TÜBİTAK PROJESİ HAZIRLAMA
PROF. DR. AHMET DURAN
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ
Bir üniversitenin birinci görevi bilgeliği öğretmektir, ticareti değil. Winston Churchill
Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı kapsar.
Albert Einstein
Fırat -2012
Adıyaman, Fırat-2012
PROGRAM
Konu: Proje hazırlama
Alt Başlıklar

Proje nedir?

TÜBİTAK destekli proje tipleri.

Proje bileşenleri: başlık, özet, amaç, konu ve
kapsamı, literatür, özgün değer, yöntem, araştırma
olanakları, çalışma takvimi, başarı ölçütleri ve B planı,
projenin yönetim düzeni ve iş tanımları, bütçe ve
gerekçesi.

Başarılı projelerde ön hazırlık, özenli hazırlık ve
sürecin kullanımı.

Proje hazırlamada dikkat edilecek noktalar.

Proje yönetiminde roller ve başarı.
PROJE








Tanım 1: Proje nedir?
Belirli bir amacı gerçekleştirebilmek için
Ne, Nerede, Ne zaman, Niçin, Nasıl (5N),
Kim, Kime ve Kaç paraya (3K)
yapılacaktır soru ve cevaplarının organize
edildiği fikirler ve uygulama sürecidir.
Tanım 2: Proje nedir?
Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için
organize edilmiş faaliyetler zinciridir.
Araştırma Projesi






Başlangıcı ve sonu belirli bir sürede,
tanımlı amaç ve hedeflere sahip,
değişim oluşturan,
planlanan uygulama adımlarıyla çeşitli çıktıların elde
edildiği,
belirlenmiş bir bütçeyle yürütülen,
bir çalışma sürecidir.
Genel proje süreci
Belirli bir amacı gerçekleştirebilmek için öngörülen ve
aşamalardan oluşan bir işlemler dizisidir.
Bu aşamalar;
 Proje fikrinin oluşumu
 İnceleme
Proje hazırlama
 Planlama
 Finansman temini
 Uygulama
Proje yönetimi
 Değerlendirme

PROJE ÇEŞİTLERİ
Etüt projeleri
 Yeni yatırım projeleri
 İdame ve yenileme projeleri
 Tamamlama ve darboğaz projeleri
 Modernizasyon projeleri
 Teknik yardım projeleri
 Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) projeleri

Niçin Proje Desteği?
Çünkü proje desteği;







Bilime, toplumsal refaha ve ekonomiye katkı,
Bilimsel çalışmaların belirli bir programla, sorumlulukların
tanımlandığı bir ekip ile yürütülmesi ve çok ortakla
çalışabilme düzeni,
Çalışmalarımız için gerekli maddi fon,
Projelerdeki olası hata ve eksikliklerin, bilimsel panellerde
önceden ortaya çıkarılması,
Bilimsel ve teknolojik (makale, ürün, patent) çıktılar,
Ar-Ge personeli yetiştirilmesine katkı,
Kurumsal ve bireysel teşviklerden faydalanma imkanları
sağlar.
Şans ancak hazırlanmış fikirlere güler.
Louis Pasteur
İstanbul-2012
TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ve
programlar ALTI ana başlık altında toplanır.
Bunlar;






A- AKADEMİK
B- SANAYİ
C- KAMU
D- GİRİŞİMCİLİK
E- BİLİMSEL ETKİNLİK
F- BİLİM VE TOPLUM
A- AKADEMİK
1- ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI













1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Prg.
1002 - Hızlı Destek Programı
1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı (D.P.)
1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
1010 - Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı
1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)
1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı
Proje Personeli Kimlerden Oluşur
Bursiyer
Araştırmacı
Proje yütücüsü
Yardımcı
personel
Danışman
Proje Yürütücüsü




Üniversite personeli olmaları durumunda:
Doktora yapan veya Doktora/tıpta uzmanlık derecesine
sahip olmak,
Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları
durumunda:
En az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları
gerekmektedir.
Araştırmacı ve Bursiyer
Araştırmacı
 Bilimsel ve teknik sorumluluğa katılarak görev alan,
 Kesin raporda ve/veya diğer yayınlarda yazarlar
arasında adı geçen, yürütücü dışındaki kişilerdir.
 Projede en az iki araştırıcı olmasına planlayın, birisinin
farklı üniversiteden olması işbirliği açısından önemlidir.
Bursiyer
 Lisans (3 ve 4. sınıf) ve Lisansüstü eğitimlerini yapan
öğrenciler ile doktoralı kişilerdir.
 Proje bu öğrencilerin tezleri ile uyumlu olmalıdır.
 Proje başvurusunda ismin belli olması avantaj sağlar.
Yardımcı Personel ve Danışman
Yardımcı Personel
 Tam veya kısmi zamanlı,
 Sürekli veya geçici olarak görev alan,
 Kesin raporda adı geçmeyen
 Uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri
personeldir.
Danışman
 Danışman olduğu projenin yükü üzerinde görünmeyen ilgili
alanda deneyimli araştırmacı veya uzman (genellikle Profesörler),
 Projenin %10’undan az bir bölümünde katkı sağlayan kişiler.
 Uzman bir danışmanın bulunması projeyi güçlendirir.
Kurum Hissesi Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Kurum Hissesi, proje bütçesinin en fazla %10’una
karşılık gelen ödenektir.

Yürütücünün bilgisi dahilinde birim yöneticileri tarafından
harcanır.
1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Prog.







Bu programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel
yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi
için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemek.
Proje yürütücüsü olmak için Doktoranın tamamlanması gerekir.
PROJE SÜRESİ: En fazla 36 aydır.
2014 başvuruları (iki defa): 28 Mart, 26 Eylül
PROJE BÜTÇESİ
2014 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti yıllık 120.000
TL’dir. Üç yıllık 360.00 TL.’yi geçemez. Bu bütçede burslar
dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı
araştırmacı giderleri hariçtir.
İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 4.800 TL’den fazla
olamaz. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli
olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler
desteklenmez.
1002 - Hızlı Destek Programı


Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma
hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde / istasyonlarında
yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme
projelerine destek sağlamaktır.
Doktora yapanlarda yürütücü olabilir (yeni-2014).

PROJE SÜRESİ
En fazla 12 ay olabilir.

PROJE BÜTÇESİ
2014 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs dahil)
yıllık 30.000 TL’dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 900
TL’den fazla olamaz. Yürütücü ve araştırmacılara PTİ ödemesi
yapılmaz.
Hakkari, Buzul (Cilo) Dağı-2009
Bir kimse yaptığı yanlışlıktan dolayı utanmadı mı, bir daha utanacak sebep bulamaz.
Mencius
1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

PROGRAM HAKKINDA (TÜBİTAK çağrı konuları takip edilmeli. Çağrı
dışı konularda proje verilemez)
Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi
çerçevesinde öncelikli alanlarda sonuç odaklı Ar-Ge projelerini
desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

PROJE SÜRESİ: Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay, Orta ve
Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

PROJE BÜTÇESİ

2014 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve
üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı
araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Küçük Ölçekli projeler: 500.000 TL’ye kadar, Orta Ölçekliler: 500.001 - 1.000.000
TL, Büyük Ölçekliler: 1.000.001 - 2.500.000 TL
Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat
bedelinin % 50’si TÜBİTAK tarafından karşılanır.
PTİ üst limitleri: Proje yürütücüsü: 2.000 TL/ay -- Proje yöneticisi: 2.500 TL/ay -Araştırmacı: 1.000 TL/ay -- Danışman: 1.500 TL/yıl



1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa
bağımlılığımızı azaltacak, ülkemizin rekabet gücünü artıracak
yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına
yönelik projelerinin desteklenmesidir.

PROJE SÜRESİ
En fazla 18 aydır.
2014 başvurular: 28 Mart ve 26 Eylül

PROJE BÜTÇESİ
2014 yılı için, proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik
İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı
giderleri hariç) 200.000 TL’dir. İstenen burs miktarlarının
toplamı aylık 3.000 TL’den fazla olamaz. Makine-teçhizat
taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini
Destekleme Programı
Çağrılı projelerdir.

TÜBİTAK, kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının
karşılanması, sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla destekler.

Bu projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.
Üniversiteler yürütücü kuruluş olabilir.

KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu

SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu
Program Revizyonu Kapsamında Yapılan Yenilikler

Proje başvuruları için çağrılı sisteme geçilmesi,

Proje yöneticisi, yürütücüsü kuruluşlar çağrı başvurularını doğrudan TÜBİTAK’a
yapabilmesi,

3 farklı nitelikte proje yaklaşımı (Prototip, Model, Teknoloji Birikim Projesi)

İki aşamalı proje başvurusu (1. aşama: Çağrıya uygunluk, Ar-Ge Niteliği, Yapılabilirlik).

(2. aşama: Ar-Ge Niteliği, Yöntem, Yapılabilirlik, Bütçe).



İhtiyaç Başlıkları için Odak Grup Çalışmaları,
Proje değerlendirme süreçlerinde Müşteri Kurumun aktif katılımı,
Örnek: Emniyet Genel Müdürlüğü’nün "Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerinden
(KGYS)
elde
edilen
video görüntülerinden anlamlı sonuçlar çıkarmaya
yarayacak akıllı destek yazılımları geliştirilmesi" isimli proje çağrısı.
1010 - Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı

05/01/2013 tarihi itibariyle 1010 kodlu EVRENA
Programı yürürlükten kaldırılmıştır. EVRENA programı
kapsamında
görev
alan
yurtdışı
(evrensel)
araştırmacılar, belirtilen tarihten itibaren ARDEB
tarafından yürütülmekte olan 1001, 3501, 1003 ve 1011
programları
kapsamında
proje
ekibinde
yer
alabileceklerdir.
Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur.
Peter F. Drucker
Erzincan-2000
1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma
Projelerine Katılma Programı (UBAP)




Amacı; bilim insanlarımızın bilimsel çalışmaları için yurtdışında
görevlendirilmesine destek sağlar. Doktorayı bitirme şartı vardır.
Öğrenciler bursiyer olabilir.
Bu Programı’na yapılan başvurular 1001 panellerinde ele alınacak, ancak bu
programa özgü değerlendirme boyutları ve kriterleri kullanılacaktır.
Yeni bilgiler üretilmesi, ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün
artırılması amacı ile ileri teknoloji uygulamalarına yönelik projeleri öncelikli
alanlar çerçevesinde desteklemektir.
UBAP Programı kapsamında yapılan başvurulara destek verilebilmesi için;
projede uluslararası faaliyet gösteren saygın bir üst/şemsiye kuruluşun
bulunması ve projenin yürütüleceği kuruluş dışında, en az iki ülkenin yürütücü
kuruluşlarının da şemsiye kuruluş koordinatörlüğünde bu projede yer
alması gerekmektedir. Ortaklarından en az biri sonuçları ticari uygulamaya
dönüştürecek bir kurum, kuruluş gerçek veya tüzel kişi olan projelere
öncelik verilir.

PROJE SÜRESİ: En fazla 36 aydır.

PROJE BÜTÇESİ: 2014 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil,
Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri
hariç) yıllık 120.000 TL’dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 4.800 TL’den
fazla olamaz.
1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf.
Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)


Revize edilmektedir. Bu nedenle şu an için program kapsamında proje
önerisi kabul edilmemektedir (2014, 20 Mayıs)
Programın amacı: ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, birim ve
gruplar arasında temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal
bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle ülkemizin bilim ve teknoloji
öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, ilgili taraflar
arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara
yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere önerilecek işbirliği
ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemektir.

PROJE SÜRESİ: En fazla 36 aydır.

PROJE BÜTÇESİ: 2012 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti
yıllık 250.000 TL’dir.
1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Bu programla, üniversite /kamu araştırma merkez ve
enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik
ve
proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden
kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece
dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine
katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Programın uygulama esaslarında; Müşteri Kuruluş olarak anılan
özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan
üniversite ya da kamu araştırma merkez ve enstitüsü bir
İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde
Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni bir ürün üretilmesi,
mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya
standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni
tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi projesi
TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir
1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Üniversite sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlayacak,
teknolojinin ticarileşme sürecini destekleyecek ve akademik
araştırmalara lojistik destek sağlayacak bir arayüz olan
teknoloji transfer ofislerinin etkinliğinin artırılması ve
yaygınlaştırılmasını amaçlar.

Bu amaçla Teknoloji Transfer Ofislerinin proje esaslı olarak
üniversitedeki bilginin ticarileştirilmesine katkı sağlayacak
çeşitli
faaliyetlerinin
desteklenmesi
amaçlanmaktadır.
TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme
Programı ile üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya
dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör
kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç
duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine
hedefleyen bir destek programdır. Türkiye’de 10 Üniversite,
10 yıl süreyle desteklenmektedir.
3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı







Programın amacı, Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün
yaygınlaşmasını sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen
projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, kamu
kurum/kuruluşu
veya
özel
kuruluşlardaki
araştırmacıların
sunacakları Ar-Ge projelerini destekler.
Doktor olma şartı vardır. Bir defa yürütücülük yapılır.
Sürekli açık projelerdendir.
Proje Süresi: En fazla 24 aydır.
Proje Bütçesi: 2014 yılı için, Başlangıç Ar-Ge Projeleri destek üst
limiti (Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç) yıllık
bütçe sınırlaması olmaksızın toplam 60.000 TL’dir.
Aylık 1.800 TL’ye kadar burs desteği sağlar.
Yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti amaçlı
seyahatler için 10.000 TL, proje yayılım giderleri (Proje çıktılarının
ilgili paydaşlar ve potansiyel yararlanıcılar ile paylaşılmasına yönelik
yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar) için 5.000 TL’ye kadar
destek verilir.
Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir, ama önce yanlış bilinirse
doğruya ulaşılamaz. Farabi
Hisar’dan Boğaz-2009
3501 - Ulusal Genç Araştırmacı
Kariyer Geliştirme Programı

Bu Programının amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim
insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. Genç
araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının
kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem
de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün
artırılması amacına yönelik bir programdır. Doktorasını halen çalıştığı
kurumun dışında başka bir kurumda yapmış olması.
Başvuru tarihleri 1001 gibi.

PROJE SÜRESİ: En fazla 36 aydır.

PROJE BÜTÇESİ: 2014 yılı için, KARİYER projeleri destek üst limiti (Burs
dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı
giderleri hariç) yıllık 75.000 TL’dir. (2 yıllık projeler için 150.000 TL., 3 yıllık
projeler için 225.000 TL.). İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 3.000
TL’den fazla olamaz. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli
olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

1001 tipi projeler ile 3501 tipi projeler
arasında ne fark vardır?



Her ikisi de panellerde değerlendirilir, süreleri aynı,
bütçeleri farklıdır.
3501’de yürütücünün halen çalıştığı kurumun dışındaki
bir kurumda doktorasını yapmış olması ve doktora
diplomasını aldığı tarihten projenin verildiği tarih
arasında geçen sürenin beş yıldan daha az olması
gerekir.
Her iki projelerin de değerlendirilmesinde aynı kriterler
ölçü alınır.
1001 tipi projeler ile 1002 tipi projeler
arasında ne fark vardır?




1002 projeleri format olarak 1001 projelerine benzer.
1001 projeleri panellerde değerlendirilir, ancak 1002
projeleri değerlendirme daha çabuk olsun diye iki dış
hakeme gönderilir.
1002 projelerinde telif yoktur, ancak sınırlı miktarda da
olsa burs vardır.
1001 projelerinde süre 36 ay, bütçe 360.000 TL, 1002
projelerinde süre 12 ay ve bütçe 30.000 TL’dir.
2- ULUSLARARASI DESTEK PROGRAMLARI
1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine
Katılma Programı (UBAP)





ERA-NET
Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında bir uygulama aracı
olarak kullanılır, Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine
aday olan ülkelerde, ulusal ve bölgesel araştırma programları
arasında koordinasyon sağlayarak, araştırma programlarının geliştirilip
güçlendirilmesini hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılırken kullanılacak
aksiyonlar;
COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)
COST (European Cooperation in Science and Technology), ulusal kaynaklarla
desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu
sağlamak ve Avrupa bilim insanlarının ortak çalışmalarını desteklemek
amacıyla kurulmuş olan bir organizasyondur. COST’un misyonu, Avrupalı
araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleme;
COST ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin
Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil olmalarını
sağlamaktadır. COST aksiyonlarının en temel özelliği sabit bir programın
olmaması (bottom-up) ve istenirse katılımda bulunulmasıdır (flexible
participation).
Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz.
Antalya, Aksu-2007
3- KONUK ARAŞTIRMACI DESTEK PROGRAMLARI
2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim
İnsanı Destekleme Programı








Bu program ile Yurt dışındaki üniversitelerde (en az doktora
dereceli),
Yurt dışındaki kamu/özel araştırma kuruluşlarında (5 yıl sektör
deneyimine sahip),
çalışmakta olan Türk/yabancı seçkin bilim insanlarının Türkiye’ye
getirilerek kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında
Araştırma yapma,
Konferans/kongre/çalıştay düzenleme, seminer verme, Ders verme
Ortak proje yazma, vb. gibi her türlü akademik çalışma ve Ar-Ge
faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek verilmektedir.
Ayrıca, Akademik İzin Dönemini (sabbatical) Türkiye’de geçirmek
isteyen bilim insanları da program kapsamında desteklenmektedir.
Başvurular, konuk bilim insanını davet eden ilgili bilim insanı
tarafından yapılır.
Süresi: 1 hafta ile 12 ay arasındadır.
2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı
Dolaşımı Destek Programı








Araştırmalarını yurt dışından sürdüren Türk ya da yabancı
araştırmacıların yurt içi araştırma ortamlarında çalışma
yapmasına fırsat vermek,
Her milletten katılım imkânı,
Üniversite veya sanayi işbirliği ve katılımı,
Proje konusunun araştırmacı ve ev sahibi kuruluş/araştırması
tarafından belirlenmesi,
20-24 ay destek sağlama imkânı,
Araştırmacının yaşam, seyahat giderlerinin karşılanması,
Araştırmacı için sosyal güvenlik ve sağlık sigortasının
sağlanması,
Araştırmacıya yürüteceği araştırmalarda kullanılmak üzere
araştırma fonu sağlanması,
B- SANAYİ
1- ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI
 1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
 1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (P.D.P.)
 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.
 1601- Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
 1514- Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
 1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı
 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
2- ULUSLARARASI ORTAKLI DESTEK PROGRAMLARI
 AB 7. Çerçeve Programı
 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Program
3- SANAYİ TEŞVİKLERİ
 TC Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi
Yazana zahmet vermeyen yazı, okuyana da zevk vermez.
S. Johnson
Karaman-2008
C- KAMU
1- ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI
 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
 1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj.
(İŞBAP)
2- ULUSLARARASI DESTEK PROGRAMLARI
 AB 7. Çerçeve Programı
D- GİRİŞİMCİLİK
1- ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI

1512- Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

2238- Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı

1601- Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

2239- Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini Dest. Prog.

1514- Girişim Sermayesi Destekleme Programı
E- BİLİMSEL ETKİNLİK
1- ETKİNLİK DÜZENLEME DESTEKLERİ
 2217 - Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri D.P.
 2229 - Lisans ve Lisans Öncesi, Öğrt. ve Öğrc. Yönelik Bilimsel Etk. D.P.
 2223-C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği
 2223-D - İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği
 2237 - Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
 2223-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği (Kongre,
sempozyum, çalıştay, bilimsel etkinlik kursu)
2- ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEKLERİ
 2224 - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı (Kongre ve tez
çalışmaları bu kapsamdadır, 1500 dolar).

2223-A - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği (Poster, bildiri desteği,
750 TL)

2231 - TÜBİTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği P.(Üstün

Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği
başarılı öğrencilerin Nobel ödüllü toplantılara katılma desteği)
F- BİLİM VE TOPLUM
1- ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI
 5001 - Akademik e-Kitap Çağrısı
 5002 - Akademik e-Ders Çağrısı
 4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı
 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
 4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları
 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı
2- ULUSLARARASI DESTEK PROGRAMLARI
 AB 7. Çerçeve Programı
ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI
BAŞKANLIĞI - ARDEB
GRUPLAR
 Kimya ve Biyoloji Araştırma Destek Grubu - KBAG
 Matematik ve Fizik Araştırma Destek Grubu - MFAG
 Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu - SBAG
 Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Destek Grubu - EEEAG
 Mühendislik Araştırma Destek Grubu - MAG
 Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu - ÇAYDAG
 Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu - TOVAG
 Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu - SOBAG
 Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu - SAVTAG
 Kamu Araştırmaları Destek Grubu - KAMAG
 Eğitim, Tanıtım ve Program Değerlendirme Müdürlüğü - ETAP
 Destek Programları Müdürlüğü - DPM
 Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü – MADES
İnsanlığın muhteşemliği düşüncelerinin gücünde yatar.
Pascal
Frankfurt-2013
Temel Bilimler





Bilimin üretilmesinde, insan hayatının kolaylaştırılmasında
ve doğanın anlaşılmasında temel bilimler gereklidir. Ülkenin
ve bilimin geleceğinde temel bilimler vardır.
Teknolojiye ayak uydurabilmek için temel bilimler gereklidir.
Bilginin işlenmesi ve hedefe yönelik olarak planlanması
esastır. Katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerinin
sağlanması için daha fazla nitelikli akademik çalışmalara
ve projelere ihtiyaç duyulmaktadır.
İnanılmaz teknoloji kullanıyoruz ama teknoloji üretemiyoruz.
Teknoloji üreten bir üniversite ve ülke olmalıyız.
Temel Bilimler; bilgi ve teknolojinin Üretilerek, sonuçların
hizmet ve/veya ürüne dönüştürülmesi yoluyla topluma
kazandırılması AR-GE faaliyetlerini yürüten bilim insanlarını
desteklemektir.
PROJE BİLEŞENLERİ












Başlık,
Özet,
Amaç,
Konu ve kapsamı,
Literatür,
Özgün değer,
Yöntem,
Araştırma olanakları,
Çalışma takvimi,
Başarı ölçütleri ve B planı,
Projenin yönetim düzeni ve iş tanımları,
Bütçe ve gerekçesi.
Başlık



Bilgilendirici, kısa, özgün, doğru, tanımlayıcı olmalı,
Aşırı iddialı ve spekülatif olmamalı,
Gramer ve mantıksal hata olmamalı,
Proje Başlığı - Örnek

Türkiye meyan (Glycyrrhiza) cinsinin morfolojik, palinolojik,
sitotaksonomik, moleküler filogenetik kapsamda incelenmesi ve
glycyrrhizin üretiminde anahtar rolü olan β-amyrin 11-oksidaz
geninin moleküler analizi

Türkiye Zoegea, Crupina, Cnicus, Carthamus, Staehelina,
Amphoricarpos ve Cardopatium (Asteraceae) cinslerinin taksonomik
revizyonu

Morfolojik, AFLP ve sekansa (MatK ve ITS bölgelerine) dayalı
tekniklerle yabani korunga (Onobrychis) türlerinin filogenetik
ilişkisinin araştırılması

Türkiye Akşam yıldızı (Hesperis) cinsinin revizyonu
Özet






Konunun önemi, özgün değeri ve amacı yansıtmalıdır.
Araştırma/deney düzeni, metodoloji, beklenen sonuç ve
etkilerini kapsamalı.
İngilizce Özet, Türkçe özetin birebir karşılığı olmalı.
Türkçe ve İngilizce dil kurallarına uygun yazılmalı.
Proje özetleri birer sayfayı geçmemeli.
Konuyu bütünüyle kapsamalı.
Örnek
Özet
İlk paragraf: Türkiye Asya kıtasında ve dünyada Apiaceae familyasının en yüksek tür
yoğunluğuna sahip ülkesidir. Bu familya ülkemizde yaklaşık 460 tür ile temsil
edilmektedir. Kereviz (Apiaceae) cinsi Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika’da yayılış
gösteren yaklaşık 50 türü kapsar. Bu cinsin toprak altındaki yumruları patates gibi
besin kaynağı olarak tüketilmesi nedeniyle önemli ekonomik değere sahiptir.
İkinci paragraf: Kereviz cinsi Türkiye Florasında 11 türle temsil edilir ve bunlardan
yeterince bilinmeyen bir türün de betimi yapılmıştır. Türkiye Florasının ek ciltlerinde ise
bir yeni tür ile iki yeni kayıt bilgisi yer almaktadır. 2006 yılında Türkiye Florasına ek
olarak düzenlenen listelerin üçüncüsünde 7 tür bulunmaktadır. 2012 yılında basılan
Türkiye Bitkileri Listesi kitabında bu cins 18 türle temsil edilmektedir. Bu kitabın
basımından sonra K. allioides Türkiye için yeni bir tür olarak yayınlanmıştır. Son
literatür bilgilerine göre Kereviz cinsi ülkemizde 19 türle temsil edilmektedir. Son
zamanlarda Kereviz cinsi üzerine yapılan çalışmalardan, alttür ve varyete düzeyindeki
sinonimler, yeni taksonlar, kombinasyonlar, yeni statüler ve yeni kayıtların zayıf ayırıcı
karakterlere dayalı sınıflandırmayla, taksonomik problemlerin ve sistematik
pozisyonlarının tam olarak tanımlamasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.
Yalnızca Kereviz elegans türü ile ilgili son 20 yılda üç yeni kombinasyon, üç yeni
varyete, 5 yeni sinonim ile 2 yeni takson kaydının verilmiş olması, bu cins
üzerinde kapsamlı bir revizyon çalışmasının önceliğini göstermektedir.
Örnek
Özet devam
Bu proje ile Kereviz cinsinin Türkiye’de doğal olarak yetişen tüm türlerinin
morfolojik, mikromorfolojik, anatomik, karyotaksonomik, palinolojik ve moleküler
çalışmalardan elde edilen verilere dayalı kapsamlı taksonomik revizyonunun
yapılması hedeflenmektedir. Kereviz cinsi, Apiaceae familyasının infragenerik
taksonomisinde morfolojik diagnostik (ayırıcı) karakterleri en zayıf olanlardan biridir.
Taksonomik problemlerin çözümü için morfolojik, mikromorfolojik, anatomik,
sitotaksonomik, palinolojik karakterler yetersiz kalmakta ve bu cinsin hem
infragenerik hem de infraspesifik sınıflandırmasında ileri düzeyde sistematik
karışıklık bulunmaktadır. Bu nedenle hem tür hem de türaltı düzeyde taksonlar
arasındaki filogenetik ilişkilerin belirlenmesi ve taksonomik problemlerin
çözümünde çekirdek ile beraber kloroplastta yer alan çeşitli gen bölgelerinin
sekans dizilemelerinden (nrDNA ITS, cpDNA matK ve trnL-F bölgeleri) elde
edilecek verilerden yararlanılacaktır. Filogenetik çalışmalarda dış grup olarak
literatür çalışmalarından yakın olduğu anlaşılan ve benzer morfolojik özelliklere
sahip olan Maydanoz ve Havuç cinslerine ait türler kullanılacaktır. Sonuç olarak
moleküler çalışmalarda nrDNA ve cpDNA bölgelerinden elde edilecek sekans
verilerinin hem tek bir gen bölgesi olarak hem de bütün gen bölgelerinin bir
arada değerlendirilmesi ile belirlenecek filogenetik ilişkiler çok daha güçlü ve
güvenilir bir sınıflandırma yapılmasına yardımcı olacaktır.
Örnek
Özet devam
Bu çalışmada, Kereviz taksonlarının morfolojik betimlerinde ve ayrımında toprak
üstü organları ile birlikte toprakaltı kısımları da kullanılacaktır. Ayrıca taksonların
ayrıntılı polen özellikleri ışık ve elektron (SEM) mikroskobu çalışmaları ile
belirlenecektir. Türlerin meyve yüzeyleri taramalı elektron mikroskobu (SEM)
aracılığı ile incelenecektir. Taksonların meyvelerinden mikrotom ile alınacak enine
kesitler ile meyve anatomileri karşılaştırılacaktır. Arazi çalışmaları kapsamında
doğal habitatlarından toplanacak tohumlar, laboratuvar ortamında çimlendirilerek
kök uçlarından kromozom sayıları belirlenecektir. Türlerin kromozom morfolojileri
Görüntü Analiz Sistemi (IAS) aracılığı ile tespit edilecek, idiogramları çizilecek ve
karyogramları oluşturulacaktır. Nümerik taksonomi ile morfolojik, mikromorfolojik
(polen ışık mikroskobu, meyve ve polen yüzeyi SEM), karyotaksonomik ve
anatomik karakter kullanılarak taksonların fenetik ilişki düzeylerini gösteren
fenogramları oluşturulacaktır.
Kereviz cinsine ait taksonların daha kapsamlı betimleri yapılarak daha kullanışlı
tayin anahtarı oluşturulacaktır. Türlerin aktüel populasyonları doğrultusunda IUCN
tehlike kategorileri değerlendirilecektir. Sonuçta taksonomik durumu belirsiz
örnekler, birbirlerine çok yakın taksonlar ve geniş varyasyonlu türlerin
morfolojik, mikromorfolojik, anatomik ve karyotaksonomik verilere dayalı
nümerik taksonomi ile fenetik ilişki düzeyleri, moleküler veriler kullanılarak
filogenetik ağaçtaki konumları belirlenerek taksonomik problemlerinin
çözülmesi hedeflenmektedir.
Tuz Gölü 2007
İki kafa, bir kafadan iyidir.
İngiliz Atasözü
Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler:
 Literatürde taranabilen anahtar kelimeleri (Key Words)
içermeli
 Mümkünse başlıkta yer alan kelimeler kullanılmamalı,
rakam ve yazı ile birleştirilmiş ya da tire ile birleştirilmiş
kelimeler kullanılmamalı,
 Kelime grupları halinde anahtar kelimeler verilmemeli.
 Zorunlu olmadıkça tüm harfler küçük yazılmalı
Örnek:
 Anahtar Kelimeler: Kereviz, Umbelliferae, Sistematik,
Pyremidoptereae, Apioideae
Amaç





Projenin amacı/amaçları ve erişilmek istenen sonuçlar
net olarak belirtilmeli.
Proje konusunun önemi vurgulanmalı.
Amaç proje çıktıları ile ilişkilendirilmeli.
Çok uzun veya çok kısa olmamalı.
Başlık ve özgün değerle uyumlu olmalı.
AMAÇ
Örnek:
 ………… Kereviz cinsinin araştırılması ülkemiz biyoçeşitliliğine,
taksonomisine ve korolojisine önemli katkılar sağlayacaktır.
 …. yapmış olduğumuz kapsamlı literatür araştırması sonucunda bu
cinsin tür ve türaltı seviyede önemli taksonomik problemler
içerdiği anlaşılmıştır. …..bu çalışmada klasik yöntemlere ilaveten
son taksonomik yenilikler de (moleküler nrDNA ITS, cpDNA matK ve
trnL-F bölgelerinin …) kullanılarak Kereviz cinsinin …. problemlerinin
çözülmesi hedeflenmektedir.


…… ekonomik değerleri ve ticari potansiyelleri de ortaya
konulacaktır.
….. Yapılan literatür taraması sonucunda ortaya çıkan …..
araştırılması hedeflenen Kereviz cinsine ait türlerin başlıca
taksonomik problemleri şöyledir:

1- ……. İleri düzeyde taksonomik karışıklığa sahip bu grubun çok
daha kapsamlı sistematik araştırmalarla problemlerinin çözülmesi
gerekmektedir. Ayrıca tıbbi ve ekonomik açıdan değerli olan …..

12- ….. ilgili kapsamlı arazi çalışmasına ve Türkiye’deki varlığının
doğrulanmasına ihtiyaç vardır.
AMAÇ devam


Bu çalışma ile Türkiye’de yayılış gösteren Kereviz cinsine ait
taksonların varyasyon sınırları … ile belirlenecektir. …. meyve
… anatomilerinin incelenmesi, somatik kromozom sayılarının
tespit edilmesi, karyotip analizlerinin yapılması, idiyogramlar ile
kromozom morfolojilerindeki farklılıkların ortaya konulması, …
nümerik analiz sonuçları (… programları kullanılacak) ve
moleküler … verilerin sistematik analiz programlarında (..
PAUP) değerlendirilmesiyle taksonomik durumu belirsiz
örneklerdeki problemlerin çözülmesi, birbirlerine çok yakın ….
türlerde filogenetik ilişki düzeylerinin ve taksonomik
konumlarının yeniden revize edilmesi, …, meyve ve polen …..
elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmesi, …. taksonomik
değer taşıyan karakterlerin belirlenmesi, …. daha kapsamlı
betimlerinin yapılması, ….. daha kullanılışlı tayin anahtarının
hazırlanması hedeflenmektedir.
Kısaca farklı disiplinlerden elde edilecek taksonomik bilgiler
değerlendirilerek, Türkiye Kereviz cinsine ait taksonlarının
moleküler, karyotaksonomik, palinolojik, morfolojik, anatomik
(meyve) çalışmalardan elde edilecek verilere dayalı filogenetik
ilişkilerini yansıtan kapsamlı bir revizyonunun yapılması
amaçlanmaktadır.
Parmak bir şeyi işaret ediyorken, parmağa bakan ahmaktır.
İsviçre-Lugano Gölü-2013
KONU ve KAPSAM






Proje konusunun mevcut bilim ve teknolojideki yeri
açıkça ortaya konulmalı.
Gerekli literatür taramasıyla desteklenerek net olarak
anlatılmalı.
Amaç ile ilişkisi açıklanmalı.
Konuyla ilgili görsel materyallerden faydalanılmalı.
Gereksiz kitabi bilgi verilmemeli.
Konusu ve kapsamı net olarak tanımlanmalı.
Kapsam





Bu proje kapsamında Kereviz türlerinin yumru, yaprak, …
çalışmalarıyla doğal habitatlarından toplanacaktır. Moleküler
çalışmalar için örnekler silika jel … DNA izolasyonu
yapılacaktır. …. ITS, matK ve trnL-F primerleri ile …..
moleküler filogenisi ortaya konulacaktır.
…….Karyotaksonomik çalışmalar için …
.. polen taneleri ve ….. meyveler taramalı elektron
mikroskobunda (SEM) incelenecektir. ….. morfometrik
verilere dayalı kapsamlı betimleri yapılacak ve … dayalı
fenetik
dendogramları
oluşturulacaktır.
….
yeni
kombinasyonlar
veya
yeni
taksonların
tanımlaması
yapılacaktır. …. aktüel populasyonları çerçevesinde IUCN
kategorileri belirlenecek. .. …. tohum bankalarına
gönderilecektir.
Ekonomik değerlerinin öne çıkarılması çerçevesinde …… için
Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesiyle ortak çalışma
yürütülmesi konusunda multidisipliner görüş birliği
bulunmaktadır (Ziraat Fakültesiyle ortak yürüttüğümüz iki
TÜBİTAK ve bir BAP projesi bulunmaktadır).
(Not: Bu başlıklar genişletilerek açıklanmıştır)
Literatür Özeti








Konu hakkında ulusal ve uluslararası literatür taranarak özetlenmeli
ve yapılacak çalışmanın literatüre ne katacağı son bölümde
açıklanmalıdır.
Güncel literatüre yer verilmeli, etki faktörü yüksek dergilerden,
önemli kitaplardan, varsa meta-analizlerden faydalanılmalıdır.
Literatür özeti ham liste biçiminde olmamalı, kısa bir literatür
analizi verilmelidir.
Araştırma konusunun literatürdeki önemini ve doldurulması gereken
boşluğu ortaya koymalıdır.
Kaynaklarla metin ilişkilendirilmeli ve kaynak listesi metnin sonuna
eklenmelidir.
Literatürde yapılan bütün bu çalışmalardan sonra sizin ne
yapacağımız ve literatüre göre yapılmayan ve orijinal, özgün
değeri yüksek hangi araştırmayı hedeflediğiniz ve literatürde
eksik olan ve önceliği bulunan hangi çalışmaya araştıracağınız
vurgulanmalıdır.
Literatür özeti projenin kapsamına göre 3-6 sayfa arasında olması
öneriler.
Literatür listesinin de 2-3 sayfa arasında olması beklenir.
Literatür Özeti
Örnek:

….. Moleküler veriler, bu tür morfolojik karakterlerin Apioideae alt
familyasının monofiletik yapısını açıkladığını ve Apioideae’nın
Saniculoideae
alt
familyasına
kardeş
grup
olduğunu
desteklemektedir (Literatür).
……..






… Fakat yazarlar bu gurubun açıkça
desteklenmediğini de not etmişlerdir.
bir
sinapomorfiyle
………..
Bu çalışma ile ülkemizde yayılış gösteren tüm Kereviz cinsi taksonlarının karyotaksonomisinin
çalışılması hedeflenmektedir. Daha önce kromozom sayısı bilinmeyen 13 taksonun kromozom
sayıları belirlenecek, karyogramları ve idiogramları oluşturulacaktır. Bu güne kadar yapılmamış
olan bu çalışmalar yapılarak literatürdeki eksiklikler tamamlanacaktır.
… 14 Kereviz taksonu ile ilgili herhangi bir anatomik çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma
kapsamında … tüm Kereviz türlerinin meyve anatomileri mikrotomdan alınacak kesitlere ….
dayalı ayırıcı taksonomik karakterleri ilk defa belirlenmiş olacaktır.
20 Kereviz türünden 9’unun kotiledon sayısı bilinmemektedir. Bu çalışma kapsamında Kereviz
türlerinin kotiledon sayılarının belirlenmesi, kotiledon sayısı ile kromozom sayıları arasında bir
ilişkinin olup-olmadığı ve ayrıca taksonların kotiledon sayılarının, korolojilerinde belirleyici bir
karakter olup-olmadığı araştırılarak, literatürdeki eksikliklerin tamamlanması ve orijinal bilgilerin
üretilmesi hedeflenmiştir.
Bu proje ile …. Kereviz cinsi taksonlarını kapsayan daha detaylı nümerik bir çalışma ilk defa
yapılmış olacaktır.
Örnek
Literatür Özeti
……………….

…. yakın ilişkili olarak görülmektedir. Ancak bu durum morfolojik veriler
ile açıkça desteklenmemiştir (Literatür).

….gen bölgesi sekansları ile yapılan çalışma bu grubun sistematik
durumu açısından yeterli bilgi sağlamamıştır (Literatür). ………………

…. Literatürde Kereviz cinsi ile ilgili cpDNA matK bölgesi sekansına
dayalı bir çalışma yer almamaktadır.

filogenetik
çalışmalarda
oldukça
yaygın
bir
şekilde
kullanılmaktadır (Literatürler). … Literatürde Kereviz cinsi ile ilgili
cpDNA trnL-trnF bölgesi sekansına dayalı bir çalışma yer
almamaktadır.

….sistematik kategoriler dikkate alınmamıştır. Türkiye Kereviz
cinsiyle ilgili en önemli sistematik problemler ….. olmasına rağmen,
literatürde herhangi bir moleküler çalışma bulunmamaktadır.

Bu proje kapsamında nrDNA ITS, cpDNA matK ve trnL-F bölgelerinde
yapılacak sekans dizilemelerinin, ….. hem tür hem de türaltı
sınıflandırılmasındaki taksonomik problemlerin çözülmesine ve
literatürdeki eksikliğin giderilmesine önemli katkılar sağlaması
beklenmektedir.
Bir kadının yüzündeki ifade, sırtındaki elbiselerden daha mühimdir. – Amerikan Atasözü
Siverek-2011
Literatür
Referanslar http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca
sayfasındaki açıklamalara uygun olarak verilmelidir.
Ahangarian et al. (2007). Molecular phylogeny of the
tribe Hedysareae with special reference to Onobrychis
(Fabaceae) as inferred from nrDNA ITS sequences, Iran.
J. Bot. 13: 64–74.
Literatür “EK-1: KAYNAKLAR” olarak ayrı verilecektir.
ÖZGÜN DEĞER








Projenin özgünlüğünü oluşturan hususlar net açıklanmalı.
Proje konusunun çok iyi düşünülmesi ve alternatiflerin göz önüne
alınması.
Bilimsel ve teknolojik yetkinliğin çok iyi vurgulanması.
Yeni fikir, teknoloji, bilimsel yöntem veya kavramsal çerçevenin
geliştirilmesi.
İndekslere kayıtlı dergilerde yayımlanma potansiyelinin olması.
Patent alma potansiyeli.
Bilim ve teknolojideki deneysel yöntemlerdeki eksiklik ve hataların
ortaya konulması.
Mevcut bilim ve teknolojideki yerinin belirtilmesi ve gerekli literatür
taramasıyla desteklenmiş olması.
Proje yukarda belirtilen niteliklerden ne kadar fazlasını kapsarsa,
özgün değer yönünden o kadar güçlü olacaktır.
Özgün değer:




Türkiye’de …. familyasına ait yumrulu bitkiler üzerine
taksonomik çalışma oldukça sınırlı ve farklı disiplinlerin
bir arada kullanıldığı kapsamlı bir çalışma ise hiç
yoktur.
Literatür bilgilerine göre günümüze kadar yapılmış olan
… Kereviz cinsinin birçok taksonomik problemin
çözülemediği ve kapsamlı bir revizyon çalışmasının
gerekliliği anlaşılmaktadır.
Bu proje kapsamında Kereviz cinsinin revizyonu,
moleküler, karyotaksonomik, … gibi farklı alanlardan
elde edilecek verilerle gerçekleştirilecek orijinal bir
çalışma niteliğinde olacaktır.
Kereviz cinsi ile ilişkili nrDNA ITS4-5 ve cpDNA matK,
trnL-F sekans dizileme çalışmaları bulunmamaktadır.
Bu çalışmalar Türkiye’de yayılış gösteren tüm
Kereviz taksonları için ilk kez yapılacaktır.
Özgün değer: devam



13 taksonun kromozom sayıları ilk kez belirlenecek,
karyogramları ve idiogramları oluşturulacaktır. Bu
güne kadar yapılmamış olan bu çalışmalar yapılarak
önemli bir eksiklik giderilmiş olacaktır.
Türkiye’de yayılış gösteren 14 Kereviz taksonu ile
ilgili
herhangi
bir
anatomik
çalışma
bulunmamaktadır. Tüm Kereviz taksonlarının meyve
anatomilerine dayalı ayırıcı taksonomik karakterleri
ilk defa belirlenmiş olacaktır.
………nümerik bir çalışma ilk defa yapılmış olacaktır.
YÖNTEM



Araştırmanın tasarımı/yaklaşımları ile uyumlu olarak
incelenmek üzere seçilen parametreler sıralanmalıdır.
Amaç ve kapsamla uyumlu olması da gereken bu
parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem ile
kullanılacak materyal net bir biçimde tanımlanmalıdır.
Yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler), kurulacak
ilişkiler ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır.
Yöntem:
 a- Morfolojik yöntem: Yapılacak arazi çalışmaları ile taksonların
varyasyon sınırlarını tespit etmek için farklı lokalite ve bölgelerden
mümkün olduğunca fazla örnek …. Arazi çalışmalarında habitat
özellikleri ………..

b- Nümerik yöntem: Glycyrrhiza taksonları için taksonomik değer
taşıyan kök, gövde, yaprak, çiçek durumu, çiçek ve meyve
özelliklerini yansıtan ayırt edici karakterler ….. Her takson için
morfolojik ve morfometrik karakterlerin ……….

c. Palinolojik yöntem: Palinolojik çalışmalarda ……….

d. Tohum Yüzeyinin İncelenmesi: Glycyrrhiza cinsine ait ………

e- Sitolojik yöntem: Tohumların en iyi hangi ………….
Gülümseyince, güzelleşmeyen yüz yoktur.
Akseki-2007
Yöntem:
 f- Moleküler yöntem:


DNA Çalışmaları için: Arazi çalışmalarında toplanacak bitki örnekleri
silika jel ortamında …….
Türkiye’de doğal olarak yetişen Glycyrrhiza cinsine ait farklı
lokalitelerden toplanan türlerin DNA’ları CTAB ….. ITS sekanslama
çalışmaları özellikle……………

Genomik DNA ve Toplam RNA İzolasyonu: Her izolasyonda toplam
100 mg yaprak materyali …

ISSR Amplifikasyonları: 15 farklı ISSR primeri ……

Primer sekansları
M1: 5’-AGCAGCAGCAGCAGCAGCG-3’
M2: 5`- ACCACCACCACCACCACCG -3`
M3: 5’-AGCAGCAGCAGCAGCAGCC-3’
…………………………….
Görüntüleme ve Analizler: PCR ürünleri etidyum

DNA Ekstraksiyonu, ITS (İç Transkribe Boşluklar) ve β-Amyrin 11
Oksidaz Amplifikasyonu ve Sekanslama
PROJE YÖNETİMİ, EKİP VE ARAŞTIRMA OLANAKLARI
PROJE YÖNETİMİ
Yönetim Düzeni:
İş Paketleri (İP), Görev dağılımı ve süreleri

Projede yer alacak başlıca iş paketleri yazılmalı, her bir iş
paketinin kim/kimler tarafından ne kadarlık bir zaman diliminde
gerçekleştirileceği hakkındaki bilgiler İş-Zaman Çizelgesi
doldurularak verilmeli.

Her bir iş paketinde görev alacak personelin niteliği (yürütücü,
araştırmacı, danışman, bursiyer, yardımcı personel) belirtilmeli.

Gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları proje
çalışmalarına paralel olarak yürütülmeli ve ayrı bir iş paketi olarak
gösterilmemeli.
İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ
İ.P
No
İş Paketi
Adı/Tanım
1
Makine ve
Teçhizat alımı
2
Arazi Çalışmaları
3
Morfoloji ve
Nümerik
Çalışmalar
4
Sitotaksonomi
Çalışmaları
5
Yapraklardan
genomik DNA
izolasyonu
6
Gene has primer
tasarımı ve PCR
7
PCR ürünlerinin
DNA dizilemesi
8
RT-PCR , PCR ve
dizileme, ISSR
Kimler
Tarafından
yapılacağı
….
….
….
….
….
….
…
….
AYLAR
1
2
3
4
5
6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7
8
9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0
X
X
1
X
X
2
X
1
2
3
4
5
6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7
8
9
0
1
2
1
2
3
4
X
X
X
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Projede yer alacak başlıca iş paketleri, her bir iş paketinin
kimler tarafından gerçekleştirileceği
•1-12. aylar
•Prof. Dr. Ahmet DURAN
•(Yürütücü)
•Doç. Dr. .. (Araştırıcı)
•Yrd. Doç. ..(Araştırıcı)
•Doç. Dr. ..(Danışman)
•Uzman …(Bursiyer)
•Bursiyer …
12 aylık zamanda yapılacak işler yazılır. Ayrıca bu işleri
kimlerin yapacağı detaylandırılır.
Örnek:
•Arazi ve herbaryum çalışmaları: Prof. Dr. Ahmet DURAN,
Doç. Dr. …, bursiyer öğrenciler.
•Moleküler çalışmalar: Doç. Dr. …, Yrd. Doç. Dr. …,
bursiyer öğrenciler.
•Sitolojik çalışmalar: Doç. Dr. … ve Doç. Dr. …, bursiyer
öğrenciler.
•Palinolojik çalışmalar: Prof. Dr. Ahmet DURAN, Yrd. Doç.
.., bursiyer öğrenciler.
•Anatomik çalışmalar: Prof. Dr. Ahmet DURAN, Doç. Dr.
…, bursiyer öğrenciler.
•13-24. aylar
•…… ….
•25-36. aylar
•…
…. Çalışmanın tamamlanmasından sonra projenin kesin
raporu yazılarak TÜBİTAK’a verilecektir.
………..
•Sonuçların değerlendirilmesi: Prof. Dr. Ahmet DURAN,
Doç. Dr. …, Doç. Dr. …, Yrd. Doç. Dr. …
ARAŞTIRMA OLANAKLARI
Bu bölümde öneren kuruluşta var olup da projede kullanılacak olan
altyapı/ekipman olanakları belirtilmelidir.

Laboratuvarlarımızda var olan cihazlar: Bu proje Selçuk, Balıkesir ve Niğde
Üniversitelerinin Biyoloji Bölümlerinin ortak çalışmaları ile …. Projenin büyük bir
kısmı Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi, .. ……

….. Laboratuvarımızda bulunan makine ve teçhizatlar şunlardır: Sitogenetik ve
palinolojik çalışmalar için Görüntü Analiz Sistemi attachmanlı araştırma
mikroskobu (BX51), iki adet …… temel cihazlarımız mevcuttur. Moleküler
çalışmalarda gerekli olan PCR cihazı, maksi, mini ve midi agaroz jel
elektroforez sistemi, derin dondurucu, mikrodalga fırın, biyofotometre,
mikrosantrifüj, Mini Spin Plus santrifüj, PH metre, shaker, hassas terazi, buz
makinesi, görüntüleme ve jel dokümantasyon sistemi …..

Laboratuvarımızda TÜBİTAK ve diğer kurumlar desteklenen projeler sistemli bir
şekilde yürütülmektedir. 2012 ve 2013 yıllarında tamamlanmış projeler;

1. Türkiye Serratula cinsinin (Asteraceae) moleküler filogenetik, palinolojik,
sitogenetik ve taksonomik revizyonu” TÜBİTAK, Proje no: 105T355 (2012).
2. Türkiye Cicer (Fabaceae) cinsinin moleküler tabanli AFLP yöntemi ile
filogenetik revizyonu. TÜBİTAK, proje no: : 211T180 (2013).

İhtiyacımız olan cihazlar
Yukarıda belirtilen makine ve teçhizata ilave olarak iki farklı
cihaza ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar … cihazı ve otomatik
kumandaya sahip şaryolu ….
Gerekçe 1. Selçuk Üniversitesindeki Moleküler Araştırma
Laboratuvarında DNA tabanlı moleküler çalışmalar sistemli bir
şekilde yürütülmektedir. Ancak RNA tabanlı bir çalışma ilk kez
bu proje kapsamında yapılacaktır. Gen analizlerinin yürütülmesi,
bu alanda yaptığı çalışmalarla ”En Önemli Biyolojik
Araştırmalar” (Faculty of 1000 Biology) veritabanına girmiş olan
ve şu anda …… Üniversitesi’nde görev yapan ………..
tarafından gerçekleştirilecektir. RNA tabanlı çalışmaların sağlıklı
bir şekilde yürütülebilmesi için bütün makine ve teçhizat
bulunmasına rağmen sadece bu güne kadar hiç ihtiyaç
olmamış, ancak bundan sonra sıkça kullanacağımız … cihazı
gerekmektedir.
Gerekçe 2. Ne Selçuk Üniversitesinde ne de fakültemizde
“otomatik kumandaya sahip şaryolu ……..
Afrika’da her sabah bir ceylan uyanır, en hızlı aslandan daha hızlı koşması
gerektiğini, yoksa öleceğini bilir. Afrika’da her sabah bir aslan uyanır, en yavaş
ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini, yoksa aç kalacağını bilir. Aslan ya da
ceylan olmanızın bir önemi yoktur. Yeter ki güneş doğduğunda koşmak zorunda
olduğunuzu bilin. Afrika Atasözü
Ceylanpınar-2013
Projede Kullanılacak Mevcut Makine – Teçhizat Listesi (*)
Adı/Modeli
Eppendorf
Gradient
PCR/
Mastercycler
Projede Kullanım Amacı
ITS ve ISSR primerleriyle amplifikasyon yapmak
Eppendorf / Centrifuge 5804
DNA izolasyonu çalışmaları
MVE Lab/30 Devar Kabı
Sitotaksonomi ve DNA izolasyonu çalışmaları
ThermoEC Elektroforez Sistemi
DNA İzolasyonu çalışmaları
Multi-blok ısıtıcı
DNA İzolasyonu çalışmaları
Vilber-Lourmat
Sistemi
Jel
Görüntüleme
DNA İzolasyonu çalışmaları
Eppendorf Pipet Takımı
DNA İzolasyonu çalışmaları
Eppendorf Bio Fotometre
DNA İzolasyonu çalışmaları
Arçelik Buzdolabı
Sitotaksonomi ve Moleküler biyoloji çalışmaları
Etüv / Nüve N055
Sitotaksonomi çalışmaları
İnkibatör / Nüve FN 120
Sitotaksonomi ve Moleküler biyoloji çalışmaları
Olympus Işık Mikroskobu/Cx21-2
adet
Sitotaksonomi çalışmaları
PH metre
DNA İzolasyonu çalışmaları
Olympus Işık Mikroskobu/Cx3
Sitotaksonomi çalışmaları
BsPro200 Image Analysis System
Sitotaksonomi çalışmalarında Karyotip Analizleri yapmak
(*)Bu bölümde sadece, öneren kuruluşta var olup projede kullanılacak olan
makine-teçhizat belirtilmeli, proje bütçesinden talep edilenler yazılmamalıdır.
YAYGIN ETKİ



Projeden Beklenen Yaygın Etki
Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde
edilmesi öngörülen/beklenen yaygın etkilerinin
(bilimsel/akademik, ekonomik/ticari/sosyal, araştırmacı
yetiştirilmesi ve yeni projeler oluşturulması)
neler olabileceği diğer bir ifadeyle projeden ne gibi
çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği kısa ve net
cümlelerle tabloda belirtilmelidir.
PROJEDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU
Örnek:
Yaygın Etki
Türleri
Bilimsel
/Akademik
(Makale,
Bildiri,
Kitap)
Projede Öngörülen/Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler
Temel Bilimler kapsamında yapılan bu çalışma ile Türkiye
Kereviz cinsinin taksonomik durumu belirsiz örnekleri,
birbirlerine çok yakın ve geniş varyasyonlu türlerinin
morfolojik, mikromorfolojik, anatomik ve karyotaksonomik
verilere dayalı nümerik taksonomi ile fenetik ilişki düzeyleri,
moleküler veriler kullanılarak da filogenetik ağaçtaki
konumları belirlenerek taksonomik problemleri çözülmüş
olacaktır. Ayrıca bu proje kapsamında en az 4 adet SCI
makale üretilmesi planlanmaktadır. Yine bu çalışmadan elde
edilecek veriler, kongrelerde bildiri ve poster olarak
sunulacaktır.
PROJEDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU devamı
Ekonomik/Ticari/
Sosyal
(Ürün, Prototip Ürün,
Patent, Faydalı Model,
Üretim İzni, Çeşit Tescili,
Spin-off/Start- up Şirket,
Görsel/İşitsel Arşiv,
Envanter/Veri
Tabanı/Belgeleme
Üretimi, Telife Konu Olan
Eser, medyada Yer Alma,
Fuar, Proje Pazarı,
Çalıştay, Eğitim vb.
Bilimsel Etkinlik, Proje
Sonuçlarını Kullanacak
Kurum/Kuruluş, vb. diğer
yaygın etkiler)
Kereviz cinsi taksonlarının yumruları hem çiğ hem pişmiş olarak
tüketilmesi nedeniyle ekonomik öneme sahiptir. Bu çalışmanın
Kereviz cinsi ıslahı ile ilgili çalışan diğer araştırıcılara önemli katkılar
sağlayacağı düşünülmektedir. Kereviz cinsi taksonları zengin bir
kimyasal içeriğe sahiptir. Sahip olduğu bu kimyasal içeriğin besin ve
ilaç hammaddesi olarak kullanılabilme potansiyeli mevcuttur. Bu
proje kapsamında olmamakla birlikte, daha önceden yaptığımız gibi
ekonomik değerlerinin öne çıkarılması çerçevesinde Ziraat Fakültesi,
Gıda Mühendisliği ve Tarla Bitkileri Bölümleriyle topladığımız fazla
materyaller üzerinden çalışmalar yürütülecektir.
Elde edilecek veriler Genetik Mühendisliği, Doku Kültürü, Bitki
Koruma, Bitkisel Üretim, Bitki Gen Kaynakları gibi farklı alanlarda
kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Bu proje ile biyolojik özellikleri
ve önemleri hakkında bilgi bulunmayan Türkiye kereviz türlerin
durumları
araştırılarak
sürdürülebilir
kalkınmamıza
katkı
sağlayabilecek özellikleri ortaya konulacaktır.
Araştırmacı
Yetiştirilmesi ve Yeni
Proje Oluşturma
(Yüksek Lis./Doktora
Tezi, Ulusal/U.arası Yeni
Proje)
Proje önerisi kapsamında bir doktora ve bir Yüksek Lisans
öğrencisine burs verilerek yetiştirilmesi planlanmaktadır. Böylece
ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli araştırıcı eksikliğinin giderilmesine
katkıda bulunulacaktır.
PROJE ÇIKTILARININ PAYLAŞIMI VE YAYILIMI




Proje faaliyetleri boyunca elde edilecek çıktıların ve
ulaşılacak sonuçların ilgili paydaşlara,
potansiyel kullanıcılara ulaştırılması,
yayılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay, eğitim,
web sitesi, vb.
faaliyetlerin tabloda belirtilmesi.
PROJE ÇIKTILARININ PAYLAŞIMI VE YAYILIMI TABLOSU
Faaliyet Türü
(Toplantı, Çalıştay, Eğitim,
Web sayfası vb.)
Paydaş / Potansiyel
Kullanıcılar
Faaliyetin Zamanı
ve Süresi
İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
Kur’an-ı Kerim (Necm-39)
BAŞARI ÖLÇÜTLERİ VE RİSK YÖNETİMİ

Projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabilmesi
için İş-Zaman Çizelgesinde yer alan her bir ana iş
paketinin hedefi,

Başarı ölçütü (ne ölçüde gerçekleşmesi gerektiği) ve
projenin başarısındaki önem derecesi Başarı Ölçütleri
Tablosu’nda belirtilmeli.
Sessizlik de bir çeşit konuşma sanatıdır.
Akseki-1998
BAŞARI ÖLÇÜTLERİ TABLOSU
İP No
İş Paketi Hedefi
Başarı Ölçütü
(%, sayı, ifade,
vb.)
1
Güncel ve eksik literatürlerin taranması, herbaryumlarındaki bu
cinse ait örnekleri incelenmesi. Projede belirtilen malzeme ve
teçhizatın alınması, tür ve tür altı düzeyde tüm taksonların
öncelikle tip lokalitelerinden olmak üzere yeterince çiçekli ve
meyveli …..
10
10
2
Herbaryum ziyaretlerini takiben, proje kapsamında yapılacak arazi
çalışmalarının planlama ….
15
10
3
Çiçeklenme dönemi Haziran, .. ayları olan …..
15
20
4
Araziden toplanmış örneklerden genomik DNA izolasyonunun
yapılması, β-amyrin 11-oksidaz genine has primer tasarımı
yapılması ve glycyrrhizin üretiminden sorumlu aday genlerden βamyrin 11-oksidazın taksonlar arası polimorfizmi …..
10
10
5
Morfolojik ve laboratuvar ortamında yapılacak …..
10
10
6
Malzeme alımlarında gerekli işlemlerin yürütülmesi, arazi
çalışmalarına katılma, laboratuarda sitogenetik ve moleküler
çalışmaların yapılma ..
10
10
7
RNA çalışmalarında taze materyale ……..
20
20
8
Elde edilen verilerin analiz programlarında değerlendirilmesinde,
SEM ve sitogenetik çalışmaların yürütülmesine, sağlanan
sonuçlara göre Kereviz taksonlarının …..
10
10
Projenin
Başarısındaki
Önemi (%)**
Sütunların toplamı 100 olmalıdır.
RİSK YÖNETİMİ

Projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve
bu risklerle karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini
sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri
belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi
Tablosu’nda ifade edilmeli.

Hangi işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda
projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabileceği
belirtilmeli.

Bu ölçütler açık olarak sıralanmalı; her birinin önem derecesi
açıklanmalı ve tümünün gerçekleştirilememesi durumunda,
projenin başarı oranının belirlenmesine yardımcı olabilecek
ipuçları verilmeli.

Projenin önerildiği şekilde yürütülmesini önemli ölçüde
aksatacak
öngörülmemiş
gelişmelerle
karşılaşılması
durumunda nelerin yapılacağı, yani başvurulacak "B Planı"
ana hatlarıyla açıklanmalı.
RİSK YÖNETİMİ TABLOSU
İP
No
En Önemli Risk(ler)
B Planı
1
Morfoloji: Bu güne kadar yaptığımız projelerin
arazi
çalışmalarındaki
gözlemlerimiz
ve
deneyimlerimize
göre,
üzerinde
çalışmayı
planladığımız bitkilerin bütünüyle toplanamaması
durumu …. Belki de bir taksonun bulunamaması
veya materyallerinin yetersiz toplanması ….
Bu durumda bu taksonlara ait bitki örneklerinin farklı
herbaryumlarda incelenmesi, ödünç alınması veya botanikçilerin
kişisel koleksiyonlarından temin edilerek morfolojik çalışmaların
gerçekleştirilmesi B planı çerçevesinde planlanmaktadır. Morfolojik
çalışmalar açısından B planına gerek duyulmuş olsa dahi bu
projenin başarıya . …
3
Sitotaksonomi: Bitki örneklerinin tohumları
çimlendirilerek
kök
uçlarındaki
metafaz
kromozomları sayılacak, karyotip ve idiyogramları
yapılacaktır. Araziden toplanacak tohumların
çimlendirilemeyebilir.
Dormansiyi kırmak için farklı yöntemler (soğuk veya sıcak şoku,
H2SO4 uygulaması, kırmızı ışık etkisi, MS ortamında büyütme,
gibberilik asit uygulama) ….
8
Moleküler çalışmalarda DNA’ların
edilmesinde problem çıkması..
izole
Farklı kitler (Omega Bio-Tek ve Qiagen DNA izolasyon kitleri)
ve CTAB metodunun modifiye edilmesi ile DNA’lar B planı
çerçevesinde izole edilecektir.
Ayrıca ön deneme olarak özel koleksiyonda yer alan
Kereviz
sp.
türünün
yapraklarından
(herbaryum
materyali)
DNA
izolasyonu
yapılmıştır.
DNA
konsantrasyonu 1200 µg/ml, saflık değeri (260/280 nm dalga
boylarına göre) 1.92 olarak ölçülmüştür. Elde edilen DNA
agaroz jelde görüntülenmiş ve yeterli parlaklığa sahip olduğu
tespit edilmiştir. Silikagel içinde bulunan örneklerin,
herbaryum örneklerine göre daha iyi korunması nedeniyle,
proje kapsamında yapacağımız moleküler çalışmalarda
kayda değer bir problemin olmayacağı anlaşılmaktadır.
Daha iyi olmaya çalışmayan iyi olarak ta kalamaz.
Oliver Cromwell
Viyana-2014
Download

Proje hazırlama-1