ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:22.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
MURATPAŞA BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında gündemin 134. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 209
sayılı kararı ile uygun bulunan, 19N-I Ilb nolu imar
paftasında 10531 Ada 1 parselde yer alan trafo alanının
parkın güney kısmında konumlandırılmasına ilişkin 1/1000
ölçekli uygulama imar plan değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 209
sayılı kararı ile uygun bulunan, 19N-lllb nolu imar
paftasında 10531 Ada 1 parselde yer alan trafo alanının
parkın güney kısmında konumlandırılmasına ilişkin 1/1000
ölçekli uygulama imar plan değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, Muratpaşa Belediyesinden geldiği şekliyle
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.________________________________________
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Başkanı
Kerim BAŞKAPTAN
Cenk
İmar Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
Selçuk S
İm
Mİ Rİ İ
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
03.06.2014 TARİH VE 209 SAYILI KARARI
Gündemin 20. Maddesi
Karar No. 209
Özü: 19N-III b no'lu imar plan paftasında park
alanı içerisinde yer alan trafo alanında yer
değişikliğine ilişkin hazırlanan plan değişikliği
önerisinin Planlama ve İmar Komisyonundan
geldiği şekliyle kabulüne oy çokluğu ile karar
verildiği hk.
Gündemin 20. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Belediyemiz Emlak
ve İstimlak Müdürlüğü'nün 13.12.2011 tarihli ve 3926 sayılı talebi ile trafo alanında yer
değişikliği yapılmasına ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği Planlama
ve İmar Komisyonu’nun 11.01.2012 tarihli toplantısında incelenmiş, uygun bulunmuştur.
Konunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini isteyen 28.05.2014 gün ve 2858
sayılı yazısı okundu.
Üye Songül Başkaya söz alıp, uygundur Başkanım, komisyondan geldiği şekliyle, dedi.
Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, biz bu madde için müsaade ederseniz görüş bildirmek
istemiyoruz, dedi.
Üye Mustafa Taşbaş söz alıp, Sayın Başkan bize göre de komisyon raporu
doğrultusunda uygundur, dedi.
Başkan, evet gündemin 20.maddesinin komisyondan geldiği şekliyle kabulünü
oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler, dedi.
Yapılan oylamada;
C.H.P grubu ve MHP grubunun kabul,
A.K.P grubunun çekimser oylarına karşılık,
19N-III b no'lu imar plan paftasında park alanı içerisinde yer alan trafo alanında yer
değişikliğine ilişkin hazırlanan plan değişikliği Önerisinin Planlama ve İmar Komisyonundan
geldiği şekliyle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
Av.Ümit UYSAL
Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
Murat ŞİMŞEK
Cem KOTAN
Geçici Divan Katibi
M U R A TP A ŞA BELEDİYESİ
PLAN NOTLARI:
ADA/PARSEL N0:10531/1
PAFTA NO: 19N-IIIb
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
M EVCUT PLAN
f[
k
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
ANTALYA MERKEZ (BÜYÜKŞEHİR) MURATPAŞA BELEDİYESİ
KONU TRAFO ALANI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Güzeloba Mahallesi 19N-IIIb imar plan paftasında, kardeşkentler yolu doğusunda,
park alanının kuzeybatısında, trafo yeri ayrılmış bulunmaktadır.Park alam
içerisinde trafo yerinin Antalya Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliğinin Madde
7.01.2 (Kentsel gereksinimler ile ilgili hükümler) uyarınca yeri için tespiti
mümkün olmaktadır.Trafo yerinin ilgili madde gereğince park alanının uygun bir
yerinde tespit edilebilmesine yönelik trafo alanının kaldırılması, plan tadilatı ile
amaçlanmıştır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Şekil 2. Kadastral Durum
4. PLANLAMA KARARLARI
Emlak İstimlak Müdürlüğünün 13.12.2011 tarihli 3926 sayılı yazısına istinaden trafo
yerinin kaldırılması ile AntalyaBüyükşehir îmar yönetmeliğinin 7.01.2 maddesi uyarınca park
alanında trafo yerinin ayrılmasına olanak sağlanması.
GÖSTERİM (LEJAND)
PLAN ONAMA SINIRI
TRAFO ALANI
Şekil 3. Plan Örneği
T.C.
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
ANTALYA İL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
K onu
TESİS MÜDÜRLÜĞÜ
B.02.2.TED.1.10.01.08 / 824
Trafo Yeri Tahsisi.
n7 6
<n> n * ] /
T.C.
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Muratpaşa / ANTALYA
İlg i:
29.03.2011 tarih 526/4679 sayılı yazımız.
İlgi yazımız ve eki kroki (Ek-2) ile Belediyeniz sınırlan içerisinde 19N-3B imar paftasında 10525
adanın batısındaki Park (Yeşil Alan) Alanı üzerinde, bölgedeki inşaa edilmiş konutlar ile bölge genelinin
enerji ihtiyacının karşılanabilmesi ve bölgedeki yaşanan eneıji sıkıntısının giderilebilmesi için,
Müdürlüğümüz Antalya Elektrik Şebekeleri Master Projesinde yer alan eski adı L/24-TR19 yeni adı
3DM12TR16 nolu 9 m.x 10 m. ölçülerinde ( 90 m2 alanlı ) Prefabrik Beton Köşk Tipi trafonun ACİL
olarak tesisi gerektiğinden ve 19N-3B imar paftasında Park (yeşil alan) durumundaki 10531 adanın
kuzeyindeki trafo tahsisli alanın vatandaş işgalinde olması ve davalı olması nedenlerinden dolayı,
yazımız ekinde sunulan krokide belirtildiği şekilde (Ek-2) imar planında işaretlenen yere Prefabrik Beton
Köşk Tipi trafo binasının yapılabilmesi ve Belediyeniz denetiminde olması bakımından, Belediyeniz
tarafından TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına en az 9x10=90 m2 alanın Trafo Yeri olarak tahsisinin imar
plam üzerinde sağlanması istenilmiş idi.
Ancak; İlgi yazımız ile tahsisini istediğimiz Ek-2’de işaretli yerde mevcut bir evin olması, binanın
tesis edileceği alan altmda alt yapı tesislerine ait bir galerinin (Ek-3) ve galeri ile ilgili logar kapaklarının
mevcudiyeti nedeniyle 3DM12TR16 nolu trafonun tesisi mümkün olmamaktadır.
Belediyeniz ile şifaen görüşme yapılmış ve Belediyeniz görüşü doğrultusunda, Ek-3’de işaretlenen
yeni yerin koordinatlandınlarak yeniden talepte bulunulması istenmiştir.
Trafo ile ilgili Müdürlüğümüzünde master projede Dağıtım Merkezi olarak değişiklik yapması
neticesinde Ek-5’de hazırlanan ölçü krokisinde koordinatladınlarak 124 m2 alanlı olarak Ek-3’deki 19N3B imar paftası üzerine işlenmiştir.
Bu nedenle; Müdürlüğümüz tarafından istenen en son-o/erin, Belediyeniz tarafından TEDAS Genel
Müdürlüğü adına en az 8,00x15,50=124,00 m2 alanın 1/afp Yeri olarak tahsisinin imar planı üzerinde
sağlanması hususunda;
Gereğini arz ederiz.
Eayr
EK: 1-ilgi yazımız. 1 adet imar planı
2-İmar plam üzerinde tahsisi istenilen ilk yer.
3İmar planı üzerinde tahsisi istenilen son yer.
4-Ölçü krokisi.
G ö k s u M a h . A sp e n d o s B ulvarı D e m o k ra s i Kavş. 0 7 2 6 0 ANTALYA K u ru m la r V.D. : 0 2 1 0 4 7 0 5 4 4 A y rın tılı B ilg i için irtib a t ...............................
T e le fo n : (0 242) 3 3 9 5 5 5 5 Fax : (0 242) 3 3 9 22 22
e -p o sta : a n ta ly a -l@ te d a s .g o v .tr
E le k tro n ik ağ : h ttp ://a n ta ly a .te d a s .g o v .tr
'î t - * —
( TESİS M ÜDÜRLÜĞÜ)
B.02.2.TED.1.10.01.08 / 526
Trafo Yeri Tahsisi.
4679
* 29. 03.1 1
T.C.
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Muratpasa / ANTALYA
Belediyeniz sınırlan içerisinde 19N-3B imar paftasında 10525 adanın batısındaki Park
(Yeşil Alan) Alanı üzerinde, bölgedeki inşaa edilmiş konutlar ile bölge genelinin enerji
ihtiyacının karşılanabilmesi ve bölgedeki yaşanan eneıji sıkıntısının giderilebilmesi için,
Müdürlüğümüz Antalya Elektrik Şebekeleri Master Projesinde yer alan eski adı L/24-TR19 yeni
adı 3DM12TR16 nolu 9 m.x 10 m. ölçülerinde ( 90 m2 alanlı ) Prefabrik Beton Köşk Tipi
trafonun ACİL olarak tesisi gerekmektedir.
Söz konusu yazımız ekinde sunulan imar planında işaretli yere Prefabrik Beton Köşk Tipi
trafo binasının yapılabilmesi ve Belediyeniz denetiminde olması bakımından, Belediyeniz
tarafindan TED AŞ Genel Müdürlüğü adına en az 9x10=90 m2 alanın Trafo'Yeri olarak tahsisinin
im ar planı üzerinde sağlanması hususunda;
Gereğini arz ederiz.
OKUL
II M ü &ıl Yardımcısı
(Dağıtım^ e Perakende)
EK: 1 adet imar planı
29.03.2011 Hrt.Tek. M .G Ü L T E K ÎN ^
'
w v’
r>
..
:İ
^-■vcr :, V
10535
10531/6
İLİ : ANTALYA
İLCE: MURATPAŞA
AÖA: 10531
10531/7
.10531/8
10521
10531/5
10531/2
10531/1
10531
10531/3
İMAR KOORDİNATLARI
NoktaNo
10531/4
10524
0.99999153
0.00000887
10531/10 5.
10531/9
10525
TR2
TR3
TR4
ı
573166.96
573181.32
573185.38
573170.37
573229.79
573281.05
573297.57
573297.06
573190.81
573185.80
573221.65
573233.17
573227.81
573216.30
4082855.18
4082859.54
4082847.92
4082843.68
4082874.25
4082906.73
4082891.51
4082885.50
4082790.20
4082791.52
4082824.61
4082834.99
4082840.93
4082830.56
110310.40
110314.65
110303.00
110298.87
110329.00
110381.10
110345.75
110339.75
110245:25
110248.60
110279.43
110289.71
110295.70
1.10285.41
ANTALYA M c S S E S E S l .
ITRF96
no
10531/1
10531/2
10531/3
10531/4
10531/5 .
10531/6.
10531/7
10531/8
10531/9
10531/10
TR1
115121.14
115135.53
115139.50
115124.46
115184.10
115235.60
115252.00
115251.45
1t5144.50
115139.50
115175.60
115187.19
115181.88
115170.29
a s ö e n i z
E L E K T R İK DAĞ ITIM Â-Ş.
-0.00000887
0.99999153
<toord[natlan>
Nokta
10531/1
10531/2
10531/3
10531/4
10531/5
10531/8
10531/7
10531/8
10531/9
10531/10
TR1
TR2
TR3
TR4
573132.53
573146.89
573150.94
573135.93
573-195.35
573246.61
573263.13
573262.62
573156.37
573151-36
573187.21
573198.73
573193.38
573181.86
4082672.57
4082676.93
4082665.31
4082661.07
4082691.64
4082724.13
4082708.90
4082702.89
4082607.60
4082608.91
4082642.00
4082652.38
4082658.32
4082647.95
07260
• ■' 4 L Y A
|\
-ÖU.O
înifcsri
Download

Gündemin 52.Maddesi - Antalya Belediyesi