ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
EKİM 2014
MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ
A
ADAYIN
ADI
: ………………………..………………………………………….
SOYADI
: ..……………………………………………………………….....
T.C.KİMLİK NUMARASI
: …………………………………………………………………...
SINAV SALON NO
: ................................................ SIRA: …………………………..
*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.
Genel Açıklama
Bu kitapçıkta 100 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
Sınav süresi 120 dakikadır.
İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız.
Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz.
Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz
işaret koymayınız.
6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır.
7. Testte yanlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir.
8. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
1.
2.
3.
4.
5.
Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının GAZİSEM’in yazılı
izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti
peşinen kabullenmiş sayılır.
1
ALAN BİLGİSİ
5. “Adaptif kontrol”ün tanımı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
1. Aşağıdakilerden hangisi mekatroniğin tanımıdır?
A) Sistemin en iyi çalışma şartlarını elde etmek üzere kendi kendini değişen ortam
şartlarına göre uyarlamasıdır.
B) Mekatronik sistemlerde elektronik, mekanik ve yazılım elemanlarının uyumudur.
C) Mevcut çalışma şartları üzerinde kendi
kendine değişiklik yapamayan basit sistemlerdir.
D) Açık çevrimli kontrol sistemleridir.
A) Bir mühendislik dalıdır.
B) Elektronikte kullanılan bir devrenin adıdır.
C) Makine-imalat alanında kullanılan bir yöntemin adıdır.
D) Bir bilgisayar programlama dilidir.
2.
Bir görevi yerine getiren düzeneklerdir.
Mekatronik bir üründür.
Aldığı giriş değerleri üzerinden bir fonksiyonu icra ederek farklı çıkışlar ortaya
koyan herhangi bir düzenektir.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri “Sistem” kavramını tanımlamaktadır?
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
6. Mikroişlemciler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I, II ve III
Programlanamazlar.
Yazılır/Okunur hafızaları vardır.
Giriş/Çıkış birimleri vardır.
Merkezi işlem birimleri (CPU) vardır.
7. Elektronikte DC akım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Doğru akım olarak bilinir.
B) Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişen akımdır.
C) Elektronik devrelerde yaygın olarak kullanılır.
D) Piller bir doğru akım kaynağıdır.
3. Sensörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) İnsanın duyu organlarına benzer görevleri
yerine getiren elektronik elemanlardır.
B) Bir sistemde meydana gelen değişimleri
kontrol eden algılayıcılardır.
C) Elektronik sinyaller üreten elamanlardır.
D) Hesaplamalar yaparak sistemi kontrol eden
elektronik cihazlardır.
8. Elektrik akımında frekans aşağıdakilerden
hangisiyle tanımlanır?
A)
B)
C)
D)
4. Hidrolik ile pnömatik sistemler karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Bir saniyede oluşan periyot sayısıdır.
Bir dakikada oluşan saykıl sayısıdır.
Bir saniyede oluşan alternas sayısıdır.
Bir dakikada oluşan alternas sayısıdır.
9. Yarı iletken malzemeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Pnömatik sistemler, hidrolik sistemlere göre daha hızlıdır.
B) Hidrolik sistemlerde sıvı, pnömatik sistemlerde ise hava kullanılır.
C) Pnömatik sistemler, hidrolik sistemlere göre daha ağır yüklerin hareket ettirilmesinde
kullanılır.
D) Pnömatik ve hidrolik sistemlerde kullanılan
elemanlar birbirlerine benzerdir.
A) Yalıtkan ve iletken malzemelerin yarı yarıya birleşiminden meydana gelir.
B) N ve P tipleri bulunmaktadır.
C) Silisyum, germenyum gibi maddelerden elde edilmektedir.
D) Elektrik akımının, belirli şartlar sağlandığında, kendi içinden geçmesine izin verir.
1
10.
13. ve 14. sorular aşağıdaki devreye göre
cevaplandırılacaktır.
R1 = 3 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 2 Ω, R4 = 4 Ω
E = 24 V
Yukarıdaki şekilde bir elektrik dalgası verilmiştir.
Dalga üzerinde A ve B harfleri ile işaretlenen bölgeler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
A)
B)
C)
D)
13. Bu devrenin toplam direnci aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A)
B)
C)
D)
Periyot
Saykıl
Alternas
Frekansı
11.
14. Devreden geçen akım ( I ) kaç amperdir?
I. Gümüş
II. Altın
III. Alüminyum
IV. Bakır
Yukarıda verilen malzemelerin iletkenliklerinin iyiden kötüye doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
I, II, III, IV
II, I, IV, III
II, IV, I, III
IV, II, I, III
3
4
6
12
15. Kondansatörler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Elektrik yükünü geçici olarak depo ederler.
B) Kapasiteleri Farad birimi ile ifade edilir.
C) İç yapılarında, birbirine temas eden iki metal plaka bulunmaktadır.
D) Kondansatörler, kapasitörler olarak da adlandırılmaktadır.
12.
Yukarıdaki şekilde verilen direncin omik
değeri (Ohm) aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
A)
B)
C)
D)
2Ω
3Ω
8Ω
12 Ω
16. Aşağıda verilenlerden hangisi elektronikte
bir devre elemanı değildir?
10 W
10 %
100 Ω
120 Ω W
A)
B)
C)
D)
2
Diyot
Tristör
Sigorta
Mikrometre
20. Mikrodenetleyici ile ilgili olarak aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
17.
I.
Tek yönde elektrik akımına izin veren
bir devre elamanıdır.
A) Mikrodenetleyicilerin çalıştırılabilmesi için
belli şartların yerine getirilmesi gereklidir.
B) Mikrodenetleyicilerin giriş ve çıkış işlemleri için bacakları (pin) bulunmaktadır.
C) Mikrodenetleyicilerin bacakları 1’den başlayarak numaralandırılmaktadır.
D) Mikrodenetleyicilerin sahip olacağı bacak
sayısı en fazla 12 ile sınırlıdır.
sembolik gösterimidir.
Doğrultucu devrelerde (AC akımının
DC akımına dönüştürülmesinde) kullanılır.
IV. P ve N tipi yarı iletkenlerinden elde edilir.
Yukarıda verilen bilgiler elektronikte kullanılan hangi devre elemanını tarif etmektedir?
II.
III.
A)
B)
C)
D)
21. Bir (1) inç’in mm karşılığı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Diyot
Mosfet
Entegre
Triyak
A)
B)
C)
D)
18. Aşağıda verilenlerden hangisi ideal bir entegrenin (IC) özelliklerinden biri olamaz?
A)
B)
C)
D)
22. Aşağıda verilenlerden hangisi bir bilgisayar
donanımını oluşturan parçalardan biri değildir?
Hızlı çalışabilmesi
Minimum güç harcaması
Ucuz olması
Bacak sayısının (pin) fazla olması
A)
B)
C)
D)
B
F
0
0
?
0
1
?
1
0
?
1
1
?
A)
B)
C)
D)
Basic
Pascal
Java
SQL
24. Bilgisayar programları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
OR mantık kapısı (logic gates) ile ilgili olarak yukarıdaki doğruluk tablosunda verilen
girişler (A, B) için çıkış değeri (F) aşağıdakilerden hangisi olur?
A)
B)
C)
D)
HardDisk
CPU
MotherBoard
Software
23. Aşağıda verilenlerden hangisi genel amaçlı
bir bilgisayar programlama dili değildir?
19.
A
0,254
2,54
25,4
254
A) Programlama dilleri kullanılarak yazılırlar.
B) Belirli bir ihtiyaca yönelik çözüm sağlarlar.
C) İnsandan daha zeki problem çözme yeteneğine sahiptirler.
D) Zaman içerisinde güncellenmeye muhtaçtırlar.
0111
1010
1000
1111
3
25. Yazılan bir bilgisayar programlarına yönelik kullanılan “Bug” ifadesi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
29.
I. Başla
II. Klavyeden bir sayı al
III. Değer hesapla
IV. Değeri karşılaştır
V. Sonucu yazdır
VI. Bitir
Yukarıda bir programın algoritması için
gerekli adımlar sıralanmıştır. Bu program
için olması gereken sembolik akış şeması
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Programın satır sayısını belirtir.
B) Programın 64 Bit işletim sistemleri için geliştirildiğini belirtir.
C) Programın yazılımı sırasında yapılan kodlama hataları için kullanılır.
D) Programın yazılımı sırasında gözden kaçan
ve zaman içerisinde kendini gösteren mantıksal hatalardır.
26. Bilgisayar programlama dillerinde aşağıda
verilenlerden hangisi diğerlerine göre işlem
önceliğine sahiptir?
A)
A)
B)
C)
D)
Çarpma
Parantez
Toplama
Bölme
27.
Bir problemi çözmek için gerekli mantıksal adımların tümüdür.
II. Problemin çözümü için gerekli işlemlerin şekilsel sembollerle ifade edilmesidir.
III. Problemin çözümünde yapılacak olan işlerin adım adım tanımlanmasıdır.
IV. Programın yazılımı için gerekli olan bilgisayar programlama kodlarını içerir.
Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden
hangileri algoritma için doğrudur?
I.
A)
B)
C)
D)
B)
C)
I ve III
II ve IV
I, II ve III
I, III ve IV
28. Bir CNC freze tezgâhının temelde kaç ekseni bulunur?
A)
B)
C)
D)
D)
1
2
3
4
4
30. C/C++ bilgisayar programlama dili için verilen değişken tanımlamalarından hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
34. C/C++ programlamada tanımlanan:
#include <stdio.h>
int i = 15, j = 1, k = 2, m = 15;
int main(void)
{
int i =5, j = 2, k = 6, m = 5;
int sonuc;
sonuc = i*j+k;
return 0;
}
float SonuC
int 2Sonuc
char SONUC
AnsiString sonuc
31. C/C++ bilgisayar programlama dilinde yazılan:
işleminin sonucunda “sonuc” değişkenin
alacağı değer aşağıdakilerden hangisidir?
int deg = 0;
deg = 15/2.0;
işleminin sonucunda “sonuc” değişkeninin
değeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
3
7
7,5
8
35. AutoCAD programı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) 2 boyutlu çizimler yapılabilir.
B) 3 boyutlu çizimler yapılabilir.
C) İstenilen kağıt boyutlarında çizimler yapılabilir.
D) Kendisi dışında başka bir programdan
(CAD) gelen herhangi bir çizim dosyasını
açamaz.
32. C/C++ programlamada tanımlanan:
int x = 0, y = 0, k = 0;
x = 5;
y = ++x;
k = x-işleminin sonucunda k’nin alacağı değer
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
36. Aşağıdakilerden hangisi malzemelere uygulanan ısıl işlemin nedenidir?
4
5
6
7
A)
B)
C)
D)
33. “Bilgisayar Destekli Tasarım/Bilgisayar
Destekli İmalat” ifadesinin İngilizcedeki kısa gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
10
12
16
17
Ağırlığını değiştirmek için
Mekanik özelliğini değiştirmek için
Maliyetleri azaltmak için
Transferini kolaylaştırmak için
37. CNC torna tezgâhını CNC freze tezgâhından ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
CAD/CAM
CNC/NC
CAPP/CIM
ATC/ATM
5
Bilgisayar kontrollü olması
Hızlı olması
Pahalı olması
Döndürülen malzeme üzerinden talaş kaldırılması
38.
40.
R2
0
0
R3
0
10
O2
45°
R25
O1
O3
P1
AutoCAD’de yukarıda ölçüleri verilen doğru
parçası, P1 noktasından çizilecektir. P1 noktasının koordinat değerleri ekran çizim başlangıç
noktasıdır (0, 0, 0).
AutoCAD komut satırları aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
AutoCAD çizim sayfasında ölçüleri yukarıda
verilen O1 ve O2 merkezli iki çember bulunmaktadır. Bu iki çembere teğet O3 merkezli
başka bir çember daha çizilecektir.
Bunun için AutoCAD’te Çember (Circle) çizim komutuna ait aşağıda verilen alt seçeneklerinden hangisi kullanılmalıdır?
A) Command: Line
Specify first point: 0,0
Specify next point or [Undo]: 100,45
A)
B)
C)
D)
B) Command: Line
Specify first point: 0,0
Specify next point or [Undo]: @100,45
C) Command: Line
Specify first point: 0,0
Specify next point or [Undo]: 100 < 45
Center, Radius
2 Points
Tan, Tan, Tan
Tan, Tan, Radius
41. CNC tezgâhlarında kullanılan “CNC” terimi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
D) Command: Line
Specify first point: 0,0
Specify next point or [Undo]: 100 > 45
A) Tezgâhların pahalı olduğunu
B) Tezgâhların ithal olduğunu
C) Tezgâhların bilgisayar kontrollü ve programlanabilir olduğunu
D) Tezgâhların operatöre ihtiyaç duymayan
akıllı sistemlere sahip olduğunu
39.
42.
I.
II.
Kesici hareket kodudur.
Tezgâh üzerindeki en hızlı kesici hareketidir.
III. İlerleme değeri kullanılmaz.
CNC tezgâhlarının programlanmasında
kullanılan G00 ISO kodu ile ilgili olarak
yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A)
B)
C)
D)
I. HSS
II. Karbür
III. Seramik
IV. Elmas
Yukarıdaki
malzemelerden
hangisi/hangileri CNC tezgâhlarında kesici olarak
kullanılmaktadır?
Yalnız I
Yalnız II
II ve III
I, II ve III
A)
B)
C)
D)
6
Yalnız II
I ve II
I, II ve III
I, II, III ve IV
43. CNC torna tezgâhında 50 mm çapında bir malzeme işlenecektir. Kesme hızı V=200m/dak
olarak belirlenmiştir.
Bu tezgâhta kullanılacak devir sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? (π = 3)
A)
B)
C)
D)
47.
O1
50
R2
5
R2
5
877 dev/dak
1085 dev/dak
1334 dev/dak
1553 dev/dak
50
O2
Yukarıda verilen R25 mm çemberlerin O1 ve
O2 merkezleri; 50 mm, karenin köşe noktalarıdır.
Verilen bilgilere göre taralı bölgenin alanı
yaklaşık kaç mm2’dir? (π = 3)
44. “Malzemede Sertlik” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Malzemenin sağlam olmasıdır.
B) Malzemenin kendisine batmaya çalışan bir
cisme gösterdiği dirençtir.
C) Malzemenin kırılmaya karşı gösterdiği dirençtir.
D) Malzemenin paslanmaya karşı gösterdiği
dirençtir.
A)
B)
C)
D)
625,5
937,5
1120,5
1875,5
45.
HV
HB
HRc
360
342
36.6
Yukarıda bir malzeme için farklı yöntemlerle
elde edilen sertlik ölçüm sonuçları verilmiştir.
Çizelgeye göre malzemenin Brinell sertliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
22
36,6
342
360
48.
Yukarıda verilen mikrometre ile ölçülen değer aşağıdakilerden hangisine eşittir?
46. Ölçü aleti “multimetre” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
Akım ölçer.
Gerilim ölçer.
Direnç ölçer.
İletken malzemelerinin kalınlığını ölçer.
7
5,15 mm
7,15 mm
7,65 mm
8,0 mm
49.
ORTAK KONULAR
4857 SAYILI İŞ KANUNU
51. 4857 sayılı Kanun’a göre alt işverenliğe ilişkin yapılacak resmi bildirimle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşverenler, muvazaalı işlem tespitinde bulunan rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren
on iş günü içinde yetkili iş mahkemesine
itiraz edilebilir.
B) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce
tescili yapılan işyerine ait belgeler gerektiğinde iş müfettişlerince incelenir.
C) Altişverenlik ilişkisinde muvazaalı işlemin
tespiti halinde, bu tespite ilişkin gerekçeli
müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilir.
D) İtirazda bulunulan mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal
edilir ve alt işverenin işçileri başlangıçtan
itibaren asıl işverenin işçileri sayılır.
Yukarıda verilen hidrolik sistemde kullanılan yön kontrol valfinin tipi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
4/2
3/2
5/3
4/3
52. Aşağıdakilerden hangisinde 4857 sayılı İş
Kanunu uygulama alanı bulur?
50.
A) Hava taşıma işlerinde
B) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve
orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya
işletmelerinde
C) Ev hizmetlerinde
D) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen
işlerde
53. Geçici iş ilişkisinin süresi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Geçici iş ilişkisi, iki ayı geçmemek üzere
yazılı olarak yapılır; gerektiğinde en fazla
iki defa yenilenebilir.
B) Geçici iş ilişkisi, altı ayı geçmemek üzere
yazılı olarak yapılır; gerektiğinde en fazla
iki defa yenilenebilir.
C) Geçici iş ilişkisi, bir yılı geçmemek üzere
yazılı olarak yapılır; gerektiğinde en fazla
üç defa yenilenebilir.
D) Geçici iş ilişkisi, iki yılı geçmemek üzere
yazılı olarak yapılır; gerektiğinde en fazla
bir defa yenilenebilir.
Yukarıda verilen hidrolik sistemde 1 no’lu pistonun çapı 50 mm ve piston koluna F=100 N
kuvvet 1200 açılı olarak uygulanmaktadır.
2 no’lu piston üzerinde kaldırılan arabanın
ağırlığı ise 1200 kg’dir.
Verilenlere göre hidrolik sistemdeki yağ basıncı yaklaşık kaç Pa olur? (π = 3)
A)
B)
C)
D)
27
37
47
57
8
57. İş Kanunu çerçevesinde iş güvencesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
54.
Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman ölçüt alınarak
ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler, işçinin çalıştığı süreye
orantılı olarak verilir.
II. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz.
III. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini
korur.
İş Kanunu’na göre belirli süreli sözleşmelere ilişkin olarak yukarıdakilerden hangileri
doğrudur?
I.
A)
B)
C)
D)
A) İşveren, fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir
şekilde belirtmek zorundadır.
B) Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, işletme gerekleri nedeniyle feshedilemez.
C) İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen
sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası
ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava
açabilir.
D) Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat
yükümlülüğü işverene aittir.
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
55. İş Kanunu’na göre deneme süresi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki
ay olabilir.
B) Deneme süresi, toplu iş sözleşmeleriyle altı
aya kadar uzatılabilir.
C) Deneme süresi içinde taraflar, iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir.
D) İşçinin deneme süresinde iş sözleşmesinin
feshedilmesi halinde, çalıştığı günler için
ücret ve diğer hakları saklıdır.
58. İşçi kesinleşen işe iade kararının tebliğinden
itibaren ne kadar süre içinde işe başlamak
için işverene başvuruda bulunmak zorundadır?
A)
B)
C)
D)
6 iş günü
10 iş günü
30 gün
1 ay
56. 4857 sayılı İş Kanunu md. 17’de mevcut
bildirim sürelerine ilişkin düzenlemeler
uyarınca aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşçi bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
B) İşyerinde bir yıl kıdemi olan bir işçinin bildirim öneli dört haftadır.
C) Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.
D) İş Kanunu m. 17’de düzenlenen süreler asgari olup sözleşmelerle artırılabilir.
59. İş Kanunu’na göre işe iade kararına dayanarak işçi işe başlamak için başvurduğunda
işveren ne kadar süre içinde işçiyi işe başlatmak zorundadır?
A)
B)
C)
D)
9
10 iş günü
30 gün
1 ay
3 ay
60. Aşağıdakilerden hangisi işçiye haklı nedenle
derhal fesih hakkı tanımaz?
63. İş Kanunu düzenlemeleri uyarınca doğum
yapan kadın işçiye, isteği halinde, Kanunda
öngörülen sürelerin tamamlanmasından
sonra ne kadar süre ücretsiz izin verilir?
A) İşverenin, işçinin veya aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde
sözler söylemesi
B) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve
bu durumu işverene bildirmesine rağmen
gerekli önlemlerin alınmaması
C) İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile
çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin
ortaya çıkması
D) İşverenin işçiye, veya aile üyelerinden birine karşı sataşmada bulunması
A)
B)
C)
D)
61. Yeni iş arama iznine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
64. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı Kanun’a göre iş güvencesinden yararlanmak
için aranan koşullardan biri değildir?
A) İşveren, verdiği iş arama izni için hakkaniyete uygun bir ücret kesintisi yapabilir.
B) İşveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde
verir.
C) İş arama izninin süresi günde iki saatten az
olamaz.
D) İşçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir.
A) İşyerinde otuz ve daha fazla işçi çalıştırılması
B) İşçinin en az altı aylık kıdeminin bulunması
C) İşçinin belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışması
D) İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma
ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren
vekillerinden olmamak
62.
Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi
gün içinde mücbir bir neden dışında
ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.
II. İşçilerin kişisel kararlarına dayanarak,
ücretin ödenmemesi nedeniyle iş görme
borcunu yerine getirmemeleri sayısal
olarak toplu bir nitelik kazanırsa yasa
dışı grev oluşur.
III. Ücretin ödenmemesi nedeniyle iş görme
borcunu yerine getirmeyen işçilerin iş
akitleri çalışmadıkları için feshedilemez.
Ücretin gününde ödenmemesi halinde işçinin çalışmaktan kaçınma hakkı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
I.
A)
B)
C)
D)
3 aya kadar
6 aya kadar
1 yıla kadar
18 aya kadar
65. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işi üç yıldan
fazla sürmüş işçinin iş sözleşmesinin süreli
feshi için uyulması gereken bildirim süresi
ne kadardır?
A)
B)
C)
D)
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
10
10 hafta
8 hafta
6 hafta
4 hafta
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
KANUNU
69. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı Kanun’a göre genç çalışanı doğru olarak ifade
eder?
66. 6331 sayılı Kanun’un kapsamına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) On sekiz yaşını doldurmamış çalışanlar
B) On beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını
doldurmamış çalışanlar
C) On altı yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını
doldurmamış çalışanlar
D) On dört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi
tamamlamış olan çocuklar
A) Bu Kanun sadece kamuya ait işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de
dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet
konularına bakılmaksızın uygulanır.
B) Bu Kanun sadece özel sektöre ait işlere ve
işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de
dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet
konularına bakılmaksızın uygulanır.
C) Bu Kanun kamu ve özel sektöre ait olup da
sadece sanayiden sayılan işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren
vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına uygulanır.
D) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün
işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına
faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
70. İşverenin 6331 sayılı Kanun’dan doğan genel yükümlülüğü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırır.
B) İşveren, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim
ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin
alınması ile yükümlüdür.
C) İşveren çalışana görev verirken, çalışanın
sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
D) İşveren, yeterli bilgi ve talimat verilenler
dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike
bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
67. Aşağıdakilerin hangisi 6331 sayılı Kanun’un
istisnaları arasında sayılmamıştır?
A) Ev hizmetleri
B) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale
faaliyetleri
C) Mevsimlik işçiler
D) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve
hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar
68. 6331 sayılı Kanun’un “İş sağlığı ve güvenliği
ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde
bulunma ve benzeri konularda çalışanları
temsil etmeye yetkili çalışan” ile tanımladığı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
71. Aşağıdakilerden hangisi işverenin 6331 sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde göz önünde bulunduracağı ilkelerden biri değildir?
A) Risklerden kaçınmak
B) Toplu korunma tedbirleri yerine kişisel korunma tedbirlerine öncelik vermek
C) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek
D) Risklerle kaynağında mücadele etmek
Çalışan temsilcisi
Destek elemanı
Çalışan
İşveren
11
72. İşveren tarafından iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerinin sunulmasına ilişkin olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
74. İş kazaları, kazadan sonra kaç iş günü içinde bildirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
A) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı,
işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.
B) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı
kurum ve kuruluşların görevlerini yerine
getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan ve
zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.
C) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini
yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.
D) İşyerinde tam süreli işyeri hekimi görevlendirse de, ayrıca diğer sağlık personeli de
görevlendirir.
2
3
5
7
75. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların sağlık
muayenelerinin yapılması zorunlu hallerden
değildir?
A)
B)
C)
D)
İşe girişlerinde
İşten ayrılmalarında
İş değişikliğinde
İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından
sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde
76. 6331 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi kimler tarafından gerçekleştirilir?
A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş
müfettişlerince
B) Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişlerince
C) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde
görevli memurlarca
D) İlin valisi tarafından görevlendirilen İçişleri
Bakanlığı müfettişlerince
73.
Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan
az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli
ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir.
II. Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince
yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan
ödemeler, yasal faizi ile birlikte Sosyal
Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu
durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz.
III. Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu
kayıtları esas alınır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri iş sağlığı
ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi ile
ilgili olarak doğru bir ifadedir?
I.
77. 6331 sayılı Kanun kapsamında hangi işverenler işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı
ve güvenliği kurulu oluşturmak zorundadır?
A) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve
altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinin işverenleri
B) Elliden az çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinin işverenleri
C) 30 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve on
iki aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinin işverenleri
D) 30 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı
aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı
işyerlerinin işverenleri
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
12
78. 6331 sayılı Kanun kapsamında işyerinde
işin durdurulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
80. 6331 sayılı Kanun kapsamında işveren işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
ve sürdürülebilmesi amacıyla çalışanları ve
çalışan temsilcilerini aşağıdaki hangi konuda bilgilendirmekle yükümlü değildir?
A) Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal
ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk
değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.
B) İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe
yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş
sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli
incelemeleri yaparak tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına
karar verebilir.
C) İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren
altı iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde
işin durdurulması kararına itiraz edebilir.
D) İtiraz, işin durdurulması kararının uygulanmasını, mahkeme kararının kesinleşmesine kadar durdurur.
A) İşyerinin mali durumu hakkında
B) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında
C) İşçiler ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar
hakkında
D) İlk yardım, olağandışı durumlar, afetler ve
yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında
ANAYASA
81. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda düzenlenen sosyal ve ekonomik haklardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
79. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı Kanun
kapsamında çalışanların yükümlülüklerinden biri değildir?
Sendika kurma hakkı
Konut hakkı
Sosyal güvenlik hakkı
Kamu hizmetlerine girme hakkı
82. 1982 Anayasası’na göre Bakanlar Kurulunu
ve bakanları denetleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak
B) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis
ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden
ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik
gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek
C) İşyerinde işin görülmesine ilişkin kişisel
koruyucu donanımı işyeri dışından temin
ederek işyerinde kullanmak ve korumak
D) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan
temsilcisi ile iş birliği yapmak
A)
B)
C)
D)
Cumhurbaşkanına
Başbakana
Devlet Denetleme Kuruluna
Türkiye Büyük Millet Meclisine
83. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na
göre Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili
görevlerinden biri değildir?
A) Kanunları yayımlamak
B) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları
gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak
C) Kanunların Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile
Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak
D) Kararnameleri imzalamak
13
84. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na
göre Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar hakkında doğru değildir?
87. Amirin hukuka aykırı veya konusu suç teşkil eden emrini ifa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir.
B) İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.
C) Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun
hükmünde kararnamenin tamamını veya bir
hükmünü iptal ederken ancak iptal kararının
ortaya çıkardığı hukukî boşluğu dolduracak
biçimde hüküm tesis edebilir.
D) İptal kararları geriye yürümez.
A) Hukuka aykırı emirler yerine getirilmez ve
bu aykırılık, o emri verene bildirilir.
B) Amir konusu suç teşkil eden emrinde ısrar
eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur
bu emri yerine getirmeye mecburdur.
C) Amirin emrini yazı ile yenileyerek ısrarı halinde hukuka aykırı emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.
D) Konusu suç teşkil eden emri yerine getiren
kimse sorumluluktan kurtulamaz.
88. Devlet memurları, aşağıdakilerden hangisine ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve
borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi vermek zorunda değildir?
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI
KANUNU
A)
B)
C)
D)
Kendisi
Eşi
Velayetleri altındaki çocukları
Ebeveynleri
85. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu kapsamında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
89. Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan
memurlar bu durumu kaç gün içinde bağlı
oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdür?
Memur
Geçici personel
Sözleşmeli personel
Askeri personel
A)
B)
C)
D)
86. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda
“Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler
için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına
uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamak”
olarak ifade edilen temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
7
10
15
30
90. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanun ile
devlet memurlarına getirilen yasaklardan
biri değildir?
A) Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı
B) Sendika kurma yasağı
C) Hediye alma, menfaat sağlama yasağı
D) Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı
Sınıflandırma
Kariyer
Liyakat
Eşitlik
14
91. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’na tabi kurumlarda çalıştırılan memurların tabi olduğu sınıflardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
95. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre uluslararası kuruluşlarda kurumlarının
muvafakati ile görev alacak memurlara en
fazla kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir?
Teknik hizmetler sınıfı
Avukatlık hizmetleri sınıfı
Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı
Aile ve sosyal hizmetler sınıfı
A)
B)
C)
D)
92. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi devlet memuru
olamaz?
96. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’na göre memurluğu sona erdiren hallerden biri değildir?
A) İlkokul mezunu olanlar
B) Kasten işlediği bir suçtan dolayı 6 ay süreyle hapis cezasına hükümlü olanlar
C) Hileli iflasına karar verilenler
D) Muvazzaf askerlik hizmetini erteletmiş
olanlar
A) Sicilleri üzerine kurumlarınca re'sen emekli
edilme
B) Memurluktan çıkarılma
C) Memurluğa alınma şartlarından herhangi
birini taşımadığının sonradan anlaşılması
D) Memurluktan çekilme
93. Kurum ve kuruluşlar, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’na göre çalıştırdıkları
personele ait kadrolarda hangi oranda engelli çalıştırmak zorundadır?
A)
B)
C)
D)
10
15
18
21
97. Memura, aylık ve özlük hakları korunarak
verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine; kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun
süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı
halinde kaç aya kadar izin verilebilir?
%1
%2
%3
%4
A)
B)
C)
D)
94. Aşağıdakilerden hangi 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’na göre memurların
derece yükselmesi yapabilmesi için aranan
şartlardan biri değildir?
A) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması
B) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin
3’üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olması
C) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması
D) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış
olması
10
12
15
18
98. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’na göre Devlet memurlarına verilebilecek disiplin cezalarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
15
Aylıktan kesme
Kademe ilerlemesinin durdurulması
Devlet memurluğundan çıkarma
Görevden uzaklaştırma
99. 657 sayılı Kanun’a göre, aşağıdakilerden
hangisi kınama cezasını gerektiren fiil ve
hallerden biri değildir?
A) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa
olsun çıkar sağlamak
B) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan
çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek
C) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak
D) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak
100. 657 sayılı Kanun’a göre, disiplin cezasını
gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten
itibaren hangi süre içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar?
A)
B)
C)
D)
1 yıl
2 yıl
3 yıl
5 yıl
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
16
17
SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin
de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.
2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında
kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin
kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak
ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye
kalkışanları uyarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir.
3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden
önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, adayların salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın
başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz.
5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere
adınız ve soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda
soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının
bir tek sayfası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır.
6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR.
Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.
7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir
kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
8. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve
bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
9. Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü
kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon
başkanına teslim etmeleri gerekir.
10. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur.
SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
18
Download

Mekatronik Teknikerliği A