2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
RĠTMĠK CĠMNASTĠK BRANġ AÇIKLAMALARI
1. YarıĢmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri
Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma
Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
2. a)Minik B mahalli, minik A, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye
birinciliği kademelerinde, kız ve erkek sporcular arasında ayrı ayrı yapılacaktır.
b)Mahalli yarışmalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenecek takvim
doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir.
c)Türkiye Birinciliği Yarışmaları ile ilgili katılımcı listeleri ve duyurular, Daire
Başkanlığımızca https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
3. Kategoriler ve doğum tarihleri:
Minikler B Kategorisi (Mahalli)
Minikler A Kategorisi
Küçükler Kategorisi
Yıldızlar Kategorisi
Gençler kategorisi
2007 - 2008 - 2009
2005 - 2006
2003 - 2004
2001 - 2002
1997 - 1998 - 1999 - 2000
4. a) Türkiye birinciliğine katılacak ferdi sporcu kafileleri;
1-6 olması halinde 1 idareci, 1 çalıştırıcı veya sadece 2 çalıştırıcıdan;
7-13 olması halinde 1 idareci, 2 çalıştırıcı veya sadece 3 çalıştırıcıdan;
14-20 olması halinde 1 idareci, 3 çalıştırıcı veya sadece 4 çalıştırıcıdan;
21 ve üzeri olması halinde ise Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenecek
yeterli sayıda idareci ve çalıştırıcıdan oluşur.
b) İlan edilen Türkiye Birinciliği yarışma programlarına göre kategorilerinde yer alan
sporcular yarışmalara katılma ve ayrılma tarihlerine göre Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl
Müdürlüklerince ayrı ayrı kafileler halinde gönderilebilir.
c)İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre, müsabakaları erken
sonuçlanan veya tamamlanan sporcular yasal harcırahları organizasyonu düzenleyen
Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında belirtilen tarihe
göre bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüklerince ödenecektir.
ç) Mali konularla ilgili hususlarda Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 17 nci
maddesine göre işlem yapılır.
d)Avans kapatma işlemleri kafile idarecisi veya çalıştırıcısı tarafınca yapılacaktır.
Ödemelerde kafile onay listesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
5. a) Mahalli yarıĢmalarda; ilk dört dereceyi elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi
verilir.
b) Türkiye birinciliği yarıĢmalarında; ilk dört dereceyi elde eden sporculara madalya ve
başarı belgesi, dereceye giremeyen sporculara ise katılım belgesi verilir.
6. a) Minikler (A), küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye birinciliğine
katılacak sporcu sayıları;
1) Bir önceki eğitim öğretim yılının Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi
elde eden sporcuların illeri,
2) Bir önceki eğitim öğretim yılının, mahalli yarışmalarına fiilen katılan sporcu sayıları,
dikkate alınarak Daire Başkanlığımızca belirlenecek ve ilan edilecektir.
b) Ġl DıĢı ÇıkıĢ Olur'unda 4 üncü maddenin (a) fıkrasında belirtilen sporcu, idareci ve
çalıĢtırıcı sayısından fazla kiĢi yer alamaz.
c) K.K.T.C sporcuları direkt olarak Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacaktır.
7. a) Daire Başkanlığımız, gerekli gördüğü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara dair
diğer hususlarını değiştirmede yetkilidir.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Ritmik Cimnastik Açıklamaları
Sayfa 1
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
RĠTMĠK CĠMNASTĠK BRANġ AÇIKLAMALARI
b) Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire
Başkanlığımız tarafından yayınlanan branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer
hususları dikkate alarak müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
8. İtirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği'nin 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere
göre tertip komitesine yapılır. İtirazın değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu
düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün hesabına 250,00. TL. ücret
yatırılır.
9. Yarışma alanına, 4. maddenin (a) fıkralarında yer alan sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan
başkasının girmesine izin verilmeyecektir.
10. Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören sporcu öğrenciler, yaş ve kategorilerinde kendi
okullarını temsilen yarışmalara katılmak zorundadır.
Ancak sporcu öğrencilerin;
a)Okullarından ferdi katılımın olmaması
b)Okullarından ferdi katılımın olması fakat ferdi katılımda yer alamamaları,
Durumlarında okul müdürlüğünden izin almak şartıyla bağlı bulundukları ilde faaliyet
gösteren ve Bakanlığımızca okul spor faaliyetlerine katılması uygun görülen yaygın eğitim
kurumlarını temsilen yarışmalara katılabilirler.
.
TEKNĠK AÇIKLAMALAR
11.Minikler B kategorisinde yarışmalar mahallinde düzenlenecek olup serbest seride
yarışacaklardır. Bir üst kademe yarışması olmayacaktır.
12.Minikler B yarışmaları iller düzeyinde, TCF Teknik ve Eğitim Kurulları tarafından
belirlenen yarışma kurallarına göre yapılacaktır.
13.Kategoriler için belirlenen aletler ve yarışma kuralları mahalli yarışmalarda da
uygulanacaktır.
RİTMİK CİMNASTİK YARIŞMA KURALLARI
Kategori/Yarışmalar ve Aletler
Kurallar
Puanlama
MİNİKLER B
SERBEST SERİ
D max. 6 Vücut zorluğu (her bir zorluk
max. 0.40 değerinde;
ALETSİZ SERİ (Vücut zorlukları)
2 Atlama/Sıçramalar
2 Dengeler
2 Pivotlar
D - 3.00 Puan
(2007-2008-2009)
OKULLAR
*Min. 1, S
MİNİKLER A
(2005-2006)
OKULLAR
İP VE ÇEMBER
- 0.30
ALETLE SERİLER (Vücut zorlukları)
6 Vücut Zorluğu
Zorluk değeri Max 0.50 4 izole > 2
karma veya kombine)
2 Atlama/Sıçramalar
2 Dengeler
2 Pivotlar
*Min. 1, S
E-10.00
Toplam=D+E
D - 3.00 Puan
E-10.00
Toplam=D+E
- 0.30
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Ritmik Cimnastik Açıklamaları
Sayfa 2
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
RĠTMĠK CĠMNASTĠK BRANġ AÇIKLAMALARI
KÜÇÜKLER
(2004-2003)
OKULLAR
TOP-İP
ALETLE SERİLER
2 Atlamalar/Sıçramalar
2 Dengeler
2 Pivotlar
D max.7 Vücut zorluğu(her vücut zorluğu
Her vücut zorluğundan Min.1-Max.3
Her Vücut zorluğu,(izole,çoklu ve ya
karma zorluklar)en fazla 1.00 Puana
kadar kullanılabilir.
Min.1,S-
0.30
Max.3
M,sınırsız (0,20)
YILDIZLAR
(2000-2001)
OKULLAR
ÇEMBER VE LABUT
GENÇLER FIG PROGRAMI
E-10.00
Toplam=D+E
GENÇLER FIG PROGRAMI
E-10.00
Toplam=D+E
GENÇLER (1996-1997-19981999)
OKULLAR
ÇEMBER VE LABUT
*Max. 3
*M, Sınırsız (0.20)*Max. 3
*M, Sınırsız (0.20)
Not: Belirtilmeyen tüm durumlar için FIG yönergeleri ve yarışma kuralları geçerlidir.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Ritmik Cimnastik Açıklamaları
Sayfa 3
Download

2014-2015 ritmik cimnastik branş açıklamaları