İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren
Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolar ve
Sınırlı Denetim Raporu
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi
4 Ağustos 2014
Bu rapor, 1 sayfa sınırlı denetim raporu ve 46
sayfa ara dönem özet finansal tablolar ve
tamamlayıcı dipnotlarından oluşmaktadır.
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Anonim Şirketi
İçindekiler
Ara Dönem Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Ara Dönem Özet Kar veya Zarar Tablosu
Ara Dönem Özet Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Ara Dönem Özet Özkaynaklar Değişim Tablosu
Ara Dönem Özet Nakit Akış Tablosu
Ara Dönem Özet Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
Ara Dönem Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı Denetim Raporu
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’na,
Giriş
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin ("Şirket") 30 Haziran 2014 tarihli ilişikteki özet
finansal durum tablosunun, aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet kar veya zarar
tablosunun, diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosu ile diğer
açıklayıcı dipnotlarının (“ara dönem özet finansal bilgiler”) sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz.
Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem özet finansal bilgilerin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standardı 34 “Ara Dönem
Finansal Raporlama” Standardı’na (“TMS 34”) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir
biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu
ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.
Sınırlı Denetimin Kapsamı
Yaptığımız sınırlı denetim Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (“SBDS”) 2410 “Ara Dönem Finansal
Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından
Sınırlı Bağımsız Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı
denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması
ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem özet
finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak yapılan ve
amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli
ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem özet finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir
bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence
sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sonuç
Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet finansal bilgilerin, Şirket’in tüm önemli yönleriyle,
TMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” Standardı’na uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine
varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
İstanbul, 4 Ağustos 2014
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Orhan Akova, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
İÇİNDEKİLER
Sayfa
Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço)..................................................................................... 1-2
Özet Kar veya Zarar Tablosu ......................................................................................................... 3
Özet Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ............................................................................................... 4
Özet Özkaynaklar Değişim Tablosu............................................................................................... 5
Özet Nakit Akış Tablosu ................................................................................................................ 6
Özet Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Ek Dipnot:
Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Bölümlere göre raporlama
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar / Türev araçlar
Finansal borçlanmalar
Ticari alacaklar ve borçlar
Diğer alacaklar ve borçlar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Stoklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Diğer varlıklar ve yükümlülükler
Özkaynaklar
Hasılat ve satışların maliyeti
Genel yönetim giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Finansman giderleri
Pay başına kazanç
İlişkili taraf açıklamaları
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi
Raporlama döneminden sonraki olaylar
Portföy sınırlamalarına uyumun kontrolü
7
8
11
11
15
16
18
19
20
20
26
27
28
29
30
31
32
34
35
35
35
36
36
41
44
45
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
30 Haziran 2014
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013
5
6
8
23
8
9
11
16
23
262.599.593
118.295.356
16.135.176
35.196.604
67.537
35.129.067
540.219
6.427.076
66.909.693
1.037.258
233.029.758
101.043.123
4.235.850
34.189.785
11.678
34.178.107
10.814
4.090.123
79.655.842
1.303.314
16
16
65.872.435
19.095.469
78.352.528
9.804.221
8
1.541.257.762
14.293.760
1.435.690.679
22.730.613
14.293.760
75.700
1.221.667
51.127.149
1.473.316.482
1.141.805
81.199
1.803.857.355
22.730.613
300.392
1.269.965
31.439.900
1.378.609.041
1.228.136
112.632
1.668.720.437
Notlar
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler
İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş
giderler
Diğer dönen varlıklar
Duran Varlıklar
Ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari
alacaklar
Türev araçlar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Stoklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
6
3
11
10
12
13
İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
1
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
30 Haziran 2014
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013
7
23
169.152.732
161.331.028
54.791.506
162.016.127
135.042.695
27.978.637
8
23
8
9
9
16
23
16
14-15
106.539.522
2.944.584
1.101.150
1.843.434
442.055
442.055
2.026.714
755.087
1.271.627
271.011
107.064.058
22.306.537
7.207.460
15.099.077
390.402
390.402
1.112.223
361.574
750.649
210.927
15
14
16
229.151
41.860
2.137.340
169.376
41.551
2.953.343
7
23
468.660.314
329.731.954
226.987.360
350.618.434
215.530.226
201.987.451
9
16
15
102.744.594
35.990.000
102.044.968
893.392
13.542.775
35.990.000
98.291.356
806.852
15
893.392
806.852
1.166.044.309
680.400.000
240.146.090
423.981
1.156.085.876
630.000.000
240.146.090
423.981
42.164
42.164
42.164
42.164
3.363
3.363
24.677.855
178.891.696
41.459.160
1.803.857.355
4.090
4.090
19.712.142
149.600.689
116.156.720
1.668.720.437
Notlar
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
İlişkili taraflara finansal borçlar
İlişkili olmayan taraflara finansal
borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler
İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler
Kısa vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
karşılıklar
Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
İlişkili taraflara finansal borçlar
İlişkili olmayan taraflara finansal
borçlar
Diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Uzun vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
karşılıklar
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Pay ihraç primleri
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
Diğer kazanç/kayıplar
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
Yabancı para çevirim farkları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
TOPLAM KAYNAKLAR
17
17
17
İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
2
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Kar veya Zarar Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
1 Ocak –
30 Haziran
2014
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Nisan –
30 Haziran
2014
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
1 Ocak –
30 Haziran
2013
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Nisan –
30 Haziran
2013
68.337.176
(20.914.449)
37.047.595
(13.263.141)
59.811.536
(18.728.071)
29.527.302
(9.027.537)
47.422.727
(7.221.801)
15.507.784
(14.370.566)
23.784.454
(3.189.568)
1.372.274
(1.457.959)
41.083.465
(5.509.126)
11.475.190
(8.308.248)
20.499.765
(2.442.870)
9.191.347
(7.028.331)
41.338.144
20.509.201
38.741.281
20.219.911
441.654
1.826.298
(2.146.936)
208.993
1.826.298
612.641
287.073
(11.925.701)
130.382
(9.930.118)
41.459.160
23.157.133
27.102.653
10.420.175
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri
Dönem vergi gideri
-
-
-
-
Ertelenmiş vergi geliri
-
-
-
-
41.459.160
23.157.133
27.102.653
10.420.175
-
-
-
-
41.459.160
23.157.133
27.102.653
10.420.175
22
0,0609
0,0340
0,0398
0,0153
22
0,0609
0,0340
0,0398
0,0153
Notlar
Sürdürülen Faaliyetler
Hasılat
18
Satışların maliyeti (-)
18
Brüt Kar
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
19
20
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
20
Esas Faaliyet Karı
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımların karlarındaki paylar
Finansman gelirleri, net
3
21
Finanman giderleri, net (-)
21
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı
Durdurulan Faaliyetler
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı
Dönem Karı
Sürdürülen faaliyetlerden
pay başına kazanç
(1 TL nominal hisseye karşılık)
Sürdürülen faaliyetlerden
seyreltilmiş pay başına kazanç
(1 TL nominal hisseye karşılık)
İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
3
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Dönem karı
Diğer kapsamlı gelirler
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış fayda planları yeniden
ölçüm kazançları/kayıpları
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacaklar
Yabancı para çevirim farkları
Diğer kapsamlı gelir
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
1 Ocak –
30 Haziran
2014
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Nisan –
30 Haziran
2014
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
1 Ocak –
30 Haziran
2013
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Nisan –
30 Haziran
2013
41.459.160
23.157.133
27.102.653
10.420.175
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(727)
(727)
(400)
(400)
989
989
1.020
1.020
41.458.433
23.156.733
27.103.642
10.421.195
İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
4
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Özkaynaklar Değişim Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Not
Ödenmiş
sermaye
Sermaye
düzeltme
farkları
Pay ihraç
primleri
Kar veya
zararda
yeniden
sınıflandır
ılmayacak
birikmiş
diğer
kapsamlı
gelirler ve
giderler
Diğer
kayıplar/
kazançlar
Kar veya
zararda
yeniden
sınıflandırıla
cak birikmiş
diğer
kapsamlı
gelirler ve
giderler
Yabancı para
çevirim
farkları
Birikmiş Karlar
Kardan ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
Geçmiş yıllar
karları
Net dönem karı
Özkaynaklar
1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
Sermaye artırımı
Temettüler
30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla
bakiyeler
17
600.000.000
240.146.090
423.981
-
(278)
16.520.757
147.383.676
65.408.398
1.069.882.624
30.000.000
-
-
-
-
989
-
3.191.385
-
62.217.013
(30.000.000)
(30.000.000)
(65.408.398)
27.102.653
-
27.103.642
(30.000.000)
630.000.000
240.146.090
423.981
-
711
19.712.142
149.600.689
27.102.653
1.066.986.266
1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla bakiyeler
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
Sermaye artırımı
Temettüler
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla
bakiyeler
17
630.000.000
240.146.090
423.981
42.164
4.090
19.712.142
149.600.689
116.156.720
1.156.085.876
50.400.000
-
-
-
-
(727)
-
4.965.713
-
111.191.007
(50.400.000)
(31.500.000)
(116.156.720)
41.459.160
-
41.458.433
(31.500.000)
680.400.000
240.146.090
423.981
42.164
3.363
24.677.855
178.891.696
41.459.160
1.166.044.309
İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
5
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Nakit Akış Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Sınırlı Denetimden
Geçmiş
1 Ocak –
30 Haziran 2014
Sınırlı Denetimden
Geçmiş
1 Ocak –
30 Haziran 2013
41.459.160
27.102.653
9.040.119
86.540
59.775
10.634.559
89.998
94.556
(2.684.901)
(441.654)
22.104
(151.264)
224.692
(3.683.692)
1.922.244
45.853.123
(2.684.270)
(287.073)
2.842.898
(5.892)
(117.760)
(2.816.769)
1.790.617
36.643.517
7.581.297
(529.405)
3.093.954
(15.637.864)
(19.310.300)
3.852.409
24.903.214
(18.632.382)
6.143
1.655.261
(30.424.312)
61.097.910
(1.588.360)
(5.213)
48.752.564
(11.899.326)
2.965.434
10,12,13
(107.353.337)
489.952
3.888.340
(114.874.371)
(49.636.569)
500.000
(11.718)
3.364.746
(42.818.107)
17
(31.500.000)
140.802.923
(2.235.104)
107.067.819
(30.000.000)
10.346.300
(2.363.203)
(22.016.903)
Yabancı para çevirim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit
benzerlerindeki net artış/(azalış)
17.096.662
(16.082.446)
Yabancı para çevirim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki
etkisi
360.220
554.050
17.456.882
(15.528.396)
100.181.813
83.865.335
117.638.695
68.336.939
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları
Dönem karı
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları ile ilgili düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
İzin karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler
Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve diğer gayrimenkuller ile ilgili geri
çevrilen değer düşüklüğü karşılığı
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarındaki paylar
Yatırım amaçlı ve diğer gayrimenkuller değer düşüklüğü
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı, (net)
Türev işlem zararı/(karı)
Faiz gelirleri
Faiz giderleri
İşletme sermayesindeki değiişikliklerden önceki faaliyet karı
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki azalış/(artış)
Diğer alacaklardaki (artış)/azalış
Diğer dönen varlıklardaki azalış
Stoklardaki değişim
Ticari ve diğer borçlardaki (azalış)/artış
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/(azalış)
Ödenen kıdem tazminatı
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
10,12,13
15
15
10
3
10
8
21
18
21
11
15
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Finansal varlık (alım)/ satımından (kaynaklanan)/sağlanan nakit
Yatırım amaçlı gayrimenkul, maddi ve maddi olmayan duran varlık
alımları
Alınan temettüler
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlar
Alınan faizler
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Temettü ödemesi
Finansal borçlardaki artış
Ödenen faiz
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
5
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
6
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
1.
Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (“Şirket”), her ikisi de 1998 yılında kurulmuş ve
ayrı ayrı faaliyetlerini sürdüren İş Gayrimenkul Yatırım ve Proje Değerlendirme Anonim Şirketi ile
Merkez Gayrimenkul Yatırım ve Proje Değerlendirme Anonim Şirketi’nin, tüm aktif ve pasiflerinin
İş Gayrimenkul Yatırım ve Proje Değerlendirme Anonim Şirketi tarafından devralınarak, 6 Ağustos
1999 tarihinde gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesi suretiyle kurulmuştur. Şirket’in ana
hissedarı Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi (“İş Bankası”)’dir. Şirket’in kayıtlı adresi İş Kuleleri
Kule-2 Kat:10-11 Levent İstanbul/Türkiye’dir.
Şirket’in temel amaç ve faaliyet konusu, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası
araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına
yatırım yapmak gibi Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına
ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularda iştigal etmektir. Şirket’in faaliyet esasları, portföy
yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, SPK’nın düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulması
esas alınmaktadır.
Şirket hisse senetleri 1999 yılından itibaren Borsa İstanbul Anonim Şirketi’nde (eski unvanı ile
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) (“BIST”) işlem görmektedir.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Şirket’in personel sayısı 68’dir (31 Aralık 2013: 67).
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Limited Şirketi (“Kanyon”) 6 Ekim 2004 tarihinde Şirket ve
Eczacıbaşı Holding Anonim Şirketi’nin (“Eczacıbaşı Holding”) %50-%50 ortaklığıyla kurulmuştur.
Müşterek yönetime tabi ortaklığın temel amaç ve faaliyet konusu konut, çarşı ve ofis binalarının
yöneticilik faaliyetlerini yerine getirmek; temizlik, güvenlik, bakım onarım, çevre düzenlemesi
faaliyetlerinde bulunmak; işletmecilik faaliyetini yürüttüğü bazı komplekslerde projelerin tanıtımı ve
pazarlanmasını gerçekleştirip kiralanma ve satışlara aracılık etmektir.
Nest in Globe B.V. (“Nest in Globe”), 7 Temmuz 2011 tarihinde Şirket ve Kayı Holding Anonim
Şirketi’nin (“Kayı Holding”) %50-%50 ortaklığıyla kurulmuştur. Müşterek yönetime tabi ortaklığın
temel amaç ve faaliyet konusu, Hollanda ve yurtdışında ticari gayrimenkul ve otel geliştirmek, inşa
etmek, yönetmek ve bu yapılardan istifade etmektir. Ayrıca, Hollanda ve yurtdışında ticari
gayrimenkul ve otel geliştirmek, inşa etmek, yönetmek için bu konularla ilgili ihalelere katılma ve
teklif verme, danışmanlık ve yönetim hizmetinde bulunma şirketin faaliyet konusu içindedir. Şirket’in,
28 Nisan 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Nest in Globe’un tasfiye edilmesine ve
bu kapsamda Kayı Holding ile imzalanan hissedarlık sözleşmesinin feshine karar verilmiştir.
7
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Uygunluk beyanı
İlişikteki ara dönem finansal tablolar SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”
(“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (“TMS”) uygun
olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.
Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla düzenlenmiş özet finansal tabloları, 4 Ağustos 2014
tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına imzalanmıştır. Genel
Kurul’un ve ilgili yasal kuruluşların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları ve bu finansal
tabloları tashih etme hakkı vardır.
Finansal tabloların hazırlanış şekli
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla ara dönem özet finansal tablo ve dipnotların hazırlanmasında, SPK
Karar Organı’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı karar ile açıklanan “Finansal Tablo ve Dipnot
Formatları Hakkında Duyuru”da belirtilen esaslar kullanılmıştır.
Tebliğ uyarınca işletmeler, ara dönem finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standardı 34 “Ara
Dönem Finansal Raporlama” (“TMS 34”) standardına uygun olarak tam set veya özet hazırlamakta
serbesttirler. Şirket bu çerçevede ara dönemlerde özet finansal tablo hazırlamayı tercih etmiş, söz
konusu özet finansal tablolarını bu standarda uygun olarak hazırlamıştır.
Ara dönem özet finansal tabloların TMS 34, “Ara Dönem Finansal Raporlama” standardına uygun
olarak hazırlanması, Şirket Yönetimi’nin muhasebe politikalarının uygulanmasını ve raporlanan
varlık, yükümlülük, gelir ve gider kalemlerini etkileyecek bir takım değerlendirme, tahmin ve
varsayımlar yapmasını gerektirir. Ancak fiili sonuçlar yapılan tahminlerden farklı gerçekleşebilir.
Ara dönem özet finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikalarının
uygulanmasında kullanılan Şirket Yönetimi’ne ait tahmin ve varsayımlar 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal tablolarında kullanılanlarla aynıdır.
Ara dönem özet finansal tabloları, yıl sonu finansal tablolarının TFRS uyarınca içermesi gereken
açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir ve Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla
hazırlanan finansal tabloları ile birlikte okunması gerekmektedir.
Geçerli ve raporlama para birimi
Şirket’in finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli para birimi olan ve
finansal tablolar için raporlama para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.
Şirket’in müştereken kontrol edilen ortaklıklarından Kanyon’un fonksiyonel para birimi TL, Nest in
Globe’un fonksiyonel para birimi ise Avro’dur.
Ölçüm esasları
Ara dönem özet finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile ölçülen finansal varlıklar haricinde tarihi
maliyetler üzerinden hazırlanmıştır.
Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK
tarafından yayımlanan finansal raporlama standartlarına (Uluslararası Muhasebe Standartları
(“UMS”)/ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”) uygulamasını benimseyenler dahil)
uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (“UMSK”) tarafından yayımlanmış 29 No’lu
“Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS/TMS 29”)
uygulanmamıştır.
8
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.1
Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı)
Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tablolarının düzeltilmesi
İlişikteki ara dönem özet finansal tablolar, Şirket’in finansal durumu, performansı ve nakit akışındaki
eğilimleri belirleyebilmek amacıyla, önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Finansal
tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak
amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılmakta ve bu
hususlara ilişkin olarak açıklama yapılmaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolarında “Diğer kısa vadeli yükümlülükler” içerisinde
gösterilen 361.574 TL tutarındaki ilişkili taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler karşılaştırmalı
finansal tablolarda “ertelenmiş gelirler” altında sınıflandırılmıştır.
Şirket’in 30 Haziran 2013 tarihli finansal tablolarında “Finansman giderleri” içerisinde gösterilen
11.363.244 TL kur farkı giderleri, net hesabı, karşılaştırmalı finansal tablolarda “esas faaliyetlerden
diğer gelirler/giderler” altında sınıflanmıştır.
Konsolidasyon esasları
Müşterek anlaşmalardaki paylar
İş ortaklığı, bir veya daha fazla müteşebbis ortak tarafından müştereken yönetilmek üzere, bir
ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleşme dahilinde oluşturulmuştur.
İlişikteki finansal tablolarda, Kanyon ve Nest in Globe adlarıyla teşkil edilen iş ortaklıkları, özkaynak
yöntemi esasına göre muhasebeleştirilmiştir. Özkaynak yöntemi, bir iş ortaklığındaki sermaye payının
defter değerinin, iştirak edilen ortaklığın özkaynağında dönem içinde ortaya çıkan değişiklik
tutarından, iştirak edene düşen pay kadar artırılıp azaltılmasını ve iştirak edilen ortaklıktan alınan kar
paylarının, müşterek yönetime tabi ortaklık tutarının bu şekilde değiştirilmiş değerinden düşülmesini
öngören muhasebeleştirme yöntemidir. İş ortaklığı katılımcısı iş ortaklığındaki payını bir yatırım
olarak kaydeder ve TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar standardında belirlenen
özkaynak yönteminin uygulamasından muaf tutulmadığı sürece söz konusu yatırımı bu Standart
uyarınca özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirir.
İş ortaklıklarının finansal tabloları, Şirket’in finansal tabloları ile uyumlu olarak aynı hesap
döneminde, aynı muhasebe ilkelerine göre hazırlanmıştır.
Yabancı para işlemleri
Şirket’in yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) muhasebeleştirilen
işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak TL’ye çevrilmektedir. Finansal durum tablosunda yer
alan dövize bağlı varlık ve borçlar raporlama dönemi sonunda geçerli olan kurlar kullanılarak TL’ye
çevrilmiştir. Bu çevrimden ve dövizli işlemlerin tahsil / tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları /
zararları kar veya zarar tablosunda yer almaktadır.
Yurtdışındaki net yatırımların finansal tablolarının konsolidasyon amaçlı raporlama para birimi olan
TL’ye çevrilmesi sonucu oluşan çevirim farkları, yabancı para çevirim farkları olarak özkaynaklar
altında muhasebeleştirilmektedir. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 3.363 TL (31 Aralık 2013: 4.090
TL) tutarındaki yabancı para çevirim farkı, Şirket’in, finansal tablolarını fonksiyonel para birimi olan
Avro üzerinden hazırlayan Nest in Globe’un özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilmesi sonucu
oluşmaktadır.
9
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.2
Muhasebe politikalarındaki değişiklikler
Uygulanan değerleme ilkeleri ve muhasebe politikaları sunumu yapılan tüm dönem bilgilerinde tutarlı
bir şekilde uygulanmıştır. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen
önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları
yeniden düzenlenmektedir.
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti
Şirket’in ara dönem özet finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları 31
Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan yıllık finansal tablolarda
uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlıdır.
2.4
Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Ara dönem özet fnansal tabloların hazırlanması, Şirket yönetiminin muhasebe politikalarının
uygulanmasını ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider kalemlerini etkileyecek bir takım
değerlendirme, tahmin ve varsayımlar yapmasını gerektirir. Ancak fiili sonuçlar yapılan tahminlerden
farklı gerçekleşebilir.
Ara dönem özet finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhabe politikalarının
uygulanmasında kullanılan Şirket yönetimine ait tahmin ve varsayımlarda önemli bir değişiklik
olmamıştır.
2.5
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla uygulanan ve henüz yürürlükte olmayan standartlar ve
yorumlar
2.5.1. 2014 yılında yürürlüğe giren standartlar ve yorumlar
Şirket, 30 Haziran 2014 tarihinde geçerli ve uygulanması zorunlu olan tüm TMS/TFRS ve bunlara
ilişkin tüm yorumları uygulamıştır.
2.5.2. 30 Haziran 2014 tarihinde henüz yürürlükte olmayan standartlar ve yorumlar
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, henüz yürürlüğe girmemiş olan ve ilişikteki finansal tabloların
hazırlanmasında uygulanmamış yeni standartlar ve standartlara ve yorumlara yapılan bir takım
güncellemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin ilişikteki finansal tablolar üzerinde önemli bir
etkisinin olması beklenmemektedir.
TFRS 9 Finansal Araçlar
TFRS 9 (2010) finansal yükümlülüklerle ilgili olarak ek zorunluluklar getirmektedir. TFRS 9 (2011)’a
yapılan değişiklikler, finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya
zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer
değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunulması
gerekmektedir. Yapılan tüm değişiklikler, 1 Ocak 2015 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan yıllık
hesap dönemleri için geçerli olacaktır. Şirket, bu standardın erken uygulanmasını planlamamaktadır
ve bu değişikliğe ilişkin oluşabilecek etkiler henüz değerlendirilmemiştir.
2.6
Gayrimenkul yatırım ortaklığı yatırım portföyü kısıtlamaları
“Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü” başlıklı dipnotta yer veriler bilgiler, SPK’nın II-14.1
“Sermaye Piyasası’nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca finansal tablolardan
türetilmiş özet bilgiler niteliğindedir ve 28 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla SPK’nın 28660 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan III-48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” nin
portföy sınırlamalarına uyumunun kontrolüne ilişkin hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Ayrıca
Ek Dipnot’ta yer verilen bilgiler konsolide olmayan veriler olduğu için, söz konusu bilgiler finansal
tablolarda yer verilen bilgilerle örtüşmeyebilir.
10
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
3.
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlar, Şirket’in finansal tablolarında özkaynak yöntemi
kullanılarak gösterilmektedir. Şirket’in özkaynak yöntemiyle değerlenen iş ortaklıkları aşağıda
sunulmuştur:
Kanyon
Nest in Globe
Sahiplik 30 Haziran
oranı (%)
2014
50
1.220.288
50
1.379
1.221.667
Sahiplik
oranı (%)
50
50
31 Aralık
2013
1.269.965
1.269.965
Özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen müşterek yönetime tabi işletmelerin özet finansal
bilgileri aşağıdaki gibidir:
Kanyon
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Kısa vadeli borçlar
Uzun vadeli borçlar
Net varlıklar
30 Haziran 2014
7.932.805
1.758.639
(6.743.781)
(507.086)
2.440.577
31 Aralık 2013
8.333.013
1.646.836
(6.752.722)
(687.197)
2.539.930
Kanyon
Gelirler
Giderler (-)
1 Ocak 30 Haziran 2014
37.689.556
(36.788.909)
1 Ocak 30 Haziran 2013
31.705.919
(31.101.787)
Nest in Globe
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Kısa vadeli borçlar
Uzun vadeli borçlar
Net varlıklar
30 Haziran 2014
8.542
(5.784)
2.758
31 Aralık 2013
3.141
(12.095)
(8.954)
Nest in Globe
Gelirler
Giderler (-)
1 Ocak30 Haziran 2014
(17.341)
1 Ocak30 Haziran 2013
(29.988)
Şirket’in Nest in Globe’un özkaynağından aldığı pay, Nest in Globe’taki sermaye payının kayıtlı
değerini aşması durumunda finansal tablolarda özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlara
ait tutar sıfıra indirilir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Şirket’in Nest in Globe’un özkaynağından
aldığı pay finansal tablolarda sıfıra indirilmiştir.
Şirket, 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap döneminde, sırasıyla Kanyon’un ve Nest in
Globe’un özkaynak yöntemiyle konsolide edilmesinden kaynaklanan 450.324 TL tutarında karı (30
Haziran 2013: 302.067 TL) ve 8.670 TL (30 Haziran 2013: 14.994 TL) zararı ekteki kar veya zarar
tablosuna yansıtmıştır.
4.
Bölümlere göre raporlama
Şirket’in raporlanabilir bölümleri, Şirket yönetimi tarafından proje bazında takip edilmektedir.
Bölümlere tahsis edilecek kaynaklar ve bu kaynakların kullanımı da yine proje bazında yapılmaktadır.
11
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
4.
Bölümlere göre raporlama (devamı)
Mall
marine
Alışveriş
Merkezi
İş Bankası
Ankara
Merkez
Binası
İş Bankası
Ankara
Kızılay
Binası
İş Bankası
Antalya
Merkez
Binası
Kanyon
Alışveriş
Merkezi
Real
Hiper
market
İstanbul
Esenyurt
İstanbul
Esenyurt
Marmara
park
Ankara İş
Kule
Binası
İstanbul İş
Kuleleri
Kompleksi
Seven
Seas
Oteli
Maslak
Petrol
Ofisi
Binası
İş Bankası
Güneşli
İş
Bankası
Sirkeci
Lykia
Lodge
Kapadokya
Otel
4.478.747
18.092.952
-
2.076.554
251.839
1.863.992
1.569.708
785.148
13.403.397
2.837.144
-
2.848.412
1.669.040
200.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.428.562
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Antalya
Kemer
Imperial
Otel
Taksim
Lamar
tine
Tuzla
Çınarlı
bahçe
Konutları
Diğer Gayri
menkul
Toplam
- 620.960
-
-
50.697.893
-
-
-
-
-
5.428.562
-
-
-
-
7.256.460
-
7.256.460
30 Haziran
2014
Satış gelirleri
Kira geliri
Üst hakkı
gelirleri
Konut satış
gelirleri
Aidat ve hizmet
gelirleri
292.296
-
-
-
-
-
-
19.175
-
-
-
-
-
-
31.862
14.922
-
358.255
Diğer gelirler
Gayrimenkul
gelirleri
-
10.849
-
-
-
-
-
-
11.354
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22.203
4.478.747
18.396.097
-
2.076.554
251.839
1.863.992
1.569.708
785.148
13.433.926
2.837.144
5.428.562
2.848.412
1.669.040
200.000
- 652.822
7.271.382
Amortisman
giderleri
1.355.896
3.180.472
-
459.523
115.498
145.863
131.749
41.762
1.132.177
344.023
1.230.036
201.740
37.454
308.592
- 104.004
7.415
-
8.796.204
Sigorta giderleri
20.321
541.991
-
19.353
17.213
9.479
4.226
2.811
198.287
98.800
-
20.043
4.206
12.728
-
9.551
1.042
-
960.051
İşletme giderleri
42.263
285.053
-
-
-
-
-
-
5.645.216
-
-
-
-
3.512
- 230.266
288.947
-
6.495.257
126.405
720.855
53.297
75.841
5.232
10.243
22.552
13.296
811.961
176.909
-
126.383
31.605
15.151
70.664
70.606
-
-
2.331.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.965.391
-
4.965.391
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22.104
22.104
(1.355.896)
-
-
-
(115.498)
-
-
-
-
-
(1.213.507)
-
-
-
-
-
-
-
(2.684.901)
-
22.000
-
-
6.200
-
-
-
-
-
-
758
-
340
-
-
45
-
29.343
188.989
4.750.371
53.297
554.717
28.645
165.585
158.527
57.869
7.787.641
619.732
16.529
348.924
73.265
340.323
70.664 414.427
5.262.840
22.104
20.914.449
4.289.758
13.645.726
(53.297)
1.521.837
223.194
1.698.407
1.411.181
727.279
5.646.285
2.217.412
5.412.033
2.499.488
1.595.775
(140.323)
(70.664) 238.395
2.008.542
(22.104)
42.848.924
-
388.111
-
-
-
-
-
-
752.348
-
-
-
-
125.534
-
139.786.049
141.055.819
Vergi, resim ve
harç giderleri
Konut satış
giderleri
Sabit kıymetler
değer
düşüklüğü
Konusu
kalmayan
karşılıklar
Diğer
Satışların
maliyeti
Gayrimenkul
faaliyetlerinden
brüt kar
Sermaye
yatırımları
12
-
3.777
63.763.373
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
4.
Bölümlere göre raporlama (devamı)
Seven Seas
Oteli
Maslak
Petrol Ofisi
Binası
Mallmarine
Alışveriş
Merkezi
İş Bankası
Ankara
Merkez
Binası
İş Bankası
Ankara
Kızılay
Binası
İş Bankası
Antalya
Merkez
Binası
Kanyon
Alışveriş
Merkezi
Real
Hipermarket
İstanbul
Esenyurt
İstanbul
Esenyurt
(Marmarapark)
İş Bankası
Sirkeci
Lykia Lodge
Kapadokya
Otel
Antalya
Kemer
Imperial
Otel
İş Bankası
Güneşli
Diğer
Gayrimenkul
Toplam
17.170.997
2.486.365
1.977.388
233.798
1.758.732
1.481.066
740.811
12.834.293
2.243.396
-
2.337.452
1.344.035
807.249
2.071.970
-
51.574.306
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.501.398
-
-
-
-
-
4.501.398
-
266.003
-
-
-
-
-
-
155.338
-
6.924
-
-
-
-
-
-
24.293
-
-
-
-
-
-
-
421.341
-
-
-
-
104.271
-
-
135.488
4.086.754
17.443.924
2.486.365
1.977.388
233.798
1.758.732
1.481.066
740.811
13.013.924
2.243.396
4.501.398
2.337.452
1.344.035
911.520
2.071.970
-
56.632.533
1.365.925
3.070.173
1.196.048
459.299
115.545
145.863
131.749
41.763
1.162.176
343.710
1.230.037
181.512
37.454
306.139
634.872
-
10.422.265
Sigorta giderleri
22.665
400.313
26.544
18.880
14.981
13.445
6.290
3.459
201.171
110.912
-
23.103
20.739
12.364
34.380
3.887
913.133
İşletme giderleri
-
322.306
-
-
169.203
-
-
-
4.626.497
-
-
-
-
-
-
48.914
5.166.920
114.157
423.260
596.720
66.429
6.033
10.437
21.165
12.630
446.286
166.690
-
108.508
18.071
11.824
60.914
-
2.063.124
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.842.897
2.842.897
(1.356.191)
-
2.927
-
-
-
(114.572)
-
-
-
-
-
(1.213.507)
-
-
-
-
-
(2.684.270)
-
-
1.075
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.002
149.483
4.216.052
1.819.312
544.608
192.265
169.745
159.204
57.852
6.436.130
621.312
16.530
313.123
76.264
330.327
730.166
2.895.698
18.728.071
3.937.271
13.227.872
667.053
1.432.780
41.533
1.588.987
1.321.862
682.959
6.577.794
1.622.084
4.484.868
2.024.329
1.267.771
581.193
1.341.804
(2.895.698)
37.904.462
9.734
571.782
-
40.000
973
-
-
-
702.482
-
-
-
1.694
-
47.220.246
48.546.911
Ankara İş
Kule Binası
İstanbul İş
Kuleleri
Kompleksi
4.086.754
Üst hakkı gelirleri
Aidat ve hizmet
gelirleri
Diğer gelirler
Gayrimenkul
gelirleri
Amortisman
giderleri
30 Haziran
2013
Satış Gelirleri
Kira geliri
Vergi, resim ve
harç giderleri
Sabit kıymetler
değer düşüklüğü
Konusu kalmayan
karşılıklar
Diğer
Satışların
maliyeti
Gayrimenkul
faaliyetlerinden
brüt kar
Sermaye
yatırımları
13
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
4.
Bölümlere göre raporlama (devamı)
Gelirler, varlıklar ve yükümlülüklere ilişkin mutabakatlar
1 Ocak30 Haziran 2014
1 Ocak30 Haziran 2013
Bölüm gelirleri
Dağıtılamayan gelirler
63.763.373
4.573.803
56.632.533
3.179.003
Toplam hasılat
68.337.176
59.811.536
1 Ocak30 Haziran 2014
1 Ocak30 Haziran 2013
Bölüm giderleri
20.914.449
18.728.071
Toplam satışların maliyeti
20.914.449
18.728.071
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Bölüm varlıkları
Diğer varlıklar
Bölümlerle ilişkilendirilemeyen varlıklar
1.530.870.707
49.490.364
223.496.284
1.414.139.065
51.307.425
203.273.947
Toplam varlıklar
1.803.857.355
1.668.720.437
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Bölüm yükümlülükleri
Diğer yükümlülükler
634.621.930
3.191.116
511.616.782
1.017.779
Toplam yükümlülükler
637.813.046
512.634.561
Hasılat
Satışların maliyeti
Varlıklar
Yükümlülükler
14
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
5.
Nakit ve nakit benzerleri
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Vadesiz mevduat
Vadeli mevduat
92.248
95.505.598
693.059
74.024.676
Yatırım fonları
Ters repo işlemlerinden alacaklar
Diğer hazır değerler
Finansal durum tablosunda yer alan toplam
nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
22.615.687
81.823
-
26.302.476
18.886
4.026
118.295.356
101.043.123
(656.661)
(861.310)
117.638.695
100.181.813
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki
faiz gelir reeskontları
Nakit akış tablosunda yer alan toplam nakit ve
nakde eşdeğer varlıklar
Vadeli Mevduat:
Para cinsi
ABD Doları
TL
Avro
Vadeli Mevduat:
Para cinsi
ABD Doları
TL
Avro
30 Haziran 2014
Faiz oranı (%)
2,15-2,40
10,60
2,20
Vade
Ağustos 2014
Temmuz 2014
Temmuz 2014
31 Aralık 2013
Faiz oranı (%)
2,75-3,00
8,85 - 8,95
3,00
Vade
Ocak 2014
Ocak 2014
Ocak-Şubat 2014
30 Haziran 2014
Gerçeğe Uygun
Maliyet
Değeri
Yatırım fonları
84.384.853
10.251.869
868.876
95.505.598
22.144.139
22.144.139
22.615.687
22.615.687
15
41.876.342
24.090.820
8.057.514
74.024.676
31 Aralık 2013
Gerçeğe Uygun
Maliyet
Değeri
25.645.760
25.645.760
26.302.476
26.302.476
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
5.
Nakit ve nakit benzerleri (devamı)
Ters repo işlemlerinden alacaklar
Para cinsi
TL
Ters repo işlemlerinden alacaklar
Para cinsi
TL
6.
30 Haziran 2014
Faiz oranı (%)
8,44
Vade
Temmuz 2014
81.823
81.823
31 Aralık 2013
Faiz oranı (%)
6,81
Vade
Ocak 2014
18.886
18.886
Finansal yatırımlar / Türev araçlar
Kısa vadeli finansal yatırımlar
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal
varlıklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal yatırımlar
Türev Araçlar
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar (Not 23)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
8.092.257
8.042.919
16.135.176
4.235.850
4.235.850
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
75.700
75.700
300.392
300.392
Şirket’in faaliyeti gereği finansal yatırımlar hesabında bulunan kıymetler, alım satım amaçlı menkul
kıymetler, gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmüşlerdir. Gerçeğe uygun değer 30 Haziran 2014 tarihi
itibarıyla BIST’da bekleyen güncel emirler arasındaki en iyi alış emirlerini, bunların bulunmaması
durumunda gerçekleşen en yakın zamanlı işlemin fiyatını, bunun da olmaması durumunda ise maliyet
değerini ifade etmektedir.
16
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
6.
Finansal yatırımlar / Türev araçlar (devamı)
30 Haziran 2014
Gerçeğe uygun değer farkı
kar/zarara yansıtılan finansal
varlıklar
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Devlet tahvili/ Hazine bonosu
Özel sektör tahvil ve bonoları
Borsada işlem gören hisse senetleri
Maliyet
Gerçeğe Uygun
Değeri
Kayıtlı
Değeri
6.332.684
1.260.714
345.072
7.938.470
6.495.703
1.282.983
313.571
8.092.257
6.495.703
1.282.983
313.571
8.092.257
31 Aralık 2013
Gerçeğe uygun değer farkı
kar/zarara yansıtılan finansal
varlıklar
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Devlet tahvili/ Hazine bonosu
Özel sektör tahvil ve bonoları
Borsada işlem gören hisse senetleri
Maliyet
Gerçeğe Uygun
Değeri
Kayıtlı
Değeri
3.160.900
104.498
1.090.295
4.355.693
3.150.051
102.039
983.760
4.235.850
3.150.051
102.039
983.760
4.235.850
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla alım satım amacıyla elde tutulan borçlanma senetlerinin piyasadaki
faiz oranı %8,25-%10,19 aralığındadır (31 Aralık 2013: %5,69 - %13,07 aralığındadır).
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
3 aydan uzun vadeli mevduat
30 Haziran 2014
Maliyet
Kayıtlı Değeri
8.042.434
8.042.434
8.042.919
8.042.919
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 3 aydan uzun vadeli mevduatın detayı aşağıdaki gibidir:
Vadeli Mevduat:
Para cinsi
Avro
30 Haziran 2014
Faiz oranı (%)
2,20
17
Vade
Aralık 2014
8.042.919
8.042.919
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
7.
Finansal borçlanmalar
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, finansal borçlanmaların detayı aşağıdaki
gibidir:
Kısa vadeli finansal borçlanmalar:
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli finansal borçlanmalar:
Uzun vadeli banka kredileri
Çıkarılmış tahviller
Toplam finansal borçlanmalar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
161.331.028
161.331.028
135.042.695
135.042.695
226.987.360
102.744.594
329.731.954
491.062.982
215.530.226
215.530.226
350.572.921
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Para birimi
Avro
ABD Doları
TL
Faiz oranı (%)
Euribor+3,50
Libor + 2,50 Libor + 4,25
11,90
Orijinal döviz
tutarı
16.975.000
Kısa vadeli (TL)
7.012.858
Uzun vadeli (TL)
42.077.145
74.987.466
180.000.000
106.980.625
47.337.545
52.247.760
132.662.455
161.331.028
226.987.360
31 Aralık 2013
Para birimi
ABD Doları
Avro
TL
Faiz oranı (%)
Libor + 2,50 –
Libor + 4,25
Euribor+3,50
11,90
Orijinal döviz
tutarı
Kısa vadeli (TL)
Uzun vadeli (TL)
56.508.847
16.975.000
180.119.000
107.064.058
7.121.012
20.857.625
13.542.775
42.726.075
159.261.376
135.042.695
215.530.226
Şirket, kullandığı kredileri ilişkili kuruluş olan İş Bankası’ndan (Not 23) ve QInvest LLC “QInvest”
danışmanlığında Qatar Islamic Bank “QIB” aracılığıyla kullanmıştır. Şirket “QInvest” danışmanlığında
QIB aracılığıyla temin ettiği 50.000.000 ABD Doları tutarındaki finansmanın teminatı da dahil olmak
üzere muhtelif banka garantili borçlanma işlemlerinin teminatını teşkil etmek üzere İş Bankası’ndan
160 milyon ABD Doları tutarında kontrgaranti limiti temin etmiştir. Söz konusu kontrgaranti limitinin
tahsisi kapsamında, 161.500.000 ABD Doları tutarında İş Bankası lehine 1. dereceden ipotek tesis
ettirilmiştir.
Şirket Zeytinburnu arsasının alımı için İş Bankası’ndan 4 yıl vadeli toplam 180.000.000 TL tutarında
kredi kullanmıştır. Alınan krediye teminat olarak söz konusu arsa üzerinde İş Bankası lehine
250.000.000 TL tutarında 1. dereceden ipotek tesis edilmiştir.
18
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
7.
Finansal borçlanmalar (devamı)
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, çıkarılmış tahvillerin detayı aşağıdaki gibidir:
ISIN CODE
TRSISGY41617
İhraç edilen
nominal tutar (TL)
İhraç tarihi
İtfa tarihi
Bileşik faiz
oranı (%)
Kayıtlı
değer
100.000.0000
10 Nisan 2014
7 Nisan 2016
12,85
102.744.595
102.744.595
Şirket 200.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 8 Nisan 2014 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler
Anonim Şirketi aracılığıyla nitelikli yatırımcılara 100.000.000 TL nominal değerli, 2 yıl vadeli,
değişken faizli, 3 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. Tahvilin 10 Temmuz 2014
tarihinde gerçekleşecek birinci kupon ödemesi için 3 aylık faiz oranı %3,06 olarak belirlenmiştir.
8.
Ticari alacaklar ve borçlar
Kısa vadeli ticari alacaklar ve borçlar
Ticari alacaklar:
Alacak senetleri (*)
Alacak senetleri reeskontu (-)
Gelir tahakkukları
Müşterilerden alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 23)
Diğer
Ticari borçlar:
Satıcılara borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 23)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
24.782.514
(87.753)
7.894.381
2.533.115
683.395
(683.395)
67.537
6.810
35.196.604
27.796.592
(120.849)
5.612.972
745.299
834.659
(834.659)
11.678
144.093
34.189.785
1.843.434
1.101.150
2.944.584
15.099.077
7.207.460
22.306.537
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
14.407.777
(114.017)
14.293.760
22.958.180
(227.567)
22.730.613
Uzun vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar:
Alacak senetleri (*)
Alacak senetleri reeskontu (-)
(*) Ege Perla projesindeki vadeli satışlarla ilgili olarak müşterilerden alınan alacak senetlerinden
oluşmaktadır.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, ticari alacakların 683.395 TL (31 Aralık 2013: 834.659 TL) tutarındaki
kısmı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı,
geçmiş tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir.
Şirket’in şüpheli ticari alacaklar karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Açılış bakiyesi, 1 Ocak
(834.659)
(216.354)
Dönem gideri
(39.071)
(712.461)
Şüpheli alacak karşılığı iptali
190.335
94.156
Kapanış bakiyesi
(683.395)
(834.659)
19
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
9.
Diğer alacaklar ve borçlar
Diğer alacaklar
Diğer kısa vadeli alacaklar
Diğer borçlar – kısa vadeli
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer borçlar
Diğer borçlar – uzun vadeli
Diğer uzun vadeli borçlar (*)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
540.219
540.219
10.814
10.814
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
423.639
18.416
442.055
371.986
18.416
390.402
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
35.990.000
35.990.000
35.990.000
35.990.000
(*) Diğer uzun vadeli borçlar hesabındaki 35.990.000 TL (31 Aralık 2013: 35.990.000 TL), mülkiyeti
Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. Limited Şirketi’ne ait İstanbul
ili Kartal İlçesinde tapuda 53 Pafta, 2274 ada, 395, 397, 398, 399 ve 408 parseller ile 2846 ada, 1 parsel
ve 2847 ada 1 parselde kayıtlı toplam 77.327 metrekarelik arsanın, kesinleşecek imar durumuna göre
hasılat paylaşım esasına dayalı proje geliştirmek üzere mülkiyetinin devir alınması ve aktiflere
kaydedilmesi kararı gereği Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri San. ve Tic.
Ltd. Şti.’ne ödenecek tutardır. Söz konusu tutarın ödemesi taraflar arasında yapılan hasılat paylaşım
sözleşmesi çerçevesinde konut satışlarından elde edilecek olan hasılattan gerçekleştirilecektir.
10.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, yatırım amaçlı gayrimenkullerin detayı aşağıdaki
gibidir:
Faal olan yatırım amaçlı gayrimenkuller
Yapılmakta olan ve diğer yatırım amaçlı gayrimenkuller
Toplam
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
727.221.966
746.094.516
738.449.838
640.159.203
1.473.316.482
1.378.609.041
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerindeki sigorta tutarı
820.541.515 TL’dir (31 Aralık 2013: 657.540.368 TL).
20
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
10.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller (devamı)
30 Haziran 2014
Net defter
Gerçeğe
değeri uygun değeri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Ankara İş Kule Binası
İstanbul İş Kuleleri Kompleksi
Maslak Petrol Ofisi Binası
Mallmarine Alışveriş Merkezi
İş Bankası Ankara Merkez Binası
İş Bankası Ankara Kızılay Binası
İş Bankası Antalya Merkez Binası
Kanyon Alışveriş Merkezi
Real Hipermarket Binası
İstanbul Esenyurt (Marmarapark)
İş Bankası Güneşli Binası
İş Bankası Sirkeci Binası
Lykia Lodge Kapadokya Otel
Üsküdar Projesi
İzmir Ege Perla Projesi (*)
Kartal Projesi
Tuzla Çınarlı Bahçe Projesi
Tuzla Teknoloji ve Operasyon
Merkezi Projesi
Tuzla Karma Proje
Taksim Lamartine Binası
Levent Arsası
Ataşehir Finans Merkezi Arsası
Zeytinburnu Arsası (**)
Toplam
31 Aralık 2013
Net defter
Gerçeğe
değeri uygun değeri
100.000.000
249.181.232
42.144.132
9.187.000
15.490.743
13.287.941
6.678.180
102.041.653
42.732.347
49.702.640
34.791.671
20.550.175
15.845.787
23.258.500
55.750.568
52.931.093
1.846.204
100.000.000
550.000.000
72.605.000
9.187.000
25.500.000
24.271.000
14.575.000
365.000.000
79.500.000
96.600.000
43.000.000
32.000.000
19.000.000
23.258.500
42.504.555
132.050.000
2.093.220
100.000.000
251.973.594
42.603.655
9.187.000
15.636.606
13.419.690
6.719.942
102.421.482
43.076.370
49.719.169
34.993.411
20.587.629
16.028.845
23.258.500
36.050.717
45.591.582
8.239.957
100.000.000
550.000.000
72.605.000
9.187.000
25.500.000
24.271.000
14.575.000
365.000.000
79.500.000
96.600.000
43.000.000
32.000.000
19.000.000
23.258.500
42.504.555
132.050.000
12.316.983
152.782.168
94.757.050
23.742.261
1.174.655
103.026.123
262.414.359
1.473.316.482
120.500.000
104.500.000
41.000.000
1.174.655
107.000.000
241.200.000
2.246.518.930
112.398.259
72.981.498
23.842.488
1.174.655
101.771.396
246.932.596
1.378.609.041
120.500.000
104.500.000
41.000.000
1.174.655
107.000.000
241.200.000
2.256.742.693
(*) Eylül 2012 tarihi itibarıyla Şirket’in İzmir’de bulunan Ege Perla projesinin inşaat ruhsat çalışmaları
tamamlanmış olup, ilgili ruhsat Konak İlçe Belediyesi’nden alınmıştır.
(**) Şirket'in 9 Ekim 2013 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Timur Gayrimenkul Geliştirme
Yapı ve Yatırım Anonim Şirketi (“NEF”) ile müşterek proje geliştirmek üzere, İstanbul ili Zeytinburnu
İlçesi'nde bulunan ve mülkiyeti Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi ile Anadolu Cam Sanayi
Anonim Şirketi’ne ait olan toplam 130.024,5 m2 yüz ölçümlü taşınmazın (eski Topkapı fabrikası) KDV hariç
320.000.000 TL bedel karşılığı % 75'i Şirket adına, %25'i NEF adına olmak üzere müştereken satın alınmasına
karar verilmiştir. Şirket tarafından 8 Ekim 2013 tarihinde Zeytinburnu arsasına ilişkin olarak değerleme raporu
alınmış, değerleme raporunda arsanın Şirket’in sahibi olduğu % 75’i için 241.200.000 TL değer takdir
edilmiştir. 2014 yılında toplam 15.481.763 TL tutarında finansman gideri ve diğer yatırım harcamaları
aktifleştirilmiştir. Arsanın gerçeğe uygun değeri 8 Ekim 2013 tarihindeki mevcut durumunu yansıtan gerçeğe
uygun değer olup 2014 yıl sonunda değerleme yaptırılacaktır (31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Şirket’in toplam
6.932.597 TL tutarında ilgili arsanın alımı için ödenen tapu harç bedeli ile yönetim komisyonu ve kredi faizi
finansal tablolarında Zeytinburnu arsası üzerinde aktifleştirilmiştir).
21
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
10.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller (devamı)
Maliyet
Ankara İş Kule Binası
İstanbul İş Kuleleri Kompleksi
Maslak Petrol Ofisi Binası
Mallmarine Alışveriş Merkezi
İş Bankası Ankara Merkez Binası
İş Bankası Ankara Kızılay Binası
İş Bankası Antalya Merkez Binası
Kanyon Alışveriş Merkezi
Real Hipermarket Binası
İstanbul Esenyurt (Marmarapark)
İş Bankası Güneşli Binası
İş Bankası Sirkeci Binası
Lykia Lodge Kapadokya Otel
Üsküdar Arsası
İzmir Projesi
Kartal Projesi
Tuzla Çınarlı Bahçe Projesi
Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi Projesi
Tuzla Karma Proje
Taksim Lamartine Binası
Levent Arsası
Zeytinburnu Arsası
Ataşehir Finans Merkezi
Toplam
1 Ocak 2014
açılış bakiyesi
Alımlar
Transfer
147.395.869
340.992.420
56.702.617
12.958.669
19.000.000
16.309.980
8.126.612
121.811.266
47.479.607
64.375.164
39.042.432
23.107.500
18.138.058
23.258.500
36.050.717
45.591.582
8.239.957
112.398.259
72.981.498
23.912.622
1.174.655
246.932.596
101.771.396
1.587.751.976
388.111
752.348
125.534
19.699.851
7.339.511
40.383.909
21.775.552
3.777
22.104
15.481.763
1.254.727
107.227.187
(6.386.338)
-
22
(6.386.338)
Değer düşüklüğü /
geri çevrilen değer
düşüklüğü karşılığı
30 Haziran 2014
kapanış bakiyesi
1.355.896
115.498
1.213.507
(22.104)
2.662.797
148.751.765
341.380.531
56.702.617
13.074.167
19.000.000
16.309.980
8.126.612
122.563.614
47.479.607
65.588.671
39.042.432
23.107.500
18.263.592
23.258.500
55.750.568
52.931.093
1.853.619
152.782.168
94.757.050
23.916.399
1.174.655
262.414.359
103.026.123
1.691.255.622
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
10.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller (devamı)
Birikmiş Amortisman
Ankara İş Kule Binası
İstanbul İş Kuleleri Kompleksi
Maslak Petrol Ofisi Binası
Mallmarine Alışveriş Merkezi
İş Bankası Ankara Merkez Binası
İş Bankası Ankara Kızılay Binası
İş Bankası Antalya Merkez Binası
Kanyon Alışveriş Merkezi
Real Hipermarket Binası
İstanbul Esenyurt (Marmarapark)
İş Bankası Güneşli Binası
İş Bankası Sirkeci Binası
Lykia Lodge Kapadokya Otel
Çınarlıbahçe Projesi
Taksim Lamartine Binası
Toplam
Net Kayıtlı Değer
1 Ocak 2014
açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
47.395.869
89.018.826
14.098.962
3.771.669
3.363.394
2.890.290
1.406.670
19.389.784
4.403.237
14.655.995
4.049.021
2.519.871
2.109.213
70.134
1.355.896
3.180.473
459.523
115.498
145.863
131.749
41.762
1.132.177
344.023
1.230.036
201.740
37.454
308.592
7.415
104.004
-
48.751.765
92.199.299
14.558.485
3.887.167
3.509.257
3.022.039
1.448.432
20.521.961
4.747.260
15.886.031
4.250.761
2.557.325
2.417.805
7.415
174.138
209.142.935
8.796.205
-
217.939.140
1.378.609.041
-
-
1.473.316.482
23
30 Haziran 2014
kapanış bakiyesi
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
10.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller (devamı)
Maliyet
Ankara İş Kule Binası
İstanbul İş Kuleleri Kompleksi
Seven Seas Oteli
Maslak Petrol Ofisi Binası
Mallmarine Alışveriş Merkezi
İş Bankası Ankara Merkez Binası
İş Bankası Ankara Kızılay Binası
İş Bankası Antalya Merkez Binası
Kanyon Alışveriş Merkezi
Real Hipermarket Binası
İstanbul Esenyurt (Marmarapark)
İş Bankası Güneşli Binası
İş Bankası Sirkeci Binası
Lykia Lodge Kapadokya Otel
Antalya Kemer Imperial Otel
Üsküdar Arsası
İzmir Projesi
Kartal Projesi
Tuzla Çınarlı Bahçe Projesi
Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi Projesi
Tuzla Karma Proje
Taksim Lamartine Binası
Levent Arsası
Zeytinburnu Arsası
Ataşehir Finans Merkezi Arsası
Toplam
1 Ocak 2013
açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
142.662.146
340.401.026
103.887.630
56.653.417
14.040.636
19.000.000
16.309.980
8.126.612
121.018.233
47.479.607
61.948.150
39.038.232
23.107.500
18.136.363
39.324.251
21.000.000
19.508.200
38.504.066
4.357.842
62.554.341
32.927.338
20.493.048
1.090.000
95.000.000
1.346.568.618
23.432
591.394
49.200
973
793.033
4.200
1.695
209.108
16.542.517
7.087.516
3.882.115
49.843.918
40.054.160
3.419.574
7.735
246.932.596
3.918.686
373.361.852
(103.887.630)
(39.324.251)
(143.211.881)
24
Değer düşüklüğü /
geri çevrilen değer
düşüklüğü karşılığı
4.710.291
(1.082.940)
2.427.014
2.049.392
76.920
2.852.710
11.033.387
31 Aralık 2013
kapanış bakiyesi
147.395.869
340.992.420
56.702.617
12.958.669
19.000.000
16.309.980
8.126.612
121.811.266
47.479.607
64.375.164
39.042.432
23.107.500
18.138.058
23.258.500
36.050.717
45.591.582
8.239.957
112.398.259
72.981.498
23.912.622
1.174.655
246.932.596
101.771.396
1.587.751.976
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
10.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller (devamı)
Birikmiş Amortisman
Ankara İş Kule Binası
İstanbul İş Kuleleri Kompleksi
Seven Seas Oteli
Maslak Petrol Ofisi Binası
Mallmarine Alışveriş Merkezi
İş Bankası Ankara Merkez Binası
İş Bankası Ankara Kızılay Binası
İş Bankası Antalya Merkez Binası
Kanyon Alışveriş Merkezi
Real Hipermarket Binası
İstanbul Esenyurt (Marmarapark)
İş Bankası Güneşli Binası
İş Bankası Sirkeci Binası
Lykia Lodge Kapadokya Otel
Taksim Lamartine Binası
Antalya Kemer Imperial Otel
Toplam
Net Kayıtlı Değer
1 Ocak 2013
açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
31 Aralık 2013
kapanış bakiyesi
44.662.146
82.916.280
46.120.817
13.179.917
3.540.636
3.071.667
2.626.791
1.323.145
17.159.750
3.715.816
12.195.922
3.645.606
2.444.962
1.496.933
2.704.863
2.733.723
6.102.546
1.389.073
919.045
231.033
291.727
263.499
83.525
2.230.034
687.421
2.460.073
403.415
74.909
612.280
70.134
706.164
(47.509.890)
(3.411.027)
47.395.869
89.018.826
14.098.962
3.771.669
3.363.394
2.890.290
1.406.670
19.389.784
4.403.237
14.655.995
4.049.021
2.519.871
2.109.213
70.134
-
240.805.251
19.258.601
(50.920.917)
209.142.935
1.105.763.367
-
-
1.378.609.041
Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihindeki yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerleri,
Şirket’in ilişkili tarafı olmayan üç bağımsız ekspertiz şirketi tarafından 2013 yılının Ekim ayında
değerlenen Zeytinburnu arsası hariç Aralık ayında gerçekleştirilen değerlemelere göre elde edilmiştir.
Değerleme şirketleri, SPK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız şirketler olup, söz konusu yerlerdeki
taşınmazların değerlemesi konusunda uygun nitelik ve deneyime sahiptirler. Söz konusu değerleme
raporlarına göre Uluslararası Değerleme Standartları’na uygun olarak yapılan değerlemeler, benzer
gayrimenkuller ile ilgili piyasa işlem fiyatlarının referans alınması yöntemiyle veya gelir indirgeme
yöntemiyle tespit edilmiştir.
Raporlama dönemi sonu itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılabilirliliği konusunda herhangi
bir kısıtlama ve satın alma, inşa etme ya da geliştirme, bakım, onarım veya iyileştirme sözleşmelerinden
kaynaklanan yükümlülükler bulunmamaktadır. Raporlama dönemi sonu itibarıyla Şirket’in yatırım amaçlı
gayrimenkulleri üzerinde 161.500.000 ABD Doları ve 250.000.000 TL tutarında İş Bankası lehine tesis
edilmiş 1. dereceden ipotek bulunmaktadır.
Şirket, cari dönemde yatırım amaçlı gayrimenkullerinden 50.697.893 TL (30 Haziran 2013: 51.574.306
TL) kira geliri elde etmiştir. Bu gayrimenkullere ilişkin giderleşen maliyetlerin toplamı 15.949.058 TL’dir
(30 Haziran 2013: 18.728.071 TL).
25
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
11.
Stoklar
Kısa vadeli stoklar
Çınarlı Bahçe Tuzla konutları(*)
Uzun vadeli stoklar
Tamamlanmamış konutlar
İzmir Ege Perla (**)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
6.427.076
6.427.076
4.090.123
4.090.123
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
51.127.149
51.127.149
31.439.900
31.439.900
(*) Şirket, 2011 yılının son çeyreğinde İstanbul ili, Tuzla İlçe’sinde toplam 41.000 m2’lik arsa
üzerinde Çınarlı Bahçe Tuzla projesine başlamıştır. Proje kapsamında 7 bloktan oluşan 476 konut
ile 1 market ve 1 anaokulu yer almakta olup, 2011 yılının Ekim ayında proje ön satışlarına
başlanılmıştır. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla toplam 447 adet konut hak sahiplerine teslim
edilmiştir. 31 Aralık 2013 tarihli Şirket’in finansal tablolarında yatırım amaçlı gayrimenkul olarak
sınıflanan 30 adet Çınarlı Bahçe projesi konutları stoklara sınıflandırılmıştır.
(**) Şirket, 2012 yılının üçüncü çeyreğinde İzmir ili Konak İlçe’sinde toplam 18.392 m2’lik arsa
üzerinde İzmir Ege Perla projesine başlamıştır. 2012 yılının Ekim ayında proje ön satışlarına
başlanılmıştır. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla toplam 95 adet taşınmaz için satış vaadi sözleşmesi
imzalanmış ve 98.538.539 TL (31 Aralık 2013: 92.713.675 TL) tutarında avans alınmıştır (Not
16). Projenin 2015 yılında tamamlanması öngörülmektedir.
26
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
12.
Maddi duran varlıklar
Makine ve
ekipman
Taşıtlar
Demirbaşlar
Toplam
85.950
-
269.977
-
2.219.596
99.702
2.575.523
99.702
85.950
269.977
2.319.298
2.675.225
85.950
-
206.847
18.434
1.054.590
167.599
1.347.387
186.033
85.950
225.281
1.222.189
1.533.420
1 Ocak 2014 itibarıyla net
defter değeri
-
63.130
1.165.006
1.228.136
30 Haziran 2014 itibarıyla
net defter değeri
-
44.696
1.097.109
1.141.805
85.950
-
269.977
-
1.124.981
1.094.615
1.480.908
1.094.615
85.950
269.977
2.219.596
2.575.523
85.414
536
169.979
36.868
737.718
316.872
993.111
354.276
85.950
206.847
1.054.590
1.347.387
536
99.998
387.263
487.797
-
63.130
1.165.006
1.228.136
Maliyet değeri
1 Ocak 2014 açılış bakiyesi
Alımlar
30 Haziran 2014 kapanış
bakiyesi
Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2014 açılış bakiyesi
Dönem gideri
30 Haziran 2014 kapanış
bakiyesi
Maliyet değeri
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Alımlar
31 Aralık 2013 kapanış
bakiyesi
Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Dönem gideri
31 Aralık 2013 kapanış
bakiyesi
1 Ocak 2013 itibarıyla net
defter değeri
31 Aralık 2013 itibarıyla net
defter değeri
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, maddi duran varlıklar üzerinde rehin
bulunmamaktadır.
27
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
13.
Maddi olmayan duran varlıklar
Bilgisayar
Programları
Toplam
Maliyet değeri
1 Ocak 2014 açılış bakiyesi
Alımlar
30 Haziran 2014 kapanış bakiyesi
1.742.015
26.448
1.768.463
1.742.015
26.448
1.768.463
Birikmiş itfa payları
1 Ocak 2014 açılış bakiyesi
Dönem gideri
30 Haziran 2014 kapanış bakiyesi
1.629.383
57.881
1.687.264
1.629.383
57.881
1.687.264
112.632
112.632
81.199
81.199
Maliyet değeri
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Alımlar
31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi
1.688.338
53.677
1.742.015
1.688.338
53.677
1.742.015
Birikmiş itfa payları
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Dönem gideri
31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi
1.515.836
113.547
1.629.383
1.515.836
113.547
1.629.383
1 Ocak 2013 itibarıyla net defter değeri
172.502
172.502
31 Aralık 2013 itibarıyla net defter değeri
112.632
112.632
1 Ocak 2014 itibarıyla net defter değeri
30 Haziran 2014 itibarıyla net defter değeri
Şirket’in 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, işletme içerisinde oluşturulmuş
maddi olmayan duran varlığı bulunmamaktadır.
28
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
14.
Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler
30 Haziran 2014
41.860
41.860
Borç karşılıkları
30 Haziran 2014
169.724.371
169.724.371
Alınan teminatlar (*)
31 Aralık 2013
41.551
41.551
31 Aralık 2013
165.146.173
165.146.173
(*) Şirket’in, kiracılarından ve satıcılardan almış olduğu teminat mektuplarından oluşmaktadır.
Şirket’in 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla vermiş olduğu teminat, rehin ve
ipotekler aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014 31 Aralık 2013
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’ler (*)
710.902.048
710.318.855
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar
lehine vermiş olduğu TRİ’ler
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.
kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ’ler (**)
18.850.464
18.857.366
D. Diğer verilen TRİ’ler
- Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’ler
- B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’ler
- C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ’ler
Toplam
729.752.512
729.176.221
(*) Şirket’in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ tutarı 377.205 TL ve 54.000.000 ABD
Doları tutarındaki teminat mektupları ile 161.500.000 ABD Doları ile 250.000.000 TL tutarında
verilen ipotek bedelinden oluşmaktadır. Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı
gayrimenkulleri üzerinde 161.500.000 ABD Doları ve 250.000.000 TL tutarında İş Bankası lehine
1. dereceden ipoteği bulunmaktadır. 161.500.000 ABD Doları tutarındaki ipotek, planlanan
finansman teminatını teşkil etmek üzere İş Bankası’ndan 160 milyon ABD Doları tutarında
kontrgaranti limiti temin edilmesi karşılığında oluşturulmuştur. Bu çerçevede, Şirket’in
portföyündeki taşınmazlardan İş Bankası Ankara Kızılay Binası’na 11.000.000 ABD Doları, İş
Bankası Sirkeci Binası’na 14.500.000 ABD Doları, Kule-2 ve Kule Çarşı’ya 136.000.000 ABD
Doları bedelle İş Bankası lehine 1.derece ipotek tesis edilmiştir. Söz konusu kontrgaranti limitinin
54.000.000 ABD Doları’nın kullanılmasıyla Şirket 50.000.000 ABD Doları tutarında finansman
sağlamıştır.
Şirket, Zeytinburnu arsasının alımı için İş Bankası’ndan 4 yıl vadeli toplam 180.000.000 TL
tutarında kredi kullanmıştır. Kredi kullanımı kapsamında teminat olarak söz konusu taşınmaz
üzerine İş Bankası lehine 250.000.000 TL tutarında l. dereceden ipotek tesis edilmiştir.
(**) Şirket’in satışı devam eden projelerindeki konut ve ofis alıcılarının, ilgili projeler kapsamında
Şirket’in anlaşmalı olduğu bankalardan konut/işyeri kredisi kullanarak satın alması halinde; söz
konusu bankalara kredi tutarı karşılığında verilen garantörlük bedelini ifade etmektedir. Şirket’in bu
kapsamda vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 30 Haziran 2014 tarihi
itibarıyla % 1,6’dir (31 Aralık 2013 %1,6).
29
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
14.
Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı)
Faaliyet kiralamaları
Faaliyet kiralaması işlemlerinde kiraya veren durumunda Şirket
Şirket, kiraya veren sıfatıyla portföyünde bulunan AVM kiracıları, otel işletmecileri ve diğer
kiracılarıyla faaliyet kiralama anlaşmaları imzalamıştır. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri
itibarıyla kalan kira sürelerine göre yıllık asgari kira tutarları aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
91.303.246
219.256.159
580.786.362
891.345.767
1 yıldan kısa kira alacak anlaşmaları
1 ile 5 yıl arası kira alacak anlaşmaları
5 yıldan uzun kira alacak anlaşmaları
15.
31 Aralık 2013
106.288.144
223.500.647
607.360.641
937.149.432
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
30 Haziran 2014
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar
Kullanılmamış izin karşılıkları
Çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalar
Kıdem tazminatı karşılığı
31 Aralık 2013
229.151
229.151
169.376
169.376
893.392
893.392
806.852
806.852
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak
şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi
yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6
Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi
hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem
tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı
geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.
TMS 19 (2011) – Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardı, işletmenin kıdem tazminatı karşılığı
yükümlülüğünün tespit edilmesinde aktüeryal değerleme metotlarının geliştirilmesini
gerektirmektedir. Şirket, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait tüm aktüeryal kayıp ve
kazançlarını, özkaynaklar altında, kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirler veya giderler, tanımlanmış emeklilik planlarındaki aktüeryal kazançlar/kayıplar
hesabında muhasebeleştirmektedir. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında
kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak
artacak olmasıdır. Bu nedenle, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda karşılıklar,
geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü
değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili finansal durum tablosu tarihlerindeki karşılıklar, yıllık
%6,10 enflasyon (tahmin edilen maaş artış oranı) ve %9,80 iskonto oranı varsayımlarına göre
yaklaşık %3,49 olarak elde edilen net iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır (31 Aralık
2013: yıllık %6,10 enflasyon (tahmin edilen maaş artış oranı) ve %9,80 iskonto oranı varsayımlarına
göre yaklaşık %3,49 olarak elde edilen net iskonto oranı). İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde
ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır.
Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığının
hesaplanmasında 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla geçerli olan 3.438,22 TL (31 Aralık 2013:
3.254,44 TL) tavan tutarı dikkate alınmıştır.
30
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
15.
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (devamı)
1 Ocak itibarıyla karşılık
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Ödenen tazminatlar
Aktüeryal fark
Dönem sonu itibarıyla karşılık
16.
1 Ocak30 Haziran 2014
1 Ocak31 Aralık 2013
806.852
38.485
48.055
893.392
687.159
113.953
53.117
(5.213)
(42.164)
806.852
Diğer varlıklar ve yükümlülükler, peşin ödenmiş giderler ve ertelenmiş
gelirler
Peşin ödenmiş giderler
İş avansları (*)
Gelecek aylara ait giderler (**)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
66.046.898
862.795
66.909.693
78.347.608
1.308.234
79.655.842
(*) Şirket, portföyünde yer alan İzmir ili Konak ilçesinde gerçekleştirilmekte olan Ege Perla Projesi
inşaat işleri için Nida İnşaat – A Yapı Ortak girişimi ile sözleşme imzalamıştır. Şirket’in 30 Haziran
2014 tarihi itibarıyla, sözleşme kapsamında Nida İnşaat – A Yapı Ortak girişimine vermiş olduğu iş
avansı 38.711.384 TL’dir (31 Aralık 2013: 46.759.698 TL). Şirket, ilişkili şirket olan İş Merkezleri
Yönetim ve İşletim A.Ş.’ye 240.472 TL tutarında iş avansı vermiştir.
Şirket, portföyünde yer alan Tuzla’daki G22B17A1C pafta, 1 ve 2 nolu parseller üzerine yapımı
gerçekleştirmekte olduğu Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi projesinin inşaat işleri için Koray
İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzalamıştır. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Şirket’in
sözleşme kapsamında Koray İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye vermiş olduğu iş avansı 26.553.535
TL’dir (31 Aralık 2013: 30.996.991 TL).
(**) Gelecek aylara ait giderlerin 796.786 TL’si ilişkili taraflara olan peşin ödenmiş sigorta
giderlerinden oluşmaktadır (31 Aralık 2013: 1.303.314 TL).
Diğer dönen varlıklar
Devreden KDV
Peşin ödenen vergiler ve fonlar
30 Haziran 2014
18.962.337
133.132
19.095.469
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ödenecek vergi ve fonlar
Konutlara ilişkin harç ve tapu gider tahakkukları
31
30 Haziran 2014
2.137.340
2.137.340
31Aralık 2013
9.675.983
128.238
9.804.221
31 Aralık 2013
1.960.114
993.229
2.953.343
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
16.
Diğer varlıklar ve yükümlülükler (devamı)
Ertelenmiş gelirler- kısa vadeli
Gelecek aylara ait gelirler (***)
Alınan sipariş avansları
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
1.660.950
365.764
2.026.714
1.059.167
53.056
1.112.223
Ertelenmiş gelirler- uzun vadeli
Alınan sipariş avansları (****)
Gelecek yıllara ait gelirler (***)
98.538.538
94.584.024
3.506.430
3.707.332
102.044.968
98.291.356
(***) Real Hipermarketler Zinciri A.Ş.’den proje katkı payı şeklinde alınan peşin kira bedelleri ile
diğer peşin tahsil edilen kira bedellerinden oluşmaktadır. Gelecek aylara ait gelirlerin 755.807
TL’lik kısmı ilişkili taraflardan peşin tahsil edilen gelirlerden oluşmaktadır (31 Aralık 2013:
361.574 TL).
(****) Tutarın tamamı Şirket’in İzmir’de bulunan Ege Perla Projesi kapsamında satış yaptığı
ünitelerin sahiplerinden aldığı avanslardan oluşmaktadır (Not 11).
17.
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
İş Gayrimenkul Yat. Ort. A.Ş.
(%)
(%)
İş Bankası
42,23
287.366.592
42,23
266.080.192
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
7,11
48.365.504
7,11
44.782.874
Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş.
4,77
32.473.778
4,77
30.068.312
İş Net Elektronik Hizm. A.Ş.
1,33
9.019.722
1,33
8.351.594
Diğer
2,60
17.667.484
2,60
16.358.784
Halka Açık Kısım
41,96
285.506.920
41,96
264.358.244
Tarihi değerle sermaye
100,00
680.400.000
100,00
630.000.000
21 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket’in sermayesinin 2013 yılı
karından karşılanmak üzere toplam 50.400.000 TL tutarında artırılarak 680.400.000 TL’ye
çıkartılmasına karar verilmiştir. İlgili sermaye artırımı kararı, 5 Haziran 2014 tarihinde SPK
tarafından onaylanarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Şirket’in sermayesi her biri 1 TL itibari değerde 680.400.000 (31 Aralık 2013: 630.000.000) adet
hisseden oluşmaktadır. Hisselerin tamamı nama yazılı 972.000 TL (31 Aralık 2013: 900.000 TL)’lik
bölümü A grubu ve 679.428.000 TL (31 Aralık 2013: 629.100.000 TL)’lik bölümü B grubudur. A
grubu payların tamamına İş Bankası sahiptir. A grubu payların sadece Yönetim Kurulu üyelerinin
seçiminde aday göstermede imtiyazları bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin biri B grubu,
diğerlerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Bunun dışında
başka bir imtiyaz söz konusu değildir.
Kanyon’un sermayesi her biri 1 TL itibari değerde 100.000 adet hisseden oluşmaktadır. Hisselerin
50.000 adedi Eczacıbaşı Holding’e ait olan A grubu ve 50.000 adedi Şirket’e ait olan B grubudur.
Altı kişiden oluşan Müdürler Kurulu’nu oluşturacak üyelerden üç adedi A grubu, üç adedi B grubu
hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.
Nest in Globe’un sermayesi her biri 1 Avro itibari değerde 90.000 adet hisseden oluşmakta olup,
Nest in Globe’un ödenmiş sermayesi 18.000 Avro tutarındadır. Hisselerin 45.000 adedi Kayı
Holding A.Ş.’ye ait olan A grubu ve 45.000 adedi Şirket’e ait olan B grubudur. Ayrıca, rapor tarihi
itibarıyla Şirket tarafından Nest in Globe’a 94.000 Avro (232.042 TL) (31 Aralık 2013: 87.000 Avro
(211.297 TL)) tutarında sermaye avansı verilmiştir.
32
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
17.
Özkaynaklar (devamı)
Sermaye düzeltmesi farkları
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, sermaye düzeltme farkları 240.146.090
TL’dir. Sermaye düzeltme farkları ödenmiş sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin
enflasyona göre düzeltilmiş toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları
arasındaki farkı ifade etmektedir.
Hisse senedi ihraç primleri
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, 423.981 TL tutarındaki hisse senedi ihraç
primleri, Şirket’in hisselerinin halk arzı sırasındaki primli satışından kaynaklanan tutardır.
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Yasal yedekler
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
24.677.855
24.677.855
19.712.142
19.712.142
Türk Ticaret Kanununa göre yasal yedek akçeler; birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden
oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar,
dönem karının %5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin
%5’ini aşan tüm kar payı dağıtımlarının %10’u oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci yasal
yedek akçeler, toplam sermayenin %50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek
akçelerin tükenmesi halinde zararların karşılanmasında kullanılabilirler.
Geçmiş yıllar karları
Geçmiş yıllar karları
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
178.891.696
178.891.696
149.600.689
149.600.689
Kar dağıtımı
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren dönem içinde, 2013 yılı net dağıtılabilir dönem karının
birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra 31.500.000 TL’nin nakit temettü
olarak dağıtılması taahhüt edilmiş ve BIST’da işlem görmeyen payların temettü bedeli 25 Mart
2014 tarihinde, işlem gören payların temettü bedeli ise 27 Mart 2014 tarihinde ödenmiştir.
SPK’nın 27 Ocak 2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların
faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım
zorunluluğu getirilmemiştir. Kar dağıtım yapmaya karar veren anonim ortaklıklar için ise bu
dağıtımın Şirket’in genel kurulunda alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün
sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak dağıtılmasına ya da belli
oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine;
belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayenin yüzde 5’inden az
olması durumunda, söz konusu tutarın ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine de imkan verilmiş
ancak bir önceki döneme ilişkin temettü dağıtımını gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan ve
bu nedenle payları “eski” ve “yeni” şeklinde ayrılan anonim ortaklıklardan, faaliyet sonucunda
elde ettikleri dönem karından temettü dağıtacakları, hesaplayacakları birinci temettüyü nakden
dağıtmaları zorunluluğu getirilmiştir.
33
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
17.
Özkaynaklar (devamı)
Kar dağıtımı (devamı)
Bu kapsamda SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden SPK’nın
belirleyeceği asgari kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar
dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi
durumunda, bu tutarın tamamı, karşılanamaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net
dağıtılabilir karın tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal
tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise kar dağıtımı
yapılmayacaktır.
Şirket’in 21 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar
doğrultusunda 2013 yılı karı aşağıda belirtildiği şekilde dağıtılmıştır:
Tutar
4.965.713
31.500.000
50.400.000
29.291.007
116.156.720
1. Tertip kanuni yedek akçe (TTK 466/1) %5
Ortaklara kar payı
2. Tertip kanuni yedek akçe (TTK 466/2)
3. Bedelsiz sermaye artırımına aktarılan
Geçmiş yıllar karlarına aktarılan
Toplam
Yabancı para çevirim farkları
Yabancı para çevirim farkları, Şirket’in iştiraki olan Nest in Globe’un özkaynak kalemlerinin
TL’ye çevriminden kaynaklanmaktadır.
18.
Hasılat ve satışların maliyeti
Kira gelirleri
Konut satış gelirleri
Üst hakkı gelirleri
Aidat ve hizmet gelirleri
Diğer gelirler
Toplam gayrimenkul gelirleri
Banka mevduatı faiz gelirleri
Menkul kıymet alım-satım karı
Devlet tahvili ve hazine bonosu, özel
kesim tahvil ve bono faiz gelirleri
Ters repo faiz gelirleri
Diğer faiz gelirleri
Toplam borçlanma araçları
gelirleri
Toplam hasılat
1 Ocak30 Haziran
2014
50.697.893
7.256.460
5.428.562
358.255
22.203
63.763.373
1 Nisan30 Haziran
2014
25.533.705
5.915.782
2.663.178
193.239
2.314
34.308.218
1 Ocak30 Haziran
2013
51.574.306
4.501.398
421.341
135.488
56.632.533
1 Nisan30 Haziran
2013
26.210.306
2.276.439
99.845
113.769
28.700.359
2.329.995
1.345.061
1.293.728
673.152
1.663.564
362.234
600.327
255.600
419.371
7.828
471.548
337.875
6.055
428.567
203.383
6.726
943.096
112.716
4.301
(146.001)
4.573.803
2.739.377
3.179.003
826.943
68.337.176
37.047.595
59.811.536
29.527.302
34
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
18.
Hasılat ve satışların maliyeti (devamı)
Satışların maliyeti
Amortisman giderleri
İşletme giderleri
Konut satış maliyetleri
Vergi, resim ve harç giderleri
Sigorta giderleri
Sabit kıymetler değer düşüklüğü
Geri çevrilen değer düşüklüğü
Diğer
19.
1 Nisan30 Haziran
2014
(4.513.179)
(3.272.110)
(3.990.270)
(2.293.210)
(485.032)
(22.104)
1.342.106
(29.342)
(13.263.141)
1 Ocak30 Haziran
2013
(10.422.265)
(5.166.920)
(2.063.124)
(913.133)
(2.842.897)
2.684.270
(4.002)
(18.728.071)
1 Nisan30 Haziran
2013
(4.310.686)
(2.610.966)
(1.199.247)
(457.301)
(1.665.211)
1.219.876
(4.002)
(9.027.537)
Genel yönetim giderleri
Personel ücret ve giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve diğer
hizmetler
Amortisman giderleri ve itfa payları
Şüpheli ticari alacaklar
Vergi, resim ve harç giderleri
Diğer
20.
1 Ocak30 Haziran
2014
(8.796.205)
(6.495.257)
(4.965.391)
(2.331.000)
(960.051)
(22.104)
2.684.901
(29.342)
(20.914.449)
1 Ocak30 Haziran
2014
1 Nisan30 Haziran
2014
1 Ocak30 Haziran
2013
1 Nisan30 Haziran
2013
4.219.908
1.575.668
3.230.894
1.278.640
2.477.663
243.914
38.540
89.879
151.897
1.365.120
121.157
15.711
74.302
37.610
1.922.259
214.137
15.093
45.775
80.968
997.138
119.853
7.450
18.549
21.240
7.221.801
3.189.568
5.509.126
2.442.870
1 Ocak30 Haziran
2014
1 Nisan30 Haziran
2014
1 Ocak30 Haziran
2013
1 Nisan30 Haziran
2013
14.931.327
576.457
15.507.784
1.352.865
19.409
1.372.274
11.467.914
7.276
11.475.190
9.188.318
3.029
9.191.347
(14.370.566)
(1.457.959)
(8.308.248)
(7.028.331)
(14.370.566)
(1.457.959)
(8.308.248)
(7.028.331)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler/giderler
Kur farkı geliri
Diğer gelirler
Kur farkı gideri
35
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
21.
Finansman gelirleri/giderleri
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren altı aylık ara dönemde 1.826.298 TL tutarındaki finansman
geliri yabancı para banka kredilerinden doğan kur farkı gelirlerinden oluşmaktadır.
Kur farkı geliri gideri, net
Kredi faiz giderleri
Diğer faiz giderleri
Türev işlem kar / zararı, net
22.
1 Ocak30 Haziran
2014
1 Nisan30 Haziran
2014
1 Ocak30 Haziran
2013
1 Nisan30 Haziran
2013
(1.000.670)
(921.574)
(224.692)
(2.146.936)
1.200.133
(507.900)
26.335
(105.927)
612.641
(10.252.844)
(932.271)
(858.346)
117.760
(11.925.701)
(9.584.164)
(513.541)
101.180
66.407
(9.930.118)
Pay başına kazanç
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
Dönem başındaki hisse senedi adedi
Sermaye artırımı nedeniyle ilaveler (*)
Dönem sonundaki hisse senedi adedi
630.000.000
50.400.000
680.400.000
600.000.000
30.000.000
630.000.000
Tedavüldeki hisse senedinin ağırlıklı ortalama adedi (**)
680.400.000
680.400.000
41.459.160
27.102.653
0,0609
0,0609
0,0398
0,0398
Ana şirket hissedarlarına ait net dönem karı
Pay başına kazanç
Seyreltilmiş pay başına kazanç
(*) Sermaye artışı içsel kaynaklardan gerçekleştirilmiş olup hisse adedindeki artış önceki dönem
hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılmıştır.
(**) 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, Şirket sermayesi beheri 1 tam Kuruş nominal değerde
680.400.000 adet hisseden oluşmaktadır.
23. İlişkili taraf açıklamaları
Şirket’in ilişkili tarafları İş Bankası ile doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve Şirket bünyesindeki
personel ve üst düzey yöneticilerdir.
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır ve
yaklaşık vadeleri 1 aydır. Alacaklar doğası gereği teminatsızdır ve faiz işletilmemektedir.
İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alım işlemlerinden doğmaktadır ve yaklaşık vadeleri
bir aydır. Ticari borçlara faiz işletilmemektedir.
Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.
İş Bankası’ndaki bakiyeler
Vadesiz mevduat
Vadeli mevduat (*)
Ters repo işlemlerinden alacaklar
30 Haziran 2014
92.248
103.548.517
81.823
103.722.588
31 Aralık 2013
693.059
74.024.676
18.886
74.736.621
(*) Finansal yatırımlar altında gösterilen 3 aydan uzun vadeli mevduatı da içermektedir.
36
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
23. İlişkili taraf açıklamaları (devamı)
Şirket, raporlama dönemi sonu itibarıyla İş Bankası’ndan 3.309.348 TL ve 54.000.000 ABD
Doları (31 Aralık 2013: 377.205 TL ve 54.000.000 ABD) tutarında teminat mektubu almıştır.
Ayrıca Şirket’in bazı taşınmazlarına İş Bankası lehine 161.500.000 ABD Doları ve 250.000.000
TL bedelle 1. dereceden ipotek tesis ettirilmiştir.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Şirket’in aktiflerinde yer alan yatırım
fonları İş Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, İş Bankası ve İş Portföy Yönetimi Anonim
Şirketi tarafından kurulmuş olan yatırım fonlarıdır.
30 Haziran 2014
Ticari
Alacaklar
Kısa vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.
İş GayrimenkulYat. Ort. A.Ş.
T İş Bankası A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kanyon Yönetim İşl. Paz. Ltd. Şti.
Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş.
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
Camiş Madencilik A.Ş.
İş Net Elektronik Hizmetler A.Ş.
Paşabahçe Cam San. Ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.
Şişecam Sigort Hizm. A.Ş.
Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Softech Yazılım Teknolojileri A.Ş.
Ortaklara borçlar (temettü)
Diğer
59.000
6.177
-
Diğer
Varlıklar
Ticari
Borçlar
Kısa vadeli
Kısa vadeli
-
173.722
297.239
482.783
49.171
5.174
4.133
3.164
1.143
33.643
9.556
604.767
8.423
11.280
12.402
3.017
18.944
669
7.661
2.360
-
-
938
304
87.686
629
29.006
11.503
-
67.537
1.037.258
1.101.150
755.807
37
240.472
-
Ertelenmiş
gelirler
Kısa vadeli
796.786
-
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
23.
İlişkili taraf açıklamaları (devamı)
30 Haziran 2014
Finansal borçlanmalar
Kısa vadeli
Uzun vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
İş Bankası
54.791.506
226.987.360
Kredi faiz gideri
İlişkili taraflarla olan işlemler
İş Bankası
1.000.670
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Şirket’in gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan finansal
varlıkları içerisindeki ilişkili taraf bakiyelerinin detayı aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Nominal Gerçeğe uygun
değeri
değeri
-
İş Bankası
Toplam
-
Nominal Gerçeğe uygun
değeri
değeri
364.750
364.750
348.750
348.750
31 Aralık 2013
Ticari
alacaklar
Kısa vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Kanyon Yön. İşl. Ve Paz. Ltd. Şti.
Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş.
Paşabahçe Cam San. Ve Tic. A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş.
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.
Camiş Madencilik A.Ş.
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Şişecam Sigorta Hizmetleri A.Ş.
T. İş Bankası A.Ş.
İş Girişim Serm. Yat. Ort A.Ş.
İş Net Elektronik Hizmetler A.Ş.
Softtech Yazılım Teknolojileri A.Ş
Ortaklara borçlar
Diğer
38
Diğer
varlıklar
Kısa vadeli
Ticari
borçlar
Kısa vadeli
Ertelenmiş
gelirler
Kısa vadeli
11.678
-
1.303.314
-
1.343.585
192.999
784
840.737
53.932
4.270.447
344.285
2.768
5
2.360
15.140
192
140.226
1.743
87.017
56.833
33.841
40.066
34.510
28.667
25.270
22.983
9.052
9.491
2.007
1.881
4.779
3.430
-
11.678
1.303.314
7.207.460
361.574
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
23.
İlişkili taraf açıklamaları (devamı)
31 Aralık 2013
Finansal borçlanmalar
Kısa vadeli
Uzun vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
İş Bankası
27.978.637
201.987.451
30 Haziran 2013
Kredi faiz gideri
İlişkili taraflarla olan işlemler
İş Bankası
932.029
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Şirket, İş Bankası ile faiz opsiyon türev işlemi gerçekleştirmiş
olup, Şirket’in finansal tablolarında 75.700 TL (31 Aralık 2013: 300.392 TL) değerinde türev
işlem reeskontu ve kar veya zarar tablosunda 224.692 TL değerinde türev işlem zararı (30
Haziran 2013: 117.760 TL değerinde türev işlem karı) bulunmaktadır.
Ayrıca Şirket, 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren dönemde 54.000.000 ABD Doları tutarındaki
teminat mektubu için İş Bankası’na 189.000 ABD Doları+BSMV komisyon ödemesi yapmıştır
(30 Haziran 2013: 94.500 ABD Doları).
İlişkili taraflarla olan işlemler
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
İş Finansal Kiralama A.Ş.
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
İş GayrimenkulYatırım Ortaklığı A.Ş.
İş Net Elektronik Hizmetler A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Paşabahçe Mağazacılık A.Ş.
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
Paşabahçe Cam San. Ve Tic. A.Ş.
Trakya Cam Sanayi A.Ş.
Soda Sanayi A.Ş.
Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
Camiş Madencilik A.Ş.
Şişecam Sigorta Hizmetleri A.Ş.
Softtech Yazılım Teknolojileri A.Ş.
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
Alımlar (*)
1.117.385
136.724
1.017.146
2.261
281
29.509
15.155
2.318.461
1 Ocak – 30 Haziran 2014
Alınan
Kira
Diğer
faizler
geliri
gelirler
2.337.804 9.873.994
- 1.672.993
6.160
724.313
- 1.981.161
- 3.581.485
186.203
5.535
16.077
306.491
31.204
- 1.835.706
- 1.114.090
740.747
985.564
291.974
108.475
188.760
2.343.964 23.644.772
3.186
121.272
22.561
6.328
19.111
70.976
2.286
1.338
37.889
23.007
15.322
21.089
6.035
3.698
4.685
358.783
(*) Anadolu Anonim Türk Sigorta Anonim Şirketi ile olan alımlar tutarı, Şirket’in taşınmazlarının
sigortalanmasına ilişkindir. İş Merkezleri Yönetim ve İşletim Anonim Şirketi’nden alımlar tutarı ise
Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulleri olan İş Kuleleri ve Mallmarine Alışveriş Merkezi’nin
işletmeciliğine ilişkindir.
39
Diğer
giderler
7.353
2.805
38.492
28.708
1.912
40.647
119.917
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
23.
İlişkili taraf açıklamaları (devamı)
İlişkili taraflarla olan işlemler
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
İş Finansal Kiralama A.Ş.
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
İş GayrimenkulYatırım Ortaklığı A.Ş.
İş Net Elektronik Hizmetler A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Paşabahçe Mağazacılık A.Ş.
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
Paşabahçe Cam San. Ve Tic. A.Ş.
Trakya Cam Sanayi A.Ş.
Soda Sanayi A.Ş.
Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
Camiş Madencilik A.Ş.
Şişecam Sigorta Hizmetleri A.Ş.
Softtech Yazılım Teknolojileri A.Ş.
Alımlar (*)
1 Ocak – 30 Haziran 2013
Alınan
Kira
Diğer
faizler
geliri
gelirler
Diğer
giderler
994.390
107.259
1.422.197
39.088
14.074
16.325
-
1.208.964
6.588
-
8.243.992
2.187.993
1.305.882
420.525
1.620.631
2.643.905
150.540
4.426
10.277
293.971
29.398
1.725.603
1.045.394
696.322
765.768
274.463
57.161
-
37.567
19.492
4.873
16.512
48.804
1.156
32.735
19.877
14.555
14.555
5.214
-
9.875
2.939
24.950
7.675
3.281
98.904
2.593.333
1.215.552 21.476.251
215.340
147.624
(*) Anadolu Anonim Türk Sigorta Anonim Şirketi ile olan alımlar tutarı, Şirket’in taşınmazlarının sigortalanmasına
ilişkindir. İş Merkezleri Yönetim ve İşletim Anonim Şirketi’nden alımlar tutarı ise Şirket’in yatırım amaçlı
gayrimenkulleri olan İş Kuleleri ve Mallmarine Alışveriş Merkezi’nin işletmeciliğine ilişkindir.
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
Dönem içerisinde yönetim kurulu, genel müdür, kıdemli grup başkanları ve grup başkanlarına
sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:
1 Ocak1 Ocak30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
Kıdem tazminatı karşılığı
1.968.383
348.032
2.316.415
40
1.681.288
286.081
1.967.369
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
24.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi
Kur riski yönetimi
Şirket’in faaliyetleri öncelikle, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere döviz kurundaki
değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Piyasa riskleri ayrıca, duyarlılık
analizleri ve stres senaryoları ile de değerlendirilmektedir.
Cari yılda Şirket’in maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm
yöntemlerinde, önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır.
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Şirket’in, 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, yabancı para cinsinden yapılan
işlemlerini TL’ye çevirirken kullandığı döviz kurları TL olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
ABD Doları
Avro
2,1234
2,1343
2,8919
2,9365
Şirket’in yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal
olmayan yükümlülüklerinin raporlama dönemi sonu itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:
41
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
24.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Kur riski yönetimi (devamı)
30 Haziran 2014
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
ABD
Doları
Avro
1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. DÖNEN VARLIKLAR
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. DURAN VARLIKLAR
93.321.142
810.736
50.843.933
144.975.811
14.293.758
14.293.758
39.740.483
378.629
23.944.586
64.063.698
6.731.543
6.731.543
3.090.080
2.336
3.092.416
-
9. TOPLAM VARLIKLAR
159.269.569
70.795.241
3.092.416
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
453.958
113.552.380
616.005
114.622.343
94.766.008
102.070.462
196.836.470
213.788
50.174.024
153.911
50.541.723
24.813.442
46.418.024
71.231.466
2.425.000
100.000
2.525.000
14.550.000
1.212.500
15.762.500
18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
311.458.813
121.773.189
18.287.500
-
-
-
-
-
-
(152.189.244)
(50.977.948)
(15.195.084)
(115.451.204)
(35.460.771)
(13.884.920)
-
-
-
-
-
-
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
Yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
19.a Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
Türev ürünlerin tutarı
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
Türev ürünlerin tutarı
20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
yükümlülük
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların
Toplam gerçeğe uygun değeri
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı
42
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
24. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Kur riski yönetimi (devamı)
31 Aralık 2013
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
ABD
Doları
1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. DÖNEN VARLIKLAR
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. DURAN VARLIKLAR
50.626.824
57.642.174
108.268.998
-
19.858.024
27.057.919
46.915.943
-
-
-
22.730.611
22.730.611
10.756.772
10.756.772
2.807.371
2.807.371
-
9. TOPLAM VARLIKLAR
130.999.609
57.672.715
2.807.371
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
836.428
114.316.008
569.103
115.721.539
56.137.913
93.153.351
149.291.264
384.188
50.224.896
129.060
50.738.144
6.283.952
41.908.832
48.192.784
5.604
2.425.000
100.000
2.530.604
14.550.000
1.262.500
15.812.500
18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
265.012.803
98.930.928
18.343.104
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
Yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
-
-
-
19.a Aktif karakterli bilanço dışı döviz
cinsinden Türev ürünlerin tutarı
-
-
-
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz
cinsinden Türev ürünlerin tutarı
-
-
-
(134.013.193)
(41.258.213)
(15.535.733)
(120.663.525)
(37.035.012)
(14.173.233)
-
-
-
-
-
-
20. Net yabancı para varlık yükümlülük
pozisyonu
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
yükümlülük
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal
araçların Toplam gerçeğe uygun değeri
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının
tutarı
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı
43
Avro
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
24.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Kur riski yönetimi (devamı)
Kur riskine duyarlılık
Şirket, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Şirket’in ABD Doları ve Avro kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan
duyarlılığını göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Şirket içinde kur riskinin
raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında
beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece dönem sonundaki açık
yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin dönem sonundaki
%10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Pozitif değer, kar/zararda ve diğer özkaynak
kalemlerindeki artışı ifade eder.
30 Haziran 2014
Yabancı Paranın Yabancı Paranın
Değer Kazanması Değer Kaybetmesi
ABD Doları’nın TL Karşısında %10 Değişmesi Halinde
ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
(7.529.740)
7.529.740
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
ABD Doları Net Etki
(7.529.740)
7.529.740
Avro’nun TL Karşısında % 10 Değişmesi Halinde:
Avro net varlık / yükümlülüğü
(4.015.380)
4.015.380
Avro riskinden korunan kısım (-)
Avro Net Etki
(4.015.380)
4.015.380
31 Aralık 2013
Yabancı Paranın Yabancı Paranın
Değer Kazanması Değer Kaybetmesi
ABD Doları’nın TL Karşısında %10 Değişmesi Halinde
ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
(7.904.383)
7.904.383
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
ABD Doları Net Etki
(7.904.383)
7.904.383
Avro’nun TL Karşısında % 10 Değişmesi Halinde:
Avro net varlık / yükümlülüğü
(4.161.970)
4.161.970
Avro riskinden korunan kısım (-)
Avro Net Etki
(4.161.970)
4.161.970
25.
Raporlama döneminden sonraki olaylar
Şirket, SPK tarafından 21 Mart 2014 tarihinde onaylanan 200.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde
9 Temmuz 2014 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi aracılığıyla nitelikli
yatırımcılara 100.000.000 TL nominal değerli, 2 yıl vadeli, değişken faizli, 3 ayda bir kupon
ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. Tahvilin birinci kupon faiz oranı %2,52 olarak
belirlenmiştir. 9 Temmuz 2014 tarihinde satışı gerçekleştirilen tahvillere ilişkin basit faiz oranı
%10,08, bileşik faiz oranı %10,50 olup, vade başlangıç tarihi 11 Temmuz 2014, itfa tarihi ise 8
Temmuz 2016'dır.
8 Nisan 2014 tarihinde çıkarılmış tahvilin 10 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleşen birinci kupon
ödemesi için 3 aylık faiz oranı %3,06 olup, ikinci kupon ödemesi için 3 aylık faiz oranı %2,58
olarak belirlenmiştir.
Şirket’in 28 Nisan 2014 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Nest in
Globe’un tasfiyesine ilişkin işlemler 16 Temmuz 2014 tarihinde tamamlanmıştır.
44
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Ek Dipnot: Portföy sınırlamalarına uyumun kontrolü
Konsolide olmayan (bireysel) finansal tablo ana hesap kalemler
A Para ve sermaye piyasası araçları
B Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı projeler, gayrimenkule dayalı haklar
C İştirakler
İlişkili taraflardan alacaklar (ticari olmayan)
Diğer varlıklar
İlgili düzenleme
III-48.1. Md. 24 / (b)
III-48.1. Md. 24 / (a)
III-48.1. Md. 24 / (b)
III-48.1. Md. 23 / (f)
D Toplam varlıklar (Aktif toplamı)
E
F
G
H
I
Finansal borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
Finansal kiralama borçları
İlişkili taraflara borçlar (ticari olmayan)
Özkaynaklar
Diğer kaynaklar
D Toplam kaynaklar
A1
A2
A3
B1
B2
C1
C2
J
K
Konsolide olmayan (bireysel) diğer finansal bilgiler
Para ve sermaye piyasası araçlarının 3 yıllık gayrimenkul ödemeleri için tutulan kısmı
Vadeli / vadesiz TL / döviz
Yabancı sermaye piyasası araçları
Yabancı gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı projeler, gayrimenkule dayalı haklar
Atıl tutulan arsa / araziler
Yabancı iştirakler
İşletmeci şirkete iştirak
Gayrinakdi krediler
Üzerinde proje geliştirilecek mülkiyeti ortaklığa ait olmayan ipotekli arsaların ipotek bedelleri
45
30 Haziran 2014
134.430.532
1.530.870.707
752.802
137.334.449
31 Aralık 2013
105.278.973
1.414.139.064
287.548
148.036.914
III-48.1. Md. 3 / (k)
1.803.388.490
1.667.742.499
III-48.1. Md. 31
III-48.1. Md. 31
III-48.1. Md. 31
III-48.1. Md. 23 / (f)
III-48.1. Md. 31
491.062.982
41.860
1.165.575.441
146.708.207
350.572.921
1.034.780
1.155.065.774
161.069.024
III-48.1. Md. 3 / (k)
1.803.388.490
1.667.742.499
30 Haziran 2014
103.640.765
24.433.155
702.802
50.000
136.823.412
-
31 Aralık 2013
74.717.735
24.433.155
237.548
50.000
134.486.771
-
İlgili düzenleme
III-48.1. Md. 24 / (b)
III-48.1. Md. 24 / (b)
III-48.1. Md. 24 / (d)
III-48.1. Md. 24 / (d)
III-48.1. Md. 24 / (c)
III-48.1. Md. 24 / (d)
III-48.1. Md. 28
III-48.1. Md. 31
III-48.1. Md. 22 / (e)
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Ek Dipnot: Portföy sınırlamalarına uyumun kontrolü (devamı)
1
2
3
4
5
6
7
8
Portföy sınırlamaları
Üzerinde proje geliştirilecek mülkiyeti ortaklığa ait olmayan ipotekli arsaların ipotek bedelleri
Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı projeler, gayrimenkule dayalı haklar
Para ve sermaye piyasası araçları ile iştirakler
Yabancı gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı projeler, gayrimenkule dayalı haklar, İştirakler,
sermaye piyasası araçları
Atıl tutulan arsa / araziler
İşletmeci şirkete iştirak
Borçlanma sınırı
Vadeli / Vadesiz TL / Döviz
46
İlgili düzenleme
III-48.1. Md. 22 / (e)
III-48.1. Md. 24 / (a). (b)
III-48.1. Md. 24 / (b)
III-48.1. Md. 24 / (d)
III-48.1. Md. 24 / (c)
III-48.1. Md. 28
III-48.1. Md. 31
III-48.1. Md. 22 / (e)
30 Haziran
2014
%0
%85
%7
31 Aralık
2013
%0
%85
%6
Asgari /
Azami oran
Azami %10
Asgari %51
Azami %49
%0
%1
%0
%54
%6
%0
%1
%0
%42
%4
Azami %49
Azami %20
Azami %10
Azami %500
Azami %10
Download

Finansal Raporlar 2. Çeyrek