1996
1996
Kompresör Makinaları San. Tic. Ltd. Şti.
Basınçlı hava bizim işimiz,
siz gerçek işinize konsantre olun.
Basınçlı hava bizim işimiz,
siz gerçek işinize konsantre olun.
: +90 (232) 479 93 40
+90 (232) 479 05 68
Fax : +90 (232) 478 30 47
E-Mail : [email protected]
Web : www.bsmkompresor.com
Tel
•Basınçlı Hava Sistemleri •Kojenerasyon Sistemleri •Azot Üretim Sistemleri
Satış Mühendislik, Bakım ve Servis Hizmetleri
Çanakkale Cad. No:76 35080
Pınarbaşı - İzmir / Türkiye
www.bsmkompresor.com
Bas nçl Hava Sistemleri
GE Jenbacher
Kojenerasyon Sistemleri
17. y l nda BSM Makina
BSM KOMP. MAK. SAN. T C. LTD. ti. , 1996
y l nda kuruldu. Kuruldu u günden bu
yana , alan nda dünya lideri markalar n
temsilcili ini gerçekle tirerek; sat ,
mühendislik çözümleri, bak m ve servis
hizmetlerini ba ar ile veren BSM Makina,
ba l ca üç firmayla faaliyet gösteriyor:
Azot Üretim Sistemleri
1
www.bsmkompresor.com
www.bsmkompresor.com
2
Misyonumuz
Ürün ve hizmet gam m za ili kin tüm mü teri ihtiyaçlar na
en uygun ve en ekonomik mühendislik çözümleri sunmak.
Ürün ve hizmette; kalite, güvenilirlik ve süreklilik sa lamak.
Rehber lkelerimiz:
ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci
Uzmanl k ve tak m çal mas
Geli imde süreklilik ve i birli i anlay
Vizyonumuz
Temsilcisi oldu umuz firmalar n teknoloji
liderli i paralelinde ürün ve hizmet kalitemizi
sürekli geli tirip, insanlara ve dünyaya daha
çok katk da bulunmak.
3
www.bsmkompresor.com
www.bsmkompresor.com
4
Merkezi ve ana fabrikas Almanya`n n Corburg ehrinde
bulunun Kaeser, üretimini bu ehirden ba ka; Almanya`n n
Gera ve Fransa`n n Lyon ehirlerinde bulunan fabrikalar nda
gerçekle tiriliyor. Kaeser, bugün dünyan n 50 ülkesinde
karde kurulu lar veya sat ortaklar arac l yla temsil
ediliyor ve 3000 çal an yla hizmet veriyor
Geni ürün ve hizmet gam yla benzersiz
Bugün Kaeser`i dünyan n lider kurulu lar ndan biri yapan en
önemli ey; geni ürün ve hizmet gam . Yüksek verimli
kompresörlerden blowerlara, vakum tesisleri ve hava
temizleme sistemlerinden komple bas nçl hava
istasyonlar n n planlamas na kadar yay lan faaliyet alanlar
ise bunun en büyük gösterisi.
Sat Ötesi Hizmet Anlay
Kaeser`in ürün ve hizmet gam , ekonomik bas nçl hava
elemanlar sunumuyla s n rl de il. Kaeser; sat öncesi ve
sonras teknik dan manl k, bas nçl hava sat , ADA
( Bas nçl Hava Gereksinimi Analizleri ) ve KESS ( Kapsaml
Enerji Tasarruf Sistemi ) ile sat öncesi hizmet anlay n
her zaman ön planda tutuyor
Köklü gelene inden gelen de erleri, yarat c
teknolojisiyle ba ar l bir ekilde harmanlayan
Kaeser Kompresör, bugün dünyan n en
büyük ve en ba ar l kompresör üreticilerinden
biri olarak biliniyor.83 y l önce kurulan ve
dünyan n dört bir yan nda faaliyet gösteren
irket, Ege`de BSM Makina güvencesiyle temsil
ediliyor.
Daha az enerji ile
Daha fazla basınçlı hava...
5
www.bsmkompresor.com
KAESER KOMPRESÖR ürünleri:
Sabit Vidal Kompresörler
Seyyar kompresörler
Sabit Pistonlu kompresörler
Ya s z kompresörler
Yüksek Bas nç kompresörleri
So utmal tip kurutucular
Bas nç hava filtreleri
Soluma havas kompresörleri
Di çi kompresörleri
Blower
Vakum kompresörleri
Bas nçl el aletleri
Bölgemizde KAESER:
Köklü Kaeser markas n n temsicili i, Ege`de kurulu undan bu
yana BSM Makina taraf ndan yürütülüyor. Bugün Ege`nin dört bir
yan na zmir Merkezden Sat ve Servis hizmetleri ile hem bu büyük
markaya, hem de onun çok say da özel mü terisine lay k bir hizmet
anlay güden BSM Makina, daha pek çok ki i ve kurulu u bu yüksek
kaliteli ürünlerle tan t rmay amaçl yor
www.bsmkompresor.com
6
Motor gücü olarak 0.25 ile 9,5 MW aras nda de i en bir ürün
yelpazesi sunan Ge-Jenbacher gaz motorlar nda yak t olarak
do algaz, biyogaz, çöp gaz , kömür gaz , sentez gaz ve at k su
ar tma gazlar kullan labilmektedir.
Ticari, endüstriyel ve evsel kullan c lardan olu an geni bir
yelpazede elektrik enerjisi, s cak su buhar ve so utma amaçl
GE gaz motorlar ürünleri ülkemizde de pek çok projede
u y g u l a n m t r.
Ge nin patentli gaz motor sistemleri, motor kontrol cihazlar
v e i z l e m e s i s t e m l e r i i l e e n k a t
emisyon standartlar na uygun en yüksek elektrik çevrim
verimine sahip, kaliteli ve güvenilir sistemler tesis edilmektedir.
GE Jenbacher
Merkezi Avusturya da bulununan, 80'i a k n ülkede faaaliyet
göstermekte olan GE Gaz Motorlar, 9,5 MW kapasiteli yeni gaz
motoru ile s n f n n en geni ürün yelpazesi ve en yüksek
elektrik çevrim verimine sahip lider gaz motoru üreticisi
olmaya devam etmektedir. Türkiye de Topkap Endüstri ve
GE Gaz Motorlar birlikteli i 200'e yakla an gaz motoru filosu
ile 65'in üzerinde enerji santrali kurmu , ülke geneline yay lan
geni servis a ve yüksek emre amadeli i ile segmentinde
zirveye oturmu tur. Topkap Endüstri 18 y l a k n tecrübesi
ve uzman teknik ekibi ile Bulgaristan, Cezayir ve Ermenistan
gibi ülkelerede servis ve bak m deste i sa lamaktad r.
Kojenerasyon Sistemleri
Dünyan n lider gaz motoru üreticilerinden
Jenbacher AG, 1957 y l nda Avusturya da
kurulmu tur. 2003 y l nda General Electric
GE-Energy grubu taraf ndan sat n al nan irket,
GE Jenbacher olarak faaliyetlerini sürdürmeye
devam etmi tir. Topkap Endüstri A. . 1995
y l ndan bu yana, GE Jenbacher gaz motorlar n n
sat , anahtar teslimi taahhüt ve sat sonras
-Geniş ürün yelpazesi ile sınıfının lideri, elektrik verimde rakipsiz. s e r v i s f a a l i y e t l e r i n i y ü r ü t m e k t e d i r .
BSM Makina Kojenerasyon Sistemleri konusunda,
-Doğalgaz , çöp gazı ve biyogaz uygulamalarında pazar lideri.
Topkap Endüstri nin Ege Bölge çözüm orta d r.
-Servis ve bakımda 18 yollık tecrübe birikimi.
7
www.bsmkompresor.com
GE J gaz motorlar , elektrik üretmek amac için
tasarlanm ;
· Gaz Motor
· Konteyner Gaz Motor Seti
· Kojenerasyon üniteleri
üretiminde dünyan n en önde gelen üreticilerinden biridir.
www.bsmkompresor.com
8
Kullandığınız eski ve maliyetli sistemleri unutun.
Yerinde azot üretim sistemleri
Azot Jeneratörü ile kompresörden elde etti iniz bas nçl
havan n içinde bulunan oksijen moleküllerini ayr t rarak,
%99,999
%95 aral nda istenilen safl kta azot gaz
üretebilirsiniz. Bu sayede, yüksek maliyetli tüp veya likit azot
tedarikine son verebilirsiniz.
Parker domnick hunter endüstriyel ve
laboratuar ölçekli gaz jenaratörleri üretiminde
dünya lideri konumunda bir firmad r. Ürün
kalitesi,teknik destek ve teknolojik
üstünlü üyle piyasan n en üst noktas nda olan
firma, bas nçl hava artland rma ve filtrasyon
konusunda ve azot üretim sisteminde
profesyonel çözümler sunmaktad r.
Havanın %78'i Azot,
Gaza Para Ödemeyin
9
www.bsmkompresor.com
www.bsmkompresor.com
10
Baz referanslar m z
17 y ld r size uzanan bir dost...
17
11
www.bsmkompresor.com
www.bsmkompresor.com
12
365
GÜN
24
SAAT
Orjinal Yedek Parça Desteği
24 Saat Servis, Yedek Parça
24 Saat Müdahale Garantisi
Genel Revizyon Hizmetleri
Kiralık Kompresör Hizmeti
Garantili 2.El Kompresörler
Operasyonel (Uzun Dönem) Kiralama
İşletmecilik Anlaşması
Uzun Dönemli /
Tam Sorumluluk Anlaşması Alternatifleri
BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ !
ÇÜNKÜ;
BSM Kompresör olarak biz dünyanın en verimli ve çevreci basınçlı
hava kullanımını tüm müşterilerimiz ile buluşturduğumuz 1996 dan
buyana tek bir hedefimiz var o da daha fazla kurum ve kuruluşlara en doğru,
Bugün ulaşabildiğimiz yüzlerce müşterilerimiz daha hesaplı ve daha güvenli ,daha çevreci
basınçlı hava projelerimize sahip çıktığının en temel göstergesi olmuştur. Buna istinaden 1996 dan
başlayan çevremizi her yıl düşünerek daha az enerji ile daha verimli daha doğamıza duyarlı bir şehirler
oluşturmaya çalıştık ve bu şehirlerimiz en yaşanılan kentlerden olmaktadırlar.
Bu yeterli mi?Elbette değil.BSM olarak hedef aynı zamanda can ve mal emniyetini de tehdit eden tüm
unsurları önüne geçmek ve engellemektir.Bu hedefimize BSM olarak tüm müşterilerimizle birlikte sorumlu,
yaklaşımcı ve paylaşımcı bir anlayış içerinde olmaya ulaşmaktır.
Basınçlı hava kullanıldığı tüm işletmelerde öncelikle yaşayanların can ve mal emniyetlerinin daha da
güvende olması için sizlere önerilerimiz bulunmaktadır.Lütfen dikkat edilmesi gereken konuları birlikte
paylaşmak için bizlere zamanınızı ayırın ve bizleri arayın.Böylece hem sevdiklerimizin hem de işletmelerimizin
can ve mal emniyetlerini daha güvende olmasında katkıda bulunun.
“BU DÜNYA HEPİMİZİN ,ONU BİRLİKTE SEVELİM VE KORUYALIM. “
13
www.bsmkompresor.com
www.bsmkompresor.com
14
Download

BSM Katalog yeni 3