+
Eğik Masa Testi
Prof. Dr. Alpay Çeliker
Acıbadem Üniversitesi
+
Kardiyovasküler Senkop
Nedenleri

Vasovagal (nörokardiyojenik) senkop



Emosyonel distresle ilişkili: Korku, ağrı, kan görme
Ortostatik stres ile ilişkili
Durumsal






Öksürük
Gastrointestinal stimülasyon
Mikturisyon
Egzersiz sonrası
Postprandial
Diğer durumlar

Karodit sinüs sensitivitesi

Atipik formlar
+
Vazovagal Senkop

Gençlerde daha sık görülür

Vasovagal mekanizmaya ikinci olarak
gelişen hipotansiyon, bradikardi veya
asistoli sonucu oluşan beyin kan
akımında azalma ile ilişkili paroksismal
ve geçici bilinç kaybıdır.

Emosyonel stres, ağrı veya ortostatik
uyaranlar parasempatik aktivitede
artmaya neden olur. Bu durum
vasodilatasyon, kalbe kan dönüşünde
azalma sonucunda kardiyak debide
azalma, miyokard kasılmasında
depresyon ve bradikardiye yol açar.
Hayır
BİLİNÇ
KAYBI
*Geçici?
*Hızlı
Başlangıç?
*Kısa süreli
* Spontan
düzelme
Evet
Düşme
Hayır
Evet
Koma
Bilinç
Değişikliği
Resüsite
arrest
Diğer
Geçici Bilinç Kaybı
Nontravmatik
SENKO
P
EPİLEPSİ
Travmatik
PSİKOJENİ
K
NADİR NEDENLER
+
BO I et al. Syncope in children and adolescents: a twoyear experience at the Department of Paediatrics in
Parma. ACTA BIOMED 2009; 80: 36-41
+
Malign Senkop

Egzersiz sonrası gelişen senkop

Senkop sırasında travma

Ailede erken ani ölüm öyküsü

Senkop sırasında defekasyon ve idrar kaçırma

Senkop sonrasında bilinç kaybı

Altta yatan konjenital veya kazanılmış kalp
hastalığı
+
Nörokardiyojenik Senkop
 Vasovagal
senkop sık görülen bir problemdir..
 Sıklığı %20-40 arasında değiştiği
söylenmektedir.
 Senkop acil servise başvuruların %1-3’ünü ve
hastaneye yatışların %1-3’ünü oluşturmaktadır.
 Kardiyolog ve nörologlara başvurunun önemli
nedenlerindendir.
 Senkoplar çok nadiren ölümcül sonuçlara neden
olabilir.
Schematic presentation of the distribution of age and cumulative incidence of first episode of
syncope in the general population from subjects up to 80 years is shown.
+
Laboratuvar İnceleme
> 40 yaş KSM
 Kardiyak hastalık , şüphesi varsa EKO
 Aritmi şüphesi varsa EKG monitorizasyonu
 Ortostatik testler
 Kan basıncı ölçümü
 Eğik masa testi
 Nörolojik evaluasyon veya kan testleri

1. Bu bir senkop episodumu?
2. Etyolojik tanı konuldumu?
3. Yüksek riskli kardiyovasküler
olay veya ani ölümle ilgili bilgi
varmı?
+
Eğik Masa Testi
 1980’lerin
sonunda doğru tilt testinin vazovagal
refleksin tanısında kullanılabileceğini ortaya
konulmuştur.
 Tilt testi senkop tanısında yaygın olarak kullanılan bir
tanı yöntemidir. Klinik seyir ve tedavi planlanmasında
önemli yere sahiptir.
 Ortostatik strese neden olur. 20’inci yüzyılın ortalarında
senkopa neden olabileceği Amerikan Hava Kuvvetleri
doktorları tarafından ortaya konmuştur.
 Daha sonraki yıllarda tilt testinin senkopun tanısında
klinik bir yöntem olarak askeri amaçlar dışında
kullanılmaya başlanmıştır.
Bilinç kaybı
Hipotansiyon
bradikardi
Kompansatuvar mekanizmaların yetersiz
kalması, vücut sıvı hacminin uygun
olmaması
Tilt Testi
10 saniye içinde yerçekimine
bağlı 500-1000 ml kan alt
ekstremiteye birikir
10 dakika içinde 700 ml protein
içermeyen sıvı hücreler arası
dokuya birikir
Atım hacmi ve venöz
dönüş azalır
Arterial
mekanosreseptörlerin
aktivasyonu
Kalp hazında artma ve rezistans
ve kapasitans damarlarında
konstriksiyon
+
Pozitif Cevap Tipleri
Tip
Kalp Hızı
Kan Basıncı
Tip I. Mikst
40 atım/dk
< 40 atım/dk < 10 saniye ±
asistol <3 saniye
Kalp hızındaki
değişiklikten önce olur
Tip II A
Asistoli olmaksızın
kardiyoinhibisyon
<40 atım/dk >10 saniye
>3 saniye asistoli yoktur.
Kalp hızındaki
değişiklikten önce olur
Tip IIb
Asistoli ile birlikte
kardiyoinhibisyon
>3 saniye süreli asistoli
Kan basıncı birlikte veya
daha önce etkilenir
Tip III
Vazodepresör
Senkop sırasında kalp hızı
%10’dan fazla düşmez
+
Eğik Masa Testi: Neden?
 Güvenli
ve iyi kontrol edilen bir ortamda
vazovagal reaksiyona hastaların
duyarlılığını değerlendirmek

Semptomlarla laboratuvar ortamında
oluşturulan semptomların uyuşup
uyuşmadığını belirlemek

Öncül semptomları hastalara öğreterek
ikaz edici semptomları tanımlamaları ve
gereken önlemleri almalarını sağlamak
+ Eğik Masa Testi: Grup I Endikasyonlar

A: Vazovagal kaynaklı olduğu düşünülen tekrarlayan senkop
veya fiziksel yaralanma, motorlu taşıt kazası, yüksek riskli bir
meslekte senkop



Öykü ve inceleme ile organik kalp hastalığı olmayanlarda ve
vazovagal senkop düşünülenlerde
Öykü ve inceleme ile organik kalp hastalığı olanlarda ve
vazovagal senkop düşünülenlerde senkopun diğer nedenleri
uygun testlerle tanımlanamıyorsa.
B: Klas A’da bahsedilen açıklanamayan senkopta



Öykü ve inceleme ile organik kalp hastalığı olmayanlarda ve
vazovagal senkop potansiyel neden olarak düşünülenlerde
Organik kalp hastalığı olanlarda ve vazovagal senkop
düşünülenlerde senkopun diğer nedenleri uygun testlerle
tanımlanamıyorsa.
C. Bradiaritmi ile birlikte olan senkopta ileri araştırma amacı ile
+
Eğik Masa Testi:
Grup II Endikasyonlar
 Konvulsiyona
bağlı senkopların vasovagal
senkoptan ayırt edilmesi
 Nörokardiyojenik olduğu düşünülen
tekrarlayan “near” senkop atakları
 Organik kalp hastalığı yokluğunda
egzersizle indüklenen senkop
 Senkop tekrarlarının önlenmesi için
profilaktik tedavi etkinliğini araştırmak için
+
EĞİK MASA TESTİ???
 Klinikte
altın standart olarak yer alıyormu?

Sensitivite ve spesifitesi uygunmu?

Basit ve direkt bir testmidir?

Sonuçlar tekrar ortaya çıkarılabiliyormu?

Tanısal bir gücü varmı?

Etkili tedaviyi tahmin etmekte yararlımı?

Klinik gidişi etkiliyormu?
+
TEST YÖNTEMLERİ I

Hipotansiyon, bradikardi ve presenkop veya senkop ortaya
çıkana, yada test sonlanana kadar 20-60 dakika süre ile pasif
tilt uygulamasıdır. Ana provokatif yönü uzamış ortostatik
strese neden olmasıdır.

Testin etkinliğini artırmak yada daha kısa zamanda
sonuçlanmasını sağlamak için isoproterenol, sublingual
nitratlar veya intravenöz klomipramin kulllanılabilir.

Nitratlar venodilatasyona neden olur. İsoproterenol ise
katekolamain cevabını arttırı. Klomipramin intrakranial
serotonini arttırarak santral refleksin indüklenmesinde rol
oynar.
+
TEST YÖNTEMLERİ II

Daha uzun sürelerle, daha dik açı ile ve ilaç uygulanarak
yapılan testlerin daha yüksek pozitivite yönü varken,
spesifitesi düşüktür.

33 çalışmanın değerlendirildiği bir derlemede pasif
testlerde %49, aktif testlerde ise %66 oranında pozitif
cevap olduğu vurgulanmaktadır.
+
+
Eğik Masa Testi Protokolleri
+
Popülasyonlarda Standartlar

Anjiyopasti kılıflarının çekilmesi sonrası senkop geçiren 12
hastanın daha sonra yapılan tilt testleri negatif bulunmuştur.

Bu sonuçlar vasovagal senkoplu hastaların önemli bir
kısmında yalancı negatif tilt testi sonuçları olabileceğini
göstermektedir.

Çeşitli yayınlarda ilk senkop atağının herhangi bir yaşta
olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle henüz senkop
geçirmemiş bazı kontrol hastalarının ileride senkop
geçirmeleri gerçeği dikkate alınmalıdır.

Tilt testi bayılmaya eğilimli kişileri tanımlıyora, daha genç
kontrol guruplarında daha çok yalancı pozitif sonuçlar
çıkması yükek olasılıktadır.
+
Tilt testinin doğruluğu

Kontrollu araştırmalarda + test sonuçlarının daha çok



İntravenöz kanulasyonun kullanımı
Tiltin açı ve süresi

Provokatif ilaç kullanılıp kullanılmadığı

Head-up iterasyonlaının sayısı

Hastanın vücut ıvı volümünü durumu

Hastanın yaşı
Provokasyonda kullanılan nitrogliserin ve isoproterenol
ile yapılan kros-over araştırmalarda



İlaçların diagnostik açıdan faydalı olduğunu
Aynı hastada farklı olabileceğini göstermiştir. (Delepine)
+
Eğik Masa Testi: Negatif yönleri

Presenkop veya senkop pozitif bir sonuç olarak kabul edilirse günler
ve aylar içinde testin pozitif sonuçlanma oranı % 70-87 arasında
değişmektedir. Bu sonuç tilt eğitimi ile açıklanmaktadır.

İlk testte negatif daha sonraki testte pozitif olarak sonuçlanan
vakaların olması tilt testinin sahte negatif sonuçlarının olacağını
düşündürmelidir.

İsoproterenollü tilt testi ile senkop geçirenlerde beta blokörlerin
etkin olması; ancak basit tilt testi ile pozitif sonuç gösterenlerde
etkisiz olması beta blokörlerin hangi hastada etkili olabileceğini
gösteren yayınlar bulunmaktadır. Bu teori Prevention of Syncope
Trial’inde kanıtlanamıştır.

Ciddi bradikardi veya asistol oluşan hastalarda kalıcı kalp pili
tedavisinin etkili olabileceği hipotezi ISSUE çalışması ile
kanıtlanamıştır.
+
Sonuç
 Eğik
masa testi vazovagal senkopa yatkınlığı
belirlemede pasif olarak uygulanan faydalı, kolay
uygulanabilen, güvenli ve etkin bir testtir.
 Bununla beraber tedavi tipini belirleme ve test
etmede faydalı olmadığı düşünülmektedir.
 Nöral refleks senkopların diğer tiplerini araştırmada
faydalı değildir.
 Çok sayıda araştırma yapılarak oldukça kabul gören
protokoller oluşturulmuştur.
 Bu protokoller ile yeniden oluşturulabilir, sensitif,
spesifik ve pozitif prediktif test değerleri
oluşturmuştur.
Download

Dokümanı İndirin