GRAFİK
1) “İlk insanların Mağara Duvarlarına
Resimlediği
imgeler
güçlü,
doğa sembolü olan
vahşi
hayvanlardır.”
kendisinden
ifadesinden
yapılma
resimlerin
aşağıdakilerden
hangisi
bu
3) Sivas
Divriği
Camii
hangi
Anadolu Türk Beyliği döneminde
yapılmıştır?
A. Danişmentliler
nedenini
B. Saltuklular
açıklamak-
C. Selçuklular
tadır?
Ulu
D. Artuklular
A. Vahşi doğayı yenebileceği düşüncesi
E. Mengücekliler
ve ölüme karşı duyduğu tepkinin bir
dışavurumu.
B. Hayvan sevgisi
4) “İnsanın doğaya ve topluma karşı
C. Resim yapma hevesi
D. Bu resimler aracılığıyla
kendi
davranış
ve
düşüncelerini
anlamlandıramadığı doğayı
değişik teknik ve malzemelerle çeşitli
yenebileceği düşüncesi.
yüzeyler
E. Av yaşamını kolaylaştıracağı
anlatma
düşüncesi.
üzerinde
yansıtma
olanağı”nı
veya
aşağıdaki
terimlerden hangisi karşılamaktadır?
A. Resim
B. Roman
2) Aşağıdakilerden
hangisi
“Mısır
C. Şiir
Resminde” insan figüründe uygulanan
D. Tiyatro
anlatım biçimidir?
E. Grafik
A. Figürün
tamamının
profilden
gösterilmesi
B. Göğüs
ve
omuzların
karşıdan
görünür biçimde resmedilmesi
5) Kil, taş, ağaç, metal gibi malzemelerle
C. Realist anlatım
nesnelerin üç boyutlu olarak tasvir
D. Başın karşıya bakması
edilmesi sanatına ne ad verilir?
E. Ayakların önden gösterilmesi
A. Grafik
B. Resim
C. Mozaik
D. Heykel
E. Büst
1
GRAFİK
6) Yaldız ve boya kullanılarak kağıt
üzerine yapılan her tür bezeme işi,
özellikle yazma kitapları bezemek
amacıyla kullanılan uygulamaaşağı-
9) Işık ve renkten kaynaklanan görsel
izlenimleri
yansıtmayı
hedefleyen
Empresyonizm Sanat Akımının babası
bilinenressam hangisidir?
A. ClaudeMonet
dakilerden hangisidir?
B. AugusteRenoir
A. Tezhip
C. CamillePissarro
B. Tezyinat
D. Vincent van Gogh
C. Resim
E. Cezzanne
D. Gravür
E. Grafik
7) Rönesans Sanatının en önde gelen
ressam ve bilim insanı aşağıdakilerden
hangisidir?
10) Aşağıdakilerden
hangisi
Mimar
Sinan’ın eseridir?
A. Ayasofya
A. Leonardo da Vinci
B. Sultan Ahmet Camii
B. Michelangelo
C. Süleymaniye
C. PieterBrueghel
D. Beyazıt Camii
D. Rafael
E. Nuruosmaniye Camii
E. El Greco
8) Rönesans
Sanatının
en
önemli
heykelleri olan ”Pieta”, “Davut” ve
“Musa”
heykellerinin
sanatçısı
kimdir?
A. LeonBattistaAlberti
B. DonatelloMichelangelo
C. LorenzoGhıbertı
D. AnnibaleCaccavello
E. Leonardo da Vinci
2
GRAFİK
11) “Ticari Grafik”
hangi toplumsal
12) “Grafik çizgi” kavramı ilk olarak ne
etkenler sonucunda ortaya çıkmış bir
zaman, hangi sanatçı tarafından ve
kavramdır?
nerede kullanılmıştır?
A. Batı’da gelişen Endüstri Devrimi
sonucunda
ekonomik
siyasal,
ve
kültürel,
rekabete
dayalı
ticaretin gelişmesiyle küresel olarak
ortaya çıkan bir kavramdır.
A. 1896
yılında,
AlfonsoMucha
tarafından Fransa’da kullanılmıştır.
B. 1883 yılında, James Ensor tarafından
Brüksel-Belçika’da kullanılmıştır.
C. 19. yüzyılın son çeyreğinde, Henry
B. Sanayileşmenin doğurduğu tasarımda
yozlaşmanın, tekdüzeliğin ve taklidin
yerine geçmek üzere ortaya çıkan bir
kavramdır.
Van
de
uzaklaşmak için birçok sanatçının
tarafından
Almanya’da kullanılmıştır.
D. 19. yüzyılın son çeyreğinde, Victor
Horta
C. Akademizmin geleneksel yapısından
Velde
tarafından
Belçika’da
kullanılmıştır.
E. 19. yüzyılın ilk çeyreğinde William
kendine has üsluplarıyla yaptıkları ve
Morris
piyasa
İngiltere’sinde kullanılmıştır.
koşullarına
uygun
özgür
tarafından
Victorya
tasarımlardan doğan bir kavramdır.
D. Birinci Dünya Savaşını tetikleyen
ekonomik
ve
sosyal
nedenler
sonucunda ortaya çıkan bir kavramdır.
E. 20.Yüzyıl’ın
teknolojilerinin
başlarında,
gelişmesine
iletişim
koşut
olarak ortaya çıkmış bir kavramdır.
13) Bugün
grafik
sanatların
temel
unsurlarından olan pigtogramlıilk yazı
sistemini tarihte ilk olarak hangi
uygarlık geliştirmiştir?
A. Hititler
B. Çinliler
C. Eski Mısır Uygarlığı
D. Sümerler
E. Yunanlılar
3
GRAFİK
14) Endüstri devriminin, fabrikada kitlesel
16) 1950
yılından
itibaren,
bir biçimde ucuz ve kalitesiz üretilen,
Behrens’in
estetik
GiovanniPintori’ninOlivetti Firması ve
ve
yaratıcılıktan
almamış
tasarımların
nasibini
ticari
Paul
AEG
Peter
Rand’ın
IBM
Firması,
Firması
belirleyiciliğine karşı, daha kişisel ve
hazırladıkları
elle üretilen bir tasarım anlayışını
çalışmalarının, bu alana getirdiği en
benimseyen
önemli yenilikler nelerdir?
tasarım
akımının
İngiltere’deki adı ve öncüsü kimdir?
grafik
için
tasarım
A. Grafik tasarım alanında ilk kez
A. “Art Nouveau”, Arthur Mackmurdo
sistematik
B. “Jugendstil”, Peter Behrens
geliştirilmiş, kalıcı görsel kimlik ve
C. “ArtsandCrafts”, William Morris
simge sistemleri kullanılmıştır.
D. “Dada”,MarcelDuchamp
tasarım
programları
B. Modern grafik tasarım anlayışı içinde
E. “Konstrüktivizm”,Alexander
görüntüye dayalı kontrastlar yalın bir
anlatım içinde başarıyla kullanılmıştır.
Rodchenko
C. Grafik tasarıma hem görsel biçim,
hem de iletişim sağlayan bir mesaj
gözüyle yaklaşılmıştır.
15) “Ölü bir endüstri ürününe nefes
aldırmak” olarak belirlenen eğitim
ilkesiyle, bugünün tasarımcısına aynı
D. Nesnel açıklık ve anlaşılırlığa dayalı
bir tasarım anlayışı egemen olmuştur.
E. Tasarımlar
toplumsal
kullanıma
zamanda üst düzeyde bir zanaatçı
yönelik, önemli bir çalışma alanı
niteliği
olarak tanımlanmıştır.
kazandırmayı
amaçlayan,
biçimi yönlendiren en önemli unsurun
işlev olmasını “biçim işlevi izler”
cümlesiyle
formüle
eden,
Almanya’nın
Weimar
kentinde
WalterGrapius tarafından kurulan ünlü
tasarım
okulu
aşağıdakilerden
hangisidir?
A. De Stijl
B. KelmscottPress
C. Bloementwert
D. MaisonduPeuple
E. Bauhaus
4
GRAFİK
17) 1960-1980 yılları arasında Avrupa’da
18) Savaş, insan hakları, kadın özgürlüğü,
grafik tasarım alanında uygulanan yeni
doğal
teknik hangisidir?
konularla ilgili sosyal protestoların
A. Ağaç hamurundan elde edilen ve seri
üretilen
kağıtlaralitografik-taşbaskı
tekniği uygulanmıştır.
sağlayan
linotipi
bulunmuş ve uygulanmıştır.
C. Görsel
İletişim
olduğu
1970’li
vb.
yıllarda,
ABD’de ve Avrupa’da tasarımcının,
öznel kritere dayalı kişisel tercihlerini
mesajın
önüne
teknolojilerinin
ve
sanat akımının adı nedir?
A. Konstrüktivizm
imgeler kolaj ve montaj teknikleri
B. Fütürizm
hemen hemen tüm tasarımlarda
C. Sürrealizm
uygulanmıştır.
D. Post-Modernizm
mürekkepten
geçirdiği
felsefesinde de bireyin temel alındığı
gelişmesine koşut olarak, fotografik
D. Baskıda,
korunması
ana tasarım ilkelerini bir kenara iterek,
B. Harflerin bir klavye üstünde bir araya
getirilmesini
yoğun
çevrenin
tasarruf
E. İdealizm
edilmesini sağlayan kauçuk rulonun
bulunmasıyla,
ofset baskı teknikleri
uygulanmıştır.
E. Sayfa düzenleriyle kitap mizampajı
alanında yeni üsluplar geliştirilmiştir.
19) Türkiye’de basılan ilk resimli kitap
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Vankulu Sözlüğü
B. Hadis-i Şerif
C. Türkçe’nin Grameri (GramaireTurque)
D. Tarih-i Hind-i Garbi
E. Cihannüma
5
GRAFİK
20) Cumhuriyet’in
itibaren,
kuruluş
yıllarından
Cumhuriyet’in
belgeleri
niteliğindeki kitap kapağı, basın ilanı
23) Bir yeri, bir işleyişi, bir kavramı,
resmetme
A. Piktogram
yaptığı
B. Anagram
Türk
grafik
tasarımında önemli bir yeri olan öncü
C. Histogram
sanatçı kimdir?
D. Hologram
A. Mithat Özer
ile
temsil
eden
sembollere ne ad verilir?
ve afiş alanında Avrupa üslubu ile
çalışmalarla
yolu
E. Diyagram
B. Mengü Ertel
C. Fikret Akgün
D. Turgay Betil
E. İhap Hulusi Görey
24) Aşağıdaki yazılımlardan hangisi sayfa
tasarımı için kullanılmaz?
A. RagTime
B. AdobePage Maker
21) Aşağıdaki
uygulamalardan
hangisi
C. AdobeInDesign
Grafik Tasarım disiplini içerisinde yer
D. QuarkExpress
almaz?
E. AdobeIllustrator
A. Mizanpaj
B. Tipografi
C. İllüstrasyon
D. Ambalaj Grafiği
E. Yazılım Geliştirme
25) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası
kullanılan
standart
bir
kağıtebatıdeğildir?
22) Aşağıdakilerden hangisi bir rengin
saflığını ve GRİ’ye olan mesafesini
belirler?
A. Ton
B. Doygunluk
A. A6
B. A3
C. B5
D. B4
E. A2
C. Parlaklık
D. Kontrast
E. Armoni
6
GRAFİK
26) Ürün ya da hizmet üreten kuruluşlara
28) Aşağıdakilerden
kimlik kazandıran, sözcük özelliği
yayıncılık
göstermeyen; soyut ya da nesnel
değildir?
görüntülerle
ya
da
harflerle
oluşturulan simgelere ne ad verilir?
için
hangisi
gerekli
masaüstü
araçlardan
A. Bilgisayar
B. Scanner
A. Logo
C. Yazılım
B. Amblem
D. Printer
C. Fonogram
E. Projeksiyon
D. Arma
E. Sembol
29) İmgelerin
gerektiğinde
arındırılması
27) Film
montaj
ve
kalıp
pozlama
A. Fotomontaj
üzerindeki verinin doğrudan baskı
B. Manipülasyon
kalıbı üzerine pozlandığıbaskı öncesi
C. Dekupaj
hazırlık
D. CutOut
hangisidir?
aşağıdakilerden
siluet
şeklinde
düzenlenmesi işlemine ne ad verilir?
aşamalarının kullanılmadığı, bilgisayar
sistemi
ve
fonlarından
E. Filtreleme
A. CTP
B. Diapozitif
C. DKS
D. Flekso
E. Tipo
30) Aşağıdakilerden hangisinin bir afiş
tasarımında olması beklenmez?
A. Dikkat çekme
B. İzleyiciyi bilgilendirme
C. Harekete geçirici olma
D. Tasarlayanın bakış açısını yansıtma
E. Hedef kitleye göre hazırlanma
7
GRAFİK
31) Baskıdaki renkli ve gri değerlerin
34) Grafik sanatlar alanında standart kağıt
değişik tonlarda görülebilmesi için
boyutlarının temeli
oluşturulmuş küçük noktacıklara ne ad
hangisine dayanır?
verilir?
aşağıdakilerden
A. Metrik sistem
A. Trace
B. Uluslararası ölçü birimleri
B. Bitmap
C. Altın oran
C. Piksel
D. Baskı tasarruf standartları
D. Tram
E. Algılama ölçütleri
E. Gren
35) Bir kitap sayfası üzerinde ya da
32) Aşağıdakilerden hangisi bir baskı
yöntemi değildir?
herhangi bir tasarımda kullanılacak
grafik öğelerin her birinin yüzeye nasıl
A. Serigrafi
yerleştirileceklerini belirleyen grafik
B. Ofset
yapı aşağıdakilerden hangisidir?
C. Litografi
A. Tipografi
D. Tipo
B. Mizanpaj
E. İsotip
C. Izgara
D. Sayfa Geometrisi
E. Bloklama
33) Açıkhava reklamcılığında kullanılan
büyük ölçekli reklam panolarına ne ad
verilir?
36) Standart dört renkli baskıdan farklı
A. İlan
olarak, 6 (altı) renkli baskı teknolojisi
B. Afiş
hangi isimle adlandırılır?
C. Billboard
A. Hexachromatic baskı
D. Grafiti
B. Tiftruk baskı
E. Vinyet
C. Chromatic baskı
D. Ofset baskı
E. Lazer baskı
8
GRAFİK
37) Karmaşık istatistiki verileri görsel-
40) Bir
kurumsal
kimlik
tasarımında
leştirerek algılanmasını kolaylaştıran
aşağıdakilerden hangisine kesinlikle
grafikler aşağıdakilerden hangisidir?
yer verilmez?
A. İdeogram
A. Çalışanların giyim kuşamı
B. İnfografik
B. Şirket Binası Mimarisi
C. Piktogram
C. Kartvizitler
D. Semantik
D. Müşteri profili
E. Sinegrafik
E. Yönlendirme levhaları
41) Aşağıdakilerden hangisi illüstrasyonun
38) Aşağıdaki
hangisinin
sanat
izleri
akımlarından
grafik
tasarım
alanında görülmez?
A. Art Deco
B. Art Nouveau
C. Futurizm
D. Arts&Crafts
E. Sembolizm
üç (3) kullanım alanını kapsar?
A. Fotoğraf,
Kolaj,
Bilgisayar
illüstrasyonları
B. Kağıt,
Özgün
Baskı,
Örgü
illüstrasyonları
C. Bilimsel ve Teknik, Reklam, Yayın
illüstrasyonları
D. Suluboya,
Mürekkep,
Kalem
Siyah-beyaz,
Dijital
illüstrasyonları
E. Renkli,
illüstrasyonlar
39) Matematiksel formüllerle tanımlanan,
birçok farklı, özgün ve büyütülüp
42) Dış mekanlarda kullanılan yönlen-
küçültülebilir nesneden oluşan görüntü
dirme
tipi aşağıdakilerden hangisidir?
katkıda bulunan görseller genel olarak
A. Bitmap
projelerine
ve
işaretlerine
hangi illüstrasyon türünü kapsar?
B. Vektör
A. Moda illüstrasyonu
C. Pixel
B. Mekansalillüstrasyon
D. Genişletilmiş görüntü
C. Fuar illüstrasyonları
E. Gerçek görüntü
D. Tekstil illüstrasyonları
E. Çevresel illüstrasyon
9
GRAFİK
43) Aşağıdakilerden hangisi illüstrasyon
tekniklerinden değildir?
46) Bir metal levha veya cam üzerinde
hazırlanmış
illüstrasyonun
üstüne
A. Kurşun kalem ve kuruboya teknikleri
kağıt yerleştirilerek daha sonra gravür
B. Keçeli kalem ve marker teknikleri
veya lito presinde basılmasıyla elde
C. Guvaj ve tempera teknikleri
edilen tek örnekli baskıya ne denir?
D. Tifdruk baskı teknikleri
A. Özgün baskı
E. Suluboya ve anilin boya teknikleri
B. Gravür baskı
C. Litografi
D. Serigrafi baskı
E. Mono baskı
44) Sıvı
ya
da
sonradan
inceltilmiş
boyaların hava kompresörleri ya da
sıkıştırılmış hava tüpleri ile iki ve üç
boyutlu
kalemi
yüzeyler
üzerine
kullanılarak
47) İllüstrasyonda çeşitli görsel unsurları
pistole
düzgün bir bütün oluşturacak şekilde
aktarıldığı
bir araya getirip düzenleme işine ne
illüstrasyon tekniğinin adı nedir?
denir?
A. Püskürtme tekniği
A. Resimli taslak
B. Karışık teknik
B. Kompozisyon
C. Sulu boyama tekniği
C. Perspektif
D. Frotaj tekniği
D. Mozaik
E. Mürekkep çizim tekniği
E. Planlama
45) İllüstratörlerin
bir
kavrama
veya
48) Çağdaş
dijital
illüstratörler, farklı
cansız bir nesneye insan nitelikleri
kaynaklardan alınmış görsellerin üst
kazandırmayı
üste bindirilmesi, birleştirilmesi ve
belirtmek
kullandıkları terimin adı nedir?
A. Fabl
üzere
kaynaştırılması yoluyla oluşturdukları
görsellere ne ad vermektedirler?
B. Canlandırma
A. Fotomontaj
C. Özdeşleştirme
B. Kağıt kolajı
D. Kişiselleştirme
C. Fantezi
E. Yabancılaştırma
D. Bilim kurgu
E. İlham
10
GRAFİK
49) Bir
şeyin
nasıl
çalıştığına
dair
parçalarla bütün arasındaki ilişki ve
51) “Vektör” sözcüğünü aşağıdakilerden
hangisi en uygun tanımlar?
etkileşimi gösteren bilgi ve açıklama
A. Afişler, tasarım ve sanat kaygısının
sağlayan grafik, şematik çizimlere ne
eşit ağırlıklı olduğu grafik ürünlerdir.
B. Raster tabanlı görsellerdir.
denir?
C. Görsel
A. Graffiti
ve
detaylarının
B. Öz tanıtım
büyütüldükçe
kalite
C. Diyagram
açmayan illüstrasyonlardır.
boyutu
kaybına
yol
D. Bir bilgisayar donanımının işleyişini
D. Varoom
yönlendiren
E. Plan
program
biçiminde
kodlanmış talimatlardır.
E. Bir çizgi oluşturmak için başlangıç
ve bitiş noktaları matematiksel
koordinatlarla oluşturulmuş
50) Aşağıdakilerden
hangisi
“vinyet”in
görsellerdir.
tanımıdır?
A. Sınırları
veya
koyulaştırılarak
arka
veya
planı
kenarları
soluklaştırılarak resmin merkezini
kavramlardan
öne çıkaran illüstrasyon
B. Mühendislikle ve bilimle ilgili bilgileri
C. Mantıklı ve düzenli olarak birbirini
dizi
biçimindeki
seri
illüstrasyon
D. Protesto,
sözcüğü
aşağıdaki
hangisiyle
eş
anlamlıdır?
A. Görsel dil
görselleştiren illüstrasyon
izleyen
52) Mecaz
B. Metafor
C. Fenomen
D. Kontrast
propaganda,
hiciv
ve
E. Paradoks
yorumla özdeşleştirilen illüstrasyon
E. Avrupa köylülerinin ürettiği dekoratif
sanat ve el sanatı yapıtlarını kapsayan
genel terim
11
GRAFİK
53) “İllustrasyon”
tanımı
aşağıdaki
açıklamalardan hangisini kapsamaz?
A. İllüstrasyon, genel olarak kitaplara,
yazılı metni açıklamak ya da süslemek
amacıyla
konulan
resim
olarak
tanımlanabilir.
B. İllüstrasyon
süslemenin
54) Aşağıdakilerden
hangisi
“tarz”ın
tanımıdır?
A. Fikirlerin iletimi için görsel imgelerin
kullanımı
B. İmge
yaratılırken
illustratörler
tarafından takip edilen bir dizi özgün
kitabı
resimlemenin,
yanında
metnin
eylem
C. Bir
illüstratörün
çalışmalarında
anlaşılmasını, akılda kalmasını da
içerik, değer ve fikirlerin görsel
sağlar ve yeni yorum ekler.
olarak aktarımında kullanılan ayırt
C. Başlık, slogan ya da metin gibi sözel
edici özellik ve üsluplar
unsurları görsel olarak betimleyen ya
D. Bir formun ya da şeklin bir yüzey
da yorumlayan bütün unsurlara genel
üzerine başlıca vasıta olarak çizgiyi
olarak illüstrasyon adı verilir.
kullanarak betimlenmesi
D. Resimde ışık gölge, degredasyon ya
da çeşitli renk ilişkileri kullanarak
E. Sanatçının bir konuyu resmetmek için
baktığı varsayılan nokta
biçimlerin gerçek oldukları ya da üç
boyutlu bir forma sahip oldukları
yanılsamasını sağlama teknikleridir.
E. İllüstrasyon renk, çizgi ve benzeri
elemanların
belli
bir
sistem
55) “İllüstratörler, yazılı bir metni kendi
görsel dillerini kullanarak ifade etmek,
doğrultusunda bir araya getirilerek
açıklamak
ve
güçlendirmek
için
oluşturulan özgün yorumlara dayalı
yorumlamaya başvururlar.” açıklaması
görsel ilişkiler bütünüdür.
aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
A. Zamanlama
B. Tarama
C. Öz tanıtım
D. Yorumlama
E. Soyutlama
12
GRAFİK
56) Aşağıdakilerden hangisi “Rebus” un
tanımıdır?
58) Aşağıdakilerden hangisi illüstrasyon
sanatı içinde yer almaz?
A. İllustratörler ve tasarımcılar tarafından
kullanılan referanslar
A. Minyatür Sanatı
B. Duvar Resim Sanatı
B. Sesler, piktogramlar, semboller ve
C. İkonografi
işaretlerle birlikte kullanıldığında
D. Betimsel Sanat
bir mesaj oluşturan şifreli görsel
E. Land Art
araç, görsel bulmacalar
C. İllustratörler ve tasarımcılar tarafından
kullanılan edebi, müzikal ve illüstratif
işler
başlatma,
fikir
geliştirme
59) Çoğu zaman bir fikrin, bilginin ya da
konusunda sorumluluk alma
D. Aniden akla gelen parlak ve yerinde
sıraya
dizilmiş
kareler
içindeki resim ve yazılarla iletilmesine
fikirler
E. Dünyayı
anlatının
inceleyerek
üç
boyutlu
ne denir?
nesneleri bir alet aracılığı ile düz bir
A. Fanzinler
yüzeye kaydetme eylemi
B. Cep kitabı
C. Eğitsel illüstrasyon
D. Gözlemsel çizimler
57) Grafik romanlar,
bilgisayar
filmleri
oyunları
gibi
çocuk kitapları,
ve
anlatılarda
E. Çizgi romanlar
animasyon
inandırıcı
roller oynaması için kendisine belli
nitelikler ve insani özellikler verilmiş
illüstrasyonlara ne denir?
A. Poşat
B. İstorya
C. Karakter
D. Arketip
E. Anime
60) Bir insanın ayırıcı özelliklerinin iyice
abartılıp çarpıtılarak yergi ve hiciv
öğeleriyle betimlendiği illüstrasyonlarane denir?
A. Piktogra
B. Nükte
C. Karikatür
D. Mizah
E. Manga
13
GRAFİK
61) Bir
amaçla
yükümlü
bulunarak,
64) Tasarım ögelerisomut ve soyut ögeler
yaratıcılık değerleri içeren, özgün
olarak
sanat çalışmalarına ne denir?
değerlendirildiğinde,
iki
genel
kategoride
aşağıdakilerden
hangisi ayrışır?
A. Resim
B. Heykel
A. İfade Ögeleri
C. Tasarım
B. Estetik Etki Ögeleri
D. Desen
C. Teknik Anlatım Ögeleri
E. Tablo
D. Görsel Ögeler
E. Somut Görüntü Ögeleri
62) Bir
biçimi
çevreleyen,
sınırlarını
belirten çizgiye verilen ad hangisidir?
A. Kontur
65) Üslup, ritim, hareket, yalınlık, denge,
B. Harita
uyum ögeleri hangi başlık altında
C. Çizgi
toplanabilir?
D. Çerçeve
A. İfade, Anlatım Ögeleri
E. Sınır
B. Somut Görüntü Ögeleri
C. Estetik Görüntü Ögeleri
D. Teknik Anlatım Ögeleri
E. Estetik Etki Ögeleri
63) Ton Değeri; bir renk tonunun açıklık
koyuluk derecesine ne ad verilir?
A. Açık-Koyu
66) Gerçekte de olan estetik nesnenin var
B. Valör
oluş görüngülerini oluşturan; ışık-
C. Renk Tonu
gölge, renk, doku, biçim, yön, ölçü,
D. Renk Geçişimi
aralık gibi ögeler hangi kategoride
E. Değer
değerlendirilir?
A. Teknik Anlatım Ögeleri
B. Somut Görüntü Ögeleri
C. İfade Ögeleri
D. Estetik Değer Ögeleri
E. Estetik Etki Ögeleri
14
GRAFİK
67) Bir
tasarı
(düşünceyi)
tasarıma
70) Aşağıdakilerden hangisi güneş ışığının
dönüştürmek, görünür kılmak için
doğal
hangi öge/ögeler kullanılır?
yansıyarak
A. Nokta – Çizgi - Leke
objelere
çarptıktan
gözümüzde
sonra
bıraktığı
etkiyedenir?
B. Işık-Gölge
A. Işık
C. Renk – Doku
B. Renk çemberi
D. Üslup – Ritim
C. Yansıma
E. Boyama
D. Renk
E. Prizma
68) “Kontrast”
teriminin
karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
71) Aşağıdakilerden
A. Uyum
hangi
gurup
ana
pigment renkler gurubudur?
B. Karşıt
A. Kırmızı – Sarı - Mavi
C. Armoni
B. Turuncu – Yeşil – Mor
D. Stilize
C. Kırmızı – Sarı – Yeşil
E. Uyumsuz
D. Mor – Yeşil – Sarı
E. Sarı – Kırmızı – Turuncu
69) Bir
Tasarımı
oluşturan
öğelerin
birbirlerine ters düşmemesi, uyum
göstermesi durumu aşağıdakilerden
hangisidir?
72) Aşağıdakilerden
hangi
grup
ara
pigment renkler grubudur?
A. Kırmızı – Sarı - Mavi
A. Kompozisyon
B. Turuncu – Yeşil – Mor
B. Plan
C. Kırmızı – Sarı – Yeşil
C. Yerleştirme
D. Turuncu – Yeşil – Sarı
D. Armoni
E. Sarı – Mor- Yeşil
E. Denge
15
GRAFİK
73) Aşağıdakilerden
hangisi
eksensel
korama örnektir?
elde
A. Yan yana dizilmiş aynı boydaki çay
bardakları
B. Çikolata
76) Birincil ışık renklerinin karışımından
edilen
ikincil
ışık
renkleri
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sarı - Siyan Mavisi - Macenta
kutusundaki
çikolataların
Kırmızısı
B. Turuncu – Yeşil - Siyan Mavisi
dizilimi
C. Büyükten küçüğe dizilmiş öğrenciler
D. Merdiven basamakları
C. Siyan Mavisi - Macenta Kırmızısı –
Sarı
D. Kırmızı – Sarı - Koyu Mavi
E. Tespih
E. Macenta Kırmızısı – Sarı –Yeşil
74) Renk çemberi üzerinde karşılıklı yer
alan renklerle (Sarı-Mor/KırmızıYeşil/
Mavi-Turuncu)
yapılan
kontrasthangisidir?
A. Yanıltıcı Kontrast
B. Kalite Kontrast
C. Tamamlayıcı Kontrast
77) Akromatik Renk nedir?
A. Renk karışımıdır.
B. Rengin, renk şiddetinin azaltılması
sonucu oluşan halidir.
C. Çemberdeki bir rengin, ana ve ara
D. Sıcak Soğuk Kontrast
renklerin kendi içlerinde ve tarafsız
E. Yalın Renk Kontrastı
renklerle karıştırılmış halidir.
D. Siyahla beyazın karışımıdır.
E. Pigment yitimidir.
75) Işık renkleri baz alındığında üç ana
renk kümesi hangisidir?
A. Kırmızı – Sarı-Mavi
78) Varlıkların
bizden
B. Kırmızı-Sarı-Yeşil
renklerinin
C. Turuncu- Yeşil- Siyan Mavisi
kromasını
D. Mor – Yeşil– Turuncu
lerden hangisi oluşturur?
E. Kırmızı – Yeşil- Koyu Mavi
uzaklaştıkça
farklılaşmasını
kaybetmesini
ve
aşağıdaki-
A. Parlaklık
B. Psikoloji
C. Renk perspektif
D. Yağmur
E. Güneş
16
GRAFİK
79) Cisim ya da biçimlerin ölçü, biçim,
renk, değer ve dokularının tam anlamı
82) Tırnaksız yazı tiplerine genel olarak ne
ad verilir?
ile aynı olması ve bunların eşit
A. Roman
aralıklarla aynı yönde kullanılması
B. Sans-Serif
ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
C. Klasik
A. Tekrar
D. Grotesque
B. Aralıklı Tekrar
E. Old Style
C. Uygunluk
D. Tam Tekrar
E. Dönüşümlü Tekrar
83) Grafik
80) Koram
İlkesinin
hiç
değişmeyen
koşulları aşağıdakilerden hangisidir?
A. Belli bir ekseninin olması ve bu
eksenin doğru olması
B. İki zıt ucunun olması
C. Eksen üzerindeki iki uç arasındaki
zıtlık ve uçlar arasındaki düzenli
iletişim
tipografinin
en
unsurlarından
önemli
unsuru
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Okunurluk
B. Estetik
C. Çekicilik
D. Dinamizm
E. Sadelik
sıralanma
D. Eksen üzerinde büyük-küçük dizilim
E. Biçimlerin bir eksen üzerinde yer
alması
84) Aşağıdakilerden hangisi bir metin
düzenleme biçimi değildir?
A. Soldan Blok
B. Ortadan Blok
81) Baskı yazılarının ölçüsü hangi birim
ile ifade edilir?
A. Inch
C. Sağdan Blok
D. Üstten Blok
E. Her iki yönden Blok
B. Cm
C. Punto
D. Grad
E. Fit
17
GRAFİK
85) Belirli
bir
açıyla
eğimli
halde
tasarlanmış yazı karakterine verilen
isimler aşağıdakilerden hangisidir?
88) “El
yazısı
yazma
ve
düzenleme
sanatı”nane ad verilir?
A. Fonografi
A. İtalik/Regular
B. Tipografi
B. Regular/Oblik
C. Kaligrafi
C. İtalik/Bold
D. Topografi
D. Bold/Oblik
E. Litografi
E. İtalik/Oblik
89) Bir paragrafta, sol kenar boşluğunu
86) İki harf arasındaki boşluk düzenine ne
ad verilir?
ifade etmek için hangi terim kullanılır?
A. Marjin
A. Kerning
B. Espas
B. Leading
C. Apex
C. LineSpacing
D. Pika
D. Shading
E. Syntax
E. Spacing
90) Aşağıdaki terimlerden hangisi bir
87) Bir
metnin
düzenlerken
harf
aralıklarını
hangisinin
yapılması
doğru olacaktır?
A. Punto
B. Satır Aralığı
A. Yazı küçüldükçe harf kalınlıklarını
arttırmak
B. Yazı
tipografi terimi değildir?
C. Tiftruk
D. Font
büyüdükçe
boşlukları
E. Harf Yüksekliği
azaltmak
C. Yazı büyüdükçe boşlukları arttırmak
D. Yazı küçüldükçe harf kalınlıklarını
azaltmak
E. Yazı küçüldükçe boşlukları azaltmak
18
GRAFİK
91) Aşağıdaki
hangisinde
sanat
akımlarından
Tipografi
alanında
da
çalışmalar yapılmıştır?
94) Hareketli
görüntülerle
Tipografik
düzenleme
A. Sistematik Tipografi
B. Konstrüktivizm
B. Dinamik Tipografi
C. Ekspresyonizm
C. Kinetik Tipografi
D. Empresyonizm
D. Video Tipografi
E. Sembolizm
E. Aktif Tipografi
tabakanın
rengi
türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Maniyerizm
92) Alttaki
oluşturulan
arasından
95) Majiskül ve Minüskül harflere karşılık
görünecek şekilde, koyu bir renkten
gelen tanım aşağıdakilerden hangi-
çıkarılarak elde edilen yazıya ne ad
sinde doğru sıralanmıştır?
A. Kalın Harf-İnce Harf
verilir?
A. Dişi Yazı
B. Büyük Harf-Küçük Harf
B. Daraltılmış Yazı
C. Dik Harf-Eğik Harf
C. Kesme Yazı
D. Tırnaklı Harf-Tırnaksız Harf
D. Şablon Yazı
E. Küçük Harf-Eğik Harf
E. Kırık Yazı
96) Aşağıdakilerden hangisi temelde bir
93) Aşağıdakilerden
sanatçısıdır?
hangisi
Tipografi
kelime
işlemci
yazılım
olarak
adlandırılır?
A. AdrianFrutiger
A. Adobe Flash
B. MaxBeckelmann
B. Corel Draw
C. Jackson Pollock
C. Microsoft Excel
D. Paul Cezanne
D. Microsoft Word
E. MarcChagall
E. Adobe Bridge
19
GRAFİK
97) Her iki yandan hizalı bir gövde metni
100) Plajda
kumların
üzerine
harflerin
bloğu boyunca akan beyaz boşluğu
yazılıp daha sonra fotoğraflanması ile
ifade eden tipografik hata aşağıda-
oluşturulan
kilerden hangisidir?
kategoriye sokabiliriz?
bir
tipografiyi
A. Mezür
A. Özel tipografi
B. Marj
B. Deneysel Tipografi
C. Glif
C. Kuramsal Tipografi
D. Nehir
D. Kinetik Tipografi
E. Kayma
E. Optik Tipografi
hangi
98) Gazete, dergi gibi yayınlarda, sayfa
düzenine ne ad verilir?
A. Tasarım
B. Tipogram
C. Mizanpaj
D. Sekans
E. Katrat
99) Aşağıdakilerden
hangisi
bir
yazı
karakteri ailesi değildir?
A. Helvetica
B. Arial
C. GillSans
D. Futura
E. Boldiex
20
Download

GRAFİK - Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü