İLİ
TARİH
: BİNGÖL
: 17.04.2015
‫الرِحي ِم‬
َّ ‫الر ْْحَ ِن‬
َّ ‫بِ ْس ِم اللّ ِه‬
‫ات‬
َّ ‫ض َها‬
ُ ‫الس َم َاو‬
ُ ‫َو َسا ِرعُوا إِلَى َمغْ ِف َرةٍ ِم ْن َربِّ ُك ْم َو َجن ٍَّة َع ْر‬
ِ ‫واألَر‬
ِ ‫ت لِل‬
‫ين‬
ُ ْ َ
ُ ْ ‫ض أُع َّد‬
َ ‫ْمتَّق‬
ِ
ِ ُ ‫ال رس‬
ٍ ‫ اللَّ ُه َّم بَا ِر ْك لَنَا فِي َر َج‬:‫وسلَّم‬
‫ب‬
َ ‫ول اللَّه‬
َ ‫صلّى اهللُ َعلَْيه‬
ُ َ َ َ‫ق‬
‫ضا َن‬
َ ‫َو َش ْعبَا َن َوبَا ِر ْك لَنَا فِي َرَم‬
ÜÇ AYLAR VE RAGAİB KANDİLİ
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz
mealen şöyle buyuruyor: “Rabbinizin bağışına,
genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah'a
karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış
bulunan cennete koşun.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s), şöyle
buyuruyor: “Allah’ım Recep ve Şaban’ı bize
mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.”2
Aziz Mü’minler!
Yirmi nisan pazartesi günü başlayacak olan üç
aylar; Rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban
ve Ramazan aylarını içine alan, Regaib kandili ile
başlayıp, Mirac Kandili ve Berat Kandili ile devam
eden, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi ile
zirvelere ulaşan ve Ramazan bayramı ile de gerçek
manada bayrama dönüşen, merhamet ve bağışlanma
aylarıdır.
Üç ayların ilk Cuma gecesi ise bu mübarek
zaman dilimine girildiğinin habercisi olan Reğaib
Kandilidir. Reğaib: istenen, arzu edilen ve çokça
rağbet edilen manasına gelen reğibe kelimesinin
çoğuludur. İnsan rağbet ettiği şeylere göre rağbet
görür. Öyle ise bizim reğaibimiz, arzu ve
emellerimizi, rağbetlerimizi, iyiye, doğruya, hakka ve
hakikate yöneltme; rağbetimizi Rabbimizin rızasına
uygun hale getirme çabası olmalıdır.
Üç ayların ilki olan Recep ayı, aynı zamanda
haram ayları arasında yer almaktadır. Cenab-ı Allah’ın
“Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü
yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir.
Bunlardan dördü haram aylardır.
İşte bu,
Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda
kendinize zulmetmeyin”3 buyurarak bildirdiği haram
aylardan birinin Recep ayı olduğunu peygamberimizin
hadis-i şeriflerinden4 öğreniyoruz. Recep ayının
içindeki Reğaib ve Mirac kandilleri de bu ayın
faziletini daha fazla arttırmaktadır
Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı Peygamber
Efendimizin Ramazan ayından sonra en fazla oruç
tuttuğu aydır.5 Ayrıca Şaban ayının on beşinci
gecesindeki Berat kandili de Şaban ayının faziletini
yücelten mübarek gecelerdendir.
Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ise on
bir ayın sultanı olup içinde bin aydan daha hayırlı olan
Kadir gecesi ile beraber Allah’ın rahmetinin sağanak
halinde indiği mübarek zaman dilimidir.
Değerli Müslümanlar!
İmtihan için gönderildiğimiz şu dünyada,
nefislerimize zulmettiğimiz zamanlar pek çoktur. Bu
halimizi çok iyi bilen ve Zümer süresinin elli üçüncü
ayetinde: “Ey kendi nefisleri aleyhine kötülük edip
aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden
ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün
günahlarınızı
bağışlar.
Çünkü
O,
çok
6
bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Buyuran
yüce Rabbimiz aynı sürenin bir sonraki ayet-i
kerimesinde “Azap size gelmeden önce Rabbinize
dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım
edilmez.”7 Buyurarak, ancak Rabbimize yönelerek ve
ona gerçek manada teslim olarak O’nun rahmetine
nail olabileceğimizi bildirmiştir. İşte üç aylar ve
içindeki mübarek geceler bizim daha güçlü bir şekilde
Rabbimize yönelmemiz ve O’na gerçek manada
teslim olmamız için bize verilen çok önemli
fırsatlardır.
Muhterem Müslümanlar!
Rabbimizin inayeti ile bir kere daha kavuşmak
üzere olduğumuz mübarek üç ayların ve reğaib
kandilimizin, Ümmet-i Muhammed’in dünya ve
ahireti için ve tüm insanlık âlemi için hayırlara vesile
olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyor ve hutbemi
bir ayet-i kerimenin meali ile bitiriyorum. “Ey iman
edenler! Allah’tan korkun, herkes yarın için ne
hazırladığına baksın. Allah’a karşı gelmekten
sakının,
çünkü
Allah
yaptıklarınızdan
haberdardır. Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın
da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi
olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir”8
Al-i İmran 3/133
Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. l, s. 259
Tevbe 9/36
4
Müslim, Kasâme, 29
5
Nesai siyam 2369
6
Zümer 39/53
7
Zümer 39/54
8 Haşr 59/18-19
1
2
3
Hazırlayan: Osman NUMANOĞLU Solhan İlçe Vaizi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

ٍٍمِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّة وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَة عَرْضُهَا ال