ETKİNLİĞİ
DÜZENLEYEN
KURUM
KONUSU
AMACI
ÖZEL SEZİN LİSESİ- FÜTÜRİZM KULÜBÜ
GELECEKTE İLİŞKİLER
 Soran, sorgulayan, geleceğe ilişkin sorumluluklarını bilen ve tartışan gençler
yetiştirmeyi,
 Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerimizin
Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak
yetişmelerini,
 Farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel ortamlarda bulunan ve eğitim gören
gençlerin arasındaki dostluk ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmeyi,
 Gençlerin; kendilerini ilgilendiren konularda daha duyarlı ve bilgili olmalarını
sağlamayı,
 Sorunları belirleme, çözme, yaratıcı düşünme ve tartışma becerilerini geliştirmeyi,
 Gençlerin birlikte çalışarak, çalışma sonuçlarını raporlayabilmelerini,
 Geleceğin şekillenmesinden sorumlu olduğunu bilen, kişisel ve toplumsal yol
haritaları çizebilen, geleceği tasarlayabilen gençler olmalarına katkı sağlamayı,
 Öğrencilerimizi bugünün karamsar ortamından çıkarıp, dikkatlerini, hayallerini
geleceğin onlar tarafından yaratılacak müthiş potansiyeline yönlendirmeyi,
 Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmeyi, araştırmalarda bilimselliğe öncelik
verilmesini hedeflemekteyiz.
TÜRÜ VE İÇERİĞİ

SENARYO YARIŞMASI: Fütürist Senaryo Oluşturma ve Senaryoları Sahneleme

HEDEF KİTLE
ETKİNLİK TARİHİ
KATILIM
KOŞULLARI
FORUM: Etkinliğin içerisinde tüm katılımcılarla beraber “Gelecekte İlişkiler” konulu
bir forum düzenlenecektir.
İstanbul İlindeki Liselerin öğrencileri
19 Şubat 2015
SENARYO YARIŞMASI

Etkinliğe en fazla 6 okul kabul edilecektir,

Başvuru sayısının 6’dan fazla olması durumunda katılımcı okulların tespitinde
başvuru önceliği kriter olarak kullanılacaktır

Okullar, yarışmaya beş öğrenci ve bir sorumlu öğretmenden oluşan altı kişilik
ekiplerle katılabileceklerdir.

Senaryo grubundaki öğrenciler; ‘‘Gelecekteki İlişkiler Nasıl Olacak” sorusuna cevap
verecek bir tespitler yapacaklar ve bu tespitlerini ifade ettikleri senaryoları
hazırlayacaklardır.

Senaryolarda katılımcı gruplar aşağıda yapılan açıklamaları ve önerilen çalışma ve
konu alt başlıklarını dikkate almalıdırlar.
o
o
İnsanlar arasındaki ilişkiler her geçen gün şaşırtıcı bir şekilde değişiyor.
Aramızdaki bağlantı kurma yolları farklılaşıyor ve belki de birbirimizden
uzaklaşıyoruz ve yalnızlaşıyoruz. Peki bu gerçekten böyle mi? Aslında bakılırsa
teknolojiyle birlikte iletişim kurmak daha kolay bir hale geldi ve bu sayede daha
çok insanla bağ kurabiliyoruz ve daha çok arkadaş ediniyoruz. Ama bu
arkadaşlıkların gerçekliğini sorgulamıyoruz. Kendimizi teknoloji dünyasına kaptırıp
gerçek dostlarımızı, hayvanlarımızı hatta yaşadığımız dünyamızı unutuyor muyuz?
Bu teknoloji uğruna doğamıza neler yapıyoruz? Peki doğamızı şekillendirirken
neler düşünüyoruz? Peki tüm bunlardan ayrı olarak içinde yaşadığımız toplumdan
kopuyor muyuz yoksa onunla daha iç içe mi oluyoruz?
Biz Özel Sezin Lisesi Fütürizm Kulübü Öğrencileri olarak “ Gelecekte İlişkiler”
konusunu sizin için tartıştık ve biraz daha detaylı hale getirdik. Sizden isteğimiz bu
yolda ilerleyip konumuzla ilgili bir “Fütürist Senaryo” oluşturmanız.
1. İnsan ve Çevre
a) Yaşam Döngüsü
 İnsan- toprak
 İnsan- su
 İnsan- ağaç
b) İnsan- Hayvan
 Karşılıklı yardımlaşma
c) İnsan- Mekan
 Barınma
 Ergonomi
 Mekanın insan üzerindeki etkisi
 Göze hitap
2. İnsan- İnsan
a) İnsan- Sanal Alem
 Bağımlılık
 İletişim kurma (chat uygulamaları)
 Dünyayı takip
b) İçsel Benlik(Bireyin Kendisiyle İlişkisi)
 Tarz: ruh hali, dikkat çekme çabası, beğenilme isteği, gündeme bağlı, özgüven
 Sanat: rahatlamak, motive, kişiliği yansıtmak
 İnanç: umut, yalnızlık, dayatmalar, kendinden güçlü varlığa inanma
 Düşünce ve duygular: ideallere ulaşma isteği, hayaller, anlık hisler, iç güdü,
duygularla hareket etme, empati, pozitif-negatif duygular, iç çatışma, irade
 Davranışlar: ruh hali, çevre, dikkat çekme çabası, kişilik
c) Hiyerarşi: iş hayatı, aile hayatı, eğitim hayatı
d) Duygusal ilişkiler: paylaşım, çift, güven, aile bağları, arkadaş bağları
e) Kişinin kahramanıyla ilişkisi: ulu görmek, benimsemek, sığınmak, örnek almak
f)
Dilin önemi: kendini ifade etme, işaret dili, paylaşım, yabancı dil
3. İnsan- Toplum
a)
b)
c)
d)
e)
Ayrım: cinsiyet, ırk, sınıf, düşünce
Cinsiyet: ekonomik, sosyal ayrım(LGBT, tarz, davranış)
Sınıf: ekonomik, eğitim, kültürel, ırk, inanç
Düşünce: hedef farklılıkları, sosyal(inanç, siyasal)
Sürü psikolojisi: dışlanma korkusu, otoriteye ayak uydurma, korku düzeni, aidiyet,
popülarite
f) Liderlerin etkisi: öncü, örnek olmak, otorite sağlama çabası, paranın gücü, rant,
hitap şekli, vaatlerin oluşturduğu hedef kitle
g) Kültür: gelenekler ve töre, inanç, eğitim, yaşam biçimi, farklılık ve benzerlik
4. İnsan- Nesne
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

İnsan- Sanal Alem: Bağımlılık, yalnızlık, arkadaş olarak görme
Elektronik aletler: bağımlılık, ego ve yalnızlık, zaman kontrolünü engelliyor
Mobilyalar: alışkanlık, ergonomi
Ulaşım araçları: sınıflandırma, kolaylık
Mimari: ön yargı, insan-mekan ilişkisi, konfor mu? Gösteriş mi?
Kıyafet: ön yargı
Kitaplar: gelişimi sağlar, iç dünyamızla bağ kurarız, özenmek
Hazırlanan senaryoların sahnelenebilmesi için her gruba 12 dakika süre verilecek ve
değerlendirme senaryo metinlerine ve sunumlarına göre yapılacaktır.

Gruplar yarışmada sunum yapacakları tarihe kadar konu hakkında çeşitli
kaynaklardan ve uzmanlardan yararlanarak çalışma yapabilirler.

Özel Sezin Okulu Fütürizm Kulübü öğrencileri ve öğretmenlerimiz tarafından okullar
ile yapılacak planlama doğrultusunda katılımcı okullara yarışma ile ilgili her türlü
destek verilecektir.

Projeler; resim, fotoğraf, karışık çalışma, maket, kolaj, heykel, kukla, drama, müzik,
spor gösterisi vb. farklı sunumlarla ve farklı materyaller kullanılarak yapılabilir.
Sunumların, grup üyelerinin hazırladıkları ve senaryolarının sahnelenme sürecinde
kullanacakları videolar ile desteklenmesi jüri değerlendirme kriterleri arasındadır.

Katılımcı okulların senaryoların sergileneceği Özel Sezin Lisesi Sabahat Sezin Tiyatro
Salonunda okuldan randevu alarak prova yapma hakkı olacaktır.

Projeyi oluşturan senaryoların en fazla 5000 kelimeden oluşması ve sunumun azami
12 dakika olması, diğer okulların sunumlarının da belirlenen zaman dilimi içinde
bitirilmesi açısından önemlidir.

Özel Sezin Lisesi öğrencilerinin hazırlayacağı senaryo ve sunumu örnek sunum
olarak yapılacaktır. Özel Sezin Lisesi yarışmaya katılmayacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ
VE YERİ

Okullar başvuruların 21.11.2014 Cuma gününe kadar yapabilirler,

Etkinliğe katılmak isteyen okullar www.sezin.k12.tr adresinden etkinlik başvuru
formu ile öğrencilerin isim listesini, sorumlu öğretmen ismini ve iletişim bilgilerini
belirterek başvurabilirler.
DEĞERLENDİRME Senaryolar ve Senaryo Sunumları Özel Sezin Lisesi Kurucu Temsilcisi,
KURULU
İdarecileri, Konuyla ilgili uzmanlar ve Fütürizm Kulübü Öğrencilerinden oluşan Jüri
DEĞERLENDİRME
ŞEKLİ
tarafından değerlendirilecektir.
Jüri değerlendirme için tablodaki kriterleri belirtilen yüzdelik oranlar dahilinde
kullanacaktır.
Yaratıcılık
20
Teknoloji Kullanımı
15
Sunum
20
İçerik
10
Ön Çalışma
10
Uyum
15
Hedefe Uygunluk
10
ETKİNLİK
TAKVİMİ
7.LİSELERARASI FÜTÜRİST SENARYO YARIŞMASI ETKİNLİK PROGRAMI
19.02.2015 PERŞEMBE
SAAT
KONU
YER
08.45 – 09.15
KAYIT İŞLEMLERİ, KAHVALTI
ORTA BAHÇE
ÖĞRENCİ KONUŞMASI
09.15 – 09.35
GÜLİN SEZİN KONUŞMA
SABAHAT SEZİN SALONU
CAN VURAN KONUŞMA
09.35 – 09.50
ÖZEL SEZİN LİSESİ SENARYO SUNUMU
SABAHAT SEZİN SALONU
09.50 – 10.35
SENARYO SUNUMLARI (OKUL 1-OKUL 2 – OKUL 3)
SABAHAT SEZİN SALONU
10.35 – 10.55
KAHVE ARAS
ORTA BAHÇE
10.55 – 11.40
SENARYO SUNUMLARI (OKUL 4- OKUL 5- OKUL 6)
SABAHAT SEZİN SALONU
11.40 – 12.00
ÖZEL SEZİN LİSESİ GÖSTERİLERİ
SABAHAT SEZİN SALONU
12.00 – 12.45
YEMEK
YEMEK SALONU
12.45 – 13.30
UZMAN KONFERANSI
SABAHAT SEZİN SALONU
13.30 – 15.00
“GELECEKTE İLİŞKİLER” KONULU FORUM
SABAHAT SEZİN SALONU
15.00 –16.00
ÖDÜL TÖRENİ
SABAHAT SEZİN SALONU
ÖDÜLLER
Değerlendirme sonrasında “Fütürist Senaryoları” sergileyen öğrenciler değişik kategorilerde
ödüllerini alacaktır.
Tüm katılımcı okullara katılım plaketi, tüm katılımcı öğretmen ve öğrencilere katılım
sertifikası verilecektir.
ÖDÜL TÖRENİ
İLETİŞİM
BİLGİLERİ
AÇIKLAMALAR
KAPSAM
19 Şubat 2015 Özel Sezin Okulu Sabahat Sezin Tiyatro Salonu
Özel Sezin Lisesi
Ulubatlı Hasan Cad. No:18
Çekmeköy / İstanbul
0216 6420010
[email protected]
1. Etkinliğin sonunda tüm katılımcılarla beraber ‘’Gelecekteki İlişkiler” konulu bir forum
düzenlenecektir.
2. Katılımcı okullar etkinliğe senaryo grupları dışında yarışmaya 10’ar izleyici öğrenci
getirebileceklerdir.
3. Katılımcı okullar Özel Sezin Lisesi’ne kendi imkanları ile geleceklerdir.
4. Yarışmaya kayıt yaptırıp katılmayan ve etkinliğe zamanında gelmeyen okullar
yarışma dışında tutulacaklardır.
Tüm İlçeler
Bahadır ÖZKAN
Özel Sezin Lisesi Müdürü
Download

7. Liselerarası Fütürist Senaryo Yarışması