DOKÜMAN NO
TTO-KUMS-0019
REVİZYON NO
REVİZYONU YAPAN
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇANKAYA
ÜNİVERSİTESİ
REVİZYON TARİHİ
YAYIN TARİHİ
KULUÇKA MERKEZİ SÖZLEŞMESİ
Teknoloji Transfer
Ofisi
01/09/2014
TOPLAM SAYFA SAYISI
FORM NO
1/6
201.. -
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
AR-GE VE İNOVASYON KULUÇKA OFİSİ
TAHSİS SÖZLEŞMESİ
1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
A- Tahsis Eden: Çankaya Üniversitesi
Merkez Yerleşke, Eskişehir Yolu, 29. km, ANKARA
Bu sözleşmede kısaca “Üniversite” olarak adlandırılacak taraf, 2. maddede tanımlanan
Çankaya Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Kuluçka Ofisi’ni tahsis eden tüzel kişidir.
B- Tahsis Edilen: xxx
Bu sözleşmede kısaca “Şirket” olarak adlandırılacak taraf, 2. maddede tanımlanan Çankaya
Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Kuluçka Ofisi’ni kendi sorumluluğu altında 4. maddede
belirtilen süre ile bu sözleşme hükümlerine göre kullanacak tüzel kişidir.
Yukarıda yazılı unvanlar ve adresler, tarafların yasal unvanları ve tebligat adresleri olup, bu
adreslere yapılacak her türlü tebligat geçerli olacaktır. Taraflardan herhangi birisi unvan, adres ve
sözleşmeyi bağlayan statü değişiklikleri olduğu takdirde bunu karşı tarafa en geç 10 (on) gün
içerisinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, yukarıda yazılı unvan ve adreslere
yapılacak her türlü tebligat geçerli sayılacaktır.
2- SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE ÖZEL ŞART
Bu sözleşmenin konusu, üst kullanım hakkı Çankaya Üniversitesi’ne tahsis edilmiş ve bu
sözleşmede kısaca “Kuluçka Ofisi” olarak adlandırılacak aşağıda tanımlanan alanın Üniversite’nin
öğrencileri, mezunları ve/veya personeli tarafından kurulmuş Şirket’e tahsis edilerek
kullandırılmasıdır.
Kuluçka Ofisi: Çankaya Üniversitesi, Çukurambar Yerleşkesi, A Blok, 4. Kat, XXX’nolu Ofis,
Öğretmenler Caddesi, No:14, Çukurambar, ANKARA
Şirket, tahsis edilen Kuluçka Ofisi’ni, gerektiği hallerde Üniversite’nin isteği doğrultusunda
sözleşme süresi bitmeden, Çukurambar Yerleşkesinden Üniversite’nin Eskişehir Yolu 29.
km.’deki Merkez Yerleşkesindeki bir başka Kuluçka Ofisi’ne taşımayı peşinen kabul ve taahhüt
eder.
3- ŞİRKETE TAHSİS EDİLEN KULUÇKA OFİSİNİN DURUMU
Yukarıda tanımlanan Kuluçka Ofisi, Şirket tarafından boş ve sağlam olarak teslim alınmıştır.
1
DOKÜMAN NO
TTO-KUMS-0019
REVİZYON NO
REVİZYONU YAPAN
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇANKAYA
ÜNİVERSİTESİ
REVİZYON TARİHİ
YAYIN TARİHİ
KULUÇKA MERKEZİ SÖZLEŞMESİ
Teknoloji Transfer
Ofisi
TOPLAM SAYFA SAYISI
FORM NO
01/09/2014
1/6
201.. -
4- SÖZLEŞME SÜRESİ
Sözleşmenin süresi en çok 1 (bir) yıl olup, __/__/____ tarihinde başlayacak ve __/__/____
tarihinde sona erecektir.
5- SÖZLEŞMENİN DEVİR VE TEMLİKİ
Şirket, hiçbir neden ve gerekçe ile kendisine tahsis edilen Kuluçka Ofisi’ni kısmen veya tamamen
üçüncü kişilere devredemez, kullanım hakkını veremez, tahsis edemez, bedelli veya bedelsiz
kullanımına sunamaz, bu sözleşme ile doğan hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini Üniversite’nin
yazılı izni olmadan hiçbir şekilde devir ve temlik edemez.
Şirket’in mevcut ortaklarının Şirket’te sahip oldukları hisselerini iş bu sözleşme tarihinden sonra
diğer kişilere devir etmesi sonucunda Şirket çoğunluk hisselerinin el değiştirdiği durumda, iş bu
sözleşme sona erer.
6- ŞİRKETE TAHSİS EDİLEN KULUÇKA OFİSİNİN KULLANIM ŞEKLİ
Şirket’in esas faaliyeti, Araştırma-Geliştirme ve İnovasyon projeleri tasarımı, üretimi ve
yazılımlarının geliştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışırken Şirket’in faaliyet konusunun bir
araştırma-geliştirme ve inovasyon projesi olduğu hiçbir zaman göz ardı edilmeyecektir. Kuluçka
Ofisi’ndeki ticari pazarlama ve diğer faaliyetlerin Araştırma-Geliştirme ve İnovasyon faaliyetleri
çerçevesinde yapılması söz konusudur. Aksine davranışlarda Üniversite, tahsis edilen Kuluçka
Ofisi’nin tahliyesini isteyebilir ve sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.
7- ŞİRKETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A- Genel Esaslar: Şirket, bu sözleşmede belirtilen amaçlar ve işler doğrultusunda çalışacak,
Üniversite yerleşkesine giriş ve çıkışlarda Üniversite yönetimince belirlenmiş veya ileride
belirlenecek olan ve Şirket faaliyetlerini engellemeyen genel ve özel yerleşke kurallarına
ve Üniversite’nin belirlediği Üniversite ile ilgili genel çalışma esaslarına, güvenlik
usullerine, ortak mekân ve araçların kullanım kurallarına kesinlikle uyacaktır.
B- İç Dekorasyon: Şirket, Üniversite tarafından onaylanmış proje ve teknik şartnameye
göre Kuluçka Ofisi’ni dekore edecektir. Dekorasyonun bedeli, Şirket tarafından
karşılanacaktır. Dekorasyonun proje ve detaylarında belirlenmeyen her türlü malzeme
kullanımı ve imalat yönteminin seçimi için Üniversite’nin onayı alınacaktır. Şirket,
dekorasyon çöp ve artıklarının yerleşke dışına çıkarılmasından kendisi sorumludur.
C- Tadilat: Şirket, Üniversite’nin yazılı onayı olmadıkça, Kuluçka Ofisi’nde hiçbir
değişiklik, tadilat ve ek yapamayacak, ortak mekânları işgal edemeyecek, binada
uygulanan mimari tercihleri göz önünde bulunduracak, bakım ve onarımda bu tercihlere
aykırı dış görünüşle ilgili değişiklikler gerçekleştirmeyecektir.
2
DOKÜMAN NO
TTO-KUMS-0019
REVİZYON NO
REVİZYONU YAPAN
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇANKAYA
ÜNİVERSİTESİ
REVİZYON TARİHİ
YAYIN TARİHİ
KULUÇKA MERKEZİ SÖZLEŞMESİ
Teknoloji Transfer
Ofisi
TOPLAM SAYFA SAYISI
FORM NO
01/09/2014
1/6
201.. -
D- Tanıtım: Şirket, tanıtıcı tabelasını, Üniversite’nin tespit ettiği yerde ve standartta
asacaktır. Bunun haricinde Üniversitenin onayı olmadan, Üniversite yerleşkesi içerisinde
hiçbir yerde tanıtıcı reklam, afiş, pano veya tabela asmayacaktır. Şirket, her türlü
tanıtımında ve evrakında, Kuluçka Ofisi ile ilgili unvan ve tanıtma işaretlerini
kullanabilir. Şirket, Üniversite ile ilgili logo ve tanıtım işaretlerini Üniversite’den izinsiz
kullanamayacaktır.
E- Temizlik: Şirket, Kuluçka Ofisi’nin temizliğinden kendisi sorumlu olacaktır. Kuluçka
Ofisi, Şirket personeli tarafından temiz ve düzenli tutulacak; evcil hayvan
beslenmeyecektir. Üniversite yerleşkesi içindeki ortak mekânların temizliğine riayet
edilecektir.
F- Güvenlik: Şirket, Kuluçka Ofisi’nin güvenliğinden kendisi sorumlu olacaktır. Ayrıca,
Üniversite yerleşkesi güvenliği için alınan diğer güvenlik önlemlerine uyacaktır. Şirket,
güvenlikle ilgili yapılacak olan kontrol, arama veya denetleme çalışmalarına, Şirket’in işi
ile ilgili gizlilik hakkı gözetilmek kaydıyla yardımcı olacaktır. Şirket, Kuluçka Ofisi’nde
ve Üniversite yerleşkesi içinde yasadışı malzeme bulunduramayacaktır.
G- Sigorta: Şirket, Kuluçka Ofisi içindeki her türlü malzeme, eşya ve teçhizatın
sigortalanmasından kendisi sorumlu olacaktır.
H- Zarar ve Ziyan: Şirket’in veya personelinin Üniversite yerleşkesi içinde herhangi bir
kaza veya kasıt sonucu uğrayacağı hasar ve zararlardan Üniversite sorumlu
tutulmayacaktır. Şirket, Kuluçka Ofisi veya Üniversite yerleşkesi içindeki ortak
mekânlarda sebep olduğu her türlü zararı, Üniversite’nin talepleri doğrultusunda yerine
getirmekle yükümlü olacaktır.
İ-
Çevre: Şirket’in tahsis edilen Kuluçka Ofisi’ndeki faaliyetlerinin çevre uyumlu olması
zorunludur. Aksi görüldüğü ve bu konuda uyarı yapıldığı takdirde, Şirket en geç 10 (on)
gün içinde gerekli tedbirleri alacak ve faaliyetlerini çevreye uyumlu hale getirecektir.
J-
Tahsis ve Kira: Şirket, tahsis edilen Kuluçka Ofisi’ni, tamamen veya küçük ünitelere
ayırıp üniteler şeklinde başkalarına tahsis edemez ve kiralayamaz. Bu koşula uyulmadığı
takdirde, Üniversite bu sözleşmeyi tek taraflı fesih eder.
K- Hizmet ve Etkinlikler: Şirket, Üniversite’nin amaç ve iştigal konuları ile ilgili alanlarda
Üniversite içinde üçüncü şahıslara vereceği hizmet ve etkinliklerde öncelikle Üniversite
ile işbirliği yapacaktır.
L- Beyan ve Yayınlar: Şirket, Üniversite tarafından sağlanan imkânların bilinci ile hareket
etmeyi ve Üniversite’yi herhangi bir ortamda küçük düşürücü ve karalayıcı beyanlar ve
yayınlar yapmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu koşula uyulmadığı takdirde,
Üniversite bu sözleşmeyi tek taraflı fesih eder. Üniversite’nin diğer yaptırım hakları
saklıdır.
3
DOKÜMAN NO
TTO-KUMS-0019
REVİZYON NO
REVİZYONU YAPAN
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇANKAYA
ÜNİVERSİTESİ
REVİZYON TARİHİ
YAYIN TARİHİ
KULUÇKA MERKEZİ SÖZLEŞMESİ
Teknoloji Transfer
Ofisi
TOPLAM SAYFA SAYISI
FORM NO
01/09/2014
1/6
201.. -
M- Hukuki ve Cezai Sorumluluk: Şirket ve personelinin Üniversite yerleşkesi içerisinde
hukuki ve cezai sorumluluklarını doğuracak her türlü fiillerinden Üniversite’nin üçüncü
kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu fiillerden, Şirket ve personeli
sorumludur.
N- Üniversite İhtarına Uyma: Şirket, yükümlülüklerini yerine getirmediği için ihtar veren
Üniversite’nin ihtarına derhal uymak zorundadır. Şirket’in bir takvim yılı içerisinde
Üniversite’den üç haklı ihtar alması durumunda, Üniversite bu sözleşmeyi tek taraflı fesih
eder. Ancak, Üniversite daha önceden hiç ihtar vermeden de derhal tahliye isteme
hakkına sahiptir.
O- Tahliye: Şirket, aksine bir sözleşme tanzim ve imza edilmemiş ise, sözleşmenin bitiş
tarihinde hiç bir şart ileri sürmeksizin Kuluçka Ofisi’ni teslim aldığı durum ile tahliye
etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Şirket sözleşme süresi içinde, herhangi bir nedenle
ve kendi isteği ile Kuluçka Ofisi’ni tahliye etmeyi talep ederse, bu talebini 1(bir) ay
önceden yazılı olarak Üniversite’ye bildirmeyi ve hiç bir şart ileri sürmeksizin Kuluçka
Ofisi’ni teslim aldığı durum ile tahliye etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
8- ÜNİVERSİTE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A- Üniversite, Şirket’in günlük çalışmalarını aksatmadan sürdürebilmesi için, Kuluçka
Ofisi’ne gerekli alt yapı hizmetlerini (elektrik, telefon, internet vb.) temin edecektir.
B- Şirket personeli, Kuluçka Ofisi’nin yer aldığı Üniversite yerleşkesi içerisinde Üniversite
personelinin kullanımına açık olan ve Üniversite’nin sağladığı akademik ve sosyal
hizmetlerden (sosyal ve sportif tesisler, kafeterya, kütüphane, kurs ve seminerler, vb.)
Şirket’in talebi üzerine, Üniversite’nin izni ve bu hizmetlerden ücretli olanlar için
Üniversite’nin belirleyeceği ücret karşılığı, yararlandırılacaktır. Sınırlı kapasite ve aşırı
talep nedeniyle Üniversite’nin getirebileceği sayısal sınırlamaları Şirket kabul edecektir.
C- Şirket ile Üniversite arasındaki ilişki iş bu sözleşme kapsamında Üniversite’nin
Girişimcilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (GİMER) tarafından
yürütülecektir.
9- CEZAİ ŞARTLAR
Üniversite, 7. maddede belirtilen ve Şirket’in sebep olduğu zarar, ziyan ve tazmin bedellerini
Şirket’ten talep etme hakkına sahiptir.
10- SÖZLEŞME’NİN FESHİ
Şirketin iflası, işi bırakması, iştigal konusunu Ar-Ge ve İnovasyon ilkelerinin dışına çıkarması,
Şirket çoğunluk hisselerinin el değiştirdiği veya taraflardan herhangi birinin sözleşmenin
feshini yazılı olarak istemesi durumunda sözleşme sona erer ve Şirket tahsis edilmiş alanı 15
(on beş) gün içinde tahliye eder.
4
DOKÜMAN NO
TTO-KUMS-0019
REVİZYON NO
REVİZYONU YAPAN
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇANKAYA
ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Transfer
Ofisi
REVİZYON TARİHİ
YAYIN TARİHİ
KULUÇKA MERKEZİ SÖZLEŞMESİ
TOPLAM SAYFA SAYISI
FORM NO
01/09/2014
1/6
201.. -
11- SÖZLEŞME GİDERLERİNİN KARŞILANMASI
Bu sözleşme, herhangi bir bedel içermez. Ancak, bu sözleşmesinin düzenlemesinden ve
uygulanmasından doğan, vergi, resim, harç, noter, vb. her türlü giderler Şirket’e aittir.
12- SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ
Bu sözleşme, tarafların imzası ile geçerlilik kazanır.
13- ANLAŞMAZLIKLAR
Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar ve davaların çözümünde ve icra kovuşturmalarında, Ankara
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Bu sözleşme, 13 madde ve 5 sayfadan ibaret olup, eki ile birlikte 2 (iki) nüsha halinde Ankara’da
__/__/____ tarihinde düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.
Üniversite Adına
Şirket Adına
Sıtkı ALP
Mütevelli Heyet Başkanı
Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ
Rektör
XXXXXXXXXXXXX
(Şirketi temsile yetkili gerçek kişi)
Ek: Şirket’in imza sirkülerleri ve yetki belgeleri
5
DOKÜMAN NO
TTO-KUMS-0019
REVİZYON NO
REVİZYONU YAPAN
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇANKAYA
ÜNİVERSİTESİ
REVİZYON TARİHİ
YAYIN TARİHİ
KULUÇKA MERKEZİ SÖZLEŞMESİ
TOPLAM SAYFA SAYISI
FORM NO
Meral SAYIN
GİMER Müdürü
6
Teknoloji Transfer
Ofisi
01/09/2014
1/6
201.. -
Download

1 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ AR