Hastane Otomasyonu Modülleri
1.1. AMAÇ VE KAPSAM
1.2. STANDARTLAR
Bilgi sistemlerinin temel bileşenleri
Sağlık-NET
Prof.Dr. Halit Hami ÖZ
Kafkas Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı
Kars,Türkiye
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
1
Bilgi:

Üniversitelerimizde Sağlık Meslek Yüksek Okullarında verilen
Hastane Otomasyonu I + II
Derslerinde yardımcı öğrenim materyali olarak hazırlanan bu
sunum Sağlık Bakanlığı Hastane Otomasyon Çerçeve ilkeleri
dokümenından yararlanılarak
Ve
6 slayt bir sayfada olmak üzere print edilerek aynı
zamanda ders notu olarak da kullanılabileceği göz önüne
alınarak toplamda 18 sunum olarak hazırlanmıştır.
Diğer sunumlarla ilgili bilgiler bu sunumun sonunda verilmiştir.
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
2
1. GİRİŞ
1.1. AMAÇ VE KAPSAM

Artık Hastane Bilgi Sistemleri (HBS)
sadece hastane içi süreçleri etkileyen ve
bu süreçlerden etkilenen bir yapı olmayıp
diğer sistemlerle de veri alış verişi
yapabilen sistemlere dönüşmüştür
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
3
Hastane Otomasyonu Modülleri

Bu nedenle veri tabanında yer alan tüm verilerin gerektiğinde kullanılmak
üzere başka bir veri tabanına eksiksiz aktarılması, ihtiyaç duyulacak başka
verilerin
(Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS),
 Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS),
 elektronik faturalama süreçleri (MEDULA), vb) diğer sistemlerden hastane
sistemine

kaynak tasarrufu sağlanması
 hastane içi iş akış süreçlerinin iyileştirilmesi,

elektronik olarak aktarılması, sisteme veri aktarabilecek cihazların sistemle
entegrasyonu,
 gibi beklentilere de cevap vermelidir.

Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
4
Bilgi sistemlerinin temel bileşenleri



Yerel Alan Ağ Alt Yapısı(kablo, hub, switch,
modem, router vb. elemanlardan oluşan Network),
Donanım(ana sunucu, istemci bilgisayarlar, yazıcılar vb),

Yazılım
(İşletim Sistemleri,
Hastane Bilgi Sistemi gibi Uygulama Yazılımları,
Veri Tabanı Yönetim Sistemi,
Firewall,
Antivirüs vb. güvenlik yazılımları,
Ağ yönetim yazılımları, vb.)

Veri ve Kullanıcılardır.






Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
5
Hastane Otomasyonu Modülleri
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
6
Hastane Otomasyonu Modülleri
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
7
Hastane Otomasyonu Modülleri
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
8
Bilgi sistemlerinin temel bileşenleri

Bu bileşenlerden Yerel Alan Ağ Alt Yapısı
(Network) ve Donanım alımları hakkındaki
bilgiler,

Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
tarafından her yıl güncellenerek yayımlanan
“Bilgisayar, Çevre Birimleri, Ağ,
Depolama,Yedekleme ve Güvenlik
Cihazları Alım Kılavuzu”nda ayrıntılı
olarak yer almaktadır.

http://www.bilgiformu.net/tag/saglik-bakanligi
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
9
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
10
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
11
Bilgi sistemlerinin temel bileşenleri

Bilgi üretimi, gizlilik, güvenlik ve mahremiyet
ilkeleri çerçevesinde iletimi ve paylaşımı için
ortak bir dilin kullanılması zorunludur.

Bu amaca da hizmet eden bazı ulusal ve
uluslararası kodlama ve sınıflandırma
sistemleri mevcuttur.

Bu standartlar hakkındaki genel yaklaşım
aşağıda yer almaktadır.
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
12
1.2. STANDARTLAR

Genel amaç, standardizasyonun başlangıcını oluşturan SağlıkNET omurgası üzerinden,

ulusal çapta,

tüm vatandaşların sağlık verilerinin,

belirlenmiş olan Minimum Sağlık Veri Setlerine (MSVS) göre gizli,

güvenli ve mahremiyet ilkelerine uygun bir şekilde toplanmasını
sağlayacak

Elektronik Sağlık Kaydı (ESK) veritabanının oluşturulması

ve ESK verilerini esas alarak gelişmiş analizler yapma imkânı
sağlayacak bir Karar Destek Sisteminin (KDS) oluşturulmasıdır.
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
13
Sağlık-NET:

Ulusal ve Uluslar arası standartlar
kullanılarak,Vatandaşlarımızın elektronik
sağlık verilerinin, tüm sağlık kurum ve
kuruluşlarından, güvenli bir şekilde tek bir
merkeze aktarılmasını, gizlilik ve mahremiyet
ilkeleri çerçevesinde ve sadece gerektiğinde
yetkiler dahilinde paylaşımını, karar-destek
sistemlerinde analiz edilerek yönetimsel ve
bilimsel çalışmalarda kullanılmalarını sağlayan
sistemdir.
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
14
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
15
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
16
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
17
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
18
Sağlık-NET portali, Sağlık-NET sisteminin dışa açılan yüzü
olarak tasarlanmıştır
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
19
Sağlık – NET

Sağlık Bakanlığının “Karar Sürecinde Etkili Bilgiye Erişim” hedeflerini
yerine getirmeyi amaçlayan

ve bu çerçevede, tüm sağlık kurumlarından toplanmak üzere,

vatandaşlarımızın elektronik sağlık kayıtlarının,

Ulusal ve Uluslararası standartlar kullanılarak,

güvenli bir şekilde tek bir merkezde toplanmasını,

gizlilik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde,

gerektiğinde yetkiler dahilinde paylaşımını ve karar-destek sistemlerinde
analiz edilerek

yönetimsel ve bilimsel çalışmalarda kullanılmalarını
içermektedir.
Prof.Dr.Halit HAmi
ÖZ Kafkas Üniversitesi
20
Sağlık-NET

Sağlık bilişim sektöründe yer alan ve Hastane Bilgi Sistemi
(HBS) yazılımı ve diğer sağlık bilgi sistemi yazılımı üreten
gerçek ya da tüzel kişilerin kendilerine ait yazılımlarının;

Bakanlığın web sitesinde yayımlanan Minimum Sağlık Veri
Setleri (MSVS)

ve Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünde (USVS) tanımlanan veri
standartlarını karşılayıp karşılamadığını

titizlikle gözden geçirmeleri

ve kullandıkları kodlama ve sınıflama sistemlerinde

Sağlık Kodlama Referans Sunucusu’nda (SKRS) yayınlanan
kodları referans almaları gerekmektedir.
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
21
Sağlık-NET

Ülke genelinde sağlık hizmeti sunan özel, kamu, üniversite,
vakıf, vb. dahil tüm kurum ve kuruluşları kapsayan bir
sistem olarak tasarlanmıştır.

Bu sebeple Sağlık-NET alanında yapılan çalışmaların

sağlık kurum ve kuruluşlarının yöneticileri,

sağlık bilgi sistemi yazılımı üreten gerçek ve tüzel kişiler


ve sektörde rol alan ve bu alandan etkilenen
diğer paydaşlar tarafından izlenme zorunluluğu vardır.
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
22
www.saglik.gov.tr

Sağlık Bilgi Sistemleri kapsamında kullanılması ilke olarak
benimsenen ve benimsenecek olan Ulusal ve Uluslararası
standartlar, kod ve sınıflandırma sistemleri Sağlık Bakanlığı’nın
Web sitesinde (www.saglik.gov.tr) e-Sağlık linki altında ilan
edilmektedir.

Sağlık-Net Entegrasyonu için HBS’lerin Temel Gereksinimleri
Dokümanı,

Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS) gibi dokümanlarla

Sağlık Kodlama Referans Sunucusu(SKRS) gibi linklere

de buradan ulaşılabilmektedir.
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
23
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
24
Hastane Otomasyonu ile İlgili
sunumlar

1. Prof.Dr. Halit Hami OZ-01-Hastane Otomasyonu-AMAÇ KAPSAM ve STANDARTLAR

2. Prof.Dr. Halit Hami OZ-02-Hastane Otomasyonu-GENEL KOŞULLAR

3. Prof.Dr. Halit Hami OZ-03-Hastane Otomasyonu-YAZILIM ALTYAPISI

4. Prof.Dr. Halit Hami OZ-04-Hastane Otomasyonu-GÜVENLİK VE ERİŞİM ve MALİ KAYITLAR

5. Prof.Dr. Halit Hami OZ-05-Hastane Otomasyonu-VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ

6. Prof.Dr. Halit Hami OZ-06-Hastane Otomasyonu-KONTROL VE MUAYENE METODLARI-BAKIM ONARIM

7. Prof.Dr. Halit Hami OZ-07-Hastane Otomasyonu-HBS UYGULAMA YAZILIM GEREKLERİ

8. Prof.Dr. Halit Hami OZ-08-Hastane Otomasyonu-POLİKLİNİK MODÜLÜ

9. Prof.Dr. Halit Hami OZ-09-Hastane Otomasyonu-YATAN HASTA ve VEZNE MODÜLÜ

10. Prof.Dr. Halit Hami OZ-10-Hastane Otomasyonu-ECZANE MODÜLÜ

11. Prof.Dr. Halit Hami OZ-11-Hastane Otomasyonu-LABORATUVAR MODÜLÜ

12. Prof.Dr. Halit Hami OZ-12-Hastane Otomasyonu-RADYOLOJİ MODÜLÜ

13. Prof.Dr. Halit Hami OZ-13-Hastane Otomasyonu-STOK TAKİP, SATINALMA VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ

14. Prof.Dr. Halit Hami OZ-14-Hastane Otomasyonu-DÖNER SERMAYE, FATURA ve FİNANSMAN İŞLEMLERİ MODÜLÜ

15. Prof.Dr. Halit Hami OZ-15-Hastane Otomasyonu-PERSONEL İŞLEMLERİ MODÜLÜ

16. Prof.Dr. Halit Hami OZ-16-Hastane Otomasyonu-BİLGİ YÖNETİM, İSTATİSTİK VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ MODÜLÜ

17. Prof.Dr. Halit Hami OZ-17-Hastane Otomasyonu-HEMŞİRE AMELİYATHANE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MODÜLÜ

18. Prof.Dr. Halit Hami OZ-18-Hastane Otomasyonu-HEMODİYALİZ,SAĞLIK KURULU,ARŞİV,KAN MERKEZİ,DİYET,CİHAZ TAKİP
MODÜL
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi
25
Download

Prof.Dr. Halit Hami OZ-01-Hastane Otomasyonu