2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
BĠSĠKLET BRANġ AÇIKLAMALARI
1. YarıĢmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri
Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma
Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
2. YarıĢmalar; minikler ve küçükler kategorisinde mahalli, yıldızlar ve gençler
kategorilerinde ise mahalli ve Türkiye birinciliği kademelerinde kız ve erkek okul
takımları arasında ayrı ayrı olmak üzere yapılacaktır.
3. Kategoriler ve Doğum tarihleri:
Minikler Kategorisi (Mahalli)
Küçükler Kategorisi (Mahalli)
Yıldızlar Kategorisi
Gençler Kategorisi
2005 - 2006 - 2007
2003 - 2004
2001 - 2002
1997 - 1998 - 1999 - 2000
4. a) Türkiye birinciliği yarışmalarına ferdi olarak katılacak sporcu sayısının;
1-6 olması halinde 1 çalıştırıcı;
7-13 olması halinde 1 idareci, 1 çalıştırıcı veya 2 çalıştırıcı;
14-20 olması halinde 1 idareci, 2 çalıştırıcı veya 3 çalıştırıcı;
21 ve üzeri olması halinde ise il müdürlüğünce belirlenecek yeterli sayıda idareci ve
çalıştırıcı görevlendirilecek, yasal harcırahları buna göre ödenecektir.
b) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre kategorilerinde yer alan stil
ve mesafelerde yarışacak kız ve erkek sporcular yarışmalara katılma ve ayrılma tarihlerine
göre il müdürlüklerince ayrı ayrı kafileler halinde gönderilebilir.
c) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre müsabakaları erken
sonuçlanan veya tamamlanan sporcular kafile idarecisi ve/veya çalıştırıcısı nezaretinde
illerine dönecekler ve yasal harcırahları organizasyonu düzenleyen il müdürlüğünce
hazırlanan ayrılış evrakında belirtilen tarihe göre bağlı oldukları il müdürlüklerince
ödenecektir.
ç) Avans kapatma işlemleri kafile idarecisi veya çalıştırıcısı tarafınca yapılacaktır.
Ödemelerde kafile onay listesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
d) Mali konularla ilgili diğer hususlarda Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 17 nci
maddesine göre işlem yapılır.
5. a) Mahalli yarıĢmalarda; ilk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve başarı belgesi,
sporcularına ise madalya, dereceye giremeyen takımlara ise katılım belgesi verilir. İlk dört
dereceyi elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi verilir.
b) Türkiye birinciliği yarıĢmalarında; ilk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve
başarı belgesi, sporcularına ise madalya ve başarı belgesi, dereceye giremeyen takımlara
ise katılım belgesi verilir. İlk dört dereceyi elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi,
dereceye giremeyen sporculara ise katılım belgesi verilir.
6. a) Yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye birinciliğine katılacak sporcu sayıları;
1) Bir önceki eğitim öğretim yılının Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi
elde eden takımların illerine,
2) Mahalli yarışmalara 2014-2015 eğitim öğretim yılı yarışmalarına fiilen katılan takım
sayıları dikkate alınarak,
Tespit edilecek kontenjanlar doğrultusunda Daire Başkanlığımızca ilan edilecektir.
b) Kafile onayında 4 üncü maddenin (a) ve (b) fıkralarında yer alan sporcu, idareci
ve çalıĢtırıcı sayısından fazla kiĢi yer alamaz.
7. a) Tertip komiteleri yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire
Başkanlığımız tarafından yayımlanan yarışma programına göre müsabaka programını
belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bisiklet Açıklamaları
Sayfa 1
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
BĠSĠKLET BRANġ AÇIKLAMALARI
b) Daire Başkanlığımız gerekli gördüğü takdirde yarışma programı ve usulleri gibi
hususları değiştirmede yetkilidir.
8. İtirazlar, tertip komitesine Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde
belirtilen hükümlere göre yapılır. İtirazın değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu
düzenleyen il müdürlüğünün hesabına 250 TL ücret yatırılır.
9. Onaylı isim listelerinde yazılı olan idareci, çalıştırıcı dışında bir başkasının yarışma alanına
girmesine, yöneticilik ve çalıştırıcılık yapmasına izin verilmeyecektir.
10. YARIġMALAR
a) Mahalli yarışmalar, sadece yol yarışı olarak yapılacaktır. Türkiye birinciliği yarışmaları
ise; kız-erkek olarak bir saate karşı ve bir yol yarışı olarak gerçekleştirilecektir.
Yarışmalarda herhangi bir kategoride katılım 200 sporcuyu aşmayacaktır. 200’den fazla
sporcu katılırsa, her biri 200’ü aşmayacak şekilde eşit olarak bölünerek yarışma
gerçekleştirilecektir.
b) Yarışmalar; kız ve erkek okul takımları ve ferdi sporcular arasında ilkokul minikler ve
ortaokul küçükler mahallinde, yıldızlar ve gençler kategorilerinde ise mahalli
yarışmalardan sonra doğrudan Türkiye birinciliği yapılacaktır. Burada açıklanmayan
hususlarda Türkiye Bisiklet Federasyonu ve UCI (Uluslararası Bisiklet Birliği) kuralları
geçerli olacaktır. Takım çıkaran okullar ferdi sporcu yarıştıramazlar.
c) Okullar arası mahalli (il içi) ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak olan okul
takımları 6 (altı) sporcu öğrenciden oluşacaktır. Takımdaki İlk 3 sporcunun derecesi
puanlamaya dahil olacaktır.
EN FAZLA MESAFE
KATEGORĠLER
ERKEKLER
Minikler
Kategorisi
Küçükler
Kategorisi
Yıldız
5 Km
10 Km
20 Km
40 Km
KIZLAR
5 Km
8 Km
15 Km
20 Km
DĠġLĠ
STATÜSÜ
5,66 metre
5,66 metre
6,10 metre
7,01 metre
TAVSĠYE
EDĠLEN*
En
TAM
Yakın
53 x 20
42 x 16
53 x 20
42 x 16
40 x 14
42 x 15
46 x 14
52 x 16
Gençler
Kategorisi
* Tavsiye edilen diĢli oranlarıdır. DiĢli statüsünde belirtilen değeri mutlaka sağlamak
kaydıyla muadili diĢli oranları kullanılabilir. Kontrollerde belirtilen diĢli sınırlarının
dıĢında diĢli ile gelen öğrenci sporcular viteslerini kilitlemiĢ olmalıdır. Vitesleri belirtilen
Ģekilde kitlenmemiĢ sporcuların vitesleri hakemlerin gözetiminde yarıĢma öncesi
kitlenecektir.
11. a) Yapılacak yarışmalarda (kız-erkek) mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmaları bisiklet
okul spor faaliyetleri için listede belirlenen mesafeleri aşmayacak şekilde koşulacaktır.
b) Onaylı isim listelerinde yazılı olan idareci, çalıştırıcı dışında bir başkasının parkura
girmesine, yöneticilik ve çalıştırıcılık yapmasına izin verilmeyecektir.
c) Sporcular yarışma süresince aynı sırt numarası ile yarışacaklardır. Sırt numaraları
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından belirlenmiş standartlarda olmalıdır.
ç) Yarışmalarda (kız/erkek) dişli oranları, Bisiklet Federasyonu tarafından belirlenen
oranları aşmayacak (yedek jantlar dahil); yarışlar öncesinde yapılacak kontrollerde bu
dişli sınırlarının dışında dişli ile gelen öğrenci sporcular viteslerini kilitlemiş olmalıdır.
Vitesleri belirtilen şekilde kitlenmemiş sporcuların vitesleri hakemlerin gözetiminde
yarışma öncesi kitlenecektir.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bisiklet Açıklamaları
Sayfa 2
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
BĠSĠKLET BRANġ AÇIKLAMALARI
d) Minikler, Küçükler. Yıldızlar ve gençler kategorilerinde (kız-erkek) mahalli ve Türkiye
Birinciliği yarışmalarında Zaman Barajı uygulanmayacaktır.
e) İl içi yarışlarda başarılı olan okul takımları, bağlı bulundukları okulu temsilen Türkiye
Birinciliği’ne katılırlar. Sezon içindeki il içi ve Türkiye birinciliği yarışlarına katılan okul
takımı sayısına ve faal illerin sayısına göre, 2013-2014 sezonu başlangıç olmak üzere, her
sezon başında, bir önceki sezonun genel profiline göre grup yarışları ve Türkiye
Birinciliği için başarı durumuna göre katılabilme kriterleri belirlenir.
12. ĠLĠÇĠ YARIġLAR
1) İlde Okul Bisiklet branşında faal olan okullar arasında yukarıda belirtilen kurallar
çerçevesinde yarışlar yapılır. Bu yarışlara katılacak öğrenci sporcu sayısın 200’ü aşması
durumunda, İl içi yarışlar kademeli yapılır. Her biri 200 öğrenci sporcuyu aşmayacak
şekilde mümkün olduğunca eşit sayıda okul takımının yer alacağı gruplar oluşturulur. Bu
gruplarda ayrı ayrı yapılan yarışlar sonucunda toplam yine 200 öğrenci sporcuyu
geçmeyecek şekilde başarılı sayılacak takım sayısı belirlenir.
2) Mahalli yarışmalarda takımı Türkiye birinciliğine katılmayı hak edememiş veya ferdi
olarak katıldığı yarışmalar sonucunda ilk üç dereceyi elde eden sporcular Türkiye
birinciliğine katılacaklardır.
13. TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ YARIġMALARI
1) Yıldızlar ve Gençler Kategorisi Bisiklet Türkiye Birinciliği yarışmaları 3 (üç) gün
olarak belirlenmiştir. Yarışmaya hak kazanmış takımlar ve ferdi sporcular katılırlar. Bu
seçim yapılırken toplam öğrenci sporcu sayısının 200’ü geçmemesi sağlanır. Her bir
kategoride kız ve erkek olmak üzere toplam 4 (dört) kategoride, saate karşı ve yol yarışı
şeklinde gerçekleştirilir. Herhangi bir kategorideki bir öğrenci sporcu, bu üç gün boyunca
iki yarış koşar.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bisiklet Açıklamaları
Sayfa 3
Download

2014-2015 BİSİKLET BRANŞ AÇIKLAMALARI