Havuz Örtüleri
Motorlu Havuz Örtüleri
COVERTEC Havuz Örtüsü. Mavi PVC 650 gr/m2. 1,2 - 1,4 m aralıklarla yerlefltirilen enine
alüminyum barlarla takviye edilmifltir. Elle tafl›nan sarj edilebilir-redüktörlü 24 V motor yard›m›yla
havuz üzerine kolaylıkla ve hızla aç›l›r veya toplan›r. Bu özelli¤i sayesinde sezon örtüsü olarak
rahatl›kla kullan›labilir. Çocuk ve evcil hayvanlar için güvenli bir örtüdür. Rüzgarlı ortamlarda yan
takviyelerle sabitleme sa¤lanır. Amorf veya düzensiz flekilli havuzlarda örtü formu dörtgen olmak
zorundad›r. K›sa kenarlardan 25’er cm, uzun kenardan 50’fler cm pay düflünülmelidir.
Ürün
3 x 6 m Havuz
4 x 8 m Havuz
5 x 10 m Havuz
6 x 12 m Havuz
Kod
Fiyat›
Euro
Stand.
Paket
12210
12211
12212
12213
1989,00
2683,00
3577,00
4669,00
1
1
1
1
A¤›rl›k
Kg
Hacim
m3
Tüm Örtü Malzemeleri Afla¤›daki Özelliklere Sahiptir:
Güneflin UV ›fl›nlar›na karfl› çok dayan›kl› her türlü olumsuz hava flartlar›nda Aero-Elastik yap›s›n›
yitirmez özellikli
Kir tutmaz LAK sayesinde temizlenebilirlik
Küf dokusu oluflturmazl›k özellikli - (Anti-Fungal)
Bakteri üretmezlikler ile donanm›fl - (Anti-Bacterial)
Havuz kimyasallar›ndan olumsuz etkilenmez.
Firmam›z, müflteriye ihbarda bulunmaks›z›n liste muhteviyat› tüm ürünlerinde de¤ifliklik yapma hakk›n› mahfuz tutar.
207
Download

Motorlu Havuz Örtüleri