KANUNİ HAFTASI BASIN BİLDİRİSİ-2014
Trabzon 1461 yılında İstanbul Fatihi Fatih Sultan Mehmet tarafından
fethediliyor.
Arkasından 28 yıl sonra geleceğin Padişahı Yavuz Sultan Selim Trabzon’a
Vali olarak atanıyor, 23 yıl gibi uzun bir süre burada valilik yapıyor, gösterdiği
cesaret ve yönetim anlayışı ile burada adeta bir padişah gibi davranıyor, daha sonra
Padişah oluyor.
Yavuz’un Trabzon valiliği sırasında oğlu geleceğin Cihan padiĢahı Kanuni Sultan
Süleyman 1495’de doğuyor, 15 yaşına kadar burada kalıyor, çağın gerektirdiği
Ģekilde eğitilmesi için imparatorluğun en iyi eğitimcileri Trabzon’a getiriliyor,
Trabzon adeta İmparatorluğun kültür ve eğitim merkezi haline geliyordu
Batılıların Muhteşem, dünyanın en büyük kanun yapıcılarından biri olduğu için
Kanuni, şairliğinden dolayı Muhibbi, 13 büyük sefere bizzat katıldığı için Gazi
unvanları ile bilinen Kanuni sultan Süleyman, aradan 448 yıl geçmesine rağmen,
bütün bu unvanları taşıyabilen dünyadaki tek devlet başkanı olma özelliğini hala
devam ettirmektedir.
ORTALON Kanuni’yi şöyle anlatıyor;
“Sultan Süleyman’ın eserleri bir araya konsa, en altta muharebeleri, onun
üstünde bıraktığı abideler ve en üstte ise kurmuĢ olduğu ilmi ve hukuki
müesseseler gelir.”
Bugün bile Kanuni’den öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum.
 Kanuninin almış olduğu eğitim bize bize bir devlet adamının nasıl
yetiştirilmesi gerektiği konusunda ip uçları veriyor. Kanuni, şiir yazacak
kadar Farsça ve Arapçayı, sırpçayi nasıl öğrenebilmiĢ. Bugün her
okulda gençlerimizin yabancı dil dersleri var. Toplumun yüzde kaçı bir
yabancı dili şiir yazabilecek kadar öğenebiliyor. Son 2014 yılındaki
Üniversite sınavlarında 430.000 gencimiz Matemetikten sıfır aldı.
Matematikten sıfır çeken bir toplumdan bilim adamları Piri Reisler,
Mimar Sinanlar, Fuzuliler,Fatihler, Atatürkler nasıl yetiĢecek.
Günümüz toplumlarının ve ülkemizin en önemli problemi eğitimdir.
 Kanuni’den sevgiyi ve alçak gönüllüğü öğrenmemiz gerekir;
”Sevgiden Yoksun olan Gönül Sultansız ġehre benzer”.
Hay huydan vazgeç
Alemde sultanlık budur
Karıncanın öğüdüne kulak ver
Süleymanlık budur
 Kanuni’den Hukuk öğrenmemiz gerekir;
“Benim ülkem sınırları içinde her kim suç iĢlerse eĢit suca eĢit ceza eĢit ceza
uygulanır” maddesi bugünkü modern ceza hukukunun esası değil midir?
Kuvvet kanundadır, kanun kuvvette değil.
2014 yılında hukuksuzluklarla dolu bir dünyada 1500’lü yıllarda Kanuni adını almanın
ne anlam ifade ettiğini sizlerin takdirlerine bırakıyorum. Bu nedenle Kanuni nin
büstü dünyanın en büyük kanun yapıcılarının büstlerinin bulunduğu Washington
parlamento sarayında bulunmaktadır.
 Kanuni’den Karacaoğlan benzeri Aşkı ve sevgiyi öğrenmemiz
gerekir;
Benüm servüm, benüm canum, niçin dün gice gelmedin
Güzeller Ģahı sultanum niçün dün gece gelmedün.
 Kanuniden Mevlana felsefesini öğrenmemiz gerekir;
AĢk denizinin kıyısı yok
Kimse derinliğine ulaĢamaz.
Ey gönül!
Gel, imtihan için bu denize bir de sen dal.
 Kanuniden Sağlığın ne kadar değerli olduğunu öğreneceğiz
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
 Kanuniden Allah aşkını öğrenmemiz gerekir;
Saltanat didükleri ancak cihan kavgasıdır
Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi.
Bir insanı ayakta tutan hafızası, bir milleti ayakta tutan da Tarihtir. Uzun yıllar
tarih şuurundan şu veya bu şekilde uzaklaştırıldığımız için bu boşluk gerçekle ilgisi
olmayan dizilerle doldurulmaya çalışılmış ve şu anda toprakları üzerinde 60 tane
devleti yöneten Cihan Padişahı Kanuni bir dizide Topkapı sarayından dışarı çıkamaz
olarak takdim edilmiştir. Bu tip dizileri tenkit etmek yerine boşlukları dolduracak
şekilde tarihi geçekleri tüm çıplaklığı ile yansıdan eserler ortaya çıkarmamız
gerektiğine inanıyorum.
Kanuni’nin savunmaya ihtiyacı olmadığını belirterek bu konudaki görüşlerimi
aktarmak istiyorum;
Fatih kanunnamesinin kardeş ölümüne karar vermesi nedeni ile tarihimizde çok
sayıda kardeş öldürülmüştür. Bu kanundan önce kardeşler arasındaki taht kavgası
nedeni ile ya ülke bölünmüş veya savaşlar çıkmış çok sayıda insan ölmüş yada ülke
bölünmüştür. Bu nedenle o zamana kadarki Türk devletleri çok kısa süre
yaşayabilmişti. Fatih, taht kavgası nedeni ile çok sayıda insanın ölmesini, devletin
bölünmesini halk ve devletin menfaatine aykırı olduğu düşüncesi ile bu Kanunu
çıkarmıştır. Elbette ki bu durumu savunmak mümkün değildir. Ancak bu insanlar
halkın ölmemesi, devletin bölünmemesi ve ebediyyen yaĢaması için kendi
çocuklarını feda edecek kadar asil insanlardır. Osmanlı İmparatorluğunun en uzun
süre hüküm sürmesini nedenlerinden biri de bu sistemdir. Onların da bir baba
olduğunu unutmayınız. Ancak devlet ve halkın menfaati söz konusu ise bu
durumda çocuklarını feda edebiliyorlar. Günümüzde dünyanın pek çok
yerindeki idarecilerin kendi ailesi söz konusu olunca nasıl davrandıkları
konusunu sizlerin takdirlerine bırakıyorum.
Bilim adamlarının açıkladığı tarihi gerçekler hepimizin çok sevdiği Mustafa’nın
Tuğra bastırdığı ve babasına baş kaldırmaya başladığı yönündedir. Bu nedenle
Kanuniyi Kanuni yapan Kanunlar Kanuninin çok sevdiği oğluna uygulanmıştır. Kanuni
Mustafa’nın ölümünden sonra 13 yıl iktidarda kaldığı ve imparatorluğu zirvede tuttuğu
da unutulmamalıdır. Bugün topraklarında 60 adet ülke bulunan bir devleti idare eden
Kanuni’nin Hürrem sultanın ve sadrazam İbrahim Paşanın etkisi altında kalarak bu
kararı verdiği yönündeki iddialar abartıdan öte bir anlam taşımadığı tarihçiler
tarafından kabul edilmektedir. Tarihçi İlber OLTAYLI’“ Mustafa’nın ölümünü, batılılar
bilerek kendilerinin Muhteşem dedikleri Kanuni Sultan Süleyman’ın aleyhinde
kullanmış ve abartmışlardır” diyor.
Amerika’dan Dünyanın en iyi müzecilerinden biri olan, dünyaca ünlü
MuhteşemKanuni Sultan Süleyman Sergisini 30 yılda hazırlayan Esin ATILI,
Türkiye’nin en iyi Tarihçilerini bu törenlere getirip konferanslar verdirdik. Macaristan
Parlamento takımı Türk parlamento takımı ile bu törenler sırasında Avni Aker
stadyumunda Türkiye Macaristan dostluk maçı yaptı. Ukrayna’dan gelen
misafirlerimiz bu törenlerde yer aldı. Kanuni defilesi defalarca Ankara ve İstanbul
dahil bir çok yerde bizi 500 yıl evveline götürdü. Çok sayıda konferans, panel, çok
sayıda televizyon programı, çok sayıda makale faaliyetlerimiz içinde yer
aldı.Halen “www.kanunivakfi.org” adlı sitemiz aktif durumdadır.Özetle,
Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı, uzun yıllardan beri yetkililerimizin de
destekleri ile tüm Türkiye’ye, Macaristan’a, Ukrayna’ya Rusya’ya Amerika’ya
uzandık, bastırdığımız kitap ve broĢürler ile Televizyon programları ile, gazete
makaleleri ile ve vakfımız sitesi vasıtası ile tüm dünyaya açıldık.
Şu gördüğünüz Kanuni Evi 500 yıl sonra Trabzon Ortahisar’a dikilmiĢ bir tarih
bayrağıdır. Bu bayrağa herkes sahip çıkmalıdır. Bu bayrağın buradan
inmeyeceğine inanıyorum. Eğer inerse, bu Tarihe ve Trabzon’dan çıkıp Cihana
hükmeden Kanuniye en büyük hakaret olacağına inanıyorum. Ġnternete Trabzon
diye girildiğinde karĢınıza ilk çıkan Ortahisar ve Kanuni Evidir. Bu nedenle
Kanuni Evi Trabzon’la bütünleşmiştir. Bu evin Kanuni’ye yakışır duruma getirilmesi
yöneticilerimizin ilk sıradaki görevleri arasında olması gerekir. Şu anda sayın
valimizin talimatı ile Yönetim Kurulu üyemiz Tarihçi Prof. Dr. Ġsmail Hakkı
DEMĠRCĠOĞLU başkanlığında kurulan bir kurul Kanuni evi projesi hazırlamaktadır.
Devletimizin gerekeni yapacağına olan inancım tamdır. Bu konuda desteklerini
esirgemeyen Sayın Valimizin, Belediye Başkanımızın, diğer yöneticilerimizin ve
halkımızın destekleri için teşekkür ederim
Kanuni, 72 yaşında ve hasta olduğu için öleceğini bile bile Zigetvar seferine
çıkıyor. Zigetvar’ı aldıktan sonra kalenin içinde 21 günde bir küçük cami
yaptırıyor. Bugün o cami bir müze olarak kullanılıyor. İçinde Kanuni’nin
Komutanları ile birlikte maketleri bulunuyor. Ayrıca Türk Macar dostluk
parkında Kanuni’nin temsili mezarı, büyük bir büstü ve savaştığı Macar
Komutan Zrinyi’nin bir büstü bulunuyor. Bu park geceleri devamlı
ışıklandırılıyor. İşte size Macar kadirşinaslığı… Macarların Kanuniye göstermiş
olduğu ilgiyi bütün çapalara rağmen Trabzon’un gösterip gösteremediğini
takdirlerinize sunuyorum.
Dünyada bazı şehirler bazı şahıslarla anılır. Örnek olarak Avusturyanın Salzburg
Ģehri Mozart’ın şehridir. Mozart sayesinde turizm ile geçinen bir şehirdir. Bu nedenle
tüm dünyada tanınan Kanuni Trabzon için büyük bir fırsattır.
Trabzon’da Turizmi canlandırmak istiyorsak Trabzon tarihini canlandıracak
mekanlar yaratmamız gerekir. Ortahisar bunun için bir fırsattır. Ayrıca Boztepe
civarında Tarihi İpek yolunu temsil eden bir yol yapılıp turizmin hizmetine
sunulmalıdır. Fatihin otağının kurulduğu Gölçayır mevkii halen boş bir arazi
durumundadır. Buranın tarihi canlandıracak şekilde düzenlenmesi Trabzon’un tarihi
ile bütünleşmesi ve turizmin canlanmasına büyük bir katkı sağlayacağı kanısındayız.
Bize katkısı olan herkese teĢekkür ederiz, Saygılarımızla
MuhteĢem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı
Yönetim Kurulu
Download

kanuni basın bildirisi-2014