BB - BİTKİ BİYOLOJİSİ (POSTER SUNUM)
BB-P1-44
Thymbra spicata L.’nın subsp. spicata ve subsp. intricata (P.H.Davis) R.Morales
Alttürlerinin Morfometrik Analizi
Mehmet Çiçek, Erkan Şeker, Abdullah Çelik
Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 20070 Denizli
Sorumlu yazar e-posta: [email protected]
Giriş: Thymbra L. cinsi, 4 tür ve 4 alttür ile toplam 6 taksondan oluşmaktadır. Taksonlar genellikle
Akdeniz havzası içerisinde dağılmış olup, Güney Avrupa kıyılarından batı İran’a kadar uzanır. Çalımsı
karakterdeki bu bitkiler oldukça yoğun hoş kokuludurlar. “Zahter, sivri kekik ve acı kekik” olarak bilinen
Thymbra cinsi Türkiye’de 3 tür ve 4 alttür ile toplam 5 takson ile temsil edilmektedir. Çalışma konumuz
olan Thymbra spicata L. esasen Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde dağılmakta olup, subsp. spicata
ve subsp. intricata (P.H.Davis) R.Morales olmak üzere 2 alttür içerir. Bu çalışma ile morfolojik olarak
birbirine yakın olan subsp. spicata ve subsp. intricata alttürlerinin morfometrik yöntemler ile birbirleri
arasındaki akrabalık ilişkilerinin açıklanması amaçlanmıştır.
Gereçler ve Yöntemler: Thymbra spicata’nın 2 alttürüne ait örnekler 2013 yılı içerisinde Batı
Anadolu’da yayılış gösterdiği doğal lokalitelerinden toplanmıştır. Morfometrik analizler için örnekler
üzerinden 19’u nitel ve 9’u nicel olmak üzere toplam 28 karaktere ait ölçüm alınmıştır. IBM SPSS
Statistics 20.0 programı kullanılarak bu karakterler multivaryans analizi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Analizler sonucunda oluşan kümeler içerisinde bazı popülasyonlar iyi ayrılmış bazıları ise tam
ayrılamamıştır. En fazla morfolojik çeşitlilik subsp. spicata’da görülmüştür. Subsp. intricata ait bireyler
daha çok birbirine yakın dağılımlar göstermiştir. Gövde dallanmalarının bazı örneklerde benzer özellik
göstermesi morfolojik olarak karıştırılmalarının ana nedeni olarak belirlenmiştir.
Sonuç ve Tartışma: Morfolojik olarak birbirine benzerlik gösteren bu iki alttürün numerik yöntemler
kullanılarak taksonomik açıdan ayrımlarının sağlanmasına çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Thymbra, Lamiaceae, Numerik Taksonomi, Türkiye
424
22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye
http://ubk2014.ogu.edu.tr
Download

İade Koşulları