4
1
Manyetizma Testlerinin Çözümleri
5.
Test 1’in Çözümü
Mıknatısların birbirine uyguladığı kuvvet uzaklığın
karesi ile ters orantılıdır. Buna göre, her bir mıknatısa uygulanan kuvveti şekil üzerinde gösterelim.
1.
N
S
F
N
S
N
S
G
N
S
Mıknatıs kaç parçaya bölünürse bölünsün ortaya
çıkan yeni parçalar yine iki kutupludur. Ve başlangıçtaki parçasına göre sağ tarafı S, sol tarafı N olacaktır.
T1 = G – F
T2 = G – 4F
T3 = G + F
T3 > T1 > T2 olur.
4F
G
G F
Cevap E dir.
Cevap D dir.
2.
Asılı olan mıknatıslar sabit mıknatısa doğru çekildiğine göre, sabit mıknatısın üstteki kutpu ile çekilen mıknatısların kutupları ters olmalıdır. Bu söylediklerimize uyan sadece bir seçenek vardır.
Cevap A dır.
3.
Uzama miktarının en büyük olması için ortadaki
mıknatısı, üstteki mıknatıs itmeli, alttaki mıknatıs
çekmelidir.
Cevap C dir.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
6.
Üzerinden akım geçen tel ısınır. Bunun nedeni tel
içinde hareket eden elektronların enerjisini atomlara aktarmasıdır. Yani ısınma olayı manyetik etki ile
ilgili değildir.
Cevap C dir.
7.
Mıknatısların birbirine uyguladığı kuvvetler eşit ve
zıt yönlü oldukları içinipteki T gerilme kuvvetinin
büyüklüğünü etkilemezler. T gerilme kuvveti ağırlıkların eğik düzleme paralel bileşenlerinin toplamı
kadardır.
T = mgsinα + mgsinα
T = 2mgsin37°
T = 2·1·10·0,6
T = 10 N bulunur.
Cevap C dir.
4.
Mıknatıslar birbirine uyguladığı kuvvet F, mıknatısın ağırlığı da G olsun.
T1 = G + F
T2 = G + F
T3 = G – F
Buna göre, ipteki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri arasında, T1 = T2 > T3 ilişkisi vardır.
8.
Cevap A dır.
Yandaki düzenekte verilen E harfinde üç tane N kutbu aynı yere gelmiştir. Mıknatısların bu şekilde durması imkansızdır.
N
S
N
S
N
S
S
N
N
S
Cevap D dir.
2
Ünite 2
Elektrik ve Manyetizma
9.
T1 her iki mıknatısın ağırlıkları toplamına eşit olduğu için değişmez.
İlk durumda mıknatıslar birbirini çekiyor, ikinci
durumda birbirini itiyor. Buna göre,
T2 = G – F
T2ʹ = G + F
T2ʹ > T2 olur.
Yani T2 artar.
12. Mıknatısın demir çubuğu mıknatıslayabilmesi için,
demir çubuk yani N kutbuna ya da S kutbuna yaklaştırılmalıdır. Demir çubuk C seçeneğindeki gibi
mıknatısa yaklaştırılırsa mıknatıslanmaz.
Cevap C dir.
Cevap D dir.
13.
N
10. Demir çubuk mıknatıs hâline geleceği için T2 en
büyük olacaktır. Şekil I de mıknatıslar birbirini ittiği
için T1 en küçük olacaktır.
X
i
S
i
Cevap E dir.
Y
S
N
T1
T2
N
T3
S
S
d
2d
Nihat Bilgin Yayıncılık©
11.
i
Sağ elin dört parmağı akımın yönünü gösterecek
şekilde bobin avuç içine alınır. Yana açılan başparmak manyetik alanın yönünü gösterir. Baş parmak mıknatıs gibi davranan bobinin N kutbunu
gösterir.
Bobinin dışında manyetik alan çizgilerinin yönü N
den S e doğrudur. Buna göre bobinlerin mıknatıslanmaları şekildeki gibi olur.
2d
N
N
S
II
III
i
I
Cevap A dır.
Aynı kutuplu mıknatıslar birbirini iterken zıt kutuplu
olanlar birbirini çeker. Mıknatısların birbirine uyguladığı itme veya çekme kuvveti aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak değişir.
I ve III teki mıknatıslar birbirini itmektedir. I deki iki
mıknatıs arasındaki uzaklık d, III teki iki mıknatıs
arasındaki uzaklık 2d olduğundan T1 gerilme kuvveti en küçüktür.
II deki mıknatıslar birbirini çektiği için T2 gerilme
kuvveti en büyüktür.
Cevap A dır.
14. Bobinden elektrik akımı geçirilince bobin mıknatıs
hâline gelir. Bobini mıknatısa yaklaştırırsak bobin
ve mıknatısın birbirine uyguladığı kuvvet artar.
I. yargı doğrudur.
A2 anahtarını da kapatmak bobinden geçen akım
şiddetini değiştirmediğinden II. ve III. yargılar yanlıştır.
Cevap A dır.
MANYETİZMA
15. Sağ elin dört parmağı akımın yönünü gösterecek
şekilde bobin avuç içine alınırsa yana açılan baş
parmak manyetik alanın yönünü gösterir.
18. K mıknatısı sola doğru gittiğine göre 1 ve 2 numaralı kutuplar aynı olmalıdır. M mıknatısı ok yönünde hareket ettiğine göre 3 ve 4 numaralı kutuplar
zıt olmalıdır. Ayrıca 2 ve 3 numaralı kutuplar da zıt
olmalıdır.
Bobinin dışında manyetik alan çizgilerinin yönü N
de S e doğrudur. Buna göre, bobinlerin kutupları
aşağıdaki gibidir.
S
Cevap D dir.
N
X
+ –
S
A1
N
Y
N
A2
S
Z
– +
A3
Aynı kutuplar birbirini ittiği için X ve Y bobinden
uzaklaşacak yönde hareket eder.
Cevap E dir.
16. Ortadaki mıknatıs her iki mıknatıs da sağa doğru
kuvvet uygulandığı için T2 kuvveti en büyüktür.
Seçeneklere bakıldığında T2 kuvvetinin en büyük
olduğu sadece bir seçenek vardır.
Cevap C dir.
17. İlk durumda L mıknatısına her iki mıknatıs da aşağıya doğru hareket uygulamaktadır. İkinci durumda L mıknatısına her iki mıknatıs da yukarı doğru
kuvvet uygulamaktadır. Buna göre T1 azalır, T2
azalıyorsa buna bağlı olarak T2 artar.
Cevap E dir.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
+ –
3
4
Ünite 2
Elektrik ve Manyetizma
Test 2’nin Çözümü
1.
sol
5.
TX her iki mıknatısın ağırlıkları toplamına eşit olduğu için TX değişmez.
İlk durumda mıknatıslar birbiri çekiyor, ikinci
durumda da birbirini itiyor. Buna göre;
TY(1) = G – F
TY(2) = G + F
TY(2) > TY(1)
sağ
N
S
N
S
olur.
Cevap E dir.
L mıknatısı sağa doğru hareket ettiğine göre L
mıknatısını K mıknatısı itmeli M mıknatısı da çekmelidir. Bunun için 1 ve 2 ile gösterilen kutuplar
aynı, 3 ve 4 ile gösterilen kutuplar zıt olmalıdır.
6.
Cevap C dir.
Y mıknatısının konumunu değiştirmemesi için bu
mıknatısa uygulanan net kuvvet sıfır olmalıdır.
Yani Y mıknatısına diğer mıknatısların uyguladığı
kuvvetler eşit ve zıt yönlü olmalıdır.
Cevap E dir.
Cevap C dir.
7.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
2.
Demir tozları incelendiğinde 1 ve 2 numaralı
kutupların zıt, 3 ve 4 numaralı kutupların aynı olduğunu söyleyebiliriz.
S
N
S
X mıknatısına etki eden kuvvet sola doğrudur. X
mıknatısı sola doğru harekete geçer. Y ve Z mıknatıslarına etki eden net kuvvetler ok yönünde
oluğu için bu mıknatıslar ok yönünde harekete
başlar.
Cevap E dir.
S
Cevap C dir.
4.
1 ve 3 numaralı kutuplar birbirini itmelidir. Çünkü
bu uçtaki döndürme etkisi ile ağırlığın döndürme etkisi aynı yönde olursa denge sağlanamaz.
Ayrıca 2 ve 4 numaralı kutuplar da birbirini itmelidir.
Cevap C dir.
8.
3.
X mıknatısı Y mıknatısını hangi kuvvetle çekiyorsa, Y mıknatısı da X mıknatısını aynı kuvvetle
çeker. Yani iplerdeki gerilme kuvvetleri eşit olur.
M çubuk mıknatısı dengede kaldığına göre bu
mıknatısa uygulanan kuvvetler eşit ve zıt yönlü
olmalıdır.
S anahtarı açılarak K elektromıknatısı devre dışı
bırakılırsa, L elektromıknatısı M çubuk mıknatısını iter veya çeker. Çubuk mıknatısın kutupları belli
olmadığı için hangi yönde kuvvet uyguladığını bilemeyiz.
Cevap E dir.
9.
Aynı kutuplu mıknatıslar birbirini iterken zıt kutuplu mıknatıslar birbirini çeker. Mıknatısların birbirine uyguladığı itme veya çekme kuvveti uzaklığın
karesi ile ters orantılı olarak değişir.
M ve P deki mıknatıslar birbirini iter. M deki daha
fazla itildiği için M dinamometresi en küçük değeri
gösterir.
K daki mıknatıslar birbirini L dekine göre daha
büyük kuvvetle çektiklerinden K dinamometresindeki kuvvet en büyüktür. Buna göre;
TM < TP < TL < TK
olur.
Cevap E dir.
Download

Manyetizma - Nihat Bilgin Yayıncılık