4
OTOMAT‹K ve MANUEL KAPILAR
OTOMAT‹K VE MANUEL KAPILAR
OTOMAT‹K KAYAR KAPILAR
Yar›m as›rl›k deneyim ile sektörünün öncü ismi
CUHADARO⁄LU, otomatik kayar kap›larda edindi¤i
birikimi INTERAX marka otomatik kayar kap›larla yap›
dünyas›n›n hizmetine sunuyor.
‹stenilen tip ve ölçülerde üretilebilen, binan›n mimar›si
ve esteti¤i ile uyumlu, çok fonksiyonu tasar›m› ile kullan›fll›
INTERAX Boomerang Otomatik Kayar Kap›lar, tek kanat,
çift kanat, noktasal tutucu, panik ç›k›fll› ve teleskopik
aç›l›r tipleri ile kullan›m ihtiyac›na uygun, fl›k sa¤lam ve
tam güvenikli çözümler sunar.
Bina mimarisi ile tam uyum sa¤lamak ad›na arzu edilen
herhangi bir renkte üretimi mümkün olan Otomatik
Kayar Kap›lar; standart olarak natural eloksal renginde,
iste¤e ba¤l› olarak özel eloksal renkleri yada tüm RAL
renklerinde elektrostatik boyal› olarak üretilebilir.
Yap›lm›fl olan testler neticesinde gerek yurt içi, gerekse
yurt d›fl› kalite standartlar›na uygun olarak üretilen
Otomatik Kayar Kap›lar, kusursuz bina ve insan güvenli¤i
sa¤layan bir tasar›ma sahiptir.
111
OTOMAT‹K VE MANUEL KAPILAR
UYGULAMA B‹LG‹LER‹
Genifl Aç›kl›klarda Uygulanabilme
Dar Aç›kl›klarda Uygulanabilme
BOOMERANG ST
BOOMERANG AP
BOOMERANG TA
•••••
•••••
•••••
•••
•••
•••••
Estetik
••••
••••
••••
Fonksiyonellik
••••
••••
•••••
Acil Ç›k›fl Durumlar›
•••
•••••
••••
Radarl› Geçifl
Butonlu Geçifl
Uzaktan Kumandal› Geçifl
Kartl› Geçifl
S 15 Profil Sistemi
-
C 60 Profil Sistemi
CS 12 Cam Tutuculu Sistem
-
-
Is› Yal›t›ml› Profil Sistemi
Noktasal Cam Tutuculu Sistem
-
-
700-30000
700-40000
700-30000
700-3000
2000-5100
700-3000
Profil Sistemleri
Teknik Özellikleri
Geçifl Aç›kl›¤› (mm)
Acil Ç›k›fl Geniflli¤i (mm)
: Var, - : yok, •••••: Tamamen Uygun, ••••: Çok Uygun •••: Uygun
BOOMERANG ST OTOMAT‹K KAYAR KAPILAR
ÜSTÜN M‹MAR‹ TASARIM
Zarif ve kompakt ölçülerde üretilen Boomerang ST, tüm
mimari ihtiyaçlar›na tam olarak cevap verir. Boomerang
ST, tek kanat kayar kap›larda, kanat bafl›na 120 kg,
çift kanat kayar kap›larda, kanat bafl›na 100 kg tafl›ma
kapasitesine sahiptir. Boomerang ST, ile iklimlendirmeden
kaynakl› maliyetler minimuma indirilirken, mimari
engeller’de tamamen ortadan kald›r›lm›fl olur. Ayr›ca 8
ayr› fonksiyonlu programlama özelli¤i üzerinde bir kullan›m
esnekli¤i sa¤lar.
KES‹NT‹S‹Z ÇALIfiMA GÜVEN‹RL‹L‹⁄‹
Her zaman ve her yerde en iyi performans› vermek
üzere tasarlanan Boomerang ST, elektrik kesilmesi
halinde yeniden sarj edilebilir bataryas› sayesinde (800
açma kapama) normal çal›flmas›na devam eder ve
böylece k›sa süreli elektrik kesilmelerinden etkilenmez.
‹ste¤e ba¤l› olarak aç›k yada kapal› olarak bekleme
pozisyonuna geçer. Yeniden elektrik geldi¤inde normal
çal›flma operasyonlar›na devam eder.
HIZLI VE MÜKEMMEL KONTROL
Boomerang ST’nin tüm çal›flma aktiviteleri mikroifllemci
vas›tas›yla kusursuz olarak yönetilmektedir ve 10-140
cm/sn aras› ayarlana bilen açma-kapanma h›z› sayesinde
rakiplerine göre bariz bir teknik üstünlük sa¤lar.
Boomerang ST’nin özel tasarlanm›fl prosesörü, radar,
buton, uzaktan kumanda yada bina otomasyonu sa¤layan
kartl› geçifl sistemlerine uyumlu olarak üretilmifldir.
TAM GÜVENL‹ VE DAYANIKLI TASARIM
Boomerang ST, uluslar aras› güvenlik yönetmelikleri
uyar›nca; kap› aç›lma/kapanma kuvveti ve h›z› gibi de¤iflik
parametreleri otomatik olarak programlar. Kanatlar
önünde bir engel olmas› halinde, kap› yeniden aç›l›r ve
bir sonraki kapanma esnas›nda engelin ortadan kalkt›¤›n›
kontrol etmek için düflük h›zda kapan›r ve akabinde
normal çal›flmas›na devam eder. Bu gibi durumlarda
ar›zaya geçmez. Boomerang ST, iki milyon defadan fazla
aç›l›p kapanarak üstün kalitesini kan›tlam›fld›r.
112
PROGRAM fiALTER‹ ÖZELL‹KLER‹ Programlama Seçenekleri
•
•
•
•
Manuel kullan›m
Otomatik her iki yönden aç›l›r
Otomatik tek yönden aç›l›r
Otomatik her yönden k›smi aç›l›r
•
•
•
•
Otomatik tek yönden k›smi aç›l›r
Tamamen aç›k
Kilitli
Gece bankas›
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
BOOMERANG ST
Maksimum Kanat A¤›rl›¤›
Geçifl Aç›kl›¤›
Maksimum Kanat Kal›nl›¤›
Kullan›m S›kl›¤›
Koruma S›n›f›
Çal›flma Ortam› S›cakl›¤›
Güç Kayna¤›
Maksimum Güç Tüketimi
HAREKETL‹ TEK KANAT
HAREKETL‹ Ç‹FT KANAT
120 kg
100 + 100 kg
700 - 3.000 mm
800 - 3.000 mm
60 mm
60 mm
%100
%100
IP23
IP23
-25 0C -+ 55 0C
-25 0C -+ 55 0C
115V/230V - 50/60 Hz
115V/230V - 50/60 Hz
100 W
100 W
24Vdc, enkoderli
24V dc, enkoderli
Aç›lma H›z› Ayar›
5 - 70 cm/sn
10 - 140 cm/sn
Kapanma H›z› Ayar›
5 - 70 cm/sn
10 - 140 cm/sn
K›s mi Aç›lma Ayar›
Toplam Aç›lman›n %10 - %90’›
Toplam Aç›l›man›n %10 - %90’›
0 - 90 sn
0 - 90 sn
0 - 240 sn
0 - 240 sn
Sürücü Ünite
Gecikmeli Aç›lma Ayar›
Gece Gecikmeli Aç›lma Ayar›
Statik Kuvvet Ayar›
Çarpmaya Karfl› Koruma
Fotosel
Otomatik
Otomatik
Aç›lma/Kapanma’da aktif
Aç›lma/Kapanma’da Aktif
Var
Var
113
OTOMAT‹K VE MANUEL KAPILAR
BOOMERANG BM Komponentleri
1
2
5
8
RX 4
6
7
115V/230V ˜
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
D›fl radar,
‹ç radar,
Fotosel,
Fotosel,
Program flalteri,
Program flalteri anahtar›
Kontrol dü¤meleri acil durum dü¤mesi,
8. Güç kayna¤› 115/230V
3 TX
Program fialteri
Program fialteri ve
Dijital Ayar Aparat›
Üçlü Makara Sistemi
S15 PROF‹L S‹STEM‹
20
171
40
23
60 x 40
St37 PROF‹L
13
170
190
60 x 40
St37 PROF‹L
37
23
15.3
15.3
Motordan Kilitleme
6
0
37
85
114
ECO50 S‹STEM
C60 S‹STEM
40
25x17
25x17
25x17
25x17
60 x 40
St37 PROF‹L
170
166
166
60 x 40
St37 PROF‹L
60 x 40
St37 PROF‹L 27
60 x 40
St37 PROF‹L
INTERAX
MEKAN‹ZMA
INTERAX
MEKAN‹ZMA
2200
64
0
‹ZOC60 S‹STEM
MAGNET S‹STEM
25x17
25x17
25x17
25x17
60 x 40
St37 PROF‹L
245
220
60 x 40
St37 PROF‹L
60 x 40
St37 PROF‹L
60 x 40
St37 PROF‹L
INTERAX
MEKAN‹ZMA
0
INTERAX
MEKAN‹ZMA
0
115
OTOMAT‹K VE MANUEL KAPILAR
BOOMERANG AP ANT‹PAN‹K KAYAR KAPILAR
CAN GÜVENL‹⁄‹ ‹Ç‹N EN UYGUN ÇÖZÜM
Üstün tasar›ml› Boomerang AP, panik anlar›nda bina
ve yap›lar›n acil tahliyesini sa¤layarak insanlar›n can
güvenli¤ini garanti alt›na al›r. ‹ste¤e ba¤l› olarak standart
kap› mekan›zmas›n›n sabit ve/veya hareketli kanatlar›na
tak›labilen özel aksesuarlar ve bir ray profili vas›tas› ile
panik ç›k›fll› hale getirilen Boomerang AP, al›flverifl
merkezleri, marketler, havaalanlar›, hastaneler ve
benzeri toplu insan trafi¤inin yo¤un oldu¤u alanlarda
acil durumlarda, içeriden sabit ve/veya hareketli
kanatlara, vurularak d›flar›ya do¤ru aç›l›r ve böylece
binalar›n acilen tahliye edilmesini sa¤lar. Panik durumu
sona erdikten sonra kanatlar kolayca yerlerine oturtularak
kap› normal çal›flmas›na devam eder. Boomerang AP
Antipanik Otomatik Kayar Kap›, panik tahliye özelli¤ine
sahip olmas›n›n haricinde, satandart Otomatik Kayar
Kap›lar›n vazifesini görür ve ST’nin tüm teknik özelliklerine
sahiptir.
‹fiLEVSEL GÜNLÜK KULLANIMLAR
‹Ç‹N EN UYGUN ÇÖZÜM
Özellikle yaz aylar›nda, Boomerang AP Antipanik Otomatik
Kayar Kap›n›n kanatlar› d›flar› do¤ru k›r›larak yap›n›n d›fl
mekanla bir bütünlük oluflturacak flekilde kullan›m› ve
böylece serbestçe yaya girifl ç›k›fl› yap›labilmesi
sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca mevcut aç›kl›k içeriye rahatl›kla
malzeme girifl ç›k›fl› yap›labilecek flekilde kullan›labilir.
Boomerang AP, ifllevsel aksesuarlar› sayesinde minimum
40 mm kal›nl›¤›nda kanat profilleri ile birlikte kullan›labilir,
bu ba¤lamda C60 yada EC50 sistemi ile haz›rlanan
kanat profilleri ideal bir çözüm sunar.
116
ÜSTÜN M‹MAR‹ TASARIM
Boomerang AP, Antipanik Otomatik Kayar Kap›larda,
t›pk› standart Boomerang ST Otomatik Kayar Kap›larda
oldu¤u gibi, tek kanat kayar kap›larda kanat bafl›na
120 kg, çift kanat kayar kap›larda, kanat bafl›na
100 kg tafl›ma kapasitesine sahiptir. Ayr›ca 8 ayr›
fonksiyonlu programlama özelli¤i sayesinde istenilenin
çok çok üzerinde bir kullan›m esnekli¤i sa¤lar.
KES‹NT‹S‹Z ÇALIfiMA GÜVEN‹RL‹L‹⁄‹
TAM GÜVENL‹KL‹ VE DAYANIKLI TASARIM
Boomerang AP’de t›pk› standar kayar kap›larda oldu¤u
gibi elektrik kesilmesi halinde yeniden flarj edilebilir
bataryas› sayesinde 30 dakika boyunca normal çal›flmaya
devam eder ve böylece k›sa süreli elektrik kesilmelerinden
etkilenmez. 30 dakika sonunda iste¤e ba¤l› olarak aç›k
yada kapal› olarak bekleme pozisyonuna geçer. Yeniden
elektirik geldi¤inde normal çal›flma operasyonlar›na
devam eder.
Boomerang AP, uluslar aras› güvenlik yönetmelikleri
uyar›nca; kap› aç›lma/kapanma kuvveti ve h›z› gibi
de¤iflik parametreleri otomatik olarak programlar.
Ayr›ca sistem içerisinde kullan›lan Antipanik aksesuarlar›n
uluslar aras› EN 12650-1:2001-07 standard›n›n
5.7.3.2 maddesine uygun olarak üretildi¤i Nemko
taraf›ndan tescil edilmifltir.
HIZLI VE MÜKEMMEL KONTROL
Boomerang AP’nin tüm çal›flma aktiviteleri mikroifllemci
vas›tas›yla kusursuz olarak yönetilmektedir ve
10-140 cm/sn, aras› ayarlanabilen açma-kapama h›z›
sayesinde rakiplerine göre bariz bir teknik üstünlük
sa¤lar. Boomerang AP’nin özel tasarlanm›fl prosesörü,
radar, buton, uzaktan kumanda yada bina otomasyonu
sa¤layan kartl› geçifl sistemlerine uyumlu olarak
üretilmifltir.
ANT‹PAN‹K AKSESUARLARI UYGULAMA L‹M‹TLER‹
Max. Kanat 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
Boyu (mm)
Max. Kanat
A¤›rl›¤› (mm) 100 100
95
95
90
90
85
85
80
80
75
75
75
70
70
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
BOOMERANG AP
Maksimum Kanat A¤›rl›¤›
Geçifl Aç›kl›¤›
Maksimum Kanat Kal›nl›¤›
Kullan›m S›kl›¤›
HAREKETL‹ TEK KANAT
HAREKETL‹ Ç‹FT KANAT
120kg
100 + 100 kg
700 - 3.000 mm
800 - 3.000 mm
60 mm
60 mm
%100
%100
Koruma S›n›f›
Çal›flma Ortam› S›cakl›¤›
Güç Kayna¤›
Maksimum Güç Tüketimi
Sürücü Ünite
IP23
IP23
-20 C -+ 55 C
-20 C -+ 55 0C
115V/230V - 50/60 Hz
115V/230V - 50/60 Hz
100 W
100 W
0
0
0
24V dc, enkoderli
24V dc, enkoderli
Aç›lma H›z› Ayar›
5 - 70 cm/sn
10 - 140 cm/sn
Kapanma H›z› Ayar›
5 - 70 cm/sn
10 - 140 cm/sn
Parçal› Aç›lma Ayar›
Toplam Aç›lman›n %10 - %90’›
Toplam Aç›l›man›n %10 - %90’›
Gecikmeli Aç›lma Ayar›
Gece Gecikmeli Aç›lma Ayar›
Statik Kuvvet Ayar›
Çarpmaya Karfl› Koruma
Fotosel
0 - 90 sn
0 - 90 sn
0 - 240 sn
0 - 240 sn
Otomatik
Otomatik
Aç›lma/Kapanma’da aktif
Aç›lma/Kapanma’da Aktif
Var
Var
117
OTOMAT‹K VE MANUEL KAPILAR
BOOMERANG TA TELESKOP‹K AÇILIR KAYAR KAPILAR
GEN‹fi GEÇ‹fi AÇIKLI⁄I
Boomerang TA özellikle dar alanlarda yap›lacak otomatik
kap› uygulamalar›nda genifl geçifl aç›kl›klar›na ihtiyaç
duyuldu¤unda kullan›labilecek ideal bir çözümdür. Tek
yöne aç›l›r 2 hareketli kanat yada çift yöne aç›l›r
4 hareketli kanat olarak üretilebilen Boomerang TA
teleskopik kap›lar, özel tasarlanm›fl prosesörleri
sayesinde, radar, buton, uzaktan kumanda yada bina
otomasyonu sa¤layan kartl› geçifl sistemlerine uyumlu
olarak üretilmifltir.
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
BOOMERANG TA
Maksimum Kanat A¤›rl›¤›
Geçifl Aç›kl›¤›
Maksimum Kanat Kal›nl›¤›
Kullan›m S›kl›¤›
Koruma S›n›f›
Çal›flma Ortam› S›cakl›¤›
Güç Kayna¤›
Maksimum Güç Tüketimi
TEK YÖNE HAREKETL‹ Ç‹FT KANAT
HAREKETL‹ Ç‹FT KANAT
110 + 110 kg
60+60+60+60 kg
1.100 - 3.000 mm
1.400 - 4.000 mm
60 mm
60 mm
%100
%100
IP23
IP23
-20 0C -+ 55 0C
-20 0C -+ 55 0C
115V/230V - 50/60 Hz
115V/230V - 50/60 Hz
100 W
100 W
Sürücü Ünite
24V dc, enkoderli
24V dc, enkoderli
Aç›lma H›z› Ayar›
20 - 180 cm/sn
20 - 180 cm/sn
Kapanma H›z› Ayar›
20 - 180 cm/sn
20 - 180 cm/sn
Parçal› Aç›lma Ayar›
Toplam Aç›l›m›n %10 - %90’›
Toplam Aç›l›man›n %10 - %90’›
0 - 90 sn
0 - 90 sn
0 - 240 sn
0 - 240 sn
Otomatik
Otomatik
Aç›lma/Kapanma’da Aktif
Aç›lma/Kapanma’da Aktif
Var
Var
Gecikmeli Aç›lma Ayar›
Gece Gecikmeli Aç›lma Ayar›
Statik Kuvvet Ayar›
Çarpmaya Karfl› Koruma
Fotosel
118
BOOMERANG ARC E⁄R‹SEL KAYAR KAPILAR
INTERAX Boomerang ARC E¤risel Kayar Kap›lar, bina
girifl-ç›k›fllar›na uygulanabilecek en prestijli çözümdür.
Gerek estetik görünümü ile fl›k, gerekse fonksiyonel yer
kazan›m› ile bina girifline genifllik ve derinlik kazand›ran
INTERAX Boomerang ARC, mikroifllemcili kontrol ünitesi
ile tam bir bina ve yaya emniyeti sa¤larken güvenlikli
girifl-ç›k›fl alanlar› oluflturur. INTERAX Boomerang ARC
E¤risel Kayar Kap›lar, di¤er tüm Boomerang model
otomatik kayar kap›lar›n teknik özelliklerine sahiptir.
KES‹NT‹S‹Z ÇALIfiMA GÜVEN‹RL‹L‹⁄‹
Her zaman ve her yerde en iyi performans› vermek
üzere tasarlanan Boomerang ARC, elektirk kesilmesi
halinde yeniden flarj edilebilir bataryas› sayesinde 30
dakika boyunca normal çal›flmas›na devam eder ve
böylece k›sa süreli elektrik kesilmelerinden etkilenmez.
30 dakika sonunda iste¤e ba¤l› olarak aç›k yada kapal›
olarak bekleme pozisyonuna geçer. Yeniden elektrik
geldi¤inde normal çal›flma operasyonlar›na devam eder.
HIZLI VE MÜKEMMEL KONTROL
Boomerang ARC’nin tüm çal›flma aktiviteleri mikroifllemci
vas›tas›yla kusursuz olarak yönetilmektedir ve 10 140 cm/sn aras› ayarlanabilen aç›lma-kapanma h›z›
sayesinde rakiplerine göre biraz bir teknik üstünlük
saglar. Boomerang ARC’nin özel tasarlanm›fl prosesörü,
radar, buton, uzaktan kumanda yada bina otomasyonu
sa¤layan kartl› geçifl sistemlerine uyumlu olarak
üretilmifltir. Tam güvenlikli ve dayan›kl› tasar›m
Boomerang ARC, uluslararas› güvenlik yönetmelikleri
uyar›nca; kap› aç›lma/kapanma kuvveti ve h›z› gibi
de¤iflik parametreleri otomatik olarak programlar.
Kanat önünde bir engel olmas› halinde, kap› yeniden
aç›l›r ve bir sonraki kapanma esnas›nda engelin ortadan
kalkt›¤›n› kontrol etmek için düflük h›zla kapan›r ve
akabinde normal çal›flmas›na devam eder. Bu gibi
durumlarda ar›zaya geçmez.
PROGRAM fiALTER‹ ÖZELL‹KLER / PROGRAMLAMA SEÇENEKLER‹
Manuel kullan›m
Otomatik her iki yönden aç›l›r
Otomatik tek yönden aç›l›r
Otomatik her iki yönden k›smi aç›l›r
Otomatik tek yönden k›smi aç›l›r
Tamamen aç›k
Kilitli
Gece bankas›
119
OTOMAT‹K VE MANUEL KAPILAR
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
• Boomerang ARC E¤risel Kayar Kap›lar, Boomerang
ST kap› mekanizmalar› kullan›larak üretilir.
• Boomerang ARC iki farkl› tipte dizayn edilmifltir.
Segment (yay parças›) yada 180’lik yay
(tam dairenin yar›s›)
• Boomerang ARC’nin imalat›nda ince kanat profilleri
kullan›l›r. (5+5 mm lamine cam için.)
• Boomerang ARC’nin genifllik ölçüsü standartt›r. Belirli
grup ölçülerinde üretilir ve kullan›c› bu ölçülere uymak
durumundad›r. Geçifl yüksekli¤i ise standart olarak
2100 mm olarak belirlenmifl olup opsiyonel olarak
2500 mm’ye kadar artt›r›labilir.
• Boomerang ARC’nin standart kanopi yüksekli¤i
minimum 240 mm olup, projelerde ihtiyaç duyulmas›
halinde, bu yükseklik 1.000 mm’ye kadar artt›r›labilir.
• Mekanizma standart olarak radar ile çal›fl›r. Ancak
opsiyonel olarak buton, flifreli veya kartl› girifl, anahtarl›
flalter yada diz-dirsek butonu ba¤lanabilir.
• Kap› kilitleme sistemi, motordan kilitlemeli, manuel
yada elektromekanik olabilir.
• Kanat aç›lma ve kapanma süreleri 5-140 cm/sn
aras›nda ayarlanabilir.
• Güvenlik sistemi olarak kanatlarda iki adet kanopinin
orta noktas›nda ise bir adet fotosel vard›r.
BOOMERANG ARC SEGMENT ÖLÇÜLER‹:
• Max. yay uzunlu¤u 6.600 mm
• Geçifl aç›kl›¤› 1.000 - 2.500 mm aras› (Ölçüler projeye göre belirlenir.)
BOOMERANG ARC 180 ÖLÇÜLER‹: (STANDART ÖLÇÜLERDE UYGULANIR.)
Geçifl aç›kl›¤› (mm) 1.100
1.420
1.700
2.000
2.270
2.500
2.500
Bitmifl Ölçü (mm)
2.472
8.872
3.272
3.672
4.072
4.472
2100
2340
2100
240
240
2.072
X
2872
Y
X
25
Z
400
56
R1
Y
Z
1420
120
MANUEL DÖNER KAPILAR
Sürekli bir yaya girifl-ç›k›fl›n›n bulundu¤u binalarda bina
içerisindeki s›cak yada so¤uk havan›n muhafaza edilmesi
gerekti¤inde, INTERAX Manuel Döner Kap›lar sizlere
ideal çözümler sunar. fi›k görünümlü ve prestijli alüminyum
Manuel Döner Kap›lar standart olarak natural eloksal
renginde, iste¤e ba¤l› olaraksa di¤er eloksal renklerinde,
elektrositatik toz boyal› RAL renklerinde yada paslanmaz
çelik kap›l› alüminyum profillerle imal edilebilmektedir.
INTERAX Manuel Döner Kap›lar, el kuvvetiyle çal›flan
kap›lard›r ve özel tasar›ml› hafif konstrükiyonlar› sayesinde
kaloyca döndürülebilmektedirler. Tercihen 3 yada 4
kanatl› üretilebilen ‹NTERAX Manuel Kap›lar; 2.00 mm,
2.400 mm, 2.600 mm, 2.800 mm ve 3.000 mm’lik
standart çap ölçülerinde üretilebilmekle birlikte, kullan›c›
iste¤ine göre standart ölçülerin d›fl›nda ara ölçülerde
de üretilebilmektedir. Ayn› tasar›m serbestli¤i düfley
ölçülerin de¤iflkenli¤i içinde geçerlidir. Yükseklik ölçüsü
2.100 mm standard›ndad›r ancak 2.500 mm’ye kadar
artt›r›labilir. Ayr›ca kap› üzerindeki kanopi de 100 mm
standart yüksekli¤inde üretilebilmekle beraber, ölçüsü
800 mm’ye kadar artt›r›labilmektedir.
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Model
INTERAX Alüminyum Manuel Döner Kap›
‹ç Çap
2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2800 mm, 3000 mm,
D›fl Çap
2060 mm, 2260 mm, 2460 mm, 2260 mm, 2860 mm, 3060 mm,
Geçifl Yüksekli¤i
2100 mm (2500 mm’ye kadar artt›rabilme imkan›)
Kanopi Yüksekli¤i
100 mm (800 mm’ye kadar artt›rabilme imkan›)
Bitmifl Yüksekli¤i
200 mm (Standart)
Yanak Camlar›
8 mm konkav, fleffaf lamine
Kanat Camlar›
6 mm temperli
Kanat Adedi
3 veya 4 kanatl›
Aksesuar
Kap›n›n kanat adedine göre bant kol, d-kol veya projeye uygun olarak belirlenecek ve
ayr›ca temin edilebilecek farkl› kollar da uygulanabilir. Tavanda spot ve trafo.
Kitleme Sistemi
Mekanik kilitleme
Renk
‹stenilen RAL veya Eloksal renklerinden biri seçilebilir.
Opsiyonel
Break - Out Sistemi (Panik an›nda kanatlar›n katlanabilme özelli¤i) ve
d›fl güvenlik için manuey gece kalkan uygulanabilir.
121
OTOMAT‹K VE MANUEL KAPILAR
EKSTRA ÖZELL‹KLER
• Kanatlar›n orta dikmeye ba¤land›¤› alt ve üst noktada özel bir detay gizleme sistem
kullan›larak alüminyum kapaklar ile bu ba¤lant›lar gizlenir.
• Kanatta kullan›lan f›rçalar sentetik de¤il, deforme olmayan at k›l›ndand›r.
• Orta dikmenin alt›nda düfley ve yatay yükleri da¤›tan bir Tecapeek sistemi kullan›lmaktad›r.
• Yüksek ›s› ve ses izalasyonu sa¤lar
• Standartlara uygunluk sertifikalar› mevcuttur.
4 KANATLI MANUEL DÖNER KAPI
ÖN GÖRÜNÜfi
Plan
YAN GÖRÜNÜfi
‹ç
D›fl
Yatay Kesit Plan›
3 KANATLI MANUEL DÖNER KAPI
H
ÖN GÖRÜNÜfi
89-119
2222 KÖfiE TAKAZU
ÜÇGEN KAPAK
HY2 F‹T‹L
Yatay Kesit Plan›
122
YAN GÖRÜNÜfi
TAM OTOMAT‹K DÖNER KAPILAR
Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi tüm kontrol ve güvenlik
sistemleri otomatik olarak mikro prosesör kontrolünde
yap›l›r. Otomatik kap› kifli kap›ya yaklafl›nca radarlar›
sayesinde kifliyi alg›lar ve otomatik olarak dönmeye
bafllar, kifli kap›dan geçtikden sonra baflka bir giren
olmad›¤› zaman kendi kendine hep uygun pozisyon
dedi¤imiz X pozisyonunda durur. Bu özelli¤i ile maksimum
›s› tasarrufu sa¤lanm›flt›r.
Ayr›ca yafll› ve engelli kifliler ile çocuklar›n rahat geçiflini
sa¤lamak için dönme devrini düflüren sistem (yafll›engelli butonu) standart olarak konulmufltur. Opsiyonel
olarak kanatlar›n katlanma özelli¤i BREAK-OUT panik
ç›k›fl sistemi uygulan›r. Standart olarak topuk emniyet
fotoselleri ile kolon emniyet band›n›n da ilave edildi¤ini
belirtmemiz INTERAX’›n kullan›c› emniyetine ne derece
önem verdi¤inin bir kan›t› olarak göze çarpmaktad›r.
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Model
INTERAX Alüminyum Tam Otomatik Döner Kap›
‹ç Çap
2000 mm, 2200 mm, 2500 mm, 2600 mm, 2800 mm, 3000 mm, 3500 mm
D›fl Çap
2092 mm, 2492 mm, 2592 mm, 2692 mm, 2892 mm, 3092 mm, 3592 mm
Geçifl Yüksekli¤i
2100 mm (2500 mm’ye kadar artt›rabilme imkan›)
Kanopi Yüksekli¤i
300 mm (800 mm’ye kadar artt›rabilme imkan›)
Bitmifl Yüksekli¤i
2400 mm (Standart)
Yanak Camlar›
8,8 mm konkav, fleffaf lamine
Kanat Camlar›
6 mm temperli
Kanat Adedi
3 veya 4 kanatl›
Program seçenekleri
0 Pozisyonlu kap› kapal› yani kilitli pazisyondur.
1 Pozisyonu kap› durur pozisyondad›r; radar hareket alg›lad›¤›nda normal dönüfle geçer
Aksesuarlar
Program seçeneklerini belirledi¤imiz program flalteri. Kap›n›z›n kanat, adetine
göre tavanda spot ve trafosu uygulan›r.
Güvenlik Sistemi
Break - Out Sistemi (Panik an›nda kanatlar›n katlanabilme özelli¤i) topuk fotaseli,
emniyet fotoseli, kolan emniyeti band› ve acil durdurma butonu mevcuttur.
Opsiyonel olarak uygulan›r.
Kilitleme Sistemi
Elektro mekanik kilitleme sistemi opsiyonel olarak uygulan›r. Manuel kilitleme uygulan›r.
Radar
2 adet (Elektro aletlere ve kalp piline etkisi olmayan radar sistemi)
Renk
‹stenilen RAL veya Eloksal renkleri olabilir.
123
OTOMAT‹K VE MANUEL KAPILAR
4 KANATLI OTOMAT‹K DÖNER KAPI
Yatay Kesit Plan›
3 KANATLI OTOMAT‹K DÖNER KAPI
Yatay Kesit Plan›
124
INTERAX A100 OTOMAT‹K KAPI MEKAN‹ZMASI
Motor ve Motordan Kilitleme
Polyamit Kapl› 3’lü Makara Sistemi
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Geçifl Aç›kl›¤›
Bir kanatl›: 700 - 3000 mm / ‹ki kanatl›: 800 - 3000 mm
Max Tafl›ma Kapasitesi
Bir kanatl›: 110 kg / ‹ki kanatl›: 70+70 kg
Max
60 mm
Besleme Gücü
115V-230V 50/60 Hz with selector
Max Kullan›lan Güç
100 W
dürücü Ünitesi
24 VDC with encoder
Kullan›lan Verim
100%
Çal›flma S›cakl›¤›
-20 0C a 55 0C
Ayarlanabilen Aç›lma H›z›
5-70 cm/dk / 10-140 cm/dk (iki kanatl›)
Ayarlanabilen Kapanma H›z›
5-70 cm/dk 10-140 cm/dk
Ayarlanabilen K›smi Aç›l›m
10% ile 90% of toplam aç›lma
Korunma S›n›f›
IP23
Akü (opsiyonel)
Max 20 dakika (sürekli kullan›m)
Ölçüler
150 x 100 mm
125
OTOMAT‹K VE MANUEL KAPILAR
INTERAX 950 OTOMAT‹K KAPI AÇKI MEKAN‹ZMASI
ESTET‹K VE FONKS‹YONELL‹K B‹R ARADA
Pivot aç›l›r kap›larda otomasyona ihtiyaç duyuldu¤unda
ilk akla gelecek çözüm 950 otomatik kap› açk›
mekan›zmas›d›r. Bina girifl ve ç›k›fllar›nda, her türlü
dükkan kap›lar›nda, otellerde, restaurantlarda, ifl
merkezlerinde, ofis kap›lar›nda, hastanelerde ve
huzurevlerinde kullan›labilen 950, radarl›, butonlu,
uzaktan kumandal› uygulanabilir ve bina otomasyon
sistemleri ile uyumlu kartl› geçifl özelli¤ine sahiptir.
Özellikle yang›n kap›lar›nda monte edilebilir ve yang›n
an›nda duman tahliyesi sa¤lar.
SESS‹Z VE GÜVEN‹L‹R
Tam bir sessizik içinde çal›flan 950, elektrik kesilmesi
halinde normal bir kap› kapat›c› vazifesi görür ve bu
durumda kap›n›n manuel aç›lmas› halinde içerisindeki
hidrolik mekanizmas› vas›tas› ile kap›y› kapat›r. Mimari
ihtiyac› göre, kap› kasas›na yada kanad›na uygulanabilen
950, dirsek kollu yada k›zakl› kayar kollu olarak tedarik
edilebilir.
TAM KONTROL VE GÜVENL‹K
Mekanizma içerisinde yer alan mikroifllemci gerçek
zamanl› bir kontrol sa¤lar. Mevcut güvenlik flartnameleri
uyar›nca kap› h›z› ve kapanma kuvveti kap›n›n büyüklü¤üne
göre programlanabilir. Kap› kanad›n›n bir engele tak›lmas›
halinde mekanizma h›zl›ca geri aç›larak engelin ortadan
kalkt›¤›n› kontrol için yavaflça kapan›r. Muadillerinin
aksine tam güvenlikli ve hassas çal›flan 950 enkoderi
vas›tas› ile tüm aç›sal pozisyonlar› net olarak hesaplan›r
ve hareket eder. Elektronik program flalteri vas›tas›yla
çift kanatl› binili kap›larda, iki operatörlü iki kanad›n
birbiriyle akuple edilmesini sa¤lar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
126
Transformatör
I/0 Kontrol ünitesi
DC motar
Enkoder
Kontrol ünitesi
Kapama yay›
STANDART FONKS‹YONLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
Otomatik - manuel - aç›k
Kendi kendine ö¤renilen aç›k ve kapal› pozisyonlar› ve kap› a¤›rl›¤› ölçümü
Çarpma - engelleme cihaz› aç›lma ve kapanmada aktif
Seçilebilen “Aç ve Git” fonksiyonu (aç›lma komutu, kap›y› kolayca iterek yerine getirilir)
Seçilebilen “Anti - rüzgar” fonksiyonu (Kuvvetli rüzgar alt›nda dahi kap›n›n kapal› kalmas›n› sa¤lar)
Elektrik kesintisi halinde manuel çal›flt›rabilme
Aç›lma kapanma h›zlar›n› düzenleme
Mikrodalga radar, pasif k›z›lötesi sensör, kontrol butonu, fotosel, elektrikli kilit yada elektronik program
flalteri ile çal›flt›r›labilir
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
OPS‹YONEL FONKS‹YONLAR (ELEKTRON‹K
PROGRAM fiALTER‹ VASITASIYLA DEVREYE
SOKULAB‹LEN D‹⁄ER FONKS‹YONLAR)
Güç Kayna¤›
230V - 50 Hz
Güç Tüketimi
100 W
Kullan›m S›kl›¤›
Sürekli
Sürücü Ünite
Kapama yayl› elektro-mekanik
Çarpma - Engelleme
Standart
Ebad›
530 mm x 100 mm x 104 mm
(boy x yükseklik x derinlik)
A¤›rl›k
10 kg
Koruma S›n›f›
IP 23
Aç›lma Aç›s›
700 - 950
Aç›lma H›z›
%30 - %100 aras› ayarlanabilir
Kapanma H›z›
%30 - %100 aras› ayarlanabilir
Bekletme Zaman›
1 - 30 sn aras› ayarlanabilir
Standart Çal›flt›rma Fonksiyonlar›
Otomatik - manuel - aç›k
•
•
•
•
•
•
Otomatik - manuel - aç›k - tek yön - gece
Aç›lma - kapanma h›z› ayar›
Bekletme zaman› ayar›
Kap› aç›lma miktar› ayar›
‹ç kilitleme fonksiyonu
Çift kanatl› kap›lar›n bini zamanlama ayar›
Çal›flma Kapasitesi
Kanat Boyu (mm)
Kanat Boyu (mm)
Standart kol
Kanat Maksimum A¤›rl›¤› (kg)
Kanat Maksimum A¤›rl›¤› (kg)
700
367
367
750
320
320
800
281
281
850
249
249
900
222
222
950
199
199
1000
180
180
1050
163
163
1100
149
149
1150
136
136
1200
125
125
1250
115
115
1300
107
107
1350
99
99
1400
92
92
127
OTOMAT‹K VE MANUEL KAPILAR F‹YAT L‹STES‹
KAPI S‹STEMLER‹
GÖRÜNÜfi
ÜRÜNÜN ADI
ÜRÜN KODU
B‹R‹M
F‹YATI (TL)
BOOMERANG ST OTOMAT‹K KAYAR KAPI
066100001
Mekanizma + Profil 2000 mm
066100003
Mekanizma + Profil 3000 mm
066100002
Mekanizma + Profil 4000 mm
066100006
Mekanizma + Profil 5000 mm
066100007
Mekanizma + Profil 6000 mm
A100 Mekanizma + Profil 2000 - 3000 - 4000 mm 066100011-03
066100011-04
066100011-03
A100 Mekanizma + Profil 5000 -6000 mm
066100011-04
066800005
5 + 5 Lamine Cam 2000 mm
066800005
5 + 5 Lamine Cam 3000 mm
066800005
5 + 5 Lamine Cam 4000 mm
066800005
5 + 5 Lamine Cam 5000 mm
066800005
5 + 5 Lamine Cam 6000 mm
net
Kap› ‹malat Bedeli
net
F›r›n Boya Bedeli
net
fiehir ‹çi Montaj Bedeli
net
fiehir D›fl› Montaj Bedeli
3.500
3.850
4.025
4.725
5.536
4.725
4.725
5.425
5.425
302
453
604
756
907
105
350
735
1.680
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
BOOMERANG AP
ANT‹PAN‹K KAYAR KAPI
Mekanizma + Profil 3000 mm
066140001
9.975 TL
Mekanizma + Profil 4000 mm
066140002
10.500 TL
Mekanizma + Profil 5000 mm
066140003
11.130 TL
Mekanizma + Profil 6000 mm
066140004
11.865 TL
TA Teleskopik Otomatik Kap› 3mt (4kanatl›)
066130001
12.900 TL
TA Teleskopik Otomatik Kap› 3mt (2kanatl›)
066130002
11.850 TL
TA Teleskopik Otomatik Kap› 4mt (4kanatl›)
066130003
13.486 TL
TA Teleskopik Otomatik Kap› 4mt (2kanatl›)
066130004
12.436 TL
TA Teleskopik Otomatik Kap› 5mt (4kanatl›)
066130005
14.055 TL
TA Teleskopik Otomatik Kap› 5mt (2kanatl›)
066130006
13.005 TL
TA Teleskopik Otomatik Kap› 6mt (4kanatl›)
066130007
14.595 TL
BOOMERANG TA TELESKOP‹K AÇILIR
OTOMAT‹K KAYAR KAPILAR
128
Kapal› Sand›k Bedeli
net
525 TL
fiehir ‹çi Montaj Bedeli
net
2.100 TL
KAPI S‹STEMLER‹
GÖRÜNÜfi
ÜRÜNÜN ADI
ÜRÜN KODU
B‹R‹M
F‹YATI (TL)
BOOMERANG ST
OTOMAT‹K KAYAR KAPI
ARC OTOMAT‹K KAPI
Genifllik: 2072 mm Geçifl Aç›kl›¤›:
1100 mm Yarݍap: 1000 mm
066150001
27.090 TL
ARC OTOMAT‹K KAPI
Genifllik: 2472 mm Geçifl Aç›kl›¤›:
1420 mm Yarݍap: 1200 mm
066150002
28.140 TL
ARC OTOMAT‹K KAPI
Genifllik: 2872 mm Geçifl Aç›kl›¤›:
1700 mm Yarݍap: 1400 mm
066150003
28.980 TL
ARC OTOMAT‹K KAPI
Genifllik: 3272 mm Geçifl Aç›kl›¤›:
2000 mm Yarݍap: 1600 mm
066150004
29.715 TL
ARC OTOMAT‹K KAPI
Genifllik: 3672 mm Geçifl Aç›kl›¤›:
2270 mm Yarݍap: 1800 mm
066150005
30.975 TL
ARC OTOMAT‹K KAPI
Genifllik: 4072 mm Geçifl Aç›kl›¤›:
2500 mm Yarݍap: 2000 mm
066150006
32.025 TL
ARC OTOMAT‹K KAPI
Genifllik: 4472 mm Geçifl Aç›kl›¤›:
2500 mm Yarݍap: 2100 mm
066150007
33.180 TL
KAPALI SANDIK BEDEL‹
net
525 TL
fiEH‹R ‹Ç‹ MONTAJ BEDEL‹
net
2.100 TL
950 OTOMAT‹K KAPI
AÇKI MEKAN‹ZMASI
950 Mekanizma Fiyat›
066110001
2.415 TL
Kayar Kol
066110002
231 TL
Program fialteri
066110003
409 TL
(2 adet)
315 TL
net
525 TL
Radar
fiehir ‹çi Montaj Bedeli
129
OTOMAT‹K VE MANUEL KAPILAR F‹YAT L‹STES‹
KAPI S‹STEMLER‹
GÖRÜNÜfi
ÜRÜNÜN ADI
ÜRÜN KODU
B‹R‹M
F‹YATI (TL)
Manuel Kap› ‹ç Çap 2000 mm
056220001
15.015 TL
Manuel Kap› ‹ç Çap 2200 mm
056220001
15.750 TL
Manuel Kap› ‹ç Çap 2400 mm
056220001
16.500 TL
Manuel Kap› ‹ç Çap 2600 mm
056220001
17.430 TL
Manuel Kap› ‹ç Çap 2800 mm
056220001
18.795 TL
Manuel Kap› ‹ç Çap 3000 mm
056220001
21.000 TL
MANUEL DÖNER KAPILAR
Yükseklik Art›fl› ‹çin Her 100 mm ‹çin
420 TL
Gece Kalkan›
5.250 TL
Kapal› Sand›k Bedeli
net
525 TL
Break - Out Sistem
net
4.200 TL
fiehir ‹çi Montaj Bedeli
net
1.470 TL
OTOMAT‹K DÖNER KAPILAR
YATAY KES‹T PLANI
130
Tam Otomatik Kap› ‹ç Çap 2400 mm
066400000
46.200 TL
Tam Otomatik Kap› ‹ç Çap 2600 mm
066400000
46.830 TL
Tam Otomatik ‹ç Çap 2800 mm
066400000
47.250 TL
Tam Otomatik ‹ç Çap 3000 mm
066400000
47.880 TL
Break-Out Sistem
net
4.620 TL
fiehir ‹çi Montaj Bedeli
net
2.520 TL
fiehir D›fl› Montaj Bedeli
net
4.200 TL
Download

Elazığ Belediyesi | Haberler |