TEKNOTEL TRAFİK KONTROL MERKEZİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1 GENEL
Mevcut trafik sorunlarının çözümü için trafik kontrol merkezi kurulacaktır. Sistem ile ana arterlerdeki
trafik akışının sürekliliğini sağlamak, trafiği izleyebilmek, kontrol edebilmek ve yönetebilmek
hedeflenmiştir. Sistemin görevleri ve sağlaması istenen fonksiyonları ileride detayları ile açıklanmıştır.
Sistem,





Sunucu Bilgisayarı,
İstemci Web Sayfası,
Haberleşme Birimleri (internet bağlantısı araçları),
Çevre Birimleri (yazıcı, kesintisiz güç kaynağı (KGK), monitör, vs.),
Veritabanı
ana birimlerinden oluşacaktır.
Aşağıdaki blok şemada trafik kontrol merkezinin genel çalışma topolojisi gösterilmektedir.
Teknotel Elektronik Ltd. Şti. Mimar Sinan Cad. No: 6 Yenisahra 34746 İstanbul
Tel: +90 216 472 83 13 Faks: +90 216 472 83 14 e-posta: [email protected] web: www.teknotel.com.tr
2 İŞİN TANIMI
Trafik kontrol merkezi, şehrin seçilen bölgesinde teknik şartnamedeki hususlara uygun olarak anahtar
teslimi kurulacak ve idareye teslim edilecektir.
Bilgisayarlar, modemler, bağlantı elemanları, anahtarlama elemanları ve diğer tüm malzemeler
sistemin bir parçası olup, sistemin tesisi iş olarak bir bütündür.
Gerilim kesilmeleri durumunda sistemde hiçbir şekilde bilgi kaybı olmayacaktır.
Sistem, devamlı olarak birilerinin kontrolüne veya kumandasına gerek duymadan, kendi başına 24
saat tam otomatik olarak çalışacaktır.
Tüm bilgisayarların donanımları idarece kabul edilebilecek tanınmış markalardan olacaktır. İhale
tarihindeki güncel bilgisayar donanımları verilecektir.
İdare, işin kapsamında bulunan tüm imalat kalemlerinin kesin yerleşim yerlerini sözleşmenin
yapılışını müteakip istekliye bildirecektir.
Trafik kontrol merkezi, en az 128 kavşağı yönetecek kapasiteye sahip olmalı ve tanımlı olan tüm
kullanıcıların, istemci web sunucusuna aynı anda bağlanmasına imkân vermelidir.
Tüm sistem, tanımlanacak olan özel haberleşme ağı içerisinde çalışacaktır. Ağ mimarisi TCP/IP tabanlı
olacak, izinsiz kullanıcıların sisteme girişi engellenecektir.
3 SİSTEMİN ANA GÖREVLERİ
3.1
Sinyalize Kavşakların Koordinasyonu
Koordinasyon, bir arter üzerinde birbirini takip eden kavşaklarda trafik akımının yol ve zamana
bağımlı olarak uyumlu çalışmasının teminidir. Kavşakların koordineli olarak çalışması sistemin ana
fonksiyonudur. Trafik mühendisinin hazırladığı sinyal planları doğrultusunda, istenen kavşaklar yeşil
dalga koordinasyonu ile çalışacaktır. (Yeşil dalga uygulaması genellikle ana güzergahlar üzerinde
yapılır.)
3.2
Bilgilerin Otomatik ve Eş Zamanlı Olarak Alınması ve Depolanması
Trafik kontrol merkezi bağlı olduğu kavşaklar ile eş zamanlı olarak haberleşecektir. Yani kavşakta
oluşan bir hata ve/veya olay mesajı hemen merkez tarafından alınacaktır. Kavşakların hata mesajları
merkez tarafından en az 2 yıllık bir süre için depolanacaktır. İstenildiğinde geçmişe yönelik, araştırma
ve rapor amaçlı Open Office© tabloları oluşturulabilecektir.
3.3
Sistemdeki Saatlerin Senkronizasyonu
Trafik kontrol merkezi kendisine bağlı olan tüm kavşak kontrol cihazlarının saat bilgisini
ayarlayabilecektir. Bu işlem istenirse kullanıcı tarafından manuel olarak da yapılabilecektir.
Teknotel Elektronik Ltd. Şti. Mimar Sinan Cad. No: 6 Yenisahra 34746 İstanbul
Tel: +90 216 472 83 13 Faks: +90 216 472 83 14 e-posta: [email protected] web: www.teknotel.com.tr
3.4
Tüm Sistemin Kontrol ve Denetimi
Sistemdeki sunucu bilgisayarı, bağlı kavşak cihazlarının ve istemci web sunucusuna bağlı kullanıcıların
bağlantı durumları ile ilgili mesaj kaydedecektir.
3.5
Kavşağın Geometrik Planıyla Birlikte Kavşakta Bulunan Her Bir
Sinyal Grubunun Aktüel Durumunun Görüntülenmesi
Kavşakların görsel olarak izlenmesini amaçlayan bir fonksiyondur. Kavşakta yanan o anki renkler eş
zamanlı olarak (Haberleşme cihazlarından kaynaklanan gecikmeler göz ardı edilecektir.) istemci web
sayfası üzerinden izlenebilecektir. Bu izleme sırasında ilgili kavşaklar ile kontrol merkezi sürekli
haberleşecektir. Aynı anda en az 3 kavşağın izlenmesi mümkün olacaktır. (Yeşil dalganın merkezden
izlenmesi ve kontrolü.)
3.6
Kavşakların Devreye Alınması, Devreden Çıkartılması, Sinyal
Programlarının Değiştirilebilmesi, Kavşakların Yeniden Başlatılabilmesi
vs…
Kullanıcı, istediği kavşaklara manuel komut gönderebilmelidir. Bu komutlar ile istediği kavşağın sinyal
planını değiştirebilmeli, kavşağı flaşa alabilmelidir. Bu işlemler istenirse sürekli olarak
tanımlanabilmeli (bloke edilebilmeli), istenirse bir sonraki hafta otomatiği konumuna kadar geçerli
olacak şekilde de seçilebilmelidir.
3.7
Dijital Şehir Haritası Üzerinde Kavşakların Görüntülenmesi
Sisteme tanıtılan kavşaklar, dijital şehir haritası üzerine yerleştirilebilmelidir. Kavşaklar harita
üzerinde bir simge ile gösterilebilmelidir. Kavşakların çalışma durumlarına göre simgeleri farklı
renkler ile gösterilecektir. Ayrıca kavşağın ismi, numarası, kavşağın çalışma durumu, aktif sinyal planı
gibi bilgiler de bu ekran üzerinden izlenebilecektir. (Dijital harita idare tarafından temin edilecektir.)
3.8
Enerji Kesilmesi Durumu Halinde Sunucuya Bilgi Aktarımı
Sistem enerji kesintilerine karşı KGK üzerinden beslenecektir. Enerji kesintisinin uzun sürmesi ve KGK
akülerinin bitmesi durumunda herhangi bir bilgi kaybı olmamalı, sisteme herhangi bir zarar
gelmemeli, enerjinin tekrar verilmesi durumunda çalışmasına sorunsuz başlamalıdır.
4 YAZILIM ÖZELLİKLERİ
İhaleye giren istekliler, yazılımın doğruluğundan, verimliliğinden ve bakım kolaylığından sorumludur.
Yazılım sistemi, kendisini oluşturan parçaları birbirleri ile uyumlu ve emniyetli bir şekilde çalışmasını
temin etmiş olacaktır.
Trafik kontrol merkezi yazılımı Windows© ortamında çalışmalıdır. Yazılım kullanıcıya kolaylık
sağlayan, “look and feel” yapısında olmalıdır. Tüm sistemdeki yazılım tamamen Türkçe olacaktır.
Teknotel Elektronik Ltd. Şti. Mimar Sinan Cad. No: 6 Yenisahra 34746 İstanbul
Tel: +90 216 472 83 13 Faks: +90 216 472 83 14 e-posta: [email protected] web: www.teknotel.com.tr
Yazılımdan istenen şartlar ve gerçekleştirmesi gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir.
4.1
Çekirdek Yazılım
Çekirdek yazılım sistemin önemli parçalarından biridir. Trafik kontrol merkezi çekirdek yazılımı, saha
cihazları, veri tabanı ve istemci web sunucusu ile haberleşecek, tüm bunların kontrol ve
koordinasyonunu üstlenecek yazılımdır.
Çekirdek yazılımı herhangi bir kullanıcı müdahalesine gerek duymadan kesintisiz 24 saat
çalışabilmelidir.
Çekirdek yazılımı saha cihazları ve çevre birimleri ile haberleşebilmeli, saha cihazlarının ve istemci
web sunucusuna bağlı kullanıcıların bağlantı durumlarını her an izleyebilmelidir. Saha cihazlarının
çalışma durumlarında herhangi bir değişiklik olduğunda bağlı kullanıcılar bilgilendirilmelidir.
Çekirdek yazılımı en az 128 kavşağı kontrol edebilmeli ve tanımlı olan tüm kullanıcılar, istemci web
sunucusuna aynı anda bağlanabilmelidir. Çekirdek yazılımı, kavşaklar ile TCP/IP üzerinden
haberleşecektir.
4.2
Veri Tabanı Yazılımı
Çekirdek yazılımının, kavşak bilgilerini, trafik sayımlarını, arıza mesajlarını, kullanıcı bilgilerini vs.
saklama amaçlı kullanacağı veri tabanı MYSQL© olacaktır. Trafik bilgilerinin depolandığı veri tabanı
istenildiği zaman yedeklenebilecektir. Bu işlem, istemci web sayfası vasıtası ile yapılabilmelidir.
Veri tabanı, en az 128 kavşak kontrol cihazının parametrelerini saklayabilmeli, kavşaklardan gelecek
ve/veya sistemde oluşacak arıza/olay kayıtlarını en az 1 yıl boyunca saklayacak şekilde tasarlanmış
olmalıdır.
4.3
İstemci Web Sayfası Yazılımı
Kullanıcıların veya trafik mühendislerinin kullanacağı yazılım, istemci web sayfası yazılımı olacaktır.
Kullanıcılar, sistem ile ilgili tüm ayar, veri girişi, kavşak parametreleri girişi, kavşakların izlemesi ve
kontrolünü bu web sayfası üzerinden yapacaklardır. Ayrıca sahadan ve sistemin diğer elemanlarından
gelen mesajlar da bu yazılım üzerinden incelenebilecek, izlenebilecek, yazıcıya bir rapor halinde
gönderilerek çıktı alınabilecektir.
4.4
İstemci Web Sunucusu Yazılımı
İstemci web sunucusu yazılımı, kullanıcıların veya trafik mühendislerinin kullanacağı web sayfasının
sunucusu olacaktır.
İstemci web sunucusunun yazılımı PHP tabanlı olmalı ve Apache Server üzerinden yayınlanmalıdır.
İstemci web sunucusu yazılımı, çekirdek yazılımı ile sürekli bağlantılı olmalı, istemci web sayfası
vasıtası ile sahadan gelen mesajlar anında kullanıcıya gösterilebilmelidir.
Teknotel Elektronik Ltd. Şti. Mimar Sinan Cad. No: 6 Yenisahra 34746 İstanbul
Tel: +90 216 472 83 13 Faks: +90 216 472 83 14 e-posta: [email protected] web: www.teknotel.com.tr
4.5
Sistem Fonksiyonlarının Tanımları
4.5.1 Kullanıcı Yönetimi
İstemci web sayfası yazılımının ancak yetkili kişiler tarafından kullanılması amacıyla kullanıcı adı ve
şifresi tanımlanacaktır. Yetkisiz kişilerin yazılımı kullanması engellenecektir. Ayrıca kullanıcıların
hakları da tanımlanmış olmalıdır. En az operatör ve yönetici olarak iki farklı kullanıcı
tanımlanabilmelidir.
4.5.2 Parametrelendirme ve Tanımlamalar
Sisteme bağlı olan kavşak cihazlarının çalışmalarını tarif edecek olan tanım, parametre ve istekler bu
menüde tanımlanacaktır.
4.5.3 Kavşak Cihazları ve Elemanları
Kavşak cihazları ve kavşakta bulunan elemanlar sistem tarafından tanımlanabilmeli, parametre
edilebilmelidir. Kullanıcı bu sayede bir kavşakta ve tüm sistemde bağlı olan elemanları toplu olarak
görebilecektir.
4.5.4 Arter Tanımlamaları
Aynı güzergâh üzerinde bulunan kavşakların müşterek kumandası için grup oluşturulacaktır. Bu işlem
aynı arter üzerinde bulunan ve birbirleriyle koordineli çalışacak kavşaklar için lüzumludur.
Çok sayıda grup teşkili ve bir kavşağın birden fazla gruplamada yer alması mümkün olmalıdır.
Gruplama yardımıyla aynı grup içinde bulunan kavşakların manuel devreye alınması, toplu plan seçimi
gibi komut göndermeleri mümkün olacaktır.
4.5.5 Çalışma Listeleri ve Çalışma Düzeninin Tanımlanması (Sabit Zamanlı Çalışma)
Kontrol altında tutulması gereken bölge içinde yer alan kavşakların değişik trafik değerlerinde en
uygun durumda çalışabilmeleri için cihazlara birden fazla sinyal planları yerleştirilmelidir. Bu
planların haftanın günü ve saatine uygun şekilde devreye alınmaları merkezi sistem tarafından
sağlanmalıdır.
Şehir içi trafiğinde trafik akımları belirli dönemler için aşağı - yukarı aynı karakteri taşıdıklarından
(örneğin: hafta içi işe gidip gelme, alış veriş, tatil günleri gezinti trafiği gibi) bunların bilgisayarca
haftanın günü ve saatini dikkate alarak devreye sokulması suretiyle de trafik akımına uyum sağlanmış
olunur.
Bu zamana tâbi sinyal plan seçimi sistemin hafta otomatiği tarafından gerçekleştirilir. Trafik
bilgisayarının çalışmasının durdurmasından sonra, tekrar devreye girmesiyle hafta otomatiği
programı mevcut olan sinyal plan seçim listesine uygun olarak kavşaklar için sinyal plan seçimini
sorunsuz olarak yapacaktır.
Teknotel Elektronik Ltd. Şti. Mimar Sinan Cad. No: 6 Yenisahra 34746 İstanbul
Tel: +90 216 472 83 13 Faks: +90 216 472 83 14 e-posta: [email protected] web: www.teknotel.com.tr
Sisteme bağlı olan kavşakların çalışma düzenleri günlük, haftalık ve yıllık olarak tanımlanabilmelidir.
Bu sayede yaz, kış, ramazan ayı, semester tatili gibi durumlar için farklı çalışma programları
tanımlanabilecektir.
4.5.6 Trafik Uyumlu Sinyal Programı Seçimi (Trafiğe Adaptif Çalışma)
Sistem, arterler üzerinde önemli kavşaklara yerleştirilecek olan trafik sayım sensörleri ile trafik
yoğunluğunu ölçebilecektir.
Trafiğe bağlı sinyal programı seçimi en az aşağıdaki görevleri yerine getirecektir:


Güncel trafik hacmine uygun sinyal programlarının seçimi,
Bazı kavşaklarda trafiğin yavaşlatılması, akış hızının düzenlenmesi,
Bir kontrol bölgesinin her kavşağında her durum için bu durumun özelliklerine uygun (periyot süresi,
yeşil dalganın yönü vb.) temel bir sinyal programı mevcut olmalıdır.
Eylem aşamasında kontrol bölgesinin her grubu için bölgenin anlık durumuna bağlı olarak bir sinyal
programı seçilecektir. Bölgelerde oluşan trafiğin değişimlerine hızlı tepki gösterilecektir. Bu amaçla
kavşaklar alternatif sinyal programlarına geçirilecektir.
Trafik akışının sıkça yapılan sinyal programı değişimlerinden olumsuz etkilenmesi önlenecektir.
Önerilen sistem, trafiğe bağlı kontrolün ayarlanması, kurallarının girilmesi için kullanımı kolay bir
görsel arayüz sunmalıdır.
Planlanmış uygulamaların gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için offline ve online test fonksiyonları
mevcut olacaktır.
4.5.7 Raporlama İşlemleri
Sistemde toplanan trafik sayım bilgileri ve mesajların raporlanması mümkün olacaktır. Muhtelif seçim
filtrelerine (mesaj tipine göre, alınma tarihine göre, kavşağa göre vs.) göre istenilen mesaj tipleri
seçilebilecek, yazıcıya gönderilip yazıcı çıktısı alınabilecektir. Benzer şekilde trafik sayım
noktalarından toplanan trafik sayım bilgileri de yazıcıdan rapor alınabilmelidir.
4.5.8 Gerçek Zamanlı İzleme
İstemci yazılımının bazı fonksiyonları gerçek zamanlı olarak çalışmalıdır. Gerçek zamanlı çalışması
istenen fonksiyonlar aşağıda belirtilmiştir.
4.5.8.1 Kavşak Cihazları ve Kavşak Elemanlarının İzlenmesi
Kavşak cihazları ve kavşakta bulunan elemanlar çalışma durumlarına göre eş zamanlı olarak
izlenebilecektir. Örnek olarak kavşak cihazlarının çalışma ve arıza durumları, trafik sayım
dedektörlerinin çalışma ve arıza durumları verilebilir.
Teknotel Elektronik Ltd. Şti. Mimar Sinan Cad. No: 6 Yenisahra 34746 İstanbul
Tel: +90 216 472 83 13 Faks: +90 216 472 83 14 e-posta: [email protected] web: www.teknotel.com.tr
4.5.8.2 Olay ve Arıza Mesajlarının İzlenmesi
Kavşaklardan veya sistemden gelen arıza ve olay mesajları eş zamanlı olarak izlenebilmelidir. Bu
mesajlar, mesaj tipi, mesajın adı, oluştuğu ve sistemde kayıt altına alındığı tarih ve saat gibi özelliklere
sahip olacaktır.
Sistemin kaydedeceği, kavşaklardan gelecek olan mesajlar en az aşağıdakileri kapsayacaktır;















Kullanıcıların sisteme giriş/çıkışları
Cihazların haberleşme ve bağlantı bilgileri
Cihazlara merkezden program yüklemesi ile ilgili bilgiler
Enerji durum bilgisi
Sinyal grup ve renk bilgisi ile beraber ampul arıza bilgileri (Hermetik tip LED’li sinyal vericilerdeki
arızalar da tespit edilecektir, 8-10W)
Cihaz kapağı açık/kapalı bilgisi
Kırmızı lamba hata bilgileri
Yeşil ve sarı sinyaller ile oluşan çakışma bilgileri
Sinyal plan değişiklik zamanları
Flaşa geçme ve devreye girme zamanları
Kullanıcı müdahaleleri
Hatalı sinyal serisi gösterimi
Şebeke gerilimindeki düşüş ve yükselmeler
Loop detektör arıza / sağlam bilgileri
Trafik sayımları ve yoğunluk yüzdeleri
4.5.8.3 Şehir Haritasının İzlenmesi
Dijital şehir haritası üzerine yerleştirilen kavşak kontrol cihazları ve belirlenen güzergâhlar eş zamanlı
olarak izlenebilecektir. Kavşak kontrol cihazları çalışma durumlarına göre, güzergâhlar da trafik
yoğunluk bilgilerine göre renklendirilecektir.
4.5.8.4 Yeşil Dalga Koordinasyonunun İzlenmesi
Bu fonksiyonun amacı, kavşaklar arasındaki trafik akımlarının yeşil fazı sırasında görselleştirilmesidir.
Yeşil dalga görünümü trafik planlayıcısına sinyal planlarının koordine edilmesinde yardımcı olacaktır.
Koordinasyon gerçek sinyal durumlarıyla karşılaştırılabilmelidir.
Aynı güzergâh üzerindeki kavşak kontrol cihazlarının yeşil dalga koordinasyonunda çalışması grafik
olarak izlenebilecektir. Bu fonksiyon trafik mühendisinin yeşil dalga planlamasına ve kavşakların
sinyal planlarının hazırlamasına, gerekli düzenlemeleri yapmasına yardımcı olacaktır.
4.5.8.5 Kavşakların Çalışmasının İzlenmesi
Kavşak topolojileri, ekranda mümkün olduğu kadar gerçekçi şekilde gösterilecektir. Kavşak
topolojisinde kavşak ile ilgili bilgilerin (sinyal gruplarının sinyal durumları ve ölçüm noktalarının anlık
durumları) görünümü belli aralıklarla yenilenerek görselleştirilecektir.
Teknotel Elektronik Ltd. Şti. Mimar Sinan Cad. No: 6 Yenisahra 34746 İstanbul
Tel: +90 216 472 83 13 Faks: +90 216 472 83 14 e-posta: [email protected] web: www.teknotel.com.tr
Sisteme bağlı olan kavşak cihazlarının sahadaki gerçek çalışma durumları, sinyal planları, sinyal
vericilerdeki sinyaller eş zamanlı olarak izlenecektir. İstemci web sayfası ile kavşak geometrileri
hazırlanabilecek, sinyal grupları kavşaktaki gibi gerekli yerlere yerleştirilecektir. Kullanıcı en az 3
kavşağın renk izlemesini aynı anda yapabilecektir. Bu fonksiyon ile kavşakta bulunan detektörler de
izlenebilecektir.
Trafik tekniğinde kullanılan sinyal verici ve akım yönlerini belirten ok, yürüyen/duran adam, dedektör
v.s. gibi semboller istemci web sayfasında tanımlı olacaktır. Web sayfası yardımıyla bu semboller
kavşağın konum planı fare yardımıyla çağrılıp yerleştirilecektir. Kavşakların konum planları
hazırlanırken kullanılacak semboller, küçültülebilmeli, büyültülebilmeli, döndürülebilmelidir. Bu
sembollere grup numaraları verilecek, izleme sırasında kavşakta sinyal grubunun rengine göre
semboller de renklendirilecektir.
4.5.8.6 Kavşaklara Merkezden Müdahale Edilmesi
Kullanıcı istemci web sayfası yardımıyla kavşak kontrol cihazlarına veya kavşak kontrol cihazları ile
oluşturulmuş olan kavşak gruplarına muhtelif komutlar gönderebilecektir.
Bu komutlar en az;



Kavşak cihazlarının flaş konumuna alınması
Kavşak cihazlarında program değişikliği
Kavşak cihazlarının saat ayarı
sayılabilir.
4.5.9 Kavşaklara Uzaktan Veri Yüklemesi
Trafik Kontrol Merkezi ile kavşak kontrol cihazlarına uzaktan sinyal planı gönderilmesi ve tam veri
yüklemesi yapılabilecektir.
Uzaktan yükleme ile gerçekleştirilecek hususlar:




Kavşak kontrol cihazının çalışması sırasında gerekli olan tüm parametreleri uzaktan yüklenebilecektir.
Gönderme işlemi sırasında bir hata oluşursa yazılım, operatörü bir mesaj ile uyaracaktır.
Gönderme işlemi sırasında iletişim hattının kopması veya kavşak kontrol cihazında enerji kesilmesi gibi durumların oluşmasında kavşak kontrol cihazının içindeki sinyal planı zarar görmeyecektir.
Bilgilerin bozulmadan gittiği kavşak cihazı ile trafik bilgisayarı arasındaki mesaj yapısında güvence
altına alınacaktır.
5 DONANIM ÖZELLİKLERİ
Trafik kontrol merkezinde kullanılacak donanımlar için asgari özellikler aşağıda belirtilmiştir.
Teknotel Elektronik Ltd. Şti. Mimar Sinan Cad. No: 6 Yenisahra 34746 İstanbul
Tel: +90 216 472 83 13 Faks: +90 216 472 83 14 e-posta: [email protected] web: www.teknotel.com.tr
5.1
Sunucu ve Veritabanı Bilgisayarı
Trafik kontrol merkezi ünitesi olan sunucu bilgisayarına diğer sistem bileşenleri bağlanacaktır. Trafik
bilgisayar sunucusu en az aşağıdaki özellikleri taşıyacaktır.
Sunucu bilgisayarı, TCP/IP haberleşme protokolünü kullanacaktır ve sabit IP adresine sahip olacaktır.
Sunucu olarak üretilmiş ve tahsis edilmiş, bilgisayarlar kullanılmalıdır. İhale tarihindeki güncel
teknolojideki en iyi bilgisayar yapılandırması yüklenici tarafından önerilecek, idare tarafından
onaylanacaktır.
Sunucunun sabit disk sistemi bir hardware (donanım) - RAID kontrol ünitesi ile veri kaybına karşı
korumalı olmalıdır.
5.2
Haberleşme ve Ağ donanımları
Trafik Kontrol Merkezi Sisteminin saha cihazları ile haberleşmesi kablolu veya kablosuz haberleşme
hatları üzerinden sağlanabilmelidir.
Trafik kontrol merkezine evrak ve raporlama çalışmaları için ağa bağlanabilme özelliğine sahip 1 ad.
renkli (all in one) laser yazıcı kurulacaktır.
5.2.1 Kablolu Haberleşme
Kablolu haberleşme için, trafik kontrol merkezinin kavşak kontrol cihazları ile haberleşmesi noktadan
noktaya DSL hatları veya FO kablolar üzerinden sağlanacaktır. Haberleşme hatlarının temini veya
Telekom’dan kiralanması idarenin sorumluluğundadır.
Kavşak kontrol cihazlarının sabit IP adresleri olacaktır. Kavşak kontrol cihazlarında kullanılacak olan
haberleşme modemleri, dış ortam şartlarında çalışmaya uygun, harici tip modemler olacaktır. En az
aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır;



-25C°/+55 C° sıcaklık aralığında çalışmaya müsait
Besleme, DSL şebekesi ve Ethernet veri transferi için LED göstergeler
10/100Mbit Ethernet bağlantı
5.2.2 Kablosuz Haberleşme (GPRS Haberleşmesi)
Kablosuz haberleşme için, trafik kontrol merkezinin kavşak kontrol cihazları ile haberleşmesi GSM
şebekeleri üzerinden GPRS modemler ile sağlanacaktır. Her kavşak kontrol cihazı için GSM hizmeti
veren firmalardan GPRS hattı kiralanacaktır. Haberleşme hatlarının kiralanması ve işletmesi idarenin
sorumluluğundadır.
Trafik merkezinde de yine GSM servis sağlayıcılardan kiralanacak hat ile kavşak kontrol cihazlarından
gelen veriler alınacaktır.
Kavşak kontrol cihazlarının sabit IP adreslerinin olmasına gerek yoktur. Kavşak kontrol cihazlarında
Teknotel Elektronik Ltd. Şti. Mimar Sinan Cad. No: 6 Yenisahra 34746 İstanbul
Tel: +90 216 472 83 13 Faks: +90 216 472 83 14 e-posta: [email protected] web: www.teknotel.com.tr
kullanılacak olan GPRS modemleri, dış ortam şartlarında çalışmaya uygun, harici tip modemler
olacaktır. En az aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır;







En az -20C°/+55 C° sıcaklık aralığında çalışmaya müsait
Quad Band 850/900/1800/1900 MHz çalışma frekansı
Uluslar arası sertifikalara sahip
FTP, SMTP, HTTP, POP3 internet uygulamalarını destekleyen
TCP/IP gömülü koda sahip
En az GPRS Class 10 desteği
Dahili anten ile çalışacak
olmalıdır.
6 Kesintisiz Güç Kaynağı
Trafik kontrol merkezinde kurulu olan bilgisayar ve çevre birimlerini ani elektrik kesintilerinden ve
şebekede oluşabilecek parazitlerden korumak için kesintisiz güç kaynağı tesis edilmelidir. KGK
aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.





KGK, kontrol merkezindeki bilgisayar ve çevre birimlerini ani elektrik kesintileri karşısında en az 2
saat besleyecek kapasitede olmalıdır. (Teslim edilecek olan KGK 3kVA’dan düşük olmamalıdır.)
KGK’nın akü grubu, kuru, bakımsız tip akülerden olacaktır.
KGK, çalışma sırasındaki giriş ve çıkış gerilimlerinin durumunu, şebekedeki elektrik kesintilerini
tarih ve saat ile kaydedeceği bir veri tabanı yazılımına sahip olmalıdır. Bu yazılım ile KGK’nin çalışma durumu rapor alınabilecektir.
KGK gerçek sinüs çıkış verebilme özelliğine sahip, online tip olmalıdır.
KGK, akülerin besleme gücü sona ermeden, kendisine bağlı bilgisayarlara durumu haber vermeli,
bağlı bilgisayarların sorunsuz kapanabilmesi için yeterli süre tanımalıdır.
7 Trafik Mühendisliği ve Planlama
Sisteme bağlı olan kavşak kontrol cihazları için aşağıdaki trafik mühendisliği çalışmaları yapılacaktır;






Yüklenici idare tarafından gösterilen bir güzergâh için trafik yoğunluğuna göre sinyal plan seçimi
modülünü çalıştıracaktır. Bu kapsamda sahada trafik sayım amaçlı yapılacak olan loop veya video
detektörlerin yerleri belirlenecek, en az 15 ad. trafik sayım noktası imalatı yapılacaktır.
Yüklenici sisteme bağlı olan her kavşak kontrol cihazı için en az 3 sinyal planı yapacaktır.
Yüklenici sisteme bağlı olan ve trafik yoğunluğuna göre sinyal plan değişikliği yapacak kavşak
kontrol cihazları için en az 5 sinyal planı yapacaktır.
Yüklenici trafik yoğunluğuna göre sinyal plan seçimi algoritmalarını hazırlayacaktır.
Yüklenici yukarıdaki maddelerde belirtilen tüm parametreleri ve sinyal programlarını gerek kavşaklara, gerekse trafik kontrol merkezine girecektir.
Yüklenici trafik kontrol merkezi tüm bilgi ve parametreleri girilmiş, çalışır vaziyette teslim edecektir.
Teknotel Elektronik Ltd. Şti. Mimar Sinan Cad. No: 6 Yenisahra 34746 İstanbul
Tel: +90 216 472 83 13 Faks: +90 216 472 83 14 e-posta: [email protected] web: www.teknotel.com.tr
8 Dokümantasyon ve Eğitim
Teklif edilen trafik kontrol merkezini oluşturan donanımlar, cihazlar ve malzemelere ilişkin ayrıntılı ve
sistemi tanımaya yeterli teknik bilgiye sahip Türkçe dokümanları istekli teklifi ile birlikte idareye
sunacaktır. İdare teklifle birlikte verilen dokümanların teknik şartnameye uygun olduğu
varsayımından hareket eder. İstekli, teklifinin teknik şartnameye kısmen veya tamamen uygun
olmayan hususları için gerekli açıklamaları yapmak zorundadır.
Ayrıca sistemin işletimi, bakımı ve onarımı için gerekli teknik el kitapları, şemalar ve diğer tüm
dokümanlar yüklenici tarafından Türkçe olarak 3 kopya halinde en geç geçici kabule kadar idareye
sunulacaktır.
Eğitim idarenin belirleyeceği teknik elemanlara sunulacaktır. Yüklenici, kurulacak olan sisteme ait tüm
yazılım ve diğer teknik konularda İdare personeline eğitim verilecektir. Bütün kurslar, Türkçe olarak
düzenlenecektir. Eğitim dokümanlarının dili Türkçe olacaktır. Eğitim sistemin kurulduğu yerde,
yerinde yapılacaktır. Eğitim 5 iş günü verilecektir.
Teknotel Elektronik Ltd. Şti. Mimar Sinan Cad. No: 6 Yenisahra 34746 İstanbul
Tel: +90 216 472 83 13 Faks: +90 216 472 83 14 e-posta: [email protected] web: www.teknotel.com.tr
Download

sayfalar - 3T Teknoloji