DOKÜMAN NO
TTO-OKMS-0018
REVİZYON NO
REVİZYONU YAPAN
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇANKAYA
ÜNİVERSİTESİ
REVİZYON TARİHİ
YAYIN TARİHİ
ÖN KULUÇKA MERKEZİ SÖZLEŞMESİ
Teknoloji Transfer
Ofisi
TOPLAM SAYFA
SAYISI
FORM NO
01/09/2014
1/4
201.. -
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YÜRÜTTÜĞÜ
PROJELERDE GÖREVLİ ARAŞTIRMACILAR İÇİN ÖN KULUÇKA OFİS ALANI
TAHSİS SÖZLEŞMESİ
1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Tahsis Eden : ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Merkez Yerleşke, Eskişehir Yolu 29.km, 06810, Yenimahalle/ANKARA
Bu sözleşmede kısaca “Üniversite” olarak adlandırılacak taraftır. Üniversite Merkez kampüsünde
bulunan bir ofis alanının 2. maddede tanımlanan bölümlerini tahsis eden tüzel kişidir.
Tahsis Edilen : ………………………………………………………………..
Adres:
İrtibat bilgisi (cep tel, email vs.):
Bu sözleşmede kısaca “Araştırmacı” olarak adlandırılacak taraf olup, Üniversite’nin tam zamanlı
personeli değildir. Bu sözleşme hükümlerine göre, “Araştırmacı” Ön Kuluçka ofis alanının 2.
maddede tanımlanan bölümünü kendi sorumluluğu altında 3. maddede belirtilen süre ile kullanacak
gerçek kişidir.
Bundan böyle Üniversite ve Araştırmacı tek başına “Taraf”, her ikisi birden “Taraflar” olarak
isimlendirilecektir.
Yukarıda yazılı unvanlar ve adresler, tarafların yasal unvanları ve tebligat adresleri olup, bu
adreslere yapılacak her türlü tebligat geçerli olacaktır. Taraflardan herhangi birisi unvan, adres ve
sözleşmeyi bağlayan statü değişiklikleri olduğu takdirde bunu karşı tarafa en geç 10 (on) iş günü
içerisinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, yukarıda yazılı unvan ve adreslere
yapılacak her türlü tebligat geçerli sayılacaktır.
2 - SÖZLEŞME'NİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusu, Çankaya Üniversitesi’nin Merkez Kampüs Ön Kuluçka Araştırmacı Ofis
Alanı olarak belirlenen ve bu sözleşmede kısaca “Ofis” olarak adlandırılacak aşağıda tanımlanan
alanın Araştırmacı’ya belirli bir süre içinde tahsis edilerek kullandırılmasıdır. Bu Araştırmacıların
girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi bu sözleşmenin hedeflerinden biridir. Bu Ofisin tahsisi,
süresi Üniversite’nin tam zamanlı personeli olan Proje Yürütücüsü Öğretim Elemanının (bundan
böyle “Proje Yürütücüsü”) Çankaya Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Araştırma ve Uygulama
Merkezi (GİMER) ve Teknoloji Transfer Ofisine (TTO) yaptığı başvurusunun, GİMER ve TTO
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi esas alınarak yapılmaktadır.
3 – TAHSİS EDİLEN ÖN KULUÇKA ARAŞTIRMACI OFİS ALANININ DURUMU
Yukarıda tanımlanan Ofis Üniversite tarafından iç dekorasyonu yapılmış durumda, 1 (bir) adet
çalışma masası, 1 (bir) adet çalışma sandalyesi ve 1 (bir) adet iki kapaklı kilitli dolap bulunacak
şekilde, Araştırmacı’ya sağlam olarak teslim edilecektir.
1
DOKÜMAN NO
TTO-OKMS-0018
REVİZYON NO
REVİZYONU YAPAN
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇANKAYA
ÜNİVERSİTESİ
REVİZYON TARİHİ
YAYIN TARİHİ
ÖN KULUÇKA MERKEZİ SÖZLEŞMESİ
Teknoloji Transfer
Ofisi
TOPLAM SAYFA
SAYISI
FORM NO
01/09/2014
1/4
201.. -
4 – SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ
Sözleşmenin süresi Proje Yürütücüsünün talep ettiği ve GİMER ile TTO tarafından kabul edilen
proje başlangıç ve bitiş tarihleri göz önüne alınarak ..../....../....... tarihinde başlayacak, ...../...../........
tarihinde sona erecektir.
Araştırmacı, Ofis’i, aksine bir sözleşme tanzim ve imza edilmemiş ise, sözleşmenin bitiş tarihinde
hiç bir şart ileri sürmeksizin teslim alındığı durumu ile tahliye etmeyi peşinen kabul ve taahhüt
eder.
Üniversite her durumda herhangi bir neden belirtmeksizin sözleşmenin feshini ve Ofis’in tahliyesini
isteyebilir. Bu durumda Üniversite fesih isteğini, Araştırmacı’ya tahliye tarihinden en az 1 (bir)
hafta önce yazılı olarak bildirir.
Araştırmacı da sözleşme süresi içinde, sözleşmeyi herhangi bir nedenle ve kendi isteği ile
feshetmek isterse, bu talebini tahliye etmek istediği tarihten en geç 1 (bir) hafta öncesinde Proje
Yürütücüsü’ne ve Üniversite’ye yazılı olarak bildirecektir.
5 – İŞLETME VE YÖNETİM GİDERLERİ BEDELİ
Araştırmacı, Ofis’in bulunduğu binanın ortak alanlarına ait elektrik, su, iklimlendirme, ortak
toplantı salonu, kablosuz internet bağlantısı ve telefon altyapısı, temizlik, çevre bakımı ve güvenlik
giderleri için herhangi bir bedel ödemeyecektir. Burada açıkça belirtilmemiş olan hiçbir gider
İşletme Giderlerine dahil değildir ve bu giderlerin ödenmesinden veya ödenmemesinin
sonuçlarından Üniversite sorumlu değildir.
6 - SÖZLEŞMENİN DEVİR VE TEMLİKİ
Araştırmacı, bu sözleşme ile doğan hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini Üniversite’nin yazılı izni
olmadan hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
7 – OFİS ALANININ KULLANIM ŞEKLİ
Araştırmacı’nın faaliyet konusunun bir araştırma geliştirme projesi olduğu hiçbir zaman göz ardı
edilmeyecek, Ofis’teki faaliyetlerin AR-GE ve Girişimcilik faaliyeti çevresinde ve ona bağlı olarak
yapılması söz konusu olacaktır.
8 - ARAŞTIRMACI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A- Bu sözleşmede belirtilen amaçlar ve işler doğrultusunda çalışacak, Üniversite Kampüsüne giriş
ve çıkışlarda Üniversite yönetimince belirlenmiş veya ileride belirlenecek olan ve Araştırma
faaliyetlerini engellemeyen genel ve özel kampüs kurallarına, Üniversite ile ilgili genel
çalışma esaslarına, ortak mekan ve araçların kullanım kurallarına kesinlikle uyacaktır.
Araştırmacı bu hükümlere uymayı beyan ve taahhüt etmiştir.
B - Temizlik : Ofis daima temiz ve düzenli tutulacak, evcil hayvan beslenmeyecektir. Ortak
alanların temizliğine riayet edilecektir.
C – Zarar ve Ziyan : Araştırmacı’nın Üniversite Yerleşkesi içinde herhangi bir kaza veya kasıt
sonucu uğrayacağı hasar ve zararlardan Üniversite sorumlu tutulmayacaktır. Araştırmacı, Ofis
veya ortak mekanlarda sebep olduğu Üniversite tarafından tespit edilecek her türlü zararı
tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Araştırmacı‘nın Üniversite’nin Yerleşkesi içerisinde
hukuki ve cezai sorumluklarını doğuracak her türlü fiillerinden, Üniversite’nin doğrudan ve
2
DOKÜMAN NO
TTO-OKMS-0018
REVİZYON NO
REVİZYONU YAPAN
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇANKAYA
ÜNİVERSİTESİ
REVİZYON TARİHİ
YAYIN TARİHİ
ÖN KULUÇKA MERKEZİ SÖZLEŞMESİ
Teknoloji Transfer
Ofisi
TOPLAM SAYFA
SAYISI
FORM NO
01/09/2014
1/4
201.. -
dolaylı olarak üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu fiillerden
Araştırmacı sorumludur.
D – Yöneticinin İhtarına Uyma: Üniversite’nin Araştırmacıyı, yükümlülüklerini yerine
getirmediği için ihtar etme hakkı vardır. Araştırmacı, Üniversite’nin bu kapsamdaki ihtarına
derhal uymak zorundadır. Bir takvim yılı içerisinde Üniversite’den 3 (üç) ihtar alan
Araştırmacının sözleşmesi fesholunur.
E – Araştırmacı Üniversite’nin vereceği Girişimcilik Eğitimlerine katılmaya ve bu kapsamda
sertifika almaya azami gayret gösterecektir.
Üniversite herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman 1 (bir) hafta önceden yazılı
olarak bildirmek şartıyla tek taraflı olarak feshedebilir ve tahsisli alanın tahliyesini isteyebilir.
Sözleşmenin Üniversite tarafından feshedilmesi halinde Araştırmacı tahsis edilen Ofis’i kendisine
teslim edilen durumda derhal tahliye etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
9 – ÜNİVERSİTE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A – Üniversite Ofis alanına genel altyapı hizmetlerini sağlayacaktır (kablosuz internet, elektrik,
ısınma, temizlik).
B – Üniversite Araştırmacı’yı Üniversite tam zamanlı personelinin kullanımına açık olan ve
Üniversite’nin sağladığı akademik ve sosyal hizmetlerden (Sosyal ve sportif tesisler,
kütüphane), Araştırmacı’nın talep etmesi halinde, Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü'nün iznine
bağlı olarak ve bu hizmetlerden ücretli olanlar için belirleyeceği ücret karşılığı,
yararlandırabilir. Sınırlı kapasite ve aşırı talep nedeniyle Üniversite’nin getirebileceği sayısal
sınırlamaları Araştırmacı kabul eder.
C – Üniversite açacağı Girişimcilik Derslerine veya eğitim programlarına Araştırmacı’nın
katılımını teşvik eder.
10- SÖZLEŞMENİN FESHİ
Üniversite herhangi bir ihtara gerek olmaksızın işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve
tahsisli alanın tahliyesini isteyebilir. Üniversite’nin yazılı fesih bildiriminden sonra 1 (bir) hafta
içinde sözleşme feshedilir. Araştırmacı da yazılı olarak sözleşmenin iptalini istediğinde, 1 (bir)
hafta içinde sözleşme feshedilir. Araştırmacı Ofis’i kendisine teslim edildiği durumda Üniversite’ye
teslim etmek zorundadır.
11.- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşme kapsamındaki anlaşmazlıklar önce taraflar arasında iyi niyetle çözülmeye
çalışılacaktır, bu mümkün olmadığı taktirde T. C. Ankara Mahkemeleri yetkili olacaktır.
12 - SÖZLEŞME'NİN GEÇERLİLİĞİ
İşbu sözleşme, tarafların imzalarının tamamlandığı tarihte geçerlilik kazanır.
İşbu sözleşme 12 (oniki) maddeden oluşmuş ve ekleri ile birlikte 2 (iki) nüsha halinde Ankara’da
……./…../……… tarihinde düzenlenmiştir.
3
DOKÜMAN NO
TTO-OKMS-0018
REVİZYON NO
REVİZYONU YAPAN
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇANKAYA
ÜNİVERSİTESİ
REVİZYON TARİHİ
YAYIN TARİHİ
ÖN KULUÇKA MERKEZİ SÖZLEŞMESİ
Çankaya Üniversitesi
Teknoloji Transfer
Ofisi
TOPLAM SAYFA
SAYISI
FORM NO
01/09/2014
1/4
201.. -
Araştırmacı
Rektör
Proje Yürütücüsü
Öğretim Elemanı
GİMER Müdürü
TTO Müdürü
4
Download

18_Onkulucka_Merkezi_Sozlesmesi