml + 0, 1M : Xml = 0, 36M (100 + X) ml
x = 100ml
A B C D E
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / SÖ
24.
TG – 6
Yapay radyoaktif tepkimeleri ile ilgili verilen
yargılardan hepsi doğrudur.
28.
A B C D E
Yeni Taş (Neolitik) Çağı’nda köylerin kurulmasıyla özel mülkiyet anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu anlayışla birlikte Tunç Çağı’na
gelindiğinde ilk şehir devletleri kurulmaya
başlanmıştır.
31.
Rönesans, İtalya’da başlamış ve kısa sürede tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Bu durumun
yaşanmasında İtalya’nın;
Verilen medeniyetlerden Urartular hariç
diğerleri şehir devletleri şeklinde kurulmuşlardır.
●● dinî ve kültürel alanda önemli bir merkez
olması (I),
Sümerlerde şehir devletlerine Site, Mısırlılarda Nom, Yunanlarda ise Polis adı verilmiştir. İyonlarda ise siyasi birlikten yoksun
12 şehir devleti kurulmuştur.
●● yaptığı veraset savaşları (II),
●● ticari faaliyetleri (III)
etkili olmuştur.
A B C D E
Urartular ise merkezi Tuşpa olan bir krallık
şeklinde kurulmuşlardır.
25.
Nükleotidlerin alt birimlerinden azotlu organik baz ile pentoz şeker arasında glikozit
bağı, fosforik asit ile pentoz şeker arasında ester bağı bulunur. Bu nedenle X ile
gösterilen bölüme azotlu organik baz, Y
ile gösterilen bölüme pentoz şeker, Z ile
gösterilen bölüme fosforik asit gelmelidir.
Timin azotlu organik bazı DNA molekülüne
özgüdür. DNA’nın yapısında deoksiriboz
şekeri bulunur.
glikozit bağı
Timin
A B C D E
32.
29.
ester bağı
Deoksiriboz
şekeri
XV. yüzyılın başlarında edebiyat, güzel sanatlar, mimari ve bilim alanlarında yaşanan
gelişmelere Rönesans denir.
● Dünyanın en uzun destanı kabul edilen
Manas Destanı Kırgızlar’a aittir.
●● İgor Destanı Ruslarla Kumanların mücadelesinden bahsetmiştir.
●● Devletin yönetim şekli cumhuriyettir.
●● Su-lu Kağan Türgişlerin önemli hükümdarlarından biridir.
Fosforik
asit
●● Devletin dini İslam, dili Türkçe’dir.
●● Hükûmet şekli kabine hükûmeti sistemidir.
●● Bizans ordusunda paralı askerlik yapan
Peçenekler, 1071 Malazgirt Savaşı’nda
Selçuklu tarafına geçerek savaşın kazanılmasında etkili olmuşlardır.
A B C D E
1921 yılında ilan edilen Teşkilat-ı Esasiye’de Cumhuriyetin ilanı ile 1923 değişiklikleri olarak da bilinen birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler şöyle
sıralanabilir:
●● Cumhurbaşkanı TBMM içinden
TBMM üyeleri tarafından seçilir.
ve
●● Cumhurbaşkanı bir yasama dönemi için
seçilir ve aynı kişi tekrar seçilebilir.
Sibirlerle ilgili hiçbir ifade verilmemiştir.
A B C D E
●● Başbakan, cumhurbaşkanınca TBMM
üyeleri arasından seçilir.
●● Devletin başkenti Ankara’dır.
26.
Ergin kurbağa, sürüngen ve kuşlarda akciğer solunumu görülür. Ancak kaslı diyafram yapısı ve alveoller sadece memeli
sınıfına ait özelliklerdir.
A B C D E
Fakat yasama ve yürütme yetkileri
TBMM’ye aittir.” ifadesi 24 Nisan (24 Nisan
1920) önergesinin bir maddesidir.
A B C D E
30.
Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümünden
1699 Karlofça Antlaşması’na kadar geçen
süre Osmanlı’da Bozulma - Kargaşa ya da
Duraklama Dönemi olarak adlandırılmıştır.
Bu dönemde Osmanlı eski ihtişamına geri
dönebilmek için fetihlere devam etmeyi ve
merkezî otoritenin devamlılığını sağlamayı
temel politika olarak belirlemiştir.
Duraklama Dönemi’nde;
●● İranla Serav,
●● Lehistanla Hotin,
●● Avusturya ile Vasvar,
27.
Mantarlar, bakteriler ve hayvanlarda glikozun fazlası glikojen olarak depolanır.
Bitkilerde ise glikozun fazlası nişasta olarak depolanır.
A B C D E
●● Rusya ile Bahçesaray
antlaşmaları imzalanmıştır.
Fakat Kerden (II. Kasr-ı Şirin) Antlaşması
ise Gerileme Dönemi’nde İran’la imzalanmıştır.
A B C D E
6
33.
ABD’nin I. Dünya Savaşı’ndan sonra yalnızlık politikasına dönmesi İngiltere ve
Fransa’yı özellikle Orta Doğu’da serbest
bırakmıştır. İki devlet ortak bir deklarasyonla bölgede kendi idarelerine dayanan
yönetimler kurulabileceğini açıklamıştır.
Nitekim İngiltere ve Fransa San Remo
Konferansı’nda Orta Doğu topraklarını
paylaşmışlardır. Bu paylaşıma göre Fransa, Suriye ve Lübnan’ı; İngiltere ise Irak,
Filistin ve Ürdün’ü manda ve himaye adı
altında ele geçirmişlerdir.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / SÖ
34.
TG – 6
Paralellerin dereceleri güneye doğru arttığı
için belirtilen yer Güney Yarım Kürede’dir.
Meridyen dereceleri batıya doğru arttığı
için başlangıç meridyeninin batısındadır.
Kuzeyi ile güneyi arasında iki paralel fark
vardır.
37.
Haritadaki akarsuların akış yönü güneyden kuzeye doğrudur. Buna göre yükselti
kuzeyden güneye doğru artmaktadır. Haritadaki verilere göre yalnızca bu yargıya
varılabilir.
40.
Haritada numaralarla gösterilen yerler içinde yükseltisi en fazla olan I numaralı yerdir.
Bu nedenle burada ışımayla ısı kaybı daha
fazla olur.
A B C D E
A B C D E
Bu da 2 x 111 = 222 km eder.
Doğusu ile batısı arasında 4 meridyen fark
vardır. Bu da 4 x 4 = 16 dakika olur.
A B C D E
35.
Belirtilen yerler içinde Ekvator’a en yakın
olan K, en uzak olan M’dir. Buna göre
K’den M’ye gidildikçe güneş ışınlarının
düşme açısı küçülür.
38.
Ege’de dağların kıyıya dik uzanması;
41.
●● deniz etkisinin alanını,
●● rüzgârın en çok estiği yönü,
●● Dünya’nın dönüşünden kaynaklanan
çizgisel hız K’de daha fazladır.
●● akarsuların akış yönünü,
A B C D E
●● kıyı şekillerini
●● L’de yerel saatle 12.00’de gölge boyu
cismin boyuna eşittir.
Bilimsel süreç becerileri, bir ara disiplin değildir. Fen ve teknoloji dersinde öğrencilere
kazandırılması öngörülen temel beceriler
arasındadır.
etkiler.
Dağların uzanış yönü dağların yüksekliğini
etkilemez.
●● Gurup ve tan süresi M’de daha uzundur.
●● M’deki gölge boyu K’den uzundur.
A B C D E
Belirtilen yerlerin bulunduğu yarım kürelerle ilgili bilgi edinilemez.
A B C D E
36.
Kuzey Yarım Küre’de karalar daha geniş
yer kaplar. Bu nedenle
●● İzoterm eğrileri Kuzey Yarım Küre’de
daha fazla girinti ve çıkıntı oluşturur.
●● Kuzey Yarım Küre’de sıcaklık farkları
daha fazladır.
Okyanus akıntılarının sapma yönü Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş yönüyle ilgilidir.
42.
39.
Seçeneklerde verilen iller içinde İzmir, İzmit, Samsun ve Gaziantep’te sanayi gelişmiştir. Bu illerde hava kirliliğinde endüstri
kuruluşlarının payı fazladır. Artvin’de sanayi gelişmemiş olduğundan hava kirliliğinde
endüstri kuruluşlarının payı azdır.
3.-4. basamakların yer değiştirmesi gerekir. Cümleler üretildikten sonra metin üretimi yapılır.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / SÖ
43.
TG – 6
Seviye ve ilgi gruplarının kavram yanılgılarını gidermek amacıyla kullanılması söz
konusu değildir.
46.
İlkokul düzeyinde 0. Düzey aşamasında
etkinlikler yapılır. Çocuk sadece şekilleri
görünüşleri itibarı ile belirler, isimlendirir.
A B C D E
49.
A B C D E
Drama birtakım durum ve olayların konuşma ve hareket ile hayalî bir ortam içerisinde canlandırılmasına denir. Dramatizasyon, öğrencinin etkin katılımını sağlayan,
yaratıcılığı geliştiren ve sosyalleşmeyi sağlayan bir tekniktir. Drama tekniğinin tekrara
dayalı öğrenmelerin gerçekleştirilmesinde
kullanılması uygun değildir.
A B C D E
44.
Sayısal-mantıksal zekâ; analitik düşünme,
kavramlar arasında ilişki kurma, karşılaştırma, sonuç çıkarma, hipotez üretme ve
problem çözme becerilerini kapsar.
47.
A B C D E
“Tablo, Diyagram ve Grafik Okuma” Sosyal
Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer
alan “Üretim, Tüketim ve Dağıtım” öğrenme alanında yer alan temel becerilerden
biridir.
A B C D E
50.
Dersin başında öğrencinin konuya ilgisini
ve dikkatini çekmek için şu etkinlikler yapılabilir: Ders araç gereçleri kullanma, ilginç
şekil, grafik ve şemalar kullanma, açık uçlu
sorular sorma, sözlü ve sözsüz mesajlar
kullanma, konuyla ilgili günlük yaşamdan
ilginç örnekler verme; anı, öykü, fıkra anlatma.
A B C D E
45.
Öğrenilen bilginin kavranması ve açıklanması, bilişsel alanın kavrama basamağına
aittir.
A B C D E
48.
Analoji tekniğinde soyut kavramlar öğrencilerin bildiği somut kavramla ilişkilendirilir,
benzetim kurulur. Beynin iç yapısının ceviz
kabuğuna benzetilmesi örnek verilebilir.
A B C D E
8
Download

Sınıf Öğretmenliği 6