TED SAMSUN KOLEJİ
TED SAMSUN KOLEJİ
Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
1. Önsöz
2. Türk Eğitim Derneği
- Okullarımız
- Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar?
- Türk Eğitim Derneğinin Misyonu
- Türk Eğitim Derneğinin Vizyonu
- Türk Eğitim Derneği Okulları’nda Eğitim Anlayışı
3. Bilgi
- TED Samsun Koleji Anaokulu
- TED Samsun Koleji İlkokulu
- TED Samsun Koleji Ortaokulu
4. Başvuru Bilgileri
5. Kayıt Yönergesi
- Anaokulu
- İlkokul 1.Sınıf
- Ara Sınıflar (2. 3.Sınıflar ve 4.,5.,6. 7. Sınıflar)
- TED Okullarından Nakil Gelenler
- Kayıt Yenileme
6. Ara Sınıflara Başvuran Öğrencilere
Sınav Hakkında Bilgi
7. İngilizce
- İngilizce Yazılı ve Sözlü Sınavları
- İngilizce Sınavı Yürütme Kurulu
8. Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler
9. Aileye Öneriler
- Sınav Kaygısı
- Aileye Öneriler
10. Ücretler
İÇİNDEKİLER
2014
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 1
TED SAMSUN KOLEJİ
Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
ÖNSÖZ
Bu kitapçık, 2014- 2015 Eğitim Öğretim yılında TED Samsun Koleji Özel
İlkokulunun 1. Sınıf ve ara sınıfları ile TED Samsun Koleji Özel Anaokulu 4 - 5
ve 6 yaş grubuna alınacak öğrenci ve velilerine rehberlik etmek amacıyla
hazırlanmıştır.
Okulumuz Anaokulu, İlkokul 1.,2., ve 3. sınıflarına alınacak öğrenciler mülakat yoluyla değerlendirilerek belirlenmektedir.
4.,5.,6.,7., ve 8. sınıflara alınacak öğrenciler ise sınav ve mülakat yoluyla
belirlenmektedir.
(Amacımız onları tanımak, akademik seviyelerini, İngilizce yeterliliklerini
belirlemektir. Ayrıca okulumuz eğitim öğretim programlarını izlemede
karşılaşabilecekleri güçlükleri tespit ederek gerekli önlemleri almaktır.)
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 2
TED SAMSUN KOLEJİ
Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
Türk Eğitim Derneğinin kuruluş amaçlarından biri de Türk çocuklarını
yabancı okullara başvurma mecburiyetinden kurtararak yabancı dilde eğitim
verecek, kurucumuz Büyük Önder Atatürk’ün ilke ve devrimlerine ve
Cumhuriyete bağlı, her alanda lider ve uygar vatandaşlar yetiştirecek okullar
kurmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Türk Eğitim Derneği açılışından hemen sonra,
1930 – 1932 öğretim yılında ise, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile “Ankara
İlkokulu” olarak İlkokul 1. sınıfını açmıştır.
1938 – 1939 öğretim yılında okul, “Türk Maarif Cemiyeti Yenişehir Koleji” adını
alarak, kız koleji ve erkek koleji olarak iki kısma ayrılmıştır. 1949 okulun gelişim
sürecininde ayrı bir önem taşımaktadır.
O yıl ‘Fen Bilgisi’ derslerinin İngilizce okutulması kabul edilmiş ve 1951 – 1952
öğretim yılında hazırlık sınıfları açılarak İngilizce öğretimine başlanmıştır. Yine
aynı yıl okulun adı “TED Ankara Koleji” olarak değiştirilmiştir.
TED Ankara Kolejinin açılışını ülkenin diğer illerinde açılan okullar izlemiş ve ülke
çapındaki TED Okullarının sayısı hızla artmıştır.
Ankara’da küçük bir anaokulu ile başlayan bu yürüyüş, bugün yurt genelinde
TED Okullarıyla geniş bir aile olarak sürmekte ve gerek eğitim öğretim kalitesi
gerekse sosyal sorumluluk açısından model olacak bu aile her geçen sene büyümeye devam etmektedir.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 3
TED SAMSUN KOLEJİ
Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar ?
Türk Eğitim Derneği; düşünme, algılama sorun çözme yeteneği gelişmiş,
Atatürk ilklerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, değerlerini özümsemiş, yeni
fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda
bulunabilen, bilim ve teknolojileri kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer
veren üretken ve yaratıcı bilgi çağı insan yetiştirmek için okullar açar.
Türk Eğitim Derneği, eğitimin bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında
anahtar öneme sahip olduğuna inanır. TED eğitim yoluyla Türkiye’nin gelişmesine
katkıda bulunmak için okullar açar.
Öğrenim olanakları sınırlı çocuklara öğrenim desteği sağlamak, Türk Eğitim
Derneğinin ana hedeflerinden biridir. TED okuma imkanı olmayan çocuklara destek olmak için okullar açar.
Türk eğitim sisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak, Türk Eğitim Derneğinin
misyonunun bir parçasıdır. TED bulundukları bölgenin eğitim seviyesini yükseltmek için okullar açar.
Türk Eğitim Derneği, toplumsal dayanışma ve birlikteliğin ülke kalkınması için
vazgeçilmez öneme sahip olduğuna inanır. TED sosyal sorumluluk sahibi bireyler
yetiştirmek için okullar açar.
Türk Eğitim Derneği ulusal ve evrensel kültürü sentezlemiş bireylerin toplumu
zenginleştirdiğine inanır. TED toplumun değerlerine saygılı, yüksek kültür ve ahlak
sahibi bireyler yetiştirmek için okullar açar.
Türk Eğitim Derneği bilimi hayatın her alanında en önemli referans kaynağı
olarak kabul eder. TED bilimsel düşünen ve yaratıcı çözümler sunan bireyler yetiştirmek için okullar açar.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 4
TED SAMSUN KOLEJİ
Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
Türk Eğitim Derneği’nin Misyonu
•Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak.
•Açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek.
•Maddi imkânları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak.
•Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak.
•Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek.
•Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak
Türk Eğitim Derneği’nin Vizyonu
• Eğitim alanında sivil inisiyatifin etkinleştirilmesi fikrini hayata geçirmek.
• Eğitime doğrudan veya dolaylı katkı sağlayan ve sağlayabilecek tüm kişi ve
kuruluşlarla deneyim ve düşünce paylaşımına gitmek. Onlarla birlikte hareket
etmek ve eğitimdeki önder kuruluş konumunu güçlendirmek.
• Eğitim alanında edindiği tecrübeleri, ülke çapında, okul öncesinden yüksek
öğretime kadar eğitimin tüm boyutlarına taşımak.
• Sivil inisiyatif olarak çalışmalarını uluslararası düzeyde de sürdürmek.
• Bulundukları alanda en üst seviyelerde görev yapan mensuplara sahip seçkin
bir camia olarak, her ferdin kendi alanında uygarlık değerlerini koruma, yaşanır
kılma ve geliştirme mücadelesinde etkin rol oynamak
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 5
TED SAMSUN KOLEJİ
Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BURSLARI
Türk Eğitim Derneğinin en temel amaçlarından biri, Ana Tüzüğünde de belirtildiği gibi “Kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma imkanı bulamayan ahlaklı,
anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarına eğitim olanağı sağlamak” olarak hükme
bağlanmıştır.
Bu doğrultuda gerek Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi gerekse Türk Eğitim
Derneğine Bağlı okullar tarafından çeşitli burslar verilmektedir.
Türk Eğitim Derneği Tarafından verilen burslar;
• Destekleme Bursu
• Tam destek Bursu
• Tam Eğitim Bursu
2014–2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ANAOKULU , İLKOKULU ve ORTAOKULU ARA SINIFLARA KAYIT ve
GİRİŞ SINAVI YÜRÜTME KURULU
BAŞKAN
BAŞKAN YRD.
BAŞKAN YRD.
Berrin AYDIN
H.Mehmet TEZCAN
Güzide KARSLI
Genel Koordinatör
Okul Müdürü
Anaokulu Müdürü
BAŞKAN YRD.
BAŞKAN YRD.
ÜYE
ÜYE
Kamuran ERDEM
Mustafa ERMAN
Yeliz TURNA
Seda AYDIN ELMAS
Ortaokul Müd. Yrd.
İlkokul Müd. Yrd.
PDR Uzmanı
Ölçme Değ. Uzmanı
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 6
TED SAMSUN KOLEJİ
Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
ANAOKULU;
4 yaş grubu 37 - 42 aylık ( 01.04.2011 - 30.09.2011 tarihleri arasında doğanlar.)
5 yaş grubu 43 - 54 aylık ( 01.04.2010 - 31.03.2011 tarihleri arasında doğanlar.)
6 yaş grubu 55 - 66 aylık ( 01.04.209 - 31.03.2010 tarihleri arasında doğanlar.
Anaokulu 5 yaş grubumuza 2009 Nisan ayı ve sonrası doğumlular öncelikli
kaydolabileceklerdir.(30 Eylül 2014 tarihi itibariyle 66 ayını tamamlayan çocukların
anaokuluna kaydolmaları, mevzuat gereği yerine getirdiği taktirde mümkün
olacaktır)
İLKOKUL;
1. Sınıfa, her biri 24 öğrenci kontenjanlı üç şube için toplam 72 öğrenci alınacaktır.
(01 Ocak 2008 – 31 Mart 2009 doğumlu öğrenciler alınacaktır.) Kayıt başvurularının
ardından, PDR uzmanlarımız ve öğretmenlerimiz tarafından öğrenci adaylarımıza
mülakat ve oyun grubu içinde değerlendirme yapılacaktır. Mülakatta öğrenci adaylarımızın, okul olgunluğu, dil gelişimi, ince motor becerileri, yaş, dikkat ve algılama
kavramları ölçülerek değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları hakkında PDR Birimimiz tarafından ailelere geri bildirim verilir.
2. ve 3. Sınıflarımızın her biri 24 öğrenci kapasitelidir. Boş kontenjanlarımıza, kayıt
başvurularının ardından PDR uzmanlarımız tarafından öğrenci adaylarımıza mülakat yapılacaktır. Mülakatta öğrenci adaylarımızın, okul olgunluğu, dil gelişimi, ince
motor becerileri, yaş, dikkat ve algılama kavramları ölçülerek değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları hakkında PDR Birimimiz tarafından ailelere geri bildirim verilir.
4. Sınıflarımızın her biri 24 öğrenci kapasitelidir. Ön kayıt başvurularının ardından, yapılacak olan ‘’Okula Kabul Sınavı’’nda barajı geçen (% 65) öğrenciler puan
sıralamasına ve PDR uzmanlarınca yapılacak mülakat değerlendirmesine göre
okulumuza kayıt hakkı kazanacaklardır. Okula Kabul Sınavı; Milli Eğitim Müfredat
Programı çerçevesinde, Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi bünyesinde oluşturulan
ilgili komisyonlar tarafından hazırlanmaktadır.
ORTAOKUL;
5., 6. ve 7. Sınıflarımızın her bir sınıf 24 öğrenci kapasitelidir. Boş kontenjanlarımıza, ön kayıt başvurularının ardından yapılacak olan ‘’Okula Kabul Sınavı’’nda
barajı geçen (% 65) öğrenciler puan sıralamasına ve PDR uzmanlarınca yapılacak
mülakat değerlendirmesine göre okulumuza kayıt hakkı kazanacaklardır. Okula Kabul Sınavı; Milli Eğitim Müfredat Programı çerçevesinde, Türk Eğitim Derneği Genel
Merkezi bünyesinde oluşturulan ilgili komisyonlar tarafından hazırlanmaktadır.
Sınav Yeri; Başvuruda bulunan adayların hepsinin akademik sınavları ve mülakatları TED Samsun Koleji’ nde yapılacaktır.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 7
TED SAMSUN KOLEJİ
Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
OKUL TANITIMI
Anaokulumuzda;
•Sınıf mevcutlarımız, 4 yas grubunda 1 sınıf
•Sınıf mevcutlarımız, 5 yas grubunda 1 sınıf
•Sınıf mevcudumuz 6 yaş grubunda 3 sınıf bulunmaktadır.
İlkokulumuzda/ Ortaokulumuzda ;
•Sınıf mevcutlarımız 24 kişi olacaktır.
•İlkokul süresi 4 yıl, ortaokul süresi 4 yıldır.
•İngilizce birinci ve zorunlu yabancı dil olarak etkili ve planlı bir şekilde uygulanır.
•Almanca ikinci yabancı dil olarak etkili ve planlı bir şekilde uygulanır.
Aramıza yeni katılacak velilerimiz, okulumuzla ilgili geniş bilgi almak
isterlerse halkla ilişkiler birimimizden randevu alarak gelebilirler. Görüşme
talepleri, okul müdürü, anaokulu müdürü ve müdür yardımcıları tarafından
karşılanacaktır.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 8
TED SAMSUN KOLEJİ
Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
BAŞVURU İLE İLGİLİ BİLGİLER
Veli adaylarımızdan başvuru için aşağıdaki yolu izlemeleri istenmektedir:
•Okulumuza verilecek başvuru dilekçesi (Matbu olup okulda doldurulacaktır.)
•Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi
(TC kimlik numaralı)
•Anne ve babanın nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numaralı)
•Öğrencinin 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 9
TED SAMSUN KOLEJİ
Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
TED SAMSUN KOLEJİ ANAOKULU
1. SINIF ve ARA SINIFLARA GİRİŞ SINAVI
DEĞERLENDİRMELERİ
MÜLAKAT ve KAYIT PROGRAMI
ANAOKULU
4 yaş grubu 01.04.2011 - 30.09.2011 tarihleri arasında doğanlar ( 42 - 37 ay)
5 yaş grubu 01.04.2010 - 31.03.2011 tarihleri arasında doğanlar ( 54 - 43 ay ) 6 yaş grubu 01.04.2009 - 31.03.2010 tarihleri arasında doğanlar ( 55 - 66 ay ) Velilerimiz 03 Mart 2014 tarihinden itibaren TED Samsun kolejine gelerek ön kayıt
yaptırabilirler.
Ön kayıt yaptıran velilerimizin başvuruları değerlendirmeye alınarak uygun oldukları zamanda kendilerine “mülakat daveti” yapılacaktır.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 10
TED SAMSUN KOLEJİ
Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
1. SINIFLAR İÇİN;
Anaokulu 6 yaş grubunda bulunan iki sınıfımız ilköğretime üç sınıf olarak
başlayacaklardır. Bu aşamada; anaokuluna devam ettikleri süre boyunca öğrenci
gelişim raporları ve portfolyo dosyalarının değerlendirilmesi neticesinde öğrencilerin bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışma ile değerlendirilecek ve üç tane 1.Sınıf oluşturulacaktır.
2014 – 2015 Eğitim Öğretim yılında 1. sınıfa doğrudan geçiş hakkı olan
anasınıfı öğrencilerimize ilave olarak, 1. Sınıf öğrenci kontenjanımızı tamamlamak
amacıyla dışarıdan öğrenci alınacaktır. (Öğrenci kontenjanına göre başvuru sırası
ile öncelikli kayıt yapılacaktır. Kayıt sırasında verilen numaralar öncelikleri belirler.)
Dışarıdan alınacak öğrencilerin aileleri başvuruda bulunmak için 03 Mart 2014
tarihinden itibaren TED Samsun Koleji’ne gelerek ön kayıtlarını yaptırabilirler. (01
Ocak 2008 – 31 Mart 2009 doğumlu olanlar)
Ön kayıtları alınan velilerimiz değerlendirme yapılarak en kısa zamanda
(anne – baba ile birlikte uygun olur) çocukları ile beraber mülakata davet edileceklerdir. Mülakatları PDR servisimiz gerçekleştirecektir ve hem velimizin eğitimden beklentileri alınacak hem de kendilerine TED Samsun Koleji en iyi şekilde
tanıtılacaktır
Başvuruları değerlendirilip mülakatları olumlu geçen öğrenci velilerimiz, en
kısa zamanda kayda çağrılacaklardır.
Kesin kayıt yaptıran veliler, TED Samsun Koleji 1. Sınıf Velileri olarak tanınırlar.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 11
TED SAMSUN KOLEJİ
Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
ARA SINIFLAR İÇİN;
TED Samsun Koleji ara sınıflarında bulunan kontenjan boşluklarına sırasıyla
ön kayıt, akademik sınav, mülakat ve kesin kayıt seklinde öğrenci alınacaktır. Bu
sınıflarımıza çok az sayıda bulunan kontenjan açıklarımız dolduruluncaya kadar
bu sistemle devam edilecektir. Eşitlik anında akademik sınav sonuçlarındaki puan
sırası dikkate alınacaktır.
ADAY KAYIT TARİHİ
SÜREÇLE İLGİLİ İŞLEYİŞ
03 Mart 2014
Ön kayıt dönemi
03 Mayıs 2014
Akademik sınav ve değerlendirme (4,5,6,7,8. sınıflar)
06 Mayıs 2014
Akademik sınav sonuçlarının ilanı
09 Mayıs - 31 Mayıs 2014
Mülakat dönemi ( 4,5,6,7,8. sınıflar)
02 haziran - 13 Haziran
2014
Kesin kayıt
Ted Okullarından Nakil Gelecek Öğrenciler;
TED Samsun Kolejine nakil gelmeyi düşünen başka bir TED okulundaki
öğrenci için öncelikle okulumuzdaki ilgili sınıfta boş kontenjan olması gerekmektedir. Eğer boş kontenjan varsa o öğrenci İngilizce zümre başkanlığının hazırlayacağı
İngilizce sınavını geçtiği takdirde okula kaydı yapılabilecektir.
4. sınıftan itibaren Almanca ikinci yabancı dil olarak uygulanmaktadır. Yeni
kayıt olan öğrenciler İngilizcesinin yanı sıra Almanca destek programına da alınacaktır.
YURT DIŞINDAN GELEN ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYIT KABUL İŞLEMLERİ
Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler, bulundukları ülkenin eğitim
ataşeliğinden veya “Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü Yurt Dışı Denklik Bürosu”ndan alacakları denklik belgesi ile uygun bulunan sınıflara başvuruda bulunabilirler.
Bu durumdaki öğrenciler, okulumuza yapılan başvuru sonrasında okulumuzun
PDR uzmanlar tarafından “Bireysel Tanıma Çalışmalarına” alınırlar.
Ayrıca aday öğrencilere akademik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla “Düzey
Belirleme Sınavı” uygulanır.
Öğrenci kabulleri değerlendirme sonuçlarına göre yapılır.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 12
TED SAMSUN KOLEJİ
Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
Ara Sınıflara Başvuran Öğrencilere Sınav Hakkında Bilgi;
Belirlenen tarihte sınavı yapılacak olan adaylara aşağıdaki tablodaki derslere
göre soru sorulacak, başarılı olan öğrenciler ile 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin, PDR
servisimiz tarafından yapılan mülakat sonucuna göre kesin kayıt listesi açıklanacaktır.
Ara sınıf öğrencilerine yapılacak akademik sınav 2013 – 2014 Eğitim Öğretim yılında okudukları sınıflardaki kazanımları kapsayacaktır.
SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN ve
TEKN.
HAYAT
BİL.
SOSYAL
BİLG.
TOPLAM
4
20
15
20
20
20
20
15
20
20
20
15
20
20
20
10
-
15
20
20
20
50
60
80
80
80
5
6
7
8
TED SAMSUN KOLEJİ ÖZEL İLKOKULU/ ORTAOKULU VE ARASINIFLARA
GİRİŞ SINAVLARI BAŞLAMA VE BİTİŞ SÜRELERİ.
AKADEMİK SINAV
SINIF
BAŞLAMA SAATİ
BİTİŞ SAATİ
SÜRE
4
10.00
11.15
75 dakika
5
10.00
11.20
80 dakika
6
10.00
11.40
100 dakika
7
10.00
11.40
100 dakika
8
10.00
11.40
100 dakika
ÖNEMLİ NOT: Akademik sınavlarda öğrencilere sorulacak sorular, TED Genel Merkezi
tarafından kurulan komisyonlarca hazırlanmaktadır. öğrencilerin kayıt hakkı kazanmaları için
bu sınavda %65 başarılı olmaları gerekmektedir.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 13
TED SAMSUN KOLEJİ
Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
KAYIT YENİLEME
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM KAYIT YENİLEME İŞLEMİ
01 MART 2014 – 31 MAYIS 2014
TARİHLERİ ARASINDA RANDEVU YÖNTEMİ İLE YAPILACAKTIR
Kayıt yenileme işlemleri, her yıl velilerimize bildirilen takvim çerçevesinde
gerçekleştirilmektedir. Okulumuzda uygulanan kayıt yenileme sistemimize göre,
öncelikle öğrenci-veli bilgilerinin her kayıt yenileme döneminde Öğrenci Bilgi
Formu aracılığıyla güncellenmesi gerekmektedir. Bilgi formunun güncellenmesi
sırasında alınan randevu veya belirlenen takvim çerçevesinde velilerimizin bizzat
okula gelerek kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
Öğrenci bilgi formundaki bilgileri veliden istenilen dönemde yenileme,
öğrenciye ve veliyle verilen hizmetlerin sağlıklı işleyişi açısından büyük önem
taşımaktadır. Gerekli durumlarda veliyle iletişime geçilebilmesi için özellikle telefon, e-posta ve adres bilgilerinin doğruluğu önemlidir. Velilerimizle ilgili veli, adres
ve telefon numarası vb. bilgilerde yıl içerisinde meydana gelen değişikliklerin Okul
Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Mali yükümlülükleriniz ise ilk kayıt sırasında imzalanacak ayrı bir sözleşme
ile belirlenmektedir. İmzalanacak olan bu sözleşme öğrencinin okulumuzda eğitim
gördüğü sürece geçerli ve tarafları bağlayıcı olmaktadır.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 14
TED SAMSUN KOLEJİ
Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
İNGİLİZCE YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLAR
İngilizce dil sınavı, diğer okullardan gelen öğrencilere, düzey belirleme amacıyla
uygulanacaktır. Düzey belirleme sınavları sonucunda dil seviyeleri yeterli görülmeyen öğrenciler destek programlarına alınmaktadırlar.
Sınıf
4
5
6
7
8
Sınav Süresi
40+20 Puanlık Yazma Becerisi
40+20 Puanlık Yazma Becerisi
40+20 Puanlık Yazma Becerisi
40+20 Puanlık Yazma Becerisi
40+20 Puanlık Yazma Becerisi
100 dakika
100 dakika
80 dakika
60 dakika
60 dakika
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 15
TED SAMSUN KOLEJİ
Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME SINAVI 2014–2015 EGİTİM ÖĞRETİM YILI KESİN
KAYITLARI TAMAMLANDIKTAN SONRA AĞUSTOS AYINDA
YAPILACAKTIR. KESİN SINAV TARİHİ VELİLERE BİLDİRİLECEKTİR.
TED Samsun Koleji öğrencisi olup eksiklikleri olan ve TED Samsun Koleji ailesine
yeni katılan öğrenciler Ağustos ve Eylül aylarında üç haftalık yetiştirme kurslarına alınır.
İNGİLİZCE SINAVLARI YÜRÜTME KURULU
Başkan
Başkan Yrd.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Derya BOYACIOĞLU
Neşe İNAN
Burcu ESMER
Z. Banu Oktay ERNUR
Yeliz ÇÖREKÇİOĞLU
Zuhal ASLAN
Ebru Elvan KOÇ
Müge BARUTÇU
İngilizce Bölüm Başkanı
İngilizce öğrt.
İngilizce öğrt.
İngilizce öğrt.
İngilizce öğrt.
İngilizce öğrt.
İngilizce öğrt.
İngilizce öğrt.
Uluslar Arası Sınavlar
TED Samsun Koleji Özel İlkokulu / Ortaokulu olarak verdiğimiz
yabancı dil eğitiminin uluslararası standartlara uygunluğunu belirlemek amacıyla
2008 – 2009 Eğitim Öğretim yılından itibaren Cambridge Üniversitesi Dil Sertifika
Sınavları kapsamında,
3. sınıf öğrencileri Starters,
4. sınıf öğrencileri Movers,
5. sınıf öğrencileri Flyers,
2009–2010 Eğitim–Öğretim yılından itibaren de;
6. sınıf öğrencilerine KET,
7. sınıf öğrencilerine KET,
8. sınıf öğrencilerine PET, sınavları uygulanmaya başlanmıştır.
Öğrencilerimizin Cambridge ESOL sınavları katılımı önümüzdeki yıllarda da
devam edecektir.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 16
TED SAMSUN KOLEJİ
Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
KESİN KAYIT
•Kayıt formu
•Banka sözleşmesinin yapıldığını gösterir belge
•Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi
•Velinin ve öğrencinin ikametgah belgesi
•Öğrencinin 6 adet fotoğrafı
•Velinin mail adresi
•Yabancı uyruklu öğrenciler için yeni tarihli ikametgah teskeresi gerekmektedir.
TED Samsun Kolejinde okumak, hem öğrencimiz için hem de
çocuğunu okutacak velilerimiz için ayrıcalıktır. Tüm velilerimizin bu
bilinçle hareket edecekleri inancıyla TED Samsun Koleji ailesi olarak
sevgi ve saygılarımızı sunarız.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 17
TED SAMSUN KOLEJİ
Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
TED SAMSUN KOLEJİ 2014 - 2015 ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ
DEVAM EDECEK ÖĞRENCİLER
AR EĞİTİM ÜCRETİ
FL
I
N
2014 - 2015
SI
3,4,5 yaş
SERVİS
2014 - 2015
YEMEK
TOPLAM
2014 - 2015
9.950
1.650
0
11.600
1, 2. 3.
ve 4.
Sınıflar
10.870
1.650
2.040
14.560
5, 6, 7
ve 8.
Sınıflar
11.870
1.650
2.040
15.560
9-12.
Sınıflar
(Lise)
12.730
1.650
2.040
16.420
DIŞARIDAN GELECEK ÖĞRENCİLER
R
EĞİTİM
ÜCRETİ
SERVİS
YEMEK
TOPLAM
A
IFL
N
I
2014
2015
2014
2015
2014
2015
S
3,4,5 yaş
1, 2. 3.
ve 4.
Sınıflar
5, 6, 7 ve
8. Sınıfla
9-12.
Sınıflar
(Lise)
9.950
1.650
0
11.600
11.980
1.650
2.040
15.670
13.050
1.650
2.040
16.740
14.180
1.650
2.040
17.870
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 18
TED SAMSUN KOLEJİ
Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
AÇIKLAMALAR
1. Defne, Mimoza, 4 Mevsim ve eş mesafeli yerlerden servis ücreti 1.290.00 TL/Yıl.
2. Bafra Servis Ücreti 2.955,00 TL/Yıl.
3. Önceki dönem Eğitim Ücretlerine % 7,40 oranında artış uygulanmıştır.
4. Tüm Ücretlere KDV dahildir.
5. TED onaylı “Burs ve İndirim Uygulamaları Yönetmeliği”ne göre, açıklanan
ücretlerden yapılacak tüm indirimler ve verilecek burslar sadece eğitim ücretini
kapsar.
6. Erken kayıt ve peşin indirimi haricinde, birden fazla burs ve indirime hak
kazanılması halinde sadece en yüksek orandaki burs ve indirim uygulanır.
İNDİRİM DETAYLARI
İNDİRİM
ORANI
Anaokulu Öğrencisi Kardeşe İndirim 40%
Kardeş İndirimi
10%
Öğretim Görevlisi/Öğretmen Çocuğu
5%
Ted Okulları Mezunu Çocuklarına
5%
Erken Kayıt İndirimi
5%
Peşin Ödeme İndirimi / Mart / 2014 Ayında
5%
Peşin Ödeme İndirimi / Nisan / 2014 Ayında
4%
Peşin Ödeme İndirimi/Mayıs-Haziran/2014
Ayında
3%
Peşin Ödeme İndirimi/Temmuz-Ağustos/2014
Ayında
2%
Peşin Ödeme 9. Sınıf Öğrencilerine
5%
AÇIKLAMA
Birden sonraki her çocuğa uygulanacaktır.
1-31 Mart tarihleri
arasındaki kayıtlara
uygulanacaktır.
2014-2015 Öğretim
dönemi başlayana kadar %5 uygulanacaktı
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 19
TED SAMSUN KOLEJİ
Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014 - 2015
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi
Sınav Kaygısı
Sınav yaklaştıkça öğrencilerdeki kaygı düzeyinin artması, bilinen bir gerçektir. Yapılan araştırmalar da bize göstermiştir ki, sınava hazırlanan öğrencilerin
kaygı düzeyi, ameliyat olacak genel cerrahi hastalarının kaygı düzeyinden çok daha
yüksektir.
“Sınav kaygısı” kaygının özel bir türüdür. Sınav öncesinde öğrenilen bilgilerin
sınav sırasında açığa çıkarılmasına engel olan ve öğrencinin sınav anında potansiyelini tam olarak kullanmasını engelleyip başarıyı düşüren yoğun kaygı durumudur.
Sınav kaygısı, sınav anında veya herhangi bir değerlendirilme durumunda
ortaya çıkar.Kaygı düzeyi yüksek olan kişi sınav veya sınıf içi herhangi bir değerlendirilme durumunda da öz varlığının tehdit edildiği duygusuna kapılır.
Aileye Öneriler
-Her öğrenci başarılı olmak ister. Doğal olarak sizin çocuğunuz da başarılı olmak
ister. Sınavlar, başarısız olma riski olan durumlardır. Sınav kaygısının temelinde bu
düşünce vardır.
-Yoğun kaygı yasayan öğrenciler sınav anını ya da sınav sonrasını düşünmekten
bugünü verimli kullanamazlar. Sizin sınav sonucu ile aşırı meşgul olmanız, çocuğunuzun da bu yönde meşguliyetini arttıracaktır.
-Çocuğunuza yardımcı olmak için çocuğunuzun bugünkü yaptıkları ile ilgilenebilirsiniz. Gösterdiği çabayı takdir etmelisiniz. En önemlisi yüksek beklentilere kapılmamaktır.
-Gereğinden fazla ilgi ve fedakarlıktan kaçının ve bunları hatırlatmayın. Örneğin bir
yıl boyunca eve misafir çağırmamak, evde televizyonu açmamak, onun için yapılan masrafları hatırlatmak gibi. Bu gibi durumlar öğrenci üzerinde daha fazla kaygı
durumuna sebep olabilir.
-Beklentilerinizde gerçekçi olmaya çalısın. Beklentileriniz ile çocuğunuzun yapabilecekleri birbiriyle uyumlu olursa çocuğunuz daha az kaygı yasayabilir. Sık sık eleştirmek yerine, geçmişteki başarılarını onaylayın. Olumlu yanlarını ve çabalarını tespit
ederek övün.
-İyi ile mükemmel dost değildir. Sizin beklentileriniz, çocuğunuzun mükemmel olması olabilir. Ancak bu, iyiye sevinip mutlu olmanıza engel olmamalıdır.
-Ailenin yüksek beklentisi öğrenci üzerinde olumsuz sonuçlara sebep olmaktadır.
-Çocuk, ailesinin ve başkalarının gözünde kendisinin değil,sınavdaki başarısının
önemli olduğunu düşünür ve sınava gerçek dışı bir anlam yükler.
Tel: 0 362 437 69 66 e-mail: [email protected] web: www.tedsamsun.k12.tr
1. 20
Download

2015 eğitim öğretim yılı kayıt bilgilendirme klavuzu