BANKACILIK H‹ZMETLER‹ VE
KRED‹ KARTI SÖZLEfiMES‹ EK‹
‹flbu sözleflme bir tarafta Asya Kat›l›m Bankas› A.fi. (afla¤›da k›saca BANKA diye an›lacakt›r) ile
di¤er taraftan üye kart hamili aras›nda karfl›l›kl› olarak imzalanm›fl olan Bankac›l›k Hizmetleri ve
Bank Asya Kredi Kart› Üyelik Sözleflmesinin eki ve ayr›lmaz bir parças› olup temass›z ifllem
yap›lmas›n› sa¤layan kredi kartlar›n›n ve/veya ek kartlar›n›n kullan›m koflullar›n› düzenlemektedir.
1- Üye/kart hamili ve/veya ek kart hamili temass›z iflleme olanak sa¤layan kredi kartlar›n› ve/veya
ek kartlar›n› Banka’ca ve/veya BKM taraf›ndan belirlenecek azami limit dahilinde; kullanma tarihinde
yürürlükte olan uluslararas› kredi kart› kurallar›na, Bankac›l›k Hizmetleri ve Kredi Kart› Sözleflmesi
ile ifl bu ek sözleflme hükümlerine uygun olarak ve Üye iflyerleri ile temass›z ifllem yap›lmas›n›
sa¤layan kullan›m yerlerinde temass›z ifllem limitine kadar flifre kullanmadan sadece kart okuyucu
cihazlara kart›n gösterilmesi suretiyle mal ve hizmet al›m› karfl›l›¤›nda kullanaca¤›n› kabul ve taahhüt
eder.
2- Üye/kart hamili ve/veya ek kart hamili, temass›z ifllem yap›lmas›n› sa¤layan kredi kartlar› ve/veya
ek kartlar› ile BKM ve Banka taraf›ndan belirlenen toplam temass›z ifllem limitine kadar Üye
iflyerlerinde ve temass›z ifllem yap›lamas›n› sa¤layan kullan›m yerlerinde mal ve hizmet al›m›
yapabilir. Üye iflyerlerinden ve temass›z ifllem yap›lmas›n› sa¤layan kullan›m yerlerinden temass›z
ifllem asgari limitinin afl›larak mal ve hizmet al›m› yap›lmas› halinde ise flifre girilerek ve/veya
provizyon al›narak ifllem yap›l›r.
3- Üye/kart hamili ve/veya ek kart hamili temass›z ifllem yap›lmas›n› sa¤layan kredi kartlar› ve/veya
ek kartlar›n›n toplam temass›z ifllem limitini belirlemedi¤i takdirde Bankaca belirlenen toplam
temass›z ifllem limitinin geçerli olaca¤›n› kabul ve taahhüt eder. Üye/kart hamili taraf›ndan
belirlenecek toplam temass›z ifllem limiti her halükarda Banka’ca bu konuda belirlenen üst limitin
üzerinde olamaz. Banka taraf›ndan veya Üye/kart hamili taraf›ndan belirlenen toplam temass›z
ifllem limiti, üye/kart hamiline ve/veya ek kart hamilinin kredi kartlar› ve/veya ek kartlar› limitine
ilave limit kullan›m imkan› sa¤lad›¤›ndan Banka’ca belirlenen toplam temass›z ifllem limiti Banka
ve/veya resmi merciler taraf›ndan uygun görülen azami limit dahilinde olmak üzere üyenin kredi
kart› limitinin yüzdesel oran› veya sabit bir tutar olarak kararlaflt›r›labilir.
4- Üye/kart hamili, kredi kartlar›n›n ve/veya ek kartlar›n›n toplam temass›z ifllem limitini, Banka'n›n
flubelerine baflvurarak veya Banka’n›n imkan tan›mas› durumunda ça¤r› merkezi, ‹nternet fiubesi,
ATM, vb. gibi di¤er flubesiz bankac›l›k kanallar›n› kullanmak suretiyle belirleyebilir ve de¤ifltirebilir.
5- Üye/kart hamili ve/veya ek kart hamili, temass›z ifllem yap›lmas›n› sa¤layan kredi kartlar› ve/veya
ek kartlar› ile kendisinin ve/veya ek kart hamili’nin üye iflyerlerinden flifre kullanmadan toplam
temass›z ifllem limitine kadar yapt›klar› mal ve hizmet al›mlar›n›n sonucunda Banka’ya borçland›¤›n›
ve bu borcu ikrar etti¤ini, kredi kartlar›n›n ve/veya ek kartlar›n›n kullan›m› esnas›nda flifre girmek
suretiyle onaylanm›fl temass›z ifllem limitini aflan harcamalar› da dahil olmak üzere yap›lan tüm
harcamalar›n kredi kart› hesaplar›na kâr pay›, ücret, fon, vergi vb. giderler ile birlikte Banka
taraf›ndan borç kaydedilmesini kabul ve taahhüt eder.
6- Üye/kart hamili ve/veya ek kart hamili, Banka’ca verilen temass›z ifllem limiti tan›ml› olan kredi
kartlar›n›n ve/veya ek kartlar›n›n kaybedilmesi, çal›nmas›, kopyalanmas› veya Üye/kart hamili
ve/veya ek kart hamili’nin bilgisi dahilinde ve haricinde kötü niyetli 3. flah›slarca kullan›lmas›
durumlar›nda, Banka’ya bu hususlarda bildirimin yap›lm›fl olup olmamas›na bak›lmaks›z›n temass›z
yap›lan ifllem ve harcamalardan do¤an tüm sorumlulu¤un kendilerine ait oldu¤unu kabul ve taahhüt
ederler.
1
7- Üye/kart hamili ve/veya ek kart hamilinin temass›z ifllem yap›lmas›n› sa¤layan kredi kartlar›n›n
ve/veya ek kartlar›n›n toplam temass›z ifllem limiti; üye iflyerlerinden ve temass›z iflleme olanak
sa¤layan yerlerde mal ve hizmet al›mlar›nda kullan›ld›kça kredi kart› hesab›na borç kaydedilen
tutar kadar azal›r. Ancak Üye/kart hamili ve/veya ek kart hamilinin Banka’n›n sunmufl oldu¤u ürün
ve hizmetleri (POS, internet bankac›l›¤›, ATM, fiifreci cihaz› vb. gibi) flifre girerek kullanmas›
neticesinde aratarak ilk baflta belirlenen toplam temass›z ifllem limitine yükselir.
8- Üye/kart hamili ve/veya ek kart hamili, temass›z ifllem yap›lmas›n› sa¤layan kredi kartlar›n›
ve/veya ek kartlar›n› köprü ve otoyol geçifllerinde veya mal ve hizmet bedelinin resmi ya da gayriresmi kurumlarca belirlendi¤i yerlerde kullanmalar› durumunda ilgili mercilerin belirlemifl oldu¤u
kurallara ve ücretlendirmelere uygun olarak kullanmay› aksi takdirde do¤abilecek her türlü zarar
ve ziyandan sorumlu oldu¤unu kabul ve taahhüt ederler.
9- Üye/kart hamili ve/veya ek kart hamili, temass›z ifllem yap›lmas›n› sa¤layan kredi kartlar›n›
ve/veya ek kartlar›n› köprü ve otoyol geçifllerinde kredi kartlar› üzerindeki araç s›n›f›na uygun
olarak kullanmak, araç s›n›f›n›n de¤iflmesi halinde bunu Banka’ya yaz›l› olarak bildirmek ve kartlar›
üzerinde tafl›nan bilgilerde gerekli de¤iflikli¤i yapt›rmakla mükellef olup, araç s›n›f›n› farkl› beyan
edenler ve temass›z ifllem yap›lmas›n› sa¤layan kredi kartlar›nda yaz›l› araç s›n›f›n›n d›fl›nda
kullananlar, köprü ve otoyol geçifl bedelinin temass›z ifllem yap›lmas›n› sa¤layan kredi kartlar›ndan
ve/veya ek kartlardan tahsil edilebilece¤ini ve bu tür kullan›mlarda ilgili merci taraf›ndan prosedürler
ve kanunlar çerçevesinde her türlü cezan›n uygulanabilece¤ini kabul ve taahhüt ederler.
10- Üye kart hamili ve/veya ek kart hamili, Banka’n›n temass›z ifllem yap›lmas›n› sa¤layan kredi
kartlar›n›n kullan›m›na iliflkin uygulamada de¤ifliklik yapma hakk›n›n bulundu¤unu ve bu tür
de¤iflikliklere muvafakat etti¤ini, iflbu sözleflme gere¤ince yap›lan ifllemler nedeniyle Banka’ya
karfl› herhangi bir talep ve itirazda bulunmayaca¤›n› kabul ve taahhüt ederler.
Bankac›l›k Hizmetleri ve Kredi Kart› Sözleflmesi hükümlerinin iflbu ek sözleflme hakk›nda da aynen
uygulanaca¤›n›, 10 maddeden ibaret ifl bu ek sözleflmenin Bankac›l›k Hizmetleri ve Kredi Kart›
Sözleflmesinin eki ve ayr›lmaz bir parças› oldu¤unu, tamam›n› okudu¤umu, müzakere ve kabul
etti¤imi, imzam›n tüm sözleflme hükümleri hakk›nda geçerli oldu¤unu beyan, kabul ve taahhüt
ederim.
MÜfiTER‹N‹N:
Hesap Numaras›
:
Ad› Soyad› / Unvan› :
:
‹mza
:
/
/
1032.06/66.00/07.08
Tarih
2
Download

haftalık strateji ve hisse önerilerimiz 23/ 03/ 2015