SEVGİLİ ÖĞRENCİMİZ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
TARİHÇEMİZ
Fakültemiz, 1969 yılında Ege Üniversitesi'ne bağlı olarak
Mühendislik Bilimleri Fakültesi adıyla kurulmuş ve 1968-69 eğitim
yılında, İnşaat, Maden, Kimya, Makina, Çevre, Endüstri, Jeoloji, Tekstil
Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Çeşitli
tarihlerde, Fakülteye bağlı olarak eğitim veren, eğitim süresi 4 yıl olan
ve mezunlarına mühendis veya mimar ünvanı verilen Mühendislik
Mimarlık Akademisi ile Mühendislik Mimarlık Yüksekokulu, Enstitüler
ve teknik ara eleman yetiştirmek amacıyla İzmir, Balıkesir ve Denizli’de
eğitim süresi 2 yıl olan Ön Lisans Yüksekokulları kurulmuştur. Ayrıca,
Lisansüstü eğitim vermek ve bilimsel çalışmalar yapmak için Deniz
Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. Mühendislik Bilimleri Fakültesine
bağlı olan Akademi, Yüksekokul, Ön Lisans Yüksekokulları gibi bağlı
birimler 01.03.1978 tarihinde kaldırılarak İnşaat, Makina, Yer Bilimleri,
Kimya, Tekstil Fakülteleri olarak yeni bir oluşuma uğramıştır.
1982 tarihinde İnşaat, Makina, Yer Bilimleri Fakülteleri kaldırılarak;
bu Fakültelere bağlı bölümlerle Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Mimarlık,
Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri ve Tarihi Restorasyon Anabilim Dalı
birleştirilip Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi adıyla, yeni kurulan
Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlanılmıştır. 1992 tarihinde Mimarlık ile
Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin ayrılıp, yeni kurulan Mimarlık
Fakültesi'ne bağlanması sonucu fakültemiz Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi adını almıştır.
İlerleyen yıllarda, Bilgisayar Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği,
Tekstil Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri de
kurularak toplam on bir bölümden oluşan bugünkü yapısına
kavuşturulmuştur. 1992-93 öğretim yılında, başlatılmış olan ikinci
öğretim programı, yalnızca İnşaat, Jeoloji, Maden ve Makina
Mühendisliği Bölümlerimizde sürdürülmektedir.
AMACIMIZ
Bilimsel ve özgün araştırmalar yaparak ve sonuçlarını yayarak,
evrensel bilimi ilerleten katkılar yapmak. Çevre ve toplum bilinci
yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci mühendisler yetiştirmek. Eğitim,
bilim ve araştırma alanlarında, etkin görevler üstlenerek ulusal
aydınlanmaya ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına ilerletici katkılar
yapmak. Fakültenin tüm paydaşları ile ortak bir akıl oluşturarak, eğitim
ve ülkemizin uluslararası rekabet edebileceği öncelikli araştırma
alanlarında, sürekli yenilikçi ve atılımcı bir görev üstlenmek.
Mühendislik alanında, ülke genelinde ve Ege Bölgesi özelinde toplum,
sanayi ve devletin tüm bileşenlerinin gereksinmelerine yanıt vermek
ve onların aydınlanmasında ve yapılanmasında öncülük etmek.
1
Geleceğimizin güvencesi olan sizleri; bilimi ve
teknolojiyi kullanan, demokrasiye saygılı, erdemli,
sorunlara neden-sonuç ilişkisi içinde çözüm üretebilen,
araştıran, sorgulayan, ulusal değerlere bağlı, Atatürk
ilkelerini özümsemiş, bilimin ve aklın yol
göstericiliğinden ayrılmayan, sağduyulu bireyler olarak
yetiştirmenin sorumluluğunu taşımaktayız.
Mühendis: İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya
dayalı teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir
eğitim görmüş kişidir.
Mühendislik ise; bilim ve matematiksel prensipleri,
tecrübe, karar ve ortak fikirleri kullanarak, insana faydalı
ürünler ortaya koyma sanatıdır. Bir başka deyişle
mühendislik, belirli bir ihtiyacı karşılamak için gerekli
teknik ürün ve sistemi üretme sürecidir.
İnşaat mühendisi Arthur Mellen Wellington ise
mühendisliği en basit haliyle şöyle tanımlamıştır:
"Beceriksiz birinin iki dolara kötü yaptığı bir şeyi bir
dolara iyi yapma sanatıdır."
Bölümlerimizin hepsi Mühendislik Eğitim
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(MÜDEK) tarafından değerlendirilmiş ve değişik süreler
için Akreditasyon Sertifikası, Washington Accord ve
European Accreditation of Engineering Programmes
(EUR-ACE) Etiketi Sertifikaları almışlardır. Fakültemizde
eğitim seviyesini daha üst seviyelere çıkarmak ve
değişen dünyanın sorunlarına çözümler üretecek
mühendisler yetiştirmek için eğitim programlarımızı
sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz.
Genç mühendis adaylarımızın Atatürk ilke ve
inkılâplarına bağlı, Cumhuriyetin değerlerine sahip
çıkan, çağdaş, laik ve adil bir mühendis olarak
yetişmelerinin gayreti içerisindeyiz.
Sizleri de Mühendislik Fakültesine bekliyoruz
Prof. Dr. Ercüment YALÇIN
Mühendislik Fakültesi Dekanı
7 Çevre, 16 Elektrik - Elektronik, 6 İnşaat, 7 Jeofizik, 6 Jeoloji, 16 Maden, 15 Metalurji ve
Malzeme, 25 Makina, 13 Tekstil Laboratuvarı, Konferans Salonu, Bilgisayar Laboratuvarları
********
Yandal ve Çift Anadal olanakları, Erasmu, Farabi Değişim Programları
********
Mühendislik Oyuncuları Tiyatro, Alternatif Enerji Kaynakları, Bilgisayar, Çevre ve Teknoloji,
Endüstri Mühendisliği, GEÇİT, Jeofizik, Jeoloji, Kuş Gözlem, Maden Mühendisleri
İletişim,Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mühendislik Aktivite ve
Koordinasyon, Robot, Sinema, Tekstil Mühendisliği Toplulukları, Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) Öğrenci Kolu
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak, ülke sorunlarına duyarlı,
evrensel bakış sahibi, mesleki etik değerlerine bağlı, güncel teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilen
Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek, bilime katkıda bulunmak, yapılan araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinin sonuçlarını toplumla paylaşmak öncelikli amacımızdır.
Bilgisayar Mühendisliği bölümünde %100 İngilizce dilinde eğitim verilmektedir. 1 yıl İngilizce
dilinde hazırlık programı zorunludur. Ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır. Bağıl not
değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunları; eğitim, endüstri, ticaret,
hizmet, danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren özel kuruluşlarda, kamu kuruluşlarında,
bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanımı ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda, Yazılım
Mühendisi olarak, Bilgi işlem Merkezlerinde Network (ağ) Uzmanı olarak ve devre tasarımı alanlarında
donanım-yazılım entegrasyonu üzerine çalışabilmektedirler.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü; temel ve mühendislik bilimlerindeki ana
prensiplere dayalı olarak çevre mühendisliğinin teorik ve uygulamalı bilgileriyle donatılmış; hava, su ve
toprak ortamlarının günümüzdeki ve gelecekteki dengelerini gözeterek kullanımının ilkelerini bilen; bu
ortamların korunması, geliştirilmesi ve çevrenin temiz kalması için mühendislik yapılarının tasarımını
yapabilen; proje üreten ve uygulayan; araştırıcı özelliklere sahip ve teknolojik gelişimi izlemenin
esaslarını öğrenmiş; toplum önünde fikrini savunma becerisine sahip, takım çalışması yapabilen ve
yönetebilen; mesleki yönden toplum sorunlarının ve etik sorumluluklarının bilincinde bireyler
yetiştirmeyi hedefler.
Çevre Mühendisliği bölümünde %100 Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. 1 yıl İngilizce
dilinde hazırlık programı zorunludur. Ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır. Bağıl not
değerlendirme sistemi uygulanır.
2
Çevre mühendisleri, içme ve kullanma suyu temini, iletimi, arıtımı ve dağıtımı,
evsel ve endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, geri kazanılması ve
uzaklaştırılmaları, yüzey drenaj ve yağmur sularının toplanması, deşarjı ve arıtılması, katı atıkların toplanması,
taşınması, geri kazanımı, uzaklaştırılması ve işlenmesi, zararlı ve tehlikeli atıkların yönetimi ve bertarafı, hava
kirliliğinin önlenmesi ile ilgili olarak; kaynakta kontrol, arıtım teknolojilerinin seçimi ve uygulamaları, Çevresel
Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu, ÇED raporlarının hazırlanması ve
uygulanması, çevre kaynaklarının modellenmesi, çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin kontrollük, yönetim ve
müşavirlik hizmetleri, farklı çevresel kesimlerden numune alma, ölçümleme ve değerlendirme, gürültü kirliliğinin
kontrolü ve önlenmesi, toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliğinin önlenmesi çalışmaları, kirletici kaynakların
kirliliğinin tespitine ilişkin kontrollük, uygulama ve yönetim hizmetleri gibi alanlarda çalışabilirler.
Çevre mühendisinin görev yapabileceği kamu kurum ve kuruluşları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve
ilgili müdürlükler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve ilgili müdürlükler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili
müdürlükler, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları, DSİ Genel Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları,
Belediye Başkanlıkları ve ilgili kuruluşlar yer almaktadır. Özel sektörde çalışmak isteyen çevre mühendisleri ise alt
yapı ve arıtma tesisi inşaat veya işletmesi yapılmakta olan sanayi bölgeleri, çeşitli sanayi işletmelerinin ve
kuruluşların işçi sağlığı ve iş güvenliği birimleri, çevre mühendisliği kapsamına giren konularda çalışmalar yapan
sanayi kuruluşları, proje büroları, ÇED büroları, çevre danışmanlık şirketleri, laboratuar hizmeti veren
üniversiteler, enstitüler, merkezler ve özel kuruluşlarda görev yapabilirler.
Kariyer Alanları
ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Bölümün amacı, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin tüm temel alanlarında özellikle telekomünikasyon, elektromanyetik alanlar, sinyal işleme elektronik, güç sistemleri alanlarında vb. gibi araştırmacı,
yetenek ve becerilerini etkin, yaratıcı bir şekilde toplum yararına kullanabilen, yeni alanlarda bilgi
üretimi sağlayan, hayat boyu öğrenme becerisi edinmiş, liderlik ve bunun yanısıra sosyal ve bilimsel
ilerlemeye öncülük edebilecek mevcut ve gelecekteki teknolojik ihtiyaçlara yenilikçi çözüm üretebilen
mühendisler yetiştirmektir.
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde %100 İngilizce dilinde eğitim verilmektedir. 1
yıl İngilizce dilinde hazırlık programı zorunludur. Ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır. Bağıl
not değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar sektörünün bulunduğu her
alanda çalışabilirler.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Nitelikli bir öğretim sunmayı ilke edinen ve bünyesinde genç ve dinamik bir öğretim üyesi
kadrosunun görev yaptığı Endüstri Mühendisliği Bölümü, Lisans ve Lisansüstü öğretim programlarını
ekonominin ve sanayinin gereksinimlerini de dikkate alarak sürekli güncellemektedir.
Lisans Programının akreditasyonu konusunda Bölümde son yıllarda yoğun bir çalışma yapılmış ve
bunun sonucunda Bölüme "Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği"
(MÜDEK) tarafından EUR-ACE etiketi verilmiştir. Bölümün akreditasyon ve sürekli iyileştirme çalışmaları
kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.
Endüstri Mühendisliği bölümünde %100 Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. 1 yıl İngilizce
dilinde hazırlık programı zorunludur. Ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır. Bağıl not
değerlendirme sistemi uygulanır.
3
Kariyer Alanları Bölüm mezunları hem imalat hem de hizmet sektöründe yer alan
çok farklı alt sektördeki firmalarda tercih edilmektedir. Mezunların imalat sektöründeki
istihdam alanlarına örnek olarak, otomotiv, makine imalat, elektronik, dayanıklı tüketim
malları, gıda, Petro-kimya vb. çok sayıda sektör sayılabilir. Hizmet sektöründe ise finansal
kurumlar, lojistik firmaları, sağlık kurumları, danışmanlık firmaları vb, pek çok farklı alt
sektör firmalarında istihdam şansına sahip olabilmektedirler.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İnşaat mühendisliğinde araştırmaya dayalı bilgi üreterek topluma hizmet vermek; araştırıcı,
yaratıcı, kendine güvenen, teknolojideki gelişmeleri yakından takip edip kullanabilen, mesleğini
bilimsel ve etik kurallara göre uygulayan, insani değerlere sahip mühendis ve bilim adamı yetiştirmek
öncelikli amaçtır.
İnşaat Mühendisliği bölümünde %100 Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. 1 yıl İngilizce dilinde
hazırlık programı zorunludur. Ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme
sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları Mezunlar; konut ve endüstriyel yapılar, yol ve demiryolu gibi
ulaştırma yapıları, su yapıları gibi yeni yapılacak olan yapıların planlama,
projelendirme, yapımı, denetimi ile mevcut yapıların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi
konularında; Bayındırlık, Devlet Su İşleri, Karayolları, İller Bankası, Belediyeler gibi Kamu
Kurumları ile yurtiçi ve yurtdışında bu konularda iş yapan müteahhit firmalarında geniş
çalışma alanlarına ve zengin iş bulma olanağına sahiptirler.
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Jeofizik Mühendisliği matematik, fizik ve jeoloji gibi temel bilimleri günümüz elektronik ve yazılım
teknolojisiyle birleştirerek yeraltı ve yerküreyle ilgili bilgi üreten bir bilim ve mühendislik dalıdır.
Temel ve mühendislik bilimlerini teorik ve uygulamalı olarak kullanabilen, Jeofizik Mühendisliği
ile ilgili konularda analiz etme ve yorumlama becerisi kazanabilen ve sürekli kendini yenileyen,
araştırmaya ve teknolojik gelişmeye yönelik yetişebilen, disiplinler arası takım çalışması yapabilen ve
yönetebilen, mesleki etik sorumluluğu ile toplumsal sorunları bağdaştırabilen ve çözebilen, kültürel
mirasın ve çevrenin korunmasında bilinçli ve çağın çevre sorunları konusunda bilgili, sosyal ve
ekonomik açıdan toplumu etkileyen deprem ve diğer doğal tehlikeler konusunda bilinçli ve bilgili,
doğal kaynakların aranmasıyla ilgili gerekli bilgilerle donanmış bireyler yetiştirmek öncelikli
amacımızdır.
Jeofizik Mühendisliği bölümünde %100 Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. 1 yıl İngilizce
dilinde hazırlık programı zorunludur. Ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır. Bağıl not
değerlendirme sistemi uygulanır.
4
Kariyer Alanları Mezunlar; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüğü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, ETİMADEN İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
İller Bankası Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, UDH Altyapı Yatırımları Genel
Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO), BOTAŞ, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve daha birçok kurumda görev alabilirler.
Ayrıca özel sektör bünyesinde, Bağımsız Araştırma Şirketleri, Zemin Etütleri, Madencilik
Sektörü, Petrol ve Doğal Gaz Sektörü, Kömür Sektörü, Yer altı Su Aramacılığı, Jeotermal, Çevre
Sorunları, Hammadde Aramaları, Deniz Araştırmaları alanlarında faaliyet gösteren
firmalarda da istihdam edilebilirler.
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Jeoloji Mühendisliği eğitimi temel bilimlerden başlar ve yeryuvarının oluşum, evrim, gelişim,
dönüşüm süreçlerini inceler. Jeoloji, yerkabuğunu oluşturan kayaçların kökenlerini, bulunuş şekillerini,
içyapılarını kimyasal fiziksel ve mekanik özelliklerini, ekonomik değerlerini ortaya koyan ve bunların
jeolojik, çevresel ve mühendislik açısından değerlendirmelerini insan-doğa etkileşimi açısından
irdeleyen bir bilim dalıdır.
Jeoloji mühendisi, yeraltındaki doğal kaynakları maden, petrol, endüstriyel hammaddeleri, yeraltı
suyunu, jeotermal oluşumları bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırır, bulur ve rezervlerini hesaplar.
Ayrıca kentleşme alanları, liman, havaalanı, baraj yerleri ile tünel, karayolu ve demiryollarının geçeceği
yerlerin en uygun jeolojik özelliklerine göre seçilmesine çalışır: bu alanda araştırma ve incelemeler
yapar.
Jeoloji Mühendisi, yeryüzünün jeolojik haritalarını yapar. Tektonik olayları, depremselliği ve
volkanizma gibi olayları inceler, yeryüzü ve yeraltına ait elde edilen bilgileri bütünleştirerek
uygulamaya dönüştürür. Jeoloji Mühendisleri, jeofizik ve maden mühendisleri ile yakın bir işbirliği
içinde çalışırlar.
Jeoloji Mühendisliği bölümünde %100 Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. 1 yıl İngilizce
dilinde hazırlık programı zorunludur. Ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır. Bağıl not
değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları Mezunlar Jeoloji Mühendisi unvanı ile kamu sektöründe ve özel sektörde iş
olanaklarına sahip olmaktadırlar. Kamu sektörü için; Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Türkiye
Petrolleri, İller bankası, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Etibank,
Türkiye Kömür İşletmeleri, Belediyeler olarak sıralanabilirler. Özel sektörde de çeşitli Sondaj ve Maden
Şirketleri, Çimento Fabrikaları ile Mermer Ocak ve Fabrikaları örnek olarak verilebilir.
5
6
7
MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Maden Mühendisliği Bölümü, sahip olduğu makine, donanım ve cihazlar ile deneyimli çalışanları
aracılığıyla gerek özel sektöre gerekse kamu kuruluşlarına araştırma desteği sağlamaktadır. Bölümümüzde Maden İşletme, Cevher Hazırlama ve Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi olmak üzere 3
anabilim dalına bağlı laboratuarlarda araştırma, proje ve analiz hizmetleri sunmaktadır.
Maden Mühendisliği bölümünde %100 Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. 1 yıl İngilizce
dilinde hazırlık programı zorunludur. Ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır. Bağıl not
değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Bu bölüm, mezunlarına hem yer altı, hem de açık işletme madencilik
işlemlerini tasarlama, planlama, inşa etme yetkisi verir, madencilik ve cevher hazırlama
projelerinin hazırlanması ve imzalanması yetkilerini tanır, maden işletmelerinde teknik nezaretçilik
yapabilirler, doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması için gerekli yetenekler kazandırılır.
Mezunlarımız gerek kamu gerekse özel sektörde iş olanağı bulmaktadırlar. Başlıca kamu kurumları,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Su ve Orman Bakanlığı, bu
bakanlıklara bağlı genel müdürlükler (MTA, TKİ, TTK, DSİ gibi), bakanlıkların il müdürlükleri,
Belediyeler sayılabilir. Ayrıca doğrudan madencilik faaliyeti olmamasına rağmen yol, tünel ve baraj
inşaatları da mezunlarımıza ek iş olanakları sağlamaktadır.
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Isıl ve mekanik sistemlerle ilgili mühendislik problemlerini tanımlayabilen; matematik, fen ve
mühendislik bilgilerini, verimlilik, ekonomiklik, standartlara uygunluk, çevreye duyarlılık vb. ölçütleri
göz önüne alarak ısıl ve mekanik sistemleri ve/veya bu sistemlerle ilgili parçaları tasarlayabilen modern
mühendislik araçları, analiz ve ölçme metotları kullanarak çözümler geliştirebilen, üretim endüstrilerinde ve mühendislikte etkin takım çalışması yapabilen, yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, mesleki
gelişme için gerekli alt-yapıya sahip, yaşam boyu öğrenme gerekliliğini kavramış, mesleğinin etik
sorumlulukları, evrensel ve toplumsal etkileri hakkında bilinçli, çağın sorunlarına duyarlı makine
mühendisleri yetiştirmek öncelikli amacımızdır.
Makina Mühendisliği bölümünde %30 İngilizce dilinde eğitim verilmektedir. 1 yıl İngilizce
dilinde hazırlık programı zorunludur. Ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır. Bağıl not
değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Makine Mühendisliği bölümünden mezun öğrenciler Imalat, Otomotiv, Isı,
Enerji, Tasarım, Üretim, Ölçüm, Otomasyon, Kompozit Malzeme, Kaynak Tekniği, Robotik, Hidrolik
ve Pnömatik konularında çalışabilmektedir.
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Bölüm sorgulayan, öğrenmeyi öğrenmiş, yaratıcı, yenilikçi, toplumsal sorumluluk bilincine ve etik
değerlere sahip, bölge ve ülke endüstrisine olumlu katkılar yapan mühendis ve bilim adamı
yetiştirmeyi hedeflemiştir.
Sahip olduğu laboratuar olanakları ve modern cihazların yanı sıra, bilgili, deneyimli ve uzun yıllar
8
sanayi ile uygulamalı proje yapma alışkanlıkları olan akademik kadrosuyla sanayinin gereksinim
duyduğu konularda ARGE, teknoloji üretme ve geliştirme ile eğitim kapsamlı çalışmalar yapmayı
önemli bir hedef olarak kabul etmiştir.
Laboratuvarlarımızda mühendislik malzemelerinin fiziksel, mekanik, kimyasal, elektronik ve
manyetik özellikleri ve davranışları modern cihazlar kullanılarak incelenebilmekte, geleneksel ve yeni
demir veya demir-dışı metal-tabanlı malzemelerin laboratuar çapında üretimleri yapılabilmektedir.
Geleneksel ve İleri Metal, Seramik, Polimer ve Kompozit Malzemelerin Araştırma ve Geliştirme
çalışmaları yürütülmektedir. Birçok ulusal ve uluslararası projede çalışmış olan bölüm elemanları, kendi
laboratuarlarının da ulusal ve uluslararası ölçütlere uygun olarak çalışmasına özen göstermektedir.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde %30 İngilizce dilinde eğitim verilmektedir. 1
yıl İngilizce dilinde hazırlık programı zorunludur. Ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır. Bağıl
not değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları Otomotiv, Savunma,
Petrokimya, Havacılık, Enerji Ve Beyaz Eşya Sektörlerinde, Entegre Metal Üretim Tesislerinde,
Haddehanelerde, Dökümhanelerde, Isıl Işlem, Toz Metalurjisi, Dövme Endüstrisi Tesislerinde, Seramik,
Polimer ve Kompozit Malzeme Üretim ve Şekillendirme Tesislerinde Üretim, Kalite Kontrol ve Ar-Ge
Mühendisi pozisyonlarında veya yönetici olarak çalışabilmektedir. Ayrıca mezunlarımız, yurtiçi ve yurt
dışında çeşitli araştırma merkezlerinde araştırmacı olarak görev yapabilmektedir.
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Uluslararası düzeyde saygın, sürekli gelişen bir araştırma ve eğitim kurumu olmayı kendine amaç
edinen Bölümümüz uyguladığı seçmeli ders programları ve staj olanaklarının yanı sıra Erasmus
programı çerçevesinde yurtdışındaki çeşitli üniversitelerle yaptığı öğrenci değişim anlaşmaları, yandal
ve çift anadal olanakları ile öğrencilerine kişisel gelişimleri için birçok olanak sunmaktadır.
Bölüm akademik personeli eğitim-öğretim faaliyetlerine paralel olarak Ar-Ge çalışmaları ile bilime
katkıda bulunma çabalarını arttırarak sürdürmektedir. Ülkemiz tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu
konuların yanı sıra bilim dünyasındaki gelişmelere paralel olarak belirlenen birçok alanda Üniversite
Araştırma Fonu, TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı, Avrupa Birliği ve bazı sanayi kuruluşları tarafından
desteklenen çok sayıda araştırma projesi yürütülmektedir.
Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sahip olduğu modern laboratuarlar, atölyeler ve alanlarında
uzman öğretim üyeleri ile sektördeki firmalara, çeşitli kamu kurumlarına ve araştırmacılara test, analiz
ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
Tekstil Mühendisliği bölümünde %100 Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. 1 yıl İngilizce dilinde
hazırlık programı zorunludur. Ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme
sistemi uygulanır.
Mezun olan öğrenciler İplik, Dokuma, Örme, Terbiye ve Konfeksiyon
fabrikalarında; tekstil malzemeleri, kimyasalları, aksesuarları, makineleri satan
firmalarda, ithalat/ihracat yapan aracı kuruluşlarda, tekstil laboratuvarlarında, Ar-Ge merkezlerinde ve eğitim kurumlarında çalışabilmektedir
Kariyer Alanları
9
10
11
Mühendislik Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi, 35397 - Buca / İZMİR
Tel: 0 (232) 301 72 11 -13
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.eng.deu.edu.tr
12
Download

Tanıtım Broşürü ve Kariyer Alanları - DEU Tercih Rehberi