2014-2015
Temel Eğitimden Ortaöğretime
Geçiş Modeli
(TEOG)
RAHİME TAŞ ÇETİN
ÖZEL SEMBOL ORTAOKULU
TEOG NEDİR ?
TEOG, sınav ile öğrenci alan
liselere giriş için uygulanan seçme
ve yerleştirme işlemidir.
Açılımı : Temel Eğitimden
Ortaöğretime Geçiş
AMAÇ
Modelin amacı, öğrenci
başarısını anlık bir performansa
dayalı olarak değil, geniş bir
zaman dilimine yayarak
belirlemektir. Eski sisteme göre
en büyük güncelleme bu yönde
olmuştur.
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
HANGİ PUANLAR
KULLANILACAK?
Bu amaçla 2 puan
kullanılacaktır.
Bu puanlar:
Merkezi Ortak Sınav Puanları,
Yılsonu Başarı Puanı (YBP),
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
MERKEZİ ORTAK SINAVLAR
8.sınıf öğretmenleri tarafından 6
temel ders için dönemsel olarak
yapılan sınavlardan bir tanesi
m e r k e z i
o l a r a k
gerçekleştirilecektir.
Temel Öğretimden
Ortaöğretime Geçiş Modeli
(TEOG)
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
TEOG NE ZAMAN
YAPILACAK?
I.DÖNEM
2014 KASIM AYININ SON HAFTASI
(26-27 KASIM) YAPILACAKTIR.
II.DÖNEM
2015 NİSAN AYININ SON HAFTASI
YAPILACAKTIR.
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
Temel Öğretimden
Ortaöğretime Geçiş Modeli
(TEOG) Uygulaması
•  Ortak sınavlarda A ve B kitapçığı
olmak üzere iki çeşit kitapçık
verilecektir. Sınav süresi her ders için
40 dakika olacaktır.
•  Sorular 4 şıklı, çoktan seçmeli
olacaktır.
Yanlış cevaplar doğruları
götürmeyecektir.
Temel Öğretimden
Ortaöğretime Geçiş Modeli
(TEOG) Uygulaması
•  8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara
girmek için ücret yatırmayacaklardır.
•  E-okul sistemine kayıtlı 8 inci sınıf
öğrencileri ortak sınavlara girmek için
başvuru yapmayacaklardır.
•  Öğrenciler, ortak sınavlarda, e-Okul
sisteminde kayıtlı olduğu zorunlu yabancı
dil dersinden sorumlu olacaktır.
•  Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul
gününe yayılarak yapılacak, o günlerde
okullar tatil edilecektir.
Temel Öğretimden Ortaöğretime
Geçiş Modeli (TEOG) Uygulaması
•  Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller
dışında kendi okullarında girecektir.
•  Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi
okullarından farklı bir okulda görev
yapacaktır.
•  Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava
giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen
bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacaktır.
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
Temel Öğretimden Ortaöğretime
Geçiş Modeli (TEOG) Uygulaması
•  Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi
e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden
yayımlanacaktır.
•  Her dersin sınavı başladıktan sonra ilk 15
dakika içinde gelen öğrenciler sınava
alınacak bu öğrencilere ek süre
verilmeyecektir. Her dersin sınavında ilk 20
dakika süresince öğrenciler sınav salonunu
terk etmeyecekler, ilk 20 dakika
tamamlandıktan sonra isteyen öğrenci
sınıftan çıkabilecektir.
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
Sınavın Kapsamı
• 
Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak
sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim
öğretim yılının başından "BİRİNCİ DÖNEM
MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV"ın yapılacağı
tarihe kadar olan konu/kazanımlarla sınırlı
olacaktır.
• 
İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak
sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim
öğretim yılının başından "İKİNCİ DÖNEM
MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV"ın yapılacağı
tarihe kadar işlenecek olan tüm konu/
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
kazanımlarla sınırlı
olacaktır.
SINAV SORULARININ NİTELİĞİ
Sorular daha önce uygulanan SBS sınavlarındaki
gibi öğrencilerin 8.sınıf düzeyindeki kazanımlarını
dikkate alan;
•  yorumlama,
•  analiz yapma,
•  eleştirel düşünme,
•  sonuçları tahmin etme,
•  problem çözme ve benzeri yeterlilikleri
ölçecek nitelikte hazırlanacaktır.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
•  Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.
•  Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak
ham puanlar bulunacaktır.
•  Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını
etkilemeyecektir.
•  Ders puanı hesaplamasında; [(Doğru Sayısı / Soru
Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
•  Tüm hesaplamalar virgülden sonra dört basamağa
kadar yapılacaktır.
•  Soru iptali olması durumunda değerlendirme
geçerli soru sayısı dikkate alınarak yapılacaktır.
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
YILSONU BAŞARI PUANI (YBP)
Yılsonu başarı puanı, not ile
değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı
yılsonu puanlarının o dersin haftalık
ders saati sayısı ile çarpımının o
sınıfa ait haftalık ders saatleri
toplamına bölümünden elde edilen
puanı ifade eder.
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
Ağırlıklandırılmış Merkezi Sınav
Puanı
Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı,
öğrencinin
altı temel dersten girdiği merkezi sınavların
ağırlık katsayılarına göre hesaplanan
puanını ifade eder.
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
DERSLERİN AĞIRLIK
KATSAYILARI
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
AĞIRLIKLANDIRILMIŞ MERKEZİ ORTAK SINAV PUAN
HESABI
DERSLER
TÜRKÇE
MATEMATİ
DİN
FEN VE
İNKILAP
YABANCIDİ TOPLAM
K
KÜLTÜR.
TEK.
TAR.
L
SORU
SAYISI
20
20
20
20
20
20
120
DOĞRU
17
19
16
20
19
17
108
YANLIŞ
3
1
4
0
1
3
12
BOŞ
0
0
0
0
0
0
0
85,00
95,00
80,00
100,00
95,00
85,00
90,00
85
95
8
100
95
85
90
17*5
19*5
16*5
20*5
19*5
17*5
85*4
95*4
80*2
100*4
95*2
85*2
340
+ 380
BAŞARI
%
DERS
NOTU
1640/18
+
160
+
= 91,1111
400 +
*
7 =
190
+
170
637.7777
= 1640
Ortaöğretime Yerleştirmede Esas
Alınacak Puanın ( YEP)
Hesaplanması
Öğrencinin
6., 7 ve 8.sınıfların YBP’ si 300 üzerinden merkezi
ortak
sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak,
ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise bu
ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden
hesaplanacaktır.
6.SINI
FYBP
100
+
7.SINI
FYBP
100
+
8.SINI
FYBP
100
MERKEZİ
SINAV
PUANI 700
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
1000
= ------- =
2
500
EK PUAN
•  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve
matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal
elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı
kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yılsonu başarı
puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecektir.
•  •Öğrencilerin, TUBİTAK tarafından gerçekleştirilen
uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat
sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu
başarı puanına; yılsonu başarı puanının
•  - Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u,
•  - Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u,
•  - Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i,
•  - Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si
•  oranında ek puan eklenir.
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
Ortaöğretime Geçiş Nasıl
Gerçekleşecek?
•  Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir
sonraki eğitim kademesinde devam
edeceği okulun belirlenmesinde
kullanılacak
•  Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan
esasına göre değerlendirilecek ve
yerleştirmeler merkezi olarak elektronik
ortamda gerçekleştirilecek
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE
ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME
NASIL GERÇEKLEŞECEK?
•  Yerleştirmeye esas puanların eşit olması
durumunda aşağıdaki öncelik
sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır:
1. Tercih önceliği,
2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu
başarı puanı yüksekliği,
3. Okula özürsüz devamsızlık oranının
azlığı.
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
YEP TÜRKİYE SIRALAMASINDAKİ İLK 15
OKUL
SIRA
OKULADI
TABAN PUANI
1
BEYOĞLU / Galatasaray Lisesi
497,1402
2
FA T İH / İstanbul Lisesi
496,1760.
3
BEŞİKT A Ş / Beşik taş Kabataş Erk ek Lisesi
495,1072
4
BEŞİKT A Ş / Beşik taş Kabataş Erk ek Lisesi
494,7639
5
KA DIKÖY / İstanbul A tatürk Fen Lisesi
493,7503
6
KA DIKÖY / Kadık öy A nadolu Lisesi
491,0156
7
FA T İH / Cağaloğlu A nadolu Lisesi
8
ÜSKÜDA R / Hüseyin A vni Sözen A nadolu Lisesi
490,0687
9
FA T İH / Çapa Fen Lisesi
490,0195
10
BEŞİKT A Ş / Beşik taş Sak ıp Sabancı A nadolu Lisesi
488,3817
11
BEYLİKDÜZÜ / Yaşar A car Fen Lisesi
485,1444
12
KA RT A L / Burak Bora A nadolu Lisesi( İNG)
485,9543
13
BEŞİKT A Ş / A tatürk A nadolu Lisesi
484,4607
14
KA RT A L / Burak Bora A nadolu Lisesi( FRN.)
15
BA HÇELİEVLER / A dnan Menderes A nadolu Lisesi
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
490,71
.483,6433.
483,2934
2014 ÖZEL YABANCI LİSELER TABAN
PUANLARI
1
2
ALMAN LİSESİ
AMERİKAN ROBERT LİSESİ
3
KIZ
789,4563
ERKEK
788,398
KIZ
795
ERKEK
795
4
GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ
KARMA
575,1536
5
İTALYAN LİSESİ
KARMA
730.000
6
NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
KARMA
760,9781
7
SAİNT BENOİT FRANSIZ LİSESİ
KARMA
710,39
8
SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ
KARMA
784.000
9
SANKT GEORG AVUSTURYA TİCARETLİSESİ
KARMA
760.000
10
SAİNT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
KARMA
776,8584
11
SAİNT MİCHEL FRANSIZ LİSESİ
KARMA
616,833
12
SAİNTE PULCHERİE FRANSIZ LİSESİ
KARMA
731,0152
KIZ
789.000
ERKEK
789.000
13
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
14
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
ÖZELSEMBOLOKULLARI
2014 TEOG YERLEŞTİRMESONUÇLARI
ÖĞRENCİ ADI SOYADI
KAYIT OLUNAN LİSE
GİZEM TUNABOYLU
CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ
BERKE KURUCUK
KADIKÖY ANADOLU LİSESİ
MİNA KOÇAK
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
DOĞUKAN İĞDECİ
SAİNTE PULCHERİE FRANSIZ LİSESİ
AYŞE YAREN TEK
SAİNT BENOİT FRANSIZ LİSESİ
ELİF ALTUNTAŞ
SAİNT BENOİT FRANSIZ LİSESİ
DİLA DENİZ SİNANOĞLU
SAİNT MİCHEL FRANSIZ LİSESİ
MELİSA TÜRKOĞLU
BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ
YAREN ŞAFAK
FLORYA TEVFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ
EDİZ YİĞİT ÇERİ
VALİ MUAMMER GÜLER SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
ZEYNEP CEREN KİRAZ
BAHÇELİEVLER CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
ECEM TUNABOYLU
ÖZEL KÜLTÜR 2000 FEN LİSESİ %75 BURSLU
MİRAY YILMAZ
ÖZEL ÇINAR LİSESİ
BERFİN NİLGÜN ÜNLÜ
ÖZEL MEF LİSESİ
SERA AĞAOĞLU
ÖZEL MEF LİSESİ
ÇAĞLA DEMİR
ÖZEL AMERİKAN KÜLTÜR LİSESİ
HAZAL ZÜBEYDE KALAYCI
ÖZEL OKYANUS LİSESİ
PELİN KÖSEOĞLU
ÖZEL BAHÇEŞEHİR LİSESİ
ŞEYMA AKAYDIN
ÖZEL DOĞA LİSESİ
SERA CANBAZ
ÖZEL SEMBOL
İSTEOKULLARI
K ÖZEL BİLGE KAĞAN LİSESİ
2014 MEZUNLARIMIZ
2013-2014 8.SINIF YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANLAR (YEP)
PUAN VE YÜZDELİK DİLİM SIRALI
SIRA
ADI SOYADI
TEOG
PUANI
TÜRKİYE
%
İSTANBUL
%
ÖZELOKUL
PUANI
1
GİZEM TUNABOYLU
493,4086
0,16
0,26
796,3528
2
BERKEKURUCUK
491,9229
0,25
0,38
793,0754
3
MİNA KOÇAK
487,0269
0,64
0,9
792,6423
4
DOĞUKAN İĞDECİ
476,3151
1,81
2,2
767,2667
5
ECEM TUNABOYLU
472,8126
2,25
2,68
763,4082
6
MELİSA TÜRKOĞLU
472,6388
2,27
2,71
760,3274
7
AYŞEYAREN TEK
472,5637
2,28
2,72
765,9337
8
YAREN ŞAFAK
463,5823
3,51
4
757,9927
9
ELİF ALTUNTAŞ
459,8402
4,04
4,58
758,531
10
EDİZ YİĞİT ÇERİ
459,0653
4,15
4,7
726,9694
11
MİRAY YILMAZ
455,4317
4,69
5,27
738,0319
12
ZEYNEP CEREN KİRAZ
430,8204
8,7
9,45
709,8084
13
BERFİN NİLGÜN ÜNLÜ
391,8588
16,51
17,5
645,7707
14
DİLA DENİZ SİNANOĞLU
385,2338
18,06
19,1
655,4527
15
ÇAĞLA DEMİR
377,7558
19,91
21,04
570,2835
16
HAZAL ZÜBEYDEKALAYCI 338,5589
31,1
32,55
584,9304
17
PELİN KÖSEOĞLU
323,4748
36,13
37,79
475,1552
18
SERA AĞAOĞLU
317,9747
38,03
39,78
536,6335
19
ŞEYMA AKAYDIN
309,2731
41,15
43,07
507,9081
20
SERA CANBAZ
49,88
429,4669
292,0336
47,59
ÖZEL
SEMBOL OKULLARI
ÖZEL OKULLARA ÖĞRENCİ
ALIMI
Özel Okullar öğrencilerini ayrı bir puanlama sistemi ile
seçecektir.
Özel Okullar Yerleştirme Puanı (ÖYP), Bakanlıkça
gerçekleştirilen 8.Sınıf merkezi
Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji Bilgisi sınavları ile
öğrencinin 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanından oluşmaktadır.
Merkezi sınavlar;
•  T1: Türkçe dersinden yapılan birinci merkezi sınav
•  M1: Matematik dersinden yapılan birinci merkezi sınav
•  F1: Fen Bilgisi ve Teknoloji dersinden yapılan birinci merkezi
sınav
•  T2: Türkçe dersinden yapılan ikinci merkezi sınav
•  M2: Matematik dersinden yapılan ikinci merkezi sınav
•  F2: Fen Bilgisi ve Teknoloji dersinden yapılan ikinci merkezi
sınav
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
ÖZEL OKULLARA ÖĞRENCİ
ALIMI
Derslerin ağırlık katsayıları;
•  Türkçe 3
•  Matematik 2
•  Fen ve Teknoloji 2
Merkezi Sınavların ağırlığı;
•  Birinci sınavlar % 30
•  İkinci sınavlar % 70
•  8’inci sınıf yılsonu başarı puanı; YBP 8
ÖYP hesaplama formülü
•  ÖYP = (3T1+2M1+2F1)*0,30 + (3T2+2M2+2F2)*0,70 + YBP8
•  TEOG Özel Okullar Modeline göre öğrenci alımı puanı
hesaplama linki: www.toobpuan.com
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
8.SINIF DENEME SINAV
TARİHLERİMİZ
1.  SINAV
2.  SINAV
3.  SINAV
4.  SINAV
5.  SINAV
6.  SINAV
: 23 EKİM 2014
: 12 KASIM 2014
: 06 OCAK 2015
: 05 MART 2015
: 14 NİSAN 2015
: 13 MAYIS 2015
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
8.SINIFTAN SONRA
GİDİLEBİLECEK
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
• 
•
•
•
•
• 
• 
Resmi ve Özel Fen Liseleri
Sosyal Bilimler Liseleri
Anadolu Liseleri
Anadolu İmam Hatip Liseleri
Çok programlı Anadolu Liseleri
Mesleki ve teknik Anadolu Liseleri
Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürlüğüne bağlı ve YEP’ e göre
öğrenci alan özel okullar
OKUL TÜRLERİ
Fen Liseleri (Resmi Fen Lisesi)
Fen ve Matematik alanlarındaki yetenekleri
yüksek olan öğrencileri Matematik ve Fen
Bilimleri alanında yükseköğretime hazırlayan
okullardır.Öğrencileri araştırmaya yönelterek yeni
teknolojileri kullanabilen ,yeni bilgiler üretebilen
ve projeler hazırlayabilen, Matematik ve Fen
alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli
bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eden
okullardır.
Birinci yabancı dili İngilizce olan Fen Liseleri’nde
öğrenim süresi 4 yıldır.
OKUL TÜRLERİ
Sosyal Bilimler Liseleri
Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarındaki ilgi
ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu
alanlarda yükseköğretime hazırlar. Türk sanat
ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen,
yeni bilgi ve projeler üreten bireyler yetiştiren
okullardır.
Sosyal Bilimler Liseleri’nde 1 yıl hazırlık + 4 yıl
olmak üzere öğrenim süresi 5 yıldır.
OKUL TÜRLERİ
Anadolu Liseleri
Öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına
göre yükseköğretime hazırlar.
Anadolu Liseleri’nde öğrenim süresi 4
yıldır. Ancak öğretim süresi 1 yıl hazırlık +
4 yıl olan okullar da mevcuttur.
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
OKUL TÜRLERİ
Özel Yabancı Okullar
Öğrencileri ilgi ve yetenekleri konusunda
yükseköğretime hazırlar. Özel Yabancı
Okulların öğrenim süresi hazırlık + 4 yıl,
toplam 5 yıldır.
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
OKUL TÜRLERİ
Mesleki ve teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve teknik alanlarda mesleki formasyon
kazandırarak öğrencileri hayata, iş alanlarına ve
yükseköğretime hazırlar. Bu okullardan mezun
olanlar alanları ile ilgili işyerlerinde
çalışabilecekleri gibi, ustalık belgesinin yetki ve
sorumluluklarını taşıyanlara mesleklerinde
bağımsız ‘İşyeri Açma Belgesi’ verilir.
Mesleki ve teknik Anadolu Liseleri’nde öğrenim
süresi 4 yıldır.
OKUL TÜRLERİ
Askeri Okullar
Askeri Okullar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı
parasız yatılı okullardır. Öğrenciler Askeri Okullar
Sınavına girerek mülakatlara katılmaya hak
kazanırlar. Öğrencilerin mülakatlara katılabilmesi
için;
1-Sosyal durum, ahlak ve karakter ile ilgili koşulları
2-Sağlık ile ilgili koşulları
3-Boy ve yaş ile ilgili koşulları sağlıyor olması
gerekmektedir.
Askeri Okulların öğrenim süresi 4 yıldır.
OKUL TÜRLERİ
Askeri Okullar
•Kara Kuvvetleri Komutanlığı
•Hava Kuvvetleri Komutanlığı
•Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
•Bando Astsubay Hazırlama Okulu
OKUL TÜRLERİ
Spor ve Güzel Sanatlar Liseleri
•Öğrencileri spor ve güzel sanatlar
alanında ilgi ve yeteneklerine göre
yükseköğretime hazırlayan okullardır.
•Öğrenim süresi 4 yıldır.
VELİLERİMİZE ÖNERİLER
•  Çocuğunuzun ergenlik döneminde
olduğunu unutmayın. Bu dönem çalkantılı
ve ikilemli bir dönemdir.
•  Çocuğunuzun geleceği konusundaki
endişeleriniz çocuğunuza yansır. Bu
nedenle öncelikle aileler kaygılarını
azaltmaya çalışmalıdırlar. Sizin sınav sonucu
ile aşırı meşgul olmanız, çocuğunuzun da bu
yönde meşguliyetini artıracaktır. Çocuğunuza
yardımcı olmak için çocuğunuzun bugünkü
yaptıkları ile ilgilenebilirsiniz.
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
VELİLERİMİZE ÖNERİLER
•  Meli-malı kelimeleri dikkatle kullanılmalı. “En
az şu kadar net yapmalısın. Başarılı
olmalısın. Dikkatli olmalısın. Kendini dersine
vermelisin. Bu tür zorunluluk ifade eden
sözleri mümkün olduğunca az kullanmaya
çalışın.
•  Ders çalış demeyin. Öğrenci ne kadar ders
çalışacağına ve ne zaman ders çalışacağına
kendisi karar verebilir
•  Negatif motivasyondan uzak durun. “bu
gidişle sen asla kazanamazsın, yata yata
sınav kazanılmaz” gibi sözler söylemeyin
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
VELİLERİMİZE ÖNERİLER
•  Çocuğunuzdan beklentilerinizde gerçekçi
olmaya çalışın. Beklentileriniz ile çocuğunuzun
yapabilecekleri birbiriyle uyumlu olursa çocuğunuz
daha az kaygı yaşayabilir.
•  Bu zor dönemde çocuklarınıza anlayışlı ve
destekleyici davranın. Kaygının yoğunlaşması ile
birlikte çocuklarınız kendilerini daha çaresiz ve
çözümsüz hissedebilirler. Bu nedenle daha tepkili
olabilirler. Daha önceden kızmadıkları şeylere
şimdilerde daha sert tepkiler gösterebilirler. Bu
durumun geçici olduğunu düşünerek çocuğunuza
karşı anlayışlı olmaya çalışın.
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
•  Çocuğunuzu hiçbir zaman başka
çocuklarla kıyaslamayın. Her birey ayrı
bir kişiliktir. Çocuğunuzu ancak gereken
durumlarda sadece kendisiyle
kıyaslayabilirsiniz. Yani önceki davranış
biçimleriyle, şimdiki davranış biçimlerini
karşılaştırarak aradaki gözlenmiş olan
değişimleri aradaki gözlediğiniz değişimleri
ortaya koyabilirsiniz.
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
BÜTÜN ÖĞRENCİLERİMİZE
BAŞARI DİLEKLERİMİZLE
TEŞEKKÜRLER...
ÖZEL SEMBOL OKULLARI
Download

teog tanıtımı