İLİ
: İZMİR
TARİHİ : 13.02.2015
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫ص َدقَ ٍة يَ ْتبَ ُعهَآ أَ ًذى َو ه‬
ٌ ‫قَوْ ٌل َّم ْعر‬
ُ‫هللا‬
َ ‫ُوف َو َم ْغفِ َرةٌ خَ ْي ٌر ِّمن‬
‫َغنِ ٌّي َحلِي ٌم‬
‫وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‬
‫وف َو‬
ُّ َ‫تَب‬
َ َ‫س ُم َك فِي َو ْج ِه أ ِخيكَ لَك‬
ِ ‫ص َدقَةٌ َوأ ْم ُركَ بِا ْل َم ْع ُر‬
‫ضالَ ِل‬
ْ ‫ص َدقَةٌ َوإِ ْرشَادُكَ ال َّر ُج َل فِي‬
َّ ‫ض ال‬
َ ‫نَ ْهيُ َك َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر‬
ِ ‫أر‬
ْ ‫ص َدقَةٌ َوإِ َماطَتُ َك ا ْل َح َج َر َوالش َّْو َك َوا ْل َع‬
َ‫يق لَك‬
َ ‫لَ َك‬
ِ ‫ظ َم ع‬
ِ ‫َن الطَّ ِر‬
ٌ‫ص َدقَة‬
َ
GÜLERYÜZ SADAKADIR
Sevgili Kardeşlerim,
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyurmaktadır: “Güzel bir söz ve
bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir
sadakadan daha hayırlıdır. Allah, her
bakımdan sınırsız zengindir, halîmdir
(hemen cezalandırmaz, mühlet verir).”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili
Peygamberimiz (s.a.v) de şöyle buyurmuştur:
“Mü’min kardeşine tebes- süm etmen
sadakadır. İyiliği emredip kötülükten
sakındırman sadakadır. Yolu nu kaybeden
kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan
taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp
atman da senin için sadakadır. .”2
Değerli Kardeşlerim!
Bizi yaratan, yaşatan, rızıklandıran Rabbimiz
huzurlu ve mutlu yaşayalım diye İslâm dinini
göndermiş
ve
insanları
birbiriyle
kaynaştıracak her harekete değer vererek
bunların sevap kazandıracağını belirtmiştir.
Bunlardan bir tanesi de tatlı dilli, güler yüzlü
olmaktır. Her konuda bizlere yegâne örnek
olan Allah Rasulünü (s.a.v.) bakın Cerîr (r.a.)
nasıl
anlatıyor:
“Rasûlullah
(s.a.v.)
Müslüman olduğum günden beri beni
yanına girmekten men etmedi. Beni görüp
de yüzüme karşı tebessüm etmediği de
olmadı.”3
Sevgili Kardeşlerim!
Âlemlere rahmet Efendimiz bize sadakayı çok
vermemizi telkin ediyor. “Verecek bir şeyimiz
yok Ya Rasulallah” diyenlere de “İnsanlara
tebessüm etmeniz de bir sadakadır”
buyuruyor. Yüce Rabbimizin şu nimetlerine
bakınız! Herkese güler yüzle davranmayı
sadaka vermiş gibi sevapla mükâfatlandırıyor.
Bir Müslüman olarak karşılaştığın insanlara
verdiğin selâmdan, sorduğun hal hatırdan bile
mükâfat kazanıyorsun!
Değerli Kardeşlerim!
Peygamber efendimiz güler yüzlü idi ve
tebessüm ederek gülerdi. Kahkaha ile güldüğü
hiç görülmedi. Konuşmaya tebessüm ederek
başlardı. Tatlı dil ve güler yüz Müslümanın
şiârıdır. Aile yuvalarında huzurun ve sevginin
kaynağı tebessümlü olmak, güler yüzlü
davranmaktır. Başarının sırrı, misafire en iyi
ikram, güler yüz ve tatlı dildir. Huzurun
anahtarı tebessümdür. Üstelik tebessüm,
masrafsızdır, alanı mutlu eder, vereni üzmez.
Sevgili
Peygamberimiz:
“Mallarınızla
herkesi memnun edemezsiniz. Güleryüz ve
tatlı dil ile güzel ahlâkla memnun etmeye
çalışınız!”4 buyuruyor.
Netice olarak tebessüm, iç dünyamızın
güzelliklerinin, dışa yansımasıdır ve evde
saadet, iş yerinde ise başarı meydana getirir.
Tebessüm eden kimse, başkalarına ikramda
bulunuyor demektir. Gülümsemenin, bir
maliyeti, bir külfeti yoktur ama insana çok
şey kazandırır. Vereni fakirleştirmeden, alanı
zenginleştiren bir güce sahiptir. Gülümseme,
sadece bir an sürer. Fakat hatırası bazen
ebediyen yaşar.
Aziz Kardeşlerim!
Hutbemi bir Hadisi şerifle bitirmek istiyorum.
"Din, kardeşini güler yüzle karşılamaktan
ibaret
bile
olsa,
hiçbir
iyiliği
5
küçümseme."
------------------------------------------------------1.Bakara: 2/263
2.Tirmizî, Birr, 36.
3.Buhari;Menakibu’l- Ensar 21. Müslim;Fezailu’s-Sahabe 36.
Tirmizi, Menakıb, 3822.
4. İhya, Cilt 2. .s.159
5.Müslim, Birr 144. Ayrıca bk. Tirmizî, Et`ime 30, Birr 45
Hazırlayan:
Nursin ÜNALAN Kaymakkuyu C. İ.-H.Karabağlar
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

buyuruyor. Yüce Rabbimizin şu nimetlerine bakınız! Herkese güler