ZOOTEKNİ BİLDİRİLERİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER
BİLDİRİ BAŞLIĞI
YAZARLAR
Fertilite Problemli Holstein Ġneklerde Östrüs Tespiti Tahir BAYRIL, Orhan YILMAZ,
Sonrası Farklı Zaman Aralığında Tohumlamanın
Mehmet KÖSE
Fertilite Parametrelerine Etkisi
Kıl Keçisi ve Boer x Kıl Keçisi (F1) Melezi
Oğlaklarının Büyüme Performansı
MemiĢ BOLACALI, Yahya
ÖZTÜRK, Mürsel KÜÇÜK, Orhan
YILMAZ
Jersey Ġneklerinde Test Günü Süt Verimi ve Süt
BileĢenleri Üzerine Bazı Faktörlerin Etkileri
Özden ÇOBANOĞLU, Eser Kemal
GÜRCAN, Soner ÇANKAYA,
Ertuğrul KUL, Samet Hasan ABACI,
Mehmet ÜLKER
Sibel DANIġAN, Hakan
ÇALIġKAN, Ceyhan ÖZBEYAZ
Evrim DERELĠ FĠDAN, Mehmet
Kenan TÜRKYILMAZ, Ahmet
NAZLIGÜL, Serap ÜNÜBOL
AYPAK, Solmaz KARAARSLAN
Hakan ERDURAN
Atlarda DavranıĢ ve Eğitim ĠliĢkisi
Etlik Piliçlerde Kesim Öncesi Askıda Bekletme
Süresinin Stres, Et Kalite Özellikleri ve Glikolitik
Potansiyel Üzerine Etkileri
Kıl, Saanen x Kıl (F1) ve Alpin x Kıl (F1)
ÇiftleĢtirmelerinin Gebelik Süresi ve Doğum
Zamanına Etkisi
Tarsus Çatalburun Irkı Türk Av Köpeklerinin Bazı
Morfolojik Özellikleri
Yusuf Ziya OĞRAK, Atila
YOLDAġ, Milivoje UROSEVĠC,
Darko DROBNJAK
HemĢin ve Tuj Kuzularında Farklı Besi
Sistemlerinin Bazı Et Kalitesi Özellikleri ile Karkas
Ölçülerine Etkisi
Mehmet SARI, Kadir ÖNK, Yüksel
AKSOY, Muammer TĠLKĠ, Hakan
ERĠNÇ, Serpil ADIGÜZEL IġIK
Kafes ve Yer Sistemlerinin Etlik Piliç Üretiminde
Besi Performansı, Oksidatif Stres ve Karkas
Kusurları Üzerine Etkileri
Ülkü Gülcihan ġĠMġEK, Mine
ERĠġĠR, Mehmet ÇĠFTÇĠ, Pınar
Tatlı SEVEN
Konya ve Karaman Bölgesinde Halk Elinde
YetiĢtirilen Kıl Keçisi Oğlaklarının Büyüme ve
YaĢama Gücü
Mehmet Emin TEKĠN, Mehmet
ARLI, Murat ÖĞEÇ, Murat VURAL
Kıvırcık Irkı Koyunlarda Östrus Senkronizasyonu
Uygulamalarının Döl Verimi Üzerine Etkisi
Hakan ÜSTÜNER, Burcu
ÜSTÜNER, Selim ALÇAY, Berk
TOKER, Zekeriya NUR, Hakan
SAĞIRKAYA
Türkiye Hayvancılığında Kars’ın Yeri
Ali Rıza AKSOY, Serpil
ADIGÜZEL IġIK, Mehmet SARI
POSTER BİLDİRİLER
BİLDİRİ BAŞLIĞI
Kuzey-batı Akdeniz ġartlarında YetiĢtirilen Saanen
Irkı Oğlakların Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi
Çiftlik Hayvanları DavranıĢlarının Genetik
Parametreleri
Anadolu’da Deve YetiĢtiriciliği ve Deve GüreĢleri
Etçi Piliçlerde Damızlık YaĢının Civciv Kalitesi
Üzerine Etkileri
Yumurta Tavukçuluğunda Kullanılan YetiĢtirme
Sistemleri
Polatlı Tarım ĠĢletmesinde YetiĢtirilen Siyah Alaca
Irkı Ġneklerin Süt Verim Özellikleri
Anadolu Tarım iĢletmesinde YetiĢtirilen Arap Irkı
Kısrakların Gebelik Süresini Etkileyen Faktörler
Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurtaların
Askorbik Asit Solüsyonuna Daldırma ĠĢleminin
Embriyo ve Kuluçka Özellikleri ile Civciv ÇıkıĢ
Ağırlığına Etkisi
Atlar Üzerinde Zehir Etkisi OluĢturan Bazı Bitkiler
Plastik ve AhĢap Langstroth Tipi Kovanlarda Koloni
Durumu ve Bal Veriminin AraĢtırılması
YAZARLAR
Aykut Asım AKBAġ, Mehmet
ÇOLAK, Özkan ELMAZ,
Mustafa SAATCI
Aykut Asım AKBAġ
Fatma Tülin ÖZBAġER, Fatih
ATASOY
Özlem VAROL AVCILAR
Yasin BAYKALIR, Ülkü
Gülcihan ġĠMġEK
Süleyman ÇĠLEK
Süleyman ÇĠLEK
Evrim DERELĠ FĠDAN, Ahmet
NAZLIGÜL, Mehmet KAYA
DerviĢ ÖZTÜRK, Adem ASLAN,
Ahmet KARAMAN
Serkan ERAT, Yusuf
MENEMEN
Pekin Ördeklerinde YetiĢtirme Sisteminin, Yüzme
Havuzunun ve Kesim YaĢının Verime, Karkas ve Et
Özelliklerine Etkisi
Ankara Keçilerinde Canlı Ağırlık, Vücut Ölçüleri ile
Tiftik Verimi ve Özellikleri
Zeki ERĠġĠR, Öznur POYRAZ, Esin Ebru
ONBAġILAR, Evren ERDEM, Gülsüm AteĢ
ÖKSÜZTEPE
Hasak ve Hasmer Tipi Koyunlarda Gebelik Süresi ve
Doğum Ağırlığına Bazı Faktörlerin Etkisi
Mesut KIRBAġ, ġükrü DOĞAN,
Havva TEKĠK
Pekin Ördeklerinde Yumurta Üretim Dönemi ve
Yumurta Ağırlığının Çıkım Gücü, Palaz Kalitesi ve
Relatif Büyümeye Etkisi
Etçi Piliçlerde Kesikli Aydınlatmanın Tonik
Ġmmobilite Süresi, BağıĢıklık Gücü ve Tibial
Diskondroplaziye Etkisi
Pekin Ördeği YetiĢtiriciliğinde Farklı GeniĢlik ve
Derinlikteki Askılı Sulukların ve Cinsiyetin Besi
Performansına Etkisi
ZenginleĢtirilmiĢ Kafeste Barındırılan Farklı
Genotipteki Yumurtacı Hibritlerde Follukta
Yumurtlama DavranıĢı
E. Ebru ONBAġILAR, Evren
ERDEM, Öznur POYRAZ
Halil EROL, Necmettin ÜNAL,
Ömer Faruk GÜNGÖR
Esin Ebru ONBAġILAR, Handan
ESER, Zafer CANTEKĠN, Ümit
KAYA
Esin Ebru ONBAġILAR, Evren
ERDEM, Özlem HACAN,
AfĢin KOCAKAYA
Esin Ebru ONBAġILAR,
Necmettin ÜNAL, Evren
ERDEM, AfĢin KOCAKAYA,
BüĢra YARANOĞLU
Aydınlatma Programı ve Erken Dönem Yem
Kısıtlamasının Etlik Piliçlerde Performans, Karkas, Et
Kalite Özellikleri ve Bazı Stres Parametreleri Üzerine
Etkileri
H. Değer ORAL TOPLU, Ahmet
NAZLIGÜL, Serap ÜNÜBOL
AYPAK, Solmaz
KARAARSLAN, Mehmet KAYA
Japon Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica)
Kesim ve Karkas Özelliklerine Farklı Tüy Rengi ve
Cinsiyetin Etkisi
Kadir ÖNK, Mehmet SARI,
Muammer TĠLKĠ, Serpil
ADIGÜZEL IġIK
Bıldırcınlarında Anaç YaĢının Yumurtanın Bazı Ġç ve
DıĢ Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
Bingöl Ġli KüçükbaĢ Hayvan YetiĢtiriciliği Koç/Teke
Katım Dönemi Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Yer Sisteminde YetiĢtirilen Etlik Piliçlerde Sürü
Büyüklüğünün Performans, Bazı Kan Parametreleri,
Kemik Kalitesi ve Musculus Pectoralis pH Düzeyine
Etkileri
Sülünlerde Yumurta Ağırlığı ve Yumurta Kabuk
Renginin Büyüme YaĢama Gücü ve Yumurtanın Besin
Ġçeriği Üzerine Etkisi
Manisa Ġlindeki KüçükbaĢ ĠĢletmelerin Mevcut
Durumu ve Genel Değerlendirilmesi
Kıvırcık Irkı Koyunların YetiĢtirici KoĢullarında Döl
Verimi ve Büyüme Performanslarının Belirlenmesi
Halk Elinde YetiĢtirilen Beyaz ve Alaca Kazlarda
Karkas ve Et Kalitesi Özellikleri
Afyon Kocatepe Üniversitesi Modern Mandacılık
Tesisi Kurulum Projesi Tanıtımı
Japon Bıldırcınlarında Toz Kolostrumun Performans,
Yumurta Kalitesi ve Yumurta Sarısı Lipit
Peroksidasyon Düzeyleri Üzerine Etkisi
Süt Ġneklerinde Mevsimsel DeğiĢikliğin Metabolik
Parametreler Üzerindeki Etkisi
Prof. Dr. Hasan BAġPINAR’ın Anısına…
Gökçe ÖZDEMĠR, Hakan ĠNCĠ,
Bünyamin SÖĞÜT, Aydın DAġ
Gökçe ÖZDEMĠR, Aydın DAġ,
Hüseyin NURSOY, Sedat ILDIZ
Ülkü Gülcihan ġĠMġEK, Nejla
ÖZHAN
Mustafa UĞURLU, Bülent
TEKE, Mustafa SALMAN, Filiz
AKDAĞ, Serhat ARSLAN
Ender UZABACI, Hakan
ÜSTÜNER, Özkan ELMAZ, M.
Mustafa OĞAN
Hakan ÜSTÜNER, Ender
UZABACI, Abdülkadir ORMAN
Akın YAKAN, Dilek AKSU
ELMALI, Mehmet ELMALI,
Tarkan ġAHĠN, Sedat MOTOR,
YeĢim CAN
E. Hesna KANDIR, Ġsmail
BAYRAM, Abdullah
ERYAVUZ, Ġ.Sadi ÇETĠNGÜL,
Hikmet KELEġ, Cangir
UYARLAR, Fatih BOZKURT
Tahir BAYRIL, Fatih
AKDEMĠR, M.Sedat BARAN,
Cemal ORHAN, Mücahit
KAHRAMAN, A. ġener
YILDIZ, Kazım ġAHĠN
Nihat YILDIZ, Ömer KIZIL
Uludağ Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
Öğretim Elemanları
Download

ZOOTEKNİ BİLDİRİLERİ