TED SAMSUN KOLEJİ
TED SAMSUN KOLEJİ
Lise Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
Lise Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
1. Önsöz
2. Okullarımız
3. Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar?
4.Türk Eğitim Derneği’nin Misyonu
5. Türk Eğitim Derneği’nin Vizyonu
7.Okullarımızda Eğitim - Öğretim Anlayışı
8. Bilgi
• Kayıt Yenileme
• Sınav Yürütme Kurulu
• Okul Tanıtımı
• Kayıt Yönergesi
•
Kayıt Başvurusu
•
Kesin kayıtta İstenecek Belgeler
9. Ücretler
İÇİNDEKİLER
2014
Tel:
Tel: 0
0 362
362 437
437 69
69 66
66 e-mail:
e-mail: [email protected]
[email protected] web:
web: www.tedsamsun.k12.tr
www.tedsamsun.k12.tr
1. 1
TED SAMSUN KOLEJİ
Lise Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
ÖNSÖZ
Bu kitapçık 2014 – 2015 eğitim – öğretim yılı TED SAMSUN KOLEJİ ÖZEL
LİSESİ ne alınacak öğrencilere ve onların velilerine rehberlik etmek amacıyla
hazırlanmıştır.
Kitapçıkta 2014 – 2015 yılında eğitim – öğretime başlayacak olan lise programımız, öğrenci alım kriterlerimiz belirtilmiştir. Öğrencilerimizin alımında BİYPS
(Bilim İnsanı Yetiştirme Program Sınavı)ve Orta Öğretim Yerleştirme puanı etkili
olmakla birlikte, mülakatla öğrenci kabul edilecektir. Bu kriterlerdeki amacımız
öğrencileri tanımak, onların akademik seviyelerini ve programa yeterliliklerini belirlemektir.
Ayrıca, öğrencilerimizin okulumuza uyumlarında ve eğitim programını izlemede karşılaşabilecekleri güçlükleri bilerek öğrencilerimiz için gerekli önlemleri
almaktır. Çünkü kurum olarak amacımız, öğrencileri tanıyarak onların ders ve
diğer çalışmalarında zorlanmadan başarılı olmalarını sağlamaktır.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 2
TED SAMSUN KOLEJİ
Lise Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
Türk Eğitim Derneği’nin kuruluş amaçlarından biri de Türk çocuklarını yabancı okullara başvurma mecburiyetinden kurtararak yabancı dilde eğitim verecek,
kurucumuz Büyük Önder Atatürk’ün ilke ve devrimlerine ve Cumhuriyete bağlı, her
alanda lider ve uygar vatandaşlar yetiştirecek okullar kurmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Türk Eğitim Derneği açılışından hemen sonra,
1930 – 1932 öğretim yılında ise, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile “Ankara
İlkokulu” olarak İlkokul 1. sınıf açmıştır.
1938 – 1939 öğretim yılında okul, “Türk Maarif Cemiyeti Yenişehir Koleji” adını
alarak, kız koleji ve erkek koleji olarak iki kısma ayrılmıştır. 1949 okulun gelişim
sürecininde ayrı bir önem taşımaktadır.
O yıl ‘Fen Bilgisi’ derslerinin İngilizce okutulması kabul edilmiş ve 1951 – 1952
öğretim yılında hazırlık sınıfları açılarak İngilizce öğretimine başlanmıştır. Yine
aynı yıl okulun adı “TED Ankara Koleji” olarak değiştirilmiştir.
TED Ankara Koleji’nin açılısını ülkenin diğer illerinde açılan okullar izlemiş ve ülke
çapındaki TED Okulları’nın sayısı hızla artmıştır.
Ankara’da küçük bir anaokulu ile başlayan bu yürüyüş, bugün yurt genelinde
TED Okullarıyla geniş bir aile olarak sürmekte ve gerek eğitim öğretim kalitesi
gerekse sosyal sorumluluk açısından model olacak bu aile her geçen sene büyümeye devam etmektedir.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 3
TED SAMSUN KOLEJİ
Lise Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar ?
Türk Eğitim Derneği; düşünme, algılama sorun çözme yeteneğini gelişmiş,
Atatürk ilklerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, değerlerini özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknolojileri kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer veren
üretken ve yaratıcı bilgi çağı insan yetiştirmek için okullar açar.
Türk Eğitim Derneği, eğitimin bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında
anahtar öneme sahip olduğuna inanır. TED eğitim yoluyla Türkiye’nin gelişmesine
katkıda bulunmak için okullar açar.
Öğrenim olanakları sınırlı çocuklara öğrenim desteği sağlamak, Türk Eğitim
Derneği‘nin ana hedeflerinden biridir. TED okuma imkanı olmayan çocuklara destek olmak için okul açar.
Türk eğitim sisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak, Türk Eğitim Derneği’nin
misyonunun bir parçasıdır. TED bulundukları bölgenin eğitim seviyesini yükseltmek için okullar açar.
Türk Eğitim Derneği, toplumsal dayanışma ve birlikteliğin ülke kalkınması için
vazgeçilmez öneme sahip olduğuna inanır. TED sosyal sorumluluk sahibi bireyler
yetiştirmek için okullar açar.
Türk Eğitim Derneği ulusal ve evrensel kültürü sentezlemiş bireylerin toplumu
zenginleştirdiğine inanır. TED toplumun değerlerine saygılı, yüksek kültür ve ahlak
sahibi bireyler yetiştirmek için okullar açar.
Türk Eğitim Derneği bilimi hayatın her alanında en önemli referans kaynağı
olarak kabul eder. TED bilimsel düşünen ve yaratıcı çözümler sunan bireyler yetiştirmek için okullar açar.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 4
TED SAMSUN KOLEJİ
Lise Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
Türk Eğitim Derneği’nin Misyonu
•Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak.
•Açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek.
•Maddi imkânları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak.
•Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak.
•Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek.
•Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak.
Türk Eğitim Derneği’nin Vizyonu
• Eğitim alanında sivil inisiyatifin etkinleştirilmesi fikrini hayata geçirmek.
• Eğitime doğrudan veya dolaylı katkı sağlayan ve sağlayabilecek tüm kişi ve
kuruluşlarla deneyim ve düşünce paylaşımına gitmek. Onlarla birlikte hareket
etmek ve eğitimdeki önder kuruluş konumunu güçlendirmek.
• Eğitim alanında edindiği tecrübeleri, ülke çapında, okul öncesinden yüksek
öğretime kadar eğitimin tüm boyutlarına taşımak.
• Sivil inisiyatif olarak çalışmalarını uluslararası düzeyde de sürdürmek.
• Bulundukları alanda en üst seviyelerde görev yapan mensuplara sahip seçkin
bir camia olarak, her ferdin kendi alanında uygarlık değerlerini koruma, yaşanır
kılma ve geliştirme mücadelesinde etkin rol oynamak.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 5
TED SAMSUN KOLEJİ
Lise Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
OKULLARIMIZDA EĞİTİM - ÖĞRETİM ANLAYIŞI
Türk Eğitim Derneği okulları;
•Yapılandırmacı, yaşam temelli ve öğrenciyi merkeze alan,
•Öğretim programlarında yer alan bilgi, beceri ve değere eşit derecede önem veren,
•Teknolojiyi eğitim ve hayatın her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanma
olanağı sağlayan,
•Eğitim tüm paydaşlarıyla iletişi ve iş birliğine teşvik eden,
•Öğrencilere kendilerini ifade edecekleri ulusal ve uluslararası platformlar oluşturan,
•Veli iş birliğini eğitimde başarının vazgeçilmez öğesi olarak gören,
•Kültür, sanat ve spor alanlarında öğrencilerin yetişmesine olanak sağlayacak ortamlar hazırlayan bir eğitim– öğretim anlayışını hayata geçirmek,
•Atatürk ilke ve Cumhuriyet kazanımlarına bağlı,
•Bilimsel düşünen ve yaratıcı çözümler sunan,
•Sosyal sorumluluk bilincine sahip,
•Toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,
•En az bir yabancı dil bilen ve yaşamında etkili bir biçimde kullanan,
•Özgüveni yüksek,
•Demokrat, empati kuran ve farklılıklara saygılı,
•Çevreye duyarlı,
•Yüksek ahlaklı,
•Her alanda geleceğin lider vatandaşlarını yetiştirmeyi hedefler.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 6
TED SAMSUN KOLEJİ
Lise Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BURSLARI
Türk Eğitim Derneğinin en temel amaçlarından biri, Ana Tüzüğünde de belirtildiği gibi “Kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma imkanı bulamayan ahlaklı,
anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarına eğitim olanağı sağlamak” olarak hükme
bağlanmıştır.
Bu doğrultuda gerek Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi gerekse Türk Eğitim
Derneğine Bağlı okullar tarafından çeşitli burslar verilmektedir.
Türk Eğitim Derneği Tarafından verilen burslar;
• Destekleme Bursu
• Tam destek Bursu
• Tam Eğitim Bursu
2014–2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
TED SAMSUN KOLEJİ ÖZEL LİSESİ
GİRİŞ SINAVI YÜRÜTME KURULU
BAŞKAN
Berrin AYDIN
BAŞKAN YRD. Seda AYDIN
ÜYE
Kubilay ÖNDER
Genel Koordinatör
Ölçme Değ. Uz.
Müdür Yardımcısı
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Müdür Yardımcısı
PDR Uzmanı
Yabancı Diller Züm.Bşk.
Abdullah AYRANCI
Selin GÜREL
Derya BOYACIOĞLU
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 7
TED SAMSUN KOLEJİ
Lise Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
OKUL TANITIMI
Üniversite Hazırlık Birimi
Üniversite Hazırlık Birimimiz, okul idarecileri, PDR ve Ölçme ve Değerlendirme uzmanlarından oluşturulmuştur. Bu yapılanmadaki esas amacımız birimimizin çalışmalarının diğer ilgili birimlerle tam koordinasyon ve paylaşım içerisinde
yürütülmesidir. Buradan hareketle öğrencilerimizin gelişimsel, psikolojik ve sosyal
özellikleri konusunda çok değerli birikimleri olan PDR bölümünün verilerinin, Ölçme Değerlendirme bölümünün akademik sayısal verilerinin, öğretmen ve idarecilerimizin öğrencilerimizle ilgili bilgi ve birikimlerinin sistemli bir biçimde bir araya
getirilip bir bütün olarak öğrenci yararına kullanılmasını sağlamaktır. Birimimiz
öğrencilerimizin yapacakları yüksek öğrenim tercihleri konusunda bilinç oluşturma, bilgilendirme ve bu sürece dair gerekleri eksiksiz yerine getirmeleri konusunda danışmanlık yapmaktadır.
PDR / ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
9.SINIF ÇALIŞMALARI
-ORYANTASYON
-MESLEKİ YÖNLENDİRME
-BİREYSEL VELİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ
-ALAN SEÇİMİ ETKİNLİKLERİ
-AKADEDEMİK TAKİP
10.SINIF ÇALIŞMALARI
-AKADEMİK TAKİP
- BİREYSEL VELİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ
- AKADEMİK YETERLİLİK TAKİP
-PROJE ÇALIŞMALARINA YÖNLENDİRME
11.SINIF ÇALIŞMALARI
-MESLEKİ REHBERLİK, MESLEK TANITIMI
-MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYİ BELİRLEME
-AKADEMİK TAKİP
--BİREYSEL VELİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ
-YGS-LYS ÇALIŞMALARI
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 8
TED SAMSUN KOLEJİ
Lise Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
OKUL TANITIMI
3D TEKNOLOJİ SINIFI
Okulumuzda eğitim- öğretim etkinliklerinde kullanılmak üzere 3D teknoloji sınıfımız
bulunmaktadır.
OKULUMUZDA UYGULANAN PROGRAMLAR
– Bilim İnsanı Yetiştirme Programı
– Anadolu Lisesi programı ile hizmet verecektir.
Aramıza yeni katılacak velilerimiz, okulumuzla ilgili geniş bilgi almak isterlerse halkla ilişkiler birimimizden görüşme talep edebilirler. Görüşme talepleri, Okul
Müdürü ve Müdür Yardımcıları tarafından karşılanacaktır.
TED Samsun Koleji İlköğretim Okulunu bitiren öğrenciler, TED Samsun Koleji
Özel Lisesi’ne doğrudan; dışarıdan gelen öğrenciler, yapılacak Öğrenci Seçme
Sınavına göre alınacaktır.
(BİY sınıfı ve Anadolu Lisesi sınıfları için Öğrenci Seçme Sınavının %50 si ve OYP
puanının %50 si alınarak oluşan puan, kriter olarak kullanılacaktır.)
BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI TANITIMI
Akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları
zenginleştirilmiş;
Araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan;
Okul – üniversite işbirliğine dayalı bir öğretim anlayışıyla yetiştirildiği, dört yıllık bir
programdır.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 9
TED SAMSUN KOLEJİ
Lise Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
OKUL TANITIMI
BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI’NIN AMACI :
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri yüksek olan
öğrencileri, kendi alanlarında yüksek öğrenime hazırlamak,
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim
insanının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,
Öğrencileri araştırmaya yöneltmek,
Farklı kültürleri anlayıp yorumlayabilen, yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler
üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek,
Alanında lider özellikli bireyler yetiştirilmesi,
Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamaktır.
ZORUNLU KULÜP ÇALIŞMALARI
Bilim İnsanı Yetiştirme Programına dahil öğrencilerin 9. sınıfta Fen Bilimleri ve
Sosyal Bilimler alanlarında araştırma yapmayı, yeni çözümler üretmeyi bir yaşam
şekli haline getirmelerine katkısı olması açısından haftada 2 saat sosyal etkinlikler kapsamında “İnovasyon Kulübü”nde görev yapmaları zorunludur. İnovasyon
Kulübü; Öğrencilerin İç Girişimcilik Yeteneklerinin Geliştirilmesi, Öncü Proje, Ürün/
Hizmet Yeniliklerinin Teşvik Edilmesi, Grup Çalışmasına Özendirilmesi, İş Birliğinin Geliştirilmesi, Empati, Öngörü geliştiren öğrencilerin tespit ettikleri problem ve
ihtiyacı belirlemeleri ve süreci gözden geçirerek çözüm önerilerini hayata geçirmelerini sağlayan bir kulüp çalışmasıdır. Bu öğrenciler, sonraki yıllarda da bu kulübün
doğal üyesidir.
PROJE VE BİLİMSEL YARIŞMALARA HAZIRLIK
Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel olarak veya grup halinde Fen Bilimleri
bölümünde matematik ve fen bilimleri grubu derslerinin en az birinden, Sosyal
Bilimler Bölümü’nde ise Türk edebiyatı ve Sosyal Bilimler grubu derslerinin en az
birinden proje çalışmasına katılması zorunludur. Hazırlanacak projeler TUBİTAK
Araştırma Proje Yarışması’na katılacak nitelikte olmalıdır. Öğrenci kendi alanı
dışında da istemesi durumunda proje hazırlayabilir. Programın 10. ve 11.sınıfında
öğrenim gören öğrencilerimiz belirli gruplara ayrılarak istedikleri alanla ilgili
TUBİTAK Bilim Olimpiyatlarına hazırlık çalışmalarına tabi tutulurlar.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 10
TED SAMSUN KOLEJİ
Lise Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
OKUL TANITIMI
ANADOLU LİSESİ PROGRAMI
Eğitim ve öğretim çalışmalarımızın önemli bölümü, ulusal program esasına
dayanmakta olup, hedefimiz, ezberden uzak, araştırma ve sorgulamaya dayalı,
teorik çalışmaların uygulamalarla desteklendiği öğrenme ortamlarının oluşturulmasıdır.
Hedefimiz, öğrencileri; hayatın her anında bilimsel düşünceyi kullanabilen, teorik
bilgileri yorumlayıp sorgulayabilen, kendine güvenli, çözüm üretebilen ve kendisini
ifade edebilen bireyler olarak yetiştirmektir
Öğrencilerimizin akademik başarıları, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği doğrultusunda tespit edilir.
BAŞVURU İLE İLGİLİ BİLGİLER
Veli adaylarımızdan başvuru için aşağıdaki yolu izlemeleri istenmektedir.
Okulumuza verilecek başvuru dilekçesi(Matbu olup okulda doldurulacaktır.)
Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numaralı)
Anne ve babanın nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numaralı)
Öğrencinin 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı
SINAV YERİ
Başvuruda bulunan adayların hepsinin akademik sınavları ve mülakatları TED
Samsun Koleji Özel Lisesi’nde yapılacaktır.
TED SAMSUN KOLEJİ ÖZEL LİSESİ ÖĞRENCİ ALIM SINAVINA
BAŞVURAN ÖĞRENCİLERE SINAV HAKKINDA BİLGİ
TED Samsun Koleji Özel Lisesi’ne öğrenci seçim sınavı (BİYPS) aşağıdaki
tablodaki derslere göre soru sorulacaktır. Başarılı olan öğrenciler PDR servisimiz tarafından yapılan mülakat sonucuna göre kesin kayıt listesi açıklanacaktır.
Öğrencilere yapılacak akademik sınav, 8. sınıf donanımlarını ölçecek içerikteki
sorulardan oluşacaktır.
Sınıf
9
Türkçe Matematik Fen Bilimleri
20
20
20
Sosyal Bil.
Toplam soru
20
80
ÖNEMLİ NOT: Akademik sınavda öğrencilere sorulacak sorular, TED Ankara
Koleji Özel Lisesi tarafından kurulacak komisyonlarca hazırlanmaktadır.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 11
TED SAMSUN KOLEJİ
Lise Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
TED SAMSUN KOLEJİ ÖZEL LİSESİ GİRİŞ SINAVI
BAŞLAMA VE BİTİŞ SÜRESİ
Sınıf
9
Başlama Saaati
10.00
Bitiş Süresi
11.40
Süre
100 dakika
TED SAMSUN KOLEJİ ÖZEL LİSESİ ÖĞRENCİ KABUL TAKVİMİ
Sınav Kayıt Tarihi : 01 Mart 2014 Tarihinde başlar ve süreklidir.
Sınav Tarihi : 03.Mayıs 2014
Sonuçların İlanı : 08 Mayıs 2014
NOT: Akademik sınav takvimi yayınlandıktan sonra yapılacak değişiklikler velilere
bildirilecektir.
İNGİLİZCE SINAVLARI
Bu sınavlar ;
a)TED okullarından gelen öğrencilere ,
b) Diğer okullardan gelen öğrencilere, yabancı dil seviyelerini belirlemek amacı ile
uygulanır.
Okulumuzda, devlet okullarından ve diğer özel okullardan gelen öğrencilere
yabancı dil (İngilizce) derslerinde kur sistemi uygulandığı için, her öğrenci kendi
seviyesine göre kur sınıfında ders görmekte ve seviyesi ilerledikçe bir üst kur’a
geçmektedir.
Kur sınıfı açılabilmesi için öğrenci sayısının en az 10 olması gerek-mektedir.
9. Sınıftan itibaren Almanca 2. Yabancı dil olarak uygulanmaktadırTED Samsun
Koleji Özel Lise’si öğrencisi olup eksikleri olan ve TED Samsun Koleji Özel Lise’si
ailesine yeni katılan öğrenciler her eğitim öğretim yılı başında üç haftalık yetiştirme kurslarına alınır.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 12
TED SAMSUN KOLEJİ
Lise Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
İNGİLİZCE SINAVLARI YÜRÜTME KURULU
BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI
ÜYE
ÜYE
Derya BOYACIOĞLU
Neşe İNAN
İbrahim TURGUT
Burcu ESMER
İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME SINAVI TARİH VE SAATİ
Sınav Tarihi :
Sonuçların İlanı :
NOT: Akademik sınav takvimi yayınlandıktan sonra yapılacak değişiklikler velilere
bildirilecektir.
KESİN KAYIT
– Kayıt Formu
– Banka sözleşmesinin yapıldığını gösterir belge
– Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi
– Velinin ve öğrencinin ikametgah belgesi
– Öğrencinin 6 adet fotoğrafı
– Velinin mail adresi
– Yabancı uyruklu öğrenciler için yeni tarihli ikametgah teskeresi gerekmektedir.
TED Samsun Koleji’nde okumak; hem öğrencimiz için hem de çocuğunu
okutacak velilerimiz için bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığı yaşatmak ise okul olarak
temel ilkemizdir. Tüm velilerimizin bu bilinçle hareket edecekleri inancıyla TED
Samsun Koleji ailesi olarak sevgi ve saygılar sunarız.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 13
TED SAMSUN KOLEJİ
Lise Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
AÇIKLAMALAR
1. Defne, Mimoza, 4 Mevsim ve eş mesafeli yerlerden servis ücreti 1.290.00 TL/Yıl.
2. Bafra Servis Ücreti 2.955,00 TL/Yıl.
3. Önceki dönem Eğitim Ücretlerine % 7,40 oranında artış uygulanmıştır.
4. Tüm Ücretlere KDV dahildir.
5. TED onaylı “Burs ve İndirim Uygulamaları Yönetmeliği”ne göre, açıklanan
ücretlerden yapılacak tüm indirimler ve verilecek burslar sadece eğitim ücretini
kapsar.
6. Erken kayıt ve peşin indirimi haricinde, birden fazla burs ve indirime hak
kazanılması halinde sadece en yüksek orandaki burs ve indirim uygulanır.
İNDİRİM DETAYLARI
İNDİRİM
ORANI
Anaokulu Öğrencisi Kardeşe İndirim 40%
Kardeş İndirimi
10%
Öğretim Görevlisi/Öğretmen Çocuğu
5%
Ted Okulları Mezunu Çocuklarına
5%
Erken Kayıt İndirimi
5%
Peşin Ödeme İndirimi / Mart / 2014 Ayında
5%
Peşin Ödeme İndirimi / Nisan / 2014 Ayında
4%
Peşin Ödeme İndirimi/Mayıs-Haziran/2014
Ayında
3%
Peşin Ödeme İndirimi/Temmuz-Ağustos/2014
Ayında
2%
Peşin Ödeme 9. Sınıf Öğrencilerine
5%
AÇIKLAMA
Birden sonraki her
çocuğa uygulanacaktır.
1-31 Mart tarihleri
arasındaki kayıtlara
uygulanacaktır.
2014-2015 Öğretim
dönemi başlayana
kadar %5 uygulanacaktır
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 14
TED SAMSUN KOLEJİ
Lise Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
TED SAMSUN KOLEJİ 2014 - 2015 ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ
DEVAM EDECEK ÖĞRENCİLER
AR EĞİTİM ÜCRETİ
FL
I
N
2014 - 2015
SI
9-12.
Sınıflar
12.730
SERVİS
2014 - 2015
YEMEK
2014 - 2015
TOPLAM
1.650
2.040
16.420
AÇIKLAMA
DIŞARIDAN GELECEK ÖĞRENCİLER
AR EĞİTİM ÜCRETİ
IFL
N
I
2014 - 2015
S
9-12.
14.180
Sınıflar
SERVİS
2014 - 2015
YEMEK
2014 - 2015
TOPLAM
1.650
2.040
17.870
AÇIKLAMA
2014 - 2015 BURSLULUK KRİTERLERİ
TEOGS
(Temel Eğitimden Orta
Eğitime Geçiş Sınavı)
YÜZDELİK DİLİM
TED SAMSUN KOLEJİ
İLKÖĞRETİM
8.SINIF ÖĞRENCİLERİNE
DİĞER İLKÖĞRETİM
8.SINIF ÖĞRENCİLERİNE
% 0- 0,49
% 0,5 - 0,99
% 1,00 -1,99
% 2,00 - 2,99
% 3,00 - 3,99
% 4,00 - 4,99
% 5,00 - 9,99
% 10,00 - 19,99
% 20,00 -
TAM EĞİTİM BURSU
% 90
% 80
% 70
% 60
% 50
% 30
% 15
%10
% 90
% 80
% 70
% 60
% 50
% 40
% 20
% 10
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 15
TED SAMSUN KOLEJİ
Lise Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi
Sınav Kaygısı
Sınav yaklaştıkça öğrencilerdeki kaygı düzeyinin artması, bilinen bir gerçektir. Yapılan araştırmalar da bize göstermiştir ki, sınava hazırlanan öğrencilerin
kaygı düzeyi, ameliyat olacak genel cerrahi hastalarının kaygı düzeyinden çok daha
yüksektir.
“Sınav kaygısı” kaygının özel bir türüdür. Sınav öncesinde öğrenilen bilgilerin
sınav sırasında açığa çıkarılmasına engel olan ve öğrencinin sınav anında potansiyelini tam olarak kullanmasını engelleyip başarıyı düşüren yoğun kaygı durumudur.
Sınav kaygısı, sınav anında veya herhangi bir değerlendirilme durumunda
ortaya çıkar.Kaygı düzeyi yüksek olan kişi sınav veya sınıf içi herhangi bir değerlendirilme durumunda da öz varlığının tehdit edildiği duygusuna kapılır.
Aileye Öneriler
-Her öğrenci başarılı olmak ister. Doğal olarak sizin çocuğunuz da başarılı olmak
ister. Sınavlar, başarısız olma riski olan durumlardır. Sınav kaygısının temelinde bu
düşünce vardır.
-Yoğun kaygı yasayan öğrenciler sınav anını ya da sınav sonrasını düşünmekten
bugünü verimli kullanamazlar. Sizin sınav sonucu ile aşırı meşgul olmanız, çocuğunuzun da bu yönde meşguliyetini arttıracaktır.
-Çocuğunuza yardımcı olmak için çocuğunuzun bugünkü yaptıkları ile ilgilenebilirsiniz. Gösterdiği çabayı takdir etmelisiniz. En önemlisi yüksek beklentilere kapılmamaktır.
-Gereğinden fazla ilgi ve fedakarlıktan kaçının ve bunları hatırlatmayın. Örneğin bir
yıl boyunca eve misafir çağırmamak, evde televizyonu açmamak, onun için yapılan masrafları hatırlatmak gibi. Bu gibi durumlar öğrenci üzerinde daha fazla kaygı
durumuna sebep olabilir.
-Beklentilerinizde gerçekçi olmaya çalısın. Beklentileriniz ile çocuğunuzun yapabilecekleri birbiriyle uyumlu olursa çocuğunuz daha az kaygı yasayabilir. Sık sık eleştirmek yerine, geçmişteki başarılarını onaylayın. Olumlu yanlarını ve çabalarını tespit
ederek övün.
-İyi ile mükemmel dost değildir. Sizin beklentileriniz, çocuğunuzun mükemmel olması olabilir. Ancak bu, iyiye sevinip mutlu olmanıza engel olmamalıdır.
-Ailenin yüksek beklentisi öğrenci üzerinde olumsuz sonuçlara sebep olmaktadır.
-Çocuk, ailesinin ve başkalarının gözünde kendisinin değil,sınavdaki başarısının
önemli olduğunu düşünür ve sınava gerçek dışı bir anlam yükler.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 16
Download

2015 eğitim öğretim yılı kayıt bilgilendirme