‹flbu fatura bedelini teflkil eden alaca¤›n tamam›, ……………………. USD/TL/EURO’luk k›sm› ve bilcümle fer’ileri, talep
ve yan haklar› ile birlikte, borçlar kanununun 183 ve devam› maddeleri gere¤ince VAKIF F‹NANS FACTORING
H‹ZMETLER‹ A.fi.‘ye temlik edilmifltir. Fatura bedelleri vadesinde bu flirkete ödenecektir. Bu nedenle, iflbu faturadan
do¤an borcunuzun tamamen sona ermesi için, TL olan ödemelerinizi TL olarak, döviz cinsinden olan ödemelerinizi
belirtilen döviz cinsinden, VAKIF F‹NANS FACTORING H‹ZMETLER‹ A.fi.’nin afla¤›da bildirilen hesap numaralar›na
yapman›z gerekmektedir. Baflka kiflilere yap›lacak ödemeler geçerli de¤ildir ve ödeme yükümlülü¤ünüz devam eder. ‹fl
bu fatura ve mala iliflkin her türlü itiraz›n VAKIF F‹NANS FACTORING H‹ZMETLER‹ A.fi.‘ye an›nda bildirilmesi gereklidir.
Banka Ad›
: VAKIFLAR BANKASI ‹STANBUL AVRUPA KURUMSAL fiUBE
fiube Kodu
: 423
TL Hesap IBAN : TR58 0001 5001 5800 0056 6307 96
EUR Hesap IBAN : TR36 0001 5001 5804 8000 9283 77
USD Hesap IBAN : TR47 0001 5001 5804 8000 2424 86
‹flbu fatura bedelini teflkil eden alaca¤›n tamam›, ……………………. USD/TL/EURO’luk k›sm› ve bilcümle fer’ileri, talep
ve yan haklar› ile birlikte, borçlar kanununun 183 ve devam› maddeleri gere¤ince VAKIF F‹NANS FACTORING
H‹ZMETLER‹ A.fi.‘ye temlik edilmifltir. Fatura bedelleri vadesinde bu flirkete ödenecektir. Bu nedenle, iflbu faturadan
do¤an borcunuzun tamamen sona ermesi için, TL olan ödemelerinizi TL olarak, döviz cinsinden olan ödemelerinizi
belirtilen döviz cinsinden, VAKIF F‹NANS FACTORING H‹ZMETLER‹ A.fi.’nin afla¤›da bildirilen hesap numaralar›na
yapman›z gerekmektedir. Baflka kiflilere yap›lacak ödemeler geçerli de¤ildir ve ödeme yükümlülü¤ünüz devam eder. ‹fl
bu fatura ve mala iliflkin her türlü itiraz›n VAKIF F‹NANS FACTORING H‹ZMETLER‹ A.fi.‘ye an›nda bildirilmesi gereklidir.
Banka Ad›
: VAKIFLAR BANKASI ‹STANBUL AVRUPA KURUMSAL fiUBE
fiube Kodu
: 423
TL Hesap IBAN : TR58 0001 5001 5800 0056 6307 96
EUR Hesap IBAN : TR36 0001 5001 5804 8000 9283 77
USD Hesap IBAN : TR47 0001 5001 5804 8000 2424 86
‹flbu fatura bedelini teflkil eden alaca¤›n tamam›, ……………………. USD/TL/EURO’luk k›sm› ve bilcümle fer’ileri, talep
ve yan haklar› ile birlikte, borçlar kanununun 183 ve devam› maddeleri gere¤ince VAKIF F‹NANS FACTORING
H‹ZMETLER‹ A.fi.‘ye temlik edilmifltir. Fatura bedelleri vadesinde bu flirkete ödenecektir. Bu nedenle, iflbu faturadan
do¤an borcunuzun tamamen sona ermesi için, TL olan ödemelerinizi TL olarak, döviz cinsinden olan ödemelerinizi
belirtilen döviz cinsinden, VAKIF F‹NANS FACTORING H‹ZMETLER‹ A.fi.’nin afla¤›da bildirilen hesap numaralar›na
yapman›z gerekmektedir. Baflka kiflilere yap›lacak ödemeler geçerli de¤ildir ve ödeme yükümlülü¤ünüz devam eder. ‹fl
bu fatura ve mala iliflkin her türlü itiraz›n VAKIF F‹NANS FACTORING H‹ZMETLER‹ A.fi.‘ye an›nda bildirilmesi gereklidir.
Banka Ad›
: VAKIFLAR BANKASI ‹STANBUL AVRUPA KURUMSAL fiUBE
fiube Kodu
: 423
TL Hesap IBAN : TR58 0001 5001 5800 0056 6307 96
EUR Hesap IBAN : TR36 0001 5001 5804 8000 9283 77
USD Hesap IBAN : TR47 0001 5001 5804 8000 2424 86
‹flbu fatura bedelini teflkil eden alaca¤›n tamam›, ……………………. USD/TL/EURO’luk k›sm› ve bilcümle fer’ileri, talep
ve yan haklar› ile birlikte, borçlar kanununun 183 ve devam› maddeleri gere¤ince VAKIF F‹NANS FACTORING
H‹ZMETLER‹ A.fi.‘ye temlik edilmifltir. Fatura bedelleri vadesinde bu flirkete ödenecektir. Bu nedenle, iflbu faturadan
do¤an borcunuzun tamamen sona ermesi için, TL olan ödemelerinizi TL olarak, döviz cinsinden olan ödemelerinizi
belirtilen döviz cinsinden, VAKIF F‹NANS FACTORING H‹ZMETLER‹ A.fi.’nin afla¤›da bildirilen hesap numaralar›na
yapman›z gerekmektedir. Baflka kiflilere yap›lacak ödemeler geçerli de¤ildir ve ödeme yükümlülü¤ünüz devam eder. ‹fl
bu fatura ve mala iliflkin her türlü itiraz›n VAKIF F‹NANS FACTORING H‹ZMETLER‹ A.fi.‘ye an›nda bildirilmesi gereklidir.
Banka Ad›
: VAKIFLAR BANKASI ‹STANBUL AVRUPA KURUMSAL fiUBE
fiube Kodu
: 423
TL Hesap IBAN : TR58 0001 5001 5800 0056 6307 96
EUR Hesap IBAN : TR36 0001 5001 5804 8000 9283 77
USD Hesap IBAN : TR47 0001 5001 5804 8000 2424 86
‹flbu fatura bedelini teflkil eden alaca¤›n tamam›, ……………………. USD/TL/EURO’luk k›sm› ve bilcümle fer’ileri, talep
ve yan haklar› ile birlikte, borçlar kanununun 183 ve devam› maddeleri gere¤ince VAKIF F‹NANS FACTORING
H‹ZMETLER‹ A.fi.‘ye temlik edilmifltir. Fatura bedelleri vadesinde bu flirkete ödenecektir. Bu nedenle, iflbu faturadan
do¤an borcunuzun tamamen sona ermesi için, TL olan ödemelerinizi TL olarak, döviz cinsinden olan ödemelerinizi
belirtilen döviz cinsinden, VAKIF F‹NANS FACTORING H‹ZMETLER‹ A.fi.’nin afla¤›da bildirilen hesap numaralar›na
yapman›z gerekmektedir. Baflka kiflilere yap›lacak ödemeler geçerli de¤ildir ve ödeme yükümlülü¤ünüz devam eder. ‹fl
bu fatura ve mala iliflkin her türlü itiraz›n VAKIF F‹NANS FACTORING H‹ZMETLER‹ A.fi.‘ye an›nda bildirilmesi gereklidir.
Banka Ad›
: VAKIFLAR BANKASI ‹STANBUL AVRUPA KURUMSAL fiUBE
fiube Kodu
: 423
TL Hesap IBAN : TR58 0001 5001 5800 0056 6307 96
EUR Hesap IBAN : TR36 0001 5001 5804 8000 9283 77
USD Hesap IBAN : TR47 0001 5001 5804 8000 2424 86
‹flbu fatura bedelini teflkil eden alaca¤›n tamam›, ……………………. USD/TL/EURO’luk k›sm› ve bilcümle fer’ileri, talep
ve yan haklar› ile birlikte, borçlar kanununun 183 ve devam› maddeleri gere¤ince VAKIF F‹NANS FACTORING
H‹ZMETLER‹ A.fi.‘ye temlik edilmifltir. Fatura bedelleri vadesinde bu flirkete ödenecektir. Bu nedenle, iflbu faturadan
do¤an borcunuzun tamamen sona ermesi için, TL olan ödemelerinizi TL olarak, döviz cinsinden olan ödemelerinizi
belirtilen döviz cinsinden, VAKIF F‹NANS FACTORING H‹ZMETLER‹ A.fi.’nin afla¤›da bildirilen hesap numaralar›na
yapman›z gerekmektedir. Baflka kiflilere yap›lacak ödemeler geçerli de¤ildir ve ödeme yükümlülü¤ünüz devam eder. ‹fl
bu fatura ve mala iliflkin her türlü itiraz›n VAKIF F‹NANS FACTORING H‹ZMETLER‹ A.fi.‘ye an›nda bildirilmesi gereklidir.
Banka Ad›
: VAKIFLAR BANKASI ‹STANBUL AVRUPA KURUMSAL fiUBE
fiube Kodu
: 423
TL Hesap IBAN : TR58 0001 5001 5800 0056 6307 96
EUR Hesap IBAN : TR36 0001 5001 5804 8000 9283 77
USD Hesap IBAN : TR47 0001 5001 5804 8000 2424 86
‹flbu fatura bedelini teflkil eden alaca¤›n tamam›, ……………………. USD/TL/EURO’luk k›sm› ve bilcümle fer’ileri, talep
ve yan haklar› ile birlikte, borçlar kanununun 183 ve devam› maddeleri gere¤ince VAKIF F‹NANS FACTORING
H‹ZMETLER‹ A.fi.‘ye temlik edilmifltir. Fatura bedelleri vadesinde bu flirkete ödenecektir. Bu nedenle, iflbu faturadan
do¤an borcunuzun tamamen sona ermesi için, TL olan ödemelerinizi TL olarak, döviz cinsinden olan ödemelerinizi
belirtilen döviz cinsinden, VAKIF F‹NANS FACTORING H‹ZMETLER‹ A.fi.’nin afla¤›da bildirilen hesap numaralar›na
yapman›z gerekmektedir. Baflka kiflilere yap›lacak ödemeler geçerli de¤ildir ve ödeme yükümlülü¤ünüz devam eder. ‹fl
bu fatura ve mala iliflkin her türlü itiraz›n VAKIF F‹NANS FACTORING H‹ZMETLER‹ A.fi.‘ye an›nda bildirilmesi gereklidir.
Banka Ad›
: VAKIFLAR BANKASI ‹STANBUL AVRUPA KURUMSAL fiUBE
fiube Kodu
: 423
TL Hesap IBAN : TR58 0001 5001 5800 0056 6307 96
EUR Hesap IBAN : TR36 0001 5001 5804 8000 9283 77
USD Hesap IBAN : TR47 0001 5001 5804 8000 2424 86
‹flbu fatura bedelini teflkil eden alaca¤›n tamam›, ……………………. USD/TL/EURO’luk k›sm› ve bilcümle fer’ileri, talep
ve yan haklar› ile birlikte, borçlar kanununun 183 ve devam› maddeleri gere¤ince VAKIF F‹NANS FACTORING
H‹ZMETLER‹ A.fi.‘ye temlik edilmifltir. Fatura bedelleri vadesinde bu flirkete ödenecektir. Bu nedenle, iflbu faturadan
do¤an borcunuzun tamamen sona ermesi için, TL olan ödemelerinizi TL olarak, döviz cinsinden olan ödemelerinizi
belirtilen döviz cinsinden, VAKIF F‹NANS FACTORING H‹ZMETLER‹ A.fi.’nin afla¤›da bildirilen hesap numaralar›na
yapman›z gerekmektedir. Baflka kiflilere yap›lacak ödemeler geçerli de¤ildir ve ödeme yükümlülü¤ünüz devam eder. ‹fl
bu fatura ve mala iliflkin her türlü itiraz›n VAKIF F‹NANS FACTORING H‹ZMETLER‹ A.fi.‘ye an›nda bildirilmesi gereklidir.
Banka Ad›
: VAKIFLAR BANKASI ‹STANBUL AVRUPA KURUMSAL fiUBE
fiube Kodu
: 423
TL Hesap IBAN : TR58 0001 5001 5800 0056 6307 96
EUR Hesap IBAN : TR36 0001 5001 5804 8000 9283 77
USD Hesap IBAN : TR47 0001 5001 5804 8000 2424 86
Download

‹flbu fatura bedelini teflkil eden alaca¤›n tamam