KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLAR
BİLANÇO
GELİR TABLOSU
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
NAKİT AKIM TABLOSU
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ
30.09.2014 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)
Bağımsız
İncelemeden Denetimden
Geçmemiş
Geçmiş
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
(Ara toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan
Faaliyetler
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
6
7
10
12
11
13
14
26
30.09.2014
24.493.888
21.314.425
0
0
0
2.377.442
0
0
802.021
24.493.888
24.219.664
21.630.325
0
555
0
1.799.430
0
0
789.354
24.219.664
0
0
22.803.657
0
0
181
22.760.680
0
0
0
26.175
14.584
0
0
2.036
47.297.545
22.852.490
0
0
181
22.760.680
0
0
0
42.455
14.152
0
0
35.022
47.072.154
34
10
12
11
7
16
14
17
18
19
20
35
26
Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
-I-
31.12.2013
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ
30.09.2014 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)
Bağımsız
İncelemeden Denetimden
Geçmemiş
Geçmiş
Dipnot
Referansları
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
(Ara toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi İhraç Primleri
Değer Artış Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
Azınlık Payları
TOPLAM KAYNAKLAR
8
9
10
11
12
21
35
22
26
34
8
9
10
11
12
21
22
24
35
26
27
27
27
27
27
Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
-II-
30.09.2014
31.12.2013
143.726
0
0
51.574
55.548
0
0
0
0
36.604
143.726
0
124.492
0
0
0
0
0
0
0
124.492
0
0
47.029.326
47.029.326
38.000.000
394.396
0
0
0
0
1.291.763
7.114.810
228.357
0
47.297.545
201.267
0
0
73.374
51.494
0
0
0
0
76.398
201.267
0
69.918
0
0
0
0
0
0
0
69.918
0
0
46.800.969
46.800.969
38.000.000
394.396
0
0
0
0
1.282.202
6.971.914
152.457
0
47.072.154
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ
01.01-30.09.2014 -01.01-30.09.2013 DÖNEMLERİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)
İncelemeden
Geçmemiş
Dipnot
Ref.
İncelemeden
Geçmemiş
Geçmemiş
Geçmemiş
01.0130.09.2014
01.0730.09.2014
01.0130.09.2013
01.0730.09.2013
21.312
6.817
58.807
5.782
0
0
0
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri
28
Satışların Maliyeti (-)
28, 30
Ticari faaliyetlerden brüt kar(zarar)
21.312
6.817
58.807
5.782
Faiz, ücret, prim, komisyon, ve diğer gelirler
28
0
0
0
0
Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer giderler (-)
28
0
0
0
0
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar(zarar)
BRÜT KAR/ZARAR
0
0
0
0
21.312
6.817
58.807
5.782
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
29, 30
0
0
0
0
Genel Yönetim Giderleri (-)
29, 30
(1.534.150)
(490.962)
(1.376.222)
(468.766)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
29, 30
0
0
0
0
Diğer faaliyet gelirleri
31
1.824.301
547.547
1.374.431
505.348
Diğer faaliyet giderleri (-)
31
(83.106)
(21.803)
(187.415)
(33.847)
228.357
41.599
(130.399)
8.517
FAALİYET KARI/ZARARI
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar
16
0
0
0
0
(Esas faaliyet dışı) finansal gelirler
32
0
0
0
0
(Esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
33
0
0
0
0
228.357
41.599
(130.399)
8.517
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri
0
0
0
0
Dönem vergi gelir/gideri
35
0
0
0
0
Ertelenmiş vergi gelir/gideri
35
0
0
0
0
228.357
41.599
(130.399)
8.517
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
DURDURULAN FAALİYETLER
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı/zararı
34
DÖNEM KARI/ZARARI
Diğer kapsamlı gelir:
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
0
0
0
0
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim
36
0
0
0
0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim
36
0
0
0
0
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
36
0
0
0
0
Özkaynak Yön. Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kap.Gelir. Paylar
36
0
0
0
0
0
0
0
0
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)
0
0
0
0
228.357
41.599
(130.399)
8.517
0
0
0
0
228.357
41.599
(130.399)
8.517
0
0
0
0
Ana Ortaklık Payları
228.357
41.599
(130.399)
8.517
Hisse Başına Kazanç
0,0060
0,0011
(0,0034)
0,0002
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
0
0
0
0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
0
0
0
0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
0
0
0
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Azınlık Payları
Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
-III-
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2014-30 EYLÜL 2014 İLE 01 OCAK 2013 - 30 EYLÜL 2013 DÖNEMLERİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)
01.01.2013 Tarihi itibariyle bakiye
Sermaye artırımı
Nakit
İç kaynaklardan
İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar
Yeniden değerleme fonu
Yabancı para çevrim farkları
Transfer
Diğer kazanç ve kayıplar
Enflasyon düzeltme farkları
Dağıtılan Temettü
Dönem net karı (veya zararı)
30.09.2013 Tarihi itibariyle bakiye
01.01.2014 Tarihi itibariyle bakiye
Sermaye artırımı
Nakit
İç kaynaklardan
İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar
Yeniden değerleme fonu
Yabancı para çevrim farkları
Transfer
Diğer kazanç ve kayıplar
Enflasyon düzeltme farkları
Dağıtılan Temettü
Dönem net karı (veya zararı)
30.09.2014 Tarihi itibariyle bakiye
Dipnot
Referansları
27
27
27
27
27
27
27
27
Ödenmiş
Sermaye
38.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.000.000
38.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.000.000
Sermaye
Hisse Senedi
Düzeltmesi
İhraç
Farkları
Primleri
394.396
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
394.396
0
394.396
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
394.396
Değer
Artış
Fonları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yabancı
Para
Çevrim
Farkları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
1.229.792
0
0
52.410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.282.202
Geçmiş Yıl
Karları (veya
Zararları)
5.954.610
0
0
1.017.304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.971.914
Net Dönem
Karı (veya
Zararı)
1.069.715
0
0
(1.069.715)
0
0
0
0
0
0
0
0
(130.399)
(130.399)
Azınlık
Payları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toplam
46.648.512
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(130.399)
46.518.114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.282.202
0
0
9.561
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291.763
6.971.914
0
0
142.896
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.114.810
152.457
0
0
(152.457)
0
0
0
0
0
0
0
0
228.357
228.357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.800.969
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
228.357
47.029.326
Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
-IV-
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2014-30 EYLÜL 2014 İLE 01 OCAK 2013-30 EYLÜL 2013 DÖNEMLERİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIM TABLOSU
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)
Dipnot
Referansları
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT
AKIMLARI
Net Dönem Karı
Amortisman ve İtfa Payları (+)
Karşılıklardaki Değişiklikler (+)
Ticari Alacaklardaki Artış (-)
Diğer Alacaklardaki Artış (-)
Finansal Yatırımlardaki Artış (-)
Diğer Varlıklardaki Artış (-)
Ticari Borçlardaki Artış (+)
Diğer Borçlardaki Artış (+)
Diğer Yükümlülükteki Artış (+)
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT
AKIMLARI
Finansal Yatırımlardaki Azalış (+)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yatırımları (-)
Duran Varlık Yatırımları (-)
Duran Varlık Değer Düşüklüğü İptali
Duran Varlık Satışı (+)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
FİNANSMAN FAALİYETLERİDEN KAYNAKLANAN NAKİT
Nakit Sermaye Arttırımı (+)
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
NAKİT VE BENZERİ DEĞERLERDEKİ ARTIŞ AZALIŞ
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER
Bağımsız Denetimden
Geçmemiş
Geçmemiş
01.01.01.01.30.09.2014 30.09.2013
27
18, 19
24, 35
10
11
7
26, 35
10
11
26
8
17
18, 19
31
18, 20
6
6
Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
-V-
228.357
20.929
54.574
555
(578.013)
0
20.318
(21.800)
4.054
(39.794)
(130.399)
51.794
162.453
0
(1.690.495)
(1.147.500)
198.970
27.172
(4.100)
14.895
(310.820)
(2.517.210)
0
0
(5.081)
0
0
(5.081)
0
0
(2.556)
0
0
(2.556)
0
0
(315.900)
21.630.325
21.314.425
0
0
(2.519.765)
24.194.904
21.675.139
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 1 - ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU
a) İşletmenin Ticaret Unvanı
:
b) Merkez Adresi
:
c) Grup Şirketi İse Ait Olduğu Grubun Adı
d) İşlem Gördüğü Borsalar
e) Faaliyet Türleri
:
:
:
f) Fiili Faaliyet Konusu
:
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km)
C Blok Kat:4 06530-ANKARA
Şirket bir gruba ait değildir.
Şirket hisseleri borsada işlem görmemektedir.
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Portföy
İşletmeciliği
Gelişme potansiyeli yüksek KOBİ’ lere finansal
kaynak yaratarak gelişmelerini sağlamak.
Şirket ilk olarak 08.01.1999 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunda 145146 no ve KOBİ
YATIRIMLARINA ORTAKLIK ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile tescil edilmiş olup 11.01.1999 tarih ve 4709
sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirketin kuruluş sermayesi 317.800 TL dır.
Şirket, 23.12.2003 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirket unvanını KOBİ GİRİŞİM
SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirmiş ve 26.12.2003 tarih ve 5955
sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirmiştir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun
ilgili hükümlerine uygun olarak hisse senetlerini nitelikli yatırımcıya arz etmek ve kayıtlı sermaye esaslarına
geçmek amacıyla, Kobi Yatırımlarına Ortaklık A.Ş olan unvanını, Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
A.Ş.’ ne dönüştürmüştür. Dönüşüm ile ilgili olarak SPK’ nun 19.12.2003 tarih ve KYD-632 sayılı izin yazısı
bulunmaktadır.
Şirket ana sözleşmesinde faaliyet konusu, gelişme potansiyeli yüksek olan ve kaynak ihtiyacı içinde bulunan
küçük ve orta boy işletmelerin (KOBI) büyümeleri için gerekli sermaye ihtiyacını ve stratejik desteği temin
ederek firmaların gelişmelerine katkıda bulunmayı sağlamaktır.
Şirket 13.10.2004 tarih ve GSYO/P.İ.3/1270 numaralı Portföy İşletmeciliği Faaliyet Yetki Belgesi’ne
sahiptir.
g) Ortaklık yapısı ile işletmede dolaylı kontrolü bulunan ortaklar:
Şirket unvan değişikliğinden önce 17.03.1999 tarihinde yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul toplantısında
sermaye artırım kararı almış ve 22.03.1999 tarihinde karar tescil edilmiş olup, bu karar ile kuruluş sermayesi
olan 317.800 TL’ sı 1.000.000 TL’ sına yükseltmiştir. İlgili değişiklik 24.03.1999 tarih ve 4758 sayılı Ticaret
Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Şirket, 02.12.2004 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısında sermayesini 1.000.000
TL’sından 20.000.000 TL’ sına çıkarılmış olup 06.12.2004 tarihinde tescil ettirilmiş ve 19.01.2005 tarihli
Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Şirket, 15.03.2010 tarih ve 112 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sermayesini 20.000.000.TL’den
38.000.000.TL’ye çıkarılmasını kararlaştırmış olup, 28.04.2010 tarihinde tescil ettirilmiş ve 03.05.2010
tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
-1-
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 1 - ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU(Devamı)
30.09.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle Şirketin ortaklık yapısı aşağıda açıklanmıştır.
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi Geliş.Ve Dest.İd. Baş.
Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Konfederasyonu
Halk Finansal Kiralama A.Ş.
İzmir Ticaret Odası
Ankara Sanayi Odası
Ege Bölgesi Sanayi Odası
İstanbul Sanayi Odası
Adana Ticaret Odası
Manisa Ticaret Ve Sanayi Odası
Denizli Sanayi Odası
Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası
Sakarya Ticaret Ve Sanayi Odası
Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası
Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası
Manisa Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Ve Sanayi Odası
Giresun Ticaret Ve Sanayi Odası
Balıkesir Sanayi Odası
TOPLAM
30.09.2014
31.12.2013
Pay Oranı
Pay Oranı
(%)
Pay Tutarı
(%)
Pay Tutarı
48,12
18.286.025
48,12
18.286.025
31,47
11.958.600
31,47
11.958.600
12,33
4.685.970
12,33
4.685.970
0,29
108.500
0,29
108.500
1,65
627.760
1,65
627.760
2,20
836.570
2,20
836.570
1,02
385.875
1,02
385.875
1,02
385.875
1,02
385.875
1,02
385.875
1,02
385.875
0,28
105.070
0,28
105.070
0,06
24.500
0,06
24.500
0,04
13.300
0,04
13.300
0,04
13.300
0,04
13.300
0,11
41.230
0,11
41.230
0,11
41.230
0,11
41.230
0,11
41.230
0,11
41.230
0,04
13.300
0,04
13.300
0,05
19.950
0,05
19.950
0,01
5.320
0,01
5.320
0,01
5.320
0,01
5.320
0,04
15.200
0,04
15.200
100
38.000.000
100
38.000.000
Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin hisse senetleri, nama yazılıdır.
Kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL’dir. (31.12.2013: 200.000.000.-TL)
30.09.2014 tarihi itibariyle Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de çalışan personel sayısı 10
kişidir. (31.12.2013: 9 kişi)
i) İşletmenin bağlı ortaklıkları:
İşletmenin bağlı ortaklığı yoktur.
-2-
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 1 - ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU(Devamı)
j) İştirakleri ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerinin ticaret unvanları:
İŞTİRAK ADI
Butek Makine San. Ve Tic. A.Ş.
Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.
İntermak Makina İmalat-İthalat San.Ve Tic. A.Ş.
Uçak Plastik Kalıp Metal İth.İhr.San.Ve Tic. A.Ş.
Tobb Etü İkiz Kuleler Teknoloji Merkezi A.Ş.
Emd Medikal Elektr.Mekan.İnş.Yazl.Dan.San.Tic.A.Ş.
Emd Savunma Tekn.Maki.Ve Elektr.San.Tic.Ltd.Şti.
Sl Enerji Aydınlatma Elek.Elektro.San.Tic.A.Ş.
SÖZLEŞME
NET DEFTER
HİSSE
TARİHİ ORANI (%)
DEĞERİ
11.07.2006
71,875
3.629.430
05.02.2007
38,00
2.778.800
08.08.2007
40,00
2.564.500
21.01.2009
40,00
6.490.000
24.11.2009
10,00
100.000
10.08.2010
45,00
3.773.200
27.04.2011
35,00
70.000
30.12.2011
45,00
3.354.750
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar:
Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri
Şirket, yasal defterlerini ve kanuni mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) esas
alınarak hazırlanan Seri: XI, No:25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"i,
15.11.2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak, 01.01.2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara dönem
finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Seri: XI, No:25 Tebliği'nin yayımlandığı 15.11.2003 tarihinden sonra, UMS/UFRS'lerin dünya genelinde
kabulü yönündeki çalışmalar nedeniyle, UMS'lerde önemli değişiklikler yapılmış ve yeni UFRS'ler
yayımlanmıştır. UMS/UFRS'lerdeki söz konusu değişim dikkate alınarak, Seri: XI, No:25 Tebliğine
21.12.2004 tarihinde Seri:XI, No:27 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile eklenen Ek Madde 1 uyarınca, finansal tablo ve rapor ile dipnot
formatları dahil Tebliğ'in 5'inci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan muhasebe
standartları açıklamaları saklı olmak üzere, işletmelerin UMS/UFRS'leri uygulamalarının, Tebliğ'de
öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde olduğu kabul edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca güncel UMS/UFRS'ler, Avrupa Birliği'nin finansal raporlamaya ilişkin
düzenlemeleri, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından yapılan çalışmalar ile yeni Türk
Ticaret Kanunu tasarısında yer alan hükümler göz önünde bulundurularak hazırlanan ve Seri: XI, No:25
Tebliği'ni yürürlükten kaldıran Seri:XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği" 09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Seri: XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin Geçici 2’nci
maddesine göre; bu tebliğin uygulanmasında, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS'nin
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından ilan
edilinceye kadar orijinal UMS/UFRS'ler uygulanacak ve finansal tabloların orijinal UMS/UFRS'lere göre
hazırlandığı hususuna dipnotlarda yer verilecektir. Yine bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı
olmayan TMSK'ca yayımlanan TMS/TFRS'ler esas alınacaktır.
Şirket, ilişikteki finansal tabloları, UFRS uyarınca gerçeğe uygun ölçüm ve sunumun yapılması amacıyla
kanuni kayıtlara yapılan düzeltmeler ve yeniden sınıflandırmalarla hazırlamaktadır.
-3-
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Kullanılan Para Birimi
05.05.2007 tarih ve 26513 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar
Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “yeni” ibareleri 01.01.2009 tarihinden itibaren
kaldırılmıştır. İlişikte sunulan finansal tablolarda ve dipnotlarda yer alan tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak
ifade edilmiştir.
Konsolidasyona İlişkin Esaslar
Bulunmamaktadır.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi:
Geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin, konsolide finansal
tabloları da dahil olmak üzere, tüm temel finansal tablolarında uygulanan Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde
Finansal Raporlamada yüksek enflasyon, bir ülkenin, aşağıdakileri de içeren (bunlarla sınırlı kalmamak
üzere) ekonomik özelliklerince belirlenir:
-
Nüfusun çoğunluğu servetini parasal olmayan varlıklarda ya da nispeten istikrarlı bir yabancı para
biriminde tutmayı tercih eder. Elde tutulan yerel para, satın alma gücünü korumak üzere hemen yatırıma
dönüştürme vb suretiyle değerlendirilir.
Nüfusun çoğunluğu parasal tutarları yerel para biriminden değil, nispeten istikrarlı bir döviz cinsinden
dikkate alır. Fiyatlar da bu döviz cinsinden belirlenebilir.
Kredili satış ve satın almalardaki fiyatlar; süre kısa bile olsa, kredi süresi boyunca satın alma gücünde
beklenen zararları karşılayacak şekilde belirlenir.
Faiz oranları, ücretler ve fiyatlar bir ‘fiyat endeksi’ne bağlıdır.
Son üç yılın kümülatif enflasyon oranı %100’e yaklaşmakta ya da aşmaktadır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiş olup, SPK’nın 2008/18 no.lu haftalık
bülteninde 17.03.2005 tarih ve 11/367 sayılı Kararın geçerliliğini koruduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla finansal
tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, IASB tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı (“UMS 29”) uygulanmamıştır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Mali Tablolarının Düzeltilmesi:
Finansal tablolardaki sayısal veriler önceki dönemle karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Finansal tabloların
kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki
dönem mali tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır ve bu hususlara ilişkin olarak açıklama
yapılır.
Netleştirme:
Finansal varlıklar ve yükümlülükler; yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya
tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı
olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilânçoda net değerleri ile gösterilir.
2. Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler:
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali
tabloları yeniden düzenlenir.
-4-
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
3. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar:
Muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir.
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik
olarak uygulanır.
4. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
1 Ocak 2013 tarihinde başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olan standartlar, değişiklikler
ve yorumlar
UMS/TMS 1 (değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu, Diğer Kapsamlı Gelir”, 1 Temmuz 2012 tarihinde
veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişikler sonucu ortaya çıkan
temel gelişme işletmelerin diğer kapsamlı gelir altında gösterdiği hesapları daha sonraki dönemlerde
potansiyel olarak gelir tablosu ile ilişkilendirilecek olarak gruplaması zorunluluğunun getirilmesidir.
Değişiklik diğer kapsamlı gelirde hangi kalemlerin gösterileceğinden bahsetmemektedir.
UMS/TMS 19 (değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklikler, koridor metodunu yürürlükten kaldırmakta
ve finansal giderlerin net fonlama temelinde hesaplanmasını öngörmektedir. Standart, geçmiş hizmet
maliyetlerinin gelir tablosunda muhasebeleştirilmesi hükmünü içermektedir. Yeni bir kavram olan yeniden
ölçümü, gelir tablosu yerine diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmesini içermektedir.
UFRS/TFRS 10 (değişiklik), “Konsolide Finansal Tablolar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, kontrol konseptini bir işletmenin konsolidasyon
kapsamına alınması için belirleyici unsur kabul ederek var olan prensipleri geliştirmektedir.
UFRS/TFRS 11, “Müşterek Anlaşmalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, ortak düzenlemelerin yasal şekli yerine düzenlemenin sağladığı
haklara ve yükümlülükleri vurgulayarak ortak düzenlemelere daha gerçekçi bir bakış açısı getirmektedir.
UFRS/TFRS 12, “Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart ortak düzenlemeler, iştirakler, özel amaçlı
araçlar ve diğer bilanço dışı araçlar da dahil olmak üzere diğer işletmelerde bulundurulan tüm paylara ilişkin
açıklama yükümlülüklerini içermektedir.
UFRS/TFRS 10, 11 ve 12’ye geçiş rehberi (değişiklik), 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, geçiş UFRS/TFRS 10, 11 ve 12’ye geçiş
sürecinde düzeltilmesi gereken önceki dönem mali tablolarına limit getirip karşılaştırılması gereken mali
tabloyu bir önceki yıl ile sınırlı tutmaktadır. Konsolide yapısı olmayan işletmeler için değişiklik
karşılaştırmalı mali tablo sunumunu UFRS/TFRS 12’nin ilk defa geçerli olacağı tarihe kadar kaldırmıştır.
UFRS/TFRS 13, “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, tam bir makul değer tanımı ve tüm UFRS/TFRS’lerde
uygulanacak tek bir ölçüm ve açıklamalar kaynağı sağlayarak tutarlılığın geliştirilmesi ve karmaşıklığın
azaltılmasını amaçlamaktadır.
UMS/TMS 27 (revize), “Bireysel Finansal Tablolar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, UMS/TMS 27’nin kontrol ile ilgili hükümlerinin yeni
UFRS/TFRS 10’da ele alınmasından sonra geride kalan bireysel finansal tablolar ile ilgili hükümleri
içermektedir.
-5-
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
UMS/TMS 28 (revize), “İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, yeni UFRS/TFRS 11’in yayınlanmasının
ardından özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilecek iş ortaklıkları ve iştirakler ile ilgili yükümlülükleri
içermektedir.
UFRS/TFRS 7 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, hâlihazırda geçerli olan dipnot açıklamalarının
iyileştirilerek UFRS/TFRS ve US GAAP finansal tablo hazırlayan şirketler arasındaki karşılaştırılabilirliğin
arttırılması amacını taşımaktadır.
UFRS/TFRS 1 (değişiklik), “UFRS/TFRS’nin İlk Defa Uygulanması – Devlet Kredileri”, 1 Ocak 2013
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, ilk kez
UFRS/TFRS uygulayan Şirketlerin piyasa faiz oranından daha az bir maliyet ile kullandıkları devlet
kredilerinin muhasebeleştirilmesini içermektedir.
- UFRS/TFRS’ lerin geliştirilmesi projesi kapsamında, 2011 yılı içinde 5 tane standarda değişiklik
getirilmiştir.
UFRS/TFRS 1, UMS/TMS 1, UMS/TMS 16, UMS/TMS 32 ve UMS/TMS 34. Bu değişiklikler 1 Ocak 2013
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
- UFRYK/TFRYK 20, “Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekupaj Maliyetleri” 1 Ocak 2013
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum, üretim
sırasında oluşan sökme maliyetleri ile ilgili muhasebeleştirmeyi içermektedir.
31 Aralık 2013 tarihinde henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar, değişiklikler ve yorumlar
- UMS/TMS 32 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum”, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik ile UMS/TMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum”
standardında bulunan uygulama rehberi bilançoda bulunan finansal varlık ve finansal yükümlülüklerin
netleştirilmesi konusunda daha açıklayıcı olması amacıyla güncellenmiştir.
- UFRS/TFRS 9 “Finansal Araçlar ”, 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Finansal varlık ve yükümlülüklerin sınıflandırılması, ölçümü ve
muhasebeleştirilmesine yer vermektedir. UMS/TMS 39’da yer alan finansal enstrümanların sınıflama ve
ölçüm prensipleri yerine gelmiştir.
Bu değişikliklerin grup konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
5.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti:
İşletme Birleşmeleri:
Bulunmamaktadır.
İş Ortaklıkları:
Bulunmamaktadır.
Bölümlere Göre Raporlama:
Bulunmamaktadır.
-6-
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Finansal Araçlar:
Finansal Varlıklar:
Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden
kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım işlemiyle doğrudan
ilişkilendirilebilen harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırımlar, yatırım
araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı
olan işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar
elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu
döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması
durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal
varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal
varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar:
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan
finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu
kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri
teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal
varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yer alan varlıklar, dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar.
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar:
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar belirli veya sabit ödemeleri olan, sabit bir vadesi bulunan ve
Şirket’in vadeye kadar elde bulundurma niyetinde ve yeteneğinde olduğu finansal araçlardır. Şirket tarafından
ilk defa mali tablolara alınırken; Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan veya satılmaya hazır
olarak belirlenen ya da işletme kaynaklı kredi ve alacaklar tanımını karşılayan araçlar bunun dışındadır.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle ıskonto edilmiş
maliyet üzerinden değerlenir.
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar:
Satılmaya hazır olarak tanımlanan finansal varlıklar; kredi ve alacak, vadeye kadar elde tutulacak veya alım
satım amaçlı olmayan finansal varlıklardır.
Satılmaya hazır finansal varlıkların makul değerindeki değişikliklerden kaynaklanan kar ve zararlar, gelir
tablosunda muhasebeleştirilen değer düşüklüğü ve kur farklarına ilişkin olanlar hariç, dönem sonuçları ile
ilişkilendirilmeden söz konusu finansal varlık bilanço dışına çıkıncaya kadar, doğrudan özsermaye içinde
muhasebeleştirilir. Finansal varlığın bilanço dışına çıkarılması sırasında, özkaynaklar altında önceden
muhasebeleştirilmiş olan kazanç ve kayıplar gelir tablosuna aktarılır. Bununla birlikte, finansal varlık bilanço
içinde izlendiği sürece, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanmış faizler gelir tablosunda
muhasebeleştirilir.
-7-
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
İştirak Ve Bağlı Ortaklıklar:
İştirak ve bağlı ortaklıklar mali tablolara ilk alındığında alış maliyeti ile, daha sonra bilanço tarihindeki piyasa
fiyatı baz alınmak suretiyle makul değeri ile değerlendirilir. Bu varlıklara ilişkin değerleme farkları, bu
varlıklar mali tablolardan çıkarılana kadar öz sermaye değişim tablosu aracılığıyla doğrudan öz sermaye
içerisinde mali tablolara alınır. Bu varlıklar mali tablolardan çıkarıldığında, daha önce öz sermaye içerisinde
mali tablolara alınan birikmiş kazanç ve kayıplar dönemin kar veya zararı olarak mali tablolara alınır. Etkin
piyasası olmayan iştirak ve bağlı ortaklıklar, alış bedeli ile değerlenmeye devam edilir.
Ticari ve Diğer Alacaklar:
Ticari ve diğer alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak ıskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlendirilir.
Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari ve diğer alacaklar faiz tahakkuk etkisinin önemsiz
olması durumunda fatura tutarı baz alınarak değerlendirilir.
Ticari alacaklar içinde sınıflandırılan senetler ve vadeli çekler reeskonta tabi tutularak efektif faiz oranı
yöntemiyle indirgenmiş değerleri ile taşınır.
Şüpheli alacak karşılığı, gider olarak kayıtlara yansıtılır. Karşılık, Şirket yönetimi tarafından tahmin edilen ve
ekonomik koşullardan ya da hesabın doğası gereği taşıdığı riskten kaynaklanabilecek olası zararları
karşıladığı düşünülen tutardır.
Nakit Ve Nakit Benzerleri:
Nakit akım tablosu gösterimi amacıyla yapılan nakit ve nakit eşdeğerleri tanımlaması kasadaki nakit varlığı,
banka ve diğer finansal kuruluşlardaki mevduatı, diğer para piyasası plasmanlarını ve 3 ay veya daha kısa
vadeli geri satış sözleşmeleri çerçevesinde kullandırılan fonları içermektedir. Nakit ve nakit benzerleri elde
etme maliyetleri ve tahakkuk etmiş faizlerinin toplamı ile gösterilmiştir.
Finansal Yükümlülükler
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler ve diğer
finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler:
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda
alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe
uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda muhasebeleştirilen net
kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar.
Diğer finansal yükümlülükler:
Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle
muhasebeleştirilir.
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte
etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin
ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya
uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam
olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
-8-
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Finansal Kiralama İşlemleri:
Bulunmamaktadır.
Stoklar:
Bulunmamaktadır.
Canlı Varlıklar:
Bulunmamaktadır.
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Varlıklar ve Hakediş Bedelleri (net):
Bulunmamaktadır.
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar:
Bulunmamaktadır.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller:
Bulunmamaktadır.
Maddi Duran Varlıklar:
Maddi duran varlıklar; mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya
idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen
fiziki kalemlerdir.
Maddi duran varlığın maliyet değeri; bir varlığın edinimi veya inşa edilmesi sırasında ödenen nakit veya nakit
benzerlerinin tutarını veya bunlar dışındaki diğer ödemelerin gerçeğe uygun değerini ya da uygulanmasının
mümkün olması durumunda ilk muhasebeleştirme sırasında ilgili varlığa atfedilen bedeli ifade eder.
Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti, bu kalemle ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye
aktarılmasının muhtemel olması ve ilgili kalemin maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda
varlık olarak finansal tablolara yansıtılır.
Maddi duran varlıklarda muhasebe politikası olarak maliyet modeli veya yeniden değerleme modeli seçilir
ve bu politika ilgili maddi duran varlık sınıfının tamamına uygular.
Şirket maddi duran varlıklarda maliyet modelini seçmiştir.
1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan maddi varlıklar, UMS 29’a göre endekslenmiş tarihi satın alım
maliyetlerinden ve bu tarihten sonra satın alınan maddi varlıklar, satın alım maliyeti değerinden, birikmiş
amortisman ile kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak gösterilir.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi varlıkların, maliyet veya değerlenmiş tutarları, beklenen
faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı
ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini ileriye
dönük olarak tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir.
-9-
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrünün veya söz konusu kiralama süresinin kısa
olanı ile sahip olunan maddi varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur.
Maddi varlıkların elden çıkartılması ya da bir maddi varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kar veya
zarar satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenerek, gelir tablosuna dahil edilir.
Maddi duran varlıklar, tahmin edilen ekonomik ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman metoduyla
aşağıdaki faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmuştur:
Duran Varlık Cinsi
Taşıtlar
Demirbaşlar
Faydalı Ömür (Yıl)
5-10
3-15
Amortisman Oranları
% 10 - %20
% 6,67 - % 33,33
Maddi Olmayan Duran Varlıklar:
Maddi olmayan duran varlıklar; fiziksel niteliği olmayan tanımlanabilir parasal olmayan varlıktır.
Maddi olmayan duran varlık, varlıkla ilişkilendirilen beklenilen gelecekteki ekonomik yararların işletme için
gerçekleşmesinin muhtemel olması ve varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda
muhasebeleştirilir.
Bir maddi olmayan duran varlık ilk muhasebeleştirilmesi sırasında maliyet bedeliyle ölçülür.
Maddi olmayan duran varlıklarda muhasebe politikası olarak maliyet yöntemi veya yeniden değerleme
yöntemi seçilir. Bir maddi olmayan duran varlığın yeniden değerleme yöntemine göre muhasebeleştirilmesi
durumunda, sınıfındaki diğer tüm varlıklar da, aktif bir piyasalarının bulunmaması durumu söz konusu
olmadığı sürece, yine aynı yönteme göre muhasebeleştirilir.
Şirket maddi olmayan duran varlıklarda maliyet yöntemini seçmiştir.
Maddi olmayan duran varlıklar 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler UMS 29’a göre
endekslenmiş tarihi satın alım maliyetlerinden ve bu tarihten sonra satın alınan kalemler satın alım maliyeti
değerinden, birikmiş itfa ve tükenme payları ile kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak gösterilir.
Maddi olmayan duran varlıklar, tahmin edilen ekonomik ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman
metoduyla aşağıdaki faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmuştur:
Duran Varlık Cinsi
Haklar
Özel Maliyetler
Faydalı Ömür (Yıl)
3-5
5
- 10 -
Amortisman Oranları
% 20 - %33
% 20
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Şerefiye:
Bulunmamaktadır.
Devlet Teşvik ve Yardımları:
Devlet bağışları, Şirket’in uymakla yükümlü olduğu şartları karşıladığına ve bağışların alınacağına dair makul
bir güvencenin olmasına kadar kayıtlara alınmaz.
Devlet bağışının alınması için Şirket’in bir duran varlığı satın alması, inşa etmesi ya da elde etmesi temel
şart ise, alınan bağış bilançoda ertelenmiş gelir olarak muhasebeleştirilir ve bu varlıkların yararlı ömürleri
boyunca düzenli ve makul bir esasa göre kar veya zarara taşınır.
Karşılıklar, Koşullu Varlık Ve Yükümlülükler:
Bir karşılık; geçmiş bir olaydan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün (hukuki veya zımni) bulunması,
yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmalarının muhtemel
olması, yükümlülük tutarının güvenli bir biçimde tahmin edilebiliyor olması halinde finansal tablolara
yansıtılır: Bu koşulların karşılanmaması durumunda, herhangi bir karşılık finansal tablolara yansıtılmaz.
Karşılık olarak muhasebeleştirilen tutar, mevcut bir yükümlülüğü yerine getirmek için bilanço tarihi itibariyle
yapılması gereken harcamaya ilişkin, Şirket yönetimi tarafından yapılan en gerçekçi tahmine göre hesaplanır
ve etkisinin önemli olduğu durumlarda bugünkü değerine indirmek için ıskonto edilir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan bir veya daha
fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler
koşullu yükümlülükler olarak değerlendirilir ve mali tablolara dahil edilmezler. Çünkü, yükümlülüğün yerine
getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimali azdır veya yükümlülük tutarı
yeterince güvenilir olarak ölçülememektedir. Şirket ekonomik fayda içeren kaynakların kullanımına ilişkin
olasılığın düşük olması haricinde şarta bağlı yükümlülüklerini dipnotlarında göstermektedir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan bir veya
daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlık, koşullu varlık
olarak değerlendirilir. Ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeye girme ihtimalinin yüksek bulunması
durumunda koşullu varlıklar mali tablo dipnotlarında açıklanır.
Karşılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının üçüncü
taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri ödemesinin kesin
olması ve tutarın güvenilir bir şekilde hesaplanması durumunda, bir varlık olarak muhasebeleştirilir.
Garanti maliyetleriyle ilgili karşılıklar, Şirket’e ait yükümlülüklerin karşılanması için yönetim tarafından
tahmin edilen en uygun yönteme göre, ilgili ürünlerin satış tarihinde muhasebeleştirilir.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar/Kıdem Tazminatları
Yürürlükteki kanunlara göre Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen davranışlar
dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz
konusu ödeme tutarları, bilanço tarihi itibariyle geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır.
Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarının
net bugünkü değerine göre hesaplanır ve mali tablolara yansıtılır.
Emeklilik Planları:
Bulunmamaktadır.
- 11 -
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Hasılat:
Gelirler, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür ve tahmini müşteri iadeleri,
ıskontolar ve benzer diğer karşılıklar kadar indirilir.
Malların satışı
Mal satışına ilişkin hasılat, aşağıdaki tüm koşullar yerine geldiğinde finansal tablolara yansıtılır.
-
İşletmenin mallarının sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmiş olması
İşletmenin satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya sahipliğin genel olarak gerektirdiği şekilde bir
yönetim etkinliğini sürdürmemesi
Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi
İşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece elde edilmesinin muhtemel olması
İşleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi
Hizmet sunumu
Hasılat, ancak işleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edilmesi muhtemel olduğunda
finansal tablolara yansıtılır. Ancak daha önce muhasebeleştirilmiş olan hasılat tutarının tahsil edilebilirliği
konusunda bir belirsizlik ortaya çıkarsa, tahsil edilemeyen veya tahsil edilebilmesi muhtemel olmaktan çıkan
tutar başlangıçta kayda alınmış hasılatın düzeltilmesi yerine gider olarak finansal tablolara yansıtılır.
İşletme tarafından işlemin karşı taraflarıyla aşağıdakiler üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra güvenilir
tahminlerde bulunabileceği kabul edilir:
-
Taraflarca sunulacak ve alınacak hizmetle ilgili olarak her iki tarafın yaptırıma bağlanmış hakları
Hizmet bedeli
Ödeme şekli ve koşulları.
Faiz gelirleri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini
nakit girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren efektif faiz oranına göre ilgili dönemde
tahakkuk ettirilir.
Borçlanma Maliyetleri:
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satın
alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya
satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Yatırımla ilgili kredinin henüz
harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım
geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir.
Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
- 12 -
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Varlıklarda Değer Düşüklüğü:
Şirket, her bilanço tarihinde maddi ve maddi olmayan varlıklarının, maliyet değerinden birikmiş
amortismanlar ve itfa payları düşülerek bulunan defter değerine ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi
bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, değer düşüklüğü tutarını
belirleyebilmek için o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Varlığın tek başına geri kazanılabilir
tutarının hesaplanmasının mümkün olmadığı durumlarda, o varlığın ait olduğu nakit üreten biriminin geri
kazanılabilir tutarı hesaplanır. Makul ve tutarlı bir dağılımın mümkün olduğu durumlarda, Şirket’in merkezi
varlıkları nakit üreten bağımsız birimlere dağıtılır ya da makul ve tutarlı bir dağılımın mümkün olabileceği
nakit üreten birimlerinin en küçük sınıfına tahsis edilir.
Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya
kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Kullanımdaki değer hesaplanırken, geleceğe ait tahmini nakit akımları,
paranın zaman değeri ve varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi bir ıskonto oranı kullanılarak bugünkü
değerine indirilir.
Varlığın (veya nakit üreten birimin) geri kazanılabilir tutarının, defter değerinden daha az olması durumunda,
varlığın (veya nakit üreten birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilir. Bu durumda oluşan
değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleştirilir, ancak, ilgili varlığın yeniden değerlenmiş
olması durumunda, değer düşüklüğü kaybı yeniden değerleme fonundan indirilir.
Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana gelen
artış, önceki yıllarda değer düşüklüğünün mali tablolara alınmamış olması halinde oluşacak olan defter
değerini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. Değer düşüklüğünün iptali gelir
tablosuna kayıt edilir ancak ilgili varlığın yeniden değerlenmiş olması durumunda iptal edilen değer
düşüklüğü kaybı yeniden değerleme fonuna ilave edilir.
Durdurulan Faaliyetler:
Bulunmamaktadır.
Vergi Varlık Ve Yükümlülükleri (Ertelenmiş Varlık ve Yükümlülükler Dahil):
21.06.2006 tarih ve 26205 no.lu Resmi Gazete’de yayınlanan 5520 no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5.
maddesinin 1. fıkrasının d- 3 bendi uyarınca “Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının
kazançları” Kurumlar Vergisinden istisnadır.
Hisse Başına Kazanç:
Hisse başına kazanç/zarar miktarı, dönem kar/zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama
pay adedine bölünmesiyle hesaplanır.
Sulandırma (Hisse senetlerinde artış olduğu takdirde hisse başına kazancın/kârın azalışı veya hisse başına
zararın artışı): Dönüştürülebilir araçların dönüşümünün gerçekleştiği, opsiyon ve hisse alım hakkı veren
araçların kullanıldığı veya belirli koşulların yerine gelmesini takiben adi hisse senetlerinin ihraç edildiği
varsayımı sonucunda, hisse başına kazancın azalması veya hisse başına kaybın artmasıdır.
Ters Sulandırma (Hisse senetlerinde artış olsa bile hisse başına kazancın/kârın artışı veya hisse başına zararın
azalışı): Dönüştürülebilir araçların dönüşümünün gerçekleştiği, opsiyon ve hisse alım hakkı veren araçların
kullanıldığı veya belirli koşulların yerine gelmesini takiben adi hisse senetlerinin ihraç edildiği varsayımı
sonucunda, hisse başına kazancın artması veya hisse başına zararın azalmasıdır.
- 13 -
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
İlişkili Taraflar:
Ekteki finansal tablolarda Şirket’in hissedarları ve bu hissedarlar tarafından sahip olunan şirketlerle, bunların
yöneticileri ve ilişkili oldukları bilinen diğer şirketler, ilişkili taraflar olarak tanımlanmışlardır.
Kur Değişiminin Etkileri:
Şirket’in yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) muhasebeleştirilen işlemler,
işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize bağlı parasal
varlık ve kaynaklar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmişlerdir. Gerçeğe
uygun değerden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler gerçeğe uygun değerin
belirlendiği tarihteki döviz kurları kullanılarak çevrilir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para
birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmezler. Parasal kalemlerin çevirimden ve dövizli
işlemlerin tahsil ve tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları ve zararları gelir tablosunda yer almaktadır.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar:
Bilanço tarihinden sonraki olaylar, bilanço tarihi ile bilançonun yayınlanması için yetkilendirme tarihi
arasında, Şirket lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder.
İlişikteki mali tablolarda, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar kayda alınmıştır ve bilanço
sonrası düzeltme gerektirmeyen olaylar dipnotlarda gösterilmiştir.
Nakit Akım Tablosu:
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir
biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
akımlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve
finansal yatırımlar) kullandığı ve bu faaliyetlerden elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve
bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Nakit akım tablosundaki nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde
kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları
içermektedir.
6.
Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin Ve Varsayımları:
Finansal tabloların UMS’ye göre hazırlanmasında Şirket yönetiminin, bilanço tarihi itibariyle, raporlanan
varlık ve yükümlülük tutarlarını, vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütlerini ve raporlama dönemi
itibariyle gelir ve gider tutarlarını etkileyecek varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Buna bağlı
olarak gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte,
gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönem gelir tablosunda raporlanmaktadır. Kullanılan
tahminler, başlıca varlıkların değer düşüklüğü, maddi ve maddi olmayan varlıkların ekonomik ömürleri ve
karşılıklar ile ilgilidir.
NOT 3 – İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Yoktur. (31 Aralık 2013 – Yoktur.)
- 14 -
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 4 – İŞ ORTAKLIKLARI
Yoktur. (31 Aralık 2013 – Yoktur.)
NOT 5 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Yoktur. (31 Aralık 2013 – Yoktur.)
NOT 6 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.09.2014
283
0
23.540
21.290.602
21.314.425
Kasa (TL)
Kasa (EUR)
Bankalar – Vadesiz Mevduatlar
Bankalar – Vadeli Mevduat*
Toplam
31.12.2013
412
27
4.864
21.625.023
21.630.325
(*) Türkiye Halk Bankası A.Ş. Balgat Şubesinde bulunan B7000015 nolu hesap üzerinde, Teminat
Mektubundan kaynaklanan 1.878.635.TL’lik blokaj bulunmaktadır.
NOT 7 - FİNANSAL YATIRIMLAR
a- Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar: Yoktur. (31 Aralık 2013 – Yoktur.)
b- Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar:
Finansal Yatırımlar
İştirakler
İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
TOPLAM:
30.09.2014
22.760.680
0
22.760.680
31.12.2013
22.760.680
0
22.760.680
Butek Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.07.2009 tarihinde sermaye artırımında bulunmuş olup şirket bu
sermaye artırımına 495.000.-TL ile katılmış ve taahhüt ettiği sermayenin 31.12.2009 tarihi itibariyle tamamını
ödemiştir. 19.12.2012 tarihinde yapılan sermaye artırımında ise şirket bu sermaye artırımına 990.000 TL ile
katılmıştır. Şirket, Butek Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin A Grubu hissedarların sermaye artışına
katılmamalarından dolayı 810.000 TL lik Rüchan hakkını 18.04.2013 tarihi itibariyle kullanmıştır.
13.05.2013 tarihinde 450.000 TL sermaye taahhüt ödemesi yapmış olup, 31.12.2013 tarihi itibariyle taahhüt
borcu bulunmamaktadır.
Şirket, 2007 hesap döneminde Makim Makine Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.‘ ye 05.02.2007 tarihinde
% 38 pay oranıyla 2.000.000 USD karşılığında iştirak etmiştir. 2008 yılında 604.920.-TL taahhüt borcu
bulunmakta iken bu borcun tamamını 2009 yılı içerisinde ödemiştir.
Intermak Makine İmalat-İthalat San.ve Tic. A.Ş.’ye 08.08.2007 tarihinde %40 pay oranıyla 1.500.000 USD
karşılığında iştirak etmiştir. Intermak Makine İmalat-İthalat San.ve Tic. A.Ş. 12.11.2008 tarihinde sermaye
artırımında bulunmuş olup şirket bu sermaye artırımına 520.000.-TL ile katılmış ve taahhüt ettiği sermayenin
¼’ü olan 130.000.-TL’yi 2008 yılında geriye kalan 390.000.-TL’yi de 2009 yılında ödeyerek taahhütünü
yerine getirmiştir.
Şirket, Atb İktisadi İşletmesi A.Ş.‘ye 04.07.2008 tarihinde %20 pay oranıyla 12.000.000 TL karşılığında
iştirak etmiş ve bu tutarın 6.000.000.-TL’sini ödemiştir. Şirket, 27.04.2010 tarih ve 113-B sayılı yönetim
kurulu kararı ile Atb İktisadi İşletmesi A.Ş.’den çıkış için gerekli işlemlerin başlatılmasını kararlaştırmıştır.
Atb İktisadi İşletmesi A.Ş.’nin 25.04.2010 tarih 2010-1 sayılı yönetim kurulu kararı ile Kobi GSYO A.Ş.’nin
04.07.2008 tarihinde imzalanmış olan Hissedarlar Anlaşması’nın 5-e maddesine istinaden ortaklıktan ayrılma
isteği kabul edilmiş ve söz konusu değişikliği içeren Anasözleşme Tadil Tasarısı, 21.07.2010 tarihinde tescil
edilerek, 26.07.2010 tarih ve 7614 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
- 15 -
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 7 - FİNANSAL YATIRIMLAR (Devamı)
Şirket, Uçak Plastik Kalıp Metal İth.İhr.San.ve Tic. A.Ş.’ye 21.01.2009 tarihinde %40 pay oranıyla
3.000.000.-USD karşılığı 4.890.000.-TL ile iştirak etmiş ve 31.12.2009 tarihi itibariyle bu tutarın tamamı
ödenmiş bulunmaktadır. Uçak Plastik Kalıp Metal İth.İhr.San.ve Tic. A.Ş. 24.03.2010 tarihinde sermaye
artırımında bulunmuş olup şirket bu sermaye artırımına 1.600.000.-TL ile katılmıştır. Şirketin taahhüt borcu
bulunmamaktadır.
Şirket, Tobb Etü İkiz Kuleler Teknoloji Merk.A.Ş.’ye 24.11.2009 tarihinde %10 pay oranıyla 100.000.-TL
ile iştirak etmiştir. Şirketin taahhüt borcu bulunmamaktadır.
Şirket, Emd Medikal Elektr. Mekan.İnş.Yazl.Dan.San.Tic.A.Ş.’ye 10.08.2010 tarihinde %35 pay oranıyla
2.000.000.-USD karşılığı 3.773.200.-TL ile iştirak etmiş ve taahhüt borcunun tamamını ödemiştir. Ancak,
Emd Medikal A.Ş.’nin % 99,975 oranında iştirak ettiği, Emd Savunma Ltd.Şti.’ne ait payları, kendi
ortaklarına bedelsiz olarak devretmiş ve Kobi GSYO A.Ş.’nin Emd Savunma Ltd.Şti.’den aldığı pay tutarı
Emd Medikal A.Ş.’nin tutarından düşülerek Emd Savunma Ltd.Şti. olarak kayıtlara intikal ettirmiştir. Bu
çerçevede şirket, Emd Savunma Ltd. Şti’ ne 70.000.-TL bedelle, %35 pay oranıyla iştirak etmiş olup, taahhüt
borcu bulunmamaktadır.
Şirket, SL Enerji Aydınlatma Elektrik Elektronik San.Tic. A.Ş.’ye 30.12.2011 tarihinde %45 pay oranıyla
1.500.000 USD karşılığı 2.859.750.-TL ile iştirak etmiş ve 31.12.2012 tarihi itibariyle taahhüt borcunun
tamamını ödemiştir. SL Enerji Aydınlatma Elektrik Elektronik San.Tic. A.Ş. 29.05.2013 tarihinde sermaye
artırımında bulunmuş olup şirket bu sermaye artırımına 495.000.-TL ile katılmış ve taahhüt ettiği sermayenin
¼’ü olan 123.750.-TL’yi artırım tarihinde geriye kalan 371.250.-TL’yi de 30.05.2013 ve 03.06.2013
tarihlerinde ödeyerek taahhütünü yerine getirmiştir.
Cari dönem ve önceki dönem iştirak tutarları gerekli düzeltmeler yapılarak maliyet bedelleriyle mali
tablolara yansıtılmış, iştiraklere sermaye taahhüt tutarları ise dönem sonu itibariyle, makul değere ulaşmak
amacıyla, kur değerlemesine tabi tutulmuştur.
NOT 8 – FİNANSAL BORÇLAR
Yoktur. (31 Aralık 2013 – Yoktur.)
NOT 9 – DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Yoktur. (31 Aralık 2013 – Yoktur.)
NOT 10– TİCARİ ALACAKLAR ve BORÇLAR
a) Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
30.09.2014
0
11.623
(11.623)
0
Alıcılar
Şüpheli Alacaklar
Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)
Toplam
31.12.2013
555
11.623
(11.623)
555
Şirketin Yüksek Teknoloji Elkt. Elktro.Mak.San.Ve Tic.A.Ş.’den 5.723 TL ve İleri Tıp Teknolojileri
Dan.Hiz.Tic.San.Ltd.Şti’den 5.900.TL olmak üzere toplam 11.623.-TL tutarındaki alacağı normal vadesinde
tahsil edilemediği için karşılık ayrılmıştır.
b) Uzun Vadeli Ticari Alacaklar: Yoktur. (31 Aralık 2013 – Yoktur.)
- 16 -
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 10– TİCARİ ALACAKLAR ve BORÇLAR (Devamı)
c) Kısa Vadeli Ticari Borçlar
30.09.2014
51.574
51.574
Satıcılar
Toplam
31.12.2013
73.374
73.374
d) Uzun Vadeli Ticari Borçlar: Yoktur. (31 Aralık 2013 – Yoktur.)
NOT 11– DİĞER ALACAKLAR ve BORÇLAR
Diğer alacak ve borçların ayrıntısı aşağıda açıklanmıştır.
a) Kısa Vadeli Diğer Alacaklar:
30.09.2014
2.120.232
257.210
2.377.442
İştiraklerden Alacaklar*
Diğer Çeşitli Alacaklar
Toplam
31.12.2013
1.799.430
0
1.799.430
(*) Şirketin, Sl Enerji Aydınlatma Elek.Elektro. San. Tic. A.Ş.’den 1.816.248 TL, Butek Makine Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’den 303.984 TL alacağı bulunmaktadır. (31.12.2013: Şirketin, Emd Medikal Elektr. Mekan. İnş.
Yazl. Dan. San. Tic. A.Ş.’den 141.128 TL, Sl Enerji Aydınlatma Elek.Elektro. San. Tic. A.Ş.’ 1.658.302 TL
olmak üzere toplam 1.799.430. TL alacağı bulunmaktadır.)
b) Uzun Vadeli Diğer Alacaklar:
Verilen Depozito ve Teminatlar
Toplam
30.09.2014
181
181
31.12.2013
181
181
31.09.2014
34.368
21.180
55.548
31.12.2013
32.749
18.745
51.494
c) Kısa Vadeli Diğer Borçlar:
Personele Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Toplam
d) Uzun Vadeli Diğer Borçlar:
Yoktur. (31 Aralık 2013 – Yoktur.)
NOT 12 – FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR
Yoktur. (31 Aralık 2013 – Yoktur.)
NOT 13 – STOKLAR
Yoktur. (31 Aralık 2013 – Yoktur.)
NOT 14 – CANLI VARLIKLAR
Yoktur. (31 Aralık 2013 – Yoktur.)
- 17 -
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 15 – DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ
Yoktur. (31 Aralık 2013 – Yoktur.)
NOT 16 – ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
Yoktur. (31 Aralık 2013 – Yoktur.)
NOT 17 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yoktur. (31 Aralık 2013 – Yoktur.)
NOT 18 – MADDİ DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıkların 1 Ocak – 30 Eylül 2014 dönemindeki hareketleri aşağıda açıklanmıştır.
Maliyet
Taşıtlar
Demirbaşlar
Toplam
Birikmiş Amortisman
Taşıtlar
Demirbaşlar
Toplam
Net Değer
Taşıtlar
Demirbaşlar
Toplam
31.12.2013
122.933
239.371
362.304
Giriş
1.407
Çıkış
1.407
30.09.2014
124.340
239.371
363.711
(99.231)
(220.618)
(319.849)
(12.353)
(5.334)
(17.687)
(111.584)
(225.952)
(337.536)
23.703
18.753
42.456
12.756
13.418
26.175
NOT 19 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Maddi olmayan varlıkların 1 Ocak – 30 Eylül 2014 dönemindeki hareketleri aşağıda açıklanmıştır.
Maliyet
Haklar
Özel Maliyetler
Toplam
Birikmiş Amortisman
Haklar
Özel Maliyetler
Toplam
Net Değer
Haklar
Özel Maliyetler
Toplam
31.12.2013
33.099
165.724
198.823
Giriş
3.674
(21.701)
(162.970)
(184.671)
(2.436)
(806)
(3.242)
11.398
2.754
14.152
Çıkış
30.09.2014
36.773
165.724
202.497
(24.137)
(163.776)
(187.913)
12.636
1.948
14.584
NOT 20 – ŞEREFİYE
Yoktur. (31 Aralık 2013 – Yoktur.)
NOT 21 – DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Yoktur. (31 Aralık 2013 – Yoktur.)
- 18 -
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 22 –KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Hukuksal Durum:
Şirket Tarafından Açılmış ve Halen Devam Etmekte Olan Davalar:
1-)Şirket iştiraki EMD Medikal A.Ş. ortaklarından Mustafa Atayakulol ve Kayhan Kayan ‘ın şirket hisselerini
devralmaları için Ankara 8 Asliye ticaret mahkemesine 2013/749 sayılı dosya ile açılan dava devam
etmektedir.
2-) Şirket iştiraki BUTEK Makine A.Ş. ortaklarından Namık Kemal MEMİŞ hakkında Ankara 10 Asliye
Ticaret mahkemesine 2014/77E sayılı dosya ile açılan dava devam etmektedir.
(31 Aralık 2013 – Şirket iştiraki EMD Medikal A.Ş. ortaklarından Mustafa Atayakulol ve Kayhan Kayan ‘ın
şirket hisselerini devralmaları için Ankara 8 Asliye ticaret mahkemesine 2013/749 sayılı dosya ile açılan
dava devam etmektedir.)
Şirket Aleyhine Açılmış ve Halen Devam Etmekte Olan Davalar:
Yoktur. (31 Aralık 2013 – Şirketin eski personellerinden Okan Altınsay’ın iş akdinin sonlandırılması
üzerine, kendisi tarafından Ankara 8.İş Mahkemesi’ne 2011/580 sayılı dosya ile açılan dava devam
etmektedir.)
NOT 23 – TAAHHÜTLER
Alınan Teminat Mektupları: Yoktur:
Verilen Teminat Mektupları:
Açıklama
Maltepe Vergi Dairesi (2012 Yılı Stopaj İadesi İçin)
Maltepe Vergi Dairesi (2013 Yılı Stopaj İadesi İçin)
BURSA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
(BUTEK AŞ. SGK borç yapılandırması için)
Toplam:
Tutar
421.425
257.210
1.200.000
1.878.635
NOT 24 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
30.09.2014
124.492
124.492
Kıdem Tazminat Karşılığı
Toplam
31.12.2013
69.918
69.918
Türk yasalarına göre Şirket en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılan (kadınlar için 58 erkekler için
60 yaş), iş ilişkisi kesilen, askerlik hizmeti için çağrılan veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı ödemek
mecburiyetindedir. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu tutar
30.09.2014 tarihi itibariyle 3.438,22.-TL (31 Aralık 2013: 3.254,44.- TL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün
bugünkü değerinin tahmini üzerinden kayıtlara yansıtılmıştır.
Esas varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla,
uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder.
30.09.2014 tarihi itibariyle, ekli mali tablolarda karşılıklar, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait
olası yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 30.09.2014 tarihi itibariyle karşılıklar yıllık
% 9,84 enflasyon oranı ve % 12 faiz oranı varsayımına göre, % 2,16 reel iskonto oranı ile hesaplanmıştır
(31Aralık 2013: % 4,46 reel iskonto oranı).
Temel varsayım, enflasyon ile orantılı olarak her yıllık hizmet için 3.438,22.-TL (31 Aralık 2013: 3.254,44.TL) olan tavan yükümlülüğünün artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen
etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir.
- 19 -
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 24 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR(Devamı)
Cari dönem kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareketi aşağıda açıklanmıştır.
30.09.2014
69.918
-15.062
69.636
124.492
Dönem başı itibariyle karşılık
İptal Edilen Karşılık
Dönem gideri
Dönem sonu itibariyle karşılık
31.12.2013
41.858
0
28.060
69.918
NOT 25 – EMEKLİLİK PLANLARI
Yoktur. (31 Aralık 2013 – Yoktur.)
NOT 26– DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Diğer Varlıklar
Gelecek Aylara Ait Giderler
Gelir Tahakkukları
Devreden K.D.V.
Peşin Ödenen Ver.Ve Fonlar
İş Avansları
Toplam
30.09.2014
8.357
71.757
450.594
271.213
100
802.021
31.12.2013
0
102.049
408.017
279.188
100
789.354
30.09.2014
2.036
2.036
31.12.2013
35.022
35.022
30.09.2014
21.567
15.037
36.604
31.12.2013
62.738
13.660
76.398
Uzun Vadeli Diğer Varlıklar
Gelecek Yıllara Ait Giderler
Toplam
Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek SSK primleri
Toplam
Uzun Vadeli Diğer Yükümlülükler: Yoktur. (31 Aralık 2013 – Yoktur.)
- 20 -
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 27 – ÖZKAYNAKLAR
Şirket’in ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıda açıklanmıştır.
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi Geliş.Ve Dest.İd. Baş.
Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Konfederasyonu
Halk Finansal Kiralama A.Ş.
İzmir Ticaret Odası
Ankara Sanayi Odası
Ege Bölgesi Sanayi Odası
İstanbul Sanayi Odası
Adana Ticaret Odası
Manisa Ticaret Ve Sanayi Odası
Denizli Sanayi Odası
Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası
Sakarya Ticaret Ve Sanayi Odası
Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası
Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası
Manisa Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Ve Sanayi Odası
Giresun Ticaret Ve Sanayi Odası
Balıkesir Sanayi Odası
TOPLAM
30.09.2014
31.12.2013
Pay Oranı
Pay Oranı
(%)
Pay Tutarı
(%)
Pay Tutarı
48,12
18.286.025
48,12
18.286.025
31,47
11.958.600
31,47
11.958.600
12,33
4.685.970
12,33
4.685.970
0,29
108.500
0,29
108.500
1,65
627.760
1,65
627.760
2,20
836.570
2,20
836.570
1,02
385.875
1,02
385.875
1,02
385.875
1,02
385.875
1,02
385.875
1,02
385.875
0,28
105.070
0,28
105.070
0,06
24.500
0,06
24.500
0,04
13.300
0,04
13.300
0,04
13.300
0,04
13.300
0,11
41.230
0,11
41.230
0,11
41.230
0,11
41.230
0,11
41.230
0,11
41.230
0,04
13.300
0,04
13.300
0,05
19.950
0,05
19.950
0,01
5.320
0,01
5.320
0,01
5.320
0,01
5.320
0,04
15.200
0,04
15.200
100
38.000.000
100
38.000.000
Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin hisse senetleri, nama yazılıdır.
Şirket, 08.01.2009 tarihinde 317.800.-TL sermaye ile kurulmuş, 25.12.2003 tarihinde 1.000.000’ye,
17.01.2005 tarihinde 20.000.000.-TL’ye, 28.04.2010 tarihinde 38.000.000.TL’ye çıkartmıştır.
Sermaye Düzeltmesi Farkları :
30.09.2014
394.396
394.396
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Toplam
- 21 -
31.12.2013
394.396
394.396
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 27 – ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya
kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan
dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini
geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde
kullanılması mümkün değildir.
İkinci tertip kanuni yedek akçe ise, % 5 birinci tertip kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kar, dağıtıma
tabi tutulacaksa bu kısım üzerinden sınırsız olarak % 10 oranında ayrılır. İkinci tertip kanuni yedek akçe
Şirket’in zararlarına karşı kullanılabilir.
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerin ayrıntısı aşağıda açıklanmıştır.
Yasal Yedekler
Toplam
30.09.2014
1.291.763
1.291.763
31.12.2013
1.282.202
1.282.202
30.09.2014
6.019.980
1.094.829
7.114.810
31.12.2013
5.838.320
1.133.594
6.971.914
Geçmiş Yıl Karları / Zararları
Geçmiş yıl kar / zararlarının ayrıntısı aşağıda açıklanmıştır.
Olağanüstü Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Toplam
NOT 28 – SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
Satışlar:
Kurumlara Verilen Danışmanlık Hizmeti
Girişim Şirketleri Başvuru ve Değerlendirme Bedeli
Diğer Gelirler
Toplam
01.01.2014- 01.07.2014- 01.01.2013- 01.07.201330.09.2014 30.09.2014 30.09.2013 30.09.2013
0
0
40.000
0
0
0
0
0
21.312
6.817
18.807
5.782
21.312
6.817
58.807
5.782
Satışların Maliyeti:
Yoktur. (01.01.2013-30.09.2013 : Yoktur.)
NOT 29 – ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM
GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
01.01.201430.09.2014
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
0
Genel Yönetim Giderleri (-)
(1.534.150)
Toplam
(1.534.150)
Genel Yönetim Giderlerinin ayrıntısı aşağıda açıklanmıştır.
- 22 -
01.07.201430.09.2014
0
0
(490.962)
(490.962)
01.01.201330.09.2013
0
0
(1.376.222)
(1.376.222)
01.07.201330.09.2013
0
0
(468.766)
(468.766)
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 29 – ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM
GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı)
İşçi Ücret Ve Giderleri
Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler
Çeşitli Giderler
Vergi,Resim,Harç Giderleri
Amortismanlar Ve Tükenme Payları
Toplam
01.01.201430.09.2014
(863.266)
(263.826)
(384.543)
(1.586)
(20.929)
(1.534.150)
01.07.2014- 01.01.2013- 01.07.201330.09.2014 30.09.2013 30.09.2013
(290.094)
(755.372)
(256.557)
(79.807)
(268.713)
(98.314)
(114.837)
(295.276)
(95.768)
(836)
(5.066)
(1.562)
(5.388)
(51.794)
(16.565)
(490.962) (1.376.222)
(468.766)
NOT 30 – NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
Amortisman ve itfa payları:
Üretim maliyeti
Pazarlama ve satış giderleri
Genel yönetim giderleri
Toplam
01.01.201430.09.2014
0
0
(20.929)
(20.929)
01.07.201430.09.2014
0
0
(5.388)
(5.388)
01.01.201330.09.2013
0
0
(51.794)
(51.794)
01.07.201330.09.2013
0
0
(16.565)
(16.565)
NOT 31 – DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER
Diğer Faaliyet Gelirleri:
01.01.201430.09.2014
1.795.428
15.062
1.342
12.469
1.824.301
01.07.201430.09.2014
547.544
0
3
0
547.547
01.01.201330.09.2013
1.374.000
0
431
0
1.374.431
01.01.201430.09.2014
(69.636)
Karşılık Giderleri(-)
(1.858)
Kambiyo Zararları (-)
(4.617)
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
(307)
Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
(6.688)
KKEG
(83.106)
Toplam
01.07.201430.09.2014
(17.898)
0
(2.468)
0
(1.437)
(21.803)
01.01.201330.09.2013
(178.233)
(1.169)
(6.695)
(405)
(913)
(187.415)
Faiz Gelirleri
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Kambiyo Karları
Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
Toplam
01.07.201330.09.2013
505.338
0
10
0
505.348
Diğer Faaliyet Giderleri:
- 23 -
01.07.201330.09.2013
(31.776)
0
(1.754)
0
(317)
(33.847)
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 32 – FİNANSAL GELİRLER
Yoktur. (01.01.2013-30.09.2013 : Yoktur.)
NOT 33 – FİNANSAL GİDERLER
Yoktur. (01.01.2013-30.09.2013 : Yoktur.)
NOT 34 – SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN
FAALİYETLER
Yoktur. (01.01.2013-30.09.2013 : Yoktur.)
NOT 35 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ( ERTELENMİŞ VARLIK VE
YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL )
21.06.2006 tarih ve 26205 no.lu Resmi Gazete’de yayınlanan 5520 no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5.
maddesinin 1. fıkrasının d- 3 bendi uyarınca “Girişim Sermayesi Yatırım fonları veya ortaklıklarının
kazançları” Kurumlar Vergisinden istisnadır. Söz konusu Kanunun yürürlük tarihi 01.01.2006 olan vergi
kesintilerine ilişkin 15. maddesinin; 3. fıkrasına göre, dağıtılsın veya dağıtılmasın, kazançlardan,, kurum
bünyesinde % 15 oranında vergi kesintisi yapılır, 4. fıkrasına göre ise Bakanlar Kurulu, bu maddede
belirtilen vergi kesintisi oranlarını, her bir ödeme ve gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, kurumlar
vergisi oranına kadar yükseltmeye ve aynı sınırlar dahilinde üçüncü fıkrada belirtilen kazançlar için fon veya
ortaklık türlerine göre ya da portföylerindeki varlıkların nitelik ve dağılımına göre farklılaştırmaya yetkilidir.
Bakanlar Kurulu’nca 10.12.2003 tarih ve 2003/6577 sayılı Kararname ekinin 6-a maddesine göre Girişim
Sermayesi Yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançlarından % 0 kesinti yapılmaktadır. Şirketin kurum
kazancı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesi gereğince kurumlar vergisinden istisna olduğundan
ertelenmiş vergi karşılığı hesaplanmamıştır.
NOT 36 – HİSSE BAŞINA KAZANÇ
01.01.201430.09.2014
228.357
38.000.000
0,0060
Net Dönem Karı
Her biri 1 YTL Nominal Değerli Hisse Sayısı
Hisse Başına Kazanç
01.07.201430.09.2014
41.599
38.000.000
0,0011
01.01.201330.09.2013
(130.399)
38.000.000
(0,0034)
01.07.201330.09.2013
8.517
38.000.000
0,0002
Şirket’in potansiyel hisse senedi bulunmamaktadır.
NOT 37 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler
Genel Müdür
01.01.201430.09.2014
165.657
- 24 -
01.07.201430.09.2014
58.386
01.01.201330.09.2013
151.257
01.07.201330.09.2013
53.152
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Risk Tanımlamaları:
Kredi riski
Finansal aracın taraflarından birinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle diğer tarafta finansal bir
kayıp/zarar meydana gelmesi riskidir.
Likidite riski
Bir işletmenin finansal borçlardan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekte zorlanması riskidir.
Piyasa riski
Piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya
gelecekteki nakit akışlarında dalgalanma olması riskidir. Piyasa riski üç türlü riskten oluşur: yabancı para
riski, faiz oranı riski ve diğer fiyat riskidir.
-
Yabancı para riski
Döviz kurlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya
gelecekteki nakit akışlarında dalgalanma olması riskidir.
-
Faiz oranı riski
Faiz oranlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya
gelecekteki nakit akışlarında dalgalanma olması riskidir.
-
Diğer fiyat riski
Meydana gelen değişimin ilgili finansal aracın kendisinden veya ihraç edenden ya da piyasada işlem
gören benzeri finansal araçların tamamını etkileyen faktörlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığına
bakılmaksızın, piyasa fiyatlarında oluşan değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun
değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanma olması (faiz oranı riski veya yabancı para
riskinden kaynaklananlar dışında) riskidir.
Finansal Risk Yönetimi:
Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki
değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirketin toptan risk yönetim programı,
mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, şirketin mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz
etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamaktadır.
Şirket’in Finansal Risk Tabloları ve İlgili Analizler:
Şirket’in; “finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri”, “vadesi geçmiş ancak değer
düşüklüğüne uğramamış varlıkların yaşlarına ilişkin açıklamalar”, “likidite riski tablosu”, “döviz pozisyonu
tablosu ve ilgili duyarlılık analizi”, “faiz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarlılık analizi” aşağıda açıklanmıştır.
- 25 -
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri:
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Cari Dönem
İlişkili Taraf
0
Diğer Taraf
0
İlişkili Taraf
0
Diğer Taraf
181
Nakit ve Nakit
Benzerleri
21.314.425
Finansal
Yatırımlar
22.760.680
Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
0
0
0
0
0
0
0
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların
net defter değeri
0
0
0
181
21.314.425
22.400.680
0
0
0
44.075.105
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya
değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter
değeri
0
0
0
0
0
0
0
0
Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
(*)
(*)-"Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır"
26
Diğer
0
Toplam
44.075.105
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri:
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Önceki Dönem
İlişkili Taraf
0
Diğer Taraf
555
İlişkili Taraf
0
Diğer Taraf
181
Nakit ve Nakit
Benzerleri
21.630.325
Finansal
Yatırımlar
22.760.680
Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
0
0
0
0
0
0
0
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların
net defter değeri
0
555
0
181
21.630.325
22.400.680
0
0
0
44.391.741
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya
değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter
değeri
0
0
0
0
0
0
0
0
Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (*)
(*)-"Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır"
27
Diğer
0
Toplam
44.391.741
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların yaşlarına ilişkin açıklama: Yoktur. (31.12.2012: Yoktur)
Likidite Riskine İlişkin Açıklamalar:
Cari Dönem:
Sözleşme uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Banka kredileri
Borçlanma senedi ihraçları
Finansal kiralama yükümlülükleri
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Diğer Yükümlülükler
Beklenen vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Banka kredileri
Borçlanma senedi ihraçları
Finansal kiralama yükümlülükleri
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Diğer Yükümlülükler
Beklenen (veya sözleşme uyarınca) vadeler
Türev Finansal Yükümlülükler (Net)
Türev Nakit Girişleri
Türev Nakit Çıkışları
Defter Değeri
143.726
0
0
0
51.574
55.548
36.604
Defter Değeri
0
0
0
0
0
0
0
Sözleşme uyarınca
nakit çıkışlar toplamı
(=I+II+III+IV)
3 aydan kısa (I)
143.726
143.726
0
0
0
0
0
0
51.574
51.574
55.548
55.548
36.604
36.604
Beklenen nakit çıkışlar toplamı
3 aydan kısa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sözleşme uyarınca/
Beklenen nakit çıkışlar
toplamı
Defter Değeri
0
0
0
3 aydan kısa
0
0
0
28
0
0
0
3-12 ay arası (II)
0
0
0
0
0
0
0
3-12 ay arası
0
0
0
0
0
0
0
1-5 yıl arası (III)
0
0
0
0
0
0
0
1-5 yıl arası
0
0
0
0
0
0
0
5 yıldan uzun (IV)
0
0
0
0
0
0
0
5 yıldan uzun
0
0
0
0
0
0
0
3-12 ay arası
1-5 yıl arası
5 yıldan uzun
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Likidite Riskine İlişkin Açıklamalar:
Önceki Dönem:
Sözleşme uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Banka kredileri
Borçlanma senedi ihraçları
Finansal kiralama yükümlülükleri
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Diğer Yükümlülükler
Beklenen vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Banka kredileri
Borçlanma senedi ihraçları
Finansal kiralama yükümlülükleri
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Diğer Yükümlülükler
Beklenen (veya sözleşme uyarınca) vadeler
Türev Finansal Yükümlülükler (Net)
Türev Nakit Girişleri
Türev Nakit Çıkışları
Defter Değeri
201.266
0
0
0
73.374
51.494
76.398
Defter Değeri
0
0
0
0
0
0
0
Sözleşme uyarınca
nakit çıkışlar toplamı
(=I+II+III+IV)
3 aydan kısa (I)
201.266
201.266
0
0
0
0
0
0
73.374
73.374
51.494
51.494
76.398
76.398
Beklenen nakit çıkışlar toplamı
3 aydan kısa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sözleşme uyarınca/
Beklenen nakit çıkışlar
toplamı
Defter Değeri
3 aydan kısa
0
0
0
0
0
0
29
0
0
0
3-12 ay arası (II)
0
0
0
0
0
0
0
3-12 ay arası
0
0
0
0
0
0
0
1-5 yıl arası (III)
0
0
0
0
0
0
0
1-5 yıl arası
0
0
0
0
0
0
0
5 yıldan uzun (IV)
0
0
0
0
0
0
0
5 yıldan uzun
0
0
0
0
0
0
0
3-12 ay arası
1-5 yıl arası
5 yıldan uzun
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Döviz pozisyonu tablosu:
TL Karşılığı
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yük.ler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yük.ler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu
(UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
23. İhracat
24. İthalat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cari Dönem
Önceki Dönem
ABD Doları Avro Yen GBP Diğer TL Karşılığı
ABD Doları Avro Yen GBP Diğer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu:
Cari Dönem
Kar/Zarar
Özkaynaklar
Yabancı Paranın
Yabancı Paranın
Yabancı Paranın
Değer Kazanması Değer Kaybetmesi Değer Kazanması
ABD Doları kurunun % 10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
Yabancı Paranın
Değer Kaybetmesi
0
0
0
0
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
0
0
0
0
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
0
0
0
0
Avro kurunun % 10 değişmesi halinde:
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
0
0
0
0
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
0
0
0
0
6- Avro Net Etki (4+5)
0
0
0
0
Diğer döviz kurlarının ortalama % 10 değişmesi halinde:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
0
0
0
0
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
0
0
0
0
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
0
0
0
0
TOPLAM (3+6+9)
0
0
0
0
Önceki Dönem
Kar/Zarar
Özkaynaklar
Yabancı Paranın
Yabancı Paranın
Yabancı Paranın
Değer Kazanması Değer Kaybetmesi Değer Kazanması
ABD Doları kurunun % 10 değişmesi halinde:
Yabancı Paranın
Değer Kaybetmesi
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
0
0
0
0
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
0
0
0
0
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
0
0
0
0
Avro kurunun % 10 değişmesi halinde:
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
3
(3)
0
0
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
0
0
0
0
3
(3)
0
0
6- Avro Net Etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının ortalama % 10 değişmesi halinde:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
0
0
0
0
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
0
0
0
0
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
0
0
0
0
TOPLAM (3+6+9)
3
-3
0
0
31
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 39 – FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)
Finansal varlık ve yükümlülüklerin piyasa değerleri ve kayıtlı değerleri aşağıda açıklanmıştır.
Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Net likidite pozisyonu
30.09.2014
Gerçeğe
Kayıtlı
Uygun
Değer
Değeri
21.314.425 21.314.425
0
0
0
0
3.179.463 3.179.463
24.493.888 24.493.888
51.574
55.548
36.604
143.726
31.12.2013
Gerçeğe
Kayıtlı
Uygun
Değer
Değeri
21.630.325 21.630.325
0
0
555
555
2.588.783
2.588.783
24.219.664 24.219.664
51.574
55.548
36.604
143.726
73.374
51.494
76.398
201.267
73.374
51.494
76.398
201.267
24.350.162 24.350.162
24.018.397
24.018.397
Şirket’in finansal riskten korunma muhasebesi çerçevesinde yapmış olduğu finansal
bulunmamaktadır.
uygulamaları
NOT 40 – BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yoktur.
NOT 41 – FİNANSAL TABLOLARIN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
Yoktur.
32
Download

30.09.2014 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU