Hpv Tarama Testi Web Servisi Uygulaması
Amaç :
Hpv Tarama Testi web servisi uygulamasının temel amacı; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
tarafından yapılan hizmet alımı ihalesi neticesinde; Üreme çağındaki yaş gruplarına yönelik serviks
tarama programlarının desteklenmesi amacıyla, ülkemizdeki kadın populasyonunda, İnsan
Papilloma Virus(İPV ya da HPV) sıklığının ve genotiplerinin ortaya konması amacıyla; 30-65 yaş
arasındaki, hedef kadın nüfusunun, 5 yıl içinde, HPV açısından taramalarının yapılması hizmeti
satın alınmıştır. Türkiye genelinde hizmet veren Aile hekimleri ve Ketem birimlerince yapılacak
olan HPV isteminin kendi kullandıkları AHBS- HSBS yazılımının haricinde ek uygulamaya gerek
kalmadan ilgili web servis aracılığı ile Hpv Tarama uygulamasına kayıt işleminin kolay ve güvenli
yoldan yapılmasını amaçlar.
Sistem İşleyişi

Ahbs firmalarına hpv webservisine bilgi gönderim için Kanser Daire Başkanlığı tarafından
kullanıcı adı ve şifresi verilecektir. Sağlık Bakanlığı KTS’de kayıtlı AHBS firmalarının mail
adreslerine otomatik olarak şifre oluşturularak gönderilecektir. Şifre alamayan, şifre ile
ilgili sorun yaşayan ya da aşağıdaki kurumturkodu’na hizmet veren firmaların;
(hpvtarama@saglik.gov.tr) mail adresi ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Numune kitleri için illere göre özel barkod basılarak kitlerle birlikte illere dağıtılmış olup,
test istemleri için aile hekiminin kurumunun bulunduğu il telefon kodu başlayan ve 200 ile
biten barkod aralığı kullanılabilir.(örn: Ankara için; 3120000001-3120000200) Firmalar bu
barkodlar ile bildirimlerini yapabilirler. Barkod çakışması durumunda servis hata
dönecektir, bu durumda barkodu değiştirip tekrar denenmesi hatayı giderecektir.

15 Haziran 2014 tarihine kadar test ortamında çalışacak olan test web servislerine ilgili
firmaların entegre olması gerekmektedir. Aksi halde HPV istemi için bütün illere dağıtılan
numune kitlerini aile hekimleri kullanamayacaktır.

Hasta, Aile hekimine ya da TSM (KETEM/AÇSAP) merkezine başvurur.
o Skrs3 Kurumlar Tablosunda KurumTurKodu : 10, 76, 88, 98 numaralı kurumlardan
istem yapılabilir.

Tetkik isteği yapılmadan önce HPV taraması ile ilgili gerekli sorgulamalar yapılır.
o (SağlıkNET kişiye ait Tetkik Sonuç veri seti) (Daha önce negatif sonucu bulunan
hasta için 5 yıl içinde tekrar istem yapılamaz, pozitif sonucu olan hasta 5 yıl içinde
en fazla 2 tekrar istem yaptırabilir)
Hekim HPV Tarama testini ister.


Hekim gerekli tetkik talep veri setini oluşturur ve SağlıkNET’e gönderir.(Tekik Sut kodu:
908230 Human papilloma virüs (HPV) olarak gönderilir. Tetkik istenen kurum kodu
İstanbul il geneli için 746353, İstanbul dışında tüm iller 746302 kodlu Ankara
Laboratuvarına gönderim yapar. )

Hekimlerin hastayı kabul, online protokol alım ve SağlıkNET tetkik talep veri seti
gönderimlerine müteakip HPV Tarama Testi isteminde bulunacak ve numuneyi aldıktan
sonra, barkodu tüpe yapıştırarak kendi sistemlerinde HPV barkod alanına
girecektir.(firmalar kendi yazılımlarında ayrıca HVP Barkod alanı oluşturmaları tavsiye
edilir, aksi halde hem kan hem Hpv isteminde ayrı barkodlar olacağından sıkıntı
yaşanabilir.) İşlemin tamamlanıp kayıt edilmesi ile istek NumuneBildir metodu ile HPV
sistemine bildirilir.
o Gönderilen bilgilerin tutarlılığı SağlıkNet tablosundan kontrol edilecektir, dolayısı
ile önce sağlıknete muayene paketi ile birlikte tetkiktalep paketi gönderilmelidir.
Aksi halde numune bildirimi yapılamaz.
Hasta için öncelikle istek yapılmış fakat yapılan istek hatalı veya işlemden vazgeçilmiş ve
tetkik isteği Halk Sağlığı müdürlüğünce kabul edilmemiş ise NumuneIptal metodu ile iptal
edilebilir.
o Bu durumda SağlıkNET Tetkik istek veri seti de iptal edilmelidir.
o İstek Halk Sağlığı müdürlüğünce kabul edilmiş ise Numuneiptal metodu
kullanılamaz.


Kabul ve bildirim işlemi biten numuneler, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından belirli
periyotlarla Aile hekimlerinden toplanır.

İl Halk Sağlığı, toplanan numuneleri Hpv Laboratuarına gönderimini yapar.

Numuneleri kabul eden Laboratuar testleri çalışır.

Labratuvar test sonuçlarını onaylamasına müteakip, Laboratuar tarafından SağlıkNET
tetkik sonucu veri setini oluşturulur ve Tetkik sonuç gönderim paketi ile SağlıkNET e
gönderir.

Aile hekimi Hastası için yapılan tetkik işlemlerini SağlıkNET tetkik sonuç sorgulama servisi
ile görebilir.
o Tetkik Sonucunu sorgulamak için yardımcı web servisleri dökümanından
faydalanarak HastayaAitMsvsleriniGetir metodu ile Tetkiksonucu sorgulanabilir.
o 15 Haziran 2014 tarihine kadar test ortamı açık kalacaktır. Daha sonra gerçek
ortam üzerinden servislere ulaşılabilir.
Yardımcı web servisi Gerçek Ortam
https://yws.sagliknet.saglik.gov.tr/ESaglikYardimciServislerApp-WSHariciWebServisleri/WSHastaKartiPort?WSDL
Yardımcı web servisi Test Ortamı
https://ywstest.sagliknet.saglik.gov.tr/ESaglikYardimciServislerApp-WSHariciWebServisleri/WSHastaKartiPort?WSDL
HPV Web Servisi Dökümanı
1
Hpv Web Servis Adresleri
Adı
Servis Adresi
Test Servis Adresi
SağlıkNet Servis Adresleri
SağlıkNet Yardımcı Web
Servisler
Hpv Duyuruları
2
Adresi
http://hpvtarama.saglik.gov.tr/hpvtarama/hpv.svc?wsdl
http://hpvtarama.saglik.gov.tr/testhpvtarama/hpv.svc?wsdl
http://www.e-saglik.gov.tr/SaglikNet/
SaglikNetDokumanlari.aspx linkinden ilgili adreslere
ulaşılabilir
http://www.esaglik.gov.tr/dosyalar/SaglikNET_EntegrasyonKila
vuzu_YWS_V2.1.pdf linkinden ilgili adreslere ulaşılabilir
http://hpvtarama.saglik.gov.tr/duyurular
Metodlar
Metod Adı
HastaHpvKontrol
Parametre
Sonuç
ServisSonucu
string kullaniciAdi
string parola
hasta
NumuneBildir
ServisSonucu
string
string
long
int
kullaniciAdi
parola
hekimTcKimlikNo
kurumKodu
numune
hasta
NumuneIptal
ServisSonucu
string
string
long
string
kullaniciAdi
parola
hekimTcKimlikNo
protokolNo
long barkodNo
Açıklama
Hastadan Numuneyi almadan
önce Hpv taraması yapılmış mı
durumunu kontrol eder. Sonuç
“Uygun” gelmiş ve hata yoksa
numune alınabilir.
Firmaya ait kullanıcı Adı
Firmaya ait kullanıcı Şifresi
Hasta Bilgisi
Hastadan Alınan Numuneyi
"Numune" ve "Hasta" tiplerini
kullanarak bildirir.
Firmaya ait kullanıcı Adı
Firmaya ait kullanıcı Şifresi
Hekim Kimlik Numarasi
Hekimin görev yaptığı SKRS
(Kurumlar) Kodu
Numune Bilgisi
Hasta Bilgisi
İstemi yapılmış numuneyi iptal
eder
Firmaya ait kullanıcı Adı
Firmaya ait kullanıcı Şifresi
Hekim Kimlik Numarasi
Sağlık Net Online Protokol
Numarası
Numunenin Alındığı Tüpün
Barkod Numarası(Aile Hekimine
Hazır Gelecektir)
2.1 Tipler
TiTip Adı
Numune
Parametre
string ProtokolNo
long BarkodNo
Açıklama
Sağlık Net Online Protokol Numarası
Numunenin Alındığı Tüpün Barkod Numarası(Aile
Hekimine Hazır Gelecektir)
Hasta
string AdiSoyadi
datetime DogumTarihi
long KimlikNo
Tip Adı
ServisSonucu
Özellikler
string Mesaj
ServisHatasi ServisHatasi
ServisHatasi
string Kodu
string Aciklama
Hasta Adı Soyadı
Hasta Doğum Tarihi
Hasta Kimlik Numarası
Açıklama
Servis Sonucunda Dönen Mesaj örnk “Başarılı”, “Hatalı”
Herhangi Hata Dönerse Hata Bilgilerini Getirir
Hata Mesajının Kod Bilgisini Tutar
Hata Mesajının Açıklamasını Tutar
Web servis metodları sonucunda dönecek “ServisSonucu” objesinin içerisinde “ServisHatasi “ objesinden
herhangi bir hata mesajı dönmezse istenen talep başarılı olmuş demektir.
3 Hata Kodları
Webservisler geriye bazı hata kodları döndürür. Bunlar şu şekilde olacaktır.
100
101
102
103
104
105
106
107
Kullanıcı Adı Alanı Boş Bırakılamaz
Parola Alanı Boş Bırakılamaz
Hekim KimlikNo, Tc Kimlik Numarası Formatında Değildir.
Hasta KimlikNo, Tc Kimlik Numarası Formatında Değildir.
Protokol Numarası Boş Gönderilemez.
Barkod No 10 Karakter Olarak Girilmelidir.
Hpv Testi Ancak 30-65 Yaş Arası Kadın Hastalarda Uygulanabilir.
Firma Kullanıcı Adı veya Şifresi Geçersiz
108 Göndermiş olduğunuz protokol numarasına ait SağlıkNet üzerinde paket
bulunamadı ! Lütfen tetkik isteminizi sağlıknete bildiriniz.
109 Göndermiş olduğunuz hasta tc kimlik numarası SağlıkNet üzerindeki pakete ait
değildir ! Lütfen tetkik isteminizi sağlıknete doğru bir şekilde bildiriniz.
110 Göndermiş olduğunuz hekim tc kimlik numarası SağlıkNet üzerindeki pakete ait
değildir ! Lütfen tetkik isteminizi sağlıknete doğru bir şekilde bildiriniz.
111 Göndermiş olduğunuz kurum kodu SağlıkNet üzerindeki pakete ait değildir !
Lütfen tetkik isteminizi sağlıknete doğru bir şekilde bildiriniz.
112 İptal Edilmiş Barkod İçin Tekrar Bildirim Yapılamaz.
113 Hpv İstemi İçin uygun kurum değildir
114 Sistemde Kayıt Olmayan (Paket Girilmemiş) Barkod Numarasıyla İşlem
Yapılamaz.
115 Kullanılmış Protokol Numarası Kabul Edilemez.
116 Hastanın Sonucu Çıkmamış İstemi Bulunmaktadır. Yeni İstem Yapılamaz.
117 Kullandığınız Barkod İlinize Ait Değildir.
118 Kullandığınız Barkod İl Halk Sağlığı Tarafından Onaylanmamış.
119 Negatif Sonucu Bulunan Hastalara Test Tarihinden İtibaren Beş Yıl Süreyle İstem
Yapılamaz.
120 Pozitif Sonucu Bulunan Hastalara Üçüncü İstem Yapılamaz.
121 İstem Yapılmamış Barkod İptal Edilemez.
122 İptal Edilmiş Barkod Bir Daha İptal Edilemez.
123 HSM Tarafından Kabul Edilmiş Barkod İptal Edilemez.
124 Barkod No ile Protokol No Eşleşmiyor.
125 Hekim Tc Kimlik Numarasına Ait Kişi Bulunamadı. Barkod İptal Edilemez.
126 SağlıkNet Tetkik Talebinizde Hpv Tarama Testi Bulunmamakta ! Lütfen tetkik
isteminizi sağlıknete doğru bir şekilde bildiriniz.
127 Göndermek İstediğiniz Barkod İçin Daha Önce Talepte Bulunulmuştur.
Önemli Uyarı:
Numune sonuçları Laboratuvar tarafından sağlıknete gönderilirken Tetkiksonucu Metin alanına
skrs3 tablosunda aşağıdaki formata göre gönderilecektir.
Skrs Numarası
140
141
278
Skrs Adı
Hpv Tarama Testi
Hpv Tipi
ServikalSitoloji Sonucu
Skrs Sistem Kodu
a1edee3c-cdb4-4b36-810e-ae461b6faeeb
fe6835a3-5ee1-4d18-bb50-1f0cc336136a
197c1232-2886-47de-9a38-0d5401fe6510
Json Formatında aşağıdaki şekilde SağlıkNet Tetkik sonucu Metin alanına gönderimi yapılır
[{"SistemAdi":"HPV Tarama Testi","SistemKodu":"a1edee3c-cdb4-4b36-810eae461b6faeeb","Kodu":2,"Adi":"Pozitif"},{"SistemAdi":"Hpv Tipi","SistemKodu":"fe6835a35ee1-4d18-bb50-1f0cc336136a","Kodu":1,"Adi":"Hpv Tıp 16"},{"SistemAdi":"Servikal Sitoloji
Sonucu","SistemKodu":"197c1232-2886-47de-9a38-0d5401fe6510","Kodu":4,"Adi":"Asc-H"}]
Açılımı aşağıdaki şekilde pars edilerek görülebilir.
Download

Hpv Web Servisleri Entegrasyon Kılavuzu V2.0 İndir