2. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ
KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ
Not: Kabul edilen bildiriler listesi düzenlenirken herhangi bir sıralama ölçütü kullanılmamıştır. Bildiri yazarları
tarafından bildiri özetlerinin bir kısmında akademik unvan belirtilmiş iken bir kısmında belirtilmemiştir.
Dolayısıyla belirtilmeyen akademik unvanlar yürütme kurulu tarafından internet üzerinden araştırılarak yazılmıştır.
Yanlışlıklar var ise lütfen mazur görünüz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
BİLDİRİ BAŞLIĞI
Örgütsel Sessizliğin Nedenleri Üzerine Nitel
Bir Araştırma
Kişi-İş Uyumunun İşe Adanmışlık ve Proaktif
Çalışan Davranışları Üzerindeki Etkisi:
Yeniliği Destekleyen Örgüt İklimi Fark
Yaratıyor mu?
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel
Adalet İlişkisi: Türkiye’de Yapılan
Araştırmalar Üzerinden Bir Meta Analizi
Algılanan İşe Adanmışlığın Sanal Kaytarma
Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi:
Selçuk Üniversitesi Örneği
Türkiye’de Örgütsel Davranış Yazını Doktora
Tezlerine Yönelik Bir İnceleme
Psikolojik Sözleşme İhlali
ile Sinizm Arasındaki İlişkide
Lider-Üye Etkileşiminin Rolü
Değer Tipleri ve Öznel İyi Oluş Boyutları
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Türkiye’de Yapılan Mobbing Araştırmaları
Üzerine Bir Analiz
Genç Akademisyenlerin Dedikodu ve Söylenti
Mekanizmasına İlişkin Görüşleri
Yaratıcılığın Takım Bütünlüğü ve Görev
Karmaşıklığı Aracılığıyla Takım
Performansına Etkisi
Çalışanların Sanal Kaytarma Davranışları
Psikolojik Sözleşme Algısıyla Açıklanabilir
mi?
Psikolojik Sermayenin Çalışanların Duygu
Gösterimleri ve İşe Yönelik Algılarına Etkileri:
Sağlık Sektöründe Bir Araştırma
İş Yaşamında Tinsellik,
Psikolojik Sermaye, Tükenmişlik ve İş
Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Çekicilik ve İş
Yaşam Kalitesi
Çalışanların Ücret Tatmin Düzeyleri Örgütten
Sapma Davranışlarını Etkiler mi?: Bir Alan
Araştırması
YAZARLAR
Öğr. Gör. Dilek Üçok
Doç. Dr. Alev Torun
Yrd. Doç. Dr. Ceyda Maden
Yrd. Doç. Dr. Ayla Esen
Doç. Dr. Sait Gürbüz
Arş. Gör. Özgür Ayhan
Mahmut Sert
Arş. Gör. Hande Ulukapı
Prof. Dr. Adnan Çelik
Arş. Gör. Abdullah Yılmaz
Doç. Dr. Ethem Duygulu
Arş. Gör. Oytun Boran Sezgin
Arş. Gör. Selma Gültekin
Arş. Gör. Aynur Taş
Doç. Dr. Arzu İlsev
Yrd. Doç. Dr. Aytül Ayşe Özdemir
Prof. Dr. Feyzi Uluğ
Dok. Öğr. Birce Ceren Çelen
Doç. Dr. Mustafa Büte
Arş. Gör. Cem Güney Özveren
Arş. Gör. Dr. Nimet Eryiğit
Öğr. Gör.Tuna Uslu
Yrd. Doç. Dr. N. Öykü İyigün
Dok. Öğr. Bora Yıldız
Dok. Öğr. Harun Yıldız
Dr. Memduh Beğenirbaş
Dr. Ercan Turgut
Doç. Dr. Ahmet Erkuş
Doç. Dr. Ela Ünlüer
Aysun Tüzün
Öğr. Gör. Adeviye Erdoğan
Doç. Dr. Kubilay Özyer
Öğr. Gör. Zümral Gültekin
Dok. Öğr. Mustafa Canbek
16.
17.
18.
Akademik Örgütlerde İntikamın Etkileri ve
İntikam Yönetimi
İşgörenlerin Üretkenlik Karşıtı İş
Davranışlarının Mesleki Bağlılıklarına Etkisi
Yenilikçi İş Davranışı İş Üretkenliği İlişkisinde
Birey- Örgüt Uyumunun Rolü: Hastane
Çalışanları Örneği
19.
Farklı Liderlik Tarzları Güvenlik İklimini Nasıl
Etkiliyor?
20.
Çalışma Yapısında Değişim ve Kamu
Kurumlarında Alt İşveren Çalışanlarının Çift
Örgütlülüğü
Kendi Kendine Liderlik ve Kişilik: Deneysel
Bir Araştırma
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Öğr. Gör. Dr. Emine Şener
Doç. Dr. Ramazan Erdem
Yrd. Doç. Dr. Hakkı Aktaş
Yrd. Doç. Dr. Emre İşçi
Doç. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman
Prof. Dr. Uğur Yozgat
Sabriye Akpınar
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Vatansever
Yrd. Doç. Dr. Nevin Kılıç
Yrd. Doç. Dr. İdil Işık
Dok. Öğr. Harun Türker Kara
Prof. Dr. Nail Öztaş
Doç. Dr. Faruk Şahin
Dok. Öğr. Şenay Karakuş
Arş. Gör. Ayça Görgülüer
Psikolojik Güçlenmenin Psikolojik Sermaye
Öğr. Gör. Tuna Uslu
Aracılığıyla Çalışanların Rol ve Rol Ötesi
Öğr. Gör. Esra İşbilen
Performansına Etkisinde Kişi-İş Uyumunun
Öğr. Gör. Duygu Çubuk
Şartlı Değişken Rolü
Arş. Gör. Nimet Eryiğit
Daha İyi Sonuçlara Götüren Grup Karar
Yrd. Doç. Dr. Aziz Bakay
Süreçleri ve Karşılıklı Fayda Faktörü
Arş. Gör. Esra Sezen
Doç. Dr. Yavuz Kahraman
Otantik Liderlik, Yöneticiye Duyulan Güven ve Yrd. Doç. Dr. Serdar Bozkurt
Örgütsel Bağlılık İlişkisinin Sağlık Sektöründe
İncelenmesi
Pandora’nın Kutusu: Örgüt Desteği ve Kişilik
Öğr. Gör. Esra İşbilen
Özelliklerinin Çalışanların İyimserlikleri ve
Öğr. Gör. Mehmet Çetin
Umut Düzeyleri Aracılığıyla Mesleki
Öğr. Gör. Duygu Çubuk
Özdeşleşmeye Etkileri
Öğr. Gör. Tuna Uslu
İşkolik Davranışlar Üzerinde İşyeri
Doç. Dr. Abdullah Karakaya
Yalnızlığının Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Ozan Büyükyılmaz
Yrd. Doç. Dr. Ferda Alper Ay
Bir Oto-Biyografi Üzerinden Otantik Liderlik
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Vatansever
Analizi: Turgut Uzer’in Olymp ve Faniler
Kitabı
Kişiliğin Karanlık Yönünün Üretkenlik Karşıtı Yrd. Doç. Dr. Pelin Kanten
İş Davranışlarına Etkisinde Psikolojik
Yrd. Doç. Dr. Murat Yeşiltaş
Sözleşmenin Düzenleyici Rolü
Öğr.Gör. Ramazan Arslan
Çalışanların Bireylerarasi İlişkilerinin
Dr. Eylem Şimşek
Kalitesinin Bireysel Performans Algılarındaki
Rolü
Duygusal Emek ve Örgütte Kalma Niyeti
Mehmet Kahya
İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü:
Uğur Berk
Ankara İlinde Görev Yapan Öğretmenler
Üzerinde Bir Uygulama
!
!
!
!
31.
Öğrenilmiş Güçlülük ve Whistleblowing
İlişkisi: Sağlık Çalışanları Örneği
32.
Johari Penceresi ve Otantik Liderlik: Geri
Bildirim ve Kişisel Açılım ile Kişisel
Farkındalık ve İlişkilerde Şeffaflık
Örgütlerde Yaşanan Romantik İlişkiler:
Örgütsel Davranışlar Üzerindeki Etkisine
Yönelik Algılar Üzerine Bir Araştırma
Birinci Örgütsel Davranış Kongresinin Yazar
ve İçerik Yönünden Ağ Analizi ile İncelenmesi
Kişiye Özgü Anlaşmalar ve Çalışan
Performansı: Pozitif Duyguların Aracı Rolü
Maddiyatçılık Eğiliminin Örgütsel Vatandaşlık
Davranışlarına Etkisi
Düzenleyici Odaklar ve İşyeri Nezaketsizliği
İlişkisinde Örgütsel İklimin Düzenleyici Etkisi:
Keşfedici Bir Araştırma
Örgüt Kültürü ile Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı Arasındaki İlişkide Algılanan
Liderlik Tarzlarının Rolü
İşletmelerde Çalışanların Evrensel Bireysel
Değerleri ve Yaratıcı Davranışları Arasındaki
Bağıntı
Örgütsel Sessizlik ve Tecahül-i Arifane: İki
Farklı Konudan Aynı Davranış Düzlemine
İşgören Sessizliğinin Örgütsel Sinizme Etkisi:
Kamu Çalışanlari Üzerine Bir Araştırma
Algılanan Kişi-Örgüt Uyumunun Kişilerarası
Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Doç. Dr. Berrin Filizöz
Doç. Dr. Hatice Necla Keleş
Öğr. Gör. Tuğba Kıral Özkan
İdris Şahin
Dr. Fatih Feramuz Yıldız
S. Gülben Uzun
Dr. Ercan Turgut
Dr.Memduh Beğenirbaş
Dok. Öğr. Yasin Rofcanın
Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı
Yrd. Doç. Dr. Serdar Karabatı
Prof. Dr. Sevinç Köse !!
Arş. Gör. Deniz İspirli
İnan Eryılmaz
Doç. Dr. Kemal Can Kılıç
Dok. Öğr. Yavuz Aydın
Yrd. Doç. Dr. İlge Kurt
Prof. Dr. Mehmet Y. Yahyagil
Prof. Dr. Tamer Koçel
Prof. Dr. Nurullah Genç
Doç. Dr. Korhan Karacaoğlu
Cengiz Küçükköylü
Öğr. Gör. Dr. Nihal Kartaltepe
Behram
Öğr. Gör. Dr. Esra Dinç
Prof. Dr. Ahmet Diken
Adam Kayırmacılığının Çalışanlar Üzerine
Yrd. Doç. Dr. Meral Erdirençelebi
Etkileri: Orta Ölçekli İmalat İşletmelerine
Yönelik Bir Araştırma
Yrd. Doç. Dr. A. Aslan Şendoğdu
Örgütsel Güven Duygusu ile Örgütsel Sinizm
Doç. Dr. Hasan Tağraf
Arasındaki İlişkinin Tespitine Yönelik Nicel
Öğr. Gör. Kürşad Özkaynar
Bir Araştırma
Öğr. Gör. Yasin Yıldız
Arş. Gör. Ahmet Murat Özkan
Yönetsel Söylemler Ardındaki Giz Perdesi:
Yrd. Doç. Aysun Kanbur
Örgütsel Davranış Ekseninde Yapıbozumcu Bir Öğr. Gör. Burak Özdemir
Çözümleme
Örgütlerde Kültürel Zeka ve Kamu
Kurumlarında Kültürel Zeka Düzeylerinin
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Nüfus
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Örneği
Algılanan Örgütsel Politikanın İş Tatminine
Etkisi: Örgüt İkliminin Aracılık Rolü
Yrd. Doç. Emin Serin
Yrd. Doç. M. Onur Balkan
İnan Eryılmaz
Arş. Gör. Deniz İspirli
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
“Y Kuşağı” Çalışanları İşyerinde Neden
Gönüllü Davranışlar Sergiler?
Performans Değerlendirmenin Ücrete Bağlı
Strese Etkisi
Algılanan Örgütsel Aile Desteğinin Psikolojik
Sözleşme İhlali Üzerindeki Etkisi: Duygu
Düzenleme Stratejilerinin Aracı Rolü
Yönetsel Zeka Ölçeği Geliştirme Çalışması
Örgütsel Sessizlik Davranışının
Örgütsel Öğrenmeye Etkisi:
Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü
Kişilik Özellikleri ve Presenteizm (Hastayken
İşte Olma Hali) İlişkisi
Çalışanların Ücretlerine Yönelik Eşitlik
Algıları ile İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki
İlişkinin Belirlenmesi ve Konuyla İlgili Bir
Araştırma
Çalışma Amaçlarının Örgütsel Vatandaşlık
Davranışına Etkisi ve İş Tatmininin Şartlı
Değişken Rolü
Karar Verme Tarzlarının Çalışanların Yaşam
Kalitesine Etkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir
Araştırma
İşyerinde Bukalemunlara Dönüşüyor Olabilir
miyiz? Kişilik Özelliklerinin İzlenim
Yönetimine Etkisi
Satış Çalışanlarında Duygusal Emek ve İş
Tatmini İlişkisi
Örgütsel Davranış Disiplininde Yapılan
Lisansüstü Tezlerin Bir Değerlendirmesi:
Güven, Adalet ve Vatandaşlık Davranışı
Konuları Üzerinden Karşılaştırmalı Bir
Bibliyometrik Analiz
Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık ve
Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi:
Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma
Pozitif Psikolojik Kapasitelerin Oluşumunda
Algılanan Örgütsel Desteğin Rolü: Hemşireler
Üzerine Bir Uygulama
Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite
Bozukluğunun (Dehb) Kişilik Özelliklerine
Yansıması Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir
Araştırma
Özsaygı (Self-Esteem) ve Kariyer
Danışmanlığına Yönelik Tutumlar Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Alparslan
Dr. Orhan Sezgin
Yrd. Doç. Dr. Ali Şükrü Çetinkaya
Dr. Özgür Demirtaş
Prof. Dr. Dursun Bingöl
Yrd. Doç. Dr. Korhan Arun
Cemalettin Öcal Fidanboy
Mahsa Serpoush
Doç. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
Prof. Dr. Mahmut Özdevecioğlu
Prof. Dr. Kadir Ardıç
Arş. Gör. Seher Ulu
Prof. Dr. Cavide Uyargil
Arş. Gör. Dr. Rıza Demir
Öğr. Gör. Mehmet Çetin
Mustafa Çelik
Doç. Dr. M. Fedai Çavuş
Yrd. Doç. Dr. Yeliz Mohan Bursalı
Yrd. Doç. Dr. Zübeyir Bağcı
Sibel Karamaraş
Şenay Kesim
Uzman Merve Tomor
Prof. Dr. Rana Özen Kutanis
Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan
Öğr. Gör. Melda Harbalıoğlu
Öğr. Gör. Bengü Hırlak
Dr. M. Gökhan Bitmiş
Öğr. Gör. Bayram Alamur
Öğr. Gör. Ayşenur Altınay
Yrd. Doç. Dr. Altan Doğan
Arş. Gör. Dr. Rıza Demir
Arş. Gör. Onur Hasan Özgün
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Örgütsel Bağlılık ve İş Uyumu ile İşten
Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Yönetici
Desteğinin Ara Değişken (Mediatör) Etkisinin
Araştırılması: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir
Araştırma
Çalışanların İçsel İşten Ayrılma Davranışının
Yordayıcısı Olarak İşyeri Nezaketsizliği ve
Örgütsel Sessizlik İklimi
Duygusal Emek Araştırmalarında Bağlamı
Hesaba Katmak: Kadının Toplumsal Cinsiyet
Rolü Ekseninde Bir Araştırma
Duygusal Zekâ, İletişim Becerileri ve
Akademik Başarı Arasındaki İlişki: Üniversite
Öğrencilerine Bir Uygulama
Yabancı Çalışanların Bulundukları Örgüte
Uyumlarında Kültürel Deneyimlerinin Etkisine
Yönelik Bir Araştırma
Duygusal Zeka ve İletişim Becerileri İlişkisi:
Örgüt Kültürünün Aracı Rolü
(İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi ve
Kent Hastanesinde Görevli Sağlık Çalışanları
Örneği)
Öğr. Gör. Dr.Melisa Erdilek Karabay
Yrd.Doç.Dr. Mehtap Özşahin
İş Yerinde İntikamcı Davranışlar ve Medea
Sendromu: Türk Kamu Sektörüne İlişkin Bir
Vaka İncelemesi
İşgören Yaratıcılığını Geliştirici Örgüt
Yapısının Belirlenmesi
Bireycilik ve Toplulukçuluk Değerleri, Kariyer
Çapaları ve Kariyer Tatmini İlişkisi
İş-Aile Yayılımı Boyutlarının İş Doyumu
Üzerindeki Etkileri: Evli Kamu Sağlık
Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
İş Özelliklerinin Çalışanların İş ve Yaşam
Tatmini Üzerindeki Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Oktay Koç
Tükenmişliğe Etki Eden Faktörler ve
Tükenmişliğin Yaratıcılık Üzerine Etkisi:
Televizyon Sektörüne Yönelik Bir Uygulama
Senem Nart
Öğr. Gör. Esra Aydın Göktepe
Arş. Gör. Onur Ünlü
Yrd. Doç. Dr. Senay Yürür
Arş. Gör. Sevim Ünlü
Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan
Öğr. Gör. Bengü Hırlak
Öğr. Gör. Melda Harbalıoğlu
Prof. Dr. Nevin Deniz
Öğr. Gör. Aral Noyan
Prof.Dr.Meltem!Onay
Dok. Öğr. Yasin Barut
Yrd. Doç. Dr. Sema Polatcı
Arş. Gör. Mihriban Cindiloğlu
Öğr. Gör. Önder Sakal
Yrd. Doç. Dr. Sebahattin Yıldız
Dr. Savaş Mutlu
Dr. Özkan Leblebici
Yrd. Doç.Dr. Hakan Turgut
Dr. Mustafa Bekmezci
Doç. Dr. İbrahim Sani Mert
Okul Müdürlerinin Güdüleyici Dil Kullanımları Yrd. Doç. Dr.Aykut Arslan
ile Öğretmen Özyeterlik İlişkisinde DüşükArş. Gör. Emir Özeren
Yüksek Kültürel Bağlamın Aracı Rolü
Prof. Dr. Ömür N. Timurcanday
Özmen
Örgütsel Değişim Sinizmi: Bir Devlet
Arş. Gör.Oytun Boran Sezgin
Üniversitesinde Değişim Sürecine
Yrd. Doç. Dr. Ebru Tolay,
Adaptasyonun İncelenmesi
Doç. Dr. Olca Sürgevil Dalkılıç
Maskülen ve Feminen Dağıtık Liderlik
Yrd. Doç. Dr. Dilek Yılmaz Börekçi
Aracılığıyla Örgütsel Rezilyans
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
Askeri Liderlik: Kavramlaştırma ve Askeri
Liderin Etkinliğinin Ölçümüne İlişkin Bir
Ölçek Geliştirme Denemesi
İşgörenlerin İş Yaşamında Yalnızlık
Yaşamalarında
Örgütsel Sessizliğin Rolü
Örgütsel Davranışta Nicel Araştırma
Yöntemlerinin
İncelenmesi: Bir Literatür Taraması
X ve Y Nesilleri Bağlamında Dönüştürücü
Liderlik ve Örgütsel Adalet Algısı İlişkisinde
Lidere Duyulan Güvenin Rolü
Hizmet Sektörü Çalışanlarından Beklenen
Duygu Gösterimlerinin Mesleki Bağlılık ve
Duygusal Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi:
Hemşireler Üzerine Bir Araştırma
Tükenmişlik Davranışını Tetikleyen Etmen
Olarak Örgütsel Sinizm
Y Kuşağının Kariyer Uyum Yeteneklerinin Beş
Faktör Kişilik Özellikleri ile İlişkisi Üzerine
Bir Araştırma
Yöneticilerin Kültürel Zekası, Çalışanın
Farklılık İklimi Algısı, Gelişime Açıklık ve
Örgütsel Sinizm Etkileşimi Üzerine Turizm
Sektöründe Bir Araştırma
Kamu ve Özel Kesimdeki Yöneticilerin
Astlarını Etkileme Taktikleri Üzerine Bir
Araştırma
İşletme Yönetiminde Yenilikçilik
Paradigmasının Değişimi: Yenilikçilik Kültürü
Bileşenlerinin Bibliyografik Taraması ve
Derlenmesi
Örtük Liderlik Kuramı Bağlamında
Korucubaşılığa Yönelik Liderlik Algısına Dair
Geçici Köy Korucuları Üzerinde Bir Araştırma
Personel Motivasyonunun, Hizmet Kalitesine
Etkisinin İncelenmesi: Sağlık Sektörü Üzerine
Bir Uygulama
Kontrol Odağı ve İşten Ayrılma Niyeti
İlişkisinde Özel Özbilinç Süreçlerinin Rolü
Çalışanların Örgütsel Destek ve Kariyer Çapası
Algıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine
Yönelik Bir Araştırma
Schaufeli ve Bakker Tarafından Geliştirilmiş
Olan İşe Angaje Olma Ölçeğinin Türkçe’de
Güvenilirlik ve Geçerliliğinin Analizi
Nuri Künter
Doç. Dr. Sait Gürbüz
Öğr. Gör. Tülay Demiralay
Öğr. Gör. İlkay Demiralay
Arş. Gör. Çağlar Doğru
Yrd. Doç. Dr. A. Gözde Gözüm
Dr. Gül Selin Erben
Prof. Dr. Atılhan Naktiyok
Arş. Gör. Ülke Hilal Ağırman
Yrd. Doç. Dr.Ömer Okan
Fettahlıoğlu
Hasan Sadık Tatlı
Yrd. Doç. Dr. Derya Ergun Özler
Öğr. Gör. Nuray Mercan
Arş. Gör. Zehra Yeni
Yrd. Doç. Dr. Sezer Cihan Çalışkan
Dok. Öğr. Zeynep Merve Ünal
Dok. Öğr. Yaprak Kalafatoğlu
Dok. Öğr. Aslı Akün Palut
Dok. Öğr. Çiğdem Üçler
Okt. Bilal Ezilmez
Doç. Dr. Harun Kaya
Prof. Dr. Adem Öğüt
Yrd. Doç. Dr. Kadir Aksay
Arş. Gör. Cihat Erbil
Dok. Öğr. Tolga Yılmaz
Öğr. Gör. Yasin Yıldız
Öğr. Gör. Kürşad Özkaynar
Öğr. Gör. Önder Kürşat Sarıtepe
Arş. Gör. Hilal Erturhan Işkın
Doç. Dr. Fatih Çetin
Doç. Dr. Duysal Aşkun Çelik
Öğr. Gör. Alper Gürer
Dok. Öğr. Ahmet Barış Solmaztürk
Dok. Öğr. Uğur Tin
Prof. Dr. Enver Özkalp
Prof. Dr. Bilçin Meydan
94.
İçsel ve Dışsal Motivasyon ile
Yabancılaşmanın, Sinizm Üzerindeki Etkisi:
Bir Alan Araştırması
95.
İş Stresi Sanal Kaytarma Davranışı Üzerinde
Etkili midir?
96.
Çalışanların Psikolojik Sermaye Seviyelerinin
İş Stresi ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine
Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma
Çalışanların Özdeşleşme Kaynaklarının
Psikolojik Dayanıklılık ve İş Performansıyla
Etkileşimleri
Örgütsel İmajın Örgütsel Bağlılık ve Mesleki
Bağlılık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye
Yönelik Vakıf Çalışanları Üzerinde Bir
Araştırma
Kadın Akademik Personelin Örgütsel Bağlılık
Düzeyleri ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki
İlişki Üzerinde Algılanan Cinsiyet
Ayrımcılığının Etkisinin Belirlenmesi
İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki
İlişkide Bireysel Farklılıklar
Kaynak Bağımlılığı Kuramı Çerçevesinde;
Özel Hastanelerde Klinikleri İlgilendiren Satın
Alma Kararlarında Etkili Olan Aktörlerin
İlişkilerinin‘‘Güç ve Bağımlılık’’ Bağlamında
İncelenmesi
Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Adalet ve Örgütsel
Destekle Kırılabilir mi?
Çalışanların Örgütsel Adalet ve Örgütsel
Bağlılık Algıları Üzerine Bir Araştırma
(Adıyaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Örneği)
Çalışanların Sosyal Sorumluluk Algılamaları
ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının,
Kurumsal İtibar Algılamalarına Etkisi
Lider Yönetici Özellikleri Kapsamında
Çalışanların İşe Olan Bağlılıkları: Beyaz ve
Mavi Yakalı Çalışan Perspektifi
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106. Stresle Başa Çıkma Tutumlarının İnsani
Değerler Açısından İncelenmesi: Kamu
Kurumu Çalışanları Üzerine Bir Çalışma
107. Mobbing ve Örgütsel Adaletin, Tükenmişlik
üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe
Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Prof. Dr. İsmail Bakan
Doç.Dr. Burcu Erşahan
Yrd. Doç. Dr.Tuba Büyükbeşe
Arş. Gör. Buket Sezer
Prof. Dr. Rana Özen Kutanis
Arş. Gör. Ahmet Karakiraz
Arş. Gör. Mustafa Aras
Doç. Dr. Mazlum Çelik
Doç. Dr. İpek Kalemci Tüzün
Doç. Dr. Fatih Çetin
Prof. Dr. H. Nejat Basım
Yrd. Doç. Dr. Fatma İnce
Doç. Dr. Arzu Karaca Çakınberk
Doç. Dr. Neslihan Derin
Yrd. Doç. Dr. Erkan Turan Demirel
Arş. Gör. Gülşen Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Onur Köksal
Doç. Dr. Faruk Şahin
Dok. Öğr. Meltem Uygun
Yrd.Doç.Dr. N. Derya Ergun Özler
Öğr. Gör. Meltem Dirican
Yrd. Doç. Dr. Murat Ayan
Yrd. Doç. Dr. Suat Aşkın
Doç. Dr. Turhan Erkmen
Yrd. Doç. Dr. Serdar Bozkurt
Yrd. Doç. Dr. Emel Ese
Yrd. Doç. Dr. Zehra Nuray Nişancı
Yrd. Doç. Dr. Evrim Mayatürk
Akyol
Doç. Dr. Nezih Metin Özmutaf
Münevver Yıldız
Kadir Güç
Sezgin Erdem
Prof. Dr. Mehmet Şerif Şimşek
Doç. Dr. Abdurrahim Emhan
Dr. Özgür Demirtaş
Yrd. Doç. Dr. Gökşen Topuz
108. Türkiye’de Örgütsel Davranış
Araştırmalarındaki Yönelimler: Ulusal
Yönetim ve Organizasyon Kongresi Örneği
109. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Güç
Mesafesi Eğilimi İlişkisinde Paternalist
Liderliğin Rolü: Akademisyenler Üzerine Bir
Araştırma
110. Etik İklimin Çalışanların Tükenmişlik
Düzeyleri ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine
Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Duygu Kızıldağ
Prof. Dr. Belkıs Özkara
111. Çalışanların Algıladıkları Liderlik Tarzları ve
Güdülenme Seviyeleri İlişkisi
112. İş-Yaşam Dengesinin Çalışanların Kariyer
Tatmini ile İlişkilerine Yönelik Bir İnceleme
Dr. Mine Türker
113. Çalışanlarının Örgütsel Sağlık Algısı
114. Toplumsal Cinsiyet Rolleri ile Bu Rollerin İş
ve Özel Yaşam Dengesine Olan Etkisi: Özel
Sektörde Bir Araştırma
115. Mentorluk ve Psikolojik Güçlendirmenin Öz
Yeterlilik İle İlişkisi: Atatürk Üniversitesi
Araştırma Görevlileri Üzerine Bir İnceleme
Doç. Dr. Sima Nart
Senem Nart
Aslıhan Nart
Arş. Gör. Resul Güleç
Arş. Gör. Alp Eren Kayasandık
Yrd. Doç. Dr. Aysun Çetin
Arş. Gör. Merve Kırbaşlar
Arş. Gör. Sevgi Elmas
Prof. Dr. Gönen Dündar
Doç. Dr. Şebnem Aslan
Arş. Gör. Demet Akarçay
Arş. Gör. Seda İnan
Arş. Gör. Şerife Eren
Yrd. Doç. Dr. Güler Tozkoparan
Burcu Batga
Arş. Gör. Sezin Çakır
Prof. Dr. Ömer Faruk İşcan
Download

Kabul Edilen Bildiriler İçin Tıklayınız!