ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU
2014-2015 AKADEMİK YILI
ÖĞRENCİ EL KİTABI
______________________________________________________________________________________
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu
Tel : (392) 661 20 00
Faks: (392) 661 20 09
E-posta: [email protected]
URL : http://www.kkk.odtu.edu.tr
http://www.ncc.metu.edu.tr
Bilgi Güncelleme:
Kurumsal İletişim Müdürlüğü
2014
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
Sevgili Öğrencilerimiz,
Üniversite yaşamınız boyunca size yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bu kılavuzda, üniversitemizin çeşitli
birimleri ile ilgili özet bilgiler yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiler için ilgili birimlere başvurup, yardım alabilirsiniz.
Öğrenim yaşamınızda başarılar diliyoruz.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü
İÇİNDEKİLER
Özgörev ve Temel İlkeler ................................................................................................................................. 1
Geçmişten Bugüne ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu ............................................................................................ 2
ODTÜ Amblemi................................................................................................................................................ 3
Akademik Bilgiler ............................................................................................................................................. 4
Barınma Olanakları ........................................................................................................................................ 11
Bilişim Hizmetleri........................................................................................................................................... 15
Kütüphane ..................................................................................................................................................... 19
Sağlık Hizmetleri ............................................................................................................................................ 22
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri .................................................................................................. 24
Sosyal Hayat .................................................................................................................................................. 27
Spor ve Rekreasyon ...................................................................................................................................... 30
Radyo ............................................................................................................................................................ 33
Bilim ve Teknoloji Merkezi ............................................................................................................................ 35
Mezunlar ....................................................................................................................................................... 36
Yiyecek-İçecek Hizmetleri .............................................................................................................................. 40
Haberleşme ve Ulaşım Hizmetleri ................................................................................................................ 42
Özgörev ve Temel İlkeler
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Özgörevi:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri faaliyetlerini evrensel
standartlarda yürüterek, toplumumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik
gelişimi için bilgiye ulaşmayı, bilgiyi üretmeyi, uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler
yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Temel İlkeleri:
1. Bilimsel Yaklaşım:
Bir üniversitenin bilimsel misyonunun, var olan bilginin anlaşılmasının sağlanması ve yeni bilgi üretilmesi
olduğunu koşulsuz kabul eder. Bu kapsamda, bilginin üretilmesi ve paylaşılması süreçlerinde, her türlü
kısıtlamaya karşı çıkar. Bilimin ve gerçeği aramanın rahatça yapılabildiği, yaratıcılığın ifade edilebildiği ve
öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturur.
2. Akademik Özgürlük:
Bilginin nasıl ve kime, kim tarafından öğretileceğinin salt akademik gerekçelerle belirlenmesi hakkını
yaşamsal görür. Kalıplaşmış düşünce ve fikirlere bilimsel yaklaşımların gerektirdiği ölçüde karşı çıkar.
Dürüst sorgulamayı ve yasal protestoyu hak kabul eder. Bu haklarını kullananların yasalar tarafından
korunduğu toplum içinde sesini duyurur.
3. Disiplinlerarası Yaklaşım:
Disiplinlerarası eğitim ve araştırmayı özendirir. Öğretim üyelerinin bağlı bulundukları akademik birimleri
dışında, çeşitli merkez ve enstitüler altında öbekleşerek tanımlanan eğitim programları ve araştırma
projelerinde ortak çalışmalar yapmasını sağlar.
4. Yaşam Boyu Eğitim:
Kendi bünyesi içindeki mensuplarının, mezunlarının ve toplumun her kesiminden insanların sürekli
gelişimi için, yaşam boyu eğitimi özendirir ve bilimsel gelişim doğrultusunda yenilediği bilgileri aktarır.
Ülkemiz insan kaynağının ODTÜ birikim ve kültüründen daha etkin ve verimli bir şekilde yararlanmasını
sağlamak amacıyla etkili eğitim modelleri geliştirip uygulayarak örnek oluşturur.
5. Nitelikli İnsan Yetiştirme:
Öğrencilerini; insani ve ahlaki değerlere sahip ve bunlara saygılı, liderlik yetenekleri ile donatılmış, geniş
görüşlü, sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş bireyler olarak topluma kazandırmayı
amaçlar. Mezunlarını, ODTÜ'de kazandıkları bu yetenekleri kullanabilecekleri çalışma ortamlarına
yönlendirir. Ülkemizin en kritik insan kaynağı gereksinimlerinden biri olan bilim insanı olmayı özendirir.
6. Öğrenciye Destek:
Öğrencilerinin, maddi zorluklar nedeniyle, yüksek öğrenim hakkından yoksun kalmaması ve öğrenimini
sürdürebilmesi için gerekli desteği sağlamayı görev bilir.
1
7. Toplumla İletişim:
İşlevlerini, toplumun her kesimine yararlı olmak için ve çevresi ile yakın ilişki içerisinde sürdürmeyi arzular.
Ülkemizin, bölgemizin ve uluslararası toplulukların sorunlarıyla yakından ilgilenir. Bu sorunlara çözümler
üreterek kamuoyuna yayar. Bilimsel, kültürel ve sosyal konularda etkileşim sağlamada öncü rol oynar.
8. Katılımcı Yönetim:
Hızlı değişim ve küreselleşmeye uyum sağlamak için tüm öğretim üyelerini, bölümlerini ve yöneticilerini
gelecekle ilgili plan hazırlamaya, somut stratejiler üretmeye, bu stratejilerini hayata geçirmede sürekli
ölçme ve değerlendirmeye teşvik eder. Bu amaçla, bilgiye dayalı, görev ve sorumlulukların akademik ve
idari birimlere dağıtıldığı, demokratik, katılımcı, dinamik, esnek ve şeffaf bir yönetim biçimini benimser.
Öncelikle insana saygı duyan, hoşgörülü anlayışı esas alır.
Geçmişten Bugüne ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daveti üzerine, her
iki ülkenin Hükümetleri ve ODTÜ Rektörlüğü arasında 2000 yılında imzalanan üçlü-protokol ile başlatılan
büyük ölçekli bir yükseköğretim projesidir. Bu üçlü-protokol, 2001 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde onaylanarak uluslararası anlaşma statüsü almış ve 2003 yılında KKTC
Cumhuriyet Meclisi'nce çıkarılan kuruluş yasası ile de ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu özel tüzel kişilik
kazanmıştır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, akademik ve idari bakımdan bütünüyle ODTÜ Senatosu, ODTÜ
Yönetim Kurulu ve ODTÜ Rektörlüğü'ne bağlı bir yapı içinde faaliyet göstermektedir. Yatırım
harcamalarının tümü ve cari giderlerin bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanmaktadır.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 2003-2004 akademik yılında bir, 2004-2005 akademik yılında ise altı lisans
programına öğrenci kabul etmiştir. Bu öğrenciler Ankara'daki ana kampusta başladıkları eğitimlerini 20052006 akademik yılından itibaren, sekiz lisans programına alınan yeni öğrencilerle birlikte, KKTC'nin
Güzelyurt bölgesinde kurulan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'nda sürdürmüşlerdir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs
Kampusu, 2014-2015 Akademik Yılı itibarıyla 15 lisans ve üç yüksek lisans programında eğitim verecektir.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'nda eğitim dili İngilizce’dir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 50 yılı aşan birikimini ve tüm olanaklarını ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'nun
başarısı için seferber etmiştir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'nda uygulanan eğitim programları ODTÜ
Senatosu tarafından onaylanmaktadır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'nda Ankara’daki ana kampustan
görevlendirilen öğretim üyeleri ve ODTÜ Senatosu ve ODTÜ Yönetim Kurulu'nun Ankara kampusu için
kabul ettiği standartlarla işe alınan öğretim üyeleri ders vermektedir. Bütün programlarda ODTÜ eğitim
anlayışı ve değerlendirme standartları titizlikle korunmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ODTÜ Kuzey
Kıbrıs Kampusu'nda verilen eğitimin kalitesini garanti etmekte ve mezunlarına uluslararası düzeyde kabul
gören ODTÜ diploması vermektedir.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Başkent Lefkoşa'nın 50 km batısında, 18.000 nüfuslu Güzelyurt kentinin 6 km
kuzeyinde yer alan Kalkanlı bölgesinde, KKTC Hükümeti tarafından tahsis edilen bir arazi üzerinde
kurulmuştur. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu yüksek teknolojiye dayalı altyapısı, modern eğitim binaları ve
laboratuvarları, zengin yaşamı, spor ve kültürel tesisleri, yeşil alanları ve özgün mimarisi ile nitelikli bir
eğitim-öğrenim ortamı için her türlü olanağı sağlamaktadır. Kampus, daha kuruluş aşamasında mimari
ödüller kazanmıştır.
2
ODTÜ Amblemi Kuruluş Şeması
F
C
E
G
H
A
B
O
M
ODTÜ Amblemindeki yarım daire ve ay şekilleri Orta Doğu ülkelerinin çoğunluğunun
bayraklarında bulunan hilalleri temsil etmekte, iç içe iki daire ise Doğu-Batı uygarlıkları ile
bunların ilişkisini yansıtmaktadır.
Pratik Yaklaşım
Eşit çaplı iki dairenin merkezleri arasındaki uzaklık 1/5 D (Dairenin çapının beşte biri) olmalıdır.
Renkli basımda renk bayrak kırmızısıdır ve içi dolu kırmızı yarım ay, karşıdan bakıldığında solda
olmalıdır.
D/5
D
M1
3
Akademik Bilgiler
Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Tel: (392)661 20 91-92-93-94-96-98
Faks : (392) 661 20 99
E-posta: [email protected]
URL: http://www.oim.kkk.odtu.edu.tr/
Öğrenim yaşamınız boyunca özlük ve akademik konularda işlemlerinizi yürütecek ve size rehberlik yapacak
birim, Öğrenci İşleri Müdürlüğü (ÖİM)'dür. Rektörlük binasının giriş katında bulunan birim, kampusumuza
geldiğiniz ilk günden itibaren kayıt, öğrenci belgesi, not durum belgesi, burs, askerlik, yandal, yatay geçiş,
diploma ve benzeri konularda sizlere yardımcı olacaktır.
Akademik İşlemler
Öğrenciler ile ilgili akademik işlemler temel olarak ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Lisans Eğitim Öğretim
Yönetmeliği çerçevesinde takip edilmektedir. Yönetmelik ve diğer yönergelere aşağıdaki adresten
ulaşabilirsiniz.
http://oim.kkk.odtu.edu.tr/pages/regulations/main.php
4
Öğrenci Kimlik Kartları
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci Kimliği verilmektedir.
Kimlik kartınızı bir başka kişiye kullandırmak ciddi bir disiplin suçudur. Disiplin cezaları öğrencilerimizin
siciline işlenmektedir ve verilen cezaların kaldırılması mümkün değildir. Bu konuda dikkatli davranmanızı,
eğitim yaşamınızı ve gelecekteki kariyerinizi olumsuz etkileyebilecek sonuçlara yol açacak bu tür
davranışlardan kaçınmanızı önemle vurgulamak istiyoruz.
Kimlik kartınızı kaybettiğiniz takdirde mutlaka Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekmektedir.
Yeni kimlik kartı çıkarmak için gerekli olan işlemler ve bilgiler size ÖİM görevlileri verecektir.
Disiplin İşlemleri
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği; kanun, tüzük,
yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu içinde ve dışında yerine
getirmeyen, uyulması gerekli kurallara uymayan, yasaklanan işleri yapan veya öğrencilik sıfat, şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayan hal ve harekette bulunan öğrencilere verilecek disiplin cezalarını, usul ve
süreçle ilgili hükümleri belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.
Öğrencilerimizin yönetmelikte yer alan kuralları bilmelerinde yarar vardır. İlgili yönetmeliğe Öğrenci İşleri
Müdürlüğü’nün internet sayfasından ulaşılabilir.
Askerlik İşlemleri
Askerlik sevk tehir işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’na göre yapılır. Üniversiteye kayıtlı olan
öğrencilerin askerlik işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü (ÖİM) tarafından yürütülür.
• Öğrencinin lisans programına kayıt yaptırmasından itibaren en geç iki ay içinde Ek-G belgesi
düzenlenerek, ÖİM tarafından Askerlik Şubelerine bildirilir. Bu işlem öğrencinin öğrenimi süresince bir
defaya mahsus olmak üzere yapılır.
• Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerden öncelikle 18 yaşını bitirmiş, 19 yaşından gün almış
olanların sevk tehir işlemleri yapılır. 19 yaşından gün almamış olanların askerlik sevk tehir işlemleri en geç
Nisan ayı içinde Askerlik Şubesinde olacak şekilde daha sonra yapılmak üzere ÖİM'nde bekletilir.
• 29 yaşını doldurmuş olan öğrenciler için askerlik sevk tehir işlemi yapılmaz.
• Mezuniyet, kendi isteği ile kayıt sildirme, en geç iki ay içinde Ek-G Belgesi düzenlenerek ÖİM tarafından
Askerlik Şubelerine bildirilir.
• Başarısızlık veya diğer nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilip, daha sonra Af Kanunlarından yararlanarak
öğrenimlerine dönen öğrencilerle ilgili olarak, ASAL (Askere Alma) Daire Başkanlığı'nca yayımlanacak olan
emre göre işlem yapılır.
• Mezun olan öğrenciler mezuniyet tarihinden itibaren iki ay içerisinde Askerlik Şubesine giderek Yedek
Subay Aday Adaylığına karar aldırır. Bu kararı aldıranların Askerlik Şubelerince bir yıla kadar Askere
Sevkleri tehir edilir. Bu kararı aldırmayanlar hakkında Askerlik Şubelerince kanuni işlem yapılır.
• Askerlik nedeni ile polis veya jandarma tarafından aranması durumunda, öğrencinin Öğrenci İşleri
Müdürlüğü’ne başvurması gerekir.
5
• Yurtdışına çıkmak amacı ile pasaport çıkartmak isteyen öğrenciler "Harçsız Pasaport Belgesi" alarak
Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ederler.
Öğrenci İzinleri
Öğrenciler sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi
nedenlerle, ilgili akademik kurul kararıyla bir defada en fazla iki yarıyıllık süre ile izinli sayılabilirler. İzinli
sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne
en geç ilgili yarıyılın ders ekleme/bırakma süresi bitimine kadar başvurur; ancak izin gerekçesinin ders
ekleme/bırakma süresi bitiminden sonra ortaya çıkması durumunda başvuru için süre kısıtlaması
yoktur.
Öğrencilere izin verilmesi halinde öğrenim ücretleri ile ilgili uygulamalar aşağıdaki şekilde yürütülür:
Bir veya iki dönem izin alan öğrenciler, izinli oldukları dönemler için öğrenim ücretinin yarısını ödemekle
yükümlüdür. Ödenen ücretler öğrencinin geri döndüğü dönem için mahsup edilir. Öğrenci Değişim
Programları kanalı ile yurt dışında bulunan öğrenciler tam ücret öderler.
Yaz Okulu
Kampusumuzda altı haftalık yaz okulunda açılan derslere akademik bir kayıt engeli olmayan öğrenciler,
belirlenen ücreti ödeyerek kontenjanlar çerçevesinde kayıt yaptırabilir.
Yaz okulunda en fazla iki ders alınabilir. Yaz okulunda öğrenim ücreti “kredi” başına ödenir.
Değişim Programları
Bu programlar, ODTÜ'nün yabancı üniversitelerle imzalamış olduğu resmi anlaşmaların bir bölümüdür.
Kampusumuz programlarında bir tam akademik yılı tamamlamış ve belirlenen diğer kriterlere de uygun
öğrenciler, öğrenci değişim programına başvurabilirler. Değişim öğrencileri, yabancı üniversiteye bir
dönem ya da bir akademik yıl boyunca devam eder ve sonra Kampustaki programlarına dönüp
öğrenimlerini tamamlarlar. Öğrenciler gittikleri üniversitede öğrenim harcı ödemezler, ama ODTÜ Kuzey
Kıbrıs Kampusu’na öğrenim ücreti yatırmaya devam ederler.
Ankara Kampusu ve Kuzey Kıbrıs Kampusu arasında belirli bir yönerge dahilinde sürmekte olan bir değişim
programı da mevcut olup, ilerleyen sayfalarda bu konu ile ilgili ayrıca bilgi verilmektedir. Bu program ile
ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir.
http://oim.kkk.odtu.edu.tr/pages/regulations/ankara_exchange.php
Yandal Programları
Lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans programlarına ek olarak diğer bir lisans programının
belirli sayıda dersinden veya belirli sayıda disiplinlerarası dersten oluşan bir “Yandal” programına kayıt
yaptırabilir. Yandal programı bir lisans programı değildir. Bu programı tamamlayan öğrencilere bir sertifika
verilir. Yandal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yandal Programları




Elektronik
Bilişim Sistemleri
Mekatronik
İktisat
6




Genel İşletme
Kurumsal Finans
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Genel Psikoloji
Yatay Geçiş
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yatay Geçiş bilgileri internet anasayfamızda aşağıdaki adreste bulunmaktadır.
http://www.oim.kkk.odtu.edu.tr/pages/regulations/transfer.php
İngilizce Yeterlik Sınavı
ODTÜ’de öğretim dili İngilizce olduğundan, adayların dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri
şarttır. Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin İngilizce yeterlikleri ODTÜ KKK Yabancı Diller Okulu
tarafından yapılan ve Akademik Takvimde tarihleri ilan edilen İngilizce Yeterlik Sınavları ile belirlenir.
Adayların Üniversite Senatosunca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası nitelikte bir İngilizce sınavından
aldığı not da İngilizce Yeterlik Sınavı yerine sayılabilir. İngilizce Yeterlik Sınavı, eğitim dili tümüyle İngilizce
olmayan programlardan gelen (ÖSYS Kılavuzu'nda eğitim dilinin %30 vb. oranında İngilizce olduğu
belirtilen kurumlar dahil) ve uluslararası nitelikte bir İngilizce sınav sonucu sunmayanlar için zorunlu ve
başarılması gereken bir sınavdır. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru sırasında sunmak
zorundadırlar.
Bu konuda diğer bilgiler ve kabul edilen sınavlar ile ilgili ayrıntılar için web anasayfamızda yer alan
aşağıdaki adresteki bilgilere başvurulabilir.
http://www.oim.kkk.odtu.edu.tr/pages/admission/language.php
Öğrenim Ücretlerinin Ödenmesi
Banka Hesap Numaraları:
Öğrencilerimizin katkı payı ve diğer hizmetler için ödeme yapmaları gereken bankalar ve hesap
numaralarına;
http://www.oim.kkk.odtu.edu.tr/pages/fees
adresinden ulaşılabilir.
Burs Olanakları
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 2014-2015 akademik yılında öğrencilerine aşağıdaki burs olanaklarını
sunmaktadır:
7
ÖSYS Sonuçlarına Göre Verilen Burslar
Öğrenim Bursu:
2014-2015 ders yılında SUNY New Paltz ile birlikte yürütülen İşletme Uluslararası Ortak Lisans Programı
(UOLP) ve KKTC vatandaşlarına ayrılan özel kontenjanları dışında, TC ve KKTC uyruklu öğrencilere yönelik
ÖSYS kontenjanlarının tamamı burslu kontenjanlardan oluşmaktadır.
Burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler, 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı ve 5 yıl lisans eğitimi süresince
başarı durumuna bakılmaksızın, yerleştirildikleri burslu kontenjan türüne göre öğrenim ücretinin %100,
%50 veya %25'inden muaf olacaktır. ODTÜ Senatosu'nun belirleyeceği koşulları sağlayan burslu
öğrencilerin burs koşulları İngilizce Hazırlık Okulu’nda bir dönem daha devam edebilir. Yaz Okulu ayrıca
ücrete tabidir. Burslu öğrenciler Yaz Okulu’nda kısıtlı sayıda dersi tabi oldukları burs koşulları kapsamında
(tam burslu, %50 burslu, %25 burslu) alabilirler.
Yurt Bursları:
Program
Yerleştirme
puan türü
Yurt Bursu için Gereken
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Müh.
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Y-MF- 4
MF-4 sınav başarı puan sıralamasında
ilk 35.000’e girmek.
Makina Mühendisliği
Petrol ve Doğal Gaz Müh.
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
İngilizce Öğretmenliği
MF-4 sınav başarı puan sıralamasında
ilk 35.000’e girmek.
Y-MF-4
Y-DİL-1
DİL-1 sınav başarı sıralamasında ilk
4.000’e girmek
Y-TM -1
TM-1 sınav başarı puan sıralamasında
ilk 25.000’e girmek.
Y-TM - 2
TM-2 sınav başarı sıralamasında ilk
25.000’e girmek.
Y-TM - 3
TM-3 sınav başarı sıralamasında ilk
25.000’e girmek.
İşletme
İşletme (UOLP-SUNY NP)
İktisat
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
Psikoloji
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Bu koşulları sağlayan öğrencilerin tümü dört kişilik odalarda ücretsiz yurt hakkına sahip olacaktır.
8
Eğitim – Öğretim Süresince Burs Olanakları
Akademik Başarı Bursu:
Lisans programında ilk yılını (Hazırlık Okulu hariç iki normal dönemi) tamamlamış ve kendi
programlarındaki öğrenciler arasında Hazırlık sınıfında okuyanlar hariç genel not ortalaması sıralamasında
ilk %5'e girenlerden;


Genel not ortalaması (CGPA) 3,50 - 3,74 arasında olanlara, takip eden Güz döneminde Ekim,
Kasım, Aralık ve Ocak aylarında, İlkbahar döneminde ise Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında
450 TL/ay;
Genel not ortalaması (CGPA) 3,75 ve üzeri olanlara, takip eden Güz döneminde Ekim, Kasım,
Aralık ve Ocak aylarında, İlkbahar döneminde ise Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 650 TL/ay;
"Akademik Başarı Bursu" verilir.
Hazırlık sınıfında okuyanlar hariç, bir programa kayıtlı öğrenci sayısının %5'inin küsurlu veya ikiden az
olması durumunda yukarıdaki genel not ortalaması koşullarını sağlayan kaç öğrenciye Akademik Başarı
Bursu verileceği ve aynı not ortalamasına sahip öğrencilerin olması durumunda burs verilecek öğrenci
sayısının artırılması hususlarında Kampus Yönetim Kurulu Başkanlığı yetkilidir. Genel not ortalamaları ne
olursa olsun; (i) disiplin cezası almış öğrenciler, (ii) son iki döneminde normal ders yükünün altına düşen
veya FD, FF, NA, W ve U notu bulunan öğrenciler, (iii) son iki dönemde 3,00'ün altında dönem not
ortalaması (GPA) bulunan öğrenciler bu burstan yararlanamazlar. (iv) son iki döneminde Bütünleme Sınavı
almış öğrenciler bu burstan yararlanamazlar.
Öğrenci Asistanlık:
Öğrencilerin Kütüphane, Laboratuvarlar, Bilgi İşlem, Spor Tesisleri, Yurtlar, vb. yerlerde Öğrenci Asistan
statüsünde hizmet karşılığı burs alabilme olanakları da bulunmaktadır. Öğrenci asistanlık için akademik
başarı yanında gereksinim de göz önüne alınmaktadır.
Gereksinim Bursları:
Maddi imkanları kısıtlı öğrencilere, belirli bir başarı düzeyinin altına düşmemeleri koşuluyla, ODTÜ Kuzey
Kıbrıs Kampusu Burs ve Yardım Fonu aracılığıyla kitap, gereksinim, yolluk vb. maddi destek bursları
verilmektedir.
ÖSYS Sonuçlarına Göre Verilen Bursların Devamı ile İlgili Ayrıntılı Bilgiler
1. Öğrenci İngilizce Hazırlık Programını normal süresi içinde başarıyla tamamladığı takdirde Lisans
Programının birinci yılında bursu devam eder.
2. Öğrenci İngilizce Hazırlık Programını tekrar etmek durumunda kalırsa, tekrar ettiği yıl için bursu
kesilir ve İngilizce Hazırlık Programını tamamlayıncaya kadar öğrenim ücreti öder.
3. Burslu öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı veya Lisans Programı Yaz Okulu’nda burs durumlarına
göre ücretsiz ders alabilirler. Tam burslu bir lisans öğrencisinin öğrenim süresi boyunca
kullanabileceği 8 kredilik ücretsiz yazokulu hakkı bulunmaktadır. Eğer tam burslu bir öğrenci
hazırlık programında ise yaz okuluna ücretsiz katılabilir ve lisans eğitimi için yukarıda bahsedilen 8
kredilik yazokulu hakkını kaybeder. Bu olanak yurt ücretlerini kapsamaz. Bunun dışında kalan
durumlarda, burslu öğrenciler yaz okulu dersleri ve yurt için ücret ödemekle yükümlüdürler.
9
4. Öğrenci, İngilizce Hazırlık Programını tamamladıktan sonra Lisans Programına azami 5 yıl burslu
olarak devam edebilir. Bu süre içerisinde herhangi bir dönem not ortalaması düştüğü takdirde
burs kesilmez ancak belirtilen süre içerisinde mezun olmayan öğrencilerin bursları kesilir.
5. İngilizce Hazırlık Programını, ODTÜ yeterlik sınavı veya eşdeğer bir sınav (TOEFL, IELTS) sonucu
sunarak atlamış olan öğrenciler Lisans Programlarını burslu olarak 5 yıl içerisinde tamamlamak
zorundadır. Bu süre dışında öğrenime devam etmek öğrenim ücretinin ödenmesine tabidir.
6. Öğrencinin ODTÜ Öğrenci Yurtları Yönetmeliği ve Disiplin Yönetmeliği kapsamında ceza almasına
neden olan durumlarda, bursun devamı konusunda sorun yaşanması söz konusu olacaktır .
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Etik Değerleri
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, öğrencilerini insani ve ahlaki değerlere sahip ve bu değerlere saygılı
bireyler olarak topluma kazandırmayı temel ilkelerinden birisi olarak belirlemiştir. Bu bağlamda, ODTÜ
öğrencilerinin aşağıdaki akademik etik değerleri benimsemeleri ve bu değerleri kendilerine ilke edinmeleri
beklenir.
1. ODTÜ Öğrencileri derslerin tüm gerekliliklerini kendileri yerine getirir.
2. ODTÜ Öğrencileri kopya çekmezler veya akademik personeli aldatıcı davranışlarda bulunmaz.
3. ODTÜ Öğrencileri başka bir öğrencinin kopya çekmesine veya akademik personeli aldatıcı
davranışlarda bulunmasına yardım etmez.
Akademik etik değerlere uymayan davranışlar aşağıdaki ana başlıklara ayrılabilir, ancak bunlarla sınırlı
değildir.
Kopya: Aşağıdaki davranışlar kopya kabul edilir, ancak kopya bunlarla sınırlı değildir.
a) Sınavlarda bir başkası ile bilgi alışverişinde bulunmak,
b) Sınavlarda izin verilmeyen kaynakları ya da bilgiyi kullanmak (örneğin hesap makinasına veya
sıraya bilgi (formül, metin vb.) yazmak, taşınabilir bilgisayar, akıllı cep telefonu, vb. araçları izinsiz
olarak kullanmak, kullanılan tablo ve kitaplara ek bilgi yazmak gibi),
c) Grup çalışmasına izin verilmeyen ödevlerde, projelerde ve raporlarda başka öğrencilerle beraber
çalışmak (Ortak çalışma ile ilgili kurallar dersin öğretim üyesinden öğrenilmeli, ortak çalışma fikir
alışverişinin ötesine geçmemeli; ödevde, projede ya da raporda yapılan "iş" tümüyle öğrenciye ait
olmalıdır),
d) Bir ödevin, projenin, staj raporunun veya laboratuvar raporunun tamamını ya da sadece bir
kısmını bir başka öğrenciden ya da bir kaynaktan (kitap, internet, makale gibi) alıp, kendi yapmış
gibi sunmak,
e) Daha önceden notlandırılmış bir ödevin, projenin, staj raporunun veya laboratuvar raporunun
tamamını veya belli bir parçasını bir başkasından alıp, kendi yapmış gibi sunmak.
Aldatma: Aşağıdaki davranışlar aldatma kabul edilir, ancak aldatma bunlarla sınırlı değildir.
a) Bir sınava veya laboratuvar çalışmasına başka bir kişinin yerine girmek; ya da bir başkasının kendi
yerine bu çalışmalara girmesini sağlamak; kimlik bilgileri ile ilgili yanıltıcı beyanda bulunmak,
b) Farklı kaynaklardan yapılan alıntıları, kaynak göstermeden ve tırnak içine almadan kullanmak
(örneğin “kes-yapıştır” yoluyla),
c) Bir kaynağı, sözcüklerini değiştirerek kaynak göstermeden kullanmak,
d) Başka insanların fikirlerini, fikir sahiplerini kaynak göstermeden kullanmak,
e) Kullanmadığı bir kaynağı alıntı yapılmış gibi göstermek.
Akademik etik değerlere aykırı davranışlarda bulunanlar, üniversite tarafından; “Uyarma”dan başlayıp
“Okuldan uzaklaştırma”ya kadar varabilecek disiplin cezalarına çarptırılabilirler, gerekli durumlarda
yasal takip sonucu geriye dönük hak mahrumiyetleri ile karşılaşabilirler.
10
Barınma Olanakları
I. YURT
Feyzullah POLAT
Tel : (392)661 24 10
Faks : (392)661 24 90
II. YURT
Emsal BAHİT
Tel : (392)661 26 00
Faks : (392)661 26 09
III. YURT
Atilla DEMİREL
Tel : (392)661 33 31
Faks : (392)661 33 39
E-posta:[email protected]
11
Kampus Yurtları
Üniversitemize ait 3 yurdumuz olmasına karşın yerleşkemizde 4 adet öğrenci yurdu bulunmaktadır. 4.Yurt,
bir ODTÜ Vakfı kuruluşu olan EBİ A.Ş’ye aittir.
1.Yurt, 496 öğrenci kapasitesine sahiptir. Biri kız öğrencilere ayrılan 3 blokta çalışma salonu, bir adet ortak
çalışma salonu ve ortak kullanım amaçlı banyo-tuvalet içerecek şekilde düzenlenmiş 2 ve 4 kişilik iki tip
oda vardır. Odalarda öğrenciler için yatak, dolap, çalışma masaları ve buzdolabı mevcuttur. Her blokta üç
adet ortak mutfak ve ayrıca kız ve erkek öğrencilerin ortak kullanımına açık bir adet merkezi mutfak yer
alır. Tüm mutfaklarda ocak, tost makinası ve mikrodalga fırın bulunur.
2.Yurt, tamamı tek kişilik yatak odalarından oluşan birbirinden bağımsız iki blok halinde düzenlenmiştir.
Toplam 420 öğrenci kapasitesine sahiptir. A Blok kız, B Blok erkek öğrencilere tahsis edilmiştir.
Odalar, üç yatak odası, mutfak, banyo - tuvaletten oluşan gruplar halinde düzenlenmiştir. Her öğrencinin
kendi yatak odası vardır ancak mutfak, banyo ve tuvalet, üç öğrencinin paylaşacağı ortak yaşam alanlarıdır.
Yatak odalarında, yatakları dışında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek oranda geniş ve kullanışlı
dolap, çalışma masa ve sandalyesi bulunmaktadır.
Buzdolabı, ocak, bulaşıklık, yemek masası ve sandalyeleri dışındaki mutfak malzemelerini ve ihtiyaç
duyulan küçük ev aletlerini (TV dâhil) öğrenci kendisi temin etmek durumundadır.
3.Yurtta 2 ve 4 kişilik olmak üzere iki tip oda bulunmaktadır. 4 kişilik odaların yatak odaları 2+2 kişinin bir
arada kalabileceği şekilde düzenlenmiştir. 2 kişilik odalarda ise tek yatak odası bulunmaktadır. Toplam 658
yatak kapasitesine sahiptir. Odalarda ihtiyacı karşılayacak oranda kullanışlı ve geniş dolaplar dışında
portmanto, etajer, buzdolabı, çalışma masaları da mevcuttur.
Yurtta, her katta bulunan ve ortalama 30 kişiye 4 kabin düşen banyo – tuvalet ve mutfak ortak
kullanımdadır. Ayrıca katlarda ortak çalışma odaları bulunmaktadır. Yine her katta bulunan ortak
mutfaklarda elektrikli ocaklar, mikrodalga fırın ve tost makinesi bulunmaktadır. 1. ve 2. yurtta bulunan
internet, çamaşırhane, kantin, lobi gibi olanaklar bu yurtta da mevcuttur. Bu yurtta ısınma merkezi sistem
kalorifer ile, soğutma ise klima ile sağlanmaktadır.
Diğer Yurtlar
1) EBİ Öğrenci Yurdu: EBİ A.Ş. bir ODTÜ Geliştirme Vakfı kuruluşudur. EBİ Öğrenci Yurdu toplam üç blokta,
2 katta hizmet vermektedir. A Blok’ta, 12 oda, erkek öğrenci, C Blok’ta 1.kat 10 oda kız öğrenciler için, 2.
kat 12 oda olup erkek öğrenciler için süit daireler şeklinde düzenlenmiştir. B Blok’ta ise çalışma salonu,
bilgisayar odası, lobide TV ve kafeterya yer almaktadır. Yatak odasında her öğrenciye ait sandıklı baza
yatak, elbise dolabı, komodin; çalışma salonunda dahili telefon, internet, çalışma masası ve kitap rafları;
mutfakta ise mini buzdolabı, fırın, elektrikli ocak ve aspiratör mevcuttur. Banyo ve tuvalet öğrencinin
paylaşacağı ortak yaşam alanlarıdır.
2) Ayrıca, Kampus çevresinde (Kalkanlı Köyü) ve Güzelyurt’ta birçok özel yurt bulunmaktadır. Farklı
barınma ve ulaşım seçenekleri sunan bu özel yurtların isim ve telefon numaralarını Kurumsal İletişim
Müdürlüğü’nden edinebilirsiniz. Bu özel yurtlar denetimimiz dışında olup, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
buralarda sunulan olanaklar ve koşullardan sorumlu değildir.
12
Yurtlarda Sağlanan Olanaklar
Kampus içerisindeki yurtlarımızın hepsinde 24 saat güvenlik hizmeti, sıcak su ve internet bağlantısı
mevcuttur. Her gün oda temizlikleri yapılmakta, verilen yatak takımları her 14 günde bir temizleriyle
değiştirilmektedir.
Yurt kantinleri öğrencinin günün değişik saatlerinde kullanabileceği zengin ve çeşitli menülere sahiptir
Bünyelerinde TV odalarını da barındırırlar ve bilardo, langırt gibi öğrencilerin boş zamanlarını
değerlendirebileceği düzenekleri de mevcuttur.
Yurt binalarında ortak çalışma odaları ve öğrencilerin kendi çamaşırlarını yıkamaları için ortak kullanılan
çamaşırhane bulunmaktadır. İhtiyaç duyduğunda öğrencilere ütü ve ütü masası da verilmektedir.
Yurtlara Başvuru
Kampus yurtlarımızın toplam kapasitesi mevcut öğrencilerimiz ile yeni kayıt olarak gelecek öğrencilerimize
yetecek durumdadır. Ancak elektronik ortamda yurt başvuruları yapılırken açıkta kalmamanız için oda
seçenekleri dikkate alınarak mümkün olduğunca fazla tercih yapılması tavsiye edilir.
Yurtlara 3 aşamada öğrenci yerleştirilmektedir. Haziran ayında gerçekleşen 1. aşamada halen yurtlarda
kalmakta olan öğrencilerin başvuruları değerlendirilir. Aramıza yeni katılacak öğrencilerin başvuruları ise
Eylül ayında kayıt tarihlerinde alınmakta ve yerleştirilmeleri 2. aşamada gerçekleştirilmektedir. 3. aşama
ise Ekim ayındadır ve ek kontenjandan gelecek öğrenciler ile ilk iki aşamada herhangi bir yurda
yerleşemeyen ya da yerleştirildiği yurt veya odasını değiştirmek isteyen öğrencilerin durumu
değerlendirilmektedir.
Yurtlara Kayıt
Yurtlar 2014-2015 Akademik Yılı için 12 Eylül 2014 tarihinde açılacaktır. Yeni kayıt yaptıracak
öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:





Öğrenci belgesi veya kimlik fotokopisi
4 adet fotoğraf
Tüberküloz ve HIV testi fotokopileri
İkametgâh Belgesi (Muhtardan) veya Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğü’nden)
Pasaport fotokopisi
Ücretler
Yurda kayıt yaptıran her öğrenciden sabit olarak alınan 200 ABD Doları depozit ücreti, öğrencinin, yurtta
kaldığı sürece yurt eşyasına zarar vermemesi durumunda kendine iade edilmek üzere alınmaktadır.
Yurt ücretleri ise şartlara göre her yıl yeniden ayarlanmakta ve Eylül - Şubat olmak üzere 2 eşit taksitle,
dönem başlarında alınmaktadır. Ayrıca aynı dönemlerde kredi kartına taksitlendirme yapılabilmektedir.
2014-2015 Akademik Yılı – Yıllık Ücretleri:
1. Yurt:
2 Kişilik Odalar : 6.200 TL
4 Kişilik Odalar : 3.600 TL
2. Yurt:
Tek Kişilik Odalar : 6.900 TL
3. Yurt:
2 Kişilik Odalar : 5.400 TL
4 Kişilik Odalar : 3.400 TL
13
Yurtlarda Uygulanan Kurallar
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yurtları, Yurtlar Yönetmeliği’nde belirtilen hükümlere göre yönetilir, işletilir
ve denetlenir. Yurtlar Yönetmeliği, Kampus internet sitesinde bulunmaktadır ve yurtların girişinde bulunan
ilan panolarında da asılıdır. Öğrencilerimizin ilgili yönetmeliği okumaları önerilir. Ayrıca, uyması gereken
kuralları içeren bilgiler öğrenciye kayıt esnasında yazılı olarak da verilir.
Yurtların Giriş-Çıkış Saatleri
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu yurtlarında en son giriş saati hafta içi 01.00, hafta sonu (cuma ve cumartesi
geceleri) ise 02.00 olarak uygulanmaktadır.
14
Bilişim Hizmetleri
Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü
Tel: (392) 661 2132-33-34-35-36-37-38
Faks: (392)661 20 59
E-posta: [email protected]
URL: http://btm.ncc.metu.edu.tr
Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü’nün (BTM) misyonu, Kampustaki tüm
akademik ve idari iş süreçlerinde kullanıcılarımızın ve öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu Bilişim Sistemlerini
/ hizmetlerini servise sunmak için gerekli teknolojik araştırmaların tamamlanması, bu teknolojilerin yatırım
ve hizmete dönüştürülmesiyle ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'nun bilişim olanaklarında dünyanın önde gelen
üniversiteleri seviyesine taşınmasıdır.
15
Kampus Altyapısı
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yerleşke Ağı fiber optik teknolojisi ile kablolanmış Gigabit Ethernet ağ
omurgası ile, bu omurga üzerinden bağlantı sağlayan idari ve akademik birimlerin yerel ağlarından
oluşmaktadır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu yerleşke dışı İnternet Erişimi, 50 Mbps kapasiteli ODTÜ Ankara
ve 200 Mbps kapasiteli TT-Net Lefkoşa İnternet hatları üzerinden sağlanmaktadır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs
Kampusu Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü’nün (BTM) sistem odasında çalışan sunucularda güvenlik,
kullanıcı kimlik doğrulama, loglama, veri tabanı, web ve temel network servisleri için uygulamalar ve SAP
ERP sunucuları yer almaktadır. Ayrıca idari birimlerin ihtiyaç duydukları bazı yazılım ve otomasyon
sistemleri, yerel ağ yönetiminin yapıldığı konsollar da bu sunucular üzerinde bulunmaktadır.Bununla
birlikte, kampusumuz kullanıcıları, e-mail, HTTP, FTP, LDAP gibi bazı servisleri ODTÜ Ankara Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı (BİDB), bünyesinde barındırılan merkezi sunucular üzerinden kullanmaktadırlar.
Bu merkezi sistemler üzerinde çalışmak ve İnternet'e bağlanmak isteyen öğrencilerin Kullanıcı Kodu
(usercode) ve Parolaları (password), kayıtlarını Ankara’da yaptıran öğrencilere kayıt esnasında orada
bulunan görevliler, kayıtlarını Kıbrıs’ta yaptıran öğrencilere ise BTM personeli tarafından verilmektedir.
Kullanıcı kodu ile öğrenciler, kampusumuzdaki genel kullanım bilgisayarlarına oturum açabilir, e-posta
gönderip alabilir, elektronik haberleşme listelerine üye olabilir, merkezi sistemler üzerinde çalışan
yazılımları kullanabilir ve ftp servisinden yararlanabilir, Öğrenci Bilgi Sistemi’nde (OİBS) sunulan her türlü
hizmete erişebilirler. Ayrıca kişisel bilgisayarlarından kampusumuzda internet erişimi yapmak isteyen
öğrencilerimiz, kimlik doğrulama sırasında kullanıcı kodlarını kullanmaktadırlar.
Enformatik Hizmetleri
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu kullanıcıları, Ankara BİDB'nin merkezi sistemleri üzerinden verdiği enformatik
hizmetlerinden yararlanabilirler. Bu servislerle ilgili daha detaylı bilgiye: http://bidb.odtu.edu.tr
sayfasından ulaşılabilir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu bilgisayar ağı kullanıcıları, http://kkk.odtu.edu.tr
adresinde (İngilizcesi http://ncc.metu.edu.tr ) kullanıma sunulmuş olan ODTÜ KKK web sayfaları
aracılığıyla ODTÜ-içi, yurt içi ve yurt dışı bilgi kaynaklarına kolayca ulaşabilir veya arama yapabilirler.
Kişisel Bilgisayar Salonları
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencileri öğrenimleri süresince merkezi olarak sağlanan tüm bilgisayar
kaynaklarını kullanabilmektedirler. Salonlarda bulunan kişisel bilgisayarlarda Suse Linux ve MS Windows 7
uygulamaları çalıştırabilir veya internette gezinti yapabilirler. Çalışma saatleri haftanın yedi günü saat
09.00 ile 24.00 arasıdır.
İnternet Erişim Servisleri
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda öğrencilerimize yurt odalarında kablolu, eğitim binaları ve ortak alanlarda
ise 802.11n kablosuz internet erişimi sağlanmaktadır. KKK’da kablolu veya kablosuz internet hizmeti almak
için bilgisayarınıza:
1. Sertifika yüklemelisiniz. (Tüm işletim sistemlerinde)
2. İnternete bağlanabilmek için gerekli ayarları veya Windowslarda program kurarak ayarlamalısınız.
(Sadece Windows 8 dışındaki Windows versiyonlarında)
3. Bilgisayarınızın donanım adresini (MAC) sisteme kayıt ettirmelisiniz.
Bütün bu işlemleri netregister.ncc.metu.edu.tr adresindeki yönergeleri izleyerek kişisel bilgisayar veya
telefonunuzdan yapabilirsiniz.
16
1. “Connect Me First” kablosuz yayınına bağlanın. Otomatik Bağlan seçeneğini seçmeyin. (Yurtlara
kayıt için, kablosuz yayın olan ortak mekanlarda bu işlemi yapabilirsiniz) Aşağıda anlatılan işlemler
bittikten sonra Connect Me First” kablosuz yayınını cihazınızdan silin.
2. İnternet Explorer (tercihen) programıyla bir web sitesi açınız.
3. Yeni bir siteye yönlendirileceksiniz ( http://netregister.ncc.metu.edu.tr ) Bu sitede, size kullanıcı
adınızı ve şifrenizi soran bir ekrana ulaşacaksınız. (Kullanıcı Adı/Şifre olarak kayıt sırasında aldığınız
zarftaki ‘metumail’ bilgilerini kullanabilirsiniz.)Sayfaya erişimde problem yaşarsanız,
http://int.ncc.metu.edu.tr adresine alle ulaşmayı deneyebilirsiniz.
4. Sayfa görüntülenemiyor hatası alırsanız IP adresinizin ve DNS sunucu ayarlarınızın elle girilmemiş
olduğundan emin olunuz.
5. Sertifika Hatası şeklinde bir uyarı alırsanız “Devam Et Önerilmez” seçeneğini seçiniz.
6. Wireless ağına kayıt yaptıracaksanız bu sayfada gördüğünüz kablosuz Mac adresini not alınız.
7. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek sayfaya giriş yapınız.
8. Kablolu ağa kayıt yaptırmak istiyorsanız, “kablolu”, kablosuz ağa kayıt yaptırmak istiyorsanız
“kablosuz” bağlantısına tıklayınız. (Windows8 mobil telefonlar kampus wireless sistemine uygun
değildir. 802.1x EAP-TTLS-PAP destekleyen bir plugin yüklemeden wireless sisteme
bağlanamazsınız. Windows 8 notebooklar için uyum sorunu yoktur.)
9. Cihazınızda kurulu işletim sistemi hangisi ise, onunla ilgili bağlantıya tıklayınız. (ör: işletim
sisteminiz Windows ise, Windows bağlantısına tıklayınız)
10. Sayfadaki talimatları veya varsa otomatik kurulum programını çalıştırarak ayarlarınızı tamamlayın.
Windowslarda program kurulumu sırasında sadece kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girmeniz, diğer
ekranları “ileri” tuşuna basarak bir ayar değiştirmeden geçmeniz gerekmektedir. Program
kurulumundan sonra lütfen bilgisayarınızı yeniden başlatınız.
11. iPhone ve iPadleriniz İçin: Kurulum dosyasını bu sayfa altında “For MAC-OS Clients” linkinden
indirebilirsiniz. Bu dosyanın kurulumunu yapmak, iphone cihazınızın 3G ayarlarının bozulmasına
neden olabilir. Böyle bir sorun yaşarsanız, mobil operatörünüzün ayarlarını tekrar elle girmeniz
gerekecektir.
12. Bu adımda, Mac adresinizin nasıl bulunacağı hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz. Bulduğunuz Mac
adresini not aldıktan sonra, sayfanın en altında bulunan kayıt sayfası bağlantısına tıklayınız.
13. Ulaşacağınız sayfada, ekranda göreceğiniz ve size uyan ilgili düğmeleri seçerek, Mac adresinizi (6.
veya 12. aşamada not aldığınız) kaydettirebilirsiniz.
14. Mac adresinizi kaydettirdikten sonraki 30 dakika içinde internet erişiminiz açılacaktır.
15. Bağlantı problemi yaşarsanız, denetim masası—Ağ ve İnternet—Network Paylaşım Merkezi—
Adaptör Ayarlarını Değiştirin kısmındaki yerel ağ bağlantısının üstünde sağ tuşla özelliklerini
açarak, yukardaki “Kimlik Doğrulama” alanındaki listeden “Securew2”nin seçili olduğundan emin
olunuz.
Konuyla ilgili sorun yaşarsanız, BTM Öğrenci asistanlarından (Tel: 2056) yardım alabilirsiniz. Eğitim
dönemi başlamamışsa, 16:00-17:30 arasında destek verilmektedir.
Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için http://btm.ncc.metu.edu.tr/tr
alanına bakabilirsiniz.
adresindeki Servisler–Ağ Servisleri
Ücretli Çıktı Servisi
Kütüphanede satılan kontur kartlarından satın alarak 1-2 ve 3. yurtlar, Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü ve
Eğitim Bloklarında bulunan yazıcılardan çıktı alabilirsiniz.
17
Danışmanlık
Danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak için, öncelikle
https://intranet.ncc.metu.edu.tr/rezervasyon/ adresinden ilgili gün ve saat için randevu almanız
gerekmektedir.
BTM, her düzeydeki kullanıcıya genel destek hizmeti sağlamaktadır. Yurt kullanıcılarının yaşadıkları ağ
bağlantı sorunları ve işletim sistemleriyle ilgili sorunlara, haftalık asistan öğrenci çalışma saatleri içinde
(15.45-17.30 arası) asistanlarımızca destek verilmektedir. Bununla birlikte, yine asistan öğrenci çalışma
saatleri sırasında 2056 numaralı telefondan danışmanlık hizmeti almak mümkündür. Güvenlik sorunları
(virus, network saldırısına uğrama...vb) veya asistanlarımızca çözümü bulunamayan konularda BTM
çalışanlarından da destek alabilirsiniz. Ayrıca, genel bilgisayar problemleriyle ilgili sıkça sorulan sorulara
cevapların yer aldığı bir web sayfası, http://sss.bidb.odtu.edu.tr/ adresinden kullanıcıların hizmetine
sunulmuştur.
Dokümantasyon
Ankara BİDB personeli tarafından hazırlanan, Linux İşletim Sistemi gibi kitapların yanı sıra Türkçe ve
İngilizce olarak hazırlanan, tanıtıcı ve eğitici broşürler (ODTÜ Bilişim Kaynaklarını Kullanma Etiği, ODTÜ
Öğrencileri İçin Bilişim Servisleri El Kitabı, Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar vs.) de Ankara BİDB sanal
kütüphanesinde kullanıcıların hizmetine sunulmuştur
(https://bidb.metu.edu.tr/c56-yayinlar-belgeler ve https://bidb.metu.edu.tr/c21-politikalar-kurallar).
FTP Servisi
Öğrenci, akademik ve idari personele ve Türkiye'de alan adı ".tr" ile biten ve alan adı tanımlamaları doğru
yapılmış tüm kullanıcılara ftp hizmeti verilmektedir. Bu hizmete ftp://ftp.metu.edu.tr/ adresindeki FTP
sitesinden ulaşılabilmektedir.
ODTÜ TV
Video gösterimlerinin seçilerek izlenebildiği (on-demand), canlı yayınların yapıldığı bir web ortamı olarak
tasarlanan ve ODTÜ Ankara Kampusu’nda konuşlanmış olan ODTÜ TV, 2005 yılından bu yana
http://odtutv.metu.edu.tr/ adresi üzerinden yayın hayatına devam etmektedir.
Akıllı Sınıf
Akıllı Sınıf, video konferans teknolojisi ile yapılandırılmış, fiziksel olarak farklı mekanlarda bulunan eğitmen
ile katılımcıları interaktif ortamda birleştiren bir yapıdır. (http://btm.ncc.metu.edu.tr/smart_class/)
Yazılım Hizmeti
Çeşitli bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere paket programlar satın alınarak merkezi bilgisayar sistemleri
üzerinde öğrencilerimizin ve idari/akademik birimlerimizin kullanımına sunulmaktadır. Kampus lisanslı
yazılımlarımız aşağıdaki linkte listelenmektedir: http://www.bidb.odtu.edu.tr/c18-lisansli-yazilimlar
18
Kütüphane
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü
Tel: (392) 661 21 20 84-85
Faks: (392) 661 20 89
E-posta: [email protected]
URL: http://kkk.odtu.edu.tr/68/kutuphane.html
OPAC: http://library.metu.edu.tr
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kütüphanesi, Üniversite'nin eğitim, öğretim ve araştırma programlarını
desteklemeyi; akademik ve idari çalışanlarının ve öğrencilerinin her türlü bilgi ihtiyaçlarını karşılamayı ve
kaynak kullanımında ulusal ve uluslararası kurumlarla her türlü işbirliği gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
19
Kütüphanenin Hizmet Verdiği Saatler
Akademik yıl içerisinde Kütüphane, haftanın 7 günü kullanıcılarına hizmet vermektedir. Kütüphane’nin
çalışma saatleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Pazartesi – Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
08:30 – 24:00
08:30 – 17:30
10:00 – 18:00
14:00 – 24:00
3528 m2'lik kapalı alanı olan kütüphanenin 60.000 ciltlik raf kapasitesi ve 450 kişilik oturma kapasitesi, 6
adet grup çalışma odası, 68 kişilik bir seminer odası mevcuttur. Kütüphane’de kablosuz İnternet erişimi
bulunmaktadır.
Kütüphane koleksiyonu çok çeşitli konu alanlarında basılı ve elektronik binlerce kitap ve dergi, yüzlerce
multimedya kaynağı ve çok sayıda günlük Türkçe ve İngilizce gazeteden oluşmaktadır. Kaynakların kapsam
alanları sürekli genişlemekte ve sayıları artmaktadır. Koleksiyonda yer alan DVD’ler günümüz Türk ve
dünya sinemasından örnekleri ve belgesel filmleri içermektedir.
Kütüphane’nin basılı koleksiyonu 32.000 kitap, 214 popüler dergi ve 11 gazeteden oluşmaktadır.
Elektronik kaynaklar, kütüphanelerin ve araştırmacıların vazgeçemediği bilgi kaynakları durumuna
gelmiştir. Kütüphane’den ve Kampus’un her noktasından 163 veritabanı aboneliği aracılığıyla 179.841
elektronik kitap ve 49.500 elektronik dergiye erişim sağlanmaktadır. Eylül 2003 itibarıyla, Merkez
Kampus'ta yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin içeriğine internet üzerinden erişim mümkündür.
Basılı ve elektronik kitap koleksiyonu kütüphane kataloğundan taranabilirken, elektronik kaynaklara da
kampus dışından 7 gün 24 saat erişilebilmektedir.
Kütüphane kullanıcılarının kaynağa erişimini kolaylaştırmak amacıyla, Ders Kitapları Koleksiyonu dışındaki
tüm kütüphane kaynakları açık raf sistemine göre kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Kitap ve
multimedya koleksiyonları konularına göre, dergi ve gazete koleksiyonu alfabetik olarak raflara
yerleştirilmiştir.
Kütüphane koleksiyonunun geliştirilmesinde hem akademik personelin hem de öğrencilerin katkıları çok
önemlidir. Kullanıcılar, koleksiyonun gelişimi için kitap, dergi, multimedya ve elektronik kaynak istek ve
önerilerini [email protected] adresine gönderebilir veya kütüphaneye teslim edebilirler.
Kütüphaneden Yararlanma ve Kullanım Kuralları
ODTÜ KKK Kütüphanesi, Üniversitemizin akademik ve idari çalışanları ile öğrencilerine hizmet vermektedir.
Kullanıcıların ödünç yayın alabilmeleri için ODTÜ mensubu olduklarını belgeleyen kimlik kartlarını
göstermeleri yeterlidir.
Öğrenciler, bir seferde 15 adet kitabı 15 gün ve 2 adet multimedya kaynağını 3 gün sürelerle ödünç
alabilirler.
Referans kaynakları, süreli yayınlar ve gazeteler ödünç alınamaz, bu tür bilgi kaynaklarından sadece
Kütüphane içinde yararlanılır.
20
Gününde Kütüphane’ye iade edilmeyen kaynaklardan, belirlenen saatlik ve günlük gecikme cezaları
alınmaktadır. Üyeler, kaybettikleri veya zarar verdikleri Kütüphane bilgi kaynağının zararını öder.
Kütüphane’de 6 tane grup çalışma odası bulunmaktadır. Öğrenciler, Ödünç Verme masasından anahtar
alarak bu odaları 2 saat boyunca kullanabilirler.
Kütüphanenin tanıtımı ve hizmetleri konusunda, her eğitim-öğretim yılı başında yeni öğrencilerimiz için
oryantasyon programı süresince bilgi verilmektedir. Ayrıca, birinci sınıf öğrencilerine kütüphane hizmet ve
kaynaklarının kullanımına ilişkin ayrıntılı bir sunum yapılmaktadır.
Konuk kullanıcılar kütüphaneyi ziyaret edebilirler, açık raflarda bulunan kaynakları kütüphane içinde
kullanabilirler, kütüphanede çalışabilirler ve yalnızca kütüphanenin elektronik kaynaklarına erişmek için
kütüphanede mevcut bilgisayarları araştırma yapma amacıyla kısa süreli kullanabilirler.
21
Sağlık Hizmetleri
Sağlık Merkezi
Tel: (392) 661 21 83
URL: http://www.kkk.odtu.edu.tr/services/health.php
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Sağlık Merkezi, I. Yurt Binası ile Spor Kompleksi arasında kalan bölgede yer
alır. Giriş kapısı binanın yurda bakan tarafındadır.
Sağlık Merkezi’nin misyonu, kampusumuz öğrenci ve çalışanlarına kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti
vermektir.
Sağlık Merkezi, 1 Kadın Doğum Uzmanı, 1 Dahiliye Uzmanı,1 pratisyen hekim, 1 laborant ve 5 hemşireden
oluşan kadrosu ile hizmet vermektedir.
Verilen hizmetler
- Acil tıbbi müdahale
- Poliklinik muayeneleri
- Klinik takip ve gözlem
Hekimler, hafta içi 08.30 – 22.30 saatleri arasında hasta kabul eder.
22
Sağlık Güvencesi
Kayıt sırasında alınan KKTC’de uygulanan asgari ücretin %10’una tekabül eden miktar karşılığında (yaklaşık
olarak 130 TL) KKTC devlet hastanelerinde ücretsiz muayene ve tetkik olanağı sağlayan sağlık sigortası
yapılmaktadır. İlaç tedavisi bu sigortanın kapsamında değildir. Yine kayıt sırasında kampus sağlık hizmet
bedeli olarak 60 TL alınmaktadır. Sağlık merkezi hekimlerinin reçete etmesi koşulu ile daha önceden
belirlenmiş olan 60 kadar ilacın reçete bedeli üniversite tarafından karşılanmaktadır. Bu belirlenmiş
ilaçların dışında reçete edilecek ilaçlar öğrenciler tarafından eczanelerden ücreti ödenerek alınacaktır.
Muayene sonrası gerekli görülen hastalar, üzerine sağlık sigortası yapıldığını belirten bandrolün
yapıştırılmış olduğu öğrenci kimlik kartı ile birlikte hastaneye sevk edilmektedirler.
Sağlık Merkezi’nde diş hekimi olmadığından diş ile ilgili sorunu olan hastalar 6 km uzaklıktaki Güzelyurt
Hastanesi’ne sevk edilmektedir.
Başvuru
Muayene için öğrenci kimlik kartı ile başvurmak yeterlidir. Muayene ücreti gerekmemektedir.
Hastalık Raporları
Hastalık nedeniyle öğrenciler derslerini ya da sınav ve başvuru tarihlerini kaçırabilirler. Mazeret sınavlarına
girmek ya da eksik işlemlerini tamamlamak için Sağlık Merkezi doktorları tarafından muayene edilmiş ve
rapor verilmiş veya Sağlık Merkezi tarafından gerekli görülüp KKTC devlet hastanelerine sevk edilmiş ve
onaylanmış hastalık raporu getirilmesi gerekmektedir. Bu raporların geçerli kabul edilebilmesi için Sağlık
Merkezi tarafından da onaylanması gerekir. Özel hekimlerden alınmış hastalık raporları ve sevksiz olarak
gidilen devlet hastanesi raporları hiçbir koşulda geçerli kabul edilmeyecektir.
Geceleri, hafta sonları veya tatil dönemlerinde acil durumlarda öğrenciler KKTC devlet hastanelerine
başvurup, hastalık raporu alabilirler; ancak bu hastanelerden alınmış hastalık raporlarının bitim tarihinden
sonra 3 iş günü içerisinde Sağlık Merkezi tarafından onaylanması gerekmektedir. Aksi takdirde bu raporlar
geçersiz sayılır. Resmi tatil dönemlerinde ya da okulun kapalı olduğu dönemler haricinde KKTC dışından
getirilen raporlar onaylanmaz.
23
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi (ÖGPDM)
Tel: (392)661 21 85 – 87 – 88
Faks: (392)661 21 89
URL: http://ogpdm.kkk.odtu.edu.tr/
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu bünyesinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri veren birim,
Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi (ÖGPDM)’dir.
Birimin amacı sizlerin zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişiminizi desteklemek ve öğrenim sürecinizde
karşılaştığınız ve karşılaşabileceğiniz problemlerle baş etmenize yardımcı olmaktır.
24
İlkelerimiz





Gizlilik: Yapılan tüm görüşmeler gizli tutulmaktadır. Merkeze başvurduğunuzda size ait bilgiler
hiçbir kişi ya da kurum ile (aileniz de dâhil) sizlerin onayı olmadan paylaşılmamaktadır.
Bireysel farklılıklara saygı: Bulunulan ortamları zenginleştirdiğine inandığımız bireysel farklılıklara
saygı duyuyoruz.
Gönüllülük: Merkezin sunduğu hizmetlerden faydalanmak tamamıyla gönüllülüğe dayanmaktadır.
İhtiyaçlarınıza en uygun yardımı almanızı sağlama: Merkeze başvurduğunuzda hangi hizmetin
sizin için en uygun olacağına birlikte karar verip, o hizmetten faydalanmanız sağlanılmaktadır.
Dakiklik: Programımızın aksamaması ve size daha iyi hizmet verebilmek için bireysel psikolojik
danışma randevularınıza ve merkez tarafından düzenlenen etkinliklere zamanında gelmeniz
önemlidir. Randevularınıza ve etkinliklere gelememe durumunda en geç bir gün önceden haber
verilmesini rica ederiz.
Hizmetlerimiz
1. Bireysel Psikolojik Danışma
Kişisel gelişiminizi ilgilendiren konuları ve kişisel sorunlarınızı psikolojik danışmanlarla güvenli bir
ortamda bire bir konuşma fırsatı sunulmaktadır. Bireysel psikolojik danışma görüşmeleri, yardım
alınan konuya göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle 5-10 oturum arasında sürmektedir.
Bir oturum, yaklaşık 50 dakika olup, haftada bir kez yapılmaktadır.
2. Seminer ve Grup Çalışmaları
Seminerlere katılarak pek çok konuda (üniversite yaşamına ve kültüre uyum, iletişim vb.) bilgi
dağarcığınızı genişletebilirsiniz. Grup çalışmalarında ise bir konuyla (zamanı etkili kullanma, stres
ve stresle başa çıkma, sınav kaygısı ile baş etme vb.) ilgili bilgi edinmekle kalmayıp, o konu ile ilgili
becerilerinizi geliştirmeye yönelik çeşitli uygulamalar yapma şansını bulabilirsiniz. Ortalama 12
kişiyle oluşturulan grup çalışmalarının süresi, konuya bağlı olarak değişmektedir. Akademik yıl
boyunca düzenlenen söyleşiler Kültür Kongre Merkezi’nde, grup çalışmaları ise ÖGPDM grup
odasında gerçekleştirilmektedir.
3. Oryantasyon Liderliği Projesi
Oryantasyon Liderliği Projesi (OLP) ile 2008-2009 Akademik Yılı'ndan itibaren ODTÜ KKK’ye yeni
gelen sizlere Kampusu tanıtmak ve Kampus yaşamına uyum sürecinizde sizi desteklemek
amaçlanmaktadır. Proje, ODTÜ KKK’deki deneyimli öğrenciler arasından seçilmiş “oryantasyon
liderleri” tarafından yürütülmektedir. Oryantasyon liderleri, sizleri bu süreçte desteklemeye
gönüllü olan rehber öğrencilerdir. OLP, Türkiye ve Kampus olmak üzere 2 ayaktan oluşmaktadır.
Projenin, Türkiye ayağında oryantasyon lideriniz sizlerin sorularını yanıtlayacak veya doğru bilgi
edinebilmeniz için sizleri ilgili kaynaklara yönlendirecektir. Kampus ayağında ise oryantasyon
liderleri havaalanından karşılanmanızda, yurtlara yerleşmenizde ve kampusu tanımanızda sizlere
yardımcı olacaktır.
4. GPC 100 Kampusta İlk Yıl Semineri Dersinin Koordinasyonu
ÖGPDM, ODTÜ KKK’de ilk senelerinde olan sizleri üniversite uyum süreçlerinde desteklemek
amacıyla tasarlanan GPC 100 Kampusta İlk Yıl Semineri Dersi’nin koordinasyonundan sorumludur.
25
Dersin koordinasyonu Merkeze bağlı “Öğrenci İletişim ve Destek Ofisi” tarafından
yürütülmektedir. Öğrenci İletişim ve Destek Ofisi’nin dersin koordinasyonuna yönelik görevleri
arasında;








Dersin içeriğinin hazırlanmasında görev alan danışma komiteleriyle ve ilgili birimlerle
koordinasyonun sağlanması
Dersle ilgili idari konularda öğrencilerin sorularının yanıtlanması
Ders için gerekli malzemelerin hazırlanmasında yapılması gereken ofis işlerinin yürütülmesi
Ders kapsamında yürütülecek seminer ve/veya çalıştaylar için Kampusa gelen davetli
konuşmacıların ağırlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması
Dersliklerin ve seminer salonlarının rezervasyonlarının yapılması
Ders kapsamındaki etkinliklerin yürütülmesinde meydana gelebilecek aksaklıklara anında
müdahale edilmesi
Öğrenci-etkinlik devam çizelgelerinin ve not bilgilerinin kayıtlarının tutulması
Dersin etkililiğinin değerlendirilme sürecinde dersten sorumlu öğretim üyesiyle eşgüdüm
içinde çalışılması yer almaktadır.
5. Broşürlerle Bilgi Paylaşımı
Merkez tarafından sizler için akademik, kişisel ve sosyal konularla ilgili çeşitli bilgilendirici
broşürler hazırlanmaktadır. Broşürlere merkezin web adresinden ulaşılabilir veya broşürleri basılı
olarak merkezden temin edebilirsiniz.
6. Konsültasyon
Sizlerin akademik gelişimini ve ruh sağlığını etkileyen konularda, arkadaşlarınıza, ailelere,
akademik ve idari personele etik kurallar ve gizlilik ilkesi çerçevesinde Merkez tarafından verilen
danışmanlık hizmetidir.
ÖGPDM’ye Başvuru
ÖGPDM’de verilen tüm hizmetler ücretsizdir.
Bireysel danışma hizmetinden faydalanmak için, hafta içi her gün saat 08.30-12.30 ve 13.30-17.30
arasında merkeze gelip başvuru formunu doldurarak veya web sayfasında bulunan başvuru formunu
doldurup e-posta yoluyla göndererek randevu alabilirsiniz.
Grup hizmetlerinden faydalanmak için, düzenlenen söyleşi ve grup çalışmalarına katılım ile ilgili bilgiyi epostalarınızdan, duyuru panolarından veya web adresimizden takip edebilirsiniz.
Ayrıca, Merkez ve dönem içindeki etkinliklerle ilgili güncel bilgilere http://ogpdm.kkk.odtu.edu.tr/
adresinden ulaşabilirsiniz.
Merkezin çalışmalarıyla ilgili her türlü öneri ve beklentilerinizi [email protected] adresinden bize
ulaştırabilirsiniz.
26
Sosyal Hayat
Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü
Tel: (392) 661 19 11-12-13-14
Faks: (392) 661 19 19
E-posta:[email protected]
URL: http://www.sca.ncc.metu.edu.tr/
Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü
Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin kurumumuz ve kurumumuzca
desteklenen öğrenci toplulukları tarafından organize edilmesinden sorumludur. Öğrencilerimizin akademik
başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerdeki başarılarının da onları gelecekte daha farklı
kılacağı düşünüldüğü için öğrenci topluluklarının kurulmasını ve bu yöndeki etkinlikleri desteklemekteyiz.
Öğrenci Toplulukları
Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 41 öğrenci topluluğu vardır. Öğrenci
Toplulukları tarafından 2013-2014 ders yılı boyunca konserler, sergiler, festivaller, konferans, kongre,
seminer, tiyatro ve gezileri içeren 400’e yakın etkinlik düzenlenmiştir.
27
2013-2014 akademik yılında 8. ODTÜ KKK Tiyatro Şenliği, 7. Uluslararası Yemek Festivali, 8. ODTÜ KKK
Korku Gecesi, 4.Sahne Sanatları Şenliği, Ülke Geceleri, 2. Mezunlar Kampusta gibi organizasyonlar öğrenci
toplulukları tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Öğrenci Toplulukları Listesi
1. Akdeniz Araştırmaları Topluluğu
2. Atatürkçü Düşünce Topluluğu
3. Bilim ve Eğitim Topluluğu
4. Bilişim ve Öğretim Teknolojileri Topluluğu
5. Çağdaş Düşünce Topluluğu
6. Değişim ve Toplumsal Farkındalık Topluluğu
7. Eleştirel Düşünce Topluluğu
8. Enerji Topluluğu
9. Fantastik Kurgu Topluluğu
10. Fotoğrafçılık Topluluğu
11. Genç Girişimciler Topluluğu
12. Güzel Sanatlar Topluluğu
13. Halk Bilimi Topluluğu
14. Havacılık ve Uzay Topluluğu
15. Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE) Öğrenci Topluluğu
16. İnşaat ve Yapı Topluluğu
17. Kariyer ve İşletme Topluluğu
18. Kıbrıs Kültürünü Tanıtma Topluluğu
19. Kişisel Gelişim Topluluğu
20. Klasik Türk Müziği Topluluğu
21. Kültür, Edebiyat ve Düşünce Topluluğu
22. Medya ve Münazara Topluluğu
23. Model United Nations (MUN) Topluluğu
24. Modelcilik Maket Topluluğu
25. Müzik Topluluğu
26. Müzikal Topluluğu
27. Politik Düşünce Topluluğu
28. Proses Topluluğu
29. Psikoloji Topluluğu
30. Radyo Topluluğu
31. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Topluluğu
32. Sinema Topluluğu
33. Sosyalist Düşünce Topluluğu
34. SPE ODTÜ KKK Öğrenci Topluluğu
35. Teknik Destek Topluluğu
36. Tiyatro Topluluğu
37. Toplum Gönüllüleri Topluluğu
38. Türk - Alman İletişim Topluluğu
39. Türkçe ve Tarih Topluluğu
40. Uluslararası Gençlik Topluluğu
41. Uluslararası Öğrenciler Topluluğu
28
Öğrenci Topluluklarına Nasıl Üye Olabilirim?
Akademik danışmanın denetiminde ve öğrencilerden oluşan yürütme kurulu kararları ile gerçekleştirilen
topluluk çalışmalarına katılabilmek için topluluklara veya Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü'ne başvurarak
üyelik formu alınması gerekmektedir. Ayrıca Oryantasyon Programı süresince ODTÜ Meydanı’nda
kurulacak olan topluluk standlarından da üyelik formu alabilirsiniz ve detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Gösteri ve Aktivite Merkezlerimiz
1. Kültür ve Kongre Merkezi: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kültür ve Kongre Merkezi (KKM) çeşitli
2.
3.
4.
5.
sosyal, kültürel ve akademik etkinliklere ev sahipliği yapmakta ve bölgenin bilim, kültür ve sanat
yaşamına büyük katkıda bulunmaktadır. Kullanım ve estetik açıdan mükemmel bir mimariye ve
teknik altyapıya sahip olan KKM’de biri 522 kişilik büyük amfi, biri 210 kişilik ve ikisi 109 kişilik
toplam dört amfi bulunmaktadır. Bunlara ek olarak dördü 20 kişilik, üçü 60 kişilik toplam 7 tane
seminer odası, bir akıllı sınıf, beş tane simültane tercüme odası bulunan Kültür Kongre Merkezi
toplam 5791m² alana sahiptir. KKM’de gerçekleştirilecek aktiviteleri http://sca.ncc.metu.edu.tr
sayfasından takip edebilirsiniz.
Sanat Atölyesi: Sanat Atölyesi, ODTÜ KKK öğrencilerinin yaratıcılık ve becerilerini ortaya
koyabilmelerine olanak tanınması ve sosyal açıdan da gelişimlerine katkı sağlanması amacı ile 2007
bahar döneminde kurulmuştur. Sanat Atölyesi katılımcıların atölye ortamında her türlü görsel
materyali kullanarak sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamaktadır. Atölye
çalışmalarıyla yaratıcılığı geliştirme, farklı, yeni malzemelerle düşünme ve düşünceyi görselleştirme
egzersizleri yapılmaktadır.
Fotoğraf Stüdyosu: Fotoğrafçılık Topluluğu 5 yıldır sahip olduğu topluluk odasını fotoğraf
stüdyosuna çevirerek kampusta fotoğrafçılık adına birçok yeniliğe imza atmıştır. Topluluk
bünyesindeki stüdyoda, profesyonel paraflaş seti ve kablosuz trigger seti, bilgisayar ve gerekli
yazılımlar, siyah beyaz agrandizör, karanlık oda kimyasalları, vesikalık baskı için dijital termal yazıcı
bulunmaktadır. Topluluğa üye tüm öğrenciler tecrübeli üyelerin kontrolünde stüdyodan
yararlanabilmektedir.
Müzik Stüdyosu: Müzik Topluluğu’na üye öğrencilerin kullanımı için 2007 yılında KKM’nin alt
katında kurulan stüdyo, her türlü teknik donanıma sahiptir. Stüdyo kullanımı ve detaylı bilgi için
Sosyal Kültürel İşler Müdürlüğü’ne müracaat edilmelidir.
Topluluk Odaları: Toplulukların kullanımı için planlanan topluluk odaları, Alışveriş Merkezinin üst
katında yer almaktadır.
29
Spor ve Rekreasyon
Spor ve Rekreasyon Müdürlüğü
Tel: (392) 661 21 93 – 92 – 91
Faks: (392)661 21 99
Spor Merkezi Danışma: (392) 661 21 18
E-posta: [email protected]
URL: www.sports.ncc.metu.edu.tr
Amacımız
Organize sporlar, rekreasyonel sporlar ve eğlence sporları ile öğrencilerin ve personelin performans
değerlerini belirlemek/geliştirmek, takım içinde rol alma becerisini ve stresle başa çıkabilme yeteneğini
geliştirmek, hangi düzeyde olursa olsun katılanların duygu düşünce ve davranışları üzerinde etkili olan
spor faaliyetlerinin planlı olarak yapılmasını sağlayarak zorunlu etkinliklerin ve işlerin ardından fiziksel ve
zihinsel olarak yeniden yapılanmalarını ve kişilik gelişimi sağlayan, toplumsallaşma aracı olan sporu faydalı
bir alışkanlık olarak yaşam öğelerinin biri haline getirerek davranışlarına eklemelerini sağlamaktır.
Spor Takımları ve Spor Toplulukları oluşturarak, ODTÜ'nün canlı bir kurum olarak kalması için gerekli olan
birlik ve beraberlik ruhunun yaratılmasını, benimsetilmesini, öğrenciye kendini gösterme ve sportif
becerilerinden ötürü onaylanma fırsatı sunularak geliştirilmesini, topluma yetişkin bireyler olarak katılmak
için gerekli olan özgüven, sorumluluk, başarı kazanma hislerinin geliştirilmesini, spor takımlarının örnek
davranış ve tutumları ile çevrenin desteğini alarak üniversite tanıtımına katkıda bulunmalarını
sağlamaktır.
30
Spor Merkezi
Spor Merkezimiz Avrupa standartlarında mimari yapısı ve son teknoloji ile donatılmış ekipmanları ile her
türlü sporun yapılabileceği mükemmel bir tesistir.
Spor Salonu
Spor salonu oyun alanında:
 Basketbol Alanı
 Voleybol Alanı
 Hentbol Alanı
 Tenis Alanı
 Badminton Alanı
Spor salonu içinde :
 Squash Kortları
 Masa Tenisi Oyun Alanı
 Aerobik, Dans, Pilates, Yoga, Judo, Karate ve Egzersiz Salonu
 Yürüyüş ve Koşu Parkuru (160 metre)
 Kondüsyon Salonu
 Serbest Ağırlıklar
 Kondüsyon Makineleri
 Kardiyo Makineleri
 Kürek Makineleri
 Toplantı Salonu
 Topluluk Faaliyet Odaları
 Soyunma Odaları
 Hakem Odaları
 İlk Yardım Odası
Açık Spor Tesisleri
Işıklandırmalı açık spor alanlarından 07:00-24:00 saatleri arasında rezervasyon yaparak yararlanabilirsiniz.
 Basketbol/Voleybol Sahası
 Tenis Kortları
 Halı Saha
 Yarı Olimpik Açık Yüzme Havuzu (25m.x12m.)
 Tırmanma Duvarı (11 m.)
 Plaj Voleybolu Sahası
 Plaj Futbolu / Plaj Hentbolu Sahası
 Atletizm Koşu Pisti (200 metre, 4 kulvarlı, tartan zemin)
 Açık Alan Fitness Makineleri
 Minigolf Sahası (Dünya Minigolf Federasyonu onaylı, 18 delikli)
Spor Toplulukları
Rekreatif faaliyetler içinde organize olan spor topluluklarımız; eğitmenler gözetiminde çalışmalarını
yaparak üniversite içinde ve dışında yapılan etkinliklerde gösterilere katılmakta, öğrencilere kurslar,
turnuvalar, rekreatif etkinlikler düzenleyerek sportif, sosyal becerilerini geliştirmekte ve branşlarında
sertifika almalarını sağlamaktadırlar.
 Sualtı Topluluğu
31









Dans Topluluğu
Tırmanış Topluluğu
Bisiklet Topluluğu
Uçurtma Sörfü Topluluğu
Shotakan Karate Topluluğu
Okçuluk Topluluğu
İzcilik Topluluğu
Koşarak Hedef Bulma Topluluğu
Arama Kurtarma Topluluğu
Spor Takımları
Üniversitelerarası yarışmalara katılan spor takımlarımız, diğer üniversiteler ve kulüp takımlarıyla özel
karşılaşmalar yapmakta, turnuvalara katılmaktadırlar. Üniversite içinde yapılan şeçmelerde ve
turnuvalarda başarılı öğrenciler antrenörler tarafından takımlara davet edilmektedirler.









Basketbol
Futbol
Hentbol
Masa Tenisi
Badminton
Tenis
Voleybol
Yüzme
Satranç
32
Radyo
Radyo ODTÜ Kuzey Kıbrıs Stüdyosu
Tel: (392) 661 30 30
E-posta: [email protected]
URL: www.radyoodtukibris.net
33
Bir Yaşam Biçimi; Radyo ODTÜ, hayatın sesini aç!
Radyo ODTÜ yayın hayatına başladığı 31 Ocak 1995’ten bu yana eskinin unutulmazları, günümüzün hit
şarkılarından oluşan zengin yayın içeriği ve geniş bir yelpazeye sahip programları ile 103.1 frekansından
her yaştan dinleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
28 Haziran 1996 tarihinden bu yana yayınını internet üzerinden de dinleyicilerine ulaştıran Radyo ODTÜ,
Türkiye’de internet üzerinden canlı yayını gerçekleştiren ilk radyo unvanına sahiptir. 2003 yılında “Turkish
Radios Online Viewers’ Choice Awards 2002” organizasyonunda “En İyi Radyo Web Sitesi Tasarımı” ve “En
İyi Teknik Donanımlı Radyo Web Sitesi” dallarında da ödül alan radyoodtu.com.tr, o anda yayında olan
şarkı ve program bilgileri ile son 24 saatin şarkı listelerine ulaşılan Türkiye'deki ilk ve tek radyo internet
sitesidir.
Efsanelerin yeni notaları, gözde grupların genç şarkıları, Rock efsaneleri, Rock ‘n’ Roll’un 50 yılı ve daha
birçok özel albüm 2000 yılından bu yana Radyo ODTÜ etiketi ile müzikseverlerle buluşmaktadır. Radyo
ODTÜ, Türkiye’nin müzik piyasasına katkıda bulunmak amacıyla, dinlenmesi, bilinmesi gerektiğini
düşündüğü albümlerin tanıtımını üstlenmektedir. Bu konuda müzik şirketleri ile ortak bir çalışma yürüten
radyonun etiketli albüm serüveni, 2000 yılında yayınlanan Legendary Rock albümü ile başlamış, Lifehouse,
Deep Purple, Travis, Puddle of Mudd, ZZ Top, Vertical Horizon, Aerosmith, Cake, Judas Priest, Audioslave,
Santana, Pearl Jam ve Bryan Adams gibi isim ve grupların albümleri ve 50 yıllık rock’n roll efsanelerini bir
araya getiren “Legends of Rock N Roll” albümüyle devam etmiştir. Son olarak 2009 yılında, Manic Street
Preachers – Journal for Plague Lovers albümünün tanıtım sponsorluğunu üstlenen Radyo ODTÜ, bu
alandaki desteklerini yeni albümlerle sürdürecektir.
Radyo ODTÜ “Temel Radyoculuk Eğitimi”, “Temel Atölye Çalışmaları”, “Geliştirilmiş Atölye Çalışmaları” ile
yayın ekibini sürekli eğiten, düzenlediği eğitim staj programlarıyla düzenli olarak “radyocu” yetiştiren ve
bu konuda öncülük eden sayılı medya kurumlarından biridir.
Radyo ODTÜ yayın içeriği ve radyoculuğa yaklaşımı ve düzenlediği organizasyonlar, destek verdiği
etkinlikler ve tanıtım faaliyetleri ile dinleyici kitlesinin kendisini farklı bir noktada konumlandırmasını
sağladı. Bu sayede “Radyo ODTÜ bir yaşam biçimidir” diyecek kadar Radyo ODTÜ’ye bağlı dinleyiciler
oluşturmayı başardı. Bu takdirin sonucu olarak 15 yıllık yayın hayatında, “Özel Radyo ve Televizyon
Yayıncıları Derneği” ve “Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği” tarafından 5 yıl üst üste “Türkiye’nin En
İyi Yerel Radyosu” seçildi. Bugüne kadar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Özel Radyo ve Televizyon
Yayıncıları Derneği, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, Radyo Yayıncıları Derneği, Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği gibi birçok saygın dernek ve kuruluş tarafından, En İyi Yerel Radyo,
Yabancı Müzik Yayını Yapan En İyi Yerel Radyo, En İyi Radyo Haber / Program, En İyi DJ, En iyi Radyo
Programı dahil 23 ödüle layık görüldü. Radyo ODTÜ, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından
2010 yılının en iyi radyo istasyonu seçilmiştir.
Radyo ODTÜ’nün devamı olan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Stüdyosu (Radyo ODTÜ KKS) Ekim 2007’den Mart
2009’a kadar 18.00 - 24.00 saatleri arasında deneme yayını yapmıştır. Radyo ODTÜ Kuzey Kıbrıs Stüdyosu
Mart 2009’dan itibaren ODTÜ Kuzey Kıbrıs Stüdyosu’nda, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencileri
tarafından hazırlanan programları 103.1 frekansından KKTC’de yayınlamaktadır.
Radyo ODTÜ KKS; FM 103.1 ve www.radyoodtukibris.net adresinden yayın yapmaktadır.
34
Bilim ve Teknoloji Merkezi
Bilim ve Teknoloji Merkezi
Tel: (392) 661 27 57
Faks: (392) 661 21 03
E-posta: nccufometu.edu.tr
URL: http://kkk.odtu.edu.tr/27/bilim_ve_teknoloji_merkezi.html
Bilim ve Teknoloji Merkezinin amacı, ilköğretimden başlayarak, toplumun her katmanında bilimsel
yaklaşım ve araştırma, yaratıcılık ve analiz yeteneğini geliştirmeyi özendirmek üzere faaliyetlerde
bulunmak, toplum ve bilim arasındaki bağları güçlendirmek ve üniversitelerde topluma yönelik
faaliyetlerin artmasına katkı sağlamak olarak benimsenmiştir. Ayrıca bilimsel düşüncenin bir hayat biçimi
olması çeşitli şekillerde özendirilmeye çalışılmaktadır. "Bilime Dokunmanın Yolu" ilkesinden yola çıkarak
düzenlenen deneyler, günlük yaşamda gözlemlenen ancak çoğu zaman üzerinde durulmayan birçok
fiziksel ilke ve doğa olayını, eğelendirici düzenekler içerisinde ziyaretçilere ulaştırmayı amaçlamaktadır.
Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde geleceğin bilim insanları olacak gençler, hem bilimin nasıl geliştiğini
görecek hem de bugünün teknolojisini deney yaparak öğrenecektir.
35
Mezunlar
Mezunlarla İletişim Ofisi
Tel: (312) 210 46 70
Faks: (392) 661 21 03
E-posta: [email protected]
Mezunlarla İletişim Ofisi
Mezunlarımız ve üniversite arasında bir köprü rolü üstlenmekte olan Mezunlarla İletişim Ofisi’nin temel
görevi mezunlarımız arasındaki iletişimi sağlamak ODTÜ anlayışı ve ruhunu canlı tutmaktır. Bu misyon
çerçevesinde toplamı 110.000 olan mezunlarımızın büyük bir bölümüne ulaşmayı başarmıştır.
Mezun Dernekleri’nin Türkiye ve yurt dışı temsilcilikleri ile sürekli iletişim halinde olan kurumumuz,
mezunlarının birbiriyle iletişimini sağlamaktadır.
ODTÜ Mezunları Dernekleri İletişim Bilgileri
36
Yurt içi
Ankara Mezunları
(312) 286 79 79
[email protected]
Bursa Mezunları
(532) 721 43 37
[email protected]
Denizli Mezunları
(258) 265 09 18
[email protected]
Eskişehir Mezunları
(222) 229 38 78
[email protected]
İstanbul Mezunları
(212) 274 68 60
[email protected]
Mersin Mezunları
(324) 328 73 91
[email protected]
Antalya Mezunları
(533) 775 88 01
[email protected]
Ege Mezunları
(232) 445 55 15
[email protected]
Tartışma Listesi: [email protected]
Adana Mezunları
(505) 255 17 27
[email protected]
Gaziantep Mezunları
(342) 339 98 40
[email protected]
Kayseri Mezunları
(352)222 6171
[email protected]
Kocaeli Mezunları
(262) 334 70 87
[email protected]
[email protected]
Zonguldak Mezunları
(372) 257 40 10
[email protected]
Doğu Karadeniz Tem.
(462) 321 22 62
[email protected]
Samsun Mezunları
(532) 780 90 91
[email protected]
Muğla ve Çevresi Mezunları
(252) 211 15 05
[email protected]
Kıbrıs Mezunları
(392) 228 65 58
[email protected]
37
Yurt dışı
Almanya
Listeye üye olmak için;
gönderiniz.
Haberleşme Listesi: [email protected]
[email protected] adresine e-posta
Belçika
Listeye üye olmak için;
gönderiniz.
Haberleşme Listesi: http://groups.yahoo.com/group/METU_Belgium
[email protected] adresine e-posta
Fransa
Haberleşme Listesi:
Listeye üye olmak için;
Tel: 0033698050571
[email protected]
[email protected] adresine e-posta gönderiniz.
Hollanda
Listeye üye olmak için;
gönderiniz.
Haberleşme Listesi: [email protected]
[email protected] adresine e-posta
İngiltere
Listeye üye olmak için;
Haberleşme Listesi: http://groups.yahoo.com/group/metu-uk
[email protected] adresine e-posta gönderiniz.
İskoçya
Adres: 34 Hamiltonhill Road Flat:1/2 Glasgow G22 5RS Scotland / UK
Tel: 0 777 641 75 07
E-mail: [email protected]
ABD
Colorado
Haberleşme Listeleri:
http://groups.yahoo.com/group/colorado_turkish
http://groups.yahoo.com/group/METU_NA_Discussion
Listelere üye olmak için;
[email protected]
[email protected] adreslerine e-posta
gönderiniz.
Washington DC
Haberleşme Listeleri: [email protected]
https://www.facebook.com/groups/odtumddc/
https://www.facebook.com/odtumddc
Dallas
Adres: PO BOX 802302 DALLAS, TX 75380 TOLL FREE IN USA
1-800-730-6398
Tel: 972-481-1113
Faks: 972-481-1508
E-mail: [email protected]
Kuzey Kaliforniya
Listeye üye olmak için;
Haberleşme Listesi: http://groups.yahoo.com/group/metu-n-california
[email protected] adresine e-posta
gönderiniz.
Güney Kaliforniya
Listeye üye olmak için;
Haberleşme Listesi: [email protected]
[email protected] adresine e-posta
gönderiniz.
38
New York Temsilciliği
Listeye üye olmak için;
Haberleşme Listesi: http://groups.yahoo.com/group/metu-newyork
[email protected] adresine e-posta
gönderiniz.
METU Alumni Association USA
Listeye üye olmak için;
Haberleşme Listesi: http://groups.yahoo.com/group/metualumniusa/
[email protected] adresine e-posta
gönderiniz.
New England
Listeye üye olmak için;
Haberleşme Listesi: http://groups.yahoo.com/group/metu-ne/
[email protected] adresine e-posta gönderiniz.
METU North America
Listeye üye olmak için
http://groups.yahoo.com/group/METU_North_America
[email protected] adresine e-posta
gönderiniz.
KANADA
Ontario
Web Sayfası: http://www.metuontario.cjb.net
Ottawa
Haberleşme Listesi:
http://groups.yahoo.com/group/METU_Ottawa_Montreal
Listeye üye olmak için;
[email protected] adresine e-posta
gönderiniz.
Montreal
Listeye üye olmak için;
Haberlesme Listeleri: http://groups.yahoo.com/group/MontrealTurk
[email protected] adresine e-posta gönderiniz
ASYA
Azerbaycan
(BAKÜ ODTÜLÜLER DAYANIŞMA GRUBU)
Haberleşme Listesi: http://groups.yahoo.com/group/BakuODTU/
Japonya
Haberleşme Listesi: http://groups.yahoo.com/group/METU_Japan/
Listeye üye olmak için; [email protected]
adresine e-posta gönderiniz.
Suriye, Ürdün, Lübnan Temsilciliği Adres: 11/9063 Riad El Solh, Beirut-Lebanon
Tel: 00961 3 978132
E-Posta: [email protected] [email protected]
Birleşik Arap Emirlikleri Temsilciliği
Adres: National Bank of Umm Al Quain Bldg, 5th Floor, Hamdan Street
PO Box 43266 Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel: +971 2 671 3851
E-Posta: [email protected]
AVUSTRALYA
Haberleşme Listesi: http://groups.msn.com/odtululer
Adres: PO Box 78 Gardenvale VIC 3186 AUSTRALIA
Tel: (613) 95970814 / (613) 93793003
E-Posta: [email protected]
39
Yiyecek-İçecek Hizmetleri
İdari İşler Müdürlüğü
Tel: (392) 661 21 21-22-23-24
Faks: (392) 661 21 29
E-posta: [email protected]
Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Merkez Kafeterya: Kampus Merkez Kafeterya binasında tabldot yemek salonunda, öğrenci ve
personele çorba, seçmeli ana yemek, yardımcı yemek ve tatlı/salata/yoğurttan oluşan yemek menüsü,
sınırsız ekmek ve su her akademik yıl başında belirlenen ücret karşılığında verilmektedir. Ayrıca aynı
binada yer alan alakart yemek salonunda da zengin yemek menüleri ile alakart yemek hizmeti de
sunulmaktadır. Bu hizmet, uzman bir diyetisyen denetiminde ve idarenin kontrolünde her türlü hijyen
kuralları sağlanarak, yüklenici tarafından ISO 22000 ve HACCP gibi standartlarda verilmektedir.
Çalışma saatleri: 11.30-13.30 18.30-20.30
40
Merkez Kantin: Merkez Kantin binasının alt katında öğrenci ihtiyaçlarına yönelik temel kantin menüleri
ve ayrıca çeşitli özel menüler ile hizmet sunulmaktadır. Üst katta ise çeşitli kaliteli ve konsept pasta
ürünleri ile hizmet sunulmaktadır.
Çalışma saatleri: 08.00 -24.00
Diğer Kantinler: Kampusumuzda 5 adet kantin mekânı vardır. Kantinlerde, temel kantin menüleri ve
klasik kahvaltı menüsüne ilaveten tost, hamburger, pide, pizza, salata, soğuk sandviç, lahmacun ve döner
türleri ile sıcak ve soğuk içecekler servis edilmektedir.
Çalışma saatleri: 07.30 - 02.00 (Hafta İçi)
07.30 - 03.00 (Hafta Sonu)
Kafe:
Mutfacık (MARDO):
I. Yurt Binası altında yer alan ve MARDO dondurma markasının Güzelyurt temsilcisi tarafından işletilen
mekanda çok çeşitli dondurma, tatlı ve sıcak soğuk içecekler bulmak mümkündür.
Alışveriş Olanakları:
Yerleşkede:
- Postane : 661 19 77
- Market: Lemar Market: 661 19 80
- Havaalanı ulaşım servis ofisi: KIBHAS: 661 19 65
- Cep telefonu bayii: Turkcell Bayii: 661 19 67
- Kitabevi: Deniz Plaza: 661 19 61
Yerleşke Dışında:
Yiyecek alışverişi için Kalkanlı köyünde market ve manav dükkânları vardır. 6 kilometre uzakta olan
Güzelyurt’ta ise çok sayıda market ve manavın yanında Cumartesi günleri kurulan “Yerel Pazar” da vardır.
Kıyafet alışverişi için ise Güzelyurt, Lefkoşa ve Girne çarşılarından yaralanılabilir.
41
Haberleşme ve Ulaşım Hizmetleri
Yerleşkede Posta ve Telefon Hizmetleri
Yerleşkede, Deniz Kırtasiye’nin yanındaki binada hizmet veren Posta Şubesi, 08.30-12.00 ve 13.30-17.00
saatleri arasında hizmet vermektedir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda 2. Yurt karşısında bulunan telefon
kulübelerindeki bütün telefonlar, telefon kartı ile çalışmaktadır. Telefon kartları çarşı merkezinde bulunan
cep telefonu bayisinden satın alınabilir.
Yerleşke İçi Dahili Telefonlar ile Haberleşme
Ahizeyi kaldırıp çevir sesini aldıktan sonra 4 rakamlı dahili numara tuşlanır.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Santralı : (392) 661 20 00
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunu yerleşke dışından aramak için; arayacağınız dahili numarayı biliyorsanız
“(392) 661” tuşladıktan sonra dahili numara tuşlanır. Örneğin, 2140 iç hat numarasını dışarıdan aramak
için (392) 661 21 40 tuşlanmalıdır. Dahili numara bilinmiyorsa santralden (661 20 00) bilgi alınabilir.
42
Öğrencilerimiz şehirlerarası telefon görüşmelerini Telefon Dairesi kontörlü telefon kartları ile ankesörlü
telefonlardan yapabilirler. Ankesörlü telefonlar 2.Yurt karşısında bulunmaktadır. Bununla birlikte, çarşı
merkezinde bulunan cep telefonu bayisindeki kontörlü telefon hizmetinden yararlanılması da
mümkündür. Öğrencilerimizin santral aracılığıyla şehir içi, şehirlerarası ve milletlerarası görüşme
yapmaları mümkün değildir.
Rektörlük Telefon ve Faks Numaraları
Rektörlük Tel : (392) 661 20 05
Genel Sekreterlik Tel : (392) 661 20 03
Faks : (392) 661 20 09
Bankalar
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda Türkiye İş Bankası’nın şubesi vardır. Çarşı içinde İş Bankası, Garanti
Bankası ve Ziraat Bankası’nın otomatik para kullanma makineleri de bulunmaktadır.
İş Bankası ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Şubesi Tel: (392) 661 19 51
Trafik Kuralları ve Uygulanan Yaptırımlar
Kampus içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti trafik kuralları uygulanmakta ve araç trafiği sol şeridi
kullanmaktadır. Kampus içerisinde çeşitli yerlerde hız kısıtlamaları ve park yapılması sakıncalı yerler
bulunmaktadır. Kampus içerisinde azami hız 50 km/h ile sınırlandırılmıştır.
Kampus personelinin araçlarına, kişinin idari ve akademik görevine uygun taşıt pulu verilmektedir.
Öğrencilere taşıt pulu verilmez.
Tüm bunlar “ODTÜ KKK Trafik Kuralları ve Uygulamalarına Yönelik Usul ve Esaslar” uyarınca
uygulanmaktadır.
Misafir Araçlar:
Öğrenci veya personeli ziyaret amaçlı giriş yapan misafir araçlar kapılarda durdurulur. Ziyaret edeceği
kişiden onay aldıktan sonra kimlik kartı bilgileri alınır ve misafir kartı verilerek girişine izin verilir.
Ulaşım Hizmetleri
Kampus ile 6 km uzaklıktaki Güzelyurt şehri arasında Güzelyurt Belediyesi’nin sağlamış olduğu ve sabah
08.00 - 18.00 saatleri arasında ücretsiz ve 19:00 – 23:00 saatleri arasında da 1.50 TL ücret ile saat başı,
Kampus-Güzelyurt seferi yapan minibüsler bulunmaktadır. İlgili tablo aşağıda verilmektedir.
43
Ercan Havaalanı – Kampus Otobüs Seferleri (KIBHAS)
Kampus ve Havaalanı ulaşımı KIBHAS firması ile sağlanmaktadır. Ulaşım, ayrıca, taksilerle de sağlanabilir.
KIBHAS Danışma Tel:0392 227 52 31
Kampus Ofisi: 661 1965
Lefke-Güzelyurt Ofis Tel:0533 870 78 49
Ercan Ofis Tel: 0533 870 78 48
Diğer şehirlere, Güzelyurt Terminali’nden düzenli seferler yapılmaktadır.
Çimen ve Yeşil Çimen firmaları Kampus-Güzelyurt, Kampus-Girne ve Kampus-Lefkoşa arası 8 kişilik
araçlarla dolmuş servisi sağlamaktadır. Ayrıca Güzelyurt’ta yer alan taksi duraklarından, istediğiniz
noktalara ulaşımı sağlayan taksiler bulunmaktadır.
Çimen Dolmuşları
714 61 11
714 49 65
714 49 65
Yeşil Çimen Dolmuşları
714 11 80
714 12 02
44
Özdaş Karahanlı
0542 851 0671
Memduh Şeker Ltd.
0542 856 8410
714 61 11
Gabudi Limited
0533 868 91 58
0533 863 11 07
0542 886 11 19
0542 856 04 36
45
Download

Öğrenci El Kitapçığı (PDF) - ODTÜ KKK : Oryantasyon Sistemi