19. Ulusal Biyoloji Kongresi
PM012
İmidazol Grubu İçeren Bazı Fenilendiaminlerin
Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması
Ahmet UYSAL1, Ziya Erdem KOÇ1, Ahmet
COŞKUN2, Mustafa Onur ALADAĞ3, Nuriye
EKMEKÇİ4
1
Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, 42075, Kampüs, Konya
2
Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya
Öğretmenliği Bölümü, Meram, Konya
3
Selçuk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksek Okulu, 42075, Kampüs, Konya
4
Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
42075, Kampüs, Konya
[email protected]
Beşli halkada hetero-atom olarak iki azot
içeren azollerden imidazol (1,3 diazol) önemlidir.
İmidazol doğal halkadır. Doğada bulunan birçok
bileşikte imidazol halkası bulunur. İmidazol halkası
içeren birçok sentetik ilaç da yapılmıştır. İmidazol,
yarı-eksojen bir amino asit olan histidinde, adenin
ve guanin gibi pürin bazlarında, ürik asitte,
hidantoin gibi ilaçlarda, B grubu vitaminler
arasında yer alan biotinin yapısında bulunur.
Histidin kalıntısı içeren birçok enzim vardır;
bunların çoğu hidrolitik enzimlerdir ve imidazol
kısmı enzimin aktif merkezini oluşturur.
1,3,5-Triazinler, simetrik yapıda oldukları
için diğer bir adıyla kısaca s-triazinler
denilmektedir. s-Triazin türevleri günümüzde ilaç
sanayinden plastik sanayisine kadar bir çok alanda
kullanılmaktadır. Son yıllarda s-triazin türevlerinin
anti-tümör, anti-viral etkilerinin ortaya çıkması ile
farmokolojik alanda önemli bir yere sahip oldukları
belirlenmiştir
Bu çalışmada; Selçuk Üniversitesi, Kimya
Bölümü laboratuarlarında sentezlenen 4-imidazol
1,2-fenilendiamin, 3-imidazol 4-methyl 1-2
fenilendiamin, 4-imidazol NO2-1,2 fenilendiamin
DMSO’de (dimetyl sulfoxide) çözülmüş sonra her
bir diskte 10 µg, 30 µg, 50 µg, 100 µg, 300 µg
madde olacak şekilde hazırlanan çözelti, steril boş
kağıt disklere (oxoid) emdirilmiştir. Maddelerin
minimum inhibisyon konsantrasyonları (MIC)
belirlendikten sonra, disk diffüzyon yöntemi ile 11
adet standart suş (Streptococcus salivarius RSHE
605, Listeria monocytogenesis NCTC 5348,
Bacillus cereus ATCC 11778, Staphylococcus
aureus ATCC 6538, Salmonella enteritidis ATCC
13076, Streptococcus pneumoniae ATCC 10015,
Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella
pneumoniae NCTC 5049, Pseudomonas aeruginosa
ATCC 27853, Streptococcus mutans RSHE 676,
Bacillus anthracis) üzerindeki duyarlılık testleri
yapılmıştır. Ayrıca kontrol amacıyla bu 11 adet
standart
suşun
cefotaxim,
gentamisin,
ampicillin+sulbactam,
chloramphenicol,
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON
ciprofloxacin, penicillin, vancomysin, aztreonam ve
imipenem antibiyotiklerine karşı duyarlılıkları
araştırılmıştır.
Kontrol amacıyla yapılan antibiyogram
testinde kullanılan standart suşların, cefotaxime
dirençli, diğer antibiyotiklerin büyük çoğunluğuna
duyarlı olduğu gözlenmiştir. İmidazol halkası
bulunan bu üç adet maddenin standart suşlara çok
az etkili olduğu ve suşların genellikle dirençli
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:
imidazol, fenilendiamin
Antimikrobiyal aktivite,
PM013
Thymbra spicata L. Bitkisine Ait Uçucu Yağın
Antibakteriyal Aktivitesinin Araştırılması
Mehtap AKIN, Hatice TANER SARAÇOĞLU
Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, Konya
[email protected]
Bu araştırmada, Thymbra spicata bitkisine
ait uçucu yağın mikrodilüsyon yöntemi ile Bacillus
cereus ATCC 14579, Staphylococcus aureus ATCC
25923, Salmonella typhimurium ATCC 14028,
Escherichia coli ATCC 25922 bakterileri üzerine
antimikrobiyal aktivitesi araştırılmıştır.
Uçucu yağa karşı en hassas bakteriler B.
cereus ve E. coli, en dayanıklı bakteriler ise S.
aureus ve S. typhimurium’ dur.
Anahtar Kelimeler: Thymbra spicata, uçucu yağ,
antimikrobiyal aktivite, mikrodilüsyon
PM014
Teucrium polium L. Bitkisine Ait Uçucu Yağın
Antibakteriyal Aktivitesinin Belirlenmesi
Hatice TANER SARAÇOĞLU, Mehtap AKIN
Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, Konya
[email protected]
Bu araştırmada, Teucrium polium bitkisine
ait uçucu yağın mikrodilüsyon yöntemi ile Bacillus
cereus ATCC 14579, Staphylococcus aureus ATCC
25923, Salmonella typhimurium ATCC 14028,
Escherichia coli ATCC 25922 bakterileri üzerine
antimikrobiyal aktivitesi araştırılmıştır.
Uçucu yağa karşı en hassas bakteri B. cereus, en
dayanıklı bakteri ise E. coli’ dir.
Anahtar Kelimeler: Teucrium polium, uçucu yağ,
antimikrobiyal aktivite, mikrodilüsyon
240
Download

Teucrium polium L. Bitkisine Ait Uçucu YağınAntibakteriyal