T›p Terimlerinin Halk Dilindeki Karfl›l›klar› | Local use of medical terms in Anatolia
Haz›rlayanlar: Aysel Günefl Türkolog, Tuncer Bayba¤ Uzm. Dr.
Pediatrik Terimler ve Halk Dilindeki Karfl›l›klar› - I
Abrafl
A¤›rflaklanmak
A¤sak
Akarca
:
:
:
:
Akca
Akl›k
Akpaklak
Akflifl
Alabele
Alazlama
:
:
:
:
:
:
Alazlatmak
Alazma
Algelin
Algöynek
Anadan cavlak
An›z biti
Apraz
Arflaklanmak
Aflgar
Aflkar
Atazlamak
Atefl pare
Avankmak
Ayara
Ayaz
Aydalanmak
Ayluh
Aynal›
Ayvaz
Azanlamak
Baak
Baba
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Bahaklaflmak
Bahank
Bak›rbasma
Balbafl›
Balg›mak
Banak
Basra
Baflci¤ez
Bafll›
Bafls›z
Bafl vermek
Be¤
Belen
Belin
Belinlemek
Ben¤
Benk
Berç
Bere
Bertig
Bertik
Bertikmek
Bertilmek
Bezeleme
Bezeme
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1. El ve yüzde lekeler halinde olan bir çeflit deri hastal›¤› (Hatay, Ni¤de). 2. Çil (Eskiflehir). 3. Düzgün olmayan, pütürlü, pürüzlü deri (Samsun).
Ç›ban›n k›zararak sertleflmesi, kat›laflmas› (Denizli, Ni¤de, ‹çel).
Ç›ban alt›ndaki sertlik (Ni¤de).
1. Daima akan ç›ban, s›raca, fistül (Isparta, Burdur, Bal›kesir, Kütahya, Eskiflehir, Zonguldak, Kastamonu, Çorum, Çank›r›, Samsun, Amasya, Tokat,
Sivas, Ankara, Kayseri, Ni¤de, ‹çel, Antalya, Nevflehir). 2. Deri veremi, cüzzam (Eskiflehir, Kars).
Daima akan ç›ban, fistül (Bilecik).
Deri hastal›¤› ilaçlar›nda kullan›lan beyaz renkli toz (Sinop).
Beyaz kabarc›kl› yan›k (Burdur).
Boyunda ç›kan bulafl›c› bir çeflit ç›ban (Afyon).
Çiçekbozu¤u veya çilli yüz (Isparta, Burdur, Eskiflehir, Ankara).
1. Yüzde ve vücutta ç›kan ç›banlar, k›zart›lar (Uflak, Eskiflehir, Sakarya, Kars, Çank›r›, Ordu, Trabzon, Erzurum, Sivas, Yozgat, Ni¤de, Konya). 2. El,
ayak ve yüzün k›zar›p fliflmesiyle meydana gelen bir hastal›k, y›lanc›k (Manisa, Bilecik, Bolu, Zonguldak, Çank›r›, Sinop, Samsun, Amasya).
Alazlama hastal›¤›n› tedavi ettirmek (Bolu).
Yüzde ve vücutta ç›kan ç›banlar, k›zart›lar (Samsun).
Ateflli hastal›ktan al lekeler oluflmufl deri (Afyon).
Kurdeflen hastal›¤› (Ni¤de).
Do¤ufltan kel olan kimse (Denizli).
Ekin biçildikten sonra tarlada kalan saplarda kendili¤inden meydana gelerek insanda kafl›nt› yapan çok küçük bir böcek (Mu¤la).
Yüzde olan siyah lekeler (Antalya).
Ç›ban ya da yaran›n, k›zar›p fliflmesi (Sinop, Edirne).
K›z›l yüzlü ve yarasa tüylü kifli (Ni¤de).
1. Saç›n›n ön k›sm› dökülmüfl kimse (Trabzon). 2. Çil (Hatay). 3. Sar› saçl› adam (Mardin, Kahramanmarafl, Hatay, Ni¤de, ‹çel).
1. Cildi döverek k›zartmak (Artvin). 2. Is›rgan otu gibi asitli bir otun cildi k›zartmas› (Artvin).
Bir cilt hastal›¤›, y›lanc›k (Afyon, Ankara).
Ç›ban ya da yaran›n fliflmesi, azmas› (Denizli).
Çocuklar›n parmak aralar›nda ç›kan yara, ç›ban (Erzincan).
1. Kel (Samsun, Edirne). 2. Seyrek saçl› bafl (Adana).
Çocukta pamukçuk hastal›¤› görülmesi (Van).
Çocuklarda birkaç y›l iflleyen yara (Artvin).
Kel, saçs›z (Isparta, Denizli, Malatya, Sivas).
Saçs›z, kel (Ankara).
Yaran›n, ç›ban›n azmas› (Kütahya).
Vücutta ve elde meydana gelen beyaz benekler (Çanakkale).
Büyük ve onulmaz ç›ban (Çorum, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Gümüflhane, Kastamonu, Erzincan, Van, Elaz›¤, Malatya, Gaziantep,
Kahramanmarafl, Sivas, Yozgat, K›rflehir, Kayseri, Ni¤de, Konya).
Cildi lekelenmek, beneklenmek, gebelikte lekelerin ortaya ç›kmas› (Zonguldak).
Vücutta ve elde meydana gelen beyaz benekler (Denizli, Ayd›n, Kütahya).
1. Vücudun yer yer k›zarmas› ile beliren bir hastal›k (Manisa, Çanakkale, Eskiflehir, Çank›r›). 2. Dizlerden afla¤›da ç›kan yara (Ankara).
Sulu bir yara (Burdur).
Ç›ban›n olgunlaflmas› (Kütahya).
Vücutta ve elde meydana gelen beyaz benekler (Ayd›n, Bal›kesir).
Yüzde çil ve leke (Denizli).
Ç›ban›n bafl› (Elaz›¤).
Bafl› gözüken ç›ban (Afyon, Ni¤de).
Bafl› gözükmeyen ç›ban (Ni¤de).
Ç›ban›n olgunlaflmas› (‹zmir, Samsun, Ni¤de, Antalya, Afyon).
Cilt üzerindeki koyu renk leke (Kayseri).
Uçuk, dudaklarda görülen bir çeflit deri hastal›¤› (Kütahya).
Deri üzerinde görülen flifllik (Bursa).
Dudakta uçuk ç›kmas› (Kütahya).
Cilt üzerinde koyu renk leke (Kastamonu).
Cilt üzerindeki koyu renk leke (Trabzon, Artvin, Kayseri, Kastamonu).
Nas›r, deri üstünde oluflan sertlik (Afyon, Konya).
Yara izi (Manisa).
Yara, bere (Burdur).
Yara, bere (Burdur, Denizli, Ayd›n, Eskiflehir, Bolu, Tokat, Konya, Kütahya, Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Sinop).
1. Yaran›n azmas› (Burdur, Çorum). 2. Berelenmek (Kastamonu).
Berelenmek, yaralanmak (Ordu, Ni¤de).
Vücutta flifl ve k›zart›larla beliren bir deri hastal›¤› (Burdur, Denizli, Mu¤la).
1. Vücutta flifl ve k›zart›larla beliren bir deri hastal›¤› (Uflak, Burdur, Denizli, ‹zmir, Bal›kesir, Çanakkale, Bursa, Kütahya, Eskiflehir, Kastamonu,
Sinop, Amasya, Ordu, Ankara, Konya). 2. Vücutta akflamlar› ç›k›p sabahlar› batan kabarc›k fleklinde olan bir deri hastal›¤› (‹zmir). 3. Yüzde görülen
bir deri hastal›¤› (‹zmir).
136 | Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi | Turkish Journal of Family Practice | Cilt 10 | Say› 3 | 2006
2006 © Yay›n haklar› Türkiye Aile Hekimli¤i Uzmanl›k Derne¤i (TAHUD)'a aittir. Her hakk› sakl›d›r. Deomed Medikal Medya taraf›ndan yay›mlanmaktad›r.
Copyright © 2006 Turkish Society of Family Practice. All rights reserved. Published by Deomed Medical Publishing, a division of Deomed Medical Media, Istanbul.
Bezenmek
Bezerme
Bezetmek
Bezi
Bezileme
Bezime
Bezlemek
B›c›k
B›c›lgan
B›c›lkan
B›c›rgan
B›c›rg›
B›c›r¤an
B›ç›k
B›ç›lgan
B›ç›l¤an
B›ç›l¤›n
B›ç›lkan
B›ç›lmak
B›ç›rgan
B›ç›r¤an
B›ç›rkan
B›d›lcan
B›j›rgan
B›k›lcan
B›l›k b›l›k
B›lk›mak
B›lk›nmak
B›ll›kmak
B›ng›
B›zeme
B›zik
Biçik
Biçilgen
Biçirgan
Biçirgen
Biflirgen
Biflirük
Bifliruk
Bitilgen
Bo¤a tikeni
Bok
Bostanc›k
Bozalak
Bozanak
Börliyen
Buber beni
Buçuk
Büflürgen
Camba
C›ba
C›barmak
C›dav›laflmak
C›davlu
C›d›r
C›¤›t
C›h›t
Cibe
Cibil cibil
Cibir cibir
Cidav
Ci¤er beni
Ciyret
Cop cop sanc›mak
Cobuk
Coddu
Conak
Cubur
Cudam
Cücük
Çaça
Çahmah
Çak›flma
Çakmak
Çal
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Vücutta meydana gelen k›zart›lara karfl› tedavi edilmek (Amasya).
Vücutta flifl ve k›zart›larla beliren bir deri hastal›¤› (Gaziantep).
Bir çeflit deri hastal›¤›n› iyilefltirdi¤ine inan›lan, ocak denilen ??? (Afyon).
Yara veya ç›ban dolay›s›yla vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen fliflkinlik, beze (Ayd›n).
Vücutta flifl ve k›zart›larla beliren bir deri hastal›¤› (Burdur).
1. Yara, bere (Afyon). 2. Deride morluk, çürük (Afyon). 3. Deride k›zart›larla beliren bir deri hastal›¤› (Burdur).
Cildi pul pul kabarmak (Gümüflhane).
Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Erzincan).
Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Malatya, Ankara).
Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Ni¤de, Amasya).
Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Ayd›n, ‹stanbul, Amasya, Sinop, Samsun, A¤r›, Erzurum, Bitlis, Malatya, Kahramanmarafl, Kayseri,
K›rflehir, Ni¤de, ‹çel, Edirne, K›rklareli, Tekirda¤, Antalya).
: Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (K›rflehir).
: Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Gümüflhane).
: Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Afyon, Burdur).
: Kad›nlar›n meme uçlar›nda, çocuklar›n ayaklar›nda ter, pislik gibi nedenlerle olan sulu yara (Uflak, Isparta, Denizli, Ayd›n, Eskiflehir, Amasya, Ordu,
Gaziantep, Sivas, Ankara, Ni¤de, Konya, Adana, ‹çel, Antalya).
: Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Malatya, Gümüflhane).
: Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (‹çel).
: Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Sivas, Ankara, Adana, Konya, ‹çel).
: Sidik, so¤uk su ve havan›n etkisiyle deride ince yar›klar, çatlaklar oluflmas› (‹çel).
: Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Isparta, Ni¤de, Mu¤la, Tekirda¤).
: Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Hatay).
: Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Ankara, Adana).
: Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Kütahya).
: Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Konya).
: Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Isparta, Denizli).
: Su toplam›fl yara (Afyon).
: Yaras› iltihaplanmak (Afyon, Isparta, Denizli, Burdur, Ayd›n, ‹zmir, Çanakkale, Bursa, Kütahya, Eskiflehir, Kocaeli, Bolu, Kastamonu, Samsun, Ordu,
Giresun, Mu¤la).
: Yaras› iltihaplanmak (Mu¤la).
: Yaras› iltihaplanmak (Çanakkale).
: Aç›lmam›fl ç›ban›n a¤r›s›n› dindirmek için yap›lan ilaç (‹çel).
: Deride flifl ve k›zart›larla beliren bir deri hastal›¤› (Kastamonu).
: K›çta ç›kan ucu sivri yara (Elaz›¤).
: Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Denizli).
: Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Ordu, Konya).
: Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Artvin, Ankara).
: Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Ordu, Giresun).
: Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Ordu).
: Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Ordu).
: Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Elaz›¤).
: Ter, pislik, çamur gibi nedenlerle olan sulu yara (Ordu).
: Ç›ban için kullan›lan bir bitki (Kayseri).
: Pamukçuk hastal›¤›nda çocuklar›n a¤z›nda görülen kabarc›klar (Mu¤la).
: Ç›bana benzer, büyükçe flifllik (Kahramanmarafl).
: 1. Egzama gibi bir deri hastal›¤› (Isparta, Burdur). 2. Kel (‹zmir).
: Egzama gibi bir deri hastal›¤› (Eskiflehir).
: El üzerinde ç›kan bir yara (Kütahya, Eskiflehir).
: Siyah ben (Çanakkale).
: Dudakta olan uçuk (Erzincan).
: Piflik (Ordu).
: fiirpençe denilen bir ç›ban (Gaziantep).
: Kel, saçs›z (Kastamonu).
: 1. Cildi dövülmekten kabarmak (Isparta, Tokat, Yozgat, Bolu, Malatya, Konya, ‹çel). 2. Yaras› iltihap ve su toplamak (Çorum, Yozgat).
: Ç›ban ya da yaras› olgunlaflmak (Burdur).
: Vücudunda daima yara bulunan kimse (Sivas).
: 1. ‹rileflmifl yara (Afyon, Isparta). 2. Vücutta s›k s›k ç›kan yara. 3. ‹nsan vücudundaki kir (Denizli).
: Gebelerin yüzlerinde oluflan lekeler (Ankara, Gaziantep).
: Gebelerin bacaklar›nda ç›kan sivilceler (Eskiflehir).
: Çiçekbozu¤u (Ankara).
: Yaran›n sulanmas›n› anlat›r (Eskiflehir).
: Yaran›n sulanmas›n› anlat›r (Eskiflehir).
: Yeni aç›lan yara (Malatya).
: Yüzde ve boyunda olan k›rm›z› ben (Ayd›n, Çanakkale).
: ‹rin, pislik (Kocaeli).
: Ç›ban› zonklamak (Ankara).
: Çopur, çiçekbozu¤u yüzlü (Konya).
: Çopur, çiçekbozu¤u yüzlü (Kars).
: Konak, küçük çocuklar›n bafl›ndaki kepekler (Ni¤de).
: Çopur, çiçekbozu¤u yüzlü (Konya).
: Cüzzam (Çorum, Kars).
: Ç›ban›n ortas›nda toplanan kat› irin (Malatya, Hakkari, K›rflehir).
: Sulu yara (Artvin).
: Yüzde olan ve çakmak tafl› çak›larak tedavi edilen bir cilt hastal›¤›.
: Hastal›k ya da yaran›n yay›lmas› (Mu¤la).
: Deri hastal›¤›, yara, ç›ban (‹zmir, Sakarya, Sinop, Amasya, Tokat).
: Ben, çil, leke (Trabzon, Adana).
Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi | Turkish Journal of Family Practice | Cilt 10 | Say› 3 | 2006 |
137
Çal›k
Çalma
Çapar
Çapur
Çarpana yüzlü
Çendek
Çetele
Ǜbar atmak
Ç›¤›rt›
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Ǜhma
Ç›k›l
Ǜkma
Ç›mk›flmak
Ç›mk›flt›rmak
Ǜpar
Ç›tav›k
Çiçeklemek
Çiftletmek
Çi¤it
Çipar
Çipildemek
Çiplik
Çivit
Çivizik
Çizdirme
Çoban
Çomar
Çonduk
Çopurli
Çotruk
Çör
Çuh
Dabas
Dabaz
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Dalak
Dalak dalak olmak
Dalazlanmak
Danaburnu
Danamemesi
Dang›r
Dank›r
Daramak
Darucuk
Datl›cak
Dayl›
Daz
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Dazalah
:
De¤irme
:
Demirönü
:
Demiröyü
:
Demre¤i
:
Demna
:
Demra
:
Demravi
:
Demre
:
Demre¤e
:
Demre¤ü
:
Demrevi
:
Demriye
:
Demuravi
:
Denegutnu
:
Denekutnu
:
Derma
:
Dermege
:
Derme¤i
:
Deveçiçe¤i
:
Develemek
:
Deve temresi
:
Devimek
:
Devinmek
:
Devmek
:
D›b›z
:
D›¤›l d›¤›l kanamak :
D›ld›b›z
:
D›m›rlamak
:
Yara, ç›ban izi (Burdur, Kütahya, Samsun, Gaziantep, Kahramanmarafl, Adana, Mu¤la).
1. Bir cilt hastal›¤› (Ayd›n, Mu¤la). 2. Azm›fl yara veya sivilce (Ayd›n).
Çiçekbozu¤u (Uflak, Burdur, Ayd›n, Tokat, Gaziantep, Kahramanmarafl, Hatay, Sivas).
Çiçekbozu¤u yüz (Gümüflhane, Sivas).
Kara kuru ve çiçekbozu¤u yüzlü (Sivas).
Yüzü çiçekbozu¤u, çopur olan kimse (Ordu).
So¤uktan el ve ayaklar›n çatlamas› (Manisa).
Ç›ban ç›kartmak (Gümüflhane, Diyarbak›r).
Gebelerin yüzlerinde görülen koyu renk lekeler (Afyon, Isparta, Ayd›n, Manisa, Çanakkale, Eskiflehir, Bolu, Çank›r›, Elaz›¤, Kahramanmarafl,
Ankara, Ni¤de, Konya, ‹çel, Mu¤la).
Vücutta ç›kan bafls›z ç›ban (Gümüflhane, Kayseri).
Vücutta meydana gelen kabarc›klar (Samsun).
Yara (Eskiflehir, Gaziantep, Yozgat).
Kafl›nmak (Afyon, Eskiflehir, Bolu, Sinop).
Yara olgunlafl›rken çevresinin ac›yla kafl›nmas› (Uflak).
Çiçekbozu¤u yüz (Gümüflhane).
Yara, ç›ban (‹çel).
Yara veya ç›ban›n etraf›n›n kabarc›klanmas› (Ayd›n).
Ç›banlar›n geçmesi için iki eli yumruk yap›p birbirine vurarak iyilefltirmek (Zonguldak).
1. Çocu¤u olacak kad›nlar›n bacaklar›nda ç›kan sivilceler (Isparta). 2. Çocu¤u olacak kad›nlar›n yüzlerinde meydana gelen lekeler (‹çel).
Çopur, çiçekbozu¤u yüz (Gümüflhane).
Yaras› sulanmak (Amasya).
fieytan t›rna¤› (Nevflehir).
1. Gebelerin yüz ve vücutlar›nda olan leke (Kahramanmarafl, Sivas). 2. Güneflin yapt›¤› çil (Kahramanmarafl).
Sivilce (Van).
Yüz ve kolda görülen kafl›nt›, k›zart› (Zonguldak).
Ǜban (Trabzon).
Yara üzerindeki kabuk (Denizli).
Çopur, çiçekbozu¤u yüz (Konya).
Vücudunda çok miktarda k›l bulunan insan (Artvin).
Yüzünde fazlas›yla çiçekbozu¤u olan kimse (Konya).
Küçük yara, bere (Bilecik).
A¤›z ve dudaklarda meydana gelen kabarc›klar, uçuk (Van).
Kurdeflen (Bolu).
1. Kurdeflen, deri üzerinde olan ve kafl›nt› yapan k›rm›z› kabarc›klar (Eskiflehir, Bolu, Elaz›¤, Malatya, fianl›urfa, Gaziantep, Kahramanmarafl, Sivas,
Ankara, Kayseri, Nevflehir, Ni¤de, Adana, ‹çel, K›rflehir). 2. Kafl›nt›.
fiarbon hastal›¤› (Ayd›n, Bolu, Artvin, Mu¤la).
Derinin k›rm›z› lekeler halinde kabarmas› (Giresun).
Vücudun baz› yerlerinde yara, ç›ban ç›kmas› (Tokat, Konya).
Parmakta ç›kan bir çeflit ç›ban (Isparta).
‹nsan ve hayvanlarda olan büyük ç›ban (Gümüflhane).
Kel, saç› dökülmüfl (Kars).
Kel, saç› dökülmüfl (A¤r›).
Sivilce, ç›ban ç›karmak (Trabzon).
Çocuklar›n kar›n ve yüzlerinde olan bir deri hastal›¤› (Ordu).
Dudak kenarlar›nda ç›kan yara (Gümüflhane).
Büyük ç›ban, y›l ç›ban›, tehlikeli ç›ban (Nevflehir, Konya).
1. Kellerin bafl›nda kellikten geriye kalm›fl izlere denir (Kahramanmarafl, Konya). 2. Saçs›z bafl, kel (Bal›kesir, Bolu, Sinop, Amasya, Tokat,
Gaziantep, Sivas, Ankara, Kayseri, Ni¤de, Adana, Tekirda¤).
Saçs›z bafl, kel (Kars).
Deri üzerinde yuvarlak flekilde olan yara, egzama (Kayseri).
Egzama, temriye (Erzincan).
Egzama, temriye (Erzincan).
1. Egzama, temriye (Isparta, Çorum, Amasya, Tokat, Trabzon, fianl›urfa, Gaziantep, Hatay, Sivas). 2. Egzama hastal›¤›n› tedavi eden kimse.
Egzama, temriye (Kayseri).
Egzama, temriye (Çorum).
Egzama, temriye (Artvin).
Egzama, temriye (Amasya, Çank›r›, Gaziantep).
Egzama, temriye (Amasya).
Egzama, temriye (Çorum, Tokat).
Egzama, temriye (Kars).
Egzama, temriye (Isparta).
Egzama, temriye (Artvin).
Kurdeflen denilen deri hastal›¤› (Ni¤de).
Kurdeflen denilen deri hastal›¤› (Ni¤de).
Egzama, temriye (Sivas, Yozgat).
Egzama, temriye (Kayseri).
Egzama, temriye (Malatya).
Erithema nodosum hastal›¤› (Ni¤de).
Kafl›nmak (Antalya).
Egzama, temriye (Kütahya).
Kafl›mak (‹çel).
Kafl›nmak (Adana, ‹çel).
Kafl›mak (‹çel).
Saçs›z, kel (Bal›kesir, Gümüflhane, Çorum, Kars, Erzurum, Sivas).
Elleri yar›l›p çatlayarak kanamak (Denizli).
Saç› tamamen dökülmüfl kimse (Kars, Erzurum).
Yara ya da ç›ban›n s›zlamas› (‹çel).
138 | Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi | Turkish Journal of Family Practice | Cilt 10 | Say› 3 | 2006
Download

PDF - Dermatoloji Terimleri ve Halk Dilindeki Karşılıkları