ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
EKİM 2014
ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ)
A
ADAYIN
ADI
: ………………………..………………………………………….
SOYADI
: ..……………………………………………………………….....
T.C.KİMLİK NUMARASI
: …………………………………………………………………...
SINAV SALON NO
: ................................................ SIRA: …………………………..
*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.
Genel Açıklama
Bu kitapçıkta 80 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
Sınav süresi 100 dakikadır.
İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile, işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız.
Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz.
Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz
işaret koymayınız.
6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır.
7. Testte yanlış cevaplar, doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir.
8. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
1.
2.
3.
4.
5.
Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının GAZİSEM’in yazılı
izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti
peşinen kabullenmiş sayılır.
T.C. ANAYASASI
1.
4.
T.C. Anayasası’na göre grev ve lokavtın
yasaklandığı veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda oluşabilecek
uyuşmazlık, aşağıdakilerin hangisi tarafından çözülür?
A) TBMM Başkanlığına
B) Cumhurbaşkanlığına
C) Başbakanlığa
D) İçişleri Bakanlığına
A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B) Uyuşmazlık Mahkemesi
C) Yüksek Hakem Kurulu
D) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
2.
5.
1982 Anayasası’na göre cumhurbaşkanlığına aday gösterilebilmek için en az
kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekir?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden
hangisi için TBMM üye tamsayısının en
az beşte biri kadar milletvekilinin imzası
şarttır?
A) Cumhurbaşkanlığına TBMM üyeleri dışından aday gösterilmesi
B) Tatil sırasında toplanan TBMM Başkanından Meclisi toplantıya çağırmasının
istemi
C) Anayasa değişikliği teklif edilmesi
D) Meclis soruşturması açılmasının istenmesi
3.
İdarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
6.
T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden
hangisi para basılmasına karar verme
yetkisine sahiptir?
A) Bakanlar Kurulu
B) Merkez Bankası
C) Maliye Bakanlığı
D) TBMM
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI
KANUNU
Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin parlamento kararına karşı
ne kadar süre içinde aşağıdaki mahkemelerden hangisine dava açılabilir?
7.
A) 30 gün içinde Danıştaya
B) 1 ay içinde Yargıtaya
C) 15 gün içinde Anayasa Mahkemesine
D) 7 gün içinde Anayasa Mahkemesine
Memurların görev içinde en yüksek derecelere yükselme imkanına sahip olmalarına verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarışma sınavı
B) Kariyer
C) Liyakat
D) Sınıflandırma
1
8.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre devlet memurlarının ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
11. Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik
ve savaş hallerinde veya genel hayata
müessir afetlere uğrayan yerlerde görev
yapan ve görevden çekilme talebinde bulunan memur, yerine atanan kişi gelip
işe başlamadan önce görevinden ayrılırsa ne kadar süre ile devlet memurluğuna
alınamaz?
A) Ticari mümessil veya ticari vekil olabilirler.
B) Memurların özel kanunlarda belirtilen
görevler ile kurumundan izin alınmak
kaydıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı
çalışmalar, bu yasaklamanın dışındadır.
C) Memurların kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş
yardım sandıklarının yönetim, denetim
ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri
yasaklamanın dışındadır.
D) Ticari mümessil veya ticari vekil veya
kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.
9.
A) 6 ay geçmeden alınamaz.
B) 1 yıl geçmeden alınamaz.
C) 3 yıl geçmeden alınamaz.
D) Hiçbir surette alınamaz.
12. Devir teslimle yükümlü olup bu işlemi
tamamlamadan görevinden çekilen bir
memurun yeniden memuriyete atanabilmesi hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1 yıl geçmeden atanamaz.
B) 2 yıl geçmeden atanamaz.
C) 3 yıl geçmeden atanamaz.
D) Hiçbir şekilde atanamaz.
Disiplin kurulları ve amirleri tarafından
verilen disiplin cezalarına karşı itiraz
süresi, kararın tebliğinden itibaren kaç
gündür?
A) 7
B) 15
C) 60
D) 90
13. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’na göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil
ve hallerden biridir?
A) İkamet ettiği ilin sınırlarını izinsiz terk
etmek
B) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve
gelmemek
C) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve
gelmemek
D) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve
benzerlerini özel menfaat sağlamak için
kullanmak
10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre “amirine ve mahiyetindekilere fiili
tecavüzde bulunmak” fiili, aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?
A) Kınama
B) Aylıktan kesme
C) Devlet memurluğundan çıkarma
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması
2
14. Meslek yüksekokulu mezunu olarak ilk
defa memuriyete başlayacak olan “orman muhafaza memuru” adayının başlangıç derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir?
17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre karı kocanın her ikisi de devlet
memuru ise herhangi bir şekilde menfaat karşılığı çalışmayan çocukları için
ödenecek aile yardımı ödeneği ile ilgili
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) 9/3
B) 9/2
C) 10/3
D) 10/2
A) Bu ödenek yalnızca kocaya verilir.
B) Bu ödenek yalnızca kadına verilir.
C) Bu ödenek her iki eşe de ayrı ayrı verilir.
D) Bu ödenek 1/4 oranında kadına, 3/4
oranında erkeğe verilir.
15.
I.
II.
III.
İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz
veya hareketle sataşmak
Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına
neden olmak
Görev mahallinde genel ahlak ve
edep dışı davranışlarda bulunmak ve
bu tür yazı yazmak, resim ve benzeri
şekiller çizmek ve yapmak
18. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla
çalışan personele her yıl yıllık izinlerine
ilaveten ne kadar süre sağlık izni verilir?
A) 7 gün
B) 10 gün
C) 20 gün
D) 1 ay
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre yukarıdaki fiil ve haller aşağıdaki
disiplin cezalarından hangisini gerektirir?
A) Kınama
B) Uyarma
C) Aylıktan kesme
D) Kademe ilerlemesini durdurma
19. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre Bakanlar Kurulu geçici personelin
çalıştırılması ile ilgili olarak çalıştırılacak görevli sayısını ve ücretlerini aşağıdaki kurumlardan hangilerinin görüşüne dayanarak belirler?
16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitiren devlet memurları ilk defa
göreve atanırken aşağıdaki hangi derece
ve kademeden göreve başlar?
A) Başbakanlık - Devlet Personel Başkanlığı
B) Maliye Bakanlığı - Devlet Planlama
Teşkilatı
C) Devlet Personel Başkanlığı - Maliye
Bakanlığı
D) Devlet Planlama Teşkilatı - Devlet Personel Başkanlığı
A) 10/2
B) 11/2
C) 12/2
D) 13/3
3
20. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre memurluktan çekilme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
22. Ölüm yardımı ödeneğinin ödenmesinde
esas alınan aylık kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
A) En yüksek devlet memuru aylığı
B) Memurun kazanılmış hak aylığı
C) 1000 gösterge rakamının memur maaş
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar
D) Aylık ve ek gösterge tutarı
A) Devlet memuru, bağlı olduğu kuruma
yazılı olarak müracaat etmek suretiyle
memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir.
B) Devlet memuru, kurumlarınca kabul
edilen mazereti olmaksızın görevin terk
edilmesi ve bu terkin kesintisiz 1 ay devam etmesi halinde, çekilme isteğinde
bulunmuş sayılır.
C) Çekilmek isteyen memur, yerine atanan
kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam
eder.
D) Çekilen devlet memurlarından devir ve
teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar.
23. 657 sayılı Kanun’a göre kişiler kamu
hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak
uğradıkları zararlardan dolayı kimin
aleyhine dava açabilir?
A) İlgili kurum
B) İlgili kişi
C) Daire amiri
D) Bakan
24. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre belirtilen sürede mal bildiriminde
bulunmayan memurlara aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
21.
I.
II.
III.
Aynı yerdeki görevlere atananlar
atama emirlerinin kendilerine tebliğ
tarihini izleyen iş günü içinde işe
başlamak zorundadır.
Başka bir yerdeki göreve atananların
bir ay içinde görev yerine hareket
etmeleri ve yol süresini izleyen iş
günü içinde işe başlamaları gerekir.
Memurların yer değiştirme suretiyle
atamalarına ilişkin kurallar yönetmelikle düzenlenmiştir.
A) Uyarma
B) Kınama
C) Aylıktan kesme
D) Kademe ilerlemesini durdurulması
25. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre disiplin cezalarında yapılan itiraz
mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren
kaç gün içinde kararlarını vermek zorundadır?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre devlet memurlarının atamaları ile
ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi
veya hangileri doğrudur?
A) 15
B) 30
C) 45
D) 60
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
4
26. Çoğul gebeliklerde doğumdan önceki 8
haftalık izne kaç hafta eklenir?
29. 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna
göre “orman rejimine alınacak yerlerin
kamulaştırma işlemlerini yürütmek”,
aşağıdaki daire başkanlıklarından hangisinin görev alanına girmektedir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
A) İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı
B) İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı
C) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi
Başkanlığı
D) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı
3234 SAYILI OGM TEŞKİLAT ve
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
27. 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna
göre, Genel Müdürlüğün katma ve döner sermaye bütçeleri ile diğer kanuni
ve kazai yollardan temin edilmiş bütün
taşınmaz mallar hiçbir vergi, resim ve
harca tabi olmaksızın aşağıdakilerden
hangisi adına tescil işlemi görür?
30. 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna
göre aşağıdaki birimlerden hangisi Orman Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatının ana hizmet birimleri içerisinde yer
alır?
A) Maliye Hazinesi
B) Orman Bölge Müdürlüğü
C) Orman Genel Müdürlüğü
D) Orman İşletme Müdürlüğü
A) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
B) Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
C) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
D) Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi
Başkanlığı
28. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ormanların muhafazası ile ilgili gerekli
çalışmalar, Orman Zararlıları ile Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.
B) Devlet ormanları ile ilgili çeşitli ihtilafları, sahipli yerlerdeki kesim işleri, devletten başkasına ait ormanların denetim
ve kontrolüne ait iş ve işlemler, İzin ve
İrtifak Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
C) Çölleşme ile mücadele çalışmaları, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi
Başkanlığınca yürütülür.
D) Makinaların dağıtım, transfer ve işletilmesinin sağlanması, İnşaat ve İkmal
Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
31. 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna
göre Genel Müdürlük için gerekli araç,
gereç ve malzemenin temini ile ilgili
hizmetleri yürütmek, aşağıdaki birimlerden hangisinin görevleri arasına girmektedir?
A) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
B) İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
C) İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı
D) Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
5
34. Ormancılıkla ilgili her türlü yayın ve
tanıtım faaliyetlerini yürütmek, ormancılıkla ilgili konulardaki fikir ve sanat
eserlerini takip etmek görevi aşağıdaki
daire başkanlıklarından hangisinin görevleri arasındadır?
32.
I.
II.
III.
IV.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Orman İdaresi ve Planlama Dairesi
Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma
Dairesi Başkanlığı
A) Strateji Dairesi Başkanlığı
B) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi
Başkanlığı
C) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
D) Dış ilişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna
göre yukarıdakilerden hangileri danışma ve denetim birimlerindendir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ ve
KONTROL KANUNU
35. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’na göre harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya
hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin
işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi
ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini aşağıdakilerden
hangisi yürütür?
33. 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna
göre Genel Müdürlük taşra teşkilatı kuruluşlarından; şefliklerin ve memurlukların kurulmasında, kaldırılmasında ve
bunların iç hizmet birimlerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A) Harcama yetkilisi
B) Gerçekleştirme görevlisi
C) Mali kontrol yetkilisi
D) Muhasebe yetkilisi
36. 5018 sayılı Kanun’a göre harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin
hangi tür sorumluluğunu ortadan kaldırmaz?
A) Bölge Müdürlüğünün teklifi üzerine
Genel Müdürlük
B) Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık
C) Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
D) Genel Müdür Yardımcısının teklifi üzerine Genel Müdürlük
A) İdari sorumluluk
B) Mali ve cezai sorumluluk
C) Mali sorumluluk
D) Cezai sorumluluk
6
37. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunu’na göre kendisine kamu idaresi bütçesinden ödenek tahsis
edilen ve harcama yetkisi bulunan birime verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
40. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre
geçici görev ile başka bir yere görevlendirilenler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler, bu müddetleri veya
gündelik miktarını artırmaya neden
olamaz.
B) İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün
için 2/3 oranında gündelik ödenir.
C) Yurt içinde bir yıllık dönem zarfında
aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa
180 günden fazla gündelik verilemez.
D) Yurt dışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 1/3 oranında gündelik
ödenir.
A) Muhasebe Birimi
B) Harcama Birimi
C) Mali Hizmetler Birimi
D) Destek Hizmetleri Birimi
38. 5018 sayılı Kanun’a göre kamu idarelerinin nakit mevcutlarının tüm ödemeleri
karşılayamaması halinde giderler hangi
sıraya göre ödenir?
A) Muhasebe yetkilisine geliş sırasına göre
B) Muhasebe kayıtlarına alınma sırasına
göre
C) Tutar itibariyle büyüklük sırasına göre
D) Hak sahiplerinin başvuru sırasına göre
41. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre
yurt içinde verilecek gündeliklerin miktarı aşağıdakilerin hangisi ile belirlenir?
A) Maliye Bakanlığınca
B) Bakanlar Kurulunca
C) Maliye Bakanlığının teklifi üzerine
Başbakanca
D) Bütçe Kanunu ile
39. 5018 sayılı Kanun’a göre belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile
bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeye verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?
42. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi harcırahın unsurları arasında sayılmamıştır?
A) Yol masrafı
B) Yemek masrafı
C) Yevmiye (Gündelik)
D) Aile masrafı
A) Bütçe
B) Gelir Gider Yıllık Bilançosu
C) Gelir Gider Tablosu
D) Harcama Talimatı
7
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU
43. Aşağıdakilerden hangisi 6245 sayılı Kanuna göre sürekli görev harcırahının
hesaplanmasında başlangıç noktası olarak dikkate alınacak yerlerden biri değildir?
45. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre
bu kanun kapsamında teminat olarak
kabul edilecek geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının kapsam ve şeklini
tespite aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A) İlk defa veya yeniden memuriyete
atanma halinde, atama sırasında fiilen
bulunduğu yer
B) Bulunduğu yerden başka bir yere atananlara, eski görev yeri
C) Geçici görevle başka yerde bulundukları
sırada başka yere atananlara, geçici görev yeri
D) Vekâleten başka yerde bulundukları sırada başka yere atananlara, eski görev
yeri
A) Bakanlar Kurulu
B) TBMM
C) Başbakanlık
D) Maliye Bakanlığı
46. Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale edilen işlerdendir?
A) Taşınmazın kiraya verilmesi
B) Temizlik hizmeti alımı
C) Demirbaş alımı
D) Danışmanlık hizmeti alımı
47. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre
uçak, harp gemisi, harp mühimmatı,
elektronik cihaz, askeri tesisat ve levazımat, silah ve malzeme sistemleri, savunma sanayisi ile ilgili faaliyetler ve
bunlara ait her türlü yedek parça alımı;
barajlar, enerji santralleri, sulama tesisleri, limanlar, rıhtımlar, hava meydanları, demiryolları, lokomotifler, karayolları, tüneller, köprüler, akaryakıt tesisleri, özelliği bulunan yapım işleri için
hangi usulle ihale yapılabilir?
44. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre
sürekli görev yolluğu ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi
katı olarak hesaplanır.
B) Harcıraha müstehak aile fertlerinin her
biri için yurt içi gündeliğinin on katı
olarak hesaplanır (Bu miktar yurt içi
gündeliğinin kırk katını aşamaz).
C) Her kilometre veya deniz mili başına,
yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin
yüzde beşi olarak hesaplanır.
D) Her kilometre veya deniz mili başına,
yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin
binde beşi olarak hesaplanır.
A) Kapalı teklif usulü
B) Açık teklif usulü
C) Belli istekliler arasında kapalı teklif
usulü
D) Serbest piyasa usulü
8
48. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre
isteklilerden, ihale konusu olan işin
tahmin edilen bedelinin yüzde kaçı oranında geçici teminat alınır?
52. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda sıralanan tebligat
yöntemlerinden biri değildir?
A) Faksla yapılan tebligat
B) Kargo ile yapılan tebligat
C) Elektronik ortamda yapılan tebligat
D) İmza karşılığı elden yapılan tebligat
A) % 2
B) % 3
C) % 4
D) % 6
49. Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre bir ihale usulü
değildir?
A) Kapalı teklif usulü
B) Açık teklif usulü
C) Pazarlık usulü
D) Belli istekliler arasında açık teklif usulü
53. Aşağıdaki idarelerden hangisinin mal
veya hizmet alımları ile yapım işi ihaleleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
hükümlerine tabi değildir?
A) Özel Bütçeli İdareler
B) Belediyeler
C) Mesleki Kuruluşlar
D) İl Özel İdareleri
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
50. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre teminat olarak kabul edilecek değerlerden biri değildir?
A) Tedavüldeki Türk parası ve banka çekleri
B) Yabancı para
C) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları
D) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen
Devlet İç Borçlanma Senetleri yerine
düzenlenen belgeler
54. 4734 sayılı Kanun’a göre ihale komisyonunun üye sayısı ve görevlendirmesine
ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İhale komisyonu üyelerinin yedek üyesi
olamaz.
B) İhale komisyonu en az beş ve tek sayıda
kişiden oluşur.
C) İhale komisyonu üyeleri, muayene ve
kabul komisyonunda üye olamaz.
D) İhale komisyonu üyeleri, Kamu İhale
Kurumu Başkanı tarafından görevlendirilir.
51. Aşağıdakilerden hangisi bütün isteklilerin teklif verebildiği bir ihale usulüdür?
A) Kapalı teklif
B) Belli istekliler arasında kapalı teklif
C) Yarışma usulü
D) Açık ihale usulü
9
4735 SAYILI KAMU İHALE
SÖZLEŞMELERİ KANUNU
58. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’na göre zorunlu hallerde aşağıdakilerden hangisinin izni ile sözleşme
bir başkasına devredilebilir?
55. Aşağıdakilerden hangisi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre,
mücbir sebep olarak kabul edilebilecek
hallerden biri değildir?
A) İhale Komisyonu
B) Maliye Bakanlığı
C) İhale Yetkilisi
D) Kamu İhale Kurulu
A) Doğal afetler
B) Kanuni grev
C) Genel salgın hastalık
D) Olağanüstü hal ilânı
59. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’na göre kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanma kararı, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere kaç gün içinde gönderilir?
56. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi 4735
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yapım işlerinde; niteliği itibariyle iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için
birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda yapılır?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
A) Toplam bedel üzerinden götürü bedel
sözleşme
B) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme
C) Karma sözleşme
D) Münferit sözleşme
4483 SAYILI MEMURLAR ve DİĞER
KAMU GÖREVLİLERİNİN
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
60. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun’a göre hazırlık soruşturması sırasında, hakim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve
valiler için aşağıdakilerden hangisine
başvurulur?
57. Aşağıdakilerden hangisi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre
sözleşmede yer alması zorunlu hususlardan biri değildir?
A) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı
B) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi
C) Sözleşme konusu işler için ödenecekse
fiyat farkının ne şekilde ödeneceği
D) İş yerlerinin ve çalışanlarının sigortalanmasına ilişkin şartlar
A) Yargıtayın İlgili Ceza Dairesine
B) Bölge İdare Mahkemesine
C) İl Asliye Ceza Mahkemesine
D) Anayasa Mahkemesine
10
61. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun’a göre bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri
hakkında soruşturma izni verme yetkisi
aşağıdakilerden hangisine aittir?
64. Aşağıdakilerden hangisi 4982 sayılı Bilgi
Edinme Hakkı Kanunu’nun ilkelerinden
biri değildir?
A) Eşitlik
B) Güvenilirlik
C) Tarafsızlık
D) Açıklık
A) Bölge Müdürü
B) Teşkilatların Görev Yaptıkları İlin Valisi
C) Yetkili ve Görevli Cumhuriyet Başsavcısı
D) Teşkilatın En Üst Amiri
65. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme
Kurulunun sekretarya görevini aşağıdakilerden hangisi yürütür?
A) Başbakanlık
B) Bakanlar Kurulu
C) Yargıtay
D) Danıştay
62. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun’a göre, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı Cumhuriyet
Başsavcılığı veya şikayetçi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç
gün içinde itiraz edebilir?
3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ
KULLANILMASINA DAİR KANUN
66. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşları kendileri ya
da kamu kuruluşları ile ilgili dilek ve şikayetleri için aşağıdakilerden hangisine
başvurabilir?
A) 7
B) 10
C) 15
D) 30
A) Derneklere
B) Vakıflara
C) Sendikalara
D) TBMM veya yetkili makama
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI
KANUNU
63. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre istenen bilgi veya belgeye
erişimi öngörülen sebeplerle reddedilen
başvuru sahibi, aşağıdakilerden hangisine itirazda bulunabilir?
67. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre dilekçe, konusuyla ilgili olmayan makama verilirse
idari makam bu dilekçe ile ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?
A) Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna
B) Kurum ve Kuruluşlara
C) Cumhuriyet Başsavcılığına
D) Ombudsmana
A) Yetkili idari makama gönderilir ve dilekçe sahibine bilgi verilir.
B) Dilekçe sahibine geri gönderilir.
C) İşlem yapılmaz.
D) Dilekçe TBMM’ye gönderilir.
11
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR ve
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
71. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, herhangi
bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla
işinden ayrılan işçiler, işe girmek istemeleri ve aranan şartlar bulunduğu halde
işveren, iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye kaç aylık ücret tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür?
68. 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sayılan sigortalılardan, bu Kanunun uygulanmasında 18 yaşından önce
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına
tabi olanların sigortalılık süresi, aşağıdaki durumların hangisinde dikkate alınır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 6
A) Prim ödeme gün sayıların hesabında
B) Emekli ikramiyesinin hesabında
C) Emeklilik yaşının hesabında
D) Sigortalılık süresinin başlangıcında
72. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işveren, iş
arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise
işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten
çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde kaç
zamlı öder?
69. 5510 sayılı Kanun’da “Kısa Vadeli Sigorta Kolları” tanımı, aşağıdaki sigorta
kollarından hangisini ihtiva etmez?
A) % 50
B) % 75
C) % 80
D) % 100
A) Meslek hastalığı sigortası
B) Hastalık ve analık sigortası
C) İş kazası sigortası
D) Malûllük sigortası
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
KANUNU
4857 SAYILI İŞ KANUNU
73. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işverenin iş yerinin değişik
bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak görevlendireceği çalışan temsilcisi sayısı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
70. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre ücret ve
ücretin ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ücret, en geç ayda bir ödenir.
B) İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar
indirilebilir.
C) Ücret alacaklarında zaman aşımı süresi
on yıldır.
D) Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş
karşılığında işveren veya üçüncü kişiler
tarafından sağlanan ve para ile ödenen
tutardır.
A) İki ile elli arasında çalışanı bulunan iş
yerlerinde bir
B) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan
iş yerlerinde iki
C) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde üç
D) Beş yüz bir ile iki bin arasında çalışanı
bulunan iş yerlerinde dört
12
74. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin çalışma usul ve esasları
aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
77. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar,
hangi Bakanlığın uygun görüşü alınarak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir?
A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B) Başbakanlık
C) Bakanlar Kurulu
D) Sağlık Bakanlığı
A) Sağlık Bakanlığı
B) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
C) Maliye Bakanlığı
D) İçişleri Bakanlığı
RESMİ YAZIŞMA KURALLARI
75. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işveren, aşağıda belirtilen durumların hangisinde inceleme yaparak rapor düzenlemekle yükümlü değildir?
78. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas
ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca, resmi yazıların “imza” bölümü ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İş yerinde meydana gelen tartışma
B) Çalışan, iş yeri veya iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olaylar
C) İş kazası meslek hastalığı
D) Yaralanma veya ölüme neden olmadığı
halde iş yeri ya da iş ekipmanının zarara
uğramasına yol açan olay
A) İmza, ad ve soyadın üzerinde bırakılan
boşluğa atılır.
B) Metnin bitiminden itibaren bir-üç aralık
boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak
olan makam sahibinin adı, soyadı ve
unvanı yazılır.
C) Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun “imza yetkileri yönergesi ”ne uyularak seçilir.
D) İmza atmaya yetkili kişinin adının sadece baş harfi, soyadının ise bütün harfleri
büyük yazılır.
76. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre …….. ve daha fazla çalışanın
bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli
işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda
bulunmak üzere kurul oluşturur.
79. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas
ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre,
resmi yazışmalarda kullanılan A4 kağıdının boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi
için boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
A) 200×297
B) 200×298
C) 210×297
D) 210×298
13
80. Kural olarak önem sırasına göre gizlilik
dereceleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Özel, Hizmete Özel, Çok Gizli, Gizli
B) Çok Gizli, Hizmete Özel, Gizli, Özel
C) Çok Gizli, Gizli, Özel, Hizmete Özel
D) Hizmete Özel, Özel, Çok Gizli, Gizli
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
14
SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin
de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.
2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında
kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin
kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak
ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye
kalkışanları uyarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir.
3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden
önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, adayların salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın
başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz.
5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere
adınız ve soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda
soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının
bir tek sayfası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır.
6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR.
Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.
7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir
kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
8. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve
bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
9. Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü
kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon
başkanına teslim etmeleri gerekir.
10. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur.
SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
15
Download

Şube Müdürü (İdari) A - Orman Genel Müdürlüğü