MEDAŞ NİĞDE AMBARINDAKİ 342 ADET TARIMSAL SULAMA TRAFOSUNUN TAMİR
VE BAKIMLARININ YAPILMASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. İŞİN KONUSU:
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş bünyesindeki Niğde Ambarında bulunan 342 adet
tarımsal sulama trafosunun tamir ve bakımının yapılması işidir.
2. TAMİR EDİLECEK TRAFONUN HALİHAZIRDAKİ DURUMU:
Bu sözleşme kapsamında tamir edilmesi istenen trafolar Medaş uzman
ekiplerince ekspertizi yapılmış olup eksiklikleri ilgili Ek’te (EK-2)belirtilmiştir.
Teklif verecek firmalar isterse Medaş uzman ekipleriyle beraber trafoları
inceleyebilirler. İŞVEREN teklif aşamasında ve işin yapımı sırasında teknik
şartnamede değişiklikler, ilaveler, eksiltmeler yapabilir.
3. İŞİN KAPSAMI:
3.1 Testlerin Yapılması: Testleri istenilen trafolarda, aşağıda belirtilen 3 test standartlara
uygun olarak yapılacaktır.
a) ÇEVİRME ORANININ ÖLÇÜLMESİ (TTR TESTİ)
b) İZOLASYON DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ (MEGER TESTİ)
c) SARGI DİRENÇLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
3.2 Yağ Testinin Yapılması: Yağ testi istenen trafolarda yalnızca yağ delinme testi
standartlara uygun olarak yapılacaktır.
3.3 Eski yağın tasfiye edilmesi ve doldurulması: Yağ tretmanı istenilen trafolarda
kullanılacak yağ tretman cihazı minimum 0,5ton/saat yağ tavsiyesi yapan bir cihaz
kullanılacaktır.
3.4 Yeni Yağın Temini ve Doldurulması: Trafolara temin edilecek yeni yağ Shell marka
olacaktır vede delinme gerilimi 50kV ‘dan yukarı olacaktır.
3.5 Hava kurutucu kabın yenilenmesi ve Silikajel yenilenmesi: Eski hava kurutucu kaptan
daha küçük hacimde olmamak kaydıyla bağlantı noktalarına uygun ve içerisinde yeni
silikajel bulunan kabın takılması. Yalnızca silikajel istenen trafolarda ise rengi
bozulmamış silikajel kullanılacaktır.
3.6 AG Conta Yenilenmesi: Trafonun Alçak gerilim çıkış buşing contalarının standartlara
uygun ve orijinaline uygun muadil conta kullanılmadan yenilenmesi.
3.7 YG Conta Yenilenmesi: Trafonun Yüksek Gerilim giriş buşing contalarının
standartlara uygun ve orijinaline uygun muadil conta kullanılmadan yenilenmesi.
3.8 AG Buşing Yenilenmesi: Trafoya yeni takılacak AG buşing orijinal buşing tipiyle aynı
olacaktır vede yeni takılacak buşingin imal yılı 2013 ten aşağısı kabul edilmeyecektir.
3.9 YG Buşing Yenilenmesi: Trafoya yeni takılacak YG buşing orijinal buşing tipiyle aynı
olacaktır vede yeni takılacak buşingin imal yılı 2013 ten aşağısı kabul edilmeyecektir.
3.10
Vana Yenilenmesi: Trafonun vana kısımlarının elden geçirilmesi kaçak
giderilemiyorsa yenilenmesi.
3.11
Komitatör Conta Yenilenmesi: Trafonun komitatör kısmındaki contasının
standartlara uygun ve orijinaline uygun muadil conta kullanılmadan yenilenmesi.
3.12
Ark Boynuzlarının Yenilenmesi: Trafonun ark boynuzlarının yenisi ile
değiştirilmesi ve mesafelerinin ayarlanması.
3.13
Yağ Göstergelerinin Yenilenmesi: Yağ seviye göstergelerinin ibreli
göstergelerle yenilenmesi ve ibreli gösterge camı mika olmayacaktır. (Cam borulu
gösterge kullanılmayacaktır)
3.14
Hermetik Rölenin Yenilenmesi: Hermetik tip trafolarda hermetik rölenin yenisi
ile değiştirilmesi.
3.15
Üst Kapak Vidalarının Elden Geçirilmesi: Kapak vidalarının standartlara uygun
vidalarla değiştirilmesi ve kapak contası özelliğini kaybetmiş ise değiştirilmesi
3.16
Termometre Yenilenmesi: : Bağlantı noktasından en az 3metre mesafeden
okunabilir bir noktaya monte edilmesi ve alarm sisteminin sinyalizasyonunun
irtibatlandırılmaya hazır hale getirilmesi.
3.17
Boyama ve Kazan Rütüşları: Transformatörün standartlara uygun bir şekilde
boyanması yada lokal boya yapılması.
4. İŞİN TESLİM SÜRESİ, ÇALIŞMA SAATLERİ ve CEZALAR
Sözleşme kapsamındaki iş tek parti halinde tek seferde bitirilecektir.
Sözleşmenin imzalanmasının ardından 48 saat içerisinde işe başlama zorunluluğu
vardır. Aksi halde geciktiği gün başına sözleşme bedelinin %0,5’i oranında ceza
uygulanacaktır. Ayrıca İş verenin sözleşmeyi tek taraflı fes etme hakkı olacaktır.
Teklif verecek firmalar, işin süresini tekliflerinde belirtmek zorundadırlar(İşin süresi
verilecek teklifte 30 günü aşmamalıdır). Yüklenici firma teklifinde belirtmiş olduğu ve
İşverenin onayladığı iş süresine mücbir haller dışında aynen uymak zorundadır.
İşin bitimi için taahhüt edilen süre aşılırsa, aşılan gün başına sözleşme bedelinin %1’i
oranında ceza uygulanacaktır.
5. GARANTİ SÜRESİ VE CEZALAR:
 Firmalar yapmış oldukları iş, işçilik ve kullanmış oldukları her türlü malzemeye en az
24 ay garanti vereceklerdir. Bu süre içerisinde iş; işçilik ve malzemelerden dolayı
ortaya çıkacak olan problemler, yeni malzeme gereksinimi duyulması durumunda
malzeme temini Yüklenici tarafından bilabedel ve koşulsuz olarak sağlanacaktır.
Garanti teminatı olarak, kesin teminat garanti süresi boyunca saklı kalacaktır.
 Garanti süresi kabulün yapıldığı tarihten başlayacaktır.
 Garanti süresi içerisinde Yüklenicinin yapmış olduğu işlerden dolayı trafoda herhangi
bir sorun çıkarsa durum yükleniciye telefon, mail veya fax ile bildirildiği tarihten
itibaren en geç 24 saat içerisinde Yüklenici arızaya müdahale edecektir. Aksi halede
geçen her gün için sözleşme bedelinin %0,5’ i oranında ceza uygulanacaktır.
 Garanti süresi içerisinde arızalanan transformatörün (yüklenici tarafından kullanılan
malzeme ve işçilikten kaynaklı bir arıza vuku bulmuş ise) yerinden alınması
gerekiyorsa alınıp müdahale edilmesi veya yerinde müdahale gerekiyorsa yerinde
müdahale edilmesinden sonra arızanın giderilmesi hiçbir zaman sözleşme süresini
aşamayacaktır. Aksi halde geçe her gün için sözleşme bedelinin %0,5 i oranında
ceza uygulanacaktır.
 Yüklenici firma bakım ve onarımını yaptığı her trafoya kendi onarım ve garanti
etiketini (metal etiket) takmak zorundadır.
6. GENEL ŞARTLAR
6.1 Kullanılacak ekipmanlar uluslararası IEC ve TSE standartlarına uygun, test işlemleri
TEDAŞ yönetmeliklerine uygun olarak yapılacaktır.
6.2 Yüklenici çalıştığı süre zarfı boyunca bakımları yapılmış çalışır vaziyette bir foklift
bulundurmak zorundadır.
6.3 Meram Elektrik Dağıtım A.Ş trafoların bakım ve onarımının her safhasını izleme ve
kontrol etmeye yetkilidir
6.4 Yüklenici; kullandığı tüm ekipmanların üretim ve test sertifikalarını İşverene
sunacaktır.
6.5 Yüklenici, sözleşme, şartname ve eklerine, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri
Yönetmeliğine uygun olarak işi yapacaktır.
6.6 Yüklenici, garanti süresi içinde kendisine e-posta, telefon ve faksla arızanın
bildirilmesinden itibaren arızaya bildirim yapılan aynı günde müdahale edecek ve en
kısa süre içinde arızayı giderecektir.
6.7 Sorunlu malzemenin değişimi işin teslim süresini geciktirmeyecek şekilde en kısa
zamanda YÜKLENİCİ tarafından yapılmalıdır.
6.8 İş yapılırken, iş güvenliği kuralları çerçevesinde, İşveren’in istediği tertip ve düzende
yapılacaktır.
6.9 Yapılacak tüm trafo bakım onarım hizmetleri hiçbir hukuki yükümlülük ve ilave maddi
yük getirmeyecek şekilde yerine getirilecek, uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar
veya eksik tanımlarla ilgili varsa görüş ve öneriler teklifler ile birlikte bir rapor halinde
sunulacaktır. Ekstra çıkan eksiklikler Medaş Uzman Ekibinin onayı halinde
giderilecektir. Medaş Uzman ekiplerinin Tamir ve bakım esnasında gördüğü ilave
eksikliklerde işin yapımı sırasında giderilecektir.
6.10
Teknik Şartnamede belirtilmeyen hususlarda (ihale dosyası içine konulmuş
veya konulmamış) yürürlükte olan ve TEDAŞ tarafından kabul edilen şartnamelerin
hükümleri ve teamülleri geçerli olacaktır.
6.11
Yüklenici işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümleri çerçevesinde her türlü
tedbiri alacak, konu ile ilgili uyarıcı tabelaları görünür yerlere koyacaktır.
6.12
Kullanılacak tüm malzemeler TS ve EN normlarına uygun olacak, uygunluk
belgeleri teklifle birlikte verilecektir. Standart dışı malzeme kullanılmayacaktır.
6.13
Yüklenici sözleşme tarihinden sonra yeni vergi ve resimler konulması,
malzeme fiyatlarının artışı, nakliye ve işçilik ücretlerinin artması ve sair herhangi bir
sebeple fazla para isteyemez ve mücbir sebepler dışında süre uzatımı gibi talepte
bulunamaz.
6.14
Yüklenicinin çalıştırdığı personel, İşverenin sahası içerisindeki düzen, işyeri
kuralları, işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları v.s. kurallara uymak zorundadır. Uyarıya
rağmen bu kurallara uymayan personel bu işten uzaklaştırılır. Bu sebeple işin
aksamasından dolayı Yükleniciye süre uzatımı verilmeyecektir.
6.15
Yüklenici işin yapılması sırasında gerekli tüm güvenlik önlemlerini almak
zorundadır. Güvenlik önlemlerinin eksikliğinden dolayı İşveren temsilcisi; işi
durdurma, Yüklenici personelinin tamamını ya da bir kısmını sahadan uzaklaştırma
hakkına sahiptir. Bu nedenle işin durmasından dolayı Yükleniciye süre uzatımı
verilmeyecektir.
6.16
Yüklenici İşverenin sahasında Sosyal Sigorta kapsamında olmayan personel
bulunduramayacaktır. Yüklenici işe başlamadan önce İşverenin sahasında
görevlendireceği personelin isim listesi ile birlikte, işe giriş belgelerini ve sigorta
primlerinin ödendiğini gösteren belgeleri İşverene sunacaktır. Belgelerdeki eksiklikler
giderilmeden Yükleniciye yer teslimi yapılmayacak ve geçen süre sözleşme
süresinden kabul edilecektir.
6.17
İmalata giren malzemelerin güzergâhta hazır edildikleri alan veya alanlarda
istiflenmesi, stoklanması ve korunması yüklenici tarafından bedelsiz olarak
sağlanacaktır.
6.18
Teklif bedeli; nakliye, tüm malzemeler, montaj-demontaj işçiliği, araç-gereç, iş
makineleri, test ve kontrol, rapor, genel gider, yüklenici karı, vb. hususları içermekte
olup, anahtar teslimi trafonun işler vaziyete getirilmesidir. Ayrıca hiç bir bedel
ödenmeyecektir.
6.19
Yüklenici 18 yaşından küçük ve çocuk işçi çalıştırmayacaktır.
6.20
Bu sözleşmenin herhangi bir maddesine yüklenici uymaz ise sözleşme işveren
tarafından tek taraflı olarak fesedilecektir.
7. EK İŞ ve BEDELİN BELİRLENMESİ
Ek1 formu teklif verilirken yüklenici tarafından doldurulacaktır. Ekstra çıkan işler bu
formda belirtilen kalemlerin ücretlerinden ödenecektir. Ekstra çıkacak işler Medaş
Uzman Ekiplerinin kontrolünde belirlenecektir. Ek işler Genel Şartların 6.8 bendinde
belirtildiği gibi raporlanıp iş verene 3 nusa halinde sunulcaktır.
Ambarda diye belirtilen trafoların öncelikle testleri yapılacak ve sargı arızası var ise
trafonun yanlızca test bedeli ödenecek olup belirtilen işlemler yapılmayacaktır ücreti
ödenmeyecektir.
Medaş Uzman Ekiplerinin hurda olarak belirlediği trafolara yüklenici ile Medaş Satın
Alma Müdürlüğü’nün anlaşması halinde sovtaj uygulanabilir ve bu sovtaj değeri
yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.
Hurdaya çıkacak olan Trafo yağı EK1 de belirtilen fiyat üzerinden hesaplanacak ve
ücreti yüklenicinin hakedişinden kesilecektir. Hurda trafo yağı yükneniciye verilecektir.
8. SERVİS ÜCRETİ
Servis ücreti bu ihale kapsamındaki iş için ayrıca belirtilerek verilecektir.
EK 1 FORMU KALEM BAZLI FİYAT TEKLİFİ
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
YAPILACAK İŞİN ADI
TTR, MEGER, SARGI, YAĞ
TESTİ
ESKİ YAĞIN TASVİYESİ
SİLİKAJEL YENİLENMESİ
AG CONTA YENİLENMESİ
YG CONTA YENİLENEMSİ
AG BUŞİNG YENİLENMESİ
YG BUŞİNG YENİLENMESİ
VANA YENİLENMESİ
HAVA KURUTUCU KAP
YENİLENMESİ
KOMİTATÖR CONTA
YENİLENMESİ
ARK BOYNUZLARI
YENİLENMESİ
YAĞ GÖSTERGELERİNİN
YENİLENMESİ
HERMETİK RÖLE
YENİLENMESİ
ÜST KAPAK VİDALARININ
ELDEN GEÇİRİLMESİ
(TRAFO İÇİN)
TERMOMETRE
YENİLENMESİ
YAĞ DOLDURULMASI
BOYAMA VE KAZAN
RÜTÜŞU
HURDA YAĞ ALIM
AG TİJ
OG TİJ
AG BARA PAPUCU
OG BARA PAPUCU
BİRİM MİK.
ADET
KG
KG
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
1
1
1
1
1
1
1
1
ADET
1
ADET
1
ADET
1
ADET
1
ADET
1
ADET
1
ADET
KG
1
1
ADET
KG
ADET
ADET
ADET
ADET
1
1
1
1
1
1
40
kv'lık
için
Ücret
50
kv'lık
için
Ücret
63
kv'lık
için
Ücret
100
kv'lık
için
Ücret
160
kv'lık
için
Ücret
250
kv'lık
için
Ücret
400
kv'lık
için
Ücret
630
kv'lık
için
Ücret
Download

Bu sözleşme kapsamında tamir edilmesi istenen trafolar Medaş