ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İB - 301
İLLER BANKASI A.Ş. UZMANLIK, TEKNİK UZMANLIK VE YÖNETİM PERSONELİ SINAVI
13 EYLÜL 2014 – Cumartesi 14.00
İKİNCİ OTURUM
TEST GRUBUNUZ
A
CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.
ADAYIN
SOYADI : .................................................................................................................................................
ADI : ........................................................................................................................................................
TC KİMLİK NUMARASI : ........................................................................................................................
SINAV SALON NO: ....................................................... SIRA NO: .....................................................
Soyadınızı, adınızı, TC kimlik numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız.
GENEL AÇIKLAMA
1.
Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır:
Testin Adı
TEKNİK UZMANLIK
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Soru
Sayısı
75
Sayfa
No
2
Sınav süresi 90 dakikadır.
Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap
kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız.
Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız.
Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o
soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen
seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,
testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
TEKNİK UZMANLIK
A
2014 İLLER BANKASI UZM, TEKNİK UZM VE YÖNETİM PERSONELİ 301-A
1. Aşağıdakilerden hangisi İller Bankası’nın
“İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında
Kanun” gereği faaliyet konularından biri
değildir?
5. İller Bankası Yönetim Kurulu ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kurulu,
bankanın
işletme
A) Yönetim
konusunun gerçekleştirilmesi için yönetmelik
ve yönerge yürürlüğe koyabilir.
B) Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a karşı
sorumludur.
C) Yönetim Kurulu, Genel Müdür dâhil 7
üyeden oluşur.
D) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 5
yıldır.
E) Yönetim Kurulu, bankacılık mevzuatı
uyarınca uyulması zorunlu olan denetim
komitesi ve benzeri komisyonları kurmaya
yetkilidir.
Sigorta acenteliği yapabilmek
Köylere gayri nakdi kredi açmak
Yurt içinde şube açabilmek
Yurt dışı finansman kuruluşlarından kaynak
sağlayabilmek
E) Kalkınma ve yatırım bankacılığı işlemlerini
yapabilmek
A)
B)
C)
D)
2. Aşağıdakilerden hangisi İller Bankası Genel
Kurulu’nda yer almaz?
A) İl özel idarelerini temsilen, il genel meclisi
üyeleri arasından seçilen yirmi kişi
B) Hazine Müsteşarlığı’nı temsilen bir kişi
C) Belediyeleri temsil etmek üzere, belediye
başkanları arasından her ili temsilen seçilen
birer kişi
D) İçişleri Bakanlığı’nı temsilen birer kişi
6. İller
Bankası
Anonim
Şirketi
Ana
Sözleşmesi’ne göre, banka safi kârının
tahsis ve dağıtımı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Safi kârın %10’u Yönetim Kurulu üyeleri ile
banka
personeline
temettü
olarak
dağıtılabilir.
B) Safi kârın %5’i kanuni yedek akçe olarak
ayrılır.
C) Safi kârın %30’u sermaye payı olarak
sermaye hesabına ayrılır.
D) Safi kârın %51’i il özel idareleri tarafından
yerine getirilen köylerin teknik ve sosyal
altyapı hizmetlerinin finansmanı için ayrılır.
E) Safi kârın sözleşme hükümlerine göre
ayrılması gereken kısmından geriye kalanı
ihtiyari yedek akçe olarak ayrılır.
E) Devlet Planlama Teşkilatı’nı temsilen bir kişi
3. İller
Bankası
Anonim
Şirketi
Ana
Sözleşmesi’ne göre, (ilk toplantıda) genel
kurul toplantı yeter sayısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Delege sayısının 1/3’i
Delege sayısının 1/4’i
Delege sayısının 2/5’si
Delege sayısının salt çoğunluğu
Delege sayısının tamamı
7. Aşağıdakilerden hangisi İller Bankası İnsan
Kaynakları Yönetmeliği’ne göre, personelin
ticaret, başka iş ve hizmet yasağı
kapsamında yer alır?
Kurulu’nca
esas görevlerin
A) Yönetim
yapılmasına engel oluşturmayacağı karara
bağlanmış her türlü eğitim ve öğretim
faaliyetlerinde görev almak
B) Banka iştiraklerinde Yönetim Kurulu kararı
ile yönetim ve denetim organlarında görev
almak
C) Sermaye şirketlerine yönetici ortak olmak
D) Kanundan doğan bilirkişilik ve hakemlik
görevlerini yapmak
E) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim
kooperatiflerinin yönetim ve denetim
kurullarına üye olmak
4. Aşağıdaki durumların hangisinde İlbank
Genel Kurul toplantılarında oylama gizli oy
ile yapılır?
A) Banka bilançosunun onaylanması
B) Bankanın tahsili imkânsız alacaklarının
terkini
C) Denetim Kurulu raporlarının onaylanması
D) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
E) Yıllık faaliyet raporunun onaylanması
2
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM, TEKNİK UZM VE YÖNETİM PERSONELİ 301-A
hangisi
müşavir
12. Aşağıdakilerden
atamasının yapılabildiği görevlerden biri
değildir?
8. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları
Yönetmeliği’ne göre işe alınmanın genel
şartlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak
B) Öğrenim derecesine sahip olmak
C) 18 yaşını doldurmuş olmak
D) Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak
E) Mali sektörde ve bankalarda çalışması
yasaklanmamış olmak
13. Aşağıdaki durumların hangisi, personelin
İller Bankası ile ilişiğini sona erdirmez?
9. İller Bankası’nın personel ihtiyacı insan
kaynakları
politikasına
göre
aşağıdakilerden
hangisi
tarafından
belirlenir?
A)
B)
C)
D)
E)
Teftiş kurulu başkanlığı
Kıdem uzmanlığı
I. Hukuk müşavirliği
Daire başkanlığı
Bölge müdürlüğü
A) Malullük
B) Yaş sınırına erişilmesi
C) Üç ay refakat izni kullanılması
D) İşe alınma şartlarından birinin kaybedilmesi
Genel Kurul
Genel Müdür
Denetim Kurulu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yönetim Kurulu
E) İşten çekilmiş sayılma halinin gerçekleşmesi
cezası
nedeniyle
görevden
14. Disiplin
uzaklaştırma en çok kaç ay devam edebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
10. İller
Bankası
İnsan
Kaynakları
Yönetmeliği’ne göre başka bir ildeki göreve
atananlar, atama onayının tebliğ edildiği
tarihten itibaren en geç kaç gün içinde
atandıkları göreve başlamak zorundadırlar?
A)
B)
C)
D)
E)
1
2
3
4
5
3
5
7
10
15
15. Yıllık izinlerin kullanılış esasları ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yıllık izinlerin kazanılan yıl içinde ve
bölünmeden kullanılması esastır.
B) Yıllık izin formlarının kimler tarafından
onaylanacağı Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.
C) Yıllık izinler yurtdışında da geçirilebilir.
D) Yıllık izin istekleri zorunlu nedenler hariç, izin
başlangıç tarihinden itibaren en az bir hafta
önce yapılır.
E) Yıllık izin onaylanmadan personel işyerinden
ayrılamaz.
11. İller Bankası Genel Müdürü aşağıdakilerden
hangisi tarafından atanır?
A)
B)
C)
D)
E)
Başbakan
Cumhurbaşkanı
Maliye Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Genel Kurul
3
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM, TEKNİK UZM VE YÖNETİM PERSONELİ 301-A
hangisi
personele
16. Aşağıdakilerden
“uyarma cezası” verilmesini gerektiren fiil
ve hareketlerden biridir?
20. İller Bankası organizasyonunda, Türkiye
Cumhuriyeti
Merkez
Bankası’nın
prensipleri çerçevesinde EFT sisteminin
açılışını,
kapanışını,
yedeklenmesini,
sisteme kayıtlı tüm banka ve şube
kayıtlarının
güncellenmesini
yapmak
aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A) Kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam
ve zamanında yapmamak
B) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç
gelmek, erken ayrılmak
C) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık
etmek
D) Bankaya ait araç, gereç ve benzeri eşyayı
özel işlerinde kullanmak
Görev
yerinde alkollü içki içmek
E)
ve
Koordinasyon
Dairesi
A) Planlama
Başkanlığı
B) Bankacılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
C) Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı
D) Proje Dairesi Başkanlığı
E) Muhasebe ve Mali işler Dairesi Başkanlığı
17. Aşağıdakilerden hangisi İller Bankası
Anakara Bölge Müdürlüğü’nün kapsadığı
illerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
18. I.
II.
III.
IV.
Çankırı
Çorum
Bolu
Düzce
Kütahya
hangisi
Mekânsal
21. Aşağıdakilerden
Planlama
Dairesi
Başkanlığı’nın
görevlerinden biridir?
A) Bankanın demirbaş alım işleri ve tefrişat
malzemesi, kırtasiye sağlık malzemesi ve
benzeri satın alma işlemlerini yapmak
B) Banka ve yükleniciler tarafından kullanılan
elektro optik aletlerin yıllık kontrol işlerini
yapmak veya yaptırmak
C) Mevcut içme suyu hatlarında meydana gelen
kayıp ve kaçakları tespit etmek
D) Bankaya ait olup ekonomik ömrünü
doldurmuş ve kullanım dışı bırakılan araç ve
malzemelerden Genel Müdürlükçe uygun
görülenlerin satışını yapmak
E) Bankanın orta ve uzun vadeli strateji ve
politikalarını belirlemek
Hukuk Müşavirliği
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Yukarıdakilerden hangileri İller Bankası
Genel
Müdürlük
iç
sistem
birimlerindendir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız III
II ve III
I, II ve III
II, III ve IV
Yalnız I
19. Aşağıdakilerden hangisi İller Bankası Genel
Müdürlük
hizmet
birimlerinden
biri
değildir?
22. Aşağıdakilerden hangisi İller Bankası
organizasyon
yapısında
‘‘danışma
birimleri’’ olarak yer alır?
A) İç Kontrol Dairesi Başkanlığı
B) İhale Dairesi Başkanlığı
A) Özel Kalem Müdürlüğü
B) Hukuk Müşavirliği
C) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
C) Mekânsal Planlama Dairesi Başkanlığı
ve
Koordinasyon
Dairesi
D) Planlama
Başkanlığı
E) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı
D) Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü
E) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
4
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM, TEKNİK UZM VE YÖNETİM PERSONELİ 301-A
23. İller Bankası ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde Genel Müdürlük onaylarına
göre kurulan kurul ve komisyonlarda,
bunların kararlarına katılmayan kurul ve
komisyon üyelerinin görüşlerini açıklama
şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
26. İller Bankası Anonim Şirketi Organizasyon,
Görev ve Yetki Yönergesi’nde yer alan
“Hizmet Alıcısı” terimi aşağıdakilerden
hangisini kapsamaz?
A) İl özel İdarelerini
B) Belediyeleri
C) Mahalli idare birliklerini
D) İl özel idarelerine bağlı şirketleri
Yazılı olarak gerekçesiz
Sözlü olarak gerekçeli
Yazılı olarak gerekçeli
Sözlü olarak gerekçesiz
Tutanak ile
E) Genel bütçeli idareleri
27. İller Bankası Kredi Yönetmeliği’ne göre; il
özel idareleri ve belediyelerin ihbar ve
kıdem tazminatı ödemeleri ile buna benzer
nedenlerle ihtiyaç duydukları kredilere ne
ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
24. Emir verme yetkisi ve yerine getirilmesi ile
ilgili
aşağıdaki
ifadelerden
hangisi
yanlıştır?
A) Konusu suç olan emri yerine getiren
personel, emre uyduğu gerekçesi ile
sorumluluktan kurtulabilir.
B) Personel üstün verdiği emri yerine
getirmekle görevlidir.
C) Kanuna aykırı olan ve üstün direnerek yazılı
verdiği emri, personel yerine getirir.
D) Üstün direnerek verdiği yazılı emirlerde,
sorumluluk emri verene aittir.
E) Konusu suç olan emirleri, personel hiçbir
suretle yerine getiremez.
vekâleti
ile
ilgili
25. Görev
ifadelerden hangisi doğrudur?
Nakit kredi
Gayri nakdi kredi
Proje kredisi
Gayrimenkul kredisi
Nakit destek kredisi
hangisinde
kredi
28. Aşağıdakilerden
yönetmeliğine göre tahsis edilen krediler
iptal edilemez?
A) Kredi verilen projenin aslına uygun olarak
yapılmaması halinde
B) Tahsis tarihinden itibaren kredinin 6 ay
içinde kullanılmaması halinde
C) Kredinin proje dışı işlemler için kullanılması
halinde
D) Tahsis edilen kredinin kullanılmayacağının
kredi kullanıcısı tarafından beyan edilmesi
halinde
konu
işin
ihale
edilerek
E) Krediye
gerçekleştirileceği
hallerde,
kredi
kullanıcısının, Banka görüşünü almadan
ihaleli işleri yapması halinde
aşağıdaki
A) Yönetici pozisyonda görev yapanların,
kanuni
izin
nedeniyle
görevde
bulunmadıkları sürelerde bu görevlere Genel
Müdür onayı ile vekâlet edilir.
B) Yönetici pozisyonlarına vekâletin, bir üst
pozisyonda görev yapan bir personel
tarafından yürütülmesi esastır.
C) Genel Müdürün yerine, Yönetim Kurulu
Başkanı vekâlet eder.
D) Boş bulunan pozisyonlar için Genel Müdürün
kararı ile vekâlet verilir.
E) Disiplin cezası uygulaması nedeniyle görevi
başında bulunmayanların yerine, Genel
Müdürün kararı ile vekâlet verilir.
29. Yapı denetim sürecinde, hakedişe esas olan
tamamlanmamış
iş
kalemlerinin
ve
ihrazatın, poz numarası ve miktarları ile
birlikte ölçüm hesaplarının işlendiği defter
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İcmal defteri
B) Yeşil defter
C) Boru ferşiyat ataşman defteri
D) Ataşman defteri
E) Röleve defteri
5
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM, TEKNİK UZM VE YÖNETİM PERSONELİ 301-A
yapı
denetim
hizmetleri
33. Müşterek
yürütülürken
çıkacak
ihtilaflarda
aşağıdakilerden hangisinin görüşü esas
alınarak işlem tesis edilir?
30. Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’nce;
projesine ve özelliğine göre tadilen veya
projesi olmadan yapılan işlerin ölçülerek
geçirildiği, sayfa sıra numaraları konarak,
sayfalara işin adı, yeri, yüklenicinin adı ile
ilgili imalatın cinsi, türü, yerinin belirtildiği,
Yüklenici ile Yapı Denetim Teşkilatı
arasında
ortak olarak bilinmesi ve
unutulmaması gereken her şeyi yazmak için
kullanılan
defter
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ortak İdarenin
B) Bankanın
C) Kredi kullanıcısının
D) Bağlı kuruluşun
E) Yüklenicinin
A) Ataşman defteri
B) Büyük defter
C) İcmal defteri
D) Röleve defteri
E) Yeşil defter
34. Aşağıdakilerden hangisi Yapı Denetim
Yönetmeliği’ne
göre
‘‘yapı
denetim
yardımcısı’’
olarak
görevlendirilen
elemanlardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
31. Aşağıdakilerden hangisi Yapı Denetim
Yönetmeliği’nce,
yapı
denetim
hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılan
yöntemlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
Montör
Teknik uzman
Topoğraf
Sürveyan
Tekniker
Tam denetim
Müşterek denetim
Merkez Bankası denetimi
İzleme
E) Müşavir firmalar aracılığıyla denetim
35. Aşağıdakilerden hangisi yapı
şefinin görevlerinden biridir?
denetim
A) Yer teslim tutanağının tanzimini sağlamak
B) İş programını inceleyerek onaya sunmak
C) Yükleniciye verilecek emirleri Emir Defteri ile
tebliğ etmek
elemanları arasındaki
D) Yapı denetim
koordinasyonu sağlamak
E) Sürveyanları, işleri kontrol edecek şekilde
çalıştırmak
32. Aşağıdakilerden hangisi Yapı Denetim
Yönetmeliği’nce, yapı denetiminde “izleme”
yapılan işlerdendir?
A) Tamamen genel bütçe kaynaklı fonlardan
karşılanan, ihale
ve
yapı denetim
hizmetleriyle
Bankanın
doğrudan
görevlendirildiği işler
B) Kısmen Banka kredisiyle finanse edilen ve
Ortak İdarece ya da kredi kullanıcısı
tarafından yapı denetim hizmetinin Bankaya
bırakıldığı işler
C) Yapı denetim hizmetlerinin Banka, Şirket
veya müşavir firma tarafından doğrudan, ya
da Banka, Ortak İdare ve kredi kullanıcısı
tarafından birlikte yapılmasının mümkün
olmadığı işler
veya
tamamen
Bankaca
D) Kısmen
kredilendirilen, yapı denetim hizmetinin
Ortak İdarelerle veya kredi kullanıcısıyla
birlikte yürütüldüğü işler
E) Tamamen Ortak İdareler, kredi kullanıcısı ya
da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca
finanse edilen ve yapı denetim hizmetinin
Banka ile birlikte yapılmasının istendiği işler
36. Aşağıdakilerden hangisi sürveyanın görev,
yetki ve sorumluluklarından biri değildir?
projesine
uygun
olmasını
A) Kazıların
sağlamak
B) İhrazat malzemelerinin iyi muhafazasını
temin ettirmek
C) Temel sondajları ile yükleme deneylerini
yaptırarak gerekli raporları düzenletmek
D) Şantiyede fiilen çalışan işçi, taşıt araçları ve
makinelerinin çeşit ve sayılarını saptamak
E) Uygun görmediği malzeme için yükleniciyi
ikaz etmek ve yapı denetim mühendisine
bildirmek
6
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM, TEKNİK UZM VE YÖNETİM PERSONELİ 301-A
41. Belde adlarının değiştirilmesi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
37. İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi
Hakkında Kanun’a göre, genel bütçe vergi
gelirleri
tahsilât
toplamı
üzerinden
büyükşehirlerdeki
ilçe
belediyelerine
ayrılan payların yüzde kaçı büyükşehir
belediye payı olarak ayrılır?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Belediye meclisi üye tam sayısının en az
yarısının kararı gerekir.
B) Valinin görüşü gereklidir.
C) İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile değiştirilir.
kararı
Resmi
Gazete’de
D) Değişiklik
yayımlanır.
E) Beldenin adının değişmesi ile belediyenin
adı da değişmiş sayılır.
10
15
20
25
30
Kanunu’na göre kesinleşen
38. Belediye
belediye
sınırları
zorunlu
nedenler
olmadıkça kaç yıl süre ile değiştirilemez?
A)
B)
C)
D)
E)
42. Belediye Kanunu’na göre; kentsel dönüşüm
ve gelişim proje alanlarındaki proje ortak
giderleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
5
4
3
2
1
A) Belediyelere ait inşaatların proje ortak
giderleri İller Bankası tarafından karşılanır.
B) Proje alanlarında yapılacak olan alt yapı ve
rekreasyon harcamaları proje ortak gideri
sayılır.
C) Kendilerine ayrı parsel tahsis edilen
gayrimenkul sahipleri, sahip oldukları
inşaatın toplam metrekaresi oranında proje
ortak giderlerine katılmak zorundadır.
D) Proje ortak giderlerini ödemeyenlere inşaat
ruhsatı, yapılan binalara yapı kullanma izni
verilemez.
E) Proje ortak giderleri ödenmeden su,
doğalgaz, elektrik bağlanamaz.
39. Belediye Kanunu’na göre aşağıdakilerden
hangisinde belediye kurulması zorunludur?
A) Nüfusu 2000 olan yerleşim birimlerinde
B) İçme ve kullanma havzalarında
C) İlçe merkezlerinde
D) Sit alanlarında
E) Meskûn sahası kurulu bir belediyenin
sınırlarına 5000 metreden daha yakın olan
yerleşim yerlerinde
hangisi
Belediye
43. Aşağıdakilerden
Kanunu’na göre, belediyelerin varlık ve
yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekilde yer
aldığı mali tablolarını üçer aylık dönemler
halinde
gönderdiği
kurumlardan biri
değildir?
40. Belediye Kanunu’na göre, bir il dâhilindeki
beldeler ile köyler arasında çıkan sınır
uyuşmazlıkları aşağıdakilerden hangisi
tarafından karara bağlanır?
A)
B)
C)
D)
E)
A) İçişleri Bakanlığı
B) Maliye Bakanlığı
C) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
D) Hazine Müsteşarlığı
E) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kaymakam
Belediye başkanı
Vali
Belediye meclisi
Köy ihtiyar meclisi
7
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM, TEKNİK UZM VE YÖNETİM PERSONELİ 301-A
44. Belediye bütçesi aşağıdakilerden hangisi
tarafından hazırlanır?
A)
B)
C)
D)
E)
48. Bankacılık Kanunu’na göre, kıyı bankacılığı
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Belediye encümeni
Belediye meclisi
Vali
Kaymakam
Belediye başkanı
A) Kurulu bulunduğu ülkede yerleşik olanlardan
fon kabulü yapabilir.
B) Bankacılık faaliyetleri, kurulu bulunulan ülke
harici ile sınırlıdır.
C) Kurulu bulunduğu ülke genelinde uygulanan
ekonomik mevzuata tabi değildir.
D) Kurulu bulunduğu ülke genelinde uygulanan
mali mevzuata tabi değildir.
E) Kurulu bulunduğu ülkede yerleşik olanlardan
mevduat kabulü yasaktır.
uzaklaştırılanlar
hakkında
45. Görevden
Belediye
Kanunu’na
göre
aşağıdaki
durumlardan
hangisinde
uzaklaştırma
kararı kaldırılamaz?
A) Kovuşturma açılmaması
B) Kamu davasının düşmesi
C) Görevden düşürülmeyi gerektiren bir suçla
mahkûm olunması
D) Beraat kararı verilmesi
E) Davanın genel af ile ortadan kaldırılması
49. Bankacılık Kanunu’na göre, zamanaşımına
uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu,
emanet ve alacaklar aşağıdakilerden
hangisine gelir olarak kaydedilir?
A)
B)
C)
D)
E)
46. İçişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine sulh
hukuk hâkimi tarafından alınan belediye
hizmetlerinin aksatıldığına dair karara karşı
ilgili belediye aşağıdakilerden hangisine
itiraz edebilir?
Bankaya
Türkiye Bankalar Birliği’ne
Merkez Bankası’na
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na
İller Bankası’na
50. Bankacılık Kanunu’na göre, bankalarca bir
mali yılda yapılabilecek bağış miktarı banka
özkaynaklarının binde kaçını aşamaz?
A) Sulh ceza mahkemesine
B) İdare mahkemesine
C) Danıştay’a
D) Sulh hukuk mahkemesine
E) Asliye hukuk mahkemesine
A)
B)
C)
D)
E)
47. Mevduat bankaları nezdinde açtırılan,
gerçek kişilere ait ve münhasıran çek
keşide edilmesi dışında ticari işlemlere
konu olmayan mevduat hesaplarına ne ad
verilir?
1
2
3
4
5
51. Bankacılık Kanunu’na göre, bankalarca bir
gerçek ya da tüzel kişiye kullandırılabilecek
kredilerin
toplamı
aşağıdakilerden
hangisini aşamaz?
A) Özsermayenin %10’unu
B) Özkaynakların %25’ini
C) Borçların %30’unu
D) Toplam kredilerin %5’ini
E) Alacakların %15’ini
A) Özel cari hesap
B) Katılma hesabı
C) Katılma fonu
D) Tasarruf mevduatı
E) Ticari mevduat
8
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM, TEKNİK UZM VE YÖNETİM PERSONELİ 301-A
52. Bankacılık Kanunu’na göre, bankaların
faaliyetlerine son vermeleri ve tasfiyeleri
aşağıdakilerden hangisinin iznine tabidir?
56. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası
Kanunu kapsamına giren konulardan biri
değildir?
A) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu’nun
B) Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’nun
C) Türkiye Bankalar Birliği’nin
D) Tasarruf Mevduat Sigorta Kurulu’nun
E) İlişkili devlet bakanının
Menkul kıymetlerin ihracı
Anonim ortaklıkların denetimi
Kamunun aydınlatılması
Mali
kuruluşlarla
devletin
düzenlenmesi
E) Borsaların kurulması
A)
B)
C)
D)
57. Aşağıdakilerden hangisi BDDK’nın gözetim
ve denetimine tabi değildir?
53. Bankacılık Kanunu’na göre, bankaların ana
sözleşme değişiklikleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nca
uygun görülmeyen ana
sözleşme değişiklikleri genel kurulda karara
bağlanabilir.
B) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nun uygun görüşü alınmaksızın
yapılan ana sözleşme değişiklikleri Ticaret
Siciline tescil edilebilir.
C) Bankalar ana sözleşmelerini güncel olarak
internet sayfalarında yayınlarlar.
D) Ana sözleşme değişikliği için mevzuattaki
izin ve onay başvuruları yetkili mercilerce 30
iş günü içinde cevaplandırılır.
E) Ana sözleşme internet güncellemeleri,
değişikliklerin gerçekleştiği tarihten itibaren
20 iş günü içerisinde yapılmak zorundadır.
A)
B)
C)
D)
E)
Maliye politikasının etkinliğini artırmak
Kaynak kullanımında etkinlik sağlamak
Kaydi para yaratmak
Uluslararası ticareti geliştirmek
Kaynaklara akıcılık sağlamak
59. Kâr-zarar esasına dayalı olarak fon toplayan
bankalar aşağıdakilerden hangisidir?
1 hafta
15 gün
1 ay
6 ay
1 yıl
A)
B)
C)
D)
E)
55. Mevduat bankaları Bankacılık Kanunu’na
göre aşağıdaki faaliyetlerden hangisini
gerçekleştiremezler?
A)
B)
C)
D)
E)
Finansal holding şirketleri
Leasing şirketleri
Bankalar
Factoring şirketleri
Sigorta şirketleri
hangisi
bankaların
58. Aşağıdakilerden
ekonomideki
fonksiyonlarından
biri
değildir?
54. Bankacılık Kanunu’na göre, kuruluş izni
için yapılan başvurulardaki eksikliklerin ne
kadar süre içinde giderilememesi halinde
başvuru geçersiz sayılır?
A)
B)
C)
D)
E)
ilişkisinin
Katılım bankaları
Kalkınma bankaları
Yatırım bankaları
Mevduat bankaları
Kıyı bankaları
60. Türkiye’de mevduatın ve katılım fonunun
sigortalanması
aşağıdaki
kurumlardan
hangisi tarafından yapılmaktadır?
Sigorta acenteliği
Yatırım danışmanlığı işlemleri
Portföy işletmeciliği ve yönetimi
Finansal kiralama işlemleri
Sermaye piyasası araçlarının ihraç işlemleri
A)
B)
C)
D)
E)
9
BDDK
Merkez Bankası
TMSF
SPK
Hazine Müsteşarlığı
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM, TEKNİK UZM VE YÖNETİM PERSONELİ 301-A
kredi
açma
61. Bankalarda
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)
B)
C)
D)
E)
yetkisi
65. Türkiye ekonomisi için ithal ikameci
dönemde ekonomide yaşanan gelişmeler ile
ilgili
aşağıdaki
ifadelerden
hangisi
yanlıştır?
Genel müdüre
Genel müdür yardımcısına
Bölge müdürüne
Şube müdürüne
Yönetim kuruluna
borçların
ödenmesinde
sıkıntı
A) Dış
yaşanmıştır.
B) Petrol fiyatlarındaki yükselme dış dengeyi
olumsuz etkilemiştir.
C) İhracat gelirleri hızla artmıştır.
D) İmalat sanayi geliştikçe ithalata bağımlılık
artmıştır.
E) Ara ve yatırım malları ithalatı artmıştır.
62. Türkiye’de “İhracata Dayalı Sanayileşme”
modeline aşağıdaki istikrar paketlerinden
hangisi ile geçilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
7 Eylül 1946 Kararları
4 Ağustos 1978 Kararları
13 Haziran 1979 Kararları
24 Ocak 1980 Kararları
5 Nisan 1994 Kararları
66. Türkiye’de 2013 yılında GSYH’nın sektörel
dağılımı açısından yapılan büyükten küçüğe
doğru sıralama aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
ekonomisinde
63. Türkiye
politikaları aşağıdakilerden
uygulanmaya başlanmıştır?
A)
B)
C)
D)
Tarım, sanayi, hizmetler
Hizmetler, tarım, sanayi
Hizmetler, sanayi, tarım
Tarım, hizmetler, sanayi
Sanayi, hizmetler, tarım
Devletçilik
hangisi ile
Cumhuriyetin ilan edilmesi
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
Sanayi ofisinin kurulması
Birinci
Beş
Yıllık
Sanayi Planı’nın
uygulanması
67. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
‘‘politika faizi” olarak aşağıdakilerden
hangisini kullanmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
E) İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
hangisi
1930’larda
64. Aşağıdakilerden
uygulamaya
konulan
devletçi
sanayileşmenin hedefleri arasında yer
almaz?
Reeskont oranı
Gecelik faiz
1 haftalık repo faizi
6 aylık vadeli mevduat faizi
Hazine bonosu faizi
eşitsizliğinin
çözüm
68. 2(x  1)  3  x  4
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İthal ikameci kalkınmayı desteklemek
B) Ara ve yatırım mallarının üretimini artırmak
C) Temel tüketim mallarını yurtiçi üretimle
karşılamak
D) Yurtiçi sanayiyi dış rekabete açmak
E) Özel imalat sanayinin gelişimini sağlamak
A)
B)
C)
D)
E)
10
(3, )
(,3)
(5, )
(,5)
(2, )
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM, TEKNİK UZM VE YÖNETİM PERSONELİ 301-A
69.
x2  x
fonksiyonu için f ' (0) değeri
cos x
aşağıdakilerden hangisidir?
73.
f(x) 
A)
B)
C)
D)
E)
ln x
integralinin
dx  x  0 
x
aşağıdakilerden hangisidir?

ln2 x
c
2
B) y  lnx  c
C) y  2lnx  c
4
3
1
1
2
0
­1
A)
D) y 
E)
70.
lim
3x3  x2  1
x3  x  8
hangisidir?
x  
A)
B)
C)
D)
E)
sonucu
1
c
x
ln x
c
2
değeri aşağıdakilerden

­3
0
3

74. ydy  3x2dx
diferansiyel
denkleminin
koşuluna
uyan
çözümü
y 1  2
aşağıdakilerden hangisidir?
A) y2  2x3  2
B) y2  3x3  1
71. f(x)   2x  1 e3x
fonksiyonunun
x =0
apsisli
noktada
teğetinin
eğimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
C) y  x3  1
D) y  3x3  26
E) y2  x2  3
­3
­2
3
5
6
72. Yarıçapı r=5 birim olan yarım daire içine
çizilen, iki köşesi çap üzerinde iki köşesi
çember üzerinde bulunan dikdörtgenin
çevresi en çok kaç birim olabilir?
A)
75.
5 5
0 1 4 


A   3 5 0  ise detA aşağıdakilerden
 0 1 2 


hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
B) 10 5
C) 12 5
D) 14 5
E) 16 5
11
­8
0
6
12
18
TEST BİTTİ.
SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav salonunda konuyla ilgili
kitap, not ve benzeri şeyler bulundurmak sınavın iptalini gerektirir.
2. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlikleri sınav
tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır.
4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını
tamamlasalar bile hiçbir adayın salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını
izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiç bir aday sınava alınmaz.
5. Size verilen cevap kâğıdının üzerinde yazan numara ve ismin size ait olup olmadığını kontrol
ediniz. Cevap kâğıdı size ait değilse, görevlileri uyarıp size ait olan cevap kâğıdını alınız. Daha
sonra cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere TC kimlik numaranızı ve test grubunuzu
kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız.
6. Soru kitapçığınızın sayfalarının eksik olup olmadığını, basım hatasının bulunup bulunmadığını
kontrol ediniz. Varsa özürlü soru kitapçığını değiştirmesi için salon başkanına başvurunuz. Soru
kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı ve bu salonun
numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek
incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıksa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
7. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir
kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
8. Adayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan
dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır.
9. Sınav sırasında adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi yasaktır.
10. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak alfabetik tuş takımı (a, b, c, …. v, y, z) olan,
üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren EXE, STORE, RUN
gibi tuşları bulunan hesap makineleri ile data bank vb. özel donanımlar kullanılamaz. Hesap
makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Bu tür
davranışlarda bulunanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
11. Adaylar sınav sırasında yanlarında telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçlarını
bulunduramazlar. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak
üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. Aksine davrananların sınavı geçersiz sayılır.
12. Cevapların tümü cevap kâğıdına işaretlenecektir. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler
kesinlikle değerlendirmeye alınmaz.
13. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları
okumadan ve size "SINAV BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
SINAVLARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
Download

İB - 301 - Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri