1
ÖNSÖZ
Primer aminler ile aldehit ve ketonların tepkimesi sonucu Schiff bazları oluşur. Schiff bazları
koordinasyon kimyasında metalleri kompleksleştirmede kullanılan çok dişli ligantların önemli
bir sınıfıdır. Schiff bazları biyolojik aktivite, antibakteriyel, antifungal ve antikanser özelliğe
sahip olma, aktiflik gösterebilme, endüstride çeşitli amaçlar için kullanılabilme gibi özellikleri
sebebiyle büyük öneme sahiptirler.
Bu amaçla proje kapsamında, farklı çıkış maddeleri kullanılarak, nitro grubunun indirgenmesi
yöntemi ile yeni ve farklı 8 adet Schiff bazı sentezlenmiştir. Elde edilen bileşiklerin 6 tanesi,
aynı aromatik halkada hem amin hem de aldehit bileşenini içeren asimetrik dimin ligantlarının
yeni tür örnekleridir.
Bu çalışmanın yürütülebilmesi için mali destek Nevşehir Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar
Birimi tarafından sağlanmıştır. BAP birimine teşekkür ederim. Ayrıca, biyolojik aktivite
analizlerini gerçekleştiren sayın hocam Doç. Dr. Hatice Öğütcü’ye teşekkürlerimi sunarım.
Proje Yürütücüsü
Yrd. Doç. Dr. Dilek NARTOP
2
ÖZET
Bu çalışmada, 1-nitro-2-naftaldehit ile 2-aminofenol ve 2-amino-4-metilfenolün etkileştirilmesi
sonucu 2 adet yeni nitro içeren Schiff bazı sentezlendi. Bu bileşiklerdeki nitro grupları seçimli
indirgen Na2S2O4 ile indirgendi. Oluşan amin içeren Schiff bazlarının farklı aldehitler ile
tepkimesi sonucu ise 6 adet yeni asimetrik diimin ligantı sentezlendi. Bu bileşiklerin yapıları
element analizleri, IR, 1H-NMR, MS-MS analizleri ile karakterize edildi. Biyolojik aktivite
incelemesi sonucunda ise sentezlenen asimetrik dimin ligantlarının Shigella dysenteria type 7
(NCTC-9363), Listeria monocytogenes (4b ATCC 19115), Escherichia coli (ATCC 1230),
Salmonella typhi H (NCTC 901.8394), Staphylococcus epidermis (ATCC 12228), Brucella
abortus (RSKK-03026), Micrococcus luteus (ATCC 93419), Bacillus cereus sp., Pseudomonas
putida sp. ve Candida albicans (Y-1200-NIH) suşları karşısında etkili oldukları belirlendi.
繰̌
3
ABSTRACT
In this study, two nitro Schiff bases were synthesized from the reaction of 2-aminophenol and
2-amino-4-methylphenol with 1-nitro-2-naphthaldehyde. The nitro groups of the compounds
were reduced with selective reductive Na2S2O4. The amino Schiff bases obtained were reacted
with different aldehydes. Therefore, six new asymmetric diimine ligands were synthesized.
The structures of the compounds were characterized by elemental analyses, IR, 1H-NMR,
MS-MS analyses. As a result of examination of biological activity of the synthesized
asymmetric diimine ligands were determined to be effective against Shigella dysenteria type 7
(NCTC-9363), Listeria monocytogenes (4b ATCC 19115), Escherichia coli (ATCC 1230),
Salmonella typhi H (NCTC 901.8394), Staphylococcus epidermis (ATCC 12228), Brucella
abortus (RSKK-03026), Micrococcus luteus (ATCC 93419), Bacillus cereus sp., Pseudomonas
putida sp. ve Candida albicans (Y-1200-NIH).
4
TABLOLAR LİSTESİ
Sayfa
Tablo 5.1. Bileşiklerin element analiz sonuçları ve bazı fiziksel özellikleri............................15
Tablo 5.2. Bileşiklerin önemli IR titreşim frekansları………………………………………..16
Tablo 5.3. Bileşiklerin 1H-NMR kimyasal kayma değerleri………………............................17
Tablo 5.4. Bileşiklerin MS/MS analiz sonuçları……………………………………………..18
Tablo 5.5. Bileşiklerin antimikrobiyal analiz sonuçları……………………............................19
Tablo 8.1. Mali bilanço verileri………………………………………………………………22
5
ŞEKİLLER LİSTESİ
Sayfa
Şekil 4.1. Asimetrik Shiff bazlarının reaksiyonu……………………………………………..13
Şekil 4.2. Asimetrik Shiff bazlarının yapıları….……………………………………………..14
.
6
İÇİNDEKİLER
Sayfa
ÖNSÖZ…………………………………………………………………………………………...1
ÖZET…………………………………………………………………………..............................2
ABSTRACT…………………………………………………………………………....................3
TABLOLAR LİSTESİ…………………………………………………………………………... 4
ŞEKİLLER LİSTESİ…………………………………………………………………………......5
1. AMAÇ VE KAPSAM………………………………………………………………………….8
2. GİRİŞ…………………………………………………………………………..........................8
3. MALZEME VE YÖNTEM…………………………………………………………………..12
3.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler..............................................................................................12
3.2. Kullanılan Teknikler ve Cihazlar…………………………………………………………...12
3.2.1. Element Analiz Cihazı…………………………………………………………………….12
3.2.2. Infrared Spektrofotometresi (IR) ………………………………………………………...12
3.2.3. Nükleer Manyetik Rezonans Spektrofotometresi (1H-NMR) ……………………………12
3.2.4. MS/MS Analizi…………...………………………………………………………………12
3.2.5. Antimikrobiyal Test.………………………………………………………........................12
4. DENEYSEL BÖLÜM………………………………………………………………………...13
4.1. (LH ve LMe) Schiff Bazlarının Sentezi-Genel Yöntem……………………………………...13
4.2. (LH-H, LH-Cl, LH-F, LMe-H, LMe-Cl, LMe-F) Asimetrik Diimin Schiff Bazlarının
Sentezi-GenelYöntem………………………………………………………………………13
5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA………………………………………………………………14
5.1. Asimetrik Diimin Ligantları………………………………………………………………...14
7
5.1.1. Element Analiz Sonuçları………………………………………………………………...14
5.2.2. IR Spektrum Sonuçları…………………………………………………………………....15
5.2.3. 1H-NMR Spektrum Sonuçları…………………………………………………………….16
5.2.4. MS/MS Analiz Sonuçları…………………………………………………………………17
5.2.5. Antimikrobiyal Analiz Sonuçları ………………………………………………………...18
6. ÖNERİLER…………………………………………………………………...........................20
7. KAYNAKLAR………………………………………………………………….....................21
8. EKLER……….………………………………………………………………….....................22
8.1. Mali Bilanço ve Açıklamaları……….……………………………………………………...22
8.1. Sunumlar………………………………...……….…………………………………………22
8
1. AMAÇ VE KAPSAM
Bu çalışma kapsamında, aynı aromatik halka merkezinde imin gruplarının asimetrik olarak
bulunduğu yeni tür asimetrik Schiff bazlarının sentezlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma
kapsamında, nitro bileşiklerinin seçimli indirgen kullanılarak gerçekleştirilen indirgenme
yöntemi ile yeni bileşikler elde edilmiş ve yapıları aydınlatılmıştır.
2. GİRİŞ
Primer aminlerin aldehitler ve ketonlar ile tepkimesi Schiff bazları olarak bilinen maddeleri
verir. İlk Schiff bazının sentezlenmesinden bu yana farklı aldehit ve amin bileşenleri
kullanılarak pek çok Schiff bazı elde edilmiştir. Schiff bazlarının önemi koordinasyon
kimyasında metalleri kompleksleştirmede kullanılan çok dişli ligantların önemli bir sınıfı
olmalarından kaynaklanmaktadır.
Proje çalışmasında, aynı aromatik halka merkezinde imin gruplarının asimetrik olarak
bulunduğu yeni tür Schiff bazları sentezlenmiştir. Bu tür bileşiklerin doğrudan sentezi
mümkün değildir. Bunun nedeni -NH2 ve -CHO fonksiyonel gruplarını birlikte içeren
bileşiklerin kararlı olmamasıdır. Çünkü primer aminler ile aldehitler arasındaki tepkimeden
imin bileşikleri oluşmaktadır. Grupların konumuna göre (orto, meta, para) molekül içi veya
moleküller arası kondenzasyon tepkimeleri ile imin bileşikleri oluşmakta ve yapı
bozunmaktadır. Bu amaçla daha önce sentezlenmemiş Schiff bazları elde etmek için öncelikle
yeni amin bileşikleri sentezlenmiştir.
Yeni amin bileşikleri elde etmek için yaygın olarak kullanılan yöntem nitro bileşiklerinin
indirgenmesidir. Aromatik nitro bileşiklerinde azot atomu en yüksek değerlik basamağında
(+5) bulunduğundan bu bileşikler kolaylıkla indirgenebilmektedirler.
Aromatik nitro bileşiklerinin indirgenmesi için kullanılan çeşitli indirgenme maddeleri
mevcuttur:
Metal ve asit: F, Zn, Sn metallerinin HCl veya H2SO4 asitlerindeki çözeltileri ile nitro bileşiği
indirgenir. Fe-CH3COOH ve Na veya Mg-CH3COOH
kullanılan diğer indirgenler
arasındadır. Al-Hg amalgamı ise nötür ve bazik koşullarda kullanılan bir indirgendir.
9
Katalitik yöntem (hidrojenleme): Kolaylık ve temizlik açısından en çok kullanılan yöntemdir.
Katalizör olarak yüksek basınçta Raney Ni, düşük basınçta Pt kullanılır. Pd ve PtO de
kullanılan katalizörler arasındadır.
Metal hidrürleri: LiAlH4 ile nitro bileşikleri aminlere kolaylıkla indirgenir. NaBH3 ise metil
alkolde oda sıcaklığında (25°C) nitro bileşiği ile etkileşmez bu nedenle C üzerinde Pd ile
alkali ortamda veya sulu metil alkolde kullanılmalıdır.
Diğer indirgenme maddeleri: Nitro bileşiklerinin indirgenmeleri için sodyumhidrosülfit
(Na2S2O4), FeSO4-NH , Zn-H2O, Zn-NaOH(sulu alkolde), (NH4)2S, Ni veya Pt beraberinde
hidrazin, fenilhidrazin, indirgen tuzlar (SnCl2 gibi), amonyumpolisülfür (NH4SxH) kullanılan
indirgenler arasındadır.
Aromatik nitro bileşiklerinin aromatik aminlere indirgenmesi ile ilgili olarak son yıllarda
yapılan çalışmaların bir kısmı aşağıda belirtilmiştir:
Chaubal, N.S., ve arkadaşı 4-kloro-1-nitrobenzeni katalitik olarak hidrojenlemişlerdir. H
donörü olarak 2-propanol, katalizör olarak Ni2Co2O4 kullanmışlardır. Ayrıca çeşitli
katalizörlerin, H donörünün ve bazın, pH, baz, substrat ve donor derişiminin, katalizör
derişiminin, sıcaklık, katalizör aktifliği ve nitro bileşiklerinin yapısındaki sübstitüentlerin
hidrojenleme üzerindeki etkilerini incelemişler, elektron çekici ve alıcı grupların bu yöntemde
ilgisiz olduğunu belirtmişlerdir [1].
Rahaim, R.J.J., ve çalışma arkadaşları aromatik ve alifatik nitro bileşiklerini hidroksilaminlere
KF/PMHS
varlığında,
Pd(OAc)2
katalizörü
ile
THF/H2O
ortamında
25
˚C'de
indirgenmişlerdir [2].
Pasha, M.A., ve arkadaşı yapısında metil, klor, hidroksil, nitro, amino, metoksi ve karboksil
grubu taşıyan bazı aromatik nitro bileşiklerini, ultrasonik banyoda alüminyum metali ve
NaOH kullanarak indirgemişlerdir. Nitrobenzen, o- ve p-klornitrobenzen bileşikleri azo
türevlerine; o ve p-nitrotoluen bileşikleri azo ve amin türevlerine dönüşürken o- ve pnitroanilin, p-nitroanisol, o-nitrofenol bileşikleri de amin türevlerine dönüşmüştür [3].
10
Xiaozhi Liu ve Shiwei Lu, DMF ortamında susuz sodyum asetat ve toz Se kullanarak
aromatik nitro bileşiklerini aminlere indirgemişler ve indirgemeye farklı çözücü ve bazların
etkisini incelemişlerdir [4].
Zhang, Z. ve çalışma arkadaşları p-nitroasetanilit, p-nitroklorbenzen ve 3-nitro-4metoksiasetanilit bileşiklerini hidrazin hidrat ile Pd/C katalizörlüğünde indirgemişler veoluşan
ürünleri HPLC ile izlemişlerdir [5].
Yu, C. ve çalışma arkadaşları aromotik nitro gruplarının seçimli indirgenmesi için 1,1–dioktil4,4–bipridinyumdibromür katalizörü varlığında Sm(0) kullanımı ile ılımlı ve etkili bir
elektron-aktarım yöntemi geliştirmişlerdir [6].
Pradhan, N. ve çalışma arkadaşları nano büyüklükteki bozuk para metalleri ile aromatik nitro
bileşiklerinin aromatik aminlere katalitik indirgenmesini incelemişlerdir [7].
Gowda, D. Channe ve çalışma arkadaşları karbonil, eten, etin, nitril, asit, fenol gibi
indirgenebilir sübstitüent içeren aromatik nitro bileşiklerinin aminlere C-%10 Pd ve formik
asit ile seçici indirgenmesini incelemişlerdir [8].
Hari, Anitha ve çalışma arkadaşları krom(III)klorür ile aril nitro gruplarının aniline katı-faz
indirgenmesi için etkili bir metot geliştirmişler ve krom(III)klorür ile aromatik halka
üzerindeki diğer indirebilir fonksiyonel gruplara etki edilmeden yüksek verimde ürün elde
edildiğini gözlemlemişlerdir. [9].
Tecza, W. ve çalışma arkadaşları nitrobenzenin katalitik indirgenmesi ile aminobenzen
üretimini incelemişlerdir [10].
Scheuerman, R.A.,ve çalışma arkadaşları polistiren (PS) ve polietilenglikol-polistiren (PEG)
reçineler üzerindeki NO2 gruplarını, 2 ml 0.5 M Na2S2O4 / 0.5 M K2CO3 ile sulu ortamda, 50
o
C’de indirgemişlerdir [11].
Literatür araştırma sonuçları, aromatik nitro bileşiklerinin aromatik aminlere indirgenmesi
çalışmalarının
farklı
indirgenlerin
kullanımı
ile
veya
aynı
indirgenlerin
koşullarda/ortamlarda kullanımı ile gerçekleştirilebildiğini göstermektedir.
farklı
11
Proje çalışmasında, aynı aromatik halka merkezinde imin gruplarının asimetrik olarak
bulunacağı yeni tür Schiff bazlarının sentezi için nitro bileşiklerinin indirgenmesi yöntemi
kullanılmıştır. Bu yöntem kullanılarak grubumuz tarafından gerçekleştirilen asimetrik diimin
Schiff bazlarının ilk örnekleri aşağıda verilmiştir:
Nartop, D. ve çalışma arkadaşları Na2S2O4 seçimli indirgenini kullanarak asimetrik Schiff
bazları ile Ni(II) ve Fe(III) komplekslerinin sentez ve karakterizasyonu yaparak, biyoaktivite
özelliklerini incelemişlerdir [12].
Güngör, G. ve arkadaşı yeni asimetrik Schiff bazlarını sodyumditiyonit indirgeni ile
sentezleyerek spektroskopik özelliklerini incelemiştir [13].
Sürürcüoğu, K. ve çalışma arkadaşı sentezledikleri yeni asimetrik diimin bileşikleri ve metal
komplekslerinin ligant protonlanma ve kompleks oluşma sabitlerini incelemiştir [14].
12
3. MALZEME VE YÖNTEM
3.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler
1-Nitro-2-naftaldehit, 2-aminofenol, 2-amino-4-metilfenol, salisilaldehit, 5-klorsalisilaldehit,
5-florsalisilaldehit ve sodyumditiyonit (Na2S2O4) Sigma-Aldrich firmasından; etil alkol
çözücüsü ise Merck firmasından temin edildi.
3.2. Kullanılan Teknikler ve Cihazlar
3.2.1.Element Analiz Cihazı
Bileşiklerin element analizleri, LECO CHNS-932 model element analiz cihazı ile alındı.
3.2.2. Infrared Spektrofotometresi (IR)
Bileşiklerin IR spektrumları, Mattson-5000 model FT-IR spektrofotometrisi ile 4000-400 cm-1
aralığında alındı.
3.2.3. Nükleer Manyetik Rezonans Spektrofotometresi (1H-NMR)
Bileşiklerin 1H-NMR spektrumları, Bruke AVANCE 500 NMR cihazı ile alındı.
3.2.4. UV-GB Spektrofotometresi
Bileşiklerin UV spektrumları, Perkin Elmer UV spektrofotometresi ile DMF ’de alındı.
3.2.5. Antimikrobiyal Test
Bileşiklerin antimikrobiyal analizleri Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığındaki
Mikrobiyoloji Laboratuarında Doç. Dr. Hatice Öğütcü tarafından incelendi.
13
4. DENEYSEL BÖLÜM
4.1. (LH ve LMe) Schiff Bazlarının Sentezi-Genel Yöntem
25 mL etanolde çözülmüş 100 mmol (0,70 g) 2-aminofenol / 2-amino-4-metilfenol üzerine, 35
mL etanolde çözülmüş 100 mmol (1,20 g) 1-nitro-2-naftaldehit ilave edildi. 60 0C sıcaklıkta 1
saat karıştırılarak ısıtıldı. 1 gün buzdolabında bekletilme sonrası oluşan açık sarı/koyu kırmızı
renkli ürün süzülerek ayrıldı, etanolden kristallendirildi ve kurutuldu.
4.2. (LH-H, LH-Cl, LH-F, LMe-H, LMe-Cl, LMe-F) Asimetrik Diimin Schiff Bazlarının
Sentezi-Genel Yöntem
20 mmol LH / LMe Schiff bazları 50 mL etanol + 50 mL su karışımında çözüldü. 45°C sıcaklıkta
seçimli indirgen Na2S2O4 kullanılarak yapılan indirgeme sonucu oluşan amin bileşiğine 10 mL
etanolde çözülmüş 20 mmol aldehit (salisilaldehit/5-klorsalisilaldehit/5-florsalisilaldehit) ilave
edildi ve 40 °C sıcaklıkta 2 saat karıştırılarak ısıtıldı. 1 gün buzdolabında bekletilme sonrası
oluşan turuncu renkli ürün süzülerek ayrıldı, etanolden kristallendirildi ve kurutuldu (Şekil 4.1).
N
X
N CH NH 2
CH NO 2
OH
X
3h reflux
Na 2 S 2 O 4
X
OH
X
+
O
N CH N CH
OH
C H
OH
X: H, CH 3
X: H, Cl, F
Şekil 4.1. Asimetrik Shiff bazlarının reaksiyonu.
HO
X
14
5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
5.1. Asimetrik Diimin Ligantları
5.1.1. Element Analiz Sonuçları
Sentzelenen ligantlara ait element analiz sonuçları Tablo 5.1.'de verildi. Bulunan ve
hesaplanan değerlerin önerilen yapılar ile uyumlu olduğu görüldü (Şekil 2).
X
X: H, CH 3
N CH N CH
X
HO
OH
Şekil 4.2. Asimetrik Schiff bazlarının yapıları.
繰̌
X: H, Cl, F
15
Tablo 5.1. Bileşiklerin element analiz sonuçları ve bazı fiziksel özellikleri.
Bileşik
Önerilen Yapı
Renk
Element Analizi
(Hesaplanan Mol Kütlesi, g/mol)
Bulunan (Hesaplanan) %
C
LH
LH-H
LH-Cl
LH-F
LMe
LMe-H
C17H12N2O3
C24H18N2O2
C24H17N2O2Cl
C24H17N2O2F
C18H14N2O3
C25H20N2O2
H
N
Koyu
Sarı
68.45
3.92
9.26
(69.86)
(4.11)
(9.59)
Turuncu
77.46
4.74
7.26
(78.69)
(4.92)
(7.65)
70.05
4.22
6.37
(71.91)
(4.24)
(6.99)
73.26
4.22
6.82
(75.00)
(4.43)
(7.29)
Koyu
69.05
3.31
8.96
Sarı
(70.59)
(3.89)
(9.15)
Turuncu
77.88
5.09
6.88
(78.95)
(5.26)
(7.37)
70.24
4.07
6.39
(72.38)
(4.58)
(6.76)
74.77
4.52
6.26
(75.38)
(4.77)
(7.04)
Turuncu
Turuncu
繰̌
LMe-Cl
LMe-F
C25H19N2O2Cl
C25H19N2O2F
Turuncu
Turuncu
5.2.2. IR Spektrum Sonuçları
Sentezlenen ligantlara ait IR spektrum sonuçları Tablo 5.2.'de verildi.
Asimetrik diimin ligantlarının imin gruplarına ait νC=N gerilme titreşimleri 1610 cm-1 - 1629 cm-1
ve 1594 cm-1 - 1611 cm-1 aralıklarında ikili pikler olarak gözlemlendi. LMe-Cl dimin ligantı için
ise imin piki tekli olarak geldi. LH ve LMe ligantları için kimyasal yapılarıyla uyumlu olarak tek
imin piki belirlendi. Aromatik halkaya ait; νC=C gerilmeleri 1454 cm-1 - 1594 cm-1 aralığında
orta şiddette pikler, νCH titreşimleri ise 3033 cm-1 - 3066 cm-1 aralığında zayıf pikler olarak
ortaya çıktı. 3307 cm-1 - 3411 cm-1 aralığındaki yayvan pikler ise fenolik νOH olarak belirlendi.
16
Ayrıca, LH ligantına ait νONOasim. ve νONOsim. gerilme titreşimleri 1530 cm-1 ve 1340 cm-1’de ve
LMe ligantına aitaynı titreşimler 1530 cm-1 ve 1340 cm-1’de gözlendi. [15, 12].
Tablo 5.2. Bileşiklerin önemli IR titresim frekansları (cm-1).
Bileşik
νONOasim.
νONOsim.
νOH
νCHaro.
νC=N
νC=Chalka
LH
1530
1340
3307
3033
1597
1541
LH-H
-
3333
3056
1610, 1600
1528-1456
LH-Cl
-
3411
3066
1624, 1611
1589-1454
LH-F
-
3316
3051
1629, 1609
1594-1459
LMe
1534
1332
3300
3040
1585
1532
LMe-H
-
3330
3054
1611, 1600
1546-1464
LMe-Cl
-
3406
3044
1611, gözlenmedi.
1546-1462
LMe-F
-
3310
3056
1610, 1594
1545-1465
5.2.3. 1H-NMR Spektrum Sonuçları
Sentezlenen ligantlara ait 1H-NMR spektrum Tablo 5.3.'de verildi.
Asimetrik dimin ligantların CH=N protonlarına ait, 9.57 ppm - 9.89 ppm ve 8.31 ppm - 9.69
ppm aralıklarında, farklı kimyasal çevreleri sebebiyle, iki pik gözlendi. LH ve LMe ligantları
için kimyasal yapılarıyla uyumlu olarak sırasıyla 9.50 ppm ve 9.61 ppm’de tek imin piki
belirlendi. OH protanlarına ait 13.42 ppm - 13.87 ppm ve 9.88 ppm - 10.23 ppm aralıklarında
iki pik belirlendi. LH-H ligantına ait ise fenolik OH piki gözlenemedi. Aromatik protonlara ait
17
pikler ise 6.10 ppm ile 8.49 ppm aralığında ortaya çıktı. Ayrıca, LMe, LMe-H, LMe-Cl ve LMe-F
ligantları için metil gruplarına ait 2.50 ppm’de pikler gözlendi [12].
Tablo 5.3. Bileşiklerin 1H-NMR kimyasal kayma değerleri (δ, ppm).
Bileşik
OH
CH=N
Aromatik
CH3
LH
10.02
9.50 (t) 1H
6.22-8.40 (ç)
-
LH-H
gözlenmedi
9.88 (i) 1H
9.72 (i) 1H
9.57 (i) 1H
6.10-8.20 (ç)
-
LH-Cl
13.81(i) 1H
10.23(t) 1H
9.85(i) 1H
8.96(i) 1H
6.96-8.41(ç)
-
LH-F
13.42 (t) 1H
10.20 (t) 1H
9.89 (t) 1H
8.95 (t) 1H
6.30-8.48 (ç)
-
LMe
10.11
9.61 (t) 1H
6.15-8.35 (ç)
2.50 (t)
LMe-H
13.55 (t) 1H
10.16 (t) 1H
9.89 (t) 1H
9.65 (t) 1H
6.81-8.49 (ç)
2.50 (t)
LMe-Cl
13.87 (t) 1H
9.90 (t) 1H
9.57 (t) 1H
8.31 (t) 1H
6.98-8.41 (ç)
2.50 (t)
LMe-F
13.50 (t) 1H
10.18 (t) 1H
9.88 (t) 1H
9.69 (t) 1H
6.52-8.48 (ç)
2.50 (t)
5.2.4. MS/MS Analiz Sonuçları
Sentezlenen ligantlara ait MS/MS analiz sonuçları Tablo 5.4.'de verildi.
LH-H ligantına ait [M+H]+ moleküler iyon piki 367.2 m/z’de gözlendi. [M-(C7H6NO-4H)]+
parçalanması sonucu oluşan temel pik 242.3 m/z’de gözlendi.
18
LH-Cl ligantına ait [M]+ moleküler iyon piki 399.2 m/z’de gözlendi. [M-(C7H5NOCl-4H)]+
parçalanması sonucu oluşan temel pik 242.3 m/z’de gözlendi.
LH-F ligantına ait [M+2H]+ moleküler iyon piki 386.3 m/z’de gözlendi. [M-(C7H6NO2F+3H)]+
parçalanması sonucu oluşan temel pik 232.1 m/z’de gözlendi.
LMe-H ligantına ait [M+H]+ moleküler iyon piki 381.2 m/z’de gözlendi. [M-(C8H9NO2-H)]+
parçalanması sonucu oluşan temel pik 228.1 m/z’de gözlendi. LMe-Cl ligantına ait [M-H]+
moleküler iyon piki 413.2 m/z’de gözlendi. [M-(C7H5NOCl+2H)]+ parçalanması sonucu oluşan
temel pik 262.1 m/z’de gözlendi. LMe-F ligantına ait [M+2H]+ moleküler iyon piki ise 400.0
m/z’de gözlendi. [M-(CH5O2F-H)]+ parçalanması sonucu oluşan temel pik 329.1 m/z’de
gözlendi.
Tablo 5.4. Bileşiklerin MS/MS analiz sonuçları.
Bileşik
m/z
%
pik
LH-H
367.2
1.7
[M+H]+
LH-Cl
399.2
7.9
[M]+
LH-F
386.3
17.5
[M+2H]+
LMe-H
381.2
15.4
[M+H]+
LMe-Cl
413.2
22.1
[M-H]+
LMe-F
400.0
15.0
[M+2H]+
5.2.5. Antimikrobiyal Analiz Sonuçları
Sentezlenen ligantlara ait antimikrobiyal analiz sonuçları Tablo 5.5.'de verildi.
Asimetrik dimin ligantlarının antimikrobiyal aktiviteleri Staphylococcus aureus (RSKK07035), Shigella dysenteria type 7 (NCTC-9363), Listeria monocytogenes 4b (ATCC 19115),
Escherichia coli (ATCC 1230), Salmonella typhi H (NCTC 901.8394), Staphylococcus
19
epidermis (ATCC 12228), Brucella abortus (RSKK-03026), Micrococcus luteus (ATCC
93419), Bacillus cereus sp., Pseudomonas putida sp.karşısında ve antifungal aktiviteleri ise
Candida albicans (Y-1200-NIH) karşısında incelendi. Asimetrik Shiff bazları oda sıcaklığında
kurutuldu ve DMF’de çözüldü. Bileşiklerin antimikrobiyal aktivitelerinin kontrolü welldifüzyon metoduna göre yapıldı. Mikroorganizmaların inkübasyon periyodu (24h, 37 ºC)
sonunda her ligandın etkili olduğu inhibisyon zonları ölçülerek kaydedildi ve ortalamaları
alındı.
Asimetrik dimin ligantlarının orta veya yüksek aktiviteye sahip oldukları belirlendi. Bu
sonuçlara
göre,
sentezlenen
asimetrik
diimin
ligantlarının
potensiyal
ilaç olarak
kullanılabileceği öngörüldü.
Tablo 5.5. Bileşiklerin antimikrobiyal analiz sonuçları.
LH-H
LH-Cl
LH-F
LMe-H
LMe-Cl
LMe-F
S.aureus (RSKK-07035)
19
19
14
14
16
12
Sh.dys. typ 7 (NCTC-9363)
12
15
-
15
20
22
L.monocytogenes 4b (ATCC 19115)
-
19
13
18
24
20
E.coli (ATCC 1230)
15
23
17
15
20
14
S.typhi H (NCTC 901.8394)
12
20
13
13
20
14
S.epidermis sp.
15
25
21
19
30
23
Br. abortus (RSKK-03026)
15
25
12
17
-
13
M.luteus sp.
12
24
16
23
30
19
B.cereus sp.
23
26
19
20
33
24
P.putida sp.
15
25
18
21
28
16
Candida albicans (Y-1200-NIH)
28
26
25
30
25
22
Mikroorganizma
20
6. ÖNERİLER
Proje kapsamında, 1-nitro-2-naftaldehit ve 2-aminofenol / 2-amino-4-metilfenolün tepkimesi
sonucu iki adet nitro içeren yeni Schiff bazı sentezlendi. Bu bileşiklerdeki nitro grupları seçimli
indirgen Na2S2O4 ile indirgendi. Oluşan amin içeren Schiff bazlarının çeşitli aldehitler ile
reaksiyonu sonucunda ise altı adet yeni asimetrik diimin ligantı elde edildi.
Schiff bazlarının yapıları element analizleri, IR, 1H-NMR, MS/MS analizleri ile karakterize
edildi. Ayrıca ligantların Shigella dysenteria type 7 (NCTC-9363), Listeria monocytogenes 4b
(ATCC 19115), Escherichia coli (ATCC 1230), Salmonella typhi H (NCTC 901.8394),
Staphylococcus epidermis (ATCC 12228), Brucella abortus (RSKK-03026), Micrococcus luteus
(ATCC 93419), Bacillus cereus sp., Pseudomonas putida sp. ve Candida albicans (Y-1200-NIH)
suşları karşında antibakteriyel ve antifungal aktiviteleri değerlendirildi. Bulunan orta ve yüksek
aktivite değerlerine göre bu bileşiklerin bazı hastalıklara karşı potansiyel ilaç kaynağı olarak
kullanılabileceği önerildi.
Çalışma sonucu elde edilen, doğrudan sentezi mümkün olmayan, aynı aromatik halka
merkezinde imin gruplarının asimetrik olarak bulunduğu yeni tür Schiff bazlarının,
protonlanma ve kararlılık sabitleri gibi farklı özellikleri sonraki çalışmalar kapsamında
incelenebilir.
21
KAYNAKLAR
1. Chaubal, N.S., Sawant, M.R., Journal of Molecular Cataysis A:Chemical, 261:232-241
(2007).
2. Rahaim, R. J. J., Maleczka, R. E. J., Org. Lett., 7:5081-5090 (2005).
3. Pasha, M. A., Jayashankara, V. P., Ultrasonics Sonochemistry, 12:433-435 (2005).
4. Xiaozhi, Liu., Shiwei, Lu., Journal of Molecular Catalysis A: 212, 1-2, 127-130, (2004).
5. Zhang, Zhu-xia; Lu, Rong-wen; Zhang, Ke-ke; Gao, Kun-yu., Jingxi Huagong, 18(4),239242 ,(2001).
6. Yu, Chengzhi; Liu, Bin; Hu, Langqin, , J.Org. Chem., 66 (3), 919-924 , (2001).
7. Pradhan, N; Pal, Anjali; Pal, Tarasankar., Langmuir, 17 (5), 1800-1802, (2001).
8. Gowda, D., Gowda, S., Indian J. Chem., 39 B (9), 709-711,(2000).
9. Hari A; Miller, Benjamin L., Tetrahedron Lett., 40 (2), 245-248,(1999)
10.Tecza W; Wojcik W; Brzozowski, R; Grzywa, E; Polaczek, J., Polyhedron, 174,
493,(1998).
11. Scheuerman, R. A., Tumelty, D., Tetrahedron Lett., 41: 6531 – 6535 (2000).
12. Nartop, D., Gürkan, P., Sarı, N., Çete, S., Journal of Coordination Chemistry, 1-9 (2008).
13. Güngör, Ö., Gürkan, P., Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular
Spectroscopy,77, 304, (2010).
14. Sürücüoğlu, K., Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006.
15. SILVERSTEIN, R.M., Spectrometric Identification of Organic Compounds, John
Wiley&Sons, Inc., 6 th edition, New York, (1998), Pp. 86-89.
22
8. EKLER
8.1. Mali bilanço ve açıklamaları
Tablo 8.1. Mali bilanço verileri.
Sarf Malzeme
Hizmet Alımı
1-Nitro-2-naftaldehit
1.067,90
5-klorsalisilaldehit
147,50
5-florsalisilaldehit
1.552,88
Salisilaldehit
125,08
2-aminofenol
398,84
2-amino-4-metilfenol
122,72
2-amino-4-klorfenol
135,70
Sodyumditiyonit
86,14
Etil alkol (Merck)
62,54
Ara Toplam
3.699,30
1
H-NMR
200
13
240
C-NMR
Element analizi
240
LC-MS spektrofotometresi
420
Ara Toplam
1.100,00
TOPLAM
4.799,30
Proje Bütçesi
4.800,00
Kalan Bütçe
0.000,70
8.2. Sunumlar
8.2.1. Dilek NARTOP, Hatice ÖĞÜTCÜ, Nurşen SARI, “Evaluation of Antimicrobial
Activities of a New Asymmetric Schiff Base”, 10th International Symposium on
Pharmaceutical Sciences, Ankara University, Ankara, Turkey, 2012.
8.2.2. Dilek NARTOP, Nurşen SARI, Hatice ÖĞÜTCÜ, Perihan GÜRKAN, “Novel
Asymmetric Schiff Bases and their Antimicrobial Properties”, 10th International Symposium
on Pharmaceutical Sciences, Ankara University, Ankara, Turkey, 2012.
Download

Dosyayı İndir