19. Ulusal Biyoloji Kongresi
PB366
Kemaliye (Erzincan) İlçesinin Geofitleri
Sırrı YÜZBAŞIOĞLU1, M. Ufuk ÖZBEK2, Haşim
ALTINÖZLÜ3
1
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji
Bölümü, Süleymaniye, İstanbul
2
Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji
Bölümü, 06500, Teknikokullar, Ankara
3
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji
Bölümü, Beytepe, Ankara
[email protected]
Kemaliye Türkiye Florasında kullanılan
Grid kareleme sisteminde tamamı ile B7 karesine
girmektedir. Diğer taraftan bitki örtüsünün büyük
çoğunluğu ile de ülkemizin en geniş floristik
bölgesi olan Iran-Turan floristik bölgesi içersinde
yer almaktadır.
İlginç floristik yapısı ile Kemaliye
özellikle yabancı botanikçi veya bitki severlerin
dikkatini çekmiştir. Yörede ilk bitki toplaması
yapan sistematikçiler 1830-40’ lı yıllarda gelen
Fransız Eczacı Aucher-Eloy ve 1889-90’ lı yıllarda
bitki toplayan Alman bitki toplayıcısı Sintenis’tir.
Topladığı örneklerin bazı eş örnekleri halen ANK
herbaryumunda da bulunmaktadır.
Bu civarda Yerli botanikçiler içinde en
ayrıntılı
çalışmayı
yapan
Hacettepe
Üniversitesinden Şinasi Yıldırımlı’dır. Munzur
dağlarının Florası adlı çalışması sırasında Kemaliye
civarından da bitki toplamıştır.
Bu çalışmada, 2005-2007 yılları arasında
bölgede yapılan arazi çalışmaları sonucunda tespit
edilen geofitler ile bunlar içerisinde ekonomik
önemi olan türler verilmiş, ayrıca endemik olanlar
tehlike kategorileriyle birlikte gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kemaliye, Geofit
PB367
Bazı Endemik Hieracium L. (Asteraceae)
Türlerinin ITS nrDNA Dizileri Bakımından
Karşılaştırılması
Mutlu GÜLTEPE1, Kamil COŞKUNÇELEBİ1,
Uğur UZUNER1, Ali Osman BELDÜZ1, Sabriye
ÇANAKÇI1, Fatih Şaban BERİŞ2
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat
Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 61080, Trabzon
2
RizeÜniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji
Bölümü, Rize
[email protected]
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON
(Zahn) Juxip, H. tamderense Hub-Mor., H.
hypopityforme Juxip, H. polygonifolium Gottschl. &
Coşkunçelebi ve H. tersundagense Gottschl. &
Coşkunçelebi) nrDNA ITS bölgeleri bakımından
karşılaştırılmıştır. Genomik DNA izolasyonu için
gerekli olan bitki materyali Doğu Karadeniz
Bölgesi’nden toplanmıştır. Her taksonun ITS
bölgeleri evrensel primerler kullanılarak çoğaltılmış
ve dizin analizleri yapılmıştır. Buna göre çalışalan
taksonların ITS bölge uzunluklarının 706–708 bp
arasında değiştiği bulunmuştur. Ayrıca NCBI
GenBank verileri kullanılarak, CLUSTAL-W
programı yardımıyla örneklerin ITS1, ITS2 ve 5.8S
nrDNA uzunlukları da belirlenmiştir. Buna göre
çalışılan taksonların ITS1 bölgesinin 282–283 bp,
ITS2 bölgesinin 265 bp ve 5.8S nrDNA bölgesinin
161 bp bir uzunluğa sahip olduğu tespit edilmiştir.
Son olarak ITS sekans analizleri hizalanarak
çalışılan türlere ait akrabalık ilişkilerini gösteren
parsimoni ağacı oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hieracium, Asteraceae,
Endemik, nrDNA, ITS PCR, Kuzey Anadolu
PB368
Türkiye Makrofungusları İçin Yedi Yeni Kayıt
Sinan AKTAŞ, Celaleddin ÖZTÜRK, Gıyasettin
KAŞIK, Hasan Hüseyin DOĞAN
Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, Kampus Selçuklu, Konya
[email protected]
2002-2006 yılları arasında Amasya ilinde
yapılan çalışmalarda makrofungusların yetişmesi
için uygun olan mevsimlerde makrofungus
örnekleri toplanmıştır. Toplanan örnekler üzerinde
yapılan çalışmalar neticesinde makrofunguslarla
ilgili literatüre dayanılarak yedi taksonun yeni kayıt
olduğu tespit edilmiştir. Bu türler, Cortinarius
cinnamomeobadius,
Cortinarius
napus
(Cortinariaceae),
Hygrocybe
spadicea
(Hygrophoraceae),
Collybia
obscura
(Tricholomataceae), Mycena stipata (Mycenaceae),
Agrocybe arvalis (Bolbitiaceae) ve Psilocybe
subcoprophila (Strophariaceae).
Anahtar Kelimeler: Makrofunguslar, yeni kayıt,
Amasya, Türkiye
Bu çalışmada, Hieracium L. (Asteraceae)
cinsine ait 6 endemik takson (H. karagoellense
(Bornm. & Zahn) Sell & West, H. artabirense
461
Download

Bazı Endemik Hieracium L. (Asteraceae)