|
V
ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\
PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU
OJ/09/2014
BİRİM
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir Belediye M eclisinin 11/09/2014 tarihli
toplantısında gündemin 64. maddesinde görüşülerek
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONU
Norm Kadro
Değişiklikler
ve
Teşkilat
Şeması
ile
ilgili
KOMİSYON r a p o r u
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, 10.04.2014 tarih ve 28125 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına
Dair Yönetmelik uyarınca Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda
hazırlanan I sayılı kadro ihdas cetveli ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımız norm kadrosuna
3 Adet 1. Derece Daire Başkam, 30 Adet 1. Derece Şube Müdürü, 6 adet 3. Derece,2 adet
5.derece olmak üzere 8 Eğitmen kadrosu ve 1 adet 7. Derece Ekonomist kadrosu ihdas
edilmesi,6 adet 1.Derece Uzman kadrosu ihdas edilmesi (EK-1) ile 5393 sayılı Belediye
Kanununun 49.maddesi ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel M üdürlüğü’nün
07.01.2014 tarih ve 133 sayılı Genelgesi gereği , Belediyemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan 1
adet Ekonomist ve 2 adet Eğitmen kadrosunun 15.01.2014 tarih 71 nolu karar ekinde
belirlenen sayılara ilave edilmesi, III Sayılı Dolu kadro değişiklik cetveli ile 5.Derece dolu
kadro olan 1 adet İç Denetçi kadrosunun,Kadroyu işgal eden Personelin kazanılmış hak
aylığının 2.Derece 2.Kademe olması nedeniyle kaldırılarak, yerine 1.Derece 1 adet İç
Denetçi Kadrosunun ihdas edilmesi, ayrıca;
Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Y ardım cılığına bağlı faaliyet yürütmek üzere
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nm kurularak, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’na
bağlı faaliyet yürütmek üzere Tahsisler Şube M üdürlüğü’nün kurulması ve halen Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet yürüten Emlak Şube Müdürlüğü ile
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet yürüten Kamulaştırma Şube
M üdürlüğü’nün de Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’na bağlanması,
Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Y ardım cılığına bağlı faaliyet yürütmek
üzere İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’m n kurularak, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na
bağlı Antalya İl sınırlan içerisinde her bir ilçede 1 adet olmak üzere 19 adet İlçe Hizmet
Birimi Şube Müdürlüğü nün kurulması,
Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Y ardım cılığına bağlı faaliyet yürütmek
üzere Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’mn kurularak, Tarımsal Hizmetler Dairesi
Başkanlığı’na bağlı faaliyetleri yürütmek üzere Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü,
Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü birimlerinin kurulması, ve Sağlık İşleri Dairesi
Başkanlığı’na bağlı faaliyet yürüten Veteriner Şube Müdürlüğü’nün isminin Hayvan Sağlığı
ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü olarak değiştirilerek Tarımsal Hizmetler Dairesi
Başkanlığı’na bağlanması, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyet
yürüten Hayvanat Bahçesi Şube M üdürlüğü’nün Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na
bağlı faaliyet yürütmesi,______________________________________________________________
ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
/09/2014
Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Y ardım cılığına bağlı faaliyet yürütmek
üzere Kırsal Hizmetler Dairesi B aşkanlığının kurularak, Kırsal Hizmetler Dairesi
Başkanlığı’na bağlı faaliyet yürütmek üzere Yollar Şube M üdürlüğü’nün kurulması ve Fen
İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet yürüten Makine ve İkmal Şube M üdürlüğü’nün
isminin Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü olarak değiştirilerek Kırsal
Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyet yürütmesi,
Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Y ardım cılığına bağlı faaliyet yürüten
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’mn isminin Kent Estetiği
Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmesi ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyet
yürütmek üzere Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Şube M üdürlüğü
birimlerinin kurulması, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyet yürüten İmar
ve Şehircilik Şube Müdürlüğü’nün isminin İmar Şube Müdürlüğü olarak değiştirilerek Kent
Estetiği Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyet yürütmesi,
4.
u T
Genel Sekreterliğe bağlı faaliyet gösteren Teknik Destek Şube M üdürlüğü’nün,
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet yürütmesi,
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren Bütçe Muhasebe Şube
Müdürlüğü ile İcra Takip Şube M üdürlüğü’nün kaldırılarak, yerine Muhasebe ve Finansman
Şube Müdürlüğü İle Bütçe Kesin Hesap ve Denetim Şube M üdürlüğü’nün kurulmasını,
^
Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı hizmet yürüten 1. Zabıta M üdürlüğü’nün isminin
İdari ve Mali İşler Zabıta Şube Müdürlüğü olarak, 2. Zabıta Şube M üdürlüğü’nün isminin
Denetim Zabıta Şube Müdürlüğü olarak, Denetim ve Ruhsat Şube Müdürlüğü’nün isminin ise
Ruhsat Şube Müdürlüğü olarak değiştilmesi ile Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyet
yürütmek üzere Turizm ve Sahiller Zabıta Şube Müdürlüğü ve Koordinasyon Şube
M üdürlüğü birimlerinin kurulması,
<•
.u
i
;;
...
.}
İdari ve Sosyal işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı’na bağlı faaliyet yürüten
İnsan Kaynaklan ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Mali İşlerden sorumlu Genel Sekreter
Yardımcılığı’na bağlı hizmet yürütmesi ve İnsan Kaynaklan ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na
bağlı faaliyet yürütmek üzere Maaş ve Tahakkuk Şube M üdürlüğü’nün kurulması,
Teknik işlerden sorumlu Genel Sekreter Y ardım cılığına bağlı faaliyet yürüten Bilgi
İşlem Dairesi Başkanlığı’mn, İdari ve Sosyal işlerden sorumlu Genel Sekreter
^Y ardım cılığı’na bağlı hizmet yürütmesi ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyet
yürüten Bilgi İşlem Şube M üdürlüğü’nün isminin Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
olarak değiştirilmesi,
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyet yürüten Yazı İşleri ve
Kararlar Şube Müdürlüğü ile Nikah İşleri Şube Müdürlüğü birimlerinin kaldmlarak yerlerine
"Yazı İşleri Şube Müdürlüğü ile Kararlar Şube M üdürlüğü birimlerinin kurulması,
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyet yürüten Enerji Yönetimi Şube
M üdürlüğü’nün isminin değiştirilerek Temiz Eneıji ve Aydınlatma Şube M üdürlüğü olarak
değiştirilmesi, ayrıca Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyet yürüten İhale ve İdari
İşler Şube M üdürlüğü’nün kaldırılması,
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyet yürüten Toplu
Taşıma Hizmetleri Şube M üdürlüğü’nün isminin Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü olarak
değiştirilmesi ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyet
yürüten Mali ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Raylı Sistem Koordiansyon Bürosu
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
/09/2014
kaldınlması,
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başklanlığı’na bağlı hizmet yürüten İdari ve M ali İşler
Şube Müdürlüğü, Müzeler Şube Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü, Temiz Eneıji Şube
M üdürlüğü birimlerinin kaldırılması,
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyet yürüten Toplum Hizmetlerleri
Şube M üdürlüğü’nün isminin Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak
değiştirilmesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyet yürütmek üzere Çocuk
ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve ARGE ve Yapılandırma Şube Şube M üdürğü
birimlerinin kurulması, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyet yürüten
Ayniyat şube Müdürlüğü ile Kadın Erkek Eşitliği Koordinasyon Bürosu birimlerinin
kaldınlması,
İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyet yürüten 1. İtfaiye Şube M üdürlüğü’nün
isminin Müdahale Şube Müdürlüğü olarak, 2. İtfaiye Şube M üdürlüğü’nün isminin ise Eğitim
ve Önleme Şube Müdürlüğü olarak değiştirlmesi ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı’n a bağlı
faaliyet yürütmek üzere İdari Hizmetler Şube M üdürlüğü’nün kurulması,
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyet yürüten Halk Sağlığı Şube
M üdürlüğü’nün kaldırılması,
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet yürüten
İdari İşlemler Şube M üdürlüğü’nün kaldırılarak yerine Sosyal Medya İletişim Şube
M üdürlüğü’nün kurulması,
Belediyemize ait Norm Kadro gereği bazı birimlerin kurulması ve kaldırılması
ile ilgili 15/01/2014 tarih ve 72 sayılı Meclis K aran ile düzenlenen Teşkilat şemasımn bu
değişiklikler çerçevesinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21.maddesine
istinaden Ekteki şekilde yeniden düzenlenmesinin (Ek:3) komisyonumuzun uygun görüşüyle,
______Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.______________
EKLER:
1- I Sayılı Cetvel: İhdas Cetveli
2- (III) Sayılı Cetvel: Dolu Kadro Değişildi
3- Büyüksehir-'Belediyesi TeşkilatŞem ası
îahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.
:u r ş u n l u
Üye
Komisyon
M w r
lam OlLENGIR
Üye
Emin HATEPOGLU
Sözcü
Süleyman ACAR
Üye
KATILMADI
Sami ALTUN
Oye
i(jij
t
Sm a z
(III) SAY ILI CETVEL: DOLU KADRO D EĞ İŞİK LİĞ İ
(M EM UR)
ILI
:
ANTALYA
M ECLİS KA R A R IN IN
İLÇ E S İ :
M ER KEZ
KU RU M U :
A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E LED İY E B A Ş K A N L IĞ I
ta r ih i
SA Y IS I
DOLU KA D R O D E Ğ İŞ İK L İK C E T V E L İ (M EM U R)
K A L D IR IL M A K İS T E N İL E N KA D R O N U N
A L IN M A K İS T E N İL E N KA D R O N U N
LHSTv m I'î
UNVAN
KO D U
*
311 0
S IN IF I
GİH
UNVANI
Der.
İç Denetçi
A ded i
5
1
KODU
311 0
SIN IFI
GİH
UNVANI
İç Denetçi
D er.
1
A d ed i
1
G ER EK Ç ES İ
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri
Norm Kadro ilke Standartları
i
.
/
M ECLİS B A Ş K A N I
* N orm K ad ro S ta n d a rtla rı U nvan K ü tü ğ ü n d e Y er verfj
U nvan Kodu "0" o la ra k ya zıla ca k tır.
K A TIP
K A TIP
(I) SAYILI CETVEL:KADRO İHDASI (MEMUR)
İLİ
İLÇESİ
MECLİS KARARI
TARİH
SAYISI
ANTALYA
MERKEZ
KURUMl ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MEVCUT MEMUR
KADROLARI
DOLU
BOŞ
TOPLAM
MEMUR NORM KADRO
STANDARDI TOPLAMI
1200
2834
1586
2786
KADRO İHDAS CETVELİ (MEMUR)
İHDASI İSTENİLEN KADRONUN
UNVAN
KODU
2975
5050
6175
9880
9880
8595
UNVANI
SINIFI
GIH
GİH
GIH
GİH
GIH
TH
Daire Başkanı
Şube Müdürü
Uzman
Eğitmen
Eğitmen
Ekonomist
DERECESİ
1
1
1
3
5
7
Toplam
GENEL TOPLAM
ADEDİ
3
30
6
6
2
1
48
48
GEREKÇESİ
Norm
Norm
Norm
Norm
Norm
Norm
Kadro
Kadro
Kadro
Kadro
Kadro
Kadro
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TEŞKİLAT ŞEMASI
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİSİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE ENCÜMENİ
ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
521 e S.K. 20. MAD.
BAŞKAN DANIŞMANLARI
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
İÇ D EN ETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
P R O T O K O L Ş U B E MClDORLÛĞO
GENEL SEKRETER
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
(Mali)
KAYNAK
GELİŞTİRME VE
İŞTİRAKLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
YAZI İŞLERİ ve
KARARLAR DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI
ve EĞİTİM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
(İdari - Sosyal)
KENT ESTETİĞİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ULAŞIM
PLANLAMA VE RAYLI
SİSTEM DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
ÇEVRE KORUMA
ve KONTROL
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
KIR SAL
H İZ M E TLER
DAİRESİ
BAŞKANLIĞ I
TARIMSAL
HİZMETLER
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
İLÇ E
H İZMETLERİ
DAİRESİ
B AŞKANLIĞ I
EM L A K ve
İSTİMLAK
DAİRESİ
BAŞKANLIĞ I
KÜLTÜR vı
SOSYAL İŞLER
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
SOSYAL
HİZMETLER
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
ur
İTFAİYE DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
SAĞLIK İŞLERİ
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI -
BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
DIŞ İLİŞKİLER
DAİRESİ
BAŞKANLIĞ I
BİLGİ İŞLEM
D AİRESİ
BA ŞKA N LIĞ I
Download

Gündemin 6.Maddesi - Antalya Belediyesi