2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
YELKEN BRANġ AÇIKLAMALARI
1. YarıĢmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri
Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma
Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
2. YarıĢmalar;
a)Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde, mahalli ve Türkiye birinciliği
kademelerinde, kız-erkek sporcular arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır.
b)Mahalli yarışmalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenecek takvim
doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir.
c)Türkiye Birinciliği Yarışmaları ile ilgili katılımcı listeleri ve duyurular, Daire
Başkanlığımızca https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
3. Kategoriler ve doğum tarihleri:
Küçükler Kategorisi
Yıldızlar Kategorisi
Gençler Kategorisi
2003-2004
2001-2002
1997-1998-1999-2000
4.a) Türkiye birinciliğine katılacak ferdi sporcu kafileleri;
1-6 olması halinde 1 idareci, 1 çalıştırıcı veya sadece 2 çalıştırıcıdan;
7-13 olması halinde 1 idareci, 2 çalıştırıcı veya sadece 3 çalıştırıcıdan;
14-20 olması halinde 1 idareci, 3 çalıştırıcı veya sadece 4 çalıştırıcıdan;
21 ve üzeri olması halinde ise Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenecek
yeterli sayıda idareci ve çalıştırıcıdan oluşur.
b) İlan edilen Türkiye Birinciliği yarışma programlarına göre kategorilerinde yer alan
sınıflarda yarışacak sporcular yarışmalara katılma ve ayrılma tarihlerine göre Gençlik
Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüklerince ayrı ayrı kafileler halinde gönderilebilir
c) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre, müsabakaları erken
sonuçlanan veya tamamlanan sporcular yasal harcırahları organizasyonu düzenleyen
Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında belirtilen tarihe
göre bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüklerince ödenecektir. .
ç)Mali konularla ilgili hususlarda Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri
Yönetmeliği’nin 17 nci maddesine göre işlem yapılır.
d) Avans kapatma işlemleri kafile idarecisi veya çalıştırıcısı tarafından yapılacaktır.
Ödemelerde kafile onay listesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
5. a) Mahalli yarıĢmalarda; ilk dört dereceyi elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi
verilir.
b)Türkiye birinciliği yarıĢmalarında; ilk dört dereceyi elde eden sporculara madalya ve
başarı belgesi, dereceye giremeyen sporculara ise katılım belgesi verilir.
6. a) Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye birinciliğine katılacak sporcu
sayıları;
1) Bir önceki eğitim öğretim yılının Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi
elde eden sporcuların illeri,
2) 2014-2015 eğitim öğretim yılında Mahalli yarışmalara yarışmalarına fiilen katılan
sporcu sayıları dikkate alınarak, tespit edilecek kontenjanlar doğrultusunda Daire
Başkanlığımızca ilan edilecektir.
b) Ġl DıĢı ÇıkıĢ Olur'unda 4 üncü maddenin (a) fıkrasında yer alan sporcu, idareci ve
çalıĢtırıcı sayısından fazla kiĢi yer alamaz.
c) K.K.T.C sporcuları direkt olarak Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacaktır.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Yelken Açıklamaları
Sayfa 1
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
YELKEN BRANġ AÇIKLAMALARI
7. a) Daire Başkanlığımız, gerekli gördüğü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara dair
diğer hususlarını değiştirmede yetkilidir.
b) Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire
Başkanlığımız tarafından yayınlanan branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer
hususları dikkate alarak müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
8. İtirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği'nin 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere
göre tertip komitesine yapılır. İtirazın değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu
düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün hesabına 250,00. TL. ücret
yatırılır.
9. Yarışma alanına, 4. maddenin (a) fıkralarında yer alan sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan
başkasının girmesine izin verilmeyecektir.
10. Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören sporcu öğrenciler, yaş ve kategorilerinde kendi
okullarını temsilen yarışmalara katılmak zorundadır.
Ancak sporcu öğrencilerin;
a)Okullarından ferdi katılımın olmaması
b)Okullarından ferdi katılımın olması fakat ferdi katılımda yer alamamaları
Durumlarında okul müdürlüğünden izin almak şartıyla bağlı bulundukları ilde faaliyet
gösteren ve Bakanlığımızca okul spor faaliyetlerine katılması uygun görülen yaygın eğitim
kurumlarını temsilen yarışmalara katılabilirler.
11. Teknik Açıklamalar
a) Yarışmalar ferdi olarak yapılacaktır.
b) Yarışma Kurulu sporcu sayısına göre gruplandırma yapabilecektir.
c) Küçükler ve yıldızlar kategorisinde Optimist sınıfında, gençler kategorisinde ise lazer,
Tekno 293 - 4.7 sınıfında yarışlar yapılacaktır.
d) Yarışmaya katılan tüm yarışmacıların yüzme bilmesi zorunludur.
12. YarıĢma Programı
a) Teknik toplantı yarışmaların yapılacağı günün sabahı saat 10.00’da yapılacaktır.
b) Yarışmalar saat 12.00’de başlayacaktır.
c) İkinci, üçüncü ve final yarışmaları startı 1 gün önceden bildirilecektir.
d) Final yarışmaları saat 10.00’da başlayacaktır.
e) Ödül törenleri yarışmaların bitiminden hemen sonra yapılacaktır.
f) Hava şartlarının uygunluğuna göre günde 3 yarış yapılabilecektir. (GYT Madde 8.3’e göre)
13. Ölçü ve Güvenlik Kontrolleri: Yarışmada kullanılacak Optimist, Lazer 4.7 teknelerde
sınıf kurallarının öngördüğü güvenlik donanımı bulunacaktır. Kurallara uygun numarası
olmayan yarışmaya alınmayacaktır. Aynı yelken numarasını taşıyan tekneler olduğunda
teknelerin plaka numaraları esas alınacaktır.
14. YarıĢ Talimatları
: Yarış ofisinden duyuru yapılacaktır.
Yarış üssü ve irtibat :
Uygulanacak rotalar : Yarış talimatı ile birlikte duyuru panosunda ilan edilecektir.
Ceza sistemi
: RRS bölüm 2 kurallarının ihlalinde, kural 44 uygulanacaktır.
Puanlama
: TYF genel yarışma talimatı madde 20 uygulanacaktır.
Destek botları
Tekne parkı
Sorumluluk
Telsiz iletişimi
Ödüller
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Yelken Açıklamaları
Sayfa 2
Download

2014-2015 yelken branş açıklamaları