Yasama Yılı : 4
Dönem : 17
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
S. Sayısı : 493
Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 6136 Sayılı Ateşli Silah­
lar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Mad­
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri
Komisyonu Raporu ( 2 / 3 6 2 )
T. B. M. M. Anavatan Partisi
Grup Başkanlığı
Sayı : 11 - 86/17
7.10,1986
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 23.6.1981 tarih ve 2478 sayılı
Kanun ile değişik 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasuun 1 No. lu bendinin değiştirilmesine ilişkin Kanun teklifim
gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur.
-Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
,
Osman Doğan
Şanlıurfa Milletvekili
G E R E K Ç E
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 7 nci maddesi ateşli silâhların
kimler tarafından taşınabileceğini belirlemektedir. Milletvekillerinin silah taşıyabilmeleri ise, söz konusu mad­
denin 3 üncü bendine göre Bakanlar Kurulunca 5.1.1984 tarih, 84/7595 sayılı karar sayısı ile; «Milletvekilleri
görevlerinin devamı süresince zati silahlarını taşıyabilirler» şeklinde ifade edilmek suretiyle kararlaştırılmıştır.
Devlet Başkanı, Hükümet Başkan ve üyelerini gerek görevleri süresince, gerekse görevleri bittikten sonra silah
taşıma yetkisi kanun hükmü gereği verilirken, milletvekillerinin bu yetkiyi kullanmaları yalnızca görevlerinin
devamı süresince ve Bakanlar Kurulunun kararına bağlanmış olması madde kapsamını yetersiz kılmaktadır.
Milletvekillerinin silah taşıyabilmelerini öngören bu karar, yasama organı üyelerinin milletvekilliği dönemi
bittikten sonra zatî silahlarım taşımalarını güçleştirmektedir. Diğer taraftan aktif olarak çalıştıkları sırada ifa
ettikleri görevin gereği olarak maruz kalabilecekleri düşmanlıklar ve husumetler taşıdıkları siyasî sorumluluk
sebebiyle milletvekilliği dönemi bittikten sonra da devam edeceği pek tabiîdir.
Bu itibarla, yukarıda açıklanan sakıncaları gidermek için milletvekilliği dönemi bittikten sonra da yasama
organı üyelerinin ruhsatlı silahlarım taşımalarına imkân verilmek üzere söz konusu maddenin 1 inci fıkrasının
1 No. lu bendinin değiştirilmesi gerekli görülmüştür.
— 2—
İçişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçişleri Komisyonu
Esas No. : 2/362
Karar No. : 3
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında
Kanunun 7 nci maddesinde değişiklik yapılmasma dair Kanun teklifi İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin de ka­
tılmalarıyla Komisyonumuzun 22.10.1986 günlü 1 inci birleşiminde incelenip görüşüldü.
Yasama organı üyelerine gerek görevleri süresinde ve gerekse bu görevlerinin bitiminden sonra da silah
taşıma yetkisi verilmesini öngören teklif, Komisyonumuzca olumlu bulunmuş ve maddelerinin görüşülmesine
geçilmiştir.
Söz konusu teklifin .1. inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
2 nci madde; uygulamada çelişkili bir durum yaratmamak için metinden çıkarılmıştır.
Teklifin 3 üncü maddesi 2 nci madde; 4 üncü maddesi 3 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz Oenel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
Başkan
Osman Doğan
Şanlıurfa
Başkanvdkilü
Atilla Sın
Muş
Sözcü
Ziya Ercan
Konya
Kâtip
Mehmet Umur Akarca
Muğla
Üye
Muzaffer Arıcı
Denizli
Üye
Mustafa Rıfki Yaylalı
Erzurum
Üye
Namık Kemal Şentürk
İstanbul
Üye
Fazıl Osman Yöney
İstanbul
Üye
Hüseyin Aydemir
İzmir
Üye
Burhan Cahit Gündüz
İzmir
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Üye
Salim Erel
Konya
(S. Sayısı : 493)
3—
ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ
OSMAN DOĞANIN TEKLİFİ
İÇtSLERt KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN
6136 Sayüı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet­
ler Hakkında Kanumm 7 nci Maddesinde DeğİşHdik
Yapılmasın^ Dair Kanun Teklif!
6136 Sayın Ateşli Süafalar ve Bıçaklar ile Diğer Alet­
ler Hakkında Kananını 7 nd Maddesinde Defeişnctik
Yapılmasına! Dabi Kanon Teklifi
MADDE 1. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bı­
çaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun
23.6.1981 tarih ve 2478 sayüı Kanun ile değişik 7
nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 No. lu bendi aşa­
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:
MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komisyo­
numuzca aynen kabul edilmiştir.
«1. Devlet-Başkanı, Hükümet Başkaı? ve üyeleri,
Yasama Organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş
olanlar,»
MADDE 2. — Bu Kanuna aykırı hükümler yü­
rürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3.
Kurulu yürütür.
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
MADDE 2. — Teklifin 3 üncü maddesi Komis­
yonumuzca 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiş­
tir.
MADDE 4.
rürlüğe girer.
Bu Kanun yayımı tarihinde yü-
MADDE 3. — Teklifin 4 üncü maddesi Komis­
yonumuzca 3 üncü madde olarak aynen kabul edil­
miştir.
Türkiye Büyük M'Met Mechsi
{S. Sayısı : 493)
Download

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 493