İNTERNET VE E-POSTA
YÖNETİMİ
Modül 7 Çalışma Soruları
BÖLÜM 1 İNTERNET VE TEMEL UYGULAMALAR(57s) . 1
BÖLÜM 2 POSTA İŞLEMLERİ (5s)......................................... 1
BÖLÜM 3 POSTA YÖNETİM YAZILIMI (9s) ........................ 1
BÖLÜM 4 İNTERNET GÜVENLİĞİ (6s)................................. 1
Bilişim Teknolojileri
BÖLÜM 1 İNTERNET VE TEMEL UYGULAMALAR(57s)
1.Ġnternet nedir?
A) Uluslar arası bir haberleşme ağıdır.
C) Müzik çalma programıdır.
2.
B) Bir programdır.
D) Arama programıdır.
Yandaki iĢaret Ġnternet tarayıcısında neyi ifade eder?
A) Geçmiş
C) İnternet tarayıcısı giriş sayfası açar.
B) Ana sayfa
D) Çevirmeli bağlantı oluşturur.
3. www.marmara.edu.tr ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ticari bir kuruluştur.
C) Hükümet kuruluşudur.
B) Askeri bir kuruluştur.
D) Eğitim kuruluşudur.
4. İnternet tarayıcısındaki sekmelerin ayarları aşağıdaki hangi seçenek ile gerçekleştirilir?
A) İnternet tarayıcısında araçlar/İnternet seçenekleri/bağlantılar/sekmeler
B) İnternet tarayıcısında araçlar/İnternet seçenekleri/genel/sekmeler
C) İnternet tarayıcısında araçlar/İnternet seçenekleri/içerik/sekmeler
D) İnternet tarayıcısında araçlar/İnternet seçenekleri/güvenlik/sekmeler
5. Ġnternet kullanıcılarının birbirleri ile haberleĢmesini sağlayan protokol hangisidir?
A) FTP Protokolü
B) TCP/IP Protokolü
C) WWW
D) TTP
6. Ġnternette dosya transferini sağlayan protokol hangisidir?
A) FTP Protokolü
B) CTP Protokolü
C) MMS
D) TCP/IP Protokolü
7. AĢağıdaki Ġnternet kısaltmalarından hangisi Türkiye’yi ifade eder?
A) tc
B) tm
C) tr
D) tl
8. AĢağıdaki Ġnternet uzantılarından hangisi eğitim kurumlarını(üniversite) ifade eder?
A) com
B) net
C) gov
D) edu
9. “Aradığınız bilgi için yazdığınız anahtar sözcüğü arar ve en çok geçen sayfaları size gösterir.” Yapılan
tanım aĢağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) SMTP
B) HTTP
C) Telnet
D) Arama motoru
10. AĢağıdakilerden hangisi web sayfasına örnek teĢkil eder?
A) www.meb.gov.tr
B)ftp://meb.gov.tr
C) [email protected]
D) [email protected]
11. AĢağıdakilerden hangisi bir eğitim kurumlarına ait bir web sayfasının adresine örnektir?
A) www.tdB)org.tr
B) www.hotmail.com
C) www.odtu.edu.tr
D) www.ttnet.net.tr
12. AĢağıdaki sitelerden hangisi bir konuda arama yapmak için kullanılan arama motoruna örnektir?
A) www.hotmail.com
B) www.meb.gov.tr
C) Başlat – ara
D) www.google.com
13. Bağlanmak istediğimiz web adresini internet Explorer programının hangi bölümüne yazarız?
A) Durum çubuğuna
B) Araç çubuğuna
C) Adres çubuğuna
D) Bağlantılar
14. Bağlı olduğumuz web sayfasını yenilemek için aĢağıdaki klavye tuĢlarından hangisi ile yapılır?
A) F1
B) F2
C) F4
D) F5
15.AĢağıdakilerden hangisi internetten dosya indirmek anlamına gelen bir ifadedir?
A) Web
B) E-mail
C) Chat
D) Download
16. Ġnternete bağlanmak için aĢağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?
A) Ağ kartı
B) Yazıcı
C) Web cam
D) Modem
17. Ağ ortamında çalıĢmak için aĢağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?
A) Telefon hattı
B) Ses kartı
C) Ağ kartı
D) Modem
18. AĢağıdaki programlardan hangisi görüntülü veya yazılı olarak haberleĢmeyi sağlar?
A) E-mail
B) Messenger
C) Not defteri
D) Microsoft Access
19. Ġnternet tarayıcısının baĢlangıç sayfası değiĢtirilmek isteniyor. Ġstenilen iĢlemin yapılması için
yapılacak ayarlama, aĢağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiĢtir?
A) İnternet tarayıcısında Araçlar/İnternet Seçenekleri/Bağlantılar
B) İnternet tarayıcısında Düzen/Bul
C) İnternet tarayıcısında Araçlar/Eklentileri Yönet
D) İnternet tarayıcısında Araçlar/İnternet Seçenekleri/Genel
20. Wireless haberleĢme neyi ifade eder?
A) Kablolu haberleşme
C) Kablosuz haberleşme
B) Yüksek hızda haberleşme
D) Düşük hızda haberleşme
21. Ġnternet tarayıcısında bir internet sayfasının tam ekran görünmesi isteniyor. AĢağıdaki seçeneklerde
verilen kısa yol tuĢlarından hangisine basılmalıdır?
A) F5
B) F11
C) Ctrl+N
D) Alt+F4
22. Normal telefon hattı ile ADSL hat arasındaki fark aĢağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiĢtir?
A) Aralarında hiçbir fark yoktur.
C) Normal telefon hattı ADSL hattı olamaz.
B) ADSL hatlarda bilgi ve ses aynı anda gönderilebilir fakat normal telefon hattında aynı anda gönderilemez.
D) Normal telefon hattını ADSL hatta dönüştürmek için telefon santralinde bir değişiklik yapmaya gerek yoktur.
23.
Yandaki iĢaret internet tarayıcısında neyi temsil eder?
A) Çok önemli
24.
B) Geçmiş
D) Sık kullanılanlar
Yandaki iĢaret internet tarayıcısında neyi temsil eder?
A) Çok Önemli
25.
C) Yazdır
B) Geçmiş
C) Yazdır
D) Sık Kullanılanlar
Ġnternet tarayıcısında düğmesine basıldığında ne olur?
A) Çevirmeli bağlantı oluşturulur.
C) www.ev.com adresine gidilir.
B) İnternet tarayıcısı ilk açıldığında gelen site ekrana gelir.
D) Tarayıcı ayarlar menüsü ekrana gelir.
26. Ġnternet tarayıcısında açılmıĢ olan bir sayfanın aynı kopya sayfası baĢka bir pencerede açılmak
isteniyor. AĢağıdaki seçeneklerde verilen kısa yol tuĢlarından hangisine basılmalıdır?
A) F5
B) F11
C) Ctrl+N
D) Alt+F4
27. IĢık ile bilgi transferi yapılmak isteniyorsa aĢağıdaki iletim ortamlarından hangisinin kullanılması
gerekmektedir?
A) Koaksiyel kablo
B) Fiber Optik
C) Bakır kablo
D) CAT-5 kablo
28. ADSL modemle telefonu ayırmak için kullanılan donanıma ne denir?
A) Konektör
B) Priz
C) Bölücü (splitter)
D) Fiş
C) 1951.156.0.1
D) 192.111.11.1
29. Hangisi ip adresi olamaz?
A) 192.168.1.1
30.
B) 195.125.1.34
Internet Explorer penceresinde Yandaki düğmelerin sırası ile görevleri nelerdir?
A) Dur – Yenile – Giriş
C) Dur – Giriş – Yenile
31.
B) Yenile – Dur – Giriş
D) Giriş – Yenile – Dur
Internet Explorer penceresinde Yandaki adres çubuğunun görevi nedir?
A) Formül yazmamızı sağlar.
C) Web sayfasının adresini yazmamızı sağlar.
B) Açmak istediğimiz programın adını yazmamızı sağlar.
D) Hiçbir işe yaramaz.
32. AĢağıdakilerden hangisi veya hangileri bir internet tarayıcı yazılımıdır?
A) Netscape
B) Internet Explorer
C) FireFox
D) Hepsi
33. AĢağıdakilerden hangisi veya hangileri Windows iĢletim sistemiyle kurulan internet tarayıcısıdır?
A) Netscape
B) Internet Explorer
C) FireFox
D) Hepsi
34. AĢağıdakilerden hangisi Türkiye’de Askeri bir Internet adresini belirler?
A) .com
B) .edu
C) .tsk
D) .mil
35. Uzak mesafedeki bilgisayarların birbiri ile haberleĢmesinde kullanılan kart hangisidir?
A) Ağ Kartı
B) Ağ
C) Modem
D) Kablo
36. Yakın mesafedeki bilgisayarların birbiri ile haberleĢmesinde kullanılan kart hangisidir?
A) Ağ Kartı
B) Ağ
C) Modem
D) Kablo
37.
Yandaki masaüstü öğesinin görevi nedir?
A) Bilgisayarım
B) Belgelerim
C) Geri dönüşüm kutusu
D) Internet Explorer
38. Elektronik posta servisi sunan internet protokolü aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Spam
B) SMTP
C) Shareware
D) Subnet adres
39. AĢağıdaki butonlardan hangisine tıklatıldığında Internet Explorer adres satırında yazılı olan adresi
yeniden yükler?
A)
B)
C)
D)
40. WWW açılımı nedir?
A) Wide Area Network
C) Uniform Resource Locator
B) Wide Area Information Servers
D) World Wide Web
41. Internet Explorer penceresinde “Sık Kullanılanlar” menüsü için aĢağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) İnternette en çok ziyaret edilen siteleri otomatik olarak burada oluşur.
B) Kullanıcı çok sık kullandığı siteleri buraya ekleyerek bu sitelere buradan kolayca ulaşır.
C) Kullanıcının en çok kullanıldığı siteler otomatik olarak burada oluşur.
D) Sık kullanılan menü seçeneklerine buradan ulaşılabilir.
42. Web sayfasında gördüğümüz ekranı yazıcıdan çıkartmak için hangi düğmeye basarız?
A)
B)
C)
D)
43. Ġnternet sayfasındaki herhangi bir resmi resimlerim klasörüne nasıl kaydederiz?
A)Resim üzerindeyken-sağ tıkla-resmi farklı kaydet
C) İnternet Explorer düzen menüsünden kaydet
B)İnternet Explorer dosya menüsünden kaydet
D) Resim üzerindeyken-sağ tıkla-kes
44. Web sayfaları arasında kolayca dolaĢılmasını sağlayan Ġnternet Explorer, Netscape Navigator gibi
yardımcı programlara ne ad verilir?
A) İnternet tarayıcısı
B) Yönlendirici
C) Protokol
D) Web sayfası
45. Metin, ses ve videonun birleĢimi için kullanılan terim aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Multimedya
B) Multitasking
C) Modem
D) Mace adres
46. Internet üzerinde host adlarına karĢılık gelen IP adreslerinin tespitini aĢağıdakilerden hangi sunucu
gerçekleĢtirir?
A) DNS
B) Mail
C) FTP
D) Web
47. Internet Explorer uygulaması aĢağıdakilerden hangisini yapamaz?
A) Web sayfalarını görüntüleme
C) Web sayfalarını düzenleme
B) FTP sitelerini görüntüleme
D) Web sayfalarını yazdırma
48. AĢağıdakilerden hangisi bir ofis veya bir bina içerisinde kurulan bilgisayar ağ sınıfıdır?
A) Internet
B) Yerel ağ
C) Geniş alan ağı
D) Şehirsel ağ
49. Ġnternet adreslerinin IP adreslerine dönüĢtürülmesi iĢlemini aĢağıdakilerden hangisi yapar?
A) DNS
B) IPX
C) TCP
D) SPX
50. Ġnternete telefon hattı ile bağlanmak için hangi donanım gereklidir?
A) Modem
B) Ethernet kartı
C) Ram
D) Ses kartı
51. AĢağıdakilerden hangisi internet servislerinden biri değildir?
A) E-Mail
B) FTP
C) WWW
D) TV
52. Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen
uluslararası bir bilgisayar iletiĢim tanımı aĢağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) ARPANET
B) LAN
C) İNTERNET
D) İNTRANET
53. AĢağıdakilerden hangisi internet teknolojisinin ortaya çıkmasının temel nedenlerinden değildir?
A) Bilgiyi düzenleme
B) Bilgiyi paylaşma
C) Bilgiyi saklama
D) Bilgiye kolay ulaşma
54. “Dosya iletim protokolü” nün kısa adı aĢağıda-kilerden hangisidir?
A) FTP
B) TELNET
C) SMTP
D) POP3
55. World Wide Web üzerinde dokümanların transfer edilip görüntülenmesini sağlayan programlara
verilen ad nedir?
A) Ofis
B) Java
C) Tarayıcı
D) HTML Editör
56. Ġnternetteki dokümanların görüntülenmesine yardımcı olan programlara verilen ad nedir?
A) Tarayıcı
B) Ofis
C) HTML Editör
D) Java
57. Ġnternet Explorer’da kaydırma çubuğu ne iĢe yarar?
A) Web alanlarını görmek için kullanılır.
B) Programın çalışması ve bulunduğu alan ile ilgili durum bilgileri sunar.
C) Bir ekrana sığmayan sayfaları kaydırarak diğer kısımlarını görmeye yarar.
D) Web sayfasının adresini yazmak için kullanılır.
BÖLÜM 2 POSTA ĠġLEMLERĠ (5s)
1. AĢağıdaki e-posta adreslerinden hangisinin yazımı doğrudur?
A) tolga@.gazi.edu.tr
B) ç[email protected]
C) [email protected]
D) [email protected]
2. E-posta güncelleme seçeneklerinde aĢağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Hesabınızı yönetme
C) İnternet tarayıcı özellikleri
B) Gereksiz e-postaları engelleme
D) Kişi listesini özelleştirme
3. AĢağıdakilerden hangisi kiĢisel bir e-mail adresine örnektir?
A) [email protected]
C) http:[email protected]
B) www.meb.gov.tr
D) [email protected]
4. E-posta adresi alırken aĢağıdaki karakterlerden hangisi kullanılamaz?
A) o
B) e
C) i
D) ü
5. Elektronik posta adresi, @ ile ayrılan iki kısımdan oluĢur. @ iĢaretinin sol tarafına …………………
ismi; sağ tarafına ………………… ismi adresi yazılır.
A)kullanıcı, soyad
B)kullanıcı, servis
C)servis, servis
D)servis, kullanıcı
BÖLÜM 3 POSTA YÖNETĠM YAZILIMI (9s)
1. AĢağıdakilerden hangisi, kullanıcıların e-posta gönderebilmek ve kendilerine gelen e-postaları
okuyabilmek için kullandıkları arayüz programlarından biridir?
A) Internet Explorer
B) SMTP
C) Outlook Express
D) POP
2. E-posta hesabımızı, e-posta yönetim yazılımına tanımlama işlemi aşağıdaki şıklardan hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Posta/ giriş/ yeni e-posta
C) Görünüm/ dosya ekle/ yeni e-posta
B) Ekle/ yeni e-posta
D) Klasör/ yeni klasör/ yeni e-posta
3. Elektronik postanın karĢılığı nedir?
A) e-kart
B) e-posta
C) e-ticaret
D) e-online
4. E-posta Yönetim Programı ile ilgili olarak aĢağıdaki Ģıklardan hangisi söylenebilir?
A) Gelen kutusunda, gönderdiğimiz e-postalar bulunur
B) Giden kutusunda, aldığımız e-postaları bulunur
C) E-postamıza herhangi bir dosya eklenebilir.
D) Her zaman açık olması gereklidir.
5. E-posta yönetim yazılımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Silinmiş öğeler
C) Adresi bulunamayıp geri dönen öğeler
B) Giden kutusu
D) Gönderilmiş öğeler
6. E-posta yönetim yazılımında randevu oluşturma seçeneği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Posta/ giriş/ takvim ekle
C) Takvim/ giriş/ yeni randevu
B) Ekle/ yeni takvim
D) Kişiler/ yeni klasör/ yeni randevu
7. E-posta yönetim yazılımında kişi klasörümüzden seçili kişiyi silme işlemini aşağıdaki seçeneklerden
hangisi gerçekleştirebilir?
A) Posta/ giriş/ kişi sil
C) Takvim/ giriş/ sil
B) Ekle/ yeni kişi sil
D) Kişiler/ giriş/ sil
8. E-posta Yönetim Programı ile ilgili olarak aĢağıdaki Ģıklardan hangisi söylenemez?
A) Gelen kutusunda bize gönderilen e-postalar bulunmaktadır
C) Giden kutusu gönderdiğimiz e-postaları içermektedir.
B) Her zaman açık olması gereklidir.
D) E-postaya herhangi bir dosya eklenebilir.
9. AĢağıdakilerden hangisi Outlook Express yazılımının yeteneklerinden değildir?
A) Web sayfası düzenleyebilme
C) Birden fazla kişiye e-posta gönderebilme
B) Haber (news) gruplarından ileti okuyabilme
D) Birden fazla e-posta hesabındaki e-postaları okuyabilme
BÖLÜM 4 ĠNTERNET GÜVENLĠĞĠ (6s)
1. Anti-virüs programları ile ilgili olarak aĢağıdaki verilen Ģıklardan hangisi yanlıĢtır?
A) İnternetten gelecek olan virüslere karşı önlem alınmasını sağlar.
B) Bilgisayarlar kapalı olsa bile çalışıp virüsleri temizler.
C) Bütün bilgisayar virüslerini temizleyemeyebilir.
D) Devamlı olarak güncellenmeleri gerekmektedir.
2. Ġnternet tarayıcınızda kapalı olan açılır pencere engelleyicisini aĢağıdaki seçeneklerden hangisi ile
açabilirsiniz?
A) Araçlar/açılır pencere engelleyicisi/açılır pencere engelleyicisini aç
B) Ekle/açılır pencere engelleyicisi/açılır pencere engelleyicisini aç
C) Görünüm/açılır pencere engelleyicisi/açılır pencere engelleyicisini aç
D) Düzen/açılır pencere engelleyicisi/açılır pencere engelleyicisini aç
3. Kimlik avı filtresi güncel İnternet tarayıcınızda hangi isimle yer almaktadır?
A) Phishing
B) Avcı
C) Smartscreen
D) İnprivate
4. Ġnternet tarayıcınızda içerik danıĢmanına aĢağıdaki seçeneklerden hangisi ile ulaĢabilirsiniz?
A) Araçlar/İnternet seçenekleri/içerik
C) Görünüm/içerik/içerik danışmanı
B) Araçlar/içerik danışmanı
D) Ekle/içerik/içerik danışmanı
5. Sistem içindeki bilgileri dıĢarı sızdırmak için kullanılan programcık aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Spam
B) Spy
C) Truva
D) Virüs
6. Ġsteğiniz dıĢında Ġnternet sayfalarının açılmasına ve sizi istediği Ġnternet sitesine açmayı zorlayan
yazılım aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Trojen
B) Dialer
C) Spy
D) Spam
Download

İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ