10. SINIF
GENEL
TARİH
1.
I. Koyunhisar Savaşı (1302)
- Osman Bey
II. Maltepe Savaşı (1329)
- Orhan Bey
III. I. Kosova Savaşı (1389)
- II. Murat
IV. Sırpsındığı Savaşı (1364)
- I. Murat
4.
A) Yalnız I
B) Kazaskerlik makamının kurulması
B) Yalnız III
D) II ve III
C) Defterdarlık kurumunun oluşturulması
3.
5.
XIV. ve XV. yüzyıllarda Balkanlar’la ilgili bilgilerden bazıları şunlardır:
I. Siyasi birlik yoktur.
C) Söğüt
E) Edirne
R
İ
T
K
E
N
R
Ö
B) Bursa
E) Ülkenin, hükümdar ve oğullarının ortak malı sayılması
.
Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlılara başkentlik
yapmamıştır?
D) İstanbul
D) Beylerbeylik teşkilatının kurulması
C) I ve IV
E) III ve IV
A) Ankara
I. Murat döneminde yapılan aşağıdaki çalışmalardan
hangisi daha çok askeri alana yöneliktir?
A) Yeniçeri Ocağı’nın kurulması
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlış verilmiştir?
2.
01
Beylikten Devlete Osmanlı
II. Mezhep mücadeleleri yaşanmaktadır.
III. Yöneticiler halka baskı yapmaktadır.
Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti’nin Balkan fetihlerini kolaylaştırdığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da başarılı fetih hareketlerinde bulunmasında bölgede,
I. kiliseler arasında mücadelelerin olması,
6.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
— I. Murat şehit düşmüştür.
— Tuna Nehri’ne kadar olan yerler fethedilmiştir.
— Osmanlılar ilk defa top kullanmışlardır.
II. siyasi birliğin olmaması,
III. Ortodoksların yoğun olarak yaşaması
Yukarıda özellikleri verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Çirmen Savaşı
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
B) Ploşnik Bozgunu
C) Sazlıdere Savaşı
D) I. Kosova Savaşı
E) Sırpsındığı Savaşı
01
Beylikten Devlete Osmanlı
7.
10.
I. Murat devrinde,
Osmanlı Devleti’nin;
I. Anadolu Türk birliğini sağlamak,
–
Germiyanoğulları’ndan çeyiz karşılığında Kütahya, Tavşanlı ve Simav çevresinin alınması,
–
Hamitoğulları’ndan göller yöresinin parayla satın alınması,
III. Balkanlar’ın Türkleşmesini sağlamak
–
Ahiler’den Ankara’nın alınması
politikalarından hangilerini Kuruluş döneminde uyguladığı söylenebilir?
II. siyasi büyümeyi sürdürmek,
faaliyetlerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
A) Anadolu Türk birliğini sağlamak
C) Yalnız III
E) I, II ve III .
B) Ekonomik kazanç elde etmek
C) Ahilerin etkinliğine son vermek
D) Düzenli ordu birlikleri kurmak
R
İ
T
E) Tımar sisteminin temellerini atmak
K
E
11.
Osmanlı Devleti’nde ;
I. Venediklilerle ilk deniz savaşının yapılması,
N
R
Ö
II. Sırpsındığı Savaşı’nın yapılması,
III. Çelebi Mehmet’in kardeşleriyle taht mücadelesi,
IV. Şeyh Bedrettin İsyanı’nın bastırılması
durumlarından hangileri öncelikle merkezi otoriteyi
güçlendirmeye yöneliktir?
A) I ve III
B) II ve IV
D) I, III ve IV
9.
I. Şeyh Bedrettin İsyanı
II. Şehzade Mustafa İsyanı
III. Ahmet Paşa İsyanı
Körfez Yayınları
8.
Yukarıdaki ayaklanmalardan hangilerinin dini yönü
yoktur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
C) III ve IV
E) II, III ve IV
.
Kösedağ Savaşı’ndan (1243) sonra kurulan beylikler arasında Osmanlılar, siyasi anlamda çok güçlü olmamasına
rağmen kısa sürede gelişmiş ve diğer beyliklere son vererek “Anadolu Türk Birliği”ni kurmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?
A) Ahilerin desteğini alması
B) Yetenekli yöneticilere sahip olması
C) Coğrafi konumunun elverişli olması
D) Doğudan gelen Türkmen nüfusunun katkısı
E) Beyliklerle mücadelesinin öncelikli politikası olması
12.
I. Edirne’nin alınması
II. Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması
III. Anadolu Beylerbeyliği’nin kurulması
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi I.Murat döneminde
gerçekleşmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
10. SINIF
GENEL
TARİH
1.
02
Beylikten Devlete Osmanlı
Osmanlı Devleti, Kuruluş döneminde fetihleri kalıcı hale getirmek için Anadolu’da yeterli toprağı olmayan ya da verimsiz topraklarda yaşayan Türkmenleri Balkanlar’a göç
ettirmiştir.
4.
Buna göre Osmanlı Devleti’nin,
I. siyasi gücünü artırmak,
II. fethedilen yerlerin nüfus yapısını değiştirmek,
D) I ve III
Türkiye Selçuklu Devleti’nin mirasçısı gibi hareket eden
Karamanoğulları’na karşı üstünlük kazanılmıştır.
–
Germiyanoğulları’ndan ve Hamitoğulları’ndan toprak
alınarak Anadolu’daki en büyük devletlerden biri haline
gelmesi üzerine Memlük Devleti, Osmanlı Devleti’ne
elçi göndererek siyasi ilişkileri başlatmıştır.
R
İ
T
durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir?
B) Yalnız II
–
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
III. halkı sosyo-ekonomik açıdan güçlendirmek
A) Yalnız I
I. Murat döneminde;
A) Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki saygınlığı artmıştır.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
B) Anadolu’da siyasi birlik sağlanmıştır.
C) Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki otoritesi artmıştır.
D) Osmanlı Devleti, Türk-İslam dünyasının lideri olmuştur.
K
E
E) Memlük Devleti’nin Anadolu’daki çıkarları zedelenmiştir.
N
R
Ö
2.
Osmanlı Devleti’nde,
–
I. Murat döneminde Rumeli Beylerbeyliği,
–
Yıldırım döneminde ise Anadolu Beylerbeyliği kurulmuştur.
Buna göre,
I. Ülke yönetimi kolaylaştırılmıştır.
II. Devlet otoritesi güçlendirilmiştir.
5.
I. Yeniçeri Ocağının kurulması,
II. Pençik sisteminin uygulanması,
III. Tımar sistemine geçilmesi
III. I. Murat döneminde Anadolu Türk birliği büyük oranda
sağlanmıştır.
faaliyetlerinden hangileri ordunun güçlenmesine yönelik yapılan faaliyetlerdendir?
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
C) Yalnız III
A) Yalnız I
E) I, II ve III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
6.
Osmanlı Devleti Kuruluş döneminde,
Osmanlı Kuruluş devrinde;
E) I, II ve III
I. Anadolu beylikleri yeniden kuruldu.
I. Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması,
II. Bizans’ın yıkılması gecikti.
II. tımar sisteminin uygulanması,
III. Balkanlarda hakimiyet sona erdi.
III. iskan politikasının uygulanması
Yukarıdakilerden hangileri Ankara Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?
faaliyetlerinden hangilerinin devlet otoritesini artırdığı
söylenebilir?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
02
Beylikten Devlete Osmanlı
7.
10.
Osmanlı Kuruluş Döneminde;
– Sınırların genişlemesi,
Osmanlı Devleti’nin Rumeli topraklarında iskan politikası uygulamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
– Denizcilik faaliyetlerinin artması,
A) Balkan halklarının devlete bağlılığını sağlamak
– Anadolu Beylerbeyliği’nin kurulması,
B) Vergi toplamayı kolaylaştırmak
durumları aşağıdakilerden hangisinin sonucunda meydana gelmiştir?
C) Bölgenin asimile edilmesini sağlamak
D) Sınırların güvenliğini sağlamak
A) Anadolu siyasi birliğinin sağlanması
E) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
B) Bizans’ın yıkılması
C) Veraset sisteminin değişmesi
D) İpek Yolu’nun ele geçirilmesi
E) Hukuk çalışmalarının başlaması
I. Yeniçeri Ocağı’nın kurulması,
N
R
Ö
II. Veraset anlayışının değiştirilmesi,
III. Pençik sisteminin uygulanması,
gelişmelerinden hangileri taht kavgalarını önlemeye
yöneliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
9.
R
İ
T
K
E
11.
I. Murat devrinde görülen;
B) Anadolu’da Türk siyasi birliğinin kesin olarak sağlanması
C) Balkanlarda iskan politikasının uygulanması
D) Fetret devrinin yaşanması
C) Yalnız III
E) I ve III
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş
döneminde yer alan olaylardan birisi değildir?
A) Balkanlara geçilmesi
Körfez Yayınları
8.
E) Devletin veraset sistemiyle yönetilmesi.
12.
Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede gelişmesini sağlayan
nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Coğrafi konumunun uygun olması
Osmanlı Kuruluş devrinde,
•
Hamitoğulları topraklarının bir kısmı para karşılığı satın
alındı.
•
Germiyanoğulları topraklarının bir kısmı çeyiz karşılığı
olarak alındı.
B) Merkezi otoritesinin güçlü olması
Anadolu Türk birliğini kurmaya yönelik bu politikaların
izlenmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
C) Beylikler arasındaki mücadeleye katılmaması
D) İskan siyaseti uygulaması
A) Devlet teşkilatlanmasını sağlamanın
E) Yönetimde feodal bir anlayış benimsemesi
B) Beyliklerle iyi ilişkileri sürdürmenin
C) Pençik sistemini uygulamanın
D) Tımar sistemini uygulamanın
E) Maliyeyi iyileştirmenin
Test 01 CA
1.B
2.A
3.D
4.A
5.E
6.D
7.A
8.C
9.E
10.E
11.E
12.D
10. SINIF
GENEL
TARİH
1.
Beylikten Devlete Osmanlı Kültürü ve Uygarlığı
Osmanlı Devleti’nde önemli devlet işlerinin görüşüldüğü Divan teşkilatı, aşağıdaki hangi padişah döneminde kurulmuştur?
5.
I. Zeamet
II. Has
A) I. Murat
III. Tımar
B) II. Murat .
Osmanlı toprak sisteminde dirlik araziler dağıtılırken
kişilerin konumu ve arazilerin gelirleri dikkate alınırdı.
Yukarıdaki dirlik çeşitlerinin küçük olandan büyük olana doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
C) Orhan Bey
D) Osman Bey
A) I, II, III
E) Yıldırım Bayezit
B) I, III, II
Aşağıdakilerden hangisi dirlik sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı yararlar arasında sayılamaz?
6.
Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu ocağının sınıfları
arasında değildir?
A) Yeniçeriler
B) Topçular
B) Tımarlı sipahiler sayesinde en ücra yerlerde bile güvenlik sağlanmıştır.
C) Cebeciler
C) Hazineden para ödenmeden hazır ordu bulundurulmuştur.
N
R
Ö
D) Humbaracılar
E) Tımarlı sipahiler .
D) Devlet bu bölgelerde vergi toplama zorluğundan kurtulmuştur.
E) Dirlik olarak ayrılan araziler köylülere mülk olarak verilmiştir.
7.
Mülkiyeti devlete ait olup, işletme hakkı hizmet karşılığında şahıslara verilen arazilere genel olarak ne ad verilirdi?
A) Ekonomiyi düzeltmek
B) Tarım gelirlerini artırmak
B) Mülk
C) Yönetim şeklini değiştirmek
C) Vakıf
D) Merkezi otoriteyi güçlü tutmak
D) Metruk
E) Özel mülkiyet hakkını korumak
E) Paşmaklık .
Osmanlı Devleti’nde hükümdarlık babadan oğula geçerdi.
Ancak bu durum bir kural olmayıp, padişah olmak için Osmanlı ailesinden olmak şarttı.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine zıt bir
uygulamanın varlığından söz edilebilir?
A) Halk iradesine
B) Kişisel idareye
C) Veraset anlayışına
D) Saltanat sistemine
E) Monarşik anlayışa
Osmanlı Devleti’nde dirlik sahiplerine verilmiş olan belgeler padişah değişikliklerinde yeniden düzenlenerek onaylanır, güçlenen dirlik sahiplerinin yerleri değiştirilirdi.
Bu uygulama ile Osmanlı devlet adamları aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?
A) Miri
4.
E) III, II, I
K
E
A) Üretimin sürekliliği sağlanmıştır.
3.
C) II, III, I
R
İ
T
D) III, I, II
2.
03
8.
Osmanlı devlet anlayışının temelinde Orta Asya Türk geleneği ile Türk-İslam devletlerinin etkileri görülür.
Bu duruma,
I. divan teşkilatı,
II. tımar sistemi,
III. Enderun mektebi,
IV. merkeziyetçi devlet yapısı
özelliklerinden hangileri örnek gösterilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) III ve IV
03
Beylikten Devlete Osmanlı Kültürü ve Uygarlığı
9.
12.
Kapıkulu askerlerinin personel kaynağı aşağıdaki yollardan hangisiyle giderilmiştir?
A) Ulûfe .
Osmanlı Devleti’nde tımar sistemiyle yapılamayan faaliyetlerin gerektirdiği parayı sağlayabilmek için iltizam usulü
uygulanmıştır.
İltizam usulü ile ilgili,
B) Cülus
I. açık artırma yoluyla ihale edilmesi,
C) Devşirme
II. daha çok Anadolu ve Rumeli’de uygulanması,
D) Yükümlülük
III. vergiyi toplayan kişiye mültezim denmesi
E) Gönüllülük
bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) Yalnız II
E) I, II ve III .
R
İ
T
Osmanlı Devleti’nde ülke topraklarıyla ilgili olarak I. Murat
zamanında görülen, “Ülke toprakları padişah ve erkek çocuklarının ortak malıdır.” anlayışı, Fatih Sultan Mehmet zamanında değiştirilerek, “Ülke toprakları padişahın malıdır.”
şeklinde düzenlenmiştir.
K
E
A) Cebeciler .
B) Ulufeciler
Bu düzenlemeyle, aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?
C) Lağımcılar
D) Yeniçeriler
N
R
Ö
E) Tımarlı sipahiler
11.
13.
Türklerden oluşan ve dirlik gelirleriyle geçinen askerler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
Körfez Yayınları
10.
C) Yalnız III
B) Ülke bütünlüğünü korumak
C) Hükümdarın otoritesini artırmak
D) Siyasi birliği korumak
E) Yönetim şeklini değiştirmek
14.
Osmanlılarda “tımar” sisteminin uygulanmasında,
Osmanlı Devleti’nde ülke idari birimlere ayrılmıştır.
Bu ayrımda,
I. ülkede asayişi sağlamak,
II. şehzade yetiştirmek,
I. askerlere yer bulmak,
III. vergi geliri karşılığı asker yetiştirmek
II. Türkmenleri yerleştirmek,
gelişmelerinden hangileri etkili olmamıştır?
III. merkezi otoriteyi güçlendirmek,
A) Yalnız I
IV. devlet yönetimini kolaylaştırmak
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
durumlarından hangileri amaçlanmıştır?
E) I ve III
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
Test 02 CA
1.E
2.D
3.E
4.A
5.E
6.C
7.A
8.B
9.E
C) II ve III
E) III ve IV
10.A
11.B
12.B
10. SINIF
GENEL
TARİH
1.
2.
Yavuz Sultan Selim’in Safevilerle yaptığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
5.
A) Kanuni Sultan Süleyman
B) Ridaniye
B) Fatih Sultan Mehmet
C) Mercidabık
C) Yavuz Sultan Selim
D) Turnadağ
D) Gazneli Mahmut
E) Otlukbeli .
E) Tuğrul Bey
Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u fethi, Karadeniz ve
Ege’de giderek güçlenmesi öncelikle aşağıdaki hangi
devleti rahatsız etmiştir?
C) Venedik
N
R
Ö
D) Portekiz .
E) Bizans
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin evrensel
nitelikli bir sonucudur?
A) İstanbul başkent yapılmıştır.
6.
A) Donanma .
B) Bürokratlar
C) İlmiye
D) Yeniçeriler
E) Tımarlı sipahiler
7.
A) Yeterli gelirin elde edilmesi
C) Yükselme dönemine girilmiştir.
B) Yeni devletlere de verilmesi
D) Ortodoksların koruyuculuğu üstlenilmiştir.
C) Osmanlı maliyesinin zayıflaması
E) Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bütünlük sağlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Yükselme dönemi padişahlarından biri değildir?
B) II. Bayezit
C) II. Selim
D) I. Süleyman
E) II. Murat .
1535 yılında Fransa’ya verilen kapitülasyonlar, 1740 yılına
kadar yenilenmiştir.
Bu yenilenmenin nedenini aşağıdaki hangi seçenek en
iyi açıklar?
B) Orta Çağ sona ermiş, Yeni Çağ başlamıştır.
A) I. Selim
R
İ
T
Yavuz Sultan Selim’in tahta geçmek için verdiği mücadelede yenilgiye uğramasına rağmen, hükümdar olmasında en önemli güç aşağıdaki hangi sınıfa aittir?
K
E
B) Memlükler
4.
Halife unvanı alan ilk Türk hükümdarı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Çaldıran
A) Akkoyunlular
3.
04
Dünya Gücü Osmanlı
D) Ticaret faaliyetlerinin devamlı değişmesi
E) Süresinin sadece devlet başkanlarının iktidarlarını kapsaması
8.
Fatih’in, Ortodoksları himaye etmesi ve Venedik’e bazı
ticari ayrıcalıklar tanımasının ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Katoliklere karşı güçbirliği sağlamak
B) Balkanlardaki fetihleri artırmak
C) Merkezi otoriteyi sağlamak
D) Haçlı birliğini parçalamak
E) Ekonomiyi güçlendirmek
04
Dünya Gücü Osmanlı
9.
13.
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin siyasi nedenlerinden biri sayılamaz?
A) İstanbul’un jeopolitik açıdan önemli olması
–
Kili ve Akkerman kaleleri alınarak Boğdan’ın fethi tamamlanmıştır.
–
Mudon, Koron, İnebahtı ve Navarin kaleleri fethedilmiştir.
–
Osmanlı-Memlük savaşları başlamıştır.
B) Karadeniz ticaretinin ele geçirilmek istenmesi
C) Bizans’ın Haçlıları Osmanlı aleyhine kışkırtması
Yukarıdaki gelişmeler hangi Osmanlı padişahı dönemine aittir?
D) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü sağlamayı
amaçlaması
A) Fatih
E) Osmanlı ordusunun Rumeli’ye geçişini kolaylaştırma
düşüncesi
10.
B) Yavuz
D) II. Bayezit
E) II. Selim
II. Rumeli Hisarı (Boğazkesen) yaptırılmıştır.
III. Avrupa’da Rönesans’a ve Coğrafi Keşifler’e zemin hazırlamıştır.
K
E
IV. Top tekniği gelişmiş, feodalite rejimi zayıflamıştır.
İstanbul’un fethinin sonuçları arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilemez?
B) Yalnız II
D) I ve II
Safeviler’in kışkırtması sonucu Teke Yarımadası’nda
başlayan ve Doğu Anadolu’da etkili olan ayaklanma
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şahkulu Ayaklanması
Körfez Yayınları
N
R
Ö
11.
14.
C) Yalnız III
E) III ve IV
.
R
İ
T
I. Orta Çağ kapanmış, Yeni Çağ başlamıştır.
A) Yalnız I
C) Kanuni
B) Ahmet Paşa Ayaklanması
C) Şeyh Bedrettin Ayaklanması
D) Mustafa Çelebi Ayaklanması
E) Canberdi Gazali Ayaklanması
Osmanlı Devleti, Hicaz su yolları sorunu ve Dulkadir
Beyliği yüzünden aşağıdaki hangi devlet ile siyasi gerginlik yaşamıştır?
A) Bizans
B) Safeviler
C) Memlükler
D) Akkoyunlular
E) Karamanoğulları .
12.
Fatih, Cenevizlilerden Amasra’yı, Candaroğulları’ndan Sinop’u almış ve Karamanoğulları’nı itaat altına almıştır. Ayrıca Otlukbeli Savaşı ile Akkoyunlu Devleti’ni zayıflatmıştır.
15.
Aşağıdakilerden hangisi I. Selim’in Mısır Seferi’ne çıkmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Ramazanoğulları üzerinde hakimiyet mücadelesi
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Fatih’in amacını en
iyi açıklar?
B) Hicaz su yolları sorununu çözmek istemesi
C) Memlüklerin, Safevilere destek vermesi
A) Doğu Anadolu’nun, Osmanlı egemenliğine alınmak istenmesi
D) Baharat Yolu’nu ele geçirme düşüncesi
B) İslam dünyasının siyasi lideri olmak istemesi
E) Haçlı birliğini bozma düşüncesi
C) Anadolu siyasi birliğinin sağlanmak istenmesi
D) Karadeniz ticaretinin ele geçirilmek istenmesi
E) Haçlı Seferlerinin sona erdirilmek istenmesi
Test 03 CA
1.C
2.E
3.A
4.A
5.D
6.E
7.D
8.E
9.C
10.E
11.B
12.D
13.E
14.E
10. SINIF
GENEL
TARİH
1.
4.
Fatih Sultan Mehmet’in,
I. Venedik’e ticari imtiyazlar vermesi,
II. Bizans İmparatorluğu’na son vermesi,
B) Balkanlar’da asker sayısının artırılması
uygulamalarından hangileri öncelikle padişahın iç politikadaki etkinliğinin artırılmasına yöneliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) Büyük kuşatma toplarının döktürülmesi
D) Mora despotlukları üzerine sefer yapılması
C) I ve II
E) II ve III
R
İ
T
E) Balkan devletleri ile saldırmazlık antlaşması imzalanması
.
K
E
.
XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Fransa arasında meydana gelen gelişmelerden bazıları şunlardır:
N
R
Ö
5.
I. Fransız tüccarlarının Osmanlı limanlarında serbestçe
ticaret yapmasına izin verilmiştir.
Kırım’ın fethinin Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkardığı
sonuçlar arasında,
I. denizlerdeki hakimiyetin artması,
II. ticaret yolları üzerindeki etkinliğinin artması,
II. Fransa’nın İstanbul’da elçilik açmasına izin verilmiştir.
III. sınırlar içindeki Müslüman nüfus oranının artması
III. Almanya karşısında Fransa desteklenmiştir.
durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin Coğrafi Keşifler nedeniyle uğradığı kayıpları gidermek istediğinin doğrudan göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
II. Mehmet’in İstanbul’un fethi öncesinde gerçekleştirdiği aşağıdaki faaliyetlerden hangisi kuşatma sırasında
dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı önlem alındığının göstergesi değildir?
A) Rumeli Hisarı’nın yaptırılması
III. yönetimde devşirme kökenli devlet adamlarının sayısını artırması
2.
05
Dünya Gücü Osmanlı
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
Cem Sultan, II.Bayezit’e karşı taht mücadelesine girişmiş
fakat başarılı olamamıştır. Daha sonra Rodos şövayelerine
sığınmış, ardından Papa’ya teslim edilmiştir.
Bu bilgilere dayanarak Cem Sultan Olayı ile ilgili aşağıdaki hangi yargıya ulaşılabilir?
A) Rodos fethedilmiştir.
6.
Osmanlı Devleti Yükselme döneminde,
–
İstanbul’un fethi,
–
İstanbul Antlaşması’nın (1533) imzalanması,
–
Fransa’ya kapitülasyonlar verilmesi
B) Uluslararası bir sorun olmuştur.
olayları aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
C) II.Beyezit sonuçta mücadeleyi kazanmıştır.
A) Sınırların genişlemesinde
D) Anadolu beylikleri tekrar bağımsız olmuştur.
B) Fransa ile ilişkilerin gelişmesinde
E) Cem Sultan,Papanın Hristiyan olma teklifini kabul etmiştir.
C) Haçlı ittifaklarının sona ermesinde
D) Avusturya üzerinde yaptırım gücünün elde edilmesinde
E) Anadolu ve Rumeli toprakları arasında toprak bütünlüğünün sağlanmasında
05
Dünya Gücü Osmanlı
7.
11.
İstanbul’un fethinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi
Osmanlı Devleti’nin sınırları dışında yaşayan Hristiyan
uluslar arasındaki etkinliğinin artmasını sağlamıştır?
A) Hint Deniz Seferleri’nin düzenlenmesi
A) İstanbul’un başkent olması
B) Fransa’ya kapitülasyonlar verilmesi
B) Toprak bütünlüğünün sağlanması
C) Katoliklere karşı Protestanların desteklenmesi
C) Ortodoks Kilisesi’nin himaye edilmesi
D) Kıbrıs’ın fethiyle Akdeniz hakimiyetinin güçlenmesi
D) Ticaret yollarının kontrol altına alınması
E) İstanbul’un fethi ile İpek Yolu’nun hakimiyet altına alınması
E) İstanbul’daki bazı Rum bilginlerinin İtalya’ya gitmesi
8.
12.
Osmanlı Devleti Yükselme devrinde görülen,
I. Fransa’ya kapitülasyonların verilmesi,
II. Anadolu’da siyasal birliği sağlama,
K
E
III. Mısır’ın fethi ile Baharat Yolu’na hakim olunması,
IV. Hint Deniz Seferleri’nin yapılması
III. Doğu ve Batı Roma’nın mirasına sahip olma
amaçlarından hangileri ortak neden olarak gösterilebilir?
gelişmelerinden hangileri Coğrafi Keşifler’in olumsuz
etkilerini önlemek için gerçekleştirilmiştir?
9.
D) I ve II
C) I ve II
N
R
Ö
D) I ve IV
A) Yalnız I
E) I, III ve IV
Osmanlı Devleti’nin,
.
Körfez Yayınları
B) Yalnız II
R
İ
T
II. Mehmet döneminde İstanbul, Trabzon ve Amasra’nın
alınmasında;
I. Ticaret yollarını denetim altına alma,
II. İstanbul’un fethi ile boğaz ticaret yoluna hakim olunması,
A) Yalnız I
Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nin Avrupa üzerindeki etkinliğini artırdığı söylenemez?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
I. Balkanlar’da fethedilen yerlere Türkmenlerin yerleştirilmesi,
II. Arnavutların ve Boşnakların İslamiyet’i kabul etmesi,
III. Reform hareketlerinin desteklenmesi
faaliyetlerinden hangileri Balkanlar’daki etkinliğinin
arttığının göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
10.
13.
C) Yalnız III
Osmanlı Yükselme Devri ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisinde I.’de verilen II.’ye ortam hazırlamamıştır?
E) I, II ve III
I
I. Candaroğullarından Sinop’un alınması
II. Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verilmesi
II
A) Boğdan’ın alınması
Kırım ile kara
bağlantısının sağlanması
B) Belgrat’ın alınması
Avrupa fetihlerinde üs
elde edilmesi
C) Kırım’ın alınması
Karadeniz’in Tük Gölü
haline gelmesi
D) Mısır’ın alınması
İpek Yolu ticaretinin
denetim altına alınması
E) Kıbrıs’ın alınması
İnebahtı deniz savaşına
neden olması
III. Kırım’ın Osmanlı himayesine girmesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Karadeniz’in bir
Türk Gölü haline gelmesinde etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
Test 04 CA
1.A
2.C
C) I ve III
E) I, II ve III.
3.B
4.E
5.C
6.D
7.E
8.D
9.B
10.B
11.C
12.C
13.D
14.A
15.E
10. SINIF
GENEL
TARİH
1.
Dünya Gücü Osmanlı Kültürü ve Uygarlığı
Osmanlı Devleti, gayrimüslimlerden yılda bir defa sadece yetişkin erkeklerden aşağıdaki hangi vergiyi almıştır?
4.
A) Öşür
06
I. Durum: Osmanlı Devleti yönetim, savunma ve adalet
işleri dışındaki sosyal hizmetlerin gerçekleştirilmesini
vakıflar yoluyla halka bırakmıştır.
II. Durum: II. Mahmut, Evkaf Nezareti’ni kurarak bütün
vakıf işlerini bu bakanlığa bağlamıştır.
B) Ağnam
C) Zekat
I. ve II. durum birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
D) Haraç
A) Vakıfların toplum hayatındaki önemi artmıştır.
E) Cizye .
B) Osmanlı Devleti'nde vakıf hizmetleri zayıflamıştır.
R
İ
T
C) Vakıflar devletin denetim ve gözetimine girmiştir.
D) Osmanlı Devleti sosyal devlet anlayışını zamanla benimsemiştir.
E) Osmanlı devlet anlayışı günümüz modern devlet anlayışından uzak düşmüştür.
K
E
N
R
Ö
2.
I. Kapitülasyonların genişletilmesi
II. Ticaret yollarının Atlas Okyanusu’na taşınması
III. Savaşlarda yenilgilerin artması
5.
A) Öşür
B) Zekat
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin, Osmanlı gümrük gelirlerini azalttığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
3.
C) Bennak .
D) Ganimet
C) I ve II
E) I, II ve III
Osmanlı ordusunun son dönemlerde başarısız olması
aşağıdaki devlet gelirlerinden hangisinde doğrudan
azalma görülmesine neden olmuştur?
E) Mücerred
.
Osmanlı Devleti’nde toprakların % 98’i miri olup, sadece
% 2’lik bir kısmı mülk toprağı olmuştur.
6.
Osmanlı Devleti’nde savaşlarda yararlılık gösteren askerlere verilen tımarlara ne ad verilmiştir?
A) Metruk .
Buna göre,
I. Özel mülkiyet anlayışı yoktur.
B) Eşkinci
II. Merkezi otorite güçlü tutulmak istenmiştir.
C) Hizmet
III. Avrupa’daki gibi feodal bir yapının önüne geçilmek istenmiştir.
D) Mukataa
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
E) Zeamet
06
Dünya Gücü Osmanlı Kültürü ve Uygarlığı
7.
10.
Osmanlı sanatında resim ve heykelcilik yerine minyatür, hat
(yazı) ve tezhib çok gelişmiştir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin “sosyal
devlet” anlayışını benimsediğinin göstergesidir?
A) Vakıf arazilerinin oranının yüksek olması
B) Yeniçeri Ocağı’nda ıslahat yapılması
A) Matbaanın çok geç tanınması
C) Halifeliğin saltanata dönüşmesi
B) Dinde resim ve heykelin yasak olması
D) Divan teşkilatının kaldırılması
C) Sürekli savaşların buna fırsat vermemesi
E) Tımar sisteminin bozulması
D) Mimarinin bu dönemde ön planda tutulması
E) Yetenekli ressam ve heykeltraşların yetişmemesi
11.
II. Hakan
Divan teşkilatının;
I. Padişaha danışmanlık yapması,
III. Sultan
II. Üyelerinin padişah tarafından atanması,
IV. Gazi
III. Yargı yetkisine sahip olması
N
R
Ö
Yukarıdaki unvanlardan hangileri, İslam öncesi Türk
kültürünün Osmanlı Devleti’nde etkisini sürdürdüğünün göstergesidir?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve III
9.
R
İ
T
K
E
I. Han
C) I ve IV
E) III ve IV
Osmanlı Devleti’nde taşra teşkilatındaki idari yapılanmanın küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
özelliklerinden hangileri merkezi otoritenin korunduğunun kanıtıdır?
Körfez Yayınları
8.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
12.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
Osmanlı Devleti’ndeki idari birimlerden biri olan kazalarda
yönetim yetkisini elinde bulunduran kadılar, aynı zamanda
yargı yetkisine de sahip olmuşlardır.
Buna göre,
A) Köy - Kaza - Sancak - Eyalet
B) Eyalet - Kaza - Sancak - Köy
I. Merkezi otorite güçlü tutulmak istenmiştir.
C) Kaza - Eyalet - Sancak - Köy
II. Gayrimüslimlere din özgürlüğü tanınmıştır.
D) Köy - Sancak - Kaza - Eyalet
III. Hukuk birliği sağlanmıştır.
E) Köy - Eyalet - Sancak - Kaza
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Test 05 CA
1.B
2.A
3.B
4.C
5.E
6.C
7.C
8.E
9.D
10.E
C) I ve II
E) I, II ve III
11.A
12.D
13.D
10. SINIF
GENEL
TARİH
1.
07
Dünya Gücü Osmanlı Kültürü ve Uygarlığı
Osmanlı Devleti’nde XV. yüzyıldan itibaren Türkçe sözcükler arasına Arapça ve Farsça sözcükler girmeye başlamıştır.
4.
Halifelik aşağıdaki hangi padişah zamanında Osmanlılara geçmiştir?
A) I. Selim
Bu durumun,
B) I. Ahmet
I. anlatım zenginliğinin ortaya çıkması,
C) II. Mehmet
II. İslam dünyasında siyasal birliğin sağlanması,
D) I. Süleyman .
III. okuma yazma oranının artması
E) Osman Gazi
R
İ
T
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
5.
Osmanlı Devleti’nde,
I. müsadere usulünün kaldırılması,
II. nüfus sayımının yapılması,
K
E
III. vergisini ödemek kaydıyla herkesin mal ve mülk edinebilmesi
2.
Osmanlı Devleti’nde,
N
R
Ö
–
Çelebi Mustafa, II. Murat’a karşı isyan etmiştir.
–
II. Bayezit döneminde Cem Sultan Olayı yaşanmıştır.
–
Yavuz, babası II. Bayezit’e karşı isyan ederek tahta
geçmiştir.
Buna göre, Osmanlı Devleti’nde görülen şehzade isyanlarının ortak nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi
gösterilebilir?
A) Dirlik sistemi
B) Toplumsal yapı
uygulamalarından hangileri özel mülkiyetin devlet güvencesi altına alındığını gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
6.
E) I, II ve III
B) Öşür .
D) İspenç
D) Devşirme sistemi
.
Osmanlı yönetimi savaş, deprem, sel, yangın gibi olağanüstü durumlarda aşağıdaki vergilerden hangisini
almıştır?
A) Çift
C) Veraset sistemi
C) Yalnız III
C) Avarız
E) Bennak
E) Geniş sınırlara ulaşılması
3.
Osmanlı toplum yapısıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Kazasker
- Seyfiye
B) Müderris
- İlmiye
C) Defterdar
- Kalemiye
D) Beylerbeyi - Seyfiye
E) Şeyhülislam - İlmiye
7.
Osmanlı Devleti, günümüz devlet anlayışının bir gereği
olan; eğitim, sağlık, bayındırlık gibi işlerin yerine getirilmesini vakıflara bırakmıştır. Bu öneminden dolayı vakıflar,
devlet tarafından korunur, gelirlerinin kaybolmaması için
vakfın kendi denetimi yanında, devletin de gözetimi sağlanırdı.
Bu bilgilere dayanılarak Osmanlı Devleti’yle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Sosyal devlet anlayışı vardır.
B) Vakıflar sosyal içerikli hayır kurumlarıdır.
C) Vakıflar doğrudan devlet tarafından yönetilmiştir.
D) Vakıfların çalışmaları devletin koruması altında yürütülmüştür.
E) Vakıflar halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı
olmuşlardır.
07
Dünya Gücü Osmanlı Kültürü ve Uygarlığı
8.
12.
Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin sancağa gönderilmesi
uygulamasına I. Ahmet döneminden itibaren son verilmiştir.
Osmanlı medreselerinde din derslerinin yanında pozitif bilimler de okutulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi pozitif bilimler arasında sayılabilir?
Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak,
I. Hukuk anlayışı değişmiştir.
A) Fıkıh
II. Merkezi otorite güçlendirilmek istenmiştir.
B) Kelam
D) Kur’an
C) Hadis
E) Geometri
III. Şehzadeler üzerindeki denetim artırılmak istenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
.
Osmanlı ordusunda tımarlı sipahilerin (eyalet askerleri) sayısının azalarak kapıkulu askerlerinin sayısının
çoğalması aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkilemiştir?
A) Din
B) Sanat
D) Eğitim
A) Has
B) Zeamet
D) Mülk
Osmanlı Devleti’nde,
II. Batı eserlerinin tercüme edilmeye başlanması,
14.
C) Yurtluk
E) Vakıf
K
E
E) Mimari
I. devlet matbaasının kurulması,
–
Nizamiye Mahkemeleri
–
Konsolosluk Mahkemeleri
–
Şer’i Mahkemeler
–
Gayrimüslim Cemaat Mahkemeleri
III. medreselerin yanında Avrupa tarzında okulların açılması
Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki verilen duruma bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
faaliyetlerinden hangilerinin ülkede kültürel farklılıklara
yol açtığı savunulabilir?
A) Hukuk birliğinin olmadığına
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
11.
R
İ
T
Geliri, sosyal tesislere ve hayır kurumlarına ayrılan araziye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
C) Maliye
N
R
Ö
10.
13.
Körfez Yayınları
9.
C) I ve II
B) Padişahın yargıya müdahale ettiğine
C) Yalnız III
C) Sadrazamın yargının üstünde yetkisinin olduğuna
E) II ve III
Orhan Bey döneminde başlayan denizcilik faaliyetleri ve
güçlü donanma kurma çabaları hızla gelişmiş ve XVI.yüzyıla gelindiğinde, Osmanlı donanması dönemin en güçlü
donanması haline gelmiştir.
D) Şeyhülislamın seçimle göreve geldiğine
E) Halkın hukuk sistemine güvendiğine
15.
Bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisi sağlanmak istenmiştir?
Bu duruma,
A) Üretimde süreklilik
I. Aydın ve Karesi beyliklerinin ele geçirilmesi,
B) Güvenliği sağlamak
II. Girit’in fethinin gerçekleştirilmesi,
C) Vergileri artırmak
III. Don-Volga kanal projesinin gerçekleştirilmek istenmesi
D) İsyanları önlemek
E) Hayvancılığı geliştirmek
gelişmelerinden hangilerinin katkı sağladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Test 06 CA
1.E
Osmanlı Devleti mazeretsiz olarak toprağını ekmeyen çiftçilerden “çiftbozan” vergisi almıştır.
2.C
C) I ve II
E) I, II ve III
3.D
4.C
5.D
6.B
7.B
8.A
9.A
10.A
11.E
12.D
10. SINIF
GENEL
TARİH
1.
08
Yeni Çağ’da Avrupa
Coğrafi Keşifler'in aşağıdaki hangi sonucuyla ekonomi açısından bir bağ kurulamaz?
5.
A) Ticaretin canlanması
Rönesans hareketleri sonunda yeni bir görüş ve düşünüş
oluştu. Bu yeni anlayış evrenin merkezine insanı yerleştiren
bir özellik taşımaktaydı.
Yeni Çağ başlarında ortaya çıkan bu anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
B) Yeni kıtaların bulunması
C) Hristiyanlığın yayılması
A) Kalvenizm
D) Burjuva sınıfının güçlenmesi
B) Kapitalizm
E) Avrupa'nın yeni yollar bulması
C) Hümanizm
R
İ
T
D) Sosyalizm
E) Liberalizm
2.
Aşağıdaki olaylardan hangisinin Osmanlı Devleti'ne
olumlu sonuçları olmuştur?
A) Coğrafi Keşifler
K
E
B) Reform Hareketleri
6.
C) Fransız İhtilali
D) Feodalitenin yıkılması
E) Rönesans Hareketleri
N
R
Ö
3.
I
– Ümit Burnu’nu buldu.
B) Kristof Kolomb
– Amerika kıtasını keşfetti.
B) İtalya’nın kültür ve
uygarlık merkezi
olması
C) Ameriko Vespuçi – Amerika’nın yeni bir kıta olduğunu ilan etti.
D) Macellan
– İlk Çin seyahatini gerçekleştirdi.
E) Vasko dö Gama
– Ümit Burnu’nu dolaşıp Hindis-
II
A) Kilisenin kontrolünde
Laik eğitim kurumlarının
olmayan okullar açılması ortaya çıkması
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Bartelmi Diyaz
Yeni Çağ Avrupası ile ilgili olarak aşağıda verilenlerin
hangisinde I. olayın II. olaya ortam hazırladığı savunulamaz?
Rönesans’ın İtalya’da
başlaması
C) Osmanlı Devleti’nin
ticaret yollarına
hakim olması
Coğrafi Keşifler’in
başlaması
D) Barutun ateşli
silahlarda kullanılması
Feodalitenin
güçlenmesi
E) Kilisenin
bozulması
Mezhep savaşlarının
yaşanması
tan’a ulaştı.
4.
Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın İtalya’da başlamasının nedenlerinden biri değildir?
A) Yeni mezheplerin ortaya çıkması
B) İtalyan şehir devletlerinin zengin olması
C) İslam dünyasına yakın olması ve ticari ilişkilerinin yoğun olması
D) İstanbul’dan kaçan bilim adamı ve sanatçıların İtalya’ya
gelmesi
E) Roma ve Hellen kültürlerinin etkilerinin sürmekte olması
7.
Avrupa’da, İngiltere ve Fransa arasında “Yüz Yıl Savaşları” yapılmıştır (1337 - 1453). Bunun nedeni İngiltere kralının Fransa tahtını ele geçirmek istemesidir.1618 - 1648
yılları arasında “Otuz Yıl Savaşları”nda katolik - protestan
çatışması yaşanmıştır. 1756 - 1763 yılları arasında ise
Amerika’daki sömürgelerin paylaşılamaması nedeniyle İngiltere ile Fransa “Yedi Yıl Savaşları”nda karşılaşmışlardır.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) İngiltere ve Fransa sık sık çatışmıştır.
B) İngiltere kralı Fransa’yı ele geçirmek istemiştir.
C) Sömürü yarışı devletleri karşı karşıya getirmiştir.
D) Yedi Yıl Savaşları’nda mezhep farkı etkili olmuştur.
E) Avrupa’da bütün sorunlar barış yoluyla çözümlenememiştir.
08
Yeni Çağ’da Avrupa
8.
13.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Avrupanın Osmanlı
Devleti'nden etkilendiğine kanıt olabilir?
Yeni Çağ Avrupası'ndaki,
I. Rönesans Hareketleri,
A) Akdeniz limanlarının önem kazanması
B) Derebeyliklerin yıkılması
II. Reform Hareketleri,
C) Laik eğitimin ortaya çıkması
III. Coğrafi Keşifler
D) Keşiflerin takip edilememesi
gelişmelerinden hangileri evrensel sonuçlar doğurmuştur?
E) Heykelciliğin geliştirilmesi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
9.
14.
Coğrafi Keşifler en fazla aşağıdaki hangi ülkeyi olumsuz etkilemiştir?
A) İspanya
10.
Avrupa’da uzun yıllar devam eden feodalite (derebeylik) rejiminin yıkılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
R
İ
T
A) Savaşlarda büyük topların kullanılmaya başlanması
B) Portekiz
B) Kağıt ve matbaanın kullanımının yaygınlaşması
C) İngiltere
C) Papanın dini otoritesinin azalması
D) Hollanda .
D) Amerika kıtasının keşfedilmesi
E) Osmanlı
E) Otuz Yıl Savaşları’nın etkisi
K
E
15.
Aşağıdakilerden hangisi, Yeni Çağ’da Avrupa'da meydana gelen olaylardan biri değildir?
B) Yeni ticaret yollarının bulunması
C) Sömürgecilik yarışının hız kazanması
D) Merkezi krallıkların güçlenmeye başlaması
E) Sanat ve edebiyatta hızlı bir gelişme yaşanması
Körfez Yayınları
N
R
Ö
A) ABD’nin kurulması
11.
E) I, II ve III
Fransa’da Kalvenistler ile Katoliklerin mücadelesi sonunda, 1598 yılında Nantes Fermanı yayınlanmış ve Katolik
mezhebi yanında Kalvenizm mezhebi de kabul edilmiştir.
Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı olabilir?
A) Mezhep birliğinin sağlandığının
B) Kalvenistlerin sayıca çoğunlukta olduğunun
C) Katoliklerin daha hoşgörülü olduğunun
D) Mezhepler arasında etkileşim olduğunun
E) İnanç ve mezhep özgürlüğünün benimsendiğinin
I. Mezhep birliği bozuldu.
II. Din adamlarına güven azaldı.
III. Laik eğitim anlayışı doğdu.
IV. İşçi sınıfı ortaya çıktı.
Yukarıdakilerden hangilerinin Reform'un sonuçlarından biri olduğu söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
D) II ve III
16.
C) I ve III
E) II ve IV
.
–
Avrupa'ya giren baharat miktarının azalması
–
Osmanlıların doğu-batı ticaretini ele geçirmesi
–
İslam dünyasını arkadan kuşatarak zafer kazanma
düşüncesi
Yukarıdaki nedenler Avrupa'da aşağıdaki hangi gelişmeye yol açmıştır?
A) Reform
12.
B) Rönesans
Aşağıdakilerden hangisinde feodal sistem diğerlerinden daha uzun süre devam etmiştir?
C) Haçlı Seferleri
A) İtalya
D) Coğrafi Keşifler
B) İngiltere
E) Fransız Devrimi
C) Almanya
D) İspanya
E) Macaristan .
Test 07 CA
1.A
2.C
3.A
4.A
5.D
6.C
7.C
8.D
9.C
10.E
11.A
12.E
13.E
14.A
15.A
10. SINIF
GENEL
TARİH
1.
2.
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
Osmanlı Devleti, Duraklama döneminde daha çok aşağıdaki hangi devletlerle mücadele etmek zorunda kalmıştır?
A) İran
- Avusturya .
B) Fransa
- İngiltere
C) Portekiz
- Almanya
D) İtalya
- Almanya
E) Rusya
- İngiltere
D) Ferhat Paşa
E) Belgrad
N
R
Ö
3.
4.
R
İ
T
K
E
B) Rusya
E) Venedik
A) Serav
C) Kasrışirin
A) Malta
D) Lehistan
Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisini
duraklama döneminde imzalamamıştır?
B) Vasvar .
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ne karşı kurulan “Kutsal İttifak” devletlerinden biri değildir?
C) İngiltere .
5.
09
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin duraklamasının dış nedenlerinden birisidir?
6.
Osmanlı Devleti’nin Rusya ile imzaladığı ilk resmi antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Prut
B) Bükreş
C) İstanbul
D) Bahçesaray .
E) Küçük Kaynarca
7.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin, kazançlı
çıktığı bir antlaşma değildir?
A) Toplumun çok farklı etnik gruplardan oluşması
A) Serav
B) Merkezi yönetimin bozulması
B) Karlofça
C) Toprak sisteminin bozulması
C) Vasvar
D) Doğal sınırlara ulaşılması
D) Zitvatorok .
E) Maliyenin bozulması
E) Ferhat Paşa
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin II. Viyana Kuşatması’nda bozguna uğramasının nedenlerinden birisi değildir?
8.
Duraklama döneminde Osmanlı Devleti, aşağıdaki hangi devletle yaptığı antlaşma ile, topraklarına son kez
toprak katmayı başarmıştır?
A) Kuşatma için gerekli hazırlıkların yapılmaması
A) İran
B) Kırım birliklerinin görevini ihmal etmesi
B) Venedik
C) Leh süvari birliğinin yardıma gelmesi
C) Lehistan
D) Avusturya’ya kapitülasyonların verilmesi
D) Almanya
E) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın son taarruzu geciktirmesi
E) Avusturya
09
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
9.
13.
İstanbul Antlaşması’na göre (1533), Avusturya arşidükası
Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır.
–
Bağdat Osmanlı Devleti’nde kalacak
–
Revan ve Azerbaycan İran’a bırakılacak
Bu durum aşağıdaki hangi antlaşma ile iki hükümdarın denkliği şeklinde değiştirilmiştir?
–
Zağros Dağları sınır kabul edilecek
A) Serav
Yukarıda maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Bucaş .
A) Prut
C) Zitvatorok
B) Serav
D) Karlofça
C) Amasya
E) Vasvar
D) Kasrışirin
E) Nasuh Paşa .
R
İ
T
Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına aşağıdaki
hangi antlaşma ile ulaşmıştır?
A) II. Viyana Kuşatması
A) Amasya Antlaşması
B) I. Viyana Kuşatması
B) Ferhat Paşa Antlaşması
C) Haçova Savaşı
C) Kasrışirin Antlaşması
K
E
D) Nasuh Paşa Antlaşması
D) Mohaç Savaşı
E) Serav Antlaşması
E) Hotin Seferi
N
R
Ö
11.
14.
Kutsal İttifak’ın kurulmasının (1683) en önemli nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
Lehistan’ın Boğdan işlerine karışması üzerine II. Osman
(Genç Osman) Hotin Seferi’ne çıkmıştır.
Osmanlı ordusunun, bu seferde umduğu başarıyı kazanamamasının önemli bir nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ekonominin bozulması
B) Ganimet gelirlerinin azalması
Körfez Yayınları
10.
15.
1579 yılında Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümü ile başlayan ve Karlofça Antlaşması’nın (1699) imzalanmasına kadar devam eden dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuruluş Dönemi
B) Yükselme Dönemi
C) Duraklama Dönemi
C) Yeniçerilerin disiplinsiz davranması
D) Gerileme Dönemi
D) Rusya’nın, Lehistan’a yardım etmesi
E) Dağılma Dönemi
E) Tımar sisteminde aksaklıkların olması
12.
Osmanlı - Venedik ilişkileri XVII. yüzyılda Girit yüzünden
bozulmuştur. Girit Adası 24 yıl kuşatmadan sonra ancak
alınabilmiştir.
16.
I. Kasrışirin Antlaşması
II. Serav Antlaşması
III. Nasuh Paşa Antlaşması
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
IV. Ferhat Paşa Antlaşması
A) Fazıl Ahmet Paşa gereken tedbirleri almamıştır.
Yukarıdaki antlaşmaların oluş sırası hangi seçenekte
verilmiştir?
B) Osmanlı donanması giderek zayıflamıştır.
A) I, II, III, IV
C) İngiltere, Venedik’e destek olmuştur.
B) II, I, III, IV
D) Venedik ilk imtiyazları elde etmiştir.
C) III, IV, I, II
E) İç isyanlar giderek artmıştır.
D) III, IV, II, I
E) IV, III, II, I
Test 08 CA
1.C
2.B
3.D
4.A
5.C
6.D
7.D
8.B
9.E
10.A
11.B
12.C
13.E
14.A
15.E
16.D
10. SINIF
GENEL
TARİH
1.
10
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
Kapıkulu askerleri devletin en güçlü zamanlarında 20.000
civarında kalmıştır. III. Murat döneminden itibaren usule
aykırı olarak ocağa asker alınmasıyla kapıkulu askerlerinin
sayıları 100.000'i aşmıştır.
4.
Osmanlı Devleti’nde “Duraklama dönemi” olarak bilinen
yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?
A) XV
B) XVI
C) XVII
D) XVIII
E) XIX
Bu bilgilere göre,
I. Osmanlı Devleti'nde ordu teşkilatı bozulmuştur.
II. Osmanlı merkezi otoritesi güçlenmiştir.
III. Kapıkulu askerlerinin devlete olan yükü artmıştır.
R
İ
T
IV. Asker sayısının artması savaşlarda başarılara neden olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve IV
K
E
N
R
Ö
2.
Aşağıdakilerden hangisi Celali İsyanları’nın nedenleri
arasında sayılamaz?
A) Ekonomik durumun bozulması
B) Vergi adaletsizliğinin olması
C) Taşradaki halka baskı yapılması
D) Dirlik sisteminin bozulması
E) Kapıkulu Ocağı’nın yönetimde etkili olması
3.
Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyıldan itibaren görülen,
I. savaşların uzun sürmesi ve başarısızlıkla neticelenmesi,
II. üretimin tüketimi karşılayamaması ve nüfus artışının
olması,
III. Avrupalıların ihtiyaç duydukları hammaddeleri yüksek
fiyatla Osmanlı piyasasından satın alması
gelişmelerinden hangileri paranın satın alma gücünü
düşürürken (enflasyon), eşya fiyatlarını doğrudan yükseltmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I ve III
5.
Bosna Beylerbeyi’nin tuzağa düşürülmesi ve Avusturya sınırında karışıklıklar çıkması üzerine 1596’da Eğri,
Kanije ve Estergon kalelerinin fethedilmesi aşağıdaki
olaylardan hangisiyle gerçekleşmiştir?
A) Varna Savaşı
B) Alman Seferi
C) Mohaç Savaşı
D) Haçova Savaşı
E) Hotin Savaşı .
6.
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ilk önemli bütçe
ayarlaması aşağıdaki devlet adamlarından hangisi tarafından yapılmıştır?
A) Koçi Bey
B) IV. Murat
C) Fazıl Ahmet Paşa
D) Köprülü Mehmet Paşa
E) Tarhuncu Ahmet Paşa
10
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
7.
10.
Osmanlı Devleti’nin duraklama nedenlerinden birisi de ordu ve donanmasının bozulmasıdır.
I. Divan toplantılarına gereken önemin verilmemesi
II. Yönetim kadrolarına rüşvet ve iltimasla kişilerin atanması
Aşağıdakilerden hangisi ordu ve donanmanın bozulmasının nedenlerinden biri değildir?
III. Ticaret yollarının yön değiştirmesi
A) Tımar sisteminin bozulması
B) Şehzadelerin sancaklara gönderilmemesi
Duruklama döneminde görülen yukarıdaki gelişmelerden hangileri merkezi otoriteyi zayıflatmıştır?
C) “Ocak devlet içindir.” anlayışının ortadan kalkması
A) Yalnız I
D) Yeniçeri Ocağı’na askerlikle ilgisi olmayanların alınması
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
E) Avrupa’daki askeri teknolojinin Osmanlı Devleti'nde
kullanılmaması
Buna göre, Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak;
I. Tarımsal üretim azalmıştır.
B) Celali İsyanları
II. Toplumda yatay hareketlilik görülmüştür.
N
R
Ö
C) Coğrafi Keşifler
D) Savaşların uzun sürmesi
E) Cülus bahşişleri
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde askeri sistemin bozulmasında;
III. Ticari faaliyetler giderek artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
12.
III. milliyetçilik isyanlarının artması
sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?
B) Yalnız II
2.C
Duraklama döneminde Osmanlı Devleti doğuda İran, Batıda Avusturya ile savaşırken; içeride isyanlarla uğraşmak
zorunda kalmıştır.
II. merkezi otoritenin zayıflaması,
durumlarından hangileri etkilidir?
1.A
A) Yalnız I
C) Yalnız III
4.D
5.E
6.D
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
3.D
E) I, II ve III
I. ordunun yıpranması,
III. Avrupa’da meydana gelen harp teknolojisindeki gelişmelerin takip edilememesi
Test 09 CA
C) Yalnız III
Bu durumun;
II. denizcilikle ilgili olmayan kişilerin donanmanın başına
getirilmesi,
D) I ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
I. devlet yapısında bozulmaların artması üzerine halkın
askerliğe yönelmesi,
A) Yalnız I
R
İ
T
XVII. yüzyılda Celâli İsyanları sonucu tımar sistemi bozulurken, köyden kente göçler artmıştır.
K
E
A) Saray masraflarının artması
9.
11.
XVII.yüzyılda Anadolu’da Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde daha çok etkileyen olay aşağıdakilerden
hangisidir?
Körfez Yayınları
8.
7.B
8.C
9.E
10.A
11.C
C) Yalnız III
E) II ve III
12.B
13.D
14.B
15.C
16.E
10. SINIF
GENEL
TARİH
1.
Değişim ve Diplomasi Dönemi (XVIII. Yüzyıl)
1715 tarihinde Mora halkı, Venedik’e karşı Osmanlı Devleti’nden yardım istemiş, bunun üzerine Osmanlı ordusu Mora’yı ele geçirmiştir.
5.
Küçük Kaynarca Antlaşması’na göre, Ruslar kapitülasyonlardan yararlanabilecektir.
Bu durum Osmanlı Devleti’ni daha çok hangi açıdan
olumsuz etkilemiştir?
Bu durum öncelikle aşağıdaki hangi devleti harekete
geçirmiştir?
A) Ordu
A) İran
B) Hukuk
B) İtalya .
C) Siyaset
C) Rusya
R
İ
T
D) Ekonomi
D) İngiltere
E) Donanma
E) Avusturya
2.
K
E
Aşağıdakilerden hangisi ile Ruslar, Osmanlı Devleti’nin
içişlerine karışma fırsatı bulmuştur?
6.
B) Rusya’nın Karadeniz’e açılması
N
R
Ö
C) Azak Kalesi’nin Rusya’ya verilmesi
D) Rusya’nın kapitülasyonları elde etmesi
B) İngiltere
C) Avusturya
D) Venedik
E) Fransa .
E) Rusya’nın Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmesi
4.
Osmanlı Devleti ilk defa aşağıdaki hangi devlete savaş
tazminatı ödemek zorunda kalmıştır?
A) Rusya
A) Kırım’ın bağımsız olması
3.
Osmanlı Devleti’nde Gerileme döneminin son kazançlı
antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Belgrad Antlaşması aşağıdaki hangi ülkelerle, Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır?
A) İstanbul
A) Rusya, İran
B) Belgrat
B) Rusya, Venedik
C) Ziştovi
C) Rusya, Avusturya
D) Prut
D) Venedik, Lehistan
E) Yaş
E) Avusturya, Lehistan
8.
I. İnebahtı yenilgisi
II. Çeşme baskını
Osmanlı Devleti halifeliği ilk defa aşağıdaki hangi olayda siyasi bir güç olarak kullanmıştır?
A) Kırım’a bağımsızlık verilmesinde
III. Navarin olayı
B) Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasında
IV. Sinop baskını
Osmanlı donanması yukarıdakilerden hangilerinde
Ruslar tarafından ağır darbe almıştır?
A) I ve II
11
B) I ve IV
D) I, II ve III
C) II ve III
E) II, III ve IV
C) Fransa’ya kapitülasyonların verilmesinde
D) 1722-1746 Osmanlı-İran savaşlarında
E) Uşi Antlaşması’nda
11
Değişim ve Diplomasi Dönemi (XVIII. Yüzyıl)
9.
13.
Aşağıdakilerden hangisi Küçük Kaynarca Antlaşması’nın maddeleri arasında yer almaz?
A) Kırıma bağımsızlık verilecektir.
Fatih’in, İstanbul’u fethi ile Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenen Osmanlı Devleti, bu avantajını hangi dönemde yitirmiştir?
A) XVIII. yüzyılın ilk yarısında
B) Rusya Karadeniz’de savaş gemisi bulundurabilecektir.
B) XVIII. yüzyılın ikinci yarısında
C) XIX. yüzyılın ilk yarısında
C) Rusya Osmanlı Devleti’nin kaybını önlemek için savaş
tazminatı ödeyecektir.
D) XIX. yüzyılın ikinci yarısında
D) Ortodoksların hamiliğini (koruyuculuğunu) Rusya üstlenecektir.
E) XX. yüzyılın ilk yarısında
E) Azak Kalesi ve çevresi Rusya’ya bırakılacaktır.
10.
14.
Belgrad Antlaşması’nda, “Karadeniz’de Ruslar donanma
ve ticaret gemisi bulunduramayacaktır.” denilmiştir.
R
İ
T
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Yurtta barış, dünyada barış
A) Kırım bağımsız olmuştur.
B) Mali alanda ıslahat yapmak
B) Ruslar tarihi emellerinden vazgeçmişlerdir.
C) Merkezi yönetimdeki bozulmayı önlemek
C) Karadeniz tekrar Türk gölü haline getirilmiştir.
D) Türk - İslam birliğini sağlamaya çalışmak
K
E
E) Karlofça ve İstanbul antlaşmalarıyla kaybedilen yerleri
geri almak ve mevcut yerleri korumak
D) Osmanlı Devleti Avrupa tarzı yenilikleri başlatmıştır.
N
R
Ö
Prut Antlaşması’nda (1711) yer alan,
–
Azak Kalesi Osmanlı Devleti'ne geri verilecek,
–
Ruslar İstanbul’da elçi bulunduramayacak
Körfez Yayınları
E) Boğazların idaresi uluslararası bir kurula bırakılmıştır.
11.
XVIII. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin takip ettiği dış politika aşağıdakilerden hangisidir?
15.
– Sultan II. Mustafa’nın devlet işlerinden çekilmesi
– Yönetimde şeyhülislamın etkisinin artması
XVIII. yüzyılın başındaki bu gelişmeler, aşağıdaki hangi olaya neden olmuştur?
maddelerine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Edirne Olayı
A) Osmanlı Devleti mağlup olmuştur.
B) Vakayıvakvakiye
B) İstanbul Antlaşması’ndaki kayıplar giderilmiştir.
C) Karlofça Antlaşması
C) Çar Petro, tarihi emellerinden tamamen vazgeçmiştir.
D) İstanbul Antlaşması
E) Osmanlı - Rus Savaşı
D) Ruslar, Lehistan’ın içişlerine karışmamışlardır.
E) Demirbaş Şarl ülkesine dönmüştür.
12.
16.
– Osmanlı Devleti mevcut topraklarını korumayı amaçladı.
– Lale Devri başladı.
–
Çeşme baskını
–
Kartal yenilgisi
Yukarıdaki gelişmelere neden olan olay aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
1768 - 1774 Osmanlı - Rus Savaşı sırasında yaşanan
bu olayların sonucunda hangi antlaşma imzalanmıştır?
A) Prut Savaşı
A) Yaş
B) İstanbul Antlaşması
B) Ziştovi
C) Karlofça Antlaşması
C) İstanbul .
D) Zitvatorok Antlaşması
D) Aynalıkavak
E) Pasarofça Antlaşması
E) Küçük Kaynarca
Test 10 CA
1.D
2.E
3.D
4.C
5.D
6.E
7.B
8.B
9.E
10.B
11.D
12.D
10. SINIF
GENEL
TARİH
1.
12
Değişim ve Diplomasi Dönemi (XVIII. Yüzyıl)
Tam anlamıyla bir kara devleti olan Çarlık Rusya’sının en
büyük amacı açık denizlere inmektir. Bu amaçla Osmanlı
Devleti’ne karşı oluşturulan Kutsal İttifak’a katılmıştır.
4.
Aşağıdaki olaylardan hangisi ile Rusya ilk kez Karadeniz’de etkili olmuştur?
Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıl başlarında Karlofça Antlaşması’yla kaybettiği toprakları geri almak amacıyla savaşlara başlamış, ancak kısa bir süre sonra barışçı bir politika
izlemek zorunda kalmıştır.
Osmanlı Devleti’nin politikasını değiştirmesinde aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu savunulabilir?
A) Kırım Savaşı
B) Belgrat Antlaşması
A) Demokratikleşme hareketlerinin başlamasının
C) İstanbul Antlaşması
B) Coğrafi Keşifler’in yapılmasının
D) Paris Barış Konferansı
R
İ
T
C) Avrupa mallarının Osmanlı pazarlarına hakim olmasının
E) Küçük Kaynarca Antlaşması
D) Islahatların devam etmesinin
E) Devletin zayıflamasının
2.
K
E
Osmanlı Devleti’nin Gerileme devrinde yabancı ülkelerle diplomatik ilişkiler kurması,
N
R
Ö
I. anayasal yönetime geçildiği,
II. Avrupa’daki gelişmelerin takip edildiği,
III. Avrupa’nın gerisinde kalındığının anlaşıldığı
yaklaşımlarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
3.
5.
Buna göre, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da daimi elçilikler açmasında,
I. Avrupa’da teknik gelişmeleri takip etme düşüncesi,
II. Süveyş Kanalı’nın açılması,
C) I ve II
E) II ve III.
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan ilk ittifak antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılın sonuna kadar, Avrupa’da daimi elçilikler açma düşüncesi kabul görmemiştir.
Fakat ortaya çıkan gelişmeler, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da daimi elçilikler açmasını zorunlu hale getirmiştir.
III. Avrupa’da mutlakiyet yönetimlerinin güç kazanması,
IV. diplomatik gelişmelerin önem kazanması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
B) I ve III
A) I ve II
D) II ve IV
6.
C) I ve IV
E) III ve IV
.
I. I. Mahmut
II. I. Abdülhamit
A) Prut Antlaşması (1711)
III. Tarhuncu Ahmet Paşa
B) Belgrad Antlaşması (1739)
C) İstanbul Antlaşması (1724)
Yukarıdakilerden hangileri Gerileme devri ıslahatçıları
arasında gösterilemez?
D) Karlofça Antlaşması (1699)
A) Yalnız I
E) Bahçesaray Antlaşması (1681)
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
12
Değişim ve Diplomasi Dönemi (XVIII. Yüzyıl)
7.
10.
XVIII. yüzyılda imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’nda yer alan “Rus ticaret gemileri Osmanlı karasularında serbestçe ticaret yapabilecektir.” maddesi Osmanlı
Devleti’ni aşağıdaki hangi açıdan ilgilendirmektedir?
Osmanlı Devleti’nde görülen;
I. Yerli malı kullanımının teşvik edilmesi,
II. Sekbanıcedit’in kurulması,
A) Karadeniz hakimiyetinin güçlenmesi
III. Vergi miktarlarının artırılması
B) Rusya ile ticari ilişkilerin sona ermesi
C) Rusya’nın bir Avrupa devleti sayılması
ıslahatlarından hangilerinin ekonominin zayıflaması
nedeniyle yapıldığı söylenebilir?
D) Rusya ile siyasi mücadelenin sona ermesi
A) Yalnız I
D) I ve III
E) Karadeniz’de Osmanlı hakimiyetinin sona ermesi
11.
Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda,
–
Avrupa’da ilk sürekli elçiliklerin kurulması,
–
Avrupa tarzı teknik okulların açılması,
–
Avrupa’dan matbaanın getirilmesi
E) I, II ve III
R
İ
T
III.Selim’in yeni bir ordu kurması karşısında yeniçeriler
isyan etmişlerdir.
K
E
I. Yeniçeriler’in tutumlarından çekinmesi,
gelişmeleri dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
N
R
Ö
A) Avrupa’nın üstünlüğü kabul edilmiştir.
B) Avrupa tarzı teknik okullar açılmıştır.
C) İlk ıslahat hareketleri başlamıştır.
D) Avrupa ile uzun süreli dostluk başlamıştır.
E) Eski döneme ait kitaplar önemini yitirmiştir.
9.
C) I ve II
III. Selim’in böyle bir çalışma yapmasında;
Osmanlı Devleti’nin,
II. ıslahatlara önem vermesi,
III. orduyu yenilemek istemesi
Körfez Yayınları
8.
B) Yalnız II
yaklaşımlarından hangisi etkilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
12.
I. İç borçlanmaya gitmesi,
II. Savaş tazminatı ödemesi,
C) I ve II
E) I, II ve III
Osmanlı Devleti Pasarofça Antlaşması’ndan sonra Balkanlar’da Avusturya’nın etkisinin artması üzerine Eflak ve
Boğdan’a İstanbul’daki Fener Rumlarından yöneticiler tayin
etmeye başlamıştır.
III. Dış borç alması
Yalnızca bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
gelişmelerinden hangileri Gerileme döneminde gerçekleşmiştir?
A) Pasarofça Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’nin Balkan
hakimiyeti zayıflamıştır.
A) Yalnız I
B) Osmanlı Devleti Fenerli Rumları İstanbul’dan uzaklaştırmak istemiştir.
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
C) Avusturya Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki hakimiyetini tehdit etmektedir.
D) Fener Rumları Osmanlı Devleti’nde saygın bir konuma
sahiptir.
E) Osmanlı Devleti Eflak ve Boğdan’da merkezi otoriteyi
güçlendirmek istemiştir.
Test 11 CA
1.E
2.E
3.B
4.E
5.D
6.A
7.C
8.A
9.C
10.C
11.B
12.E
13.B
14.E
15.A
16.E
10. SINIF
GENEL
TARİH
1.
5.
Yakın Çağ'da;
I. Birinci Dünya Savaşı,
B) Yakın Çağ Fransız İhtilali ile başlar.
III. Sanayi Devrimi
C) İhtilal sadece Avrupa'da etkili olmuştur.
olaylarından hangilerinin dünyaya fayda sağladığı ileri
sürülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
D) Halkın geçim sıkıntısından çıkmıştır.
E) Demokratik yönetimleri ortaya çıkarmıştır.
C) Yalnız III
Yakın Çağ'da dünyanın siyasi yapısında etkili olan iki
gelişme aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
K
E
Avrupa’da meydana gelen,
I. Reform,
A) Reform
II. Fransız İhtilali,
B) Coğrafi Keşifler
III. Coğrafi Keşifler
N
R
Ö
C) Coğrafi Keşifler
gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'ni olumsuz
yönde etkilemiştir?
D) Rönesans
A) Yalnız I
E) Fransız İhtilali
B) Yalnız II
D) II ve III
4.
R
İ
T
E) I, II ve III
6.
3.
Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali için söylenemez?
A) Baskı ve şiddet ihtilalde etkilidir.
II. 1830 ihtilalleri,
2.
13
Yakın Çağ’da Avrupa
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Almanya, aşağıdaki hangi savaş sonunda siyasi birliğini sağlamıştır?
7.
- Fransız İhtilali
- Reform
- Rönesans
- ABD'nin kurulması
- Sanayi Devrimi
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?
A) Sedan Savaşı
A) Hızlı ve kolay üretim
B) Paltova Savaşı
B) İşçi sınıfının oluşması
C) Yedi Yıl Savaşları
C) Köleciliğin son bulması
D) Otuz Yıl Savaşları
D) Sosyal olayların artması
E) Vadi’üs Seyl Savaşı
E) Ekonomik rekabetin artması
Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu
ve olumsuz etkisi aşağıdakilerden hangisinde birlikte
verilmiştir?
Olumlu
A)
B)
C)
D)
Olumsuz
Mutlakiyet
Hürriyet
Adalet
Hürriyet
Milliyetçilik
Eşitlik
Mutlakiyet
Teokrasi
E) Meşrutiyet
Milliyetçilik
8.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı'nın sosyal bir
sonucudur?
A) Atölyelerin iflas etmesi
B) Siyasi blokların kurulması
C) Sömürgecilik yarışının artması
D) Arz-talep dengesinin bozulması
E) İşçi haklarının önem kazanması
13
Yakın Çağ’da Avrupa
9.
13.
Yakın Çağ'da,
I. 1830 ve 1848 İhtilalleri,
II. Fransız İhtilali,
Sosyalist akımların etkisiyle işçi sınıfı tarafından Fransa’da
başlatılan 1848 İhtilalleri kısa sürede bütün Batı Avrupa’ya
yayılmıştır.
1848 İhtilalleri’nin en önemli sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
III. Sanayi İnkılabı
A) Merkezi yönetimler güçlenmiştir.
gelişmelerinden hangileri öncelikle halkın ekonomik
durumunu iyileştirmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
B) Endüstri Devrimi gerçekleştirilmiştir.
C) Yalnız III
C) Rus halkının refah seviyesi artmıştır.
E) I, II ve III
D) Avrupa coğrafyası değişmiştir.
E) İşçi hakları geliştirilmiştir.
10.
14.
Almanya ve İtalya'nın siyasi birliklerini kurmalarının
sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Bloklaşmaların başlaması
B) Sömürgeciliğin başlaması
–
İşsizlik oranı artmıştır.
–
Ekonomik açıdan Avrupa'ya bağımlılık artmıştır.
–
19. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa mallarının istilası başlamıştır.
K
E
C) Şehirlere göçün artması
Yukarıda özellikleri verilen durum aşağıdakilerden hangisidir?
D) Milliyetçiliğin yayılması
A) Rönesans
E) İşçi sınıfının oluşması
B) 30 Yıl Savaşları
Yakın Çağ Avrupası'nda ortaya çıkan 1830 ve 1848 İhtilalleri mevcut rejime karşı yapılmış ve anayasalarda değişikliğe gidilmiştir.
Buna göre,
I. Avrupa içindeki azınlıkların ayaklanması,
II. parlamenter sisteme geçişin hızlanması,
C) Kapitülasyonlar
Körfez Yayınları
N
R
Ö
11.
R
İ
T
Osmanlı Devleti'nde,
D) Reform
E) Yüzyıl Savaşları
III. demokratik yönetimlerin yaygınlaşması
15.
durumlarından hangileri bu ihtilallerin ortak sonuçları
arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
I. Reform,
C) Yalnız III
E) II ve III.
Avrupa’da meydana gelen,
II. Rönesans,
.
III. Milliyetçilik,
IV. Sanayi İnkılabı
gelişmelerinin ortaya çıktığı ülkeler, aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
12.
II
I
III
IV
Fransız İhtilali sonucunda hürriyet, adalet, eşitlik anlayışları yaygınlaşmış, demokrasi devlet rejimi olarak ortaya çıkmıştır.
A) Almanya
İtalya
İngiltere
Fransa
B) Almanya
İtalya
Fransa
İngiltere
Bu durumun en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
C) Fransa
Almanya
İtalya
İngiltere
A) Liberalizmin ortaya çıkması
D) Almanya
Fransa
İtalya
İngiltere
B) Avrupa’nın kültürel yapısının değişmesi
E) İtalya
Almanya
Fransa
İngiltere
10.D
11.D
C) Halkın istek ve beklentilerinin yönetime yansıması
D) İmparatorlukların dağılma sürecine girmesi
E) Merkezi yönetimlerin önem kazanmaya başlaması
Test 12 CA
1.C
2.E
3.C
4.E
5.C
6.C
7.E
8.A
9.D
12.B
10. SINIF
GENEL
TARİH
1.
2.
En Uzun Yüzyıl (XIX. Yüzyıl)
Napolyon, İngiltere’nin Akdeniz’deki üstünlüğüne son
vermek amacıyla Osmanlı Devleti’ne ait aşağıdaki hangi yeri işgal etmiştir?
A) Paris Antlaşması
B) Mısır
B) Edirne Antlaşması
C) Kıbrıs
C) Bükreş Antlaşması
D) Tunus
D) Kütahya Antlaşması
E) Trablusgarp .
E) Balta Limanı Antlaşması
Sultan II. Mahmut ile Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında aşağıdaki hangi antlaşma imzalanmıştır?
C) Kütahya Antlaşması
D) Edirne Antlaşması
N
R
Ö
E) Paris Antlaşması
6.
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangileri siyasi birliklerini daha geç
sağlamış ve Avrupa siyasi dengesinin bozulmasına
neden olmuşlardır?
K
E
B) Balta Limanı Antlaşması
4.
Çok uluslu yapıya sahip Osmanlı Devleti’nden ayrılan
ilk azınlık olan Rumlar (Yunanlılar), aşağıdaki hangi
antlaşma ile bağımsızlık elde etmiştir?
A) Fas
A) Hünkar İskelesi Antlaşması
3.
5.
Osmanlı Devleti, Dağılma döneminde varlığını sürdürebilmek için aşağıdaki hangi politikayı izlemiştir?
7.
A) Rusya
- İngiltere
B) Fransa
- Almanya
C) Almanya
- İtalya
D) Almanya
- İngiltere
E) Almanya
- Rusya
Aşağıdakilerden hangisi Rum İsyanı’nın nedenlerinden
biri değildir?
A) Denge politikası uygulamıştır.
A) Rusya’nın kışkırtması
B) Milli iradeye saygılı davranmıştır.
B) Fransız İhtilali’nin etkisi
C) Denizlerde daha da etkili olmuştur.
C) Avrupalı devletlerin desteği
D) Kaybettiği toprakları geri almak için savaşmıştır.
D) Etniki Eterya Cemiyeti’nin çalışmaları
E) Mevcut topraklarını koruma amacını terketmiştir.
E) Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın baskısı
Mısır konusunda Mehmet Ali Paşa’yı desteklediği için
Londra Sözleşmesi’nde yer almayan Avrupa devleti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya
B) İngiltere
C) İtalya
D) Rusya
E) Fransa .
14
8.
Osmanlı Devleti’nden ilk defa bir azınlık hangi antlaşma ile imtiyaz (ayrıcalık) elde etmiştir?
A) Paris Antlaşması
B) Berlin Antlaşması
C) Edirne Antlaşması
D) Bükreş Antlaşması
E) Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması
14
En Uzun Yüzyıl (XIX. Yüzyıl)
9.
13.
Aşağıdakilerden hangisi, XIX. yüzyılda başlangıçta Osmanlı Devleti’nin bir iç sorunu iken daha sonra bir dış
sorun haline gelmiştir?
A) Edirne Olayı
Osmanlı Devleti, Mısır ve Boğazlar konusunda İngiltere’nin desteğini almak için aşağıdaki hangi antlaşmayı yaparak, İngiltere’ye geniş ticari imtiyazlar vermiştir?
A) Kütahya Antlaşması
B) Mısır Sorunu
B) Balta Limanı Antlaşması
C) Patrona Halil İsyanı
C) 1840 Londra Antlaşması
D) Baba Zünnun İsyanı
D) 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi
E) Mustafa Çelebi İsyanı
E) Hünkar İskelesi Antlaşması
R
İ
T
Osmanlı Devleti’nin Boğazlar üzerindeki mutlak hakimiyeti aşağıdaki hangi olay ile sona ermiştir?
A) Sırp İsyanı
A) Paris Antlaşması
B) Yaş Antlaşması
B) Balta Limanı Antlaşması
C) Balta Limanı Antlaşması
C) 1840 Londra Antlaşması
K
E
D) 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi
D) Paris Antlaşması
E) Hünkar İskelesi Antlaşması
E) Hünkar İskelesi Antlaşması
N
R
Ö
11.
14.
Boğazlar sorununun ortaya çıkmasına zemin hazırlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
–
Mısır hukuken Osmanlı Devleti’nin olacak, yönetimi
Mehmet Ali Paşa ve ailesine bırakılacaktır.
–
Suriye, Girit, Adana, Cidde Osmanlı Devleti’ne verilecektir.
–
Mısır Osmanlı Devleti'ne yıllık vergi ödeyecektir.
Yukarıdaki maddeler hangi antlaşmaya aittir?
Körfez Yayınları
10.
15.
İngiltere XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunmuştur. Berlin Antlaşması’ndan
(1878) sonra ise Osmanlı topraklarının parçalanmasında
önemli bir rol üstlenmiştir.
Bu değişikliğe aşağıdaki devletlerden hangisi neden
olmuştur?
A) Bulgaristan
A) Paris Antlaşması
B) Rusya
B) 1841 Londra Antlaşması
C) Almanya
C) Balta Limanı Antlaşması
D) Avusturya
D) Hünkar İskelesi Antlaşması
E) Macaristan .
E) 1840 Londra Sözleşmesi
12.
Avrupalı devletler, Kırım Savaşı’nda (1853 - 1856) Osmanlı Devleti'nin yanında Rusya’ya karşı savaşmışlardır.
16.
Akka Kuşatması’nda yenilen Fransa, aşağıdaki hangi
antlaşmayla Mısır’dan çekilmiştir?
A) Paris Antlaşması
Bunun durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
B) El-Ariş Antlaşması
A) Ortodokslara ceza vermek
C) İstanbul Antlaşması
B) Yüzyıl Savaşları'nı sona erdirmek
D) Karlofça Antlaşması
C) Mısır sorununu çözüme kavuşturmak
E) Hünkar İskelesi Antlaşması
D) Rusların Akdeniz’e inmesine engel olmak
E) Osmanlı Devleti’ni askeri açıdan güçlendirmek
Test 13 CA
1.D
2.D
3.A
4.E
5.C
6.E
7.C
8.E
9.C
10.A
11.E
12.C
13.E
14.C
15.B
10. SINIF
GENEL
TARİH
1.
En Uzun Yüzyıl (XIX. Yüzyıl)
II. Mahmut, "Ben tebamı ancak Müslümanları camide,
Hristiyanları kilisede, Musevileri de havrada görerek tanımak isterim." sözüyle aşağıdaki fikir akımlarından
hangisine uygun hareket ettiği söylenebilir?
5.
Osmanlı halkı ilk defa aşağıdaki hangi gelişme ile yönetime katılma fırsatı bulmuştur?
A) I. Meşrutiyet
A) Batıcılık
B) Senediittifak
B) Turancılık
C) 31 Mart Olayı
C) Milliyetçilik
D) Islahat Fermanı
D) Ümmetçilik
E) Tanzimat Fermanı
R
İ
T
E) Osmanlıcılık
2.
A) III. Selim
B) Lale Devri
N
R
Ö
D) II. Mahmut
E) II. Abdülhamit
3.
6.
Aşağıdaki ıslahatlardan hangisi askeri alanda yapılmamıştır?
K
E
Divan teşkilatının kaldırılması ve bakanlıkların (nazırlıklar) oluşturulması aşağıdaki hangi dönemde gerçekleşmiştir?
C) I. Mahmut
15
II. Mahmut döneminde yapılan ilk nüfus sayımında yalnızca erkeklerin sayılması aşağıdaki hangi amaca yöneliktir?
A) Muhtarlıkların kurulması
B) Eşkinci Ocağı’nın açılması
C) Sekbanıcedit Ocağı’nın kurulması
D) Vakayı Hayriye ile Yeniçeri Ocağı'nın kapatılması
E) Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir ordunun kurulması
7.
Aşağıdakilerden hangisi ilk kez padişahın üzerinde bir
kanun gücünün olduğunun göstergesidir?
A) Senediittifak
A) Eğitim .
B) Kanunuesasi
B) Siyasi
C) Islahat Fermanı
C) Askeri
D) Teşkilatıesasiye
D) Kültürel
E) Tanzimat Fermanı
E) Ekonomik
4.
II. Mahmut dönemindeki ıslahatlardan hangisi daha
çok ekonomi ile ilgilidir?
A) Polis teşkilatının kurulması
B) Yerli malı kullanımının teşvik edilmesi
C) Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
D) Yabancı müziğin serbest bırakılması
E) Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye’nin kurulması
8.
Osmanlı Devleti, Avrupalıların içişlerine karışmasını
önlemek amacıyla aşağıdaki önlemlerden hangisini almış ve azınlıklara geniş ayrıcalıklar tanımıştır?
A) Kapitülasyonlar verilmesi
B) Senediittifak’ın imzalanması
C) Berlin Antlaşması’nın yapılması
D) Islahat Fermanı’nın hazırlanması
E) Londra Antlaşması’nın imzalanması
15
En Uzun Yüzyıl (XIX. Yüzyıl)
9.
13.
Kanunuesasi'nin,
–
Padişahın otoritesi artmıştır.
I. Padişah gerektiğinde parlamentoyu kapatabilir.
–
Islahatların önündeki en önemli engel kaldırılmıştır.
II. Hükümet padişaha karşı sorumludur.
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki hangi olay sonucunda gerçekleşmiştir?
III. Mebusan Meclisi halkın seçtiği üyelerden oluşur.
A) 31 Mart Vakası
IV. Azınlıkların parlamentoda temsil hakkı vardır.
B) Vakayı Hayriye
maddelerinden hangileri anayasanın demokratik bir
yapıya sahip olduğunu gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) III ve IV
C) I ve III
E) II, III ve IV
E) Patrona Halil İsyanı
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi yenilikleri
arasında yer almaz?
A) İlk kağıt paranın bastırılması
K
E
B) İlk nüfus sayımının yapılması
14.
C) İlk demiryolu hattının kurulması
D) Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi
E) Mecelle adlı Medeni Kanun'un hazırlanması
N
R
Ö
11.
D) Vakayı Vakvakiye
.
II. Mahmut döneminde imzalanan
aşağıdaki hangi alanda yapılmıştır?
A) I. Meşrutiyet'in ilanı
B) Siyasi partilerin kurulması
C) Kanunuesasi'nin ilan edilmesi
D) Padişahın yetkilerinin kısıtlanması
Senediittifak,
A) Askeri
Demokrasi, halkın kendi kendini yönetmesi, milli iradenin
egemen olması ve yönetimin halk tarafından denetlenmesidir.
Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılda yaptığı uygulamalardan aşağıdakilerden hangisi demokrasinin varlığını
göstermez?
Körfez Yayınları
10.
C) Cem Sultan Olayı
E) Divanıhümayun'un kaldırılması ve yerine nazırlıkların
kurulması
B) Eğitim
C) Kültürel
D) Yönetim
E) Ekonomik
12.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nda yer almamıştır?
15.
A) Halkın yönetime katılması
B) Vergilerin herkesin gelirine göre alınması
II. Mahmut, eyaletlere gönderilen görevlilerin mahalli güçlü
ayanlardan olmamasına dikkat etmiş, görevlilerin veya valilerin doğrudan merkezden atanması kuralını yerleştirmek
istemiştir.
C) Herkesin mal mülk edinebilmesi
II. Mahmut'un bu uygulamayla aşağıdaki hangi amaca
ulaşmak istediği söylenebilir?
D) Rüşvet ve iltimasın önlenmesi
A) Ekonomiyi daha iyi yönetmek
E) Halkın can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması
B) Ayanların otoritesini tanımak
C) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
D) Halkın hoşnutluğunu kazanmak
E) Eyaletlerle daha iyi işbirliği yapmak
Test 14 CA
1.B
2.C
3.A
4.E
5.B
6.C
7.E
8.D
9.B
10.E
11.E
12.D
13.B
14.D
15.C
16.B
10. SINIF
GENEL
TARİH
1.
Avrupa’da anayasaya bağlı yönetimler oluşturulmaya
çalışılırken, Osmanlı Devleti’nde de Tanzimat Fermanı’nın
ilan edilmesi, azınlıklar ve çoğu Avrupalı devletler üzerinde
olumlu bir etki uyandırmıştır.
4.
Devlet yöneticilerinin ilan ettiği bu ferman,
I. Avrupalı devletlere bağımlılığı artmıştır.
II. Devletçilik,
II. Halkın yönetime katılması amaçlanmıştır.
III. Anayasacılık
III. Hukuksal düzenlemeler yapılmak istenmiştir.
R
İ
T
ilkelerinden hangilerinin ilk aşaması olabilir?
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
5.
N
R
Ö
II. laik yönetim anlayışını benimsemek,
III. azınlık isyanlarını önlemek
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
II. Mahmut zamanında yapılan yeniliklerden bazıları şunlardır:
–
Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır.
–
Medreselerin yanında modern eğitim kurumları
açılmıştır.
–
Takvimivekayi adlı ilk resmi gazete çıkarılmıştır.
–
Müsadere usulü kaldırılmıştır.
II. Mahmut Dönemi’nde yapılan yeniliklerle ulaşılmak
istenen amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
amaçlarından hangilerine ulaşılmak istendiği söylenebilir?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
K
E
1856’da yayımlanan Islahat Fermanı ile gayrimüslimlerin
de Müslümanlar gibi devlet memuru olabilmesi sağlanmıştır.
I. toplumsal eşitliği sağlamak,
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
Buna göre Islahat Fermanı ile,
3.
Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Fermanı’nı yayımlamasında,
Mısır Sorunu’nun çözümünde Avrupalı devletlerin desteğine ihtiyaç duyması ve sosyal alanda bütün vatandaşlara eşit haklar verilerek azınlık isyanlarına engel olunmak
istenmesi etkili olmuştur.
Buna göre Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti için,
I. Laiklik,
2.
16
En Uzun Yüzyıl (XIX. Yüzyıl)
C) Yalnız III
A) Çağdaş bir toplum düzeni oluşturmak
E) I, II ve III
B) Yeniliklerin önündeki engelleri ortadan kaldırmak
C) Kültürel alanda rekabet ortamı oluşturmak
D) Mülkiyet hakkını koruma altına almak
E) Devletin kötü gidişini durdurmak
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda görülen,
–
Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi,
–
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması,
–
Medreselerle birlikte Avrupa tarzı okulların açılması,
–
Divan teşkilatının kaldırılması
6.
Tanzimat Fermanı’yla kanun üstünlüğü kabul edildi.
Buna göre aşağıdaki hangi yargıya varılabilir?
gelişmelerine göre,
A) Padişahın yönetimdeki etkisi azalmıştır.
I. Batı örnek alınmıştır.
B) Merkezi otorite güçlenmiştir.
II. Merkezi otorite güçlenmiştir.
C) Padişahın yetkileri artmıştır.
D) Islahatlar başarılı olmuştur.
III. Kültür farklılığı meydana gelmiştir.
E) Halk yönetime katılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
16
En Uzun Yüzyıl (XIX. Yüzyıl)
7.
–
II. Mahmut döneminde yapılan Senediittifak’la Ayanlar
padişah tarafından hukuken tanınmıştır.
–
I. Abdülmecit döneminde ilan edilen Tanzimat Fermanı,
padişahın kanun üstünlüğünü kabul ettiğinin bir göstergesidir.
–
11.
“Osmanlı Devleti’nin yaptığı ıslahatlarda doğrudan
Batının etkisi görülür. Batılılaşma çalışmalarının temeli
XVIII. yüzyıla kadar gitmektedir.” görüşünü savunan bir
tarihçi,
I. kanun üstünlüğünün kabul edilmesi,
II. Abdülhamit ise Kanunuesasi’yi kabul ederek Osmanlı Devleti’nin anayasal düzene geçmesini sağlamıştır.
II. kapitülasyonların yaygınlaştırılması,
III. halkın devlet yönetimine katılması
gelişmelerinden hangilerini kanıt olarak gösterebilir?
Buna göre,
A) Yalnız I
I. Hükümetin meclis üzerindeki yaptırım gücü artmıştır.
B) Yalnız II
D) I ve III
II. Demokratikleşme hareketleri başlamıştır.
C) Yalnız III
E) II ve III
III. Padişahın otoritesi sınırlandırılmıştır.
gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
B) Yalnız II
D) I ve II
8.
E) II ve III
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde meydana gelen,
K
E
III. halkın can ve mal güvenliğinin devlet tarafından sağlanması,
III. devlet memurlarının merkezden atanması
gelişmelerinden hangileri merkezi otoriteyi artıran etkenler arasında gösterilebilir?
N
R
Ö
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
XIX. yüzyılda gerçekleşen,
I. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi,
hükümlerinden hangilerinin halkın çıkarları doğrultusunda olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
13.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Senediittifak’ın (1808) aşağıdaki hangi hükmü ile padişahın yetkilerinin sınırsız olmadığı anlaşılmaktadır?
A) Padişah fazla vergi koymayacaktır.
II. Meclisimebusan’ın açılması,
B) Ayanlar padişahın emirlerini yerine getirecektir.
III. Senediittifak’ın yapılması
C) Hazine gelirleri kanun ve hükümlere göre toplanacaktır.
IV. Divanıhümayun’un kaldırılması
D) Ayanlar, devletin eyaletlerden asker toplamasına karşı
gelmeyecektir.
olaylarından hangilerinin batılılaşmayı yansıtmadığı
savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve IV
10.
Tanzimat Fermanı’nın,
II. herkesten gelirine göre vergi alınması,
II. iltizam usulünün kaldırılması,
9.
12.
I. kanun önünde herkesin eşit sayılması,
I. ayanlıkların kaldırılması,
A) Yalnız I
R
İ
T
C) Yalnız III
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
E) Sadrazamın kanuna uygun olmayan emirlerine karşı
konulacaktır.
C) II ve III
E) II, III ve IV
14.
Tanzimat Fermanı’nda yer alan,
I. Senediittifak’ın imzalanması
I. Vergiler herkesin gelirine göre alınacaktır.
II. Tanzimat Fermanı’nın ilanı
II. Herkesin can ve mal güvenliği sağlanacaktır.
III. Kanunuesasi’nin kabul edilmesi
III. Mahkemeler herkese açık olacaktır.
IV. Meclisimebusan’ın açılması
kararları aşağıdaki ilkelerden hangisinin benimsendiğine kanıt olarak gösterilebilir?
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Osmanlı Devleti’nin yönetim biçiminde değişikliğe neden olduğu savunulabilir?
A) Laiklik
B) Eşitlik
D) Milli egemenlik
Test 15 CA
1.E
2.D
C) Ulusçuluk
A) I ve II
E) Devletçilik
3.C
4.B
5.A
B) I ve III
D) I ve IV
6.A
7.E
8.D
9.D
10.B
11.D
C) II ve III
E) III ve IV
12.A
13.B
14.E
15.C
10. SINIF
GENEL
TARİH
1.
17
En Uzun Yüzyıl (XIX. Yüzyıl)
Kırım Savaşı’nı sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?
5.
A) Yaş Antlaşması
İngiltere'nin Berlin Konferansı'nı toplaması ve burada
Osmanlı Devleti'nin yanında yer alması karşılığında
Osmanlı Devleti'nden isteği aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
B) Paris Antlaşması
A) Kıbrıs
C) Berlin Antlaşması
B) Ege Adaları
D) Mısır
C) 12 Ada
E) Girit
D) Balta Limanı Antlaşması
E) Küçük Kaynarca Antlaşması
2.
6.
–
Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsız olacaktır.
–
Kars, Ardahan, Batum Rusya’ya Doğu Beyazıt Osmanlı Devleti’ne bırakılacaktır.
–
Ermenilerin olduğu yerlerde ıslahatlar yapılacaktır.
–
B) Berlin
3.
E) İstanbul
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin kendi
topraklarını koruyamayacak kadar zor duruma düştüğüne kanıt olarak gösterilebilir?
A) Karadeniz tarafsız olacaktır.
B) Eflak ve Boğdan’a özerklik verilecektir.
4.
Bosna - Hersek ve Bulgaristan'a özerklik verilmesi
isteklerinin Osmanlı Devleti tarafından reddedilmesi
aşağıdaki hangi devletin siyasi girişimlerinde etkinlik
kazanmasına neden olmuştur?
C) Paris
N
R
Ö
D) Ayastefanos
Sırbistan ve Karadağ'daki Osmanlı kuvvetlerinin çekilmesi,
K
E
–
Yukarıdaki maddeler aşağıdaki hangi antlaşmaya aittir?
A) Londra
R
İ
T
Avrupalı devletlerin,
A) İngiltere
B) Fransa
D) Almanya
7.
E) İtalya
Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'da isyan etmesi sonucu Rusya ile yakınlaşan Osmanlı Devleti bu durumdan çekinen İngiltere'yi küstürmemek için, İngilizlerle
aşağıdaki hangi antlaşmayı imzalamıştır?
A) Hünkar İskelesi Antlaşması
C) Rusya işgal ettiği yerleri terk edecektir.
B) Balta Limanı Antlaşması
D) Tuna Nehri ticaret gemilerine açık olacaktır.
C) Kütahya Antlaşması
E) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü Avrupalı devletler koruyacaktır.
D) Londra Antlaşması
93 Harbi’nden çok ağır bir yenilgiyle ayrılan Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Ayestefanos Antlaşması (1878) imzalanmıştır. Bu antlaşma uygulamaya girmemiştir.
C) Rusya
E) İstanbul Antlaşması
8.
Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mısır
Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
B) Tunus
D) Cezayir
C) Fas
E) Trablusgarp
A) Kanunuesasi’nin ilan edilmesi
B) Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması
C) TBMM’nin bu antlaşmayı onaylamaması
D) Osmanlı Devleti'nin askeri ıslahatları başlatması
E) Çok ağır koşullar içermesi ve Avrupalı devletlerin çıkarlarını etkilemesi
9.
1878 Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması yerine yapılan
yeni antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Berlin
B) Paris
D) İstanbul
C) Prut
E) Bükreş ..
17
En Uzun Yüzyıl (XIX. Yüzyıl)
10.
14.
Osmanlı Devleti'nde Cem Sultan İsyanı ile Mehmet Ali
Paşa İsyanı'nın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı Mebuslar Meclisi ile ilgili aşağıda verilen hükümlerden hangisi ulusal egemenlik anlayışı ile daha
çok çelişir?
A) Halkın iki farklı gruba ayrılmasına neden olmaları
A) Kanun yapma yetkisi meclise aittir.
B) İç sorun iken dış soruna dönüşmeleri
B) Her 40 bin vatandaşa bir milletvekili düşer.
C) Devletin yayılma politikasına engel olmaları
C) Meclis üyeleri 4 yıllığına halk tarafından seçilir.
D) Yeniçerileri devlete egemen kılmaları
D) Uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisi meclise aittir.
E) Ülke ekonomisinin güçlenmesine neden olmaları
E) Meclisi açma ve kapatma yetkisi bazı sınırlamalarla padişaha aittir.
11.
15.
Paris Barış Antlaşması’nın aşağıdaki hangi maddesi ile
Osmanlı Devleti galip gelmesine rağmen mağlup sayılmıştır?
Tanzimat Fermanı’nda yer alan,
I. halkın mal ve can güvenliğinin sağlanması,
III. herkesin mal ve mülküne sahip olması ve miras bırakabilmesi,
B) Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacak
C) Boğazların durumu Londra Antlaşması’na (1841) göre
olacak
IV. rüşvet ve iltimasın kaldırılması
D) Osmanlı Devleti Avrupalı devletler hukukundan faydalanacak
esaslarından hangileri özel mülkiyetin devlet garantisine alındığını göstermektedir?
E) Karadeniz tarafsız olacak, burada Rusya ve Osmanlı
donanma ve tersane bulunduramayacak
A) I ve II
K
E
N
R
Ö
II. Abdülhamit'in Meclisimebusan'ı kapatarak anayasayı uygulamadan kaldırması üzerine Osmanlı aydınlarının aşağıdaki çalışmalardan hangisini yaptıkları
söylenemez?
A) Gizli İttihadıosmani Derneği'ni kurmuşlardır.
Körfez Yayınları
D) II ve IV
12.
16.
B) I ve III
C) II ve III
E) III ve IV
.
XIX. yüzyılda iletişimin artması sonucunda dergi, kitap, gazete ve her türlü basın faaliyetleri yaygınlaşmıştır.
Bu durumun Osmanlı Devleti’nde,
I. Batı’nın etkisinin artması,
II. kapitülasyonların yaygınlaşması,
B) Avrupa'ya kaçan Osmanlı aydınları gazeteler çıkararak yönetimi eleştirmişlerdir.
III. özgür düşünce ortamının oluşması,
C) Fikirlerini Tıbbiye ve Harbiye öğrencilerine kabul ettirmeye çalışmışlardır.
IV. ilk Türk matbaasının kurulması
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?
D) İttihadıosmani derneği daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne dönüştürülmüştür.
A) I ve II
E) İttihat ve Terakki yöneticileri Reval Görüşmeleri'ne
katılmışlardır.
13.
R
İ
T
II. vergilerin gelire göre düzenlenmesi,
A) Eflak ve Boğdan’a özerklik verilecek
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
.
Osmanlı Devleti’nde, Fransız İhtilali’nden etkilenmenin sonucu olarak ortaya çıkan gelişmelerin başında, Tanzimat
ve Islahat Fermanları ile I. Meşrutiyet’in ilanı vardır.
Buna göre, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde görülen
ıslahatların,
17.
I. kanun üstünlüğünü benimsemeleri,
Dağılma döneminin sonlarına doğru Osmanlı Devleti'nde
çeşitli isimler altında birçok cemiyet faaliyete geçmiştir. (Vatan ve Hürriyet, İttihat ve Terakki gibi.)
II. çok uluslu yapının devamını korumak istemeleri,
Bu cemiyetlerin kurulup, faaliyet göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
III. egemenlik anlayışının değiştirilmek istenmesi
A) Yeni fikir akımlarının yayılması
durumlarından hangilerinin Fransız İhtilali’yle ortak
özellikler gösterdiği söylenebilir?
B) Osmanlı Devleti’nin zayıf düşmesi
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) Yabancı güçlerin desteğinin sağlanması
C) I ve II
D) Osmanlı Devleti’nin çöküşünü önleme düşüncesi
E) I, II ve III.
E) Avrupalıların Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışması.
Test 16 CA
1.C
2.D
3.E
4.D
5.C
6.A
7.A
8.E
9.B
10.B
11.D
12.E
13.A
14.E
10. SINIF
GENEL
TARİH
1.
Siyasi birliğini 1870’te kuran İtalya’nın sömürgecilik yarışına sonradan dahil olması Osmanlı Devleti’ne ait olan
Trablusgarp topraklarına göz dikmesine neden olmuş,
İtalya bu işgale başlamadan önce Avrupalı devletlerin
onayını almıştır.
4.
XX. yüzyıl başlarında Mısır'ın İngiliz işgalinde olması
Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki hangi bölge ile irtibatını
zorlaştırmıştır?
A) Tunus
B) Kıbrıs
D) Cezayir
Yukarıdaki bilgilere dayanarak İtalya’nın böyle bir politika izlemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa’daki işgallerini devam ettirmek
C) Osmanlı içişlerindeki karışıklıklardan yararlanmak
D) Avrupa’daki etkinliğini artırmak
E) İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu ele geçirmek
N
R
Ö
3.
–
I. Dünya Savaşı
B) Bulgaristan’ın fazla –
toprak ele geçirmesi
II. Balkan Savaşı
C) Reval Görüşmesi
–
I. Meşrutiyetin ilanı
D) I. Balkan Savaşı
–
Londra Antlaşması
E) Çanakkale Savaşı
–
Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin
çıkması
Osmanlı Devleti'nin XX. yüzyılda Balkanlar’da ve Kuzey Afrika'da kaybettiği son toprakları aşağıdaki hangi
seçenekte verilmiştir?
5.
A) Milliyetçilik düşüncesine
B) Manda ve himayeye
C) Milli egemenliğe
D) Meşrutiyete
E) Ümmetçiliğe
6.
XIX. yüzyıl sonlarına doğru Avrupa dışında hızla güçlenerek emperyalizm yarışına giren iki devlet aşağıdaki
hangi seçenekte verilmiştir?
– Japonya
B) Bulgaristan – Mısır
B) Rusya
– Japonya
C) Arnavutluk – Fas
C) Almanya – Arjantin
D) Arnavutluk – Trablusgarp
D) ABD
E) Sırbistan
E) Japonya – Brezilya
– Trablusgarp
– Cezayir
.
Osmanlıcılık düşüncesi aşağıdakilerden hangisine karşı önlem olarak ortaya çıkmıştır?
A) ABD
A) Romanya
E) Trablusgarp
K
E
XX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde, olaylar arasında neden ve
sonuç ilişkisi görülmez?
A) Bloklaşmalar
C) Fas
R
İ
T
B) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’dan destek almasını önlemek
2.
18
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
– Rusya
18
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
7.
10.
–
Osmanlıcılık
–
Batıcılık
A) Romanya'nın Osmanlı Devleti ile ittifak kurması
–
Türkçülük
B) İtalya'nın Osmanlı Devleti'nin yanında yer alması
–
İslamcılık
C) Bulgaristan ordusunda subaylar arasındaki anlaşmazlık çıkması
–
Adem-i Merkeziyetçilik
Osmanlı Devleti’nin II. Balkan Savaşı ile Edirne'yi Bulgaristan’dan geri almasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki akımlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
D) Dünya Savaşı'nın yaklaşması ile Bulgaristan'ın Osmanlı Devleti ile dostluk kurma isteği
A) Meşrutiyetin ilanı
E) Balkan devletlerinin toprak paylaşımında anlaşamayıp
Bulgaristan'a karşı savaş açması
B) Halifenin gücünün artması
C) Karma ekonominin benimsenmesi
D) Irk ve din birliğinin sağlanması
E) Avrupa uygarlığının benimsenmesi
8.
11.
Sanayi İnkılabı ile bazı Avrupalı devletler arasında sömürge yarışı hız kazanmıştır. Bu devletler yeni işgallere girişmişlerdir.
K
E
A) Sırbistan
İtalyanların Trablusgarp'ı işgal etmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
B) Karadağ
C) Yunanistan
N
R
Ö
B) Trablusgarp'ın savunmasız olması
C) Trablusgarp'ın doğal zenginliklerinden yararlanma isteği
D) Almanya ve İtalya'nın Trablusgarp için rekabete girmesi
D) Bulgaristan
Körfez Yayınları
A) İtalya'nın hammadde ve pazar arayışı
E) Romanya
12.
E) Diğer sömürgeci devletleri ekonomik açıdan yakalama
isteği
9.
B) İslamcılık
C) Türkçülük
D) Batıcılık
E) Adem-i Merkeziyetçilik
13.
B) Mondros’a göre yurdun işgale uğraması
C) Çanakkale cephesinde yapılan savaşlar
1.B
D) Azınlıkların ayaklanması
C) İslamcılık
E) Halifenin kutsal cihat ilan etmesi
E) Adem-i Merkeziyetçilik
D) Batıcılık
Test 17 CA
I. Dünya Savaşı’nda meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Türk toplumunda “ulusçuluk” düşüncesinin gelişmesine katkı sağladığı söylenemez?
A) Hicaz’da Arapların İngilizlerle işbirliği yapması
Buna göre, Osmanlıcılık düşüncesinin oluşmasına neden olan akım aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B) Milliyetçilik
Osmanlı Devleti’ni çöküntüden kurtarmak için ortaya
atılan fikir akımlarından hangisi farklılıkları birarada
tutmaya yöneliktir?
A) Osmanlıcılık
Osmanlıcılık yeni bir Osmanlı toplumu meydana getirme
düşüncesidir. Din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan tüm topluluklar hak
ve ödevler bakımından eşit duruma getirilecekti. Bunda
amaç devleti dağılmaktan kurtarmak ve mevcut sınırları korumaktı.
A) Turancılık
R
İ
T
Osmanlı Devleti Balkan Savaşlar’ında aşağıdaki devletlerden hangisiyle savaşmamıştır?
2.B
3.E
4.E
5.A
6.C
7.B
8.D
9.A
10.B
11.E
12.E
13.D
14.E
15.B
16.B
17C
10. SINIF
GENEL
TARİH
1.
Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devleti ile Bulgaristan
arasında yapılan İstanbul Antlaşması’nda,
–
Bulgaristan’da kalan Türkler mülk edinebilecek,
–
ilkokul ve ortaokullarda Türkçe eğitim yapılabilecek,
–
Bulgaristan’da kalan Türkler, Bulgarlarla eşit haklara
sahip olacak hükümleri yer almıştır.
4.
Yargı: II. Meşrutiyet döneminde Kanunuesasi’de yapılan
düzenlemeyle antlaşmaları padişah yerine meclisin onaylaması esası getirilmiştir.
Durum: 16 Mart 1920’de İstanbul’un İtilaf Devletleri’nce
resmen işgalinden sonra Meclisimebusan dağıtılmış, mebuslar tutuklanarak Malta’ya sürgüne gönderilmiştir.
Bu hükümler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
Yukarıdaki yargı ile durum arasında bağlantı kurulduğunda hukuki olarak aşağıdakilerden hangisine
neden olduğu söylenebilir?
A) Bölge halkı ile kültürel bağların kalmadığının
A) Padişahın görev ve yetkilerinin kısıtlanmasına
B) Bulgaristan’daki Türklerin temel haklarının korunduğunun
B) Sevr Antlaşması’nın geçersiz sayılmasına
C) Bölgede önemli toplumsal gelişmelerin sona erdiğinin
D) İtilaf Devletleri’nin yönetime el koymasına
D) Bulgaristan’ın sömürgecilik yaptığının
E) Kanunuesasi’nin geçersiz sayılmasına
R
İ
T
C) Ulusal bağımsızlığın gerçekleştirilmesine
K
E
E) Türklerin İslam dinini serbestçe yayma fırsatı yakaladığının
N
R
Ö
2.
19
XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti
İtalya 1870 yılında siyasal birliğini sağladıktan sonra kısa
sürede sanayileşerek sömürgecilik faaliyetlerine başlamıştır. Kuzey Afrika’daki bazı yerler İngiltere ve Fransa’nın
sömürgesi olduğundan İtalya kendisine en uygun yer olarak Trablusgarp’ı seçmiştir.
5.
Aşağıdaki yerlerden hangisi XX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nden ayrılmıştır?
A) Tunus
D) Mısır
B) Cezayir
C) Kıbrıs
E) Irak
Bu bilgilere göre Trablusgarp Savaşı’nın çıkmasında
İtalya’nın,
I. hammadde ve sömürge arayışı,
II. sömürgelerini İngiltere’nin ele geçirmek istemesi,
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Osmanlı yönetiminde etkinliğini artırmasında aşağıdaki olaylardan hangisi
daha fazla etkili olmuştur?
III. Traplusgarp’ın kendi menfaatleri açısından en uygun
yer olması
A) Babıali Baskını
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
B) I. Meşrutiyet’in ilanı
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
3.
6.
C) Çanakkale Savaşı’nın kazanılması
C) I ve II
E) II ve III
XX. yüzyılın başlarında Balkan uluslarının Osmanlı
Devleti’ne karşı birlik oluşturması ve bağımsız devlet
kurmak istemelerinde,
D) Hareket Ordusu’nun İstanbul’a gelişi
E) Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi
7.
Osmanlı Devleti’nin Afrika hakimiyeti aşağıdaki hangi
olayla sona ermiştir?
A) Trablusgarp’ın işgali
I. Avrupalı devletlerin kışkırtmaları,
B) Cezayir’in işgali
II. Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik düşüncesi,
C) Tunus’un işgali
III. Osmanlı Devleti’nin baskıcı yönetimi
D) Kıbrıs’ın işgali
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
E) Mısır’ın işgali
19
XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti
8.
13.
Aşağıdaki olaylardan hangileri İslamcılık düşüncesinin
etkisini kaybetmesiyle ortaya çıkan sonuçlardan biri
değildir?
Osmanlı Devleti’nin Birinci Balkan Savaşı’nda zayıf kalmasından istifade ederek bağımsızlığına ulaşan son
Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arnavutluk’un bağımsız olması
A) Bulgaristan
B) Trablusgarp’ın Osmanlı Devleti’nden ayrılması
B) Yunanistan
C) Milli mücadelede Türkçülük duygusunun etkili olması
C) Sırbistan
D) Arapların I. Dünya Savaşı’nda İngilizlerle işbirliği yapması
D) Romanya
E) Arnavutluk
E) Kutsal cihad çağırısına bütün Müslümanların cevap
vermemesi
9.
14.
XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nde Osmanlıcılık
ve İslamcılık fikir akımlarının önemini yitirmesiyle güç
kazanan yeni akım aşağıdakilerden hangisidir?
İkinci Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti, bir dönem
sınırları içinde yer alan Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan ile antlaşmalar imzalamıştır.
R
İ
T
Bu antlaşmalar ile,
A) Laiklik
I. Türk azınlığın hakları garanti altına alınmıştır.
B) Batıcılık
II. Türkiye’nin batı sınırları büyük ölçüde belirlenmiştir.
C) Devrimcilik
K
E
III. Osmanlı Devleti’nin Ege denizindeki hakimiyeti güçlenmiştir.
D) Milliyetçilik
E) Adem-i Merkeziyetçilik
durumlarından hangileri gerçekleşmiştir?
A) Yalnız I
N
R
Ö
10.
XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin üzerinde etkinliğini artıran devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya
B) Rusya
D) Fransa
11.
E) İngiltere
15.
B) Sırbistan
D) Romanya
C) I ve II
E) II ve III
Balkan Savaşları’nın sonunda Osmanlı Devleti’nin elindeki
Balkan toprakları’nın çoğu elden çıkmıştır.
Buna göre,
I. Osmanlı Devleti Balkanlar’daki hakimiyetini kesin olarak kaybetmiştir.
II. Balkanlar’daki siyasi dengeler bozulmuştur.
III. Osmanlıcılık akımı etkisini tamamen yitirmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Birinci Balkan Savaşı’na katılmadığı halde İkinci Balkan Savaşı’na katılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karadağ
12.
C) Avusturya
Körfez Yayınları
D) I ve III
B) Yalnız II
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
C) Bulgaristan
E) Yunanistan
XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sonunda yıllarca elinde bulundurduğu topraklardan geri çekilmek zorunda kalmış ve bu durum günümüze kadar
devam eden bazı sorunları ortaya çıkarmıştır.
16.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlar arasında gösterilebilir?
Almanya siyasi birliğini kurduktan sonra Osmanlı Devleti
ile bir yakınlık içine girmiştir. II. Wilhelm, Ekim 1888’de
Yakın Doğu’ya yaptığı gezide, “Padişah hazretleri ve kendisine halife olarak saygı gösteren üçyüz milyon Müslüman
emin olsun ki Almanya İmparatoru onların her zaman dostu
olacaktır.” demiştir.
B) Kapitülasyonlar
Alman İmparatoru bu düşüncesi ile Osmanlı Devleti’nde görülen, aşağıdaki fikir akımlarından hangisine
destek olmuştur?
C) Boğazlar meselesi
A) Batıcılık
A) Ermeni sorunu
D) Ümmetçilik
D) Balkan Türkleri sorunu
C) İnkılapçılık
B) Türkçülük
E) Osmanlıcılık
E) Osmanlı borçları meselesi
Test 18 CA
1.B
2.C
3.D
4.E
5.A
6.A
7.E
8.D
9.B
10.C
11.E
12.A
13.E
10. SINIF
GENEL
TARİH
1.
20
Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkesi
Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nı sona
erdiren ateşkes anlaşmalarından biri değildir?
5.
A) Rethondes Anlaşması
B) Willa Gusti Anlaşması
C) Mondros Anlaşması
D) Selanik Anlaşması
Mustafa Kemal Paşa’nın Birinci Dünya Savaşı’yla ilgili,
“Bizim Cihan Harbi’ne girmemiz, ibret verici safhalardan
geçerek tahakkuk etmiştir. İtilaf Devletleri’nin bize harp ilan
etmelerini hazırlayan hadiseleri, hükümet başkanı bir emrivaki olarak kabul etmek mecburiyetinde kalmıştır... Birinci
Cihan Harbi’ne meclis kararı olmaksızın girmişizdir...” ifadelerine bakarak,
I. Birinci Dünya Savaşı’na girişimiz bir oldu bittiye getirilmiştir.
E) Versay Antlaşması
R
İ
T
II. Meclis onayı olmadan savaşa girilmiştir.
III. Ulusal irade çiğnenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
2.
A) Yalnız I
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nın başlarında İngiltere’nin yanında savaşa girmek istemiş, ancak İngiltere
buna sıcak bakmamıştır.
D) I ve III
I. Rusya’dan çekinmesi,
II. savaş sonunda Osmanlı topraklarını paylaşmak istemesi,
N
R
Ö
6.
III. Osmanlı - Alman yakınlaşmasından memnun olmaması
tutumlarından hangileri etkili olmuştur?
B) Yalnız II
D) I ve III
3.
I. ulusçuluk düşüncesinin önem kazanması,
II. hammaddeye duyulan ihtiyacın artması,
III. Batıcılık düşüncesinin önemini kaybetmesi
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
7.
B) Anlaşma Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri
zaman istedikleri yerleri işgal edebileceklerdir.
III. Osmanlı Devleti’ni paylaşma planlarının değiştiği
yargılarından hangilerine varılabilir?
A) Yalnız I
E) Boğaz istihkamları Anlaşma Devletleri’ne bırakılacaktır.
A) Filistin
D) Çanakkale
B) Irak
C) Kanal
E) Yemen - Hicaz
Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesiyle ,
I. İtilaf Devletleri’nin yenildiği,
D) Anlaşma Devletleri bütün liman ve tersanelerden yararlanabileceklerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin savunmaya yönelik açtığı cephelerden biri değildir?
C) I ve II
E) I, II ve III
II. savaşta aldığı toprakları geri verdiği,
C) Vilayatısitte’de bir karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilecektir.
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti birçok cephede
İtilaf güçleri ile çarpışmıştır.
B) Yalnız II
D) I ve III
Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Anlaşması’yla ilgili değildir?
A) Çanakkkale ve Boğazların yönetimi bir komisyona verilecektir.
4.
Birinci Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti milliyetçilik esasına göre parçalanırken İtilaf Devletleri manda ve
himaye uygulamalarıyla yeni topraklar ele geçirmişlerdir.
Bu iki farklı durumun ortaya çıkmasında,
C) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
K
E
Bunda İngiltere’nin,
A) Yalnız I
B) Yalnız II
B) Yalnız II
D) I ve III
8.
C) Yalnız III
E) II ve III
Aşağıdaki devletlerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’ndan daha kazançlı çıkmıştır?
A) ABD
B) İngiltere
D) Osmanlı Devleti
C) Fransa
E) Japonya
20
Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkesi
9.
13.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı topraklarında “panslavizm” görüşünün zayıfladığını gösterir?
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın aşağıdaki hangi maddesiyle Osmanlı Devleti askeri yönden savunmasız bir
duruma getirilmiştir?
A) Paris Antlaşması (1856) ile, Osmanlı Devleti’nin toprak
bütünlüğünü Avrupalı devletlerin koruması
10.
A) Boğazlar İtilaf Devletleri’ne bırakılacaktır.
B) Berlin Antlaşması (1878) ile, Osmanlı - Alman yakınlaşması
B) Bütün haberleşme istasyonları İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılacaktır.
C) Sırbistan ve Bosna - Hersek’te bağımsızlık mücadelesinin başlaması
C) İtilaf Devletleri bütün cephane, top ve diğer silahlara el
koyacaklardır.
D) Birinci Dünya Savaşı’nda Arapların Osmanlı Devleti’ne
karşı İngilizlerle işbirliği yapması
D) İtilaf Devletleri bütün liman ve tersanelerden yaralanabileceklerdir.
E) Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesi
E) Toros tünelleri, demiryolları ve deniz işletmeleri İtilaf
Devletleri’ne bırakılacaktır.
R
İ
T
14.
İtilaf Devletleri Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale cephesini açarak Rusya’ya yardım etmek istemiştir.
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisiyle Anadolu’nun doğusunda bir Ermeni
devleti kurulması amaçlanmıştır?
Buna göre Anlaşma Devletleri,
A) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edebilecek noktaları işgal edebilecek
I. Rusya’ya lojistik destek sağlamak,
K
E
B) Boğazlar ile Boğaz istihkamları İtilaf Devletleri’ne teslim edilecek
III. Boğazlar ve İstanbul’u alarak Osmanlı Devleti’ni savaş
dışı bırakmak
C) Toros tünelleri ve tüm haberleşme araçları İtilaf Devletleri’nin kontrolüne verilecek
durumlarından hangilerini amaçlamışlardır?
D) İtilaf Devletleri’nin esirleri Ermeniler de dahil iade edilecek fakat Osmanlı esirleri serbest bırakılmayacak
N
R
Ö
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
11.
C) I ve II
E) I, II ve III
Körfez Yayınları
II. İstanbul’u alarak halifelik makamının etkilerini yok etmek,
E) Vilayatısitte’de herhangi bir karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri buraları işgal edebilecek
15.
Wilson İlkeleri’nde, “Galip devletler yenilen devletlerden
tazminat ve toprak almayacaktır.” maddesinin yer alması,
İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması’nı daha kolay
uygulayabilmek ve Ankara’da açılan TBMM’nin çalışmalarını engelleyebilmek için milli varlığa zararlı cemiyetler
kurdurmuşlardır.
I. Milletler Cemiyeti’nin kurulması,
II. Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi,
III. İngilizlerin Musul’u işgal etmesi
Bu cemiyetlerin aşağıdaki düşüncelerden hangisini benimsediği savunulamaz?
durumlarından hangileriyle çelişir?
A) İslamcılık
B) Mandacılık
A) Yalnız I
C) Saltanatçılık
D) Osmanlıcılık
B) Yalnız II
D) I ve II
12.
C) Yalnız III
E) II ve III
E) Türkçülük
16.
Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa
çekmek istemesinde Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu,
Osmanlı yönetiminin Almanya ile ittifak yapmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
I. demografik güç,
A) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istenmesi
II. ekonomik güç,
B) Almanya’nın savaşı kazanacağına inanılması
III. jeopolitik konum
C) Kaybedilen bazı toprakların geri alınmak istenmesi
özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
D) Duyunuumumiye İdaresi’nin Almanlara devredilmesi
C) Yalnız III
E) Turancılık düşüncesinin Almanlar tarafından desteklenmesi
E) I ve III
Test 19 CA
1.B
2.D
3.D
4.B
5.E
Test 20 CA
1.E
2.E
3.A
4.C
5.E
6.A
6.C
7.A
7.E
8.B
8.B
9.D
9.A
10.A
10.E
11.D
11.C
12.D
12.E
13.E
13.C
14.C
14.E
15.E
15.E
16.D
16.D
Download

VEKTÖRLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1