ÖN: 1. Sar› iplikle 70 ilmek bafllan›r. 2. Karnabahar modeli uygulan›r.(Rapordaki 4 s›ra örülür)Gri ipli¤e geçilir.(Rapordaki
4 s›ra örülür)Koyu gri ipli¤e geçilir.(Rapordaki 4 s›ra 2 kere örülür.Yani 8 s›ra örülür.)Renkler s›ralamaya göre uygulan›r.
3. Örgü boyu 41 cm olunca kol evi için her iki yandan 3+2+1’er ilmek kesilir. 4. Örgü boyu 46 cm olunca yaka oyuntusu
için 8 ilmek kesilir.Kesilen 8 ilme¤in iki yan›ndan 4+4+2+2 ilmek kesilir. 5. Örgü boyu 60 cm olunca omuzlardaki ilmekler
kesilir. ARKA: 1.Sar› iplikle 70 ilmek bafllan›r.3 cm 2 ters,2 düz lastik örülür. 2. Gri ipli¤e ile düz örgüye geçilir.(6 s›ra)2
cm örülür. 3. Koyu gri iplikle (10 s›ra) 5 cm düz örülür.‹plik renkleri sar› 3cm, gri 2 cm, koyu gri 5cm düz örülerek s›ra
ile devam edilir. 4. Örgü boyu 41 cm olunca kol evi için her iki yandan 3+2+1’er ilmek kesilir. 5. Örgü boyu 60 cm olunca
ilmekler kesilir. KOL: 1. Sar› iplikle 40 ilmek bafllan›r.3 cm 2 ters,2 düz lastik örülür. 2. Gri ipli¤e geçilir.2 cm 2 ters,2 düz
lastik devam eder. 3. Koyu griye geçilerek 5 cm düz örülür. 4. Sar› 3 cm, gri 2 cm, koyu gri 5 cm renk s›ralamas› ile 9
s›rada bir,iki yandan 1’er ilmek artt›rarak düz örgüye devam edilir. 5. Örgü boyu 45 cm olunca kol evi için her iki yandan
3+2 ilmek kesilir. 6. Her iki yandan 1 s›ra 2’fler,1 s›ra 1’er ilmek fleklinde 11 defa eksilterek 15 cm örgü boyuna gelinir,
bütün ilmekler kesilir. YAKA: Ön ve arka birlefltirilerek 1 omuz dikilmez.Yaka çevresinden 70 ilmek ç›kar›l›r.4 cm 2 ters,2
düz lastik örülür.
ARKA
40
KOL
5
6
6
15
23
34
5
4
4
5
4
4
43
37
3
3
2
2
1
1
25
50
ÖN
12
19
12
4
5
KARNABAHAR ÖRGÜ RAPORU
4
4. s›ra
3. s›ra
2. s›ra
1. s›ra
23
3
3
Düz
51
2
37
1
46
Ters
‹lmek Dola
‹ki ilmek bir al›n›r.
Download

ÖN: 1. Sar› iplikle 70 ilmek bafllan›r. 2. Karnabahar modeli