Havuz Filtreleri
Kabinli Filtrasyon Üniteleri
GEMAfi “DECKON-JET” KARfiI AKINTILI - ÜSTTEN TAKMA F‹LTRASYON ÜN‹TES‹;
Havuz ‹çi Takma Ünite: UV katk›l› ABS plastikten mamül gövdesi,100W/12V sualt› lambas›,
skimmeri, vakum a¤z›, 2 yan + 1 dip yönlü besleme nozulu, jet nozulu, hava regülatörü,
karfl› ak›nt› aç-kapa pnömatik butonu, tutunma kollar›. Makine dairesi ayr› olarak monte
edildi¤inde kullan›lacak plastikten mamul tesisat gizleme kapaklar› ile kompledir.
Komple Makine Dairesi: Plastik kapak ve çerçeveli - polyester tabanl› makine dairesi;
sirkülasyon pompas›, 2 HP jet pompas›, kartufl veya kum filtresi, elektrik kontrol panolar›,
pnömatik aç-kapa flalteri ve trafosu ile kompledir. ‹stendi¤i takdirde havuz içi ünite ve makine
dairesi ayr› ayr› da monte edilebilir. Bu tarz montaj için gerekli gizleme parçalar› sistem
paketine dahil edilmifltir.
Ürün
Fiyat›
Euro
Kod
Havuz ‹çi Takma Ünitesi
Kum Filtreli Komple Makine Dairesi
Ø 400 mm Kum Filtresi + 1/2 HP +
2 HP Jet Pompas› ile - 6 m3/h
Ø 500 mm Kum Filtresi + 3/4 HP +
2 HP Jet Pompas› ile - 10 m3/h
Stand.
Paket
A¤›rl›k
Kg
Hacim
m3
02511J
883,00
1
20,000
0,420
02512J
1616,00
1
85,850
0,870
02513J
1659,00
1
89,650
0,870
Makine Dairesi
Havuz ‹çi Takma Ünitesi
NOT: Ø 615 mm veya daha büyük kapasiteli kum filtresi istendi¤i takdirde GEMAfi KAB‹NL‹ F‹LTRASYON ÜN‹TES‹ l kullan›labilir.
Kartufl Filtreli Komple Makine Dairesi
P510 Kartufl Filtresi + 1/2 HP + 2
HP Jet Pompas› ile - 6 m 3 /h
P512 Kartufl Filtresi + 3/4 HP + 2
HP Jet Pompas› ile - 10 m3/h
P513 Kartufl Filtresi + 1 HP + 2 HP
Jet Pompas› ile - 15 m3/h
Seçenekler
Rainbow Led Lamba Fiyat Fark›
Pompa + Lamba ‹kili Uzaktan
Kumanda Fiyat Fark›
300W/12V Sualt› Lambas› Fiyat Fark›
Klorinatör ‹lavesi
NOT: Filtre kumu fiyatlar›m›za dahil de¤ildir.
02514J
1487,00
1
02515J
1520,00
1
02516J
1720,00
1
-
68,00
122,00
1
1
-
10,00
44,00
1
1
462
02511J
02512J - 02513J - 02514J
02515J - 02516J
670
1170
877
1100
Firmam›z, müflteriye ihbarda bulunmaks›z›n liste muhteviyat› tüm ürünlerinde de¤ifliklik yapma hakk›n› mahfuz tutar.
Tutamak
Karfl› ak›nt› nozulu
Sualt› aç-kapa
butonu
Hava regülatörü
61
Download

061